Oglasi, obavijesti

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ŠIBENIKU 1 St-9/02-370


Z A K LJ U Č A K

Trgovački sud u Šibeniku, po stečajnom sucu Jošku Livakoviću, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom REVIJA d.d. „u stečaju“ iz Šibenika, Kralja Zvonimira 247, MBS 060018880, zastupanog po stečajnom upravitelju Ivanu Rudi, dipl. iur, odvjetniku iz Šibenika, Stjepana Radića 6/II, u postupku prodaje nekretnina i pokretnina stečajnog dužnika, na temelju prijedloga stečajnog upravitelja od dana 26. studenog 2009. godine i pravomoćnog rješenja stečajnog suca od dana 16. prosinca 2009. godine, poslovni broj St-9/02-319, dana 23. prosinca 2010. godine,

z a k lj u č i o j e

I. Temeljem pravomoćnog rješenja o prodaji ovog suda od dana 16. prosinca 2009. godine, poslovni broj I St-9/02-319, te rješenja stečajnog suca od dana 14. lipnja 2010. godine donesenog na ročištu radi usmene javne dražbe u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom REVIJA d.d. „u stečaju“ iz Šibenika, Kralja Zvonimira 247, određuje se četvrta prodaja u stečajnom postupku nekretnina i pokretnina vlasništva stečajnog dužnika REVIJA d.d. „u stečaju“ iz Šibenika, Kralja Zvonimira 247, MBS 060018880, uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi na nekretninama i pokretninama i to:

A) Nekretnina zemljišno-knjižne oznake:
1. čest. zem. 2511/2, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 1350 m2,
2. čest. zem. 2529/1, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 1129 m2,
3. čest. zem. 2529/3, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 825 m2,
4. čest. zem. 2525/2, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 280 m2,
5. čest. zem. 2537/2, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 704 m2,
6. čest. zem. 2526/2, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 1795 m2,
7. čest. zem. 2521/2, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 365 m2,
8. čest. zem. 2522 , Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 3521 m2,
9. čest. zem. 2523/1, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 2712 m2,
10. čest. zem. 2523/2, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 1570 m2,
11. čest. zem. 2528/4, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 63 m2,
12. čest. zem. 2528/3, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 1470 m2,
13. čest. zem. 2527, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 1985 m2,
14. čest. zem. 2531/4, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 1260 m2,
15. čest. zem. 2509/2, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 3380 m2,
16. čest. zem. 2035/4, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 1735 m2,
17. čest. zem. 2035/5, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 184 m2,
18. čest. zem. 2035/6, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 90 m2,
19. čest. zem. 2530/1, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 1975 m2,
ili ukupno 26.393 m2

Na navedenim nekretninama sagrađeni su objekti i to: upravna zgrada, proizvodni pogon, skladište i portirnica, a po sudskom vještaku ukupna utvrđena vrijednost navedenih nekretnina i objekata sagrađenih na navedenim nekretninama je 24.443.400,00 kn.
Navedene nekretnine iz točke I/A ovog zaključka predstavljaju pogon u Bilicama i iste se prodaju kao jedinstvena cjelina (ekonomska i tehnološka cjelina).
U opisanim pogonima se ne obavlja djelatnost, a stečajni dužnik nema zaposlenih.
Početna cijena je 24.443.400,00 kn i iste nekretnine (ekonomska i tehnološka cjelina) se ne mogu prodati ispod utvrđene cijene.
Na navedenim nekretninama postoji razlučno pravo u korist razlučnih vjerovnika i to:
a) Republike Hrvatske, Ministarstva financija i
b) Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Područni ured Šibenik, a koje prestaje danom pravomoćnosti rješenja o dosudi nekretnina kupcu i nakon što kupac položi kupovninu i nekretnine mu budu predane.

B) Nekretnina zemljišno-knjižne oznake čest.broj 2620/1 Z.U. 4119 K.O. Šibenik (stara zgrada u Šibeniku, pokraj Glazbene škole Ivana Lukačića – etažno vlasništvo) koje se sastoji od:

a) POSLOVNO-STAMBENOG PROSTORA U PRIZEMLJU visine 4,3 metra
1. Prodajni prostor (u sredini) 58,20 m2
Skladište 57,40 m2
2. Prodajni prostor (desno, konfekcija) 42,00 m2
3. Skladišni prostor (lijevo) 98,00 m2

b) UREDSKOG PROSTORA NA I. KATU koji ima dvadeset (20) soba visine 3,25 metara
ukupne korisne površine 307,50 m2 i

c) STANOVA NA II. KATU I TO:
1) 15/112 dijela stana u kojem stanuje Petković Nevenka koja je suvlasnica za 97/112 dijela tog stana, koji ima ukupnu površinu od 57,46 m2
2) stana površine 59,50 m2 u kojem stanuje Slavenka Krnić temeljem Odluke Upravnog odbora REVIJA d.d. od dana 21. prosinca 1995. godine,
a po sudskom vještaku utvrđene vrijednosti od 3.301.990,00 kn

Početna cijena je 3.301.990,00 kn i navedeni dijelovi iste nekretnine se ne mogu prodati ispod utvrđene cijene.

Svi navedeni dijelovi nekretnine zemljišno-knjižne oznake čest.broj 2620/1 Z.U. 4119 K.O. Šibenik prodaju se kao slobodna imovina stečajnog dužnika i to kao jedinstvena cjelina.

C) Nekretnina zemljišno-knjižne oznake čest.broj 2620/3 Z.U. 4119 K.O. Šibenik površine 25 m2 u naravi prolaz (dvorište) koje je ustvari prilaz zgradi, a koristi ga kao jedini prolaz i Glazbena škola Ivana Lukačića u Šibeniku, na kojoj je izgrađena prizemna građevina – spremište površine 10,50 m2 koju koristi Glazbena škola Ivana Lukačića u Šibeniku,
a po sudskom vještaku utvrđene vrijednosti od 33.450,00 kn.

Početna cijena je 33.450,00 kn i ista se ne može prodati ispod utvrđene cijene.
Navedena nekretnina prodaje se kao slobodna imovina stečajnog dužnika.

D) Pokretnine koje čine profesionalne šivaće strojeve i sitni inventar u objektima dužnika u Bilicama, pobliže opisani u: „Nalazu i mišljenju vještaka“ sačinjenom po sudskom vještaku za strojeve, motorna vozila i cestovni promet doc.dr.sc. Ivi Jakovljević, dipl.ing. iz Šibenika, Stjepana Radića 79 A, u Šibeniku dana 26. listopada 2008. godine (list 714-796 spisa), po sudskom vještaku utvrđene vrijednosti od 357.460,00 kn.
Početna cijena je 357.460,00 kn, i iste se ne mogu prodati ispod utvrđene cijene.
Navedene pokretnine prodaju se kao slobodna imovina stečajnog dužnika.

II. Nekretnine i pokretnine iz točke I. ovog zaključka prodavat će se u stečajnom postupku na četvrtoj usmenoj javnoj dražbi.
Ročište za prodaju održat će se pred stečajnim sucem u sobi broj 212 Trgovačkog suda u Šibeniku, Stjepana Radića 81/II

dana 11. veljače 2011. godine
s početkom u 11,00 sati

Ročište će se održati i kad na njemu sudjeluje samo jedan ponuditelj.
Rok od objave ovog zaključka na posebnoj stečajnoj oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Šibeniku do prodaje iznosi najmanje 15 dana.
Ovaj zaključak o prodaji objavit će se na posebnoj stečajnoj oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Šibeniku i na oglasnoj ploči Općinskog suda u Šibeniku, dok će oglas o javnoj dražbi sa svim uvjetima prodaje biti objavljen na web stranicama Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske (www.sudacka-mreza.hr/stecaj ili na www.vts.hr u rubrici „web stečaj“, na web stranici Hrvatske gospodarske komore, te na web stranici Trgovačkog suda u Šibeniku, a ovlašćuju se razlučni vjerovnici da isto objave u sredstvima javnog informiranja na svoj trošak, odnosno da o zaključku obavijeste osobe koje se bave posredovanjem pri prodaji nekretnina.

III. Uvjeti prodaje:

1. Prodaja se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno“, te se naknadne pritužbe isključuju.
2. Na dražbi mogu sudjelovati sve pravne i fizičke osobe, kao i inozemne osobe u skladu sa zakonskim uvjetima, a koje su prethodno uplatile jamčevinu u iznosu od 5% početne cijene za nekretnine i za pokretnine za koje se natječu, te o tome predoče potvrdu sudu ili stečajnom sucu prilože bankarsku garanciju bonitetne banke na prvi poziv za odgovarajući iznos osiguranja.
Jamčevina se uplaćuje na račun sudskog depozita Trgovačkog suda u Šibeniku, koji se vodi kod Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb, broj 2390001-1300000865 s pozivom na broj 02-1-9-02 s naznakom „uplata jamčevine za javnu dražbu“, s tim da uplata mora biti izvršena zaključno do 7. veljače 2011. godine.
3. Punomoćnici ponuditelja mogu sudjelovati na dražbi samo uz ovjerenu specijalnu punomoć.
4. Uplatitelju čija ponuda ne bude prihvaćena, uplaćena svota osiguranja odnosno bankarska garancija vratit će se odmah nakon zaključenja javne dražbe, dok uplatitelju jamčevine koji odustane od ponude jamčevina neće biti vraćena.
5. Kupac nekretnine dužan je uplatiti razliku između jamčevine i postignute kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od pravomoćnosti rješenja o dosudi na račun sudskog depozita.
Ako kupac u tom roku ne položi kupovninu, sud će posebnim rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju uz uvjete određene za prodaju koja je oglašena nevažećom, a iz položene jamčevine namiriti će se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika između kupovnine postignute na prijašnjoj prodaji i novoj prodaji.
6. Nekretnine će se rješenjem o dosudi dosuditi kupcu koji ponudi najpovoljniju cijenu. Nekretnine će se dosuditi i kupcima koji su ponudili nižu cijenu (ali ne i nižu od one početne na ovom ročištu za prodaju) prema veličini ponuđene cijene, ako kupci koji su ponudili veću cijenu ne polože kupovninu u roku iz točke III/5.
7. U rješenju o dosudi nekretnina sud će odrediti da se nakon pravomoćnosti toga rješenja i nakon što kupac položi kupovninu, u zemljišnim knjigama upiše u njegovu korist pravo vlasništva na dosuđenim nekretninama, te brisati prava i terete na nekretninama koje prestaju njihovom prodajom.
8. Nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi i nakon što kupac položi kupovninu, sud će donijeti zaključak o predaji nekretnine kupcu čime kupac stupa u posjed iste.
9. Ako kupac radi plaćanja kupovnine treba uzeti kredit, sud će na prijedlog kupca već u rješenju o dosudi odrediti da će se nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi te nakon što kupovnina bude položena, u zemljišnim knjigama prilikom upisa prava vlasništva u korist kupca upisati založno pravo na nekretnini radi osiguranja tražbine po osnovi kredita u korist davatelja kredita u skladu sa sporazumom o osiguranju.
U slučaju osiguranja kredita prijenosom vlasništva na nekretnini, sud će u rješenju o dosudi, te nakon što kupovnina bude položena, u zemljišnim knjigama najprije upisati pravo vlasništva kupca, a zatim prijenos vlasništva na davatelja kredita uz zabilježbu da se prijenos obavlja radi osiguranja.

IV. Kupac pokretnina dužan je uplatiti razliku između jamčevine i postignute kupovnine odmah nakon zaključenja javne dražbe, odnosno istovremeno po preuzimanju pokretnina.

V. Sve poreze i pristojbe u svezi s prodajom snosi kupac, kao i troškove sastavljanja i ovjere ugovora.

VI. Sve zainteresirane osobe mogu razgledati imovinu stečajnog dužnika, u vrijeme dogovoreno sa stečajnim upraviteljem Ivanom Rude, dipl. iur, odvjetniku iz Šibenika, Stjepana Radića 6/II, uz prethodni dogovor na telefon 022/331-878.
Obrazloženje


Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu od 19. ožujka 2001. godine, posl. broj St-7/01 otvoren je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom REVIJA d.d. „u stečaju“ iz Šibenika, Ulica Kralja Zvonimira 247, MBS 060018880 i to po prijedlogu 210 radnika stečajnog dužnika zastupanih po Sindikatu.
U stečajnu masu ušla je imovina pobliže navedena u izreci ovog zaključka.
Temeljem čl. 164. Stečajnog zakona („Narodne novine“ broj 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06 i 116/10) na prijedlog stečajnog upravitelja Trgovački sud u Šibeniku je donio rješenje dana 16. prosinca 2009 .g., posl. broj St-9/02-319, o prodaji u stečajnom postupku kako nekretnina, tako i pokretnina u vlasništvu stečajnog dužnika uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi na nekretninama, a koje rješenje je postalo pravomoćno.

Na ročištu održanom povodom treće usmene javne dražbe dana 1. listopada 2010. godine nije pristupila niti jedna zainteresirana osoba, te nije bilo uvjeta za održavanje javne dražbe za niti jedan segment naveden u točki I. zaključka (nekretnine i pokretnine).

Imajući u vidu navedeno, trebalo je odrediti kao u izreci zaključka temeljem odredbe čl. 164. st. 4. Stečajnog zakona, a uz odgovarajuću primjenu odredbi čl. 92-101.a) Ovršnog zakona („Narodne novine“ broj 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 88/05 i 67/08).


U Šibeniku, 23. prosinca 2010. godine


STEČAJNI SUDAC

Joško LivakovićPOUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog zaključka nije dopuštena žalba (čl. 11. st. 9. Stečajnog zakona).

DN-a:
1. stečajnom upravitelju
2. Županijsko državno odvjetništvo, Građansko-upravni odjel Šibenik, za razlučne vjerovnike
3. posebna stečajna oglasna ploča Trgovačkog suda u Šibeniku
4. oglasna ploča Općinskog suda u Šibeniku
5. Porezna uprava Šibenik
6. u oglasu na web stranicama Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske Zagreb (www.sudacka-mreza.hr/stecaj ili na www.vts.hr u rubrici „web stečaj“), web stranici Hrvatske gospodarske komore www.hgk.hr i na web stranici Trgovačkog suda u Šibeniku http://sudovi.pravosudje.hr/tssi


______________________________________________________________________________________________

 

1 St-9/02-357


Trgovački sud u Šibeniku po stečajnom sucu Jošku Livakoviću, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom REVIJA d.d. „u stečaju“ iz Šibenika, Kralja Zvonimira 247, MBS 060018880, zastupanog po stečajnom upravitelju Ivanu Rudi, dipl. iur, odvjetniku iz Šibenika, Stjepana Radića 6/II, objavljuje da je zaključkom dana 19. kolovoza 2010. godine, poslovni broj 1 St-9/02-356, zakazano treće ročište za prodaju nekretnina i pokretnina stečajnog dužnika javnom dražbom i to:


I.A)Nekretnina zemljišno-knjižne oznake:
1. čest. zem. 2511/2, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 1350 m2,
2. čest. zem. 2529/1, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 1129 m2,
3. čest. zem. 2529/3, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 825 m2,
4. čest. zem. 2525/2, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 280 m2,
5. čest. zem. 2537/2, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 704 m2,
6. čest. zem. 2526/2, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 1795 m2,
7. čest. zem. 2521/2, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 365 m2,
8. čest. zem. 2522 , Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 3521 m2,
9. čest. zem. 2523/1, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 2712 m2,
10. čest. zem. 2523/2, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 1570 m2,
11. čest. zem. 2528/4, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 63 m2,
12. čest. zem. 2528/3, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 1470 m2,
13. čest. zem. 2527, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 1985 m2,
14. čest. zem. 2531/4, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 1260 m2,
15. čest. zem. 2509/2, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 3380 m2,
16. čest. zem. 2035/4, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 1735 m2,
17. čest. zem. 2035/5, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 184 m2,
18. čest. zem. 2035/6, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 90 m2,
19. čest. zem. 2530/1, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 1975 m2,
ili ukupno 26.393 m2

Na navedenim nekretninama sagrađeni su objekti i to: upravna zgrada, proizvodni pogon, skladište i portirnica, a po sudskom vještaku ukupna utvrđena vrijednost navedenih nekretnina i objekata sagrađenih na navedenim nekretninama je 24.443.400,00 kn.
Navedene nekretnine iz točke I/A ovog zaključka predstavljaju pogon u Bilicama i iste se prodaju kao jedinstvena cjelina (ekonomska i tehnološka cjelina).
U opisanim pogonima se ne obavlja djelatnost, a stečajni dužnik nema zaposlenih.
Početna cijena je 24.443.400,00 kn i iste nekretnine (ekonomska i tehnološka cjelina) se ne mogu prodati ispod utvrđene cijene.
Na navedenim nekretninama postoji razlučno pravo u korist razlučnih vjerovnika i to:
a) Republike Hrvatske, Ministarstva financija i
b) Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Područni ured Šibenik, a koje prestaje danom pravomoćnosti rješenja o dosudi nekretnina kupcu i nakon što kupac položi kupovninu i nekretnine mu budu predane.

A) Nekretnina zemljišno-knjižne oznake čest.broj 2620/1 Z.U. 4119 K.O. Šibenik (stara zgrada u Šibeniku, pokraj Glazbene škole Ivana Lukačića – etažno vlasništvo) koje se sastoji od:

a) POSLOVNO-STAMBENOG PROSTORA U PRIZEMLJU visine 4,3 metra
1. Prodajni prostor (u sredini) 58,20 m2
Skladište 57,40 m2
2. Prodajni prostor (desno, konfekcija) 42,00 m2
3. Skladišni prostor (lijevo) 98,00 m2

b) UREDSKOG PROSTORA NA I. KATU koji ima dvadeset (20) soba visine 3,25 metara
ukupne korisne površine 307,50 m2 i

c) STANOVA NA II. KATU I TO:
1) 15/112 dijela stana u kojem stanuje Petković Nevenka koja je suvlasnica za 97/112 dijela tog stana, koji ima ukupnu površinu od 57,46 m2
2) stana površine 59,50 m2 u kojem stanuje Slavenka Krnić temeljem Odluke Upravnog odbora REVIJA d.d. od dana 21. prosinca 1995. godine,
a po sudskom vještaku utvrđene vrijednosti od 3.301.990,00 kn

Početna cijena je 3.301.990,00 kn i navedeni dijelovi iste nekretnine se ne mogu prodati ispod utvrđene cijene.

Svi navedeni dijelovi nekretnine zemljišno-knjižne oznake čest.broj 2620/1 Z.U. 4119 K.O. Šibenik prodaju se kao slobodna imovina stečajnog dužnika i to kao jedinstvena cjelina.

B) Nekretnina zemljišno-knjižne oznake čest.broj 2620/3 Z.U. 4119 K.O. Šibenik površine 25 m2 u naravi prolaz (dvorište) koje je ustvari prilaz zgradi, a koristi ga kao jedini prolaz i Glazbena škola Ivana Lukačića u Šibeniku, na kojoj je izgrađena prizemna građevina – spremište površine 10,50 m2 koju koristi Glazbena škola Ivana Lukačića u Šibeniku,
a po sudskom vještaku utvrđene vrijednosti od 33.450,00 kn.

Početna cijena je 33.450,00 kn i ista se ne može prodati ispod utvrđene cijene.
Navedena nekretnina prodaje se kao slobodna imovina stečajnog dužnika.

C) Pokretnine koje čine profesionalne šivaće strojeve i sitni inventar u objektima dužnika u Bilicama, pobliže opisani u: „Nalazu i mišljenju vještaka“ sačinjenom po sudskom vještaku za strojeve, motorna vozila i cestovni promet doc.dr.sc. Ivi Jakovljević, dipl.ing. iz Šibenika, Stjepana Radića 79 A, u Šibeniku dana 26. listopada 2008. godine (list 714-796 spisa), po sudskom vještaku utvrđene vrijednosti od 357.460,00 kn.
Početna cijena je 357.460,00 kn, i iste se ne mogu prodati ispod utvrđene cijene.
Navedene pokretnine prodaju se kao slobodna imovina stečajnog dužnika.

II. Nekretnine i pokretnine iz točke I. ovog zaključka prodavat će se u stečajnom postupku na trećoj usmenoj javnoj dražbi.
Ročište za prodaju održat će se pred stečajnim sucem u sobi broj 212 Trgovačkog suda u Šibeniku, Stjepana Radića 81/II

dana 1. listopada 2010. godine
s početkom u 11,00 sati

Ročište će se održati i kad na njemu sudjeluje samo jedan ponuditelj.
Rok od objave ovog zaključka na posebnoj stečajnoj oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Šibeniku do prodaje iznosi najmanje 15 dana.
Ovaj zaključak o prodaji objavit će se na posebnoj stečajnoj oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Šibeniku i na oglasnoj ploči Općinskog suda u Šibeniku, dok će oglas o javnoj dražbi sa svim uvjetima prodaje biti objavljen na web stranicama Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske (www.sudacka-mreza.hr/stecaj ili na www.vts.hr u rubrici „web stečaj“, na web stranici Hrvatske gospodarske komore, te na web stranici Trgovačkog suda u Šibeniku, a ovlašćuju se razlučni vjerovnici da isto objave u sredstvima javnog informiranja na svoj trošak, odnosno da o zaključku obavijeste osobe koje se bave posredovanjem pri prodaji nekretnina.

III. Uvjeti prodaje:

1. Prodaja se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno“, te se naknadne pritužbe isključuju.
2. Na dražbi mogu sudjelovati sve pravne i fizičke osobe, kao i inozemne osobe u skladu sa zakonskim uvjetima, a koje su prethodno uplatile jamčevinu u iznosu od 5% početne cijene za nekretnine i za pokretnine za koje se natječu, te o tome predoče potvrdu sudu ili stečajnom sucu prilože bankarsku garanciju bonitetne banke na prvi poziv za odgovarajući iznos osiguranja.
Jamčevina se uplaćuje na račun sudskog depozita Trgovačkog suda u Šibeniku, koji se vodi kod Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb, broj 2390001-1300000865 s pozivom na broj 02-1-9-02 s naznakom „uplata jamčevine za javnu dražbu“, s tim da uplata mora biti izvršena zaključno do 28. rujna 2010. godine.
3. Punomoćnici ponuditelja mogu sudjelovati na dražbi samo uz ovjerenu specijalnu punomoć.
4. Uplatitelju čija ponuda ne bude prihvaćena, uplaćena svota osiguranja odnosno bankarska garancija vratit će se odmah nakon zaključenja javne dražbe, dok uplatitelju jamčevine koji odustane od ponude jamčevina neće biti vraćena.
5. Kupac nekretnine dužan je uplatiti razliku između jamčevine i postignute kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od pravomoćnosti rješenja o dosudi na račun sudskog depozita.
Ako kupac u tom roku ne položi kupovninu, sud će posebnim rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju uz uvjete određene za prodaju koja je oglašena nevažećom, a iz položene jamčevine namiriti će se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika između kupovnine postignute na prijašnjoj prodaji i novoj prodaji.
6. Nekretnine će se rješenjem o dosudi dosuditi kupcu koji ponudi najpovoljniju cijenu. Nekretnine će se dosuditi i kupcima koji su ponudili nižu cijenu (ali ne i nižu od one početne na ovom ročištu za prodaju) prema veličini ponuđene cijene, ako kupci koji su ponudili veću cijenu ne polože kupovninu u roku iz točke III/5.
7. U rješenju o dosudi nekretnina sud će odrediti da se nakon pravomoćnosti toga rješenja i nakon što kupac položi kupovninu, u zemljišnim knjigama upiše u njegovu korist pravo vlasništva na dosuđenim nekretninama, te brisati prava i terete na nekretninama koje prestaju njihovom prodajom.
8. Nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi i nakon što kupac položi kupovninu, sud će donijeti zaključak o predaji nekretnine kupcu čime kupac stupa u posjed iste.
9. Ako kupac radi plaćanja kupovnine treba uzeti kredit, sud će na prijedlog kupca već u rješenju o dosudi odrediti da će se nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi te nakon što kupovnina bude položena, u zemljišnim knjigama prilikom upisa prava vlasništva u korist kupca upisati založno pravo na nekretnini radi osiguranja tražbine po osnovi kredita u korist davatelja kredita u skladu sa sporazumom o osiguranju.
U slučaju osiguranja kredita prijenosom vlasništva na nekretnini, sud će u rješenju o dosudi, te nakon što kupovnina bude položena, u zemljišnim knjigama najprije upisati pravo vlasništva kupca, a zatim prijenos vlasništva na davatelja kredita uz zabilježbu da se prijenos obavlja radi osiguranja.

IV. Kupac pokretnina dužan je uplatiti razliku između jamčevine i postignute kupovnine odmah nakon zaključenja javne dražbe, odnosno istovremeno po preuzimanju pokretnina.

V. Sve poreze i pristojbe u svezi s prodajom snosi kupac, kao i troškove sastavljanja i ovjere ugovora.

VI. Sve zainteresirane osobe mogu razgledati imovinu stečajnog dužnika, u vrijeme dogovoreno sa stečajnim upraviteljem Ivanom Rude, dipl. iur, odvjetniku iz Šibenika, Stjepana Radića 6/II, uz prethodni dogovor na telefon 022/331-878.(1 St-9/02-356 od 19. kolovoza 2010. godine) 

 

________________________________________________________________________________________________

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ŠIBENIKU
URED PREDSJEDNIKA SUDA

Broj: 7-Su-124/10-10
Šibenik, 7. lipnja 2010.

OBAVIJEST I POZIV KANDIDATKINJAMA KOJE ISPUNJAVAJU
FORMALNE UVJETE PROPISANE JAVNIM NATJEČAJEM, TE
KOJIMA SU PRIJAVE POTPUNE I PRAVOVREMENE, ZA PRIJAM
U DRŽAVNU SLUŽBU NAMJEŠTENIKA – ČISTAĆICE – 1 (JEDAN)
IZVRŠITELJ NA NEODREĐENO VRIJEME U TRGOVAČKI SUD U
ŠIBENIKUI. Javni natječaj na prijam u državnu službu namještenika – čistaćice – 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme u Trgovački sud u Šibeniku objavljen je u „Narodnim novinama“ broj 62/2010 od dana 21. svibnja 2010. godine, na oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Šibeniku i na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Šibenik.

II. Razgovor (intervju) sa kandidatkinjama koje ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem, te kojima su prijave potpune i pravovremene, obavit će se dana 16. lipnja 2010. godine u sobi broj 206 Trgovačkog suda u Šibeniku.

III. Pozivaju se kandidatkinje da pristupe na razgovor (intervju) i to prema slijedećoj satnici:1. MIRA COPIĆ, Šibenik, Ninić Ive Ivasa 2, ……………………. u 8,45 sati,
2. SJEVERKA BUDIMIR, Šibenik, V.Nazora 5, …………………u 9,00 sati,
3. ANITA RONČEVIĆ, Šibenik, Frana Supila 30, ……………….u 9,15 sati,
4. LJILJANKA MIŠKIĆ, Šibenik, Trtarska 108, …………………u 9,30 sati,
5. NADA JUNAKOVIĆ, Šibenik, Ive Družića 81, ………………..u 9,45 sati,
6. DANIRA KRNIĆ, Šibenik, Mandalinskih žrtava 2, ……………u 10,00 sati,
7. MARIJA JURAS, Šibenik, Put Jurasa, ………………………...u 10,15 sati,
8. ZORKA KURSAN, Šibenik, Put kroz Meterize 28, …………...u 10,30 sati,
9. NADA POLIČAK, Šibenik, Ivana Meštrovića 31/1, …………..u 10,45 sati,
10. PENĐER ANITA,, Šibenik, Ul. Milice i Turka 118, ……………u 11,00 sati,
11. VESNA PAPAK, Šibenik, Trg A. Hebranga 24, ………………u 11,15 sati,
12. ANTONIJA MRDEŽA, Šibenik, Kralja Zvonimira 53, ………...u 11,30 sati
13. LORA GRGURICA, Šibenik, Put kroz Meterize 30, ………….u 11,45 sati
14. RENATA JELIĆ, Šibenik, Miljevačka 13, ……………………..u 12,00 sati,
15. NADA MALENICA, Šibenik, Trg Andrije Hebranga24, ……...u 12,15 sati,
16. NEDA PUČIĆ, Šibenik, Trg Andrije Hebranga 24, …………...u 12,30 sati,
17. GORDANA JUŽINIĆ, Šibenik, Put Tanaje 6, …………………u 12,45 sati,
18. DIANA MILIČEVIĆ, Šibenik, Mandalinskih žrtava 11d, ……...u 13,00 sati,
19. ANA KAPOVIĆ, Šibenik, Poljana 4, ……………………………u 13,15 sati,
20. NATAŠA SLAVICA, Šibenik, S.Radića 54a/7, ………………..u 13,30 sati,
21.MIRA BELAMARIĆ, Šibenik, 8. dalmatinske udarne brigade 4,…………..
……………………………………………………………………...u 13,45 sati,
22. ZDRAVKA KOKIĆ, Dubrava – Rakovo Selo 91, Šibenik , …..u 14,00 sati,
23. SNJEŽANA BAČELIĆ, Grebaštica Donja 12, Šibenik, ……...u 14,15 sati,

IV. Ova obavijest i poziv objavljuju se na web-stranici Trgovačkog suda u Šibeniku i na oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Šibeniku i smatra se urednim pozivom dostavljenim navedenim kandidatkinjama iz točke III. ove obavijesti i poziva

V. Ako pozvana kandidatkinja ne pristupi na razgovor (intervju) smatrat će se da je povukla prijavu na javni natječaj.PREDSJEDNIK SUDA

Joško Livaković

_______________________________________________________________________
1 St-9/02-343


Trgovački sud u Šibeniku po stečajnom sucu Jošku Livakoviću, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom REVIJA d.d. „u stečaju“ iz Šibenika, Kralja Zvonimira 247, MBS 060018880, zastupanog po stečajnom upravitelju Ivanu Rudi, dipl. iur, odvjetniku iz Šibenika, Stjepana Radića 6/II, objavljuje da je zaključkom dana 6. svibnja 2010. godine, poslovni broj 1 St-9/02-342, zakazano drugo ročište za prodaju nekretnina i pokretnina stečajnog dužnika javnom dražbom i to:

A) Nekretnina zemljišno-knjižne oznake:
1. čest. zem. 2511/2, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 1350 m2,
2. čest. zem. 2529/1, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 1129 m2,
3. čest. zem. 2529/3, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 825 m2,
4. čest. zem. 2525/2, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 280 m2,
5. čest. zem. 2537/2, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 704 m2,
6. čest. zem. 2526/2, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 1795 m2,
7. čest. zem. 2521/2, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 365 m2,
8. čest. zem. 2522 , Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 3521 m2,
9. čest. zem. 2523/1, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 2712 m2,
10. čest. zem. 2523/2, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 1570 m2,
11. čest. zem. 2528/4, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 63 m2,
12. čest. zem. 2528/3, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 1470 m2,
13. čest. zem. 2527, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 1985 m2,
14. čest. zem. 2531/4, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 1260 m2,
15. čest. zem. 2509/2, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 3380 m2,
16. čest. zem. 2035/4, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 1735 m2,
17. čest. zem. 2035/5, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 184 m2,
18. čest. zem. 2035/6, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 90 m2,
19. čest. zem. 2530/1, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 1975 m2,
ili ukupno 26.393 m2

Na navedenim nekretninama sagrađeni su objekti i to: upravna zgrada, proizvodni pogon, skladište i portirnica, a po sudskom vještaku ukupna utvrđena vrijednost navedenih nekretnina i objekata sagrađenih na navedenim nekretninama je 24.443.400,00 kn.
Navedene nekretnine iz točke I/A ovog zaključka predstavljaju pogon u Bilicama i iste se prodaju kao jedinstvena cjelina (ekonomska i tehnološka cjelina).
U opisanim pogonima se ne obavlja djelatnost, a stečajni dužnik nema zaposlenih.
Početna cijena je 24.443.400,00 kn i iste nekretnine (ekonomska i tehnološka cjelina) se ne mogu prodati ispod utvrđene cijene.
Na navedenim nekretninama postoji razlučno pravo u korist razlučnih vjerovnika i to:
a) Republike Hrvatske, Ministarstva financija i
b) Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Područni ured Šibenik, a koje prestaje danom pravomoćnosti rješenja o dosudi nekretnina kupcu i nakon što kupac položi kupovninu i nekretnine mu budu predane.

B) Nekretnina zemljišno-knjižne oznake čest.broj 2620/1 Z.U. 4119 K.O. Šibenik (stara zgrada u Šibeniku, pokraj Glazbene škole Ivana Lukačića – etažno vlasništvo) koje se sastoji od:

a) POSLOVNO-STAMBENOG PROSTORA U PRIZEMLJU visine 4,3 metra
1. Prodajni prostor (u sredini) 58,20 m2
Skladište 57,40 m2
2. Prodajni prostor (desno, konfekcija) 42,00 m2
3. Skladišni prostor (lijevo) 98,00 m2

b) UREDSKOG PROSTORA NA I. KATU koji ima dvadeset (20) soba visine 3,25 metara
ukupne korisne površine 307,50 m2 i

c) STANOVA NA II. KATU I TO:
1) 15/112 dijela stana u kojem stanuje Petković Nevenka koja je suvlasnica za 97/112 dijela tog stana, koji ima ukupnu površinu od 57,46 m2
2) stana površine 59,50 m2 u kojem stanuje Slavenka Krnić temeljem Odluke Upravnog odbora REVIJA d.d. od dana 21. prosinca 1995. godine,
a po sudskom vještaku utvrđene vrijednosti od 3.301.990,00 kn

Početna cijena je 3.301.990,00 kn i navedeni dijelovi iste nekretnine se ne mogu prodati ispod utvrđene cijene.

Svi navedeni dijelovi nekretnine zemljišno-knjižne oznake čest.broj 2620/1 Z.U. 4119 K.O. Šibenik prodaju se kao slobodna imovina stečajnog dužnika i to kao jedinstvena cjelina.

C) Nekretnina zemljišno-knjižne oznake čest.broj 2620/3 Z.U. 4119 K.O. Šibenik površine 25 m2 u naravi prolaz (dvorište) koje je ustvari prilaz zgradi, a koristi ga kao jedini prolaz i Glazbena škola Ivana Lukačića u Šibeniku, na kojoj je izgrađena prizemna građevina – spremište površine 10,50 m2 koju koristi Glazbena škola Ivana Lukačića u Šibeniku,
a po sudskom vještaku utvrđene vrijednosti od 33.450,00 kn.

Početna cijena je 33.450,00 kn i ista se ne može prodati ispod utvrđene cijene.
Navedena nekretnina prodaje se kao slobodna imovina stečajnog dužnika.

D) Pokretnine koje čine profesionalne šivaće strojeve i sitni inventar u objektima dužnika u Bilicama, pobliže opisani u: „Nalazu i mišljenju vještaka“ sačinjenom po sudskom vještaku za strojeve, motorna vozila i cestovni promet doc.dr.sc. Ivi Jakovljević, dipl.ing. iz Šibenika, Stjepana Radića 79 A, u Šibeniku dana 26. listopada 2008. godine (list 714-796 spisa), po sudskom vještaku utvrđene vrijednosti od 357.460,00 kn.
Početna cijena je 357.460,00 kn, i iste se ne mogu prodati ispod utvrđene cijene.
Navedene pokretnine prodaju se kao slobodna imovina stečajnog dužnika.

II. Nekretnine i pokretnine iz točke I. ovog zaključka prodavat će se u stečajnom postupku na drugoj usmenoj javnoj dražbi.
Ročište za prodaju održat će se pred stečajnim sucem u sobi broj 212 Trgovačkog suda u Šibeniku, Stjepana Radića 81/II

dana 14. lipnja 2010. godine
s početkom u 10,00 sati

Ročište će se održati i kad na njemu sudjeluje samo jedan ponuditelj.
Rok od objave ovog zaključka na posebnoj stečajnoj oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Šibeniku do prodaje iznosi najmanje 15 dana.
Ovaj zaključak o prodaji objavit će se na posebnoj stečajnoj oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Šibeniku i na oglasnoj ploči Općinskog suda u Šibeniku, dok će oglas o javnoj dražbi sa svim uvjetima prodaje biti objavljen na web stranicama Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske (www.sudacka-mreza.hr/stecaj ili na www.vts.hr u rubrici „web stečaj“, na web stranici Hrvatske gospodarske komore, te na web stranici Trgovačkog suda u Šibeniku, a ovlašćuju se razlučni vjerovnici da isto objave u sredstvima javnog informiranja na svoj trošak, odnosno da o zaključku obavijeste osobe koje se bave posredovanjem pri prodaji nekretnina.

III. Uvjeti prodaje:

1. Prodaja se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno“, te se naknadne pritužbe isključuju.
2. Na dražbi mogu sudjelovati sve pravne i fizičke osobe, kao i inozemne osobe u skladu sa zakonskim uvjetima, a koje su prethodno uplatile jamčevinu u iznosu od 5% početne cijene za nekretnine i za pokretnine za koje se natječu, te o tome predoče potvrdu sudu ili stečajnom sucu prilože bankarsku garanciju bonitetne banke na prvi poziv za odgovarajući iznos osiguranja.
Jamčevina se uplaćuje na račun sudskog depozita Trgovačkog suda u Šibeniku, koji se vodi kod Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb, broj 2390001-1300000865 s pozivom na broj 02-1-9-02 s naznakom „uplata jamčevine za javnu dražbu“, s tim da uplata mora biti izvršena zaključno do 10. lipnja 2010. godine.
3. Punomoćnici ponuditelja mogu sudjelovati na dražbi samo uz ovjerenu specijalnu punomoć.
4. Uplatitelju čija ponuda ne bude prihvaćena, uplaćena svota osiguranja odnosno bankarska garancija vratit će se odmah nakon zaključenja javne dražbe, dok uplatitelju jamčevine koji odustane od ponude jamčevina neće biti vraćena.
5. Kupac nekretnine dužan je uplatiti razliku između jamčevine i postignute kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od pravomoćnosti rješenja o dosudi na račun sudskog depozita.
Ako kupac u tom roku ne položi kupovninu, sud će posebnim rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju uz uvjete određene za prodaju koja je oglašena nevažećom, a iz položene jamčevine namiriti će se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika između kupovnine postignute na prijašnjoj prodaji i novoj prodaji.
6. Nekretnine će se rješenjem o dosudi dosuditi kupcu koji ponudi najpovoljniju cijenu. Nekretnine će se dosuditi i kupcima koji su ponudili nižu cijenu (ali ne i nižu od one početne na ovom ročištu za prodaju) prema veličini ponuđene cijene, ako kupci koji su ponudili veću cijenu ne polože kupovninu u roku iz točke III/5.
7. U rješenju o dosudi nekretnina sud će odrediti da se nakon pravomoćnosti toga rješenja i nakon što kupac položi kupovninu, u zemljišnim knjigama upiše u njegovu korist pravo vlasništva na dosuđenim nekretninama, te brisati prava i terete na nekretninama koje prestaju njihovom prodajom.
8. Nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi i nakon što kupac položi kupovninu, sud će donijeti zaključak o predaji nekretnine kupcu čime kupac stupa u posjed iste.
9. Ako kupac radi plaćanja kupovnine treba uzeti kredit, sud će na prijedlog kupca već u rješenju o dosudi odrediti da će se nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi te nakon što kupovnina bude položena, u zemljišnim knjigama prilikom upisa prava vlasništva u korist kupca upisati založno pravo na nekretnini radi osiguranja tražbine po osnovi kredita u korist davatelja kredita u skladu sa sporazumom o osiguranju.
U slučaju osiguranja kredita prijenosom vlasništva na nekretnini, sud će u rješenju o dosudi, te nakon što kupovnina bude položena, u zemljišnim knjigama najprije upisati pravo vlasništva kupca, a zatim prijenos vlasništva na davatelja kredita uz zabilježbu da se prijenos obavlja radi osiguranja.

IV. Kupac pokretnina dužan je uplatiti razliku između jamčevine i postignute kupovnine odmah nakon zaključenja javne dražbe, odnosno istovremeno po preuzimanju pokretnina.

V. Sve poreze i pristojbe u svezi s prodajom snosi kupac, kao i troškove sastavljanja i ovjere ugovora.

VI. Sve zainteresirane osobe mogu razgledati imovinu stečajnog dužnika, u vrijeme dogovoreno sa stečajnim upraviteljem Ivanom Rude, dipl. iur, odvjetniku iz Šibenika, Stjepana Radića 6/II, uz prethodni dogovor na telefon 022/331-878.(1 St-9/02-342 od 6. svibnja 2010. godine)

 

_______________________________________________________________________

 


Trgovački sud u Šibeniku po stečajnom sucu Jošku Livakoviću, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom REVIJA d.d. „u stečaju“ iz Šibenika, Kralja Zvonimira 247, MBS 060018880, zastupanog po stečajnom upravitelju Ivanu Rudi, dipl. iur, odvjetniku iz Šibenika, Stjepana Radića 6/II, objavljuje da je zaključkom dana 23. ožujka 2010. godine, poslovni broj 1 St-9/02-330, zakazano prvo ročište za prodaju nekretnina i pokretnina stečajnog dužnika javnom dražbom i to:

A) Nekretnina zemljišno-knjižne oznake:
1. čest. zem. 2511/2, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 1350 m2,
2. čest. zem. 2529/1, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 1129 m2,
3. čest. zem. 2529/3, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 825 m2,
4. čest. zem. 2525/2, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 280 m2,
5. čest. zem. 2537/2, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 704 m2,
6. čest. zem. 2526/2, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 1795 m2,
7. čest. zem. 2521/2, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 365 m2,
8. čest. zem. 2522 , Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 3521 m2,
9. čest. zem. 2523/1, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 2712 m2,
10. čest. zem. 2523/2, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 1570 m2,
11. čest. zem. 2528/4, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 63 m2,
12. čest. zem. 2528/3, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 1470 m2,
13. čest. zem. 2527, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 1985 m2,
14. čest. zem. 2531/4, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 1260 m2,
15. čest. zem. 2509/2, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 3380 m2,
16. čest. zem. 2035/4, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 1735 m2,
17. čest. zem. 2035/5, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 184 m2,
18. čest. zem. 2035/6, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 90 m2,
19. čest. zem. 2530/1, Z.U. 2709 K.O. Vrulje-Bilice, površine 1975 m2,
ili ukupno 26.393 m2

Na navedenim nekretninama sagrađeni su objekti i to: upravna zgrada, proizvodni pogon, skladište i portirnica, a po sudskom vještaku ukupna utvrđena vrijednost navedenih nekretnina i objekata sagrađenih na navedenim nekretninama je 24.443.400,00 kn.
Navedene nekretnine iz točke I/A ovog zaključka predstavljaju pogon u Bilicama i iste se prodaju kao jedinstvena cjelina (ekonomska i tehnološka cjelina).
U opisanim pogonima se ne obavlja djelatnost, a stečajni dužnik nema zaposlenih.
Početna cijena je 24.443.400,00 kn i iste nekretnine (ekonomska i tehnološka cjelina) se ne mogu prodati ispod utvrđene cijene.
Na navedenim nekretninama postoji razlučno pravo u korist razlučnih vjerovnika i to:
a) Republike Hrvatske, Ministarstva financija i
b) Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Područni ured Šibenik, a koje prestaje danom pravomoćnosti rješenja o dosudi nekretnina kupcu i nakon što kupac položi kupovninu i nekretnine mu budu predane.

B) Nekretnina zemljišno-knjižne oznake čest.broj 2620/1 Z.U. 4119 K.O. Šibenik (stara zgrada u Šibeniku, pokraj Glazbene škole Ivana Lukačića – etažno vlasništvo) koje se sastoji od:

a) POSLOVNO-STAMBENOG PROSTORA U PRIZEMLJU visine 4,3 metra
1. Prodajni prostor (u sredini) 58,20 m2
Skladište 57,40 m2
2. Prodajni prostor (desno, konfekcija) 42,00 m2
3. Skladišni prostor (lijevo) 98,00 m2

b) UREDSKOG PROSTORA NA I. KATU koji ima dvadeset (20) soba visine 3,25 metara
ukupne korisne površine 307,50 m2 i

c) STANOVA NA II. KATU I TO:
1) 15/112 dijela stana u kojem stanuje Petković Nevenka koja je suvlasnica za 97/112 dijela tog stana, koji ima ukupnu površinu od 57,46 m2
2) stana površine 59,50 m2 u kojem stanuje Slavenka Krnić temeljem Odluke Upravnog odbora REVIJA d.d. od dana 21. prosinca 1995. godine,
a po sudskom vještaku utvrđene vrijednosti od 3.301.990,00 kn

Početna cijena je 3.301.990,00 kn i navedeni dijelovi iste nekretnine se ne mogu prodati ispod utvrđene cijene.

Svi navedeni dijelovi nekretnine zemljišno-knjižne oznake čest.broj 2620/1 Z.U. 4119 K.O. Šibenik prodaju se kao slobodna imovina stečajnog dužnika i to kao jedinstvena cjelina.

C) Nekretnina zemljišno-knjižne oznake čest.broj 2620/3 Z.U. 4119 K.O. Šibenik površine 25 m2 u naravi prolaz (dvorište) koje je ustvari prilaz zgradi, a koristi ga kao jedini prolaz i Glazbena škola Ivana Lukačića u Šibeniku, na kojoj je izgrađena prizemna građevina – spremište površine 10,50 m2 koju koristi Glazbena škola Ivana Lukačića u Šibeniku,
a po sudskom vještaku utvrđene vrijednosti od 33.450,00 kn.

Početna cijena je 33.450,00 kn i ista se ne može prodati ispod utvrđene cijene.
Navedena nekretnina prodaje se kao slobodna imovina stečajnog dužnika.

D) Pokretnine koje čine profesionalne šivaće strojeve i sitni inventar u objektima dužnika u Bilicama, pobliže opisani u: „Nalazu i mišljenju vještaka“ sačinjenom po sudskom vještaku za strojeve, motorna vozila i cestovni promet doc.dr.sc. Ivi Jakovljević, dipl.ing. iz Šibenika, Stjepana Radića 79 A, u Šibeniku dana 26. listopada 2008. godine (list 714-796 spisa), po sudskom vještaku utvrđene vrijednosti od 357.460,00 kn.
Početna cijena je 357.460,00 kn, i iste se ne mogu prodati ispod utvrđene cijene.
Navedene pokretnine prodaju se kao slobodna imovina stečajnog dužnika.

II. Nekretnine i pokretnine iz točke I. ovog zaključka prodavat će se u stečajnom postupku na prvoj usmenoj javnoj dražbi.
Ročište za prodaju održat će se pred stečajnim sucem u sobi broj 212 Trgovačkog suda u Šibeniku, Stjepana Radića 81/II

dana 23. travnja 2010. godine
s početkom u 11,00 sati

Ročište će se održati i kad na njemu sudjeluje samo jedan ponuditelj.
Rok od objave ovog zaključka na posebnoj stečajnoj oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Šibeniku do prodaje iznosi najmanje 15 dana.
Ovaj zaključak o prodaji objavit će se na posebnoj stečajnoj oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Šibeniku i na oglasnoj ploči Općinskog suda u Šibeniku, dok će oglas o javnoj dražbi sa svim uvjetima prodaje biti objavljen na web stranicama Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske (www.sudacka-mreza.hr/stecaj ili na www.vts.hr u rubrici „web stečaj“, na web stranici Hrvatske gospodarske komore, te na web stranici Trgovačkog suda u Šibeniku, a ovlašćuju se razlučni vjerovnici da isto objave u sredstvima javnog informiranja na svoj trošak, odnosno da o zaključku obavijeste osobe koje se bave posredovanjem pri prodaji nekretnina.

III. Uvjeti prodaje:

1. Prodaja se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno“, te se naknadne pritužbe isključuju.
2. Na dražbi mogu sudjelovati sve pravne i fizičke osobe, kao i inozemne osobe u skladu sa zakonskim uvjetima, a koje su prethodno uplatile jamčevinu u iznosu od 5% početne cijene za nekretnine i za pokretnine za koje se natječu, te o tome predoče potvrdu sudu ili stečajnom sucu prilože bankarsku garanciju bonitetne banke na prvi poziv za odgovarajući iznos osiguranja.
Jamčevina se uplaćuje na račun sudskog depozita Trgovačkog suda u Šibeniku, koji se vodi kod Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb, broj 2390001-1300000865 s pozivom na broj 02-1-9-02 s naznakom „uplata jamčevine za javnu dražbu“, s tim da uplata mora biti izvršena zaključno do 20. travnja 2010. godine.
3. Punomoćnici ponuditelja mogu sudjelovati na dražbi samo uz ovjerenu specijalnu punomoć.
4. Uplatitelju čija ponuda ne bude prihvaćena, uplaćena svota osiguranja odnosno bankarska garancija vratit će se odmah nakon zaključenja javne dražbe, dok uplatitelju jamčevine koji odustane od ponude jamčevina neće biti vraćena.
5. Kupac nekretnine dužan je uplatiti razliku između jamčevine i postignute kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od pravomoćnosti rješenja o dosudi na račun sudskog depozita.
Ako kupac u tom roku ne položi kupovninu, sud će posebnim rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju uz uvjete određene za prodaju koja je oglašena nevažećom, a iz položene jamčevine namiriti će se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika između kupovnine postignute na prijašnjoj prodaji i novoj prodaji.
6. Nekretnine će se rješenjem o dosudi dosuditi kupcu koji ponudi najpovoljniju cijenu. Nekretnine će se dosuditi i kupcima koji su ponudili nižu cijenu (ali ne i nižu od one početne na ovom ročištu za prodaju) prema veličini ponuđene cijene, ako kupci koji su ponudili veću cijenu ne polože kupovninu u roku iz točke III/5.
7. U rješenju o dosudi nekretnina sud će odrediti da se nakon pravomoćnosti toga rješenja i nakon što kupac položi kupovninu, u zemljišnim knjigama upiše u njegovu korist pravo vlasništva na dosuđenim nekretninama, te brisati prava i terete na nekretninama koje prestaju njihovom prodajom.
8. Nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi i nakon što kupac položi kupovninu, sud će donijeti zaključak o predaji nekretnine kupcu čime kupac stupa u posjed iste.
9. Ako kupac radi plaćanja kupovnine treba uzeti kredit, sud će na prijedlog kupca već u rješenju o dosudi odrediti da će se nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi te nakon što kupovnina bude položena, u zemljišnim knjigama prilikom upisa prava vlasništva u korist kupca upisati založno pravo na nekretnini radi osiguranja tražbine po osnovi kredita u korist davatelja kredita u skladu sa sporazumom o osiguranju.
U slučaju osiguranja kredita prijenosom vlasništva na nekretnini, sud će u rješenju o dosudi, te nakon što kupovnina bude položena, u zemljišnim knjigama najprije upisati pravo vlasništva kupca, a zatim prijenos vlasništva na davatelja kredita uz zabilježbu da se prijenos obavlja radi osiguranja.

IV. Kupac pokretnina dužan je uplatiti razliku između jamčevine i postignute kupovnine odmah nakon zaključenja javne dražbe, odnosno istovremeno po preuzimanju pokretnina.

V. Sve poreze i pristojbe u svezi s prodajom snosi kupac, kao i troškove sastavljanja i ovjere ugovora.

VI. Sve zainteresirane osobe mogu razgledati imovinu stečajnog dužnika, u vrijeme dogovoreno sa stečajnim upraviteljem Ivanom Rude, dipl. iur, odvjetniku iz Šibenika, Stjepana Radića 6/II, uz prethodni dogovor na telefon 022/331-878.(1 St-9/02-330 od 23. ožujka 2010. godine)

 

________________________________________________________________________

 

 

 

 

 


OBRAZAC ZA DOSTAVU OGLASA

TRGOVAČKI SUD u Šibeniku


STEČAJNI DUŽNIK „Suncokret“, d.o.o., Vodice u stečaju


VRSTA IMOVINE Nekretnina


KATEGORIJA IMOVINE
/npr. poslovni prostor, skladište, traktor, autobus, …/ Zemljište u naravi pašnjak, KO Čista, ZK – uložak 1032, katastarska čestica 1370, površine 4.091 m2, u Gaćelezima


VRIJEDNOST 300 000,00 kn


ROČIŠTE i/ili DATUM DRAŽBE 4. prosinca 2009. u 10 sati na Trgovačkom sudu u Šibeniku, podnošenje ponude do 2. Prosinca 2009.


STEČAJNI UPRAVITELJ mr. sc. Draško Lambaša, mobitel 098 1616906


DODATNI DOKUMENTI PRILOŽENI
/fotografije, nacrti, skice, .../

 

 


 Na temelju čl. 158. st. 1, 2 i 4 Stečajnog zakona (NN 44/96, 29/99, 129/00, 123/03 i 83/06), stečajni dužnik «Suncokret», d.o.o., u stečaju, Vodice,

OGLAŠAVA
prodaju imovine stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda i javnim nadmetanjem.

I. Predmet prodaje, nekretnina:
1. Zemljište, u naravi pašnjak 4.091 m2, broj zemljišta (kat. čestice) 1370 K.O. Čista, lokacija Gaćeleze, okvirna cijena je 300.000 Kn.
II. Uvjeti prodaje
1. Ponuda mora sadržavati bitne podatke o ponuditelju (ime i prezime ili naziv, adresu ili sjedište, matični broj iz sudskog registra za pravne osobe, broj telefona), oznaku predmeta kupnje i ponuđenu cijenu.
2. Ako za istu nekretninu bude više ponuda, nakon javnog otvaranja ponuda održat će se usmeno javno nadmetanje za tu nekretninu na kojem mogu sudjelovati samo ponuditelji koji su dostavili ponude sukladno uvjetima iz ovog oglasa.
3. Ponuditelji su dužni uz ponudu dostaviti i dokaz o uplati jamčevine, koja iznosi 10 % od označene cijene za predmet prodaje i plaća se u korist žiro-računa stečajnog dužnika broj 2411006-1120001086, uz naznaku matičnog broja ponuditelja (za pravne osobe). Jamčevine za neprihvaćene ponude vraćaju se u roku od 8 dana od odabira ponude. Ponuditelj koji povuče ponudu prije javnog otvaranja ponuda ili odustane od sklapanja ugovora o prodaji ili ne uplati u cijelosti prodajnu cijenu u određenom roku nema pravo na povrat jamčevine.
4. Punude se dostavljaju poštom «preporučeno» u zatvorenoj omotnici na: Trgovački sud u Šibeniku, S. Radića 81, 22000 Šibenik, s naznakom «na spis I St- 16/08 ponuda – ne otvaraj – za stečajnog upravitelja». Pravodobne su ponude zaprimljene najkasnije 2. prosinca 2009.g.
5. Javno otvaranje ponuda i usmeno javno nadmetanje održat će se 4. prosinca 2009.g. (petak) u 10 sati u sobi broj 212 Trgovačkog suda u Šibeniku.
6. Ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena dužan je u roku od 8 dana od primitka obavijesti o prihvatu ponude sklopiti ugovor o prodaji, te u daljnjem roku od 15 dana u cijelosti uplatiti prodajnu cijenu, jer u protivnom, nema pravo na povrat jamčevine. Uplaćena jamčevina uračunava se u kupoprodajnu cijenu.
7. Prodaja se obavlja po načelu «viđeno-kupljeno», što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
8. Sve troškove sklapanja ugovora, poreza i svih drugih davanja snosi kupac.
9. Zainteresirani mogu razgledati zemljište po prethodnoj najavi stečajnom upravitelju na mobitel 098 1616906, od kojeg mogu dobiti na uvid isprave koje se odnose se na predmete prodaje, kao i informacije.
10. Prodaja ove nekretnine objavljena je na web stranicama Hrvatske gospodarske komore, Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske u Zagrebu i Trgovačkog suda u Šibeniku.

 

 _______________________________________________________________________

 

 

 


REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ŠIBENIKU
URED PREDSJEDNIKA SUDA

Broj: 3-Su-266/09
Šibenik, 5. listopada 2009.PREDMET: Dan otvorenih trgovačkih sudova
- obavijest, dostavlja se


Poštovani/a,

u prigodi smo izvijestiti Vas da će dana 23. listopada 2009. godine svi trgovački sudovi u Republici Hrvatskoj, pa tako i Trgovački sud u Šibeniku biti otvoreni za javnost u vremenu od 8,00 do 16,00 sati, a u svezi projekta Dana otvorenih trgovačkih sudova.

Cilj ovog projekta je omogućiti javnosti da navedenog dana slobodno pristupi u trgovačke sudove i neposredno se upozna s njihovom organizacijom i djelokrugom rada.

Želja nam je povećati dostupnost trgovačkog suda građanima, učiniti rad suda transparentnijim, upoznati građane s ulogom sudova u našem društvu, te s njihovim pravima i obvezama kada je riječ o mogućem ostvarenju njihovog prava na sudsku zaštitu. I pored javnosti rada svih naših sudova, ovakvu mogućnost javnost ranije nikada nije bila u prilici iskoristiti. Uvjereni smo kako će ova akcija ( koja se već po treći put održava) kao i buduće slične akcije, umnogome doprinijeti boljem razumijevanju javnosti kakav to položaj i ulogu sudovi imaju u našem društvu, kao i kakva su njihova prava i obveze kada je o ostvarenju prava na sudsku zaštitu riječ.

Javnosti na ovaj način želimo poručiti:

• posjetite nas
• obiđite naše radne prostorije
• postavite nam pitanja vezana uz rad trgovačkih sudova
• postavite nam pitanja u vezi vaših prava i obveza u ostvarenju sudske zaštite
• upoznajte se s mogućnostima mirnog rješenja vaših sporova na sudovima ili izvan njih

Navedenog dana posjetiteljima će biti dopušteno razgledati radne prostorije suda koje su u smještene u palači Pravde u Šibeniku, Stjepana Radića 81/II.

Toga dana neće se davati pravni savjeti ili odgovori na pitanja vezana uz stanje konkretnih predmeta.

Preporučuje se svim zainteresiranima svoj dolazak unaprijed najaviti Uredu predsjednika suda na broj telefona 022/209-333, fax 022/209-320 ili e-mailom na adresu: trgovacki.sud.u.sibeniku@si.htnet.hr, kako bi se odredilo točno vrijeme dolaska u sud u svrhu ravnomjernog opterećenja s posjetiteljima i izbjegavanja mogućeg čekanja.

Informacije o Trgovačkom sudu u Šibeniku svi zainteresirani mogu pronaći na našoj web stranici: http://sudovi.pravosudje.hr/tssi.

U cilju ostvarenja uspjeha navedenog projekta, molimo Vas da ovu obavijest objavite u svojim glasilima, na oglasnim pločama, te da je na drugi način priopćite stanovnicima s područja mjesne nadležnosti Trgovačkog suda u Šibeniku.

Zahvaljujemo na suradnji.

PREDSJEDNIK SUDA

Joško Livaković, v.r.


DN-a:

1. Svim medijima s područja mjesne nadležnosti Trgovačkog suda u Šibeniku
2. Šibensko-kninskoj županiji i svim gradovima s područja mjesne nadležnosti Trgovačkog suda u Šibeniku
3. Hrvatskoj gospodarskoj komori, Županijska komora Šibenik
4. Obrtničkoj komori Šibensko-kninske županije
5. Odvjetničkom zboru Šibenik, n/p Branka Baica, Šibenik, Biskupa Jerolima Milete 10,
6. Javnim bilježnicima s područja mjesne nadležnosti Trgovačkog suda u Šibeniku
7. Stečajnim upraviteljima s područja mjesne nadležnosti Trgovačkog suda u Šibeniku
8. Sindikati s područja mjesne nadležnosti Trgovačkog suda u Šibeniku
9. Veleučilište u Šibeniku, n/p dekana prof.dr.sc. Marka Radačić, Šibenik, Trg Andrije Hebranga 11
10. Gimnazija Antuna Vrančića u Šibeniku, n/p ravnateljice Ivanice Belamarić, Šibenik, Put Gimnazije 64
11. Šibenska privatna gimnazija s pravom javnosti, n/p ravnatelja Zvonka Pešić, Šibenik, Ulica Andrije Kačića Miošića 11
12. Ekonomska škola Šibenik, n/p ravnateljice Ljubice Kardum, Šibenik, Put Gimnazije 64
13. Turističko-ugostiteljska škola Šibenik, n/p ravnateljice Senke Dodig, Šibenik, Ante Šupuka bb,


Na znanje:

1. Županijski sud u Šibeniku, n/p predsjednika Sanibora Vuletin
2. Općinski sud u Šibeniku, n/p predsjednika Ljudevita Zoričić
3. Općinski sud u Kninu, n/p v.d. predsjednika suda Ivana Jurišić
4. Prekršajni sud u Šibeniku, n/p predsjednice Dolores Milaković
5. Prekršajni sud u Kninu, n/p predsjednika Ivice Krvavica
6. Prekršajni sud u Drnišu, n/p predsjednika Marija Milić-Štrkalj
7. Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku, n/p županijske državne odvjetnice Živane Beroš-Dodig
8. Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku, n/p v.d. općinske državne odvjetnice Irene Senečić
9. Općinsko državno odvjetništvo u Kninu, n/p v.d. općinskog državnog odvjetnika Ivana Jukić________________________________________________________________________


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Na temelju čl. 158. st. 1, 2 i 4 Stečajnog zakona (NN 44/96, 29/99, 129/00, 123/03 i 83/06), stečajni dužnik «Trgopromet», d.d., u stečaju, Drniš,OGLAŠAVA
prodaju imovine stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda i javnim nadmetanjem.


I. Predmet prodaje, nekretnine:
1. Poslovni prostor 154,82 m2, u prizemlju (međukatne konstrukcije i krov ne postoje, postoje vanjski zidovi), izvan funkcije, z.k. oznake č. zgr. 97/2 i/3 K.O. Tepljuh, cijena 63.380 Kn.
2. Poslovni prostor 76,71 m2 u dijelu prizemlja, izvan funkcije, z.k. oznake č. zgr. 161 K.O. Otavice, cijena 106.000 Kn.
3. “Čupić kuća” u Drnišu, koja se sastoji od poslovnog prostora u prizemlju (prodajni i skladišni dio 99,42 m2), te stambenog dijela: prizemlje 45.54 m2, I kat 123,72 m2, međukat (visine 1,6 m) 30,56 m2, II kat 54,63 m2, sveukupno 353,87 m2, oznaka čest. zgr. 60/2 z.u. 1263 K.O. Drniš, cijena 1.411.846 Kn.

II. Uvjeti prodaje
1. Ponuda mora sadržavati bitne podatke o ponuditelju (ime i prezime ili naziv, adresu ili sjedište, matični broj iz sudskog registra za pravne osobe