Natječaji

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ŠIBENIKU
URED PREDSJEDNIKA SUDA

Broj: 7-Su-12/08-7
Šibenik, 7. veljače 2008.


Obavijest i upute kandidatima o javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama dana 6. veljače 2008. godine broj 15/08 za prijam u državnu službu u Trgovački sud u Šibeniku, za radno mjesto

SUDSKOG SAVJETNIKA
1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme

Opis poslova:
- poslovi iz čl. 120. Zakona o sudovima

Podaci o plaći:
- koeficijent složenosti poslova za ovo radno mjesto prema Uredbi o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi iznosi 1,50.

Testiranje kandidata:
- testiranje se sastoji od provjere osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje radnog mjesta.

Testiranja će trajati 45 minuta.
Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu.
Kandidati koji ne budu mogli dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.
Tijekom održavanja provjere znanja kandidati se neće moći koristiti literaturom i bilješkama, napuštati prostorije ili se služiti mobitelom.Kandidati koji se budu ponašali suprotno od navedenog udaljit će se s testiranja i njihov rezultat neće se bodovati.
Kandidati koji na testiranju ostvare 6 i više bodova pristupit će razgovoru s komisijom (intervju).
Nakon provedenog testiranja i intervjua komisija utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.
Komisija dostavlja rang listu kandidata predsjedniku Trgovačkog suda u Šibeniku koji donosi rješenje o prijamu u državnu službu kandidata.
Navedeno rješenje će biti dostavljeno svim kandidatima koji su ispunjavali formalne uvjete propisane u javnom natječaju.

Pravni izvori za pripremanje kandidata:

1. Ustav Republike Hrvatske ( Narodne novine broj 41/01-pročišćeni tekst i 55/01)
2. Zakon o parničnom postupku ( Narodne novine broj 53/91, 91/92, 112/99 i 117/03 )
3. Zakon o obveznim odnosima (Narodne novine broj 35/05)
4. Ovršni zakon (Narodne novine broj 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05 i 121/05).

Natječaj je otvoren osam dana od dana objave u Narodnim novinama.
O vremenu održavanja testiranja kandidati će biti obaviješteni najmanje osam (8) dana prije provedbe istog.


PREDSJEDNIK SUDA

Joško Livaković


DN-a:
-www. pravosudje.hr ( Trgovački sud u Šibeniku )
-www.uprava.hr
-oglasna ploča ovog suda


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ŠIBENIKU
URED PREDSJEDNIKA SUDA
Broj: 7-Su-12/08-3
Šibenik, 4. veljače 2008.
Trgovački sud u Šibeniku, po predsjedniku suda, na temelju odredbi čl. 45. i čl. 47. st. 3. i 4. Zakona o državnim službenicima ( Narodne novine broj 92/05 i 107/07, dalje: ZDS ), te čl. 2. st. 1. i čl. 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ( Narodne novine broj 8/06 i 8/07, uz suglasnost Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske Klasa: 112-02/08-01/37, Urbroj: 514-06-03/1-08-2 od 17. siječnja 2008., objavljujeJ A V N I N A T J E Č A J
za prijam u državnu službu
-sudskog savjetnika ( radno mjesto I vrste) – 1(jedan) izvršitelj /ica na neodređeno vrijemeOpis poslova : poslovi iz čl. 120. Zakona o sudovima

Stručni uvjeti:
- završen sveučilišni diplomski studij prava,
- položen pravosudni ispit.

Osim navedenih stručnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i uvjete iz čl. 48. ZDS-a.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 49. ZDS-a.
Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Osoba primljena u državnu službu ima obvezu probnog rada koji traje šest (6) mjeseci.
Uz prijavu je potrebno priložiti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta javnog natječaja i to:
- životopis,
- preslik domovnice,
- diplomu ( u izvorniku ili u presliku ovjerenog kod javnog bilježnika),
- dokaz o položeno pravosudnom ispitu ( u izvorniku ili u presliku ovjerenog kod javnog bilježnika),
- original uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije osuđivan za kaznena djela iz čl. 49. toč. a) ZDS-a ( ne starije od šest mjeseci).
Kandidati koji ostvaruju zakonom utvrđeno pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to izvornikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem provest će se testiranje radi provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju i poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Način na koji će se testirati kandidati i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje bit će navedeni na web stranici Trgovačkog suda u Šibeniku http://sudovi.pravosudje.hr/tssi.
Plaća radnog mjesta propisana je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi ( Narodne novine broj 37/01, 38/01, 71/01, 89/01, 7/02, 17/03, 21/04, 66/05 i 113/05).
Na web stranici Trgovačkog suda u Šibeniku i na oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Šibeniku objavite će se vrijeme održavanja testiranja najmanje osam ( 8) dana prije testiranja po utvrđenju kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja uz popis kandidata koje se poziva na testiranje.
Prijave se podnose na adresu Trgovački sud u Šibeniku-Ured predsjednika suda, 22000 Šibenik, Stjepana Radića 81/II s naznakom „ za javni natječaj“.
Prijave s dokazima podnose u roku od osam (8) dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
Kandidate prijavljene na javni natječaj koji ne ispunjavaju formalne uvjete obavijestit će se pisanim putem o neispunjavanju uvjeta, a nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima izbora bit će obaviješteni svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja-dostavom rješenja o prijamu u zakonskom roku.
Ovaj javni natječaj objavljuje se i na web stranici Središnjeg državnog ureda za upravu www.uprava.hr, na web stranici trgovačkog suda u Šibeniku i oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Šibeniku.

TRGOVAČKI SUD U ŠIBENIKU

 

 

 

____________________________________________________________________REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ŠIBENIKU
Komisija za provedbu javnog natječaja

Broj: 7-Su-12/08-12
Šibenik, 25. veljače 2008.
OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA IZVANREDNI POSTUPAK PRIJAMA U DRŽAVNU SLUŽBU
Naziv tijela koje provodi testiranje: Komisija za provedbu javnog natječaja Trgovačkog suda u Šibeniku.

Naziv radnog mjesta: Sudski savjetnik ( radno mjesto I. vrste- jedan (1) izvršitelj ( m/ž) – na neodređeno vrijeme.

Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 15/08 od 6. veljače 2008. godine.

Na temelju odredbe čl. 1. i 9. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ( Narodne novine broj 8/06, 8/07 i 13/08) prijavljeni kandidati za radno mjesto sudskog savjetnika ( radno mjesto I. vrste), koji su svoje prijave podnijeli pravovremeno, te ispunjavaju propisane i u javnom natječaju objavljene uvjete i to:

1. ALFIREV ANTE, Magistrala 26, Vodice
2. BELAMARIĆ NIKOLINA, Sv. Spasa 2, Šibenik
3. BILUŠIĆ JOSIPA, Težačka 17, Šibenik
4. BLAŽEVIĆ FRANKA, 8. dalmatinske udarne brigade 20, Šibenik
5. BOLANČA IVANA, Varaždinska 3, Šibenik
6. JUNAKOVIĆ ZORANA, Težačka 52, Šibenik
7. JURAS MIRO, Dubrava- Jurasi 11, Šibenik
8. MALEŠ SILVIJA, Bregovita 9 a, Šibenik
9. MENĐUŠIĆ LARA, Zatonska 64 A, Vodice
10. SLAMIĆ ANA, Put kroz Meterize 41, Šibenik
11. ŠKARICA MIRKO, Mostarska 19, Šibenik
12. UKIĆ KOTARAC IRIS, Fra Stjepana Zlatovića 1, ŠibenikOBAVJEŠTAVJU SE
da će se testiranje održati dana 14. ožujka 2008. godine s početkom u 9,00 sati, u prostorijama zgrade suda u Šibeniku, soba broj 27- prvi kat ( velika dvorana Općinskog suda u Šibeniku )Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na javni natječaj.

Testiranje se sastoji od provjere osnova Ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje radnog mjesta.

Pravni izvori za pripremanje kandidata:

1. Ustav Republike Hrvatske ( Narodne novine broj 41/01- pročišćeni tekst i 55/01)
2. Zakon o parničnom postupku ( Narodne novine broj 53/91, 91/92, 112/99, i 117/03 )
3. Zakon o obveznim odnosima ( Narodne novine broj 35/05)
4. Ovršni zakon ( Narodne novine broj 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05 i 121/05).

Testiranje će trajati 45 minuta.
Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu.
Kandidati koji ne budu mogli dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.
Tijekom održavanja provjere znanja kandidati se neće moći koristiti literaturom i bilješkama, napuštati prostorije ili se služiti mobitelom. Kandidati koji se budu ponašali suprotno od navedenog udaljit će se s testiranja i njihov rezultat neće se bodovati.
Kandidati koji na testiranju ostvare 6 i više bodova pristupit će po pozivu putem telefona, razgovoru s Komisijom (intervju) istoga dana počam od 12 sati.
Postupak testiranja i intervjua (razgovora) provodi Komisija za provedbu javnog natječaja Trgovačkog suda u Šibeniku.PREDSJEDNICA KOMISIJE

Kornelija Knežević, sutkinja Trgovačkog suda u Šibeniku

DN-a:
-www.pravosudje.hr ( Trgovački sud u Šibeniku)
-www.uprava.hr
-oglasna ploča ovog suda