Zahtjev
                                                                                  R3- _______

 

                                                         U Pazinu,______________

(podnositelj zahtjeva-tvrtka

i sjedište, ime i prezime i prebivalište)

zastupan po

REPUBLIKA HRVATSKA

TRGOVAČKI SUD U PAZINU

Sudski registar

Na temelju èlanka 4. Zakona o sudskom registru (N.N. br. 1/95) podnosi se

Z A H T J E V

A) Za izdavanje:

 

    1. Izvatka:

          a) aktivan

          b) povijesni

Za subjekt  

                                (tvrtka i sjedište)

upisan u reg. ulošku s MBS

   2. Ovjerene preslike iz zbirke isprava: