POPIS SUDSKIH VJEŠTAKA I TUMAČA U RH

SUDSKI VJEŠTACI            

 

 Popis stalnih sudskih vještaka - Trgovački sud u Pazinu

 

 Registar svih stalnih sudskih vještaka

 Registar pravnih osoba koje imaju odobrenje za obavljanje sudskih vještačenja

 

 

SUDSKI TUMAČI

 

 Popis stalnih sudskih tumača

 

 Registar svih sudskih tumača

 Registar svih sudskih procjenitelja