Zajednička sudska pisarnica
Radno vrijeme: 7.30 - 15.30 h
         pauza od 11.00 - 11.30 h

PRISTOJBE - TAKSENE MARKE:
   10kn - za podnesak kojim se traži izdavanje uvjerenja
   20kn - za uvjerenja
MIRENJE

„ Upis osnivanja društva s ograničenom odgovornošću javno se objavljuje na internetskoj stranici na
U „Narodnim novinama“ broj 93/14 od 30.srpnja 2014 objavjen je ZID ZSR. U Zakon su implementirane »- Direktiva 2012/17/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. lipnja 2012. o izmjeni Direktive Vijeća 89/666/EEZ te Direktiva 2005/56/EZ i 2009/101/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s povezivanjem središnjih registara, trgovačkih registara i registara trgovačkih društava (SL L 156/1, 16.6.2012.) kojima je uređeno povezivanje registara , prekogranična suradnja registara i druga pitanja od značaja za komunikaciju registara. Osim navedenog ono na što treba posebno upozoriti je čl. 4 kojim je u čl. 31.c dodan st 3. koji glasi:
Upis osnivanja društva s ograničenom odgovornošću javno se objavljuje na internetskoj stranici na kojoj se nalazi registar.
To drugim riječima znači da se upis osnivanja d.o.o.(uključivo i j.d.o.o.) više ne objavljuje u Narodnim novinama.To dalje znači da se nakon stupanja na snagu ZID ZSR (8 dana od dana objave) predlagatelji upisa ne mogu više pozivati na plaćanje troškova objave tog upisa u Narodnim novinama.
Prodaja nekretnina - Stečajna masa GIMONT d.o.o. u stečaju, Buje

Vrijednost nekretnina, oznake k.č.br. 349/2 k.o. Kaštel površine 4.316 m2 i k.č.br. 349/3 k.o. Kaštel površine 12.286 m2, u naravi upravna zgrada, nedovršena poslovna hala i dvorište, u naselju Plovanija, neposredno uz državnu cestu D-200 Buje – granični prijelaz Plovanija, procijenjena je u iznosu od 7.966.469,00 kn.

Ročište za prodaju će se održati u zgradi Trgovačkog suda u Rijeci, Stalne službe u Pazinu, Dršćevka br. 1, Pazin, sudnica br. 5, dana 21. listopada 2014. godine u 14:00 sati.

Trgovački sud u Rijeci Stalna služba u Pazinu
Zakonom o područjima i sjedištima sudova ("Narodne novine", br. 144/10) u članku 4. određeno je da je Trgovački sud u Rijeci nadležan za područja: Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije, dok je Odlukom Ministra pravosuđa Dražena Bošnjakovića od dana 30. prosinca 2010. godine u Trgovačkom sudu u Rijeci osnovana Stalna služba u Pazinu za područje Istarske Županije, te je istom odlukom određeno da će stalne službe rješavati predmete iz nadležnosti trgovačkog suda sukladno čl. 20. Zakona o sudovima ("Narodne novine", br. 122/10 - pročišćeni tekst), kao i da će se u stalnim službama ustrojiti prijemna kancelarija za prijem svih pismena iz nadležnosti stalne službe.