Prodaja nekretnina u stečajnom postupku nad dužnikom Stečajna masa GIMONT d.o.o, u stečaju, Buje

Vrijednost nekretnina, oznake k.č.br. 349/2 k.o. Kaštel površine 4.316 m2 i k.č.br. 349/3 k.o. Kaštel površine 12.286 m2, u naravi upravna zgrada, nedovršena poslovna hala i dvorište, u naselju Plovanija, neposredno uz državnu cestu D-200 Buje – granični prijelaz Plovanija, procijenjena je u iznosu od 7.966.469,00 kn. Prema Prostornom planu uređenja grada Buje, nekretnine se nalaze unutar granica građevinskog područja opće poslovne namjene (K). 
Nekretnine iz točke I. ovog zaključka na ročištu za prodaju ne mogu biti prodane za cijenu nižu od 2.610.000,00 kn

Prodaja nekretnina obavit će se usmenom javnom dražbom na ročištu za prodaju koje će se održati u zgradi Trgovačkog suda u Pazinu, Dršćevka br. 1, Pazin, sudnica br. 5, dana 13. lipnja 2016. godine u 14:00 sati.

.

Prodaja nekretnina u stečajnom postupku nad stečajnom masom građevinskog obrta „MILE RAJIĆ“ u stečaj
Prodaje se u stečajnom postupku nekretnina stečajnog dužnika označena kao k.č. broj 915/225 što u naravi predstavlja privredno dvorište, poslovnu zgradu, ukupne površine 478 m2, upisanu u zk.ul. 10161 k.o. Pula, uz odgovarajuću primjenu propisa o ovrsi kojima je uređena ovrha na nekretnini.  Vrijednost nekretnine iz točke I. izreke ovog rješenja procijenjena je na iznos od 3.435.000,00 kn.  
Nekretnina iz točke I. ovog zaključka na desetom ročištu za dražbu ne može se prodati ispod iznosa od 712.290,00 kuna.Deseto ročište za dražbu održati će se dana 1. srpnja 2016. godine u 9:30 sati u Trgovačkom sudu u Pazinu, Dršćevka 1, sudnica broj 5.
OBRASCI u predstečajnom i stečajnom postupku

Pravilnik o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u predstečajnom i stečajnom postupku (Narodne novine, br. NN 107-2082/2015), objavljen dana 7.10.2015, primjenjuje se od 15.10.2015.

1. PRIJEDLOG DUŽNIKA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNOGA POSTUPKA (obrazac 1.)

2. PRIJEDLOG VJEROVNIKA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNOGA POSTUPKA (obrazac 2.)

3. PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU (obrazac 3.)  

4. OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU (obrazac 4.)

5. OČITOVANJE POVJERENIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU (obrazac 5.)

6. OSPORAVANJE TRAŽBINE U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU OD STRANE VJEROVNIKA (obrazac 6.)  

7. TABLICA PRIJAVLJENIH TRAŽBINA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU (obrazac 7.)

8. DOPUNA TABLICE PRIJAVLJENIH TRAŽBINA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU (obrazac 8.)

9. TABLICA OSPORENIH TRAŽBINA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU (obrazac 9.) 

10. DOPUNA TABLICE OSPORENIH TRAŽBINA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU (obrazac 10.)

11. OBRAZAC ZA GLASOVANJE (obrazac 11.)

12. PRIJEDLOG DUŽNIKA ZA OTVARANJE STEČAJNOGA POSTUPKA (obrazac 12.)

13. PRIJEDLOG VJEROVNIKA ZA OTVARANJE STEČAJNOGA POSTUPKA (obrazac 13.)

14. PRIJEDLOG ZA OTVARANJE STEČAJNOGA POSTUPKA (obrazac 14.)

15. PRIJEDLOG ZA OTVARANJE STEČAJNOGA POSTUPKA (obrazac 15.)

16. ZAHTJEV ZA PROVEDBU SKRAĆENOGA STEČAJNOGA POSTUPKA (obrazac 16.)

17. ZAHTJEV ZA PROVEDBU SKRAĆENOGA STEČAJNOGA POSTUPKA (obrazac 17.)

18. PRIJAVA TRAŽBINE U STEČAJNOM POSTUPKU (obrazac 18.) 
 19. TABLICA PRIJAVLJENIH TRAŽBINA, RAZLUČNIH I IZLUČNIH PRAVA (obrazac 19.)

20. IZVJEŠĆE STEČAJNOGA UPRAVITELJA O TIJEKU STEČAJNOGA POSTUPKA I STANJU STEČAJNE MASE (obrazac 20.)

21. IZVJEŠĆE STEČAJNOGA UPRAVITELJA O STANJU STEČAJNE MASE U RAZDOBLJU (obrazac 21.)

22. ZAVRŠNI RAČUN STEČAJNOGA UPRAVITELJA (obrazac 22.)

Stečajna eOglasna ploča sudova

eOglasna ploča nadležnog trgovačkog suda podijeljena je na "opću" eOglasnu ploču suda i stečajnu eOglasnu ploču suda.

Na stečajnom dijelu eOglasne ploče, sud će objavljivati pismena temeljem Stečajnog zakona (NN 71/15).

"Popis stečajnih upravitelja" je dio eOglasne ploče na kojoj će Ministarstvo pravosuđa objavljivati :
1. Listu stečajnih upravitelja, sukladno čl. 78 stavku 4 SZ-a
2. Popis stečajnih upravitelja s naznakom predstečajnih i stečajnih postupaka u kojima su imenovani kao povjerenici, privremeni stečajni upravitelji i stečajni upravitelji, način njihova izbora, naznaku dužnika i suca koji vodi postupak, naznaku razrješenja i razloga razrješenja te izrečenih novčanih kazni, sukladno čl. 78 stavku 5 SZ-a
"Obrasci za podneske" je dio eOglasne ploče na kojoj će Ministarstvo pravosuđa sukladno čl. 13 SZ-a objavljivati obrasce za predstečajni i stečajni postupak.
"Zbirni popis blokiranih pravnih osoba" je dio eOglasne ploče na kojoj će FINA temeljem čl. 444 Stečajnog zakona objaviti zbirnu tablicu blokiranih pravnih osoba.
Ostala pismena, FINA će objavljivati na stečajnom dijelu eOglansne ploče suda.
Na slijedećem linku nalaze se kratke upute za korištenje eOglasne

OBAVIJEST STRANKAMA - upisi u sudski registar
Od 1.studenog 2015 svi upisi u registar te podaci i priopćenja subjekata upisa objavljuju se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.
PRAKTIČNI VODIČ KROZ UVJETE DOPUŠTENOSTI

Objavljen prijevod 3. izdanja Praktičnog vodiča kroz uvjete dopuštenosti Europskog suda za ljudska prava.

Ovaj Vodič predstavlja izvor važnih informacija za osobe koje žele podnijeti zahtjev Sudu i za njihove odvjetnike jer olakšava razumijevanje opsega zaštite koju pruža Sud, kao i konvencijskih pojmova i standarda. Pravilno postavljeni zahtjevi Sudu, koji su u skladu s uvjetima dopuštenosti rezultiraju odlukama o meritumu zahtjeva, a smanjenje vremena koje Sud posvećuje nedopuštenim zahtjevima doprinosi bržem i učinkovitijem radu Suda u cjelini.

„ Upis osnivanja društva s ograničenom odgovornošću javno se objavljuje na internetskoj stranici na
U „Narodnim novinama“ broj 93/14 od 30.srpnja 2014 objavjen je ZID ZSR. U Zakon su implementirane »- Direktiva 2012/17/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. lipnja 2012. o izmjeni Direktive Vijeća 89/666/EEZ te Direktiva 2005/56/EZ i 2009/101/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s povezivanjem središnjih registara, trgovačkih registara i registara trgovačkih društava (SL L 156/1, 16.6.2012.) kojima je uređeno povezivanje registara , prekogranična suradnja registara i druga pitanja od značaja za komunikaciju registara. Osim navedenog ono na što treba posebno upozoriti je čl. 4 kojim je u čl. 31.c dodan st 3. koji glasi:
Upis osnivanja društva s ograničenom odgovornošću javno se objavljuje na internetskoj stranici na kojoj se nalazi registar.
To drugim riječima znači da se upis osnivanja d.o.o.(uključivo i j.d.o.o.) više ne objavljuje u Narodnim novinama.To dalje znači da se nakon stupanja na snagu ZID ZSR (8 dana od dana objave) predlagatelji upisa ne mogu više pozivati na plaćanje troškova objave tog upisa u Narodnim novinama.
Trgovački sud u Pazinu

Zakonom o područjima i sjedištima sudova (NN br 128/2014) ustanovljen je Trgovački sud u Pazinu, Pazin, Dršćevka 1 (OIB:46543732715) za područje nadležnosti Istarske županije.
Odredbom članka 22. isti započinje s radom 1. travnja 2015. godine.