Rješenje o prijmu u državnu službu

MARTINA KLARIĆ, prima se u državnu službu u Trgovački sud u Pazinu na radno mjesto sudski referent u sudskom registru na određeno vrijeme od godinu dana.

 -Rješenje

e-Komunikacija

Poštovani, u cilju modernizacije pravosudnog sustava te ubrzanja komunikacije odvjetnika i javnih bilježnika sa sudovima, pokrenut je pilot projekt eKomunikacija na Trgovačkom sudu u Bjelovaru,Trgovačkom sudu u Varaždinu, Trgovačkom sudu u Zagrebu i Trgovačkom sudu u Pazinu. U sklopu pilot projekta omogućit će se elektronička razmjena sudskih pismena između sudionika elektroničke komunikacije te digitalno potpisivanje sudskih odluka i dopisa.

 

Najčešća pitanja i odgovori - eKomunikacija

 

Priopćenje za javnost
Radi objektivnog informiranja javnosti o načinu imenovanja stečajnih upravitelja predsjednici svih prvostupanjskih trgovačkih sudova objavljuju slijedeće:
                                              PRIOPĆENJE ZA JAVNOST
Stečajni zakon ( NN 71/15 , 104/17 ) kao opće pravilo propisuje imenovanje stečajnih upravitelja metodom slučajnog odabira ( čl. 84. st. 1. SZ-a ) što se u praksi trgovačkih sudova primjenjuje u oko 98,5 % slučajeva.
Podaci izneseni u medijima da je imenovanja mimo metode slučajnog odabira bilo 15 % nisu točni.

Izbor odluka Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, broj 19
Obavijest VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH o izlasku iz tiska knjige Izbor odluka Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, broj 19
OBRASCI u predstečajnom i stečajnom postupku

Pravilnik o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u predstečajnom i stečajnom postupku (Narodne novine, br. NN 107-2082/2015), objavljen dana 7.10.2015, primjenjuje se od 15.10.2015.

1. PRIJEDLOG DUŽNIKA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNOGA POSTUPKA (obrazac 1.)

2. PRIJEDLOG VJEROVNIKA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNOGA POSTUPKA (obrazac 2.)

3. PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU (obrazac 3.)  

4. OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU (obrazac 4.)

5. OČITOVANJE POVJERENIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU (obrazac 5.)

6. OSPORAVANJE TRAŽBINE U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU OD STRANE VJEROVNIKA (obrazac 6.)  

7. TABLICA PRIJAVLJENIH TRAŽBINA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU (obrazac 7.)

8. DOPUNA TABLICE PRIJAVLJENIH TRAŽBINA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU (obrazac 8.)

9. TABLICA OSPORENIH TRAŽBINA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU (obrazac 9.) 

10. DOPUNA TABLICE OSPORENIH TRAŽBINA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU (obrazac 10.)

11. OBRAZAC ZA GLASOVANJE (obrazac 11.)

12. PRIJEDLOG DUŽNIKA ZA OTVARANJE STEČAJNOGA POSTUPKA (obrazac 12.)

13. PRIJEDLOG VJEROVNIKA ZA OTVARANJE STEČAJNOGA POSTUPKA (obrazac 13.)

14. PRIJEDLOG ZA OTVARANJE STEČAJNOGA POSTUPKA (obrazac 14.)

15. PRIJEDLOG ZA OTVARANJE STEČAJNOGA POSTUPKA (obrazac 15.)

16. ZAHTJEV ZA PROVEDBU SKRAĆENOGA STEČAJNOGA POSTUPKA (obrazac 16.)

17. ZAHTJEV ZA PROVEDBU SKRAĆENOGA STEČAJNOGA POSTUPKA (obrazac 17.)

18. PRIJAVA TRAŽBINE U STEČAJNOM POSTUPKU (obrazac 18.) 
 19. TABLICA PRIJAVLJENIH TRAŽBINA, RAZLUČNIH I IZLUČNIH PRAVA (obrazac 19.)

20. IZVJEŠĆE STEČAJNOGA UPRAVITELJA O TIJEKU STEČAJNOGA POSTUPKA I STANJU STEČAJNE MASE (obrazac 20.)

21. IZVJEŠĆE STEČAJNOGA UPRAVITELJA O STANJU STEČAJNE MASE U RAZDOBLJU (obrazac 21.)

22. ZAVRŠNI RAČUN STEČAJNOGA UPRAVITELJA (obrazac 22.)

Stečajna eOglasna ploča sudova

eOglasna ploča nadležnog trgovačkog suda podijeljena je na "opću" eOglasnu ploču suda i stečajnu eOglasnu ploču suda.

Na stečajnom dijelu eOglasne ploče, sud će objavljivati pismena temeljem Stečajnog zakona (NN 71/15).

"Popis stečajnih upravitelja" je dio eOglasne ploče na kojoj će Ministarstvo pravosuđa objavljivati :
1. Listu stečajnih upravitelja, sukladno čl. 78 stavku 4 SZ-a
2. Popis stečajnih upravitelja s naznakom predstečajnih i stečajnih postupaka u kojima su imenovani kao povjerenici, privremeni stečajni upravitelji i stečajni upravitelji, način njihova izbora, naznaku dužnika i suca koji vodi postupak, naznaku razrješenja i razloga razrješenja te izrečenih novčanih kazni, sukladno čl. 78 stavku 5 SZ-a
"Obrasci za podneske" je dio eOglasne ploče na kojoj će Ministarstvo pravosuđa sukladno čl. 13 SZ-a objavljivati obrasce za predstečajni i stečajni postupak.
"Zbirni popis blokiranih pravnih osoba" je dio eOglasne ploče na kojoj će FINA temeljem čl. 444 Stečajnog zakona objaviti zbirnu tablicu blokiranih pravnih osoba.
Ostala pismena, FINA će objavljivati na stečajnom dijelu eOglansne ploče suda.
Na slijedećem linku nalaze se kratke upute za korištenje eOglasne

OBAVIJEST STRANKAMA - upisi u sudski registar
Od 1.studenog 2015 svi upisi u registar te podaci i priopćenja subjekata upisa objavljuju se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.
PRAKTIČNI VODIČ KROZ UVJETE DOPUŠTENOSTI

Objavljen prijevod 3. izdanja Praktičnog vodiča kroz uvjete dopuštenosti Europskog suda za ljudska prava.

Ovaj Vodič predstavlja izvor važnih informacija za osobe koje žele podnijeti zahtjev Sudu i za njihove odvjetnike jer olakšava razumijevanje opsega zaštite koju pruža Sud, kao i konvencijskih pojmova i standarda. Pravilno postavljeni zahtjevi Sudu, koji su u skladu s uvjetima dopuštenosti rezultiraju odlukama o meritumu zahtjeva, a smanjenje vremena koje Sud posvećuje nedopuštenim zahtjevima doprinosi bržem i učinkovitijem radu Suda u cjelini.

„ Upis osnivanja društva s ograničenom odgovornošću javno se objavljuje na internetskoj stranici na
U „Narodnim novinama“ broj 93/14 od 30.srpnja 2014 objavjen je ZID ZSR. U Zakon su implementirane »- Direktiva 2012/17/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. lipnja 2012. o izmjeni Direktive Vijeća 89/666/EEZ te Direktiva 2005/56/EZ i 2009/101/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s povezivanjem središnjih registara, trgovačkih registara i registara trgovačkih društava (SL L 156/1, 16.6.2012.) kojima je uređeno povezivanje registara , prekogranična suradnja registara i druga pitanja od značaja za komunikaciju registara. Osim navedenog ono na što treba posebno upozoriti je čl. 4 kojim je u čl. 31.c dodan st 3. koji glasi:
Upis osnivanja društva s ograničenom odgovornošću javno se objavljuje na internetskoj stranici na kojoj se nalazi registar.
To drugim riječima znači da se upis osnivanja d.o.o.(uključivo i j.d.o.o.) više ne objavljuje u Narodnim novinama.To dalje znači da se nakon stupanja na snagu ZID ZSR (8 dana od dana objave) predlagatelji upisa ne mogu više pozivati na plaćanje troškova objave tog upisa u Narodnim novinama.
Trgovački sud u Pazinu

Zakonom o područjima i sjedištima sudova (NN br 128/2014) ustanovljen je Trgovački sud u Pazinu, Pazin, Dršćevka 1 (OIB:46543732715) za područje nadležnosti Istarske županije.
Odredbom članka 22. isti započinje s radom 1. travnja 2015. godine.