--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
NADLEŽNOST
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2013.
Broj: 17-Su-72/13-3

Predsjednik Trgovačkog suda u Osijeku mr. sc. Tihomir Kovačević temeljem čl. 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11), donosi


PLAN JAVNE NABAVE ZA PRORAČUNSKU 2013. godinu


RED BR PREDMET NABAVE EVIDEN-CIJSKI BROJ NABAVE PROCIJENJENA VRIJEDNOST
(KN) VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE SKLAPANJE UGOVORA/ OKVIRNOG SPORAZUMA PLANIRANI POČETAK POSTUPKA PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA/
OKVIRNOG SPORAZUMA NAPOMENA
ROBE MALA VRIJEDNOST
1. Uredski materijal E-MV-JN-1/13 120.000,00 Otvoreni postupak Okvirni sporazum na 1 godinu Veljača 2013. 1 godina
ROBE ISPOD 70.000,00 KUNA
1. Električna energija 50.000,00
2. Materijal i dijelovi za tek. inv. održavanje 1.500,00
3. Sitni inventar 5.000,00
4. Reprezentacija 5.000,00
5. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (troškovi osmrtnica i vijenaca i sl.) 1.500,00
6. Ostali materijalni rashodi (materijal za čišćenje i održavanje, higijenu, literatura i ostali materijal za redovito poslovanje) 30.000,00
USLUGE MALA VRIJEDNOST
1. Univerzalna usluga E-MV-JN-2/13 490.000,00 Otvoreni postupak javne nabave Okvirni sporazum na 1 godinu Veljača 2013 1 godina
2. Toplinska energija E-MV-JN-3/13 110.000,00 Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave temeljem čl.28. st.2. toč.2. ZJN Sklapanje ugovora Ožujak 2013. 1 godina
3 Plin E-MV-JN-4/13 80.000,00 Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave temeljem čl.28. st.2. toč.2. ZJN Sklapanje ugovora Ožujak 2013. 1 godina
USLUGE ISPOD 70.000,00 KUNA
1. Usluge telefona 40.000,00
2. Usluge prijevoza 10.000,00
3. Usluge tekućeg i investicionog održavanja 30.000,00
4. Usluge promidžbe i informiranja 50.000,00
5. Intelektualne i osobne usluge (vještaci, tumači) 20.000,00
6. Računalne usluge 1.500,00
7. Ostale usluge 10.000,00
8. Premije osiguranja 2.500,00
9 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 8.000,00
10 Zakupnine i najamnine 9.000,00
11 Komunalne usluge 15.000,00U Osijeku 29. siječnja 2013.


PREDSJEDNIK SUDA

mr. sc. Tihomir Kovačević

SUCI

SUCI

 

Broj Ime i prezime                                 
1.

mr. sc. Tihomir Kovačević

predsjednik suda

2.

Jadranka Herman

zamjenica predsjednika suda 

predsjednik stečajnog odjela

3.

mr. sc. Mirjana Baran

sudac za praćenje i proučavanje sudske prakse

4. Kata Gojtan
5.

Dubravka Kuveždić

6.

Gordana Njari

predsjednik parničnog odjela

7.

Jadranka Pajur Vranješ

8.

Nada Roso

predsjednik izvanparničnog odjela

9.

mr. sc. Boris Vuković

predsjednik registarskog odjela