--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
NADLEŽNOST
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2013.
Broj: 17-Su-72/13-3

Predsjednik Trgovačkog suda u Osijeku mr. sc. Tihomir Kovačević temeljem čl. 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11), donosi


PLAN JAVNE NABAVE ZA PRORAČUNSKU 2013. godinu


RED BR PREDMET NABAVE EVIDEN-CIJSKI BROJ NABAVE PROCIJENJENA VRIJEDNOST
(KN) VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE SKLAPANJE UGOVORA/ OKVIRNOG SPORAZUMA PLANIRANI POČETAK POSTUPKA PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA/
OKVIRNOG SPORAZUMA NAPOMENA
ROBE MALA VRIJEDNOST
1. Uredski materijal E-MV-JN-1/13 120.000,00 Otvoreni postupak Okvirni sporazum na 1 godinu Veljača 2013. 1 godina
ROBE ISPOD 70.000,00 KUNA
1. Električna energija 50.000,00
2. Materijal i dijelovi za tek. inv. održavanje 1.500,00
3. Sitni inventar 5.000,00
4. Reprezentacija 5.000,00
5. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (troškovi osmrtnica i vijenaca i sl.) 1.500,00
6. Ostali materijalni rashodi (materijal za čišćenje i održavanje, higijenu, literatura i ostali materijal za redovito poslovanje) 30.000,00
USLUGE MALA VRIJEDNOST
1. Univerzalna usluga E-MV-JN-2/13 490.000,00 Otvoreni postupak javne nabave Okvirni sporazum na 1 godinu Veljača 2013 1 godina
2. Toplinska energija E-MV-JN-3/13 110.000,00 Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave temeljem čl.28. st.2. toč.2. ZJN Sklapanje ugovora Ožujak 2013. 1 godina
3 Plin E-MV-JN-4/13 80.000,00 Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave temeljem čl.28. st.2. toč.2. ZJN Sklapanje ugovora Ožujak 2013. 1 godina
USLUGE ISPOD 70.000,00 KUNA
1. Usluge telefona 40.000,00
2. Usluge prijevoza 10.000,00
3. Usluge tekućeg i investicionog održavanja 30.000,00
4. Usluge promidžbe i informiranja 50.000,00
5. Intelektualne i osobne usluge (vještaci, tumači) 20.000,00
6. Računalne usluge 1.500,00
7. Ostale usluge 10.000,00
8. Premije osiguranja 2.500,00
9 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 8.000,00
10 Zakupnine i najamnine 9.000,00
11 Komunalne usluge 15.000,00U Osijeku 29. siječnja 2013.


PREDSJEDNIK SUDA

mr. sc. Tihomir Kovačević

SUCI

SUCI

 

Broj Ime i prezime                                 
1.

mr. sc. Tihomir Kovačević

-predsjednik stečajnog odjela

-praćenje i proučavanje sudske prakse

2.

Jadranka Herman

-zamjenica predsjednika suda

3.

mr. sc. Mirjana Baran

- mentor

4. Kata Gojtan
5.

Dubravka Kuveždić

-praćenje i proučavanje sudske prakse

-koordinator rada svih sudaca zaduženih za

praćenje i proučavanje sudske prakse

6.

Gordana Njari

-predsjednik parničnog odjela

7.

Jadranka Pajur Vranješ

8.

Nada Roso

-zamjenik predsjednika odjela

-mentor

9.

mr. sc. Boris Vuković