O stečajnom postupku

Vodič kroz stečajni postupak

 

Ovaj Vodič je namijenjem prije svega strankama i građanima bez pravne naobrazbe, a njegova svrha je pružiti im osnovne podatke o pravilima postupanja u stečajnom postupku.
 
1. O stečajnom postupku


Stečajni zakon objavljen u "Narodnim novinama" broj 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 197/03, 187/04, 82/06, 116/10, 25/12, 133/12 i 80/13).


Nad kim se provodi stečajni postupak ili tko može biti stečajni dužnik?
Provodi se nad

a) pravnom osobom
b) imovinom dužnika pojedinca (trgovca pojedinca i obrtnika)

Razlozi za otvaranje stečajnog postupka
1) nesposobnost za plaćanje (i prijeteća nesposobnost za plaćanje)
- dužnik je nesposoban za plaćanje ako ne može trajnije ispunjavati svoje dospjele
novčane obveze
- smatra se da je nesposoban za plaćanje ako ima evidentirane nepodmirene obveze kod banke koja za njega obavlja poslove platnog prometa u razdoblju duljem od 60 dana, a koje je trebalo, na temelju valjanih osnova za naplatu, bez daljnjeg pristanka dužnika naplatiti s bilo kojeg od njegovih računa
ili
2) prezaduženost
- smatra se da je dužnik prezadužen ako njegova imovina ne pokriva postojeće obveze

Tko može pokrenuti stečajni postupak
1) vjerovnik - ako učini vjerojatnim postojanje svoje tražbine i kojeg od stečajnih razloga
2) dužnik - obveza je dužnika podnijeti prijedlog u roku od 21 dan od nastupanja nesposobnosti za plaćanje

Sudu kojem se podnosi prijedlog
Za odlučivanje o prijedlogu za pokretanje stečajnog postupka nadležan je trgovački sud dužnikova sjedišta.

Potrebne isprave kod podnošenje prijedloga za pokretanje stečaja
1) ako pokreće vjerovnik

- dokaz postojanja tražbine i
- potvrda pravne osobe koja za dužnika obavlja poslove platnog prometa, da je dužnik insolventan
2) ako pokreće dužnik

- potvrda pravne osobe koja za dužnika obavlja poslove platnog prometa, da je dužnik insolventan

 


2. Troškovi pokretanja stečajnog postupka


Vjerovnik koji pokreće stečajni postupak dužan je platiti:

- iznos od 100,00 kn na ime sudske pristojbe,

- iznos od 10.000,00 kn na ime dodatne pristojbe i

- iznos predujma troškova prethodnog postupka po pozivu i određenju stečajnog suca.

 

Dužnik koji pokreće stečajni postupak dužan je platiti:

- iznos od 100,00 kn na ime sudske pristojbe i
- iznos predujma troškova prethodnog postupka po pozivu i određenju stečajnog suca.

 
Tko može biti oslobođen plaćanja pristojbi ili predujma?
- plaćanja sudske pristojbe oslobođeni su RH, radnici dužnika i raniji radnici dužnika kada kao vjerovnici predlažu pokretanje stečajnog postupka, te druge osobe iz čl. 16. Zakona o sudskim pristojbama

- plaćanja dodatne sudske pristojbe oslobođeni su RH, radnici dužnika i raniji radnici dužnika, kada kao vjerovnici predlažu pokretanje stečajnog postupka, dužnik koji predlaže otvaranje stečaja te kada stečaj pokreće po odredbi čl.41. Zakona o platnom prometu

- plaćanja predujma oslobođeni su radnici i raniji radnici dužnika kada kao vjerovnici predlažu pokretanje stečajnog postupka; nadalje dužnik koji predlaže pokretanje stečajnog postupka ako on dokaže javnobilježnički ovjerovljenim prokaznim popisom imovine da ima dovoljno imovine za pokriće troškova prethodnog postupka

 

  

3. Tražbine

 

Tko stečajnom upravitelju podnosi koje prijave i obavijesti
1) stečajni vjerovnici podnose prijavu tražbine
2) izlučni vjerovnici samo obavještavaju stečajnog upravitelja o svom izlučnom pravu (kada na nekom predmetu koji nije imovina stečajnog dužnika imaju kakvo stvarno ili osobno pravo, na izdvajanje predmeta iz stečajne mase stečajnog dužnika)
3) razlučni vjerovnici imaju pravo izbora
a) samo obavijestiti stečajnog upravitelja o svom razlučnom pravu
b) podnijeti prijavu tražbine kao stečajni vjerovnici
c) navesti iznos do kojeg njihova tražbina predvidivo neće biti pokrivena razlučnim pravom i za razliku podnijeti prijavu tražbine kao stečajni vjerovnik
4) vjerovnici stečajne mase ne podnose prijavu tražbine, već od stečajnog upravitelja zahtijevaju ispunjenje
5) za radnike i bivše radnike stečajnog dužnika prijavu tražbina sastavlja stečajni upravitelj u bruto i neto iznosu i predočava im je na potpis (smatra se da je takovu prijavu podnio radnik osim ako najkasnije 8 dana prije općeg ispitnog ročišta ne podnese svoju samostalnu prijavu)

Sadržaj prijave tražbine
- osnov tražbine
- visina tražbine izražena u kunama (glavnica i obračunata kamata do otvaranja stečaja)
- dokazi (računi, ugovori, sudske odluke i dr.)
- žiro račun vjerovnika i banka kod koje se vodi
- punomoć ukoliko vjerovnika zastupa odvjetnik
- dokaz o uplaćenoj pristojbi

Kome se podnosi prijava tražbine
- isključivo stečajnom upravitelju na njegovu adresu navedenu u rješenju o otvaranju stečaja, koja je objavljena u Narodnim novinama

Rok za podnošenje prijava tražbina i obavijesti
- to je rok naveden u rješenju o otvaranju stečajnog postupka, koje je objavljeno u Narodnim novinama
- naknadne prijave moguće je podnijeti samo još 3 mjeseca nakon prvog ispitnog ročišta (u tom slučaju vjerovnici solidarno plaćaju troškove posebnog ispitnog ročišta)
- nakon toga roka, prijave se odbacuju kao nepravodobne

Troškovi prijave tražbine
Sudska pristojba u iznosu od 2% od vrijednosti prijavljene tražbine (ali ne više od 500,00 kn). Svaki vjerovnik snosi svoje troškove sudjelovanja u stečajnom postupku, pa im ne pripada pravo na naplatu troškova prijave tražbina. 


4. Tijela stečajnog postupka


1. STEČAJNI SUDAC - sudac kojem se dodjeljuje predmet u rad prema rasporedu poslova u nadležnom sudu.

2. STEČAJNI UPRAVITELJ - osoba koju imenuje stečajni sudac u rješenju o otvaranju stečajnog postupka ili osoba koju sukladno svojim pravima na skupštini odrede stečajni vjerovnici.

3. SKUPŠTINA VJEROVNIKA - svi vjerovnici stečajnoga dužnika s pravom glasa.

4. ODBOR VJEROVNIKA - predstavnici vjerovnika.

 

Tko imenuje stečajnog upravitelja
Imenuje ga stečajni sudac, rješenjem o otvaranju stečajnog postupka
- stečajnim upraviteljem može biti imenovana samo fizička osoba koja ima
a) visoku stručnu spremu
b) ispit za stečajnog upravitelja
c) nalazi se na listi stečajnih upravitelja
d) zadovoljava i ostale uvjete iz čl. 20. Stečajnog zakona
Na prvom ili kojem kasnijem ročištu nakon imenovanja stečajnog upravitelja, skupština vjerovnika može umjesto stečajnog upravitelja kojeg je imenovao stečajni sudac izabrati drugog stečajnog upravitelja, pod uvjetima iz čl. 23. Stečajnog zakona (novoimenovani stečajni upravitelj ne mora biti na listi stečajnih upravitelja).

 

Postupanje stečajnog upravitelja po prijavama tražbina i obavijestima o pravima

Stečajni upravitelj dužan je ispitati svaku potpunu i pravovremenu tražbinu kao i obavijest o pravima te nakon toga sastaviti:

- tablice za svaku prijavljenu novčanu tražbinu stečajnih vjerovnika, koje razvrstava u isplate redove,

- tablicu o razlučnim pravima i

- tablicu izlučnih prava.

Tko utvrđuje listu stečajnih upravitelja
- utvrđuje je ministar nadležan za poslove pravosuđa, a uvjete za uvrštavanje na listu i brisanje s liste te postupak za utvrđivanje liste i vođenje evidencije stečajnih upravitelja uređen je Pravilnikom o utvrđivanju liste stečajnih upravitelja (NN 65/2007)


5. Ročišta u stečajnom postupku


1) Opće ispitno i posebno ispitno ročište
2) Izvještajno ročište
3) Skupštine vjerovnika
4) Završno ročište
Pozivi za sva ročišta ne dostavljaju se osobno, nego se objavljuju se u Narodnim novinama.

Predmet ispitnog ročišta
- stečajni upravitelj se izjašnjava o svakoj prijavljenoj novčanoj tražbini stečajnog vjerovnika, da li je priznaje ili ne
- izlučna i razlučna prava nisu predmet ispitivanja

Kada se tražbina stečajnog vjerovnika smatra utvrđenom?
Kada je prizna stečajni upravitelj a ne ospori nitko od stečajnih vjerovnika.

Prava i obveze stečajnog vjerovnika kojem je tražbina osporena
- stečajni sudac ga posebnim rješenjem upućuje da je dužan u prekluzivnom roku od 8 dana od dana primitka rješenja o upućivanju na parnicu, pokrenuti ili nastaviti parnicu radi utvrđivanja osporene tražbine, jer se u protivnom smatra da je odustao od prava na vođenje iste
- ako je tražbinu osporio stečajni upravitelj, tužba radi utvrđenja osporene tražbine se podnosi protiv stečajnog dužnika kojeg zastupa stečajni upravitelj
- ako je tražbinu osporio koji drugi stečajni vjerovnik, tužba radi utvrđenja osporene tražbine se podnosi protiv stečajnog dužnika kojeg tada zastupa osporavatelj ( osporavatelj nastupa u ime i za račun stečajnog dužnika)

Posljedice osporavanja tražbine za koju stečajni vjerovnik posjeduje ovršnu ispravu
- stečajni sudac na parnicu upućuje osporavatelja da dokaže osnovanost svoga osporavanja (ukoliko se takova parnica ne pokrene, smatra se da je osporavanje otklonjeno)

Predmet izvještajnog ročišta
- stečajni upravitelj podnosi izvješće o gospodarskom položaju dužnika i njegovim uzrocima, vjerovnici odlučuju o nastavku poslovanja te o načinu i uvjetima prodaje imovine i druge odluke po čl. 38e i 155a Stečajnog zakona

Predmet sjednice skupštine vjerovnika
- vjerovnici odlučuju o svim pitanjima od važnosti za provedbu i okončanje stečajnog postupka
- traže od stečajnog upravitelja obavijesti i izvještaje o vođenju poslova i stanju stečajne mase

Način odlučivanja na skupštinama vjerovnika
- skupštine vodi stečajni sudac
- smatra se da je na skupštini vjerovnika odluka donesena ako zbroj iznosa tražbina stečajnih vjerovnika koji su glasovali za neku odluku iznosi više od zbroja iznosa tražbina vjerovnika koji su glasovali protiv te odluke

Predmet završnog ročišta
- održava se ukoliko u stečajnom postupku postoji stečajna masa čije je unovčenje okončano
- vjerovnici odlučuju o završnom računu stečajnog upravitelja, podnose prigovore na završni popis, te odlučuju o neunovčivim predmetima stečajne mase

 


6. Način i prodaja imovine u stečajnom postupku

- ukoliko se radi o neopterećenoj imovini – prodaje je stečajni upravitelj po odredbi čl.158. Stečajnog zakona (javnim prikupljanjem ponuda, slobodnom pogodbom, javnim nadmetanjem…, ovisno kako to odlukom odluče vjerovnici na izvještajnom ročištu)
- ukoliko se radi o opterećenoj imovini, razlučnim pravima – prodaje je stečajni sudac uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi na nekretninama (a stečajni upravitelj samo ako se radi o razlučnim pravima na pokretninama kojih je u posjedu i to uz odgovarajuću primjenu pravila ovrhe ili slobodnom pogodbom)


7. Načini namirenja vjerovnika

 
- stečajni vjerovnici namiruju se po isplatnim redovima, na način da se vjerovnici kasnijeg reda mogu namiriti tek pošto budu u cijelosti namireni vjerovnici prethodnog isplatnog reda, a vjerovnici istog isplatnog reda namiruju se razmjerno veličini svojih tražbina
- razlučni vjerovnici namiruju se odvojeno iz predmeta i prava na kojima imaju razlučno pravo (a kao stečajni vjerovnici se namiruju samo ako su osobni vjerovnici stečajnog dužnika te se odreknu razlučnog prava ili se odvojeno ne namire)
- vjerovnici stečajne mase (troškovi stečajnog postupka i ostale obveze stečajne mase) namiruju se redom kako njihove tražbine dospijevaju, a samo ukoliko stečajna masa nije dovoljna tada se namiruju razmjerno
- izlučni vjerovnici imaju prava na izdvajanje predmeta na kojem imaju izlučno pravo (ili ukoliko to nije moguće, pravo na naknadu za izlučna prava)

 

 

8. Obustava i zaključenje stečajnog postupka

 

Kada se stečajni postupak zaključuje?
Nakon što se okonča unovčenje i diobama podjeli stečajna masa stečajnog dužnika

 

Kada se već otvoreni stečajni postupak obustavlja i zaključuje?
Ako se nakon otvaranja stečaja utvrdi da stečajna masa nije dostatna niti za pokriće troškova postupka (čl. 203. Stečajnog zakona).
Ako se nakon otvaranja stečaja utvrdi da je stečajna masa dostatna za pokriće troškova, ali nedostatna za ispunjenje ostalih dospjelih obaveza stečajne mase (čl. 204. Stečajnog zakona).
Kod dužnika pojedinca: 

- ako bude pruženo jamstvo da nakon toga neće biti nesposoban za plaćanje (čl. 208. Stečajnog zakona), 
- uz suglasnost stečajnih vjerovnika (čl. 209. Stečajnog zakona).

 

Mogućnost nastavka postupka radi naknadne diobe

Stečajni sudac će na prijedlog stečajnoga upravitelja, kojega od stečajnih vjerovnika ili po službenoj dužnosti, odrediti nastavak postupka radi naknadne diobe, ako se nakon završnoga ročišta:

- stvore uvjeti da se zadržani iznosi podijele stečajnim vjerovnicima,

- iznosi koji su isplaćeni iz stečajne mase vrate natrag u masu ili

- pronađe imovina koja ulazi u stečajnu masu.

 

Stečajni plan

Nakon otvaranja stečajnoga postupka dopušteno je (vjerovnici mogu o tome donijeti odluku na skupštini) izraditi stečajni plan u kojemu se može odstupiti od zakonskih odredaba o unovčenju i raspodjeli stečajne mase.

Dužnik može stečajni plan podnijeti zajedno s prijedlogom za otvaranje stečajnoga postupka. Nakon otvaranja stečajnoga postupka stečajni plan imaju pravo stečajnom sucu podnijeti stečajni upravitelj i dužnik pojedinac.

  

 Zakoni
• Zakon o dopunama Stečajnog zakona (NN 116/10)
• Zakon o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona (NN 82/06)
• Uredba o izmjeni Zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona (NN 187/04)
• Uredba o izmjeni Zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona (NN 197/03)
• Zakon o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona (NN 123/03)
• Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona (NN 129/00)
• Zakon o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona (NN 29/99)
• Stečajni zakon (NN 44/96)
• Zakon o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca (NN 86/08)
Pravilnici
• Pravilnik o utvrđivanju liste stečajnih upravitelja (NN br. 65/07)
• Pravilnik o programu stručnog ispita za stečajnog upravitelja i načinu njegova polaganja (NN br. 110/06)
• Pravilnik o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanja prava u slučaju stečaja poslodavca (NN br. 128/08 i 34/10)
Uredbe
• Uredba o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrada stečajnim upraviteljima (NN 189/03 od 01.12.2003.)
Ostalo
• Statut Agencije za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca (NN 50/09 od 22.04.2009.)
• Pravilnik o načinu zaprimanja izjave o adresi radi dostave u sudskim postupcima (NN 55/09 od 08.05.2009.)