Bagatelna nabava

TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU
41 Su-112/14-1
Bjelovar, 19.2.14


Temeljem čl. 18. St. 3. Zakona o javnoj nabavi, predsjednica Trgovačkog suda u Bjelovaru, Branka Pleskalt donosi sljedeću

Odluku o provedbi postupaka javne nabave do 200.000,00 kn (bez PDV-a) za robe i usluge, odnosno do 500.000,00 kn (bez PDV-a) za radove, (Nabava bagatelne vrijednosti).

PREDMET ODLUKE
Čl. 1.
U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave, te zakonitog i namjenskog trošenja proračunskih sredstava, ovom Odlukom TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU (u daljnjem tekstu Naručitelj) uređuje postupak koji prethodi stvaranju ugovornog odnosa za nabavu roba i usluga, te za nabavu radova (nabava bagatelne vrijednosti) za koje sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave.

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA
Čl. 2.
O sukobu interesa primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi (u daljnjem tekstu: Zakon).

POKRETANJE POSTUPKA BAGATELNE NABAVE
Čl. 3.
1. Predsjednica suda donosi Odluku o početku postupaka bagatelne nabave.
2. Pripremu i provedbu postupaka bagatelne nabave provode ovlašteni predstavnici naručitelja, koje odlukom imenuje predsjednica suda, te određuje njihove obveze i ovlasti.
3. U pripremi i provedbi postupaka bagatelne nabave moraju sudjelovati najmanje 3 (tri) ovlaštena predstavnika.

Čl. 4.
Postupci bagatelne nabave moraju biti usklađeni s Planom nabave TRGOVAČKOG SUDA U BJELOVARU za svaku kalendarsku godinu, izuzev nabava procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 kn (bez PDV-a).

PROVEDBA POSTUPAKA BAGATELNE NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI MANJE OD 20.000,00 kn
Čl. 5.
1. Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 kn, TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU provodi izdavanjem narudžbenice jednom gospodarskom subjektu.
2. Narudžbenica obavezno sadrži podatke o Naručitelju, vrsti roba i usluga koje se nabavljaju, specifikaciju jedinica mjere, količine, roku i mjestu isporuke, načinu i roku plaćanja dobavljaču.
3. Narudžbenicu potpisuje odgovorna osoba naručitelja.
4. Evidenciju o izdanim narudžbenicama vodi služba ekonomata u sudu.

PROVEDBA POSTUPAKA BAGATELNE NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI JEDNAKE ILI VEĆE OD 20.000,00 KN
Čl. 6.
1. Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kn
Naručitelj provodi pozivom za dostavu ponuda od najmanje 3 (tri) gospodarska subjekta.
Iznimno se poziv može uputiti i samo jednom gospodarskom subjektu, ukoliko Naručitelj procjeni da je pozvani gospodarski subjekt sposoban udovoljiti svim zahtjevima Naručitelja, s obzirom na pozitivno iskustvo u proteklom razdoblju poslovanja.
2. Poziv na dostavu ponuda Naručitelj upućuje pismenim putem, putem pošte, o čemu mora postojati dokaz (dostavnica, povratnica) da je gospodarski subjekt zaprimio poziv.
3. Poziv za dostavu ponuda mora sadržavati: naziv Naručitelja, opis predmeta nabave, procijenjenu vrijednost nabave, kriterij za odabir ponude, rok za dostavu ponude, način dostave ponude, adresu dostave ponude, ime i prezime kontakt osobe Naručitelja, broj telefona i adresu elektroničke pošte.
4. Rok za dostavu ponude ne smije biti kraći od 5 dana.
Čl. 7.
Naručitelj može u pozivu za dostavu ponuda odrediti razloge isključenja i uvjete sposobnosti ponuditelja.

Čl. 8.
Sve dokumente, koje naručitelj zahtijeva sukladno ovoj Odluci ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.
Čl. 9.
Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama. Cijena ponude piše se brojkama. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.
Čl. 10.
Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama, sa naznakom evidencijskog broja nabave i „ne otvaraj“.
Čl. 11.
Otvaranje ponuda ne mora biti javno a započinje u točno određeno vrijeme i na određenom mjestu Naručitelja o čemu se obavezno sastavlja zapisnik. Ovlašteni predstavnici naručitelja pregledavaju i ocjenjuju ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz poziva za dostavu ponuda.
Čl. 12.
Kriterij za odabir ponude je najniža cijena, ukoliko se ne radi o neuobičajno niskoj cijeni, što dovodi u sumnju mogućnost izvršenja ugovora. Kod ocjene cijena Naručitelj uzima u obzir usporedne iskustvene i tržišne vrijednosti te sve okolnosti pod kojima će se izvršavati ugovor o nabavi.
Čl. 13.
Naručitelj na osnovi rezultata pregleda i ocjene pristiglih ponuda donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude a koja se temelji na kriteriju za odabir ponude. Putem pisane obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude izvještavaju se svi ponuditelji pristiglih ponuda kao i izabrani ponuditelj s kojim će se sklopiti ugovor o nabavi.
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude Naručitelj je dužan u roku od 10 (deset) dana dostaviti svim ponuditeljima kao i izabranom ponuditelju.
Čl. 14.
Naručitelj slanjem obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude, stječe uvjete za sklapanje ugovora o nabavi.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
ČL. 15.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica suda
Branka Pleskalt