prodaja vozila

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI PREKRŠAJNI SUD U SPLITU
URED PREDSJEDNIKA

Broj: 17 Su-467/2019-5
Split, 10. prosinca 2019.


Temeljem članka 31. stavak 1. Zakona o sudovima ("Narodne novine" broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16 i 67/18) i suglasnosti Ministarstva pravosuđa KLASA: 406-05/19-01/100121, URBROJ: 514-03-02-01/5-19-02 od 17. svibnja 2019., predsjednik Općinskog prekršajnog suda u Splitu donosi:


ODLUKU

o prodaji službenog vozila - osobnog automobila putem javne dražbe

I.

Određuje se prodaja službenog vozila - osobnog automobila u vlasništvu Općinskog prekršajnog suda u Splitu putem javne dražbe.

II.
Podatci o vozilu
Vrsta vozila: osobni automobil, marka: Renault, tip vozila: Laguna 2,0 16 V EXPRESION, boja vozila:plava s efektom, broj šasije: VF1BG0K0529024300, radni obujam motora u cm3: 1998, godina proizvodnje 2003., prijeđeni kilometri: 176.505, odjavljen.
Početna procijenjena tržišna vrijednost službenog vozila iznosi 2.000,00 kn (dvije tisuće kuna), a temelji se na procjeni stalnog sudskog vještaka i procjenitelja za strojeve, cestovni promet i motorna vozila dipl. ing. Stanka Smodlake, što je i najniža vrijednost za koju se automobil može prodati.

III.
Uvjeti nadmetanja
Prodaja se provodi putem javne dražbe - usmeno nadmetanje. Prodaju provodi povjerenstvo za prodaju službenog vozila. Najpovoljnija je ponuda s najvećom cijenom.

IV.
Mjesto i vrijeme prodaje
Javna dražba održat će se u prostorijama Općinskog prekršajnog suda u Splitu, Domovinskog rata 4. soba broj 22, dana 18. prosinca 2019. s početkom u 10,00 sati.
Predmet prodaje može se pogledati dana 16. i 17. prosinca 2019. u vremenu od 9,00-10,30 sati uz prethodni dogovor na telefon: 021/ 323-805, kontakt osoba Andrija Sočo.V.
Način i pravila javnog nadmetanja
Prodaja se vrši po načelu "viđeno-kupljeno" što isključuje prigovor po bilo kojoj osnovi.
Kao kupci mogu sudjelovati sve pravne i fizičke osobe koje su do početka nadmetanja
položile jamčevinu u iznosu od 10% od početne cijene na transakcijski račun Općinskog prekršajnog suda u Splitu, broj HR 6323900011100012590.
Prije početka dražbe ponuditelji su dužni položiti presliku osobne iskaznice, ukoliko je ponuditelj fizička osoba, a ukoliko je ponuditelj pravna osoba presliku rješenja o upisu u odgovarajući registar uz punomoć za davanje ponude na dražbi, ako ponudu ne daje osoba ovlaštena prema podacima iz registra, te primjerak uplate o jamčevini.
Ponuditelji su dužni dostaviti na zapisnik svoje osobne podatke, broj tekućeg računa ili žiro računa za povrat jamčevine ponuditelju čije ponude ne budu odabrane te kontakt telefon.
Povjerenstvo neće uzeti u razmatranje nepotpune prijave ili prijave osoba koje ne ispunjavaju uvjete iz javnog nadmetanja.
Prilikom usmene javne dražbe iznosi se podižu prema pojedinačnim mogućnostima dok je najmanji mogući iznos podizanja cijene 100,00 kn.
Kupac je pravna ili fizička osoba koja na javnoj dražbi ponudi najvišu cijenu po proteku dvije minute od davanja ponude.

VI.
Prodaja i zaključenje ugovora
Ponuditelj koji ostvari pravo na kupnju službenog vozila dužan je s Općinskom prekršajnim sudom u Splitu sklopiti ugovor u roku od 5 dana od dana zaključenja dražbe, a u roku od 5 dana od dana sklapanja ugovora uplatiti ugovorenu cijenu na račun Općinskog prekršajnog suda u Splitu, broj:
HR 6323900011100012590, te u roku od 3 dana od uplate kupovnine preuzeti kupljeni automobil uz zapisnik o preuzimanju.
Sudioniku nadmetanja koji uspije u nadmetanju jamčevina se uračunava u prodajnu cijenu, a u slučaju odustajanja od sklapanja ugovora ili neispunjenja ugovora jamčevina se ne vraća te će se vozilo prodati ponuditelji čija ponuda zadovoljava uvjete iz natječaja i koji je ponudio prvu nizu cijenu.
Ostalim sudionicima nadmetanja koji nisu uspjeli na nadmetanju jamčevina se vraća.

Porez na promet i druge tražbine vezane za prodaju te sve troškove vezane za prijenos vlasništva snosi kupac.

VII.

Ova odluka stupa na snagu sa danom 10. prosinca 2019.g. i biti će objavljena na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Općinskog prekršajnog suda u Splitu.
PREDSJEDNIK SUDA

Milan Grljušić

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI PREKRŠAJNI SUD U SPLITU
URED PREDSJEDNIKA

Broj: 17 - Su-467/2019-6
Split, 10.studenog 2019.


Temeljem članka 31. Zakona o sudovima ("Narodne novine" broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16 i 67/18) predsjednik Općinskog prekršajnog suda u Splitu, kao odgovorna osoba naručitelja, donosi


O D L U K U

O IMENENOVANJU POVJERENSTVA ZA PROVEDBU NATJEČAJA ZA PRODAJU
SLUŽBENOG VOZILA U VLASNIŠTVU OPĆINSKOG PREKRŠAJNOG SUDA U SPLITU

I.

Ovom odlukom imenuje se Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju pokretnine-službenog vozila u vlasništvu Općinskog prekršajnog suda u Splitu te se određuju zadaće istog.

II.

U Povjerenstvo za provedbu natječaja - javne dražbe za prodaju službenog vozila imenuje se:

1. Dario Krnić
2. Andrija Sočo
3. Anka Radić

III.

Povjerenstvo iz članka II. ove odluke ima zadatak da u skladu s objavljenim uvjetima postupka javne dražbe u skladu s pozitivnim zakonskim propisima istu provede, sastavi zapisnik s utvrđenom najpovoljnijom ponudom te istu dostavi predsjedniku suda.

PREDSJEDNIK SUDA

Milan Grljušić