- Imenovanje povjerljivog savjetnika


REPUBLIKA HRVATSKA
PREKRŠAJNI SUD U SPLITU
URED PREDSJEDNICE

Broj: 20-Su-102/14-3
Split, 12. veljače 2014.

Na temelju članka 31. Zakona o sudovima (Narodne novine 28/13) i članka 81.st.2. Kolektivnog ugovora za državne službenike (Narodne novine 104/13), uz prethodnu suglasnost Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske od 11. veljače 2014., predsjednica Prekršajnog suda u Splitu donosi

ODLUKU O IMENOVANJU OVLAŠTENE OSOBE ZA PRIMANJE I RJEŠAVANJE PRITUŽBI VEZANIH ZA ZAŠTITU DOSTOJANSTVA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
U PREKRŠAJNOM SUDU U SPLITUČlanak 1.


Nela Kliškić, sudska referentica za izvršenje kazni, imenuje se ovlaštenom osobom – povjerljivim savjetnikom u Prekršajnom sudu u Splitu, za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva državnih službenika i namještenika.
Članak 2.
Ovlaštena osoba iz članka 1. ove Odluke dužna je, ovisno o naravi i težini povrede, odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dostave pritužbe, ispitati pritužbu i poduzeti sve potrebne mjere primjerene pojedinom slučaju radi sprječavanja nastavka uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja ako utvrdi da ono postoji.


Članak 3.


Ovlaštena osoba dužna je do 31. siječnja tekuće godine izvijestiti Zajedničku komisiju za tumačenje odredaba i praćenje primjene ovoga ugovora o broju i naravi (težini) zaprimljenih pritužbi u prethodnoj godini u Prekršajnom sudu u Splitu, na odgovarajućem obrascu.

Članak 4.


Službeni kontakt podaci ovlaštene osobe-povjerljivog savjetnika su:
-e-mail adresa: psst@psst.pravosudje.hr
-telefon: 021 323 813
-telefaks: 021 360 771


Članak 5.


Podaci o osobi ovlaštenoj za primanje i rješavanje pritužbi vezanih uz zaštitu dostojanstva objavit će se na vidnom mjestu u Prekršajnom sudu u Splitu te na web-stranici Ministarstva uprave, www.uprava.hr.


Članak 6.


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica suda
Ana Belić Radovani


DOSTAVITI:
1.Nela Kliškić
Prekršajni sud u Splitu

2.Ministarstvo uprave RH
3.Osobnik službenice