Arhiva

Natječaji i oglasi:

 

REPUBLIKA HRVATSKA
PREKRŠAJNI SUD U SPLITU

URED PREDSJEDNIKA
7- Su- 544/13-4
7- Su- 815/13-3
Split, 24. listopada 2013. godine


Na temelju čl. 45. st. 1. Zakona o državnim službenicima (NN br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11 i 34/12) te odredbe čl. 2. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN br. 74/10, 142/11, 53/12), te suglasnosti Ministarstva pravosuđa, klasa: 119-02/13-04/198, urbroj: 514-03-01-13-12 od 24. rujna 2013.godine i Klasa:119-02/13-04/198 urbroj: 514-03-01-13-14 od 2. listopada 2013.godine, predsjednica Prekršajnog suda u Splitu Ana Belić Radovani 23. listopada 2013. raspisuje


JAVNI NATJEČAJ
za popunu jednog radnog mjesta III. vrste:


1. administrativnog referenta – upisničar - na neodređeno vrijeme, uz obavezni probni rad od 3 mjeseca
2. sudski referent za izvršenje kazni- na neodređeno vrijeme, uz obavezni probni rad od 3 mjeseca
Stručni uvjeti:
– srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke,završena gimnazija
– položen državni stručni ispit
– poznavanje rada na računalu
– radno iskustvo 12 mjeseci radnog staža u struci.
Probni rad 3 mjeseca.
Osim posebnih stručnih uvjeta kandidati trebaju ispunjavati opće uvjete propisane u članku 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne mogu biti primljene osobe za čiji prijem postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože najkasnije u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

Uz prijavu je potrebno priložiti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta javnog natječaja:
• životopis
• presliku domovnice
• presliku svjedodžbe o završnom ispitu srednje škole
• presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu
• presliku radne knjižice
• potvrda o radnom iskustvu na traženim poslovima (po mogućnosti)
• izvornik potvrde da nije u tijeku kazneni postupak
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat/kandidatkinja po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o rasporedu.
Kandidatom prijavljenim na oglas smatrat će se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz oglasa.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema posebnom zakonu dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 147/10 i 55/11) uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03) uz prijavu na natječaj dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa čl. 10. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 143/02 i 33/05) uz prijavu na natječaj dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti rješenje o utvrđenom invaliditetu odnosno drugi dokaz iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa čl. 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02 i 80/10) uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje iz poznavanja Ustavnog ustrojstva, provjere posebnih znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju (poznavanje rada na računalu i poznavanje strojopisa).

Plaća radnog mjesta za koje se vrši prijam propisana je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine br. 37/01, 38/01, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05 , 131/05,11/07, 47/07, 109/07, 58/07, 32/09,140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13 i 25/13 ), a podaci o plaći nalaze se na web-stranicama Ministarstva pravosuđa (www.pravosudje.hr.) ili na web stranici www.nn.hr).

Opis poslova radnog mjesta te način testiranja i iz kojeg područja, kao i pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web-stranici Prekršajnog suda u Splitu, http://sudovi.pravosudje.hr/psst/ najmanje pet dana prije održavanja testiranja.

Javni natječaj bit će objavljen u Narodnim novinama (www.nn.hr), na web-stranici Ministarstva uprave Republike Hrvatske (www.uprava.hr) te na oglasnoj ploči Prekršajnog suda u Splitu.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Prijave se podnose na adresu: Prekršajni sud u Splitu, Domovinskog rata 4, 21000 Split, s naznakom: »Za javni natječaj«.

Predsjednica suda
Ana Belić Radovani
REPUBLIKA HRVATSKA
PREKRŠAJNI SUD U SPLITU

URED PREDSJEDNIKA
7- Su- 109/14-3
Split, 11. veljače 2014. godine
Na temelju čl. 45. st. 1. Zakona o državnim službenicima (NN br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11 i 34/12) te odredbe čl. 2. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN br. 74/10, 142/11, 53/12), uz prethodnu suglasnosti Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Klasa: 119-02/14-04/18, Urbroj: 514-03-01-01-03-14-02 od 28. siječnja 2014.godine, predsjednica Prekršajnog suda u Splitu Ana Belić Radovani raspisuje
J A V N I N A T J E Č A J

za prijam u državnu službu u Prekršajni sud u Splitu
- sudski savjetnik, na neodređeno vrijeme
1 izvršitelj (m/ž), uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava ili specijalistički diplomski studij pravne struke (VSS)
- položen pravosudni ispit
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Osim navedenih stručnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu propisane odredbom članka 48. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/2005, 107/2007, 27/2008, 49/2011., 150/2011, 34/2012. i 49/2012. – pročišćeni tekst).
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju po posebnom zakonu dužni su sukladno odredbi članka 50.a., st. 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11 i 150/11) pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima propisanim zakonom. Uz prijavu na oglas dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju odredbi članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/07 – Odluka Ustavnog suda RH, broj U-1-1029/07 i 88/10), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04, 92/05, 2/07 – Odluka Ustavnog suda RH broj U-I-4585/05, U-I-4799/05, U-I-2446/06, U-I-3502/06 od 20. prosinca 2006., 107/07, 65/09, 137/09, 147/10 – Odluka Ustavnog suda RH broj U-I-4042/05 i dr. od 15. prosinca 2010.), moraju priložiti dokaze o priznatom statusu sukladno propisu na temelju kojeg ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju te dokaz da su nezaposleni (potvrdu o nezaposlenosti). Kandidati koji se u prijavi pozovu na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 35. Zakona o pravim hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji ne mogu ostvariti prednost ako im je radni odnos kod posljednjeg poslodavca prestao njihovom krivnjom.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 10. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 143702 i 33/05) te odredbi članka 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03) dokazuju to pravo rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu, odnosno drugim dokazom iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo. Kandidati koji se u prijavi pozovu na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata, prednost mogu ostvariti samo jednokratno, osim u slučajevima zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme, a prednost ne mogu ostvariti ako im je radni odnos prestao otkazom zbog skrivljenog ponašanja radnika, otkazom radnika ili sporazumom.
Kandidati/kinje se primaju u državnu službu uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.
Uz prijavu na javi natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi – diplomu
- dokaz o položenome pravosudnom ispitu – uvjerenje ili svjedodžbu
- isprave iz čl. 29. st. 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu („Narodne novine, broj
53/91, 70/91, 28/92, 113/93 i 130/11 ) - presliku važeće osobne iskaznice ili vojne
iskaznice ili putovnice, odnosno kao dokaz hrvatskog državljanstva može se priložiti
i domovnica
- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (uvjerenje poslodavca o
radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, potvrda HZMO i drugo)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak, ne
starije od 6 mjeseci

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornik.
Kandidatom/kinjom prijavljenim/om na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.
Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne bude ispunjavala formalne uvjete natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Takvoj osobi dostavit će se pisana obavijest s naznakom razloga zbog kojih se ista ne smatra kandidatom. Dostavljanje pisane obavijesti nije upravni postupak u smislu zakona kojim se uređuje opći upravni postupak.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve osobne podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Također za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom
Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, način testiranja kandidata/kinja, i iz kojeg područja, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kinja za testiranje objavit će se na web-stranici Prekršajnog suda u Splitu, http://sudovi.pravosudje.hr/psst/ i na oglasnoj ploči suda.
Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje sukladno članku 11. st. 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi.
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije održavanja testiranja na web-stranici Prekršajnog suda u Splitu, http://sudovi.pravosudje.hr/psst/ i na oglasnoj ploči suda.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave u „Narodnim Novinama“, a prijave se podnose na adresu: Prekršajni sud u Splitu, Ured predsjednika, Domovinskog rata 4, 21 000 Split, s naznakom („Za javni natječaj – sudski savjetnik“) ili neposredno predaju u prijamnoj pisarnici suda.Predsjednica suda
Ana Belić Radovani


REPUBLIKA HRVATSKA
PREKRŠAJNI SUD U SPLITU

URED PREDSJEDNIKA
7- Su- 124/14 -3
Split, 19. ožujka 2014. godine


Prekršajni sud u Splitu, na temelju članka 61. Zakona o državnim službenicima (NN 92/05., 38/13. i dr. ), Pravilnika o unutarnjem redu Pravilnika o unutarnjem redu Prekršajnog suda u Splitu, te suglasnosti Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, broj Klasa: 119-02/14-04/112, Urbroj: 514-03-01-01-14-2, od 12. ožujka 2014. godine, objavljuje


O G L A S
za prijam u državnu službu


Administrativni referent – sudski zapisničar

– državni službenik, III vrsta zvanja - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme - zamjena za vrijeme odsutne službenice


Stručni uvjeti:
– srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, završena gimnazija
– položen državni stručni ispit
– odlično poznavanje rada na računalu
– radno iskustvo 12 mjeseci radnog staža u struci.
Probni rad 2 mjeseca.
Osim posebnih stručnih uvjeta kandidati trebaju ispunjavati opće uvjete propisane u članku 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne mogu biti primljene osobe za čiji prijem postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože najkasnije u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

Uz prijavu je potrebno priložiti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta javnog natječaja:
• životopis
• isprave iz čl. 29. st. 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu („Narodne novine, broj
53/91, 70/91, 28/92, 113/93 i 130/11 ) - presliku važeće osobne iskaznice ili vojne
iskaznice ili putovnice, odnosno kao dokaz hrvatskog državljanstva može se priložiti
i domovnica
• presliku svjedodžbe o završnom ispitu srednje škole
• presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu
• presliku radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.
• potvrda o radnom iskustvu na traženim poslovima (po mogućnosti)
• uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave na vodi kazneni postupak (koji nije starije od 6 mjeseci).
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat/kandidatkinja po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o rasporedu.
Kandidatom prijavljenim na oglas smatrat će se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz oglasa.
Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima propisanim zakonom.
Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju odredbe članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.
Osobe koje imaju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbama članka 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 174/04, 92/05, …148/13), članka 10. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj: 143/02 i 33/05) te članka 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rada (Narodne novine, broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03), dokazuju to izvornikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu, odnosno potvrdom o nezaposlenosti, sukladno propisu na temelju kojeg ostvaruje pravo prednosti.
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere posebnih znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju (poznavanje rada na računalu i poznavanje strojopisa).
Plaća radnog mjesta za koje se vrši prijam propisana je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine br. 37/01, 38/01, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05 i 131/05), a podaci o plaći nalaze se na web-stranicama Ministarstva pravosuđa (www.pravosudje.hr.).

Opis poslova radnog mjesta te način testiranja i iz kojeg područja, kao i pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web-stranici Prekršajnog suda u Splitu, http://sudovi.pravosudje.hr/psst/ .

Ovaj oglas će se objaviti putem Zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Split, oglasnoj ploči i na web stranici Prekršajnog suda u Splitu, http://sudovi.pravosudje.hr/psst/, na web - stranici Ministarstva uprave www.uprava.hr .
Prijave na oglas podnose se u roku od 8 dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.hr . , na adresu: Prekršajni sud u Splitu, Domovinskog rata 4., 21000 Split „za oglas“.
Predsjednica suda
Ana Belić Radovani


REPUBLIKA HRVATSKA
PREKRŠAJNI SUD U SPLITU

URED PREDSJEDNIKA
7- Su- 193/14 -3
Split, 01. travnja 2014. godine


Sukladno članku 61. stavku 6. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13 i 38/13),uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, broj Klasa: 119-02/14-04/159, Urbroj: 514-03-01-01-03-14-02, od 24. ožujka 2014. godine , Prekršajni sud u Splitu raspisuje

OGLAS
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme


Sudski referent za izvršenje kazni
– državni službenik, III vrsta zvanja - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme - zamjena za vrijeme odsutne službenice

Stručni uvjeti:
– srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke,završena gimnazija
– položen državni stručni ispit
– odlično poznavanje rada na računalu
– radno iskustvo 12 mjeseci radnog staža u struci.
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od 2 mjeseca.
Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.
U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
• životopis
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
• preslika diplome ili svjedodžbe,
• preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.
• uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu na adresu: Prekršajni sud u Splitu, Domovinskog rata 4., 21000 Split „za oglas“.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu, prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13 i 148/13), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13 i 148/13) uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ 157/13) uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.


Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći bit će objavljeni na web stranici Ministarstva uprave, www.uprava.hr i web-stranici http://sudovi.pravosudje.hr/psst.

O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata.


Predsjednica suda
Ana Belić Radovani