Katalog informacija

 
REPUBLIKA HRVATSKA
PREKRŠAJNI SUD U SPLITU
URED PREDSJEDNICE

Broj: 20-Su-168/13
Split, 8. veljače 2013.


KATALOG INFORMACIJA
PREKRŠAJNOG SUDA U SPLITU

OPĆI PODACI

 


Adresa: PREKRŠAJNI SUD U SPLITU
Domovinskog rata 4, 21000 SPLIT

STALNA SLUŽBA U KAŠTEL SUĆURCU
Braće Radić 1, 21212 KAŠTEL SUĆURAC

STALNA SLUŽBA U OMIŠU
Trg kralja Tomislava 5, 21 310 OMIŠ

STALNA SLUŽBA U SOLINU
Kralja Zvonimira 81, 21210 SOLIN

STALNA SLUŽBA U TROGIRU
Put Muline 1, 21220 TROGIR

Unutarnje ustrojstvo suda

Poslovi u sjedištu suda obavljaju se u ovim ustrojstvenim jedinicama:
I. Sudska uprava
A.) Ured predsjednika suda
B.) Pisarnica za izvršenje prekršajnih sankcija
C.) Odsjek financijsko-materijalnog poslovanja

II. Sudska pisarnica

III: Namještenici

Izvan sjedišta suda obavljaju se poslovi u posebnim ustrojstvenim jedinicama suda i to:
1. Stalna služba u Kaštel Sućurcu,
2. Stalna služba u Omišu,
3. Stalna služba u Solinu
4. Stalna služba u Trogiru

Web stranica suda: http://sudovi.pravosudje.hr/psst

Telefoni u sjedištu Suda:

021 323-800 Centrala-prijamna pisarnica
021 323-802, 803 Ured predsjednice suda
021 323-822 Pisarnica za izvršenje prekršajnih sankcija
021 323-815 Računovodstvo suda
021 323-823 Glasnogovornica suda
021 323-342 Službenica za informiranje
021 323-817 Zamjenica predsjednice suda
021 323-809 Voditeljica Odjela sigurnosti prometa na cestama
021 323-810 Voditeljica Odjela gospodarstva
021 323-823 Voditeljica Odjela javnog reda i mira

Telefax: 021 360- 771

E-mail suda: psst@psst.pravosudje.hrTelefon i telefaks u stalnim službama:

Stalna služba u Kaštel Sućurcu:

021 224-282 Centrala- prijamna pisarnica
021 226-275 Telefax

Stalna služba u Omišu

021 861-084 Centrala-prijamna pisarnica
021 756-610 Telefax

Stalna služba u Solinu

021 212-555 Centrala-prijamna pisarnica
021 210-708 Telefax

Stalna služba u Trogiru

021 798-450 Centrala-prijamna pisarnica
021 798-460 TelefaxRADNO VRIJEME SUDA-PRIJAM STRANAKA

Prekršajni sud u Splitu, u sjedištu i u Stalnim službama u Kaštel Sućurcu, Omišu, Solinu i Trogiru radi svaki dan, osim subote i nedjelje, u radnom vremenu od 8,00 do 16,00 sati, a dnevni odmor je od 11,30 do 12,00 sati.
Od 27. svibnja do 16. rujna tekuće godine radno vrijeme je od 07,00 do 15,00 sati, a dnevni odmor je od 11,00 do 11,30 sati.

Obavljanje poslova koji sukladno Prekršajnom zakonu ne trpe odgodu, u Prekršajnom sudu u Splitu osigurat će se tako da je obvezatna pripravnost sudaca i zapisničara prema unaprijed utvrđenom rasporedu radnim danom od 16,00 do 20,00 sati, a u dane tjednog odmora, neradne dane i državne blagdane od 8,00 do 20,00 sati. Isti po pozivu dolaze u sjedište Prekršajnog suda.
Raspored dežurstava sudaca i administrativnih referenata-sudskih zapisničara, način na koji ih se može naći izvan redovnog radnog vremena, utvrdit će Predsjednica suda.

Hitni predmeti tijekom radnog vremena dodjeljuju se sucima u sjedištu i stalnim službama prema mjestu počinjenja prekršaja.

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama

Sudske pisarnice rade sa strankama svaki radni dan, osim srijedom, u vremenu od 08,00 do 11,00 te od 12,00 do 14,00 sati.

Uvid i razgledavanje spisa stranke mogu izvršiti utorkom i četvrtkom od 13,00 do 14,00 sati.

Primanje stranaka u Uredu Predsjednice suda je srijedom od 12,00 do 14,00 sati.

Suci, sudski savjetnici i viši sudski savjetnici primaju u pravilu samo pozvane stranke (članak 69. stavak 3. Sudskog poslovnika).
Iznimno, sudac odnosno sudski savjetnik ili viši sudski savjetnik može radi davanja obavijesti primiti i nepozvanu stranku u svezi s predmetom koji im je dodijeljen u rad ako smatra da bi to pridonijelo bržem ili efikasnijem rješenju predmeta, pazeći pri tom da ne dovede u sumnju svoju nepristranost. (članak 69. stavak 4. Sudskog poslovnika).


Napomena:
Stranke kojima je zbog udaljenosti ili drugih razloga otežan ponovni dolazak u Sud, primit će se izvan vremena određenog za primanje stranaka. Tako će se postupiti i u hitnim i drugim opravdanim slučajevima. (članak 70. Sudskog poslovnika).

Predsjednik suda prima stranke, u pravilu prema u unaprijed dogovorenom terminu.

Način obraćanja stranaka sudu

Podnesci se predaju u Sudu u skladu sa odgovarajućim zakonskim odredbama.
Predstavke, pritužbe na rad, upiti i slično iz nadležnosti Prekršajnog suda mogu se u pisanom obliku uputiti Predsjednici suda poštom, telefonom ili elektroničkom poštom (e-mail).
Podnesci moraju biti sastavljeni na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu te moraju sadržavati sve što je potrebno da bi se po njima moglo postupati (podaci o broju predmeta, o strankama, osobne podatke i adresu, poslovnu tvrtku i adresu, sjedište pošiljatelja, vlastoručni potpis pošiljatelja odnosno njegovog zastupnika i punomoćnika).

Obavještavanje stranaka o stanju predmeta

Obavijesti o stanju predmeta mogu se dobiti neposredno u pisarnicama Suda te putem telefona (članak 71. Sudskog poslovnika).

Stranke, njihove punomoćnike i druge ovlaštene osobe obavještava o stanju predmeta službenik sudske pisarnice i službenik sudske pisarnice u stalnoj službi na osnovi podataka iz upisnika i spisa.
Obavijest će se ograničiti na podatke o tome u kojem se stadiju postupak nalazi.
Pri davanju obavijesti zabranjeno je davati izjave o pravilnosti pojedinih sudskih radnji i naredaba kao i o vjerojatnom ishodu postupka.
Ostalim osobama daju se obavijesti o stanju predmeta samo po odobrenju suca.
Obavijesti se mogu davati telefonski i pismeno, u pravilu na trošak stranke ili druge osobe koja traži takvu obavijest (članak 71. Sudskog poslovnika).

Razmatranje spisa

Osobe navedene u članku 71. ovog Sudskog poslovnika ovlaštene su razgledati i tražiti prijepis ili presliku spisa odnosno njihovih dijelova.
Razgledanje i prepisivanje spisa obavlja se u sudskoj pisarnici i sudskoj pisarnici stalne službe na određenom mjestu pod nadzorom službenika sudske pisarnice.
Nacrti neotpravljenih odluka i moguće bilješke suca prethodno će se izdvojiti iz spisa.
Iznimno spis se može na zahtjev stranke uputiti drugom sudu radi razgledanja, ako se time ne odugovlači postupak ili ako je postupak već pravomoćno dovršen. Odluku o tome donosi predsjednik vijeća odnosno sudac kojem je predmet dodijeljen u rad.
Troškove oko dostavljanja spisa drugom sudu i vraćanja u pravilu snosi stranka na čije se traženje spis dostavlja (članak 72. Sudskog poslovnika).

Osim stranaka i sudionika u postupku koji nakon pokretanja postupka imaju pravo razgledati, prepisivati i preslikavati pojedine dijelove spisa, može to sud dopustiti i svakomu drugom u čijem je to opravdanom interesu.
Dopuštenje iz stavka 1. ovoga članka u potpunosti ili dijelom može sud uskratiti:
1. ako je potrebno time zaštiti osobu okrivljenika ili drugog sudionika u postupku,
2. ako su radnje iz stavka 1. ovoga članka protivne interesima obrane okrivljenika ili oštećenika.
O uskrati iz stavka 2. ovoga članka, sačinit će sud službenu bilješku i priložiti je u spis.
Kada je postupak u tijeku, dopuštenje iz stavka 1. ovoga članka daje sudac koji vodi postupak, a u njegovoj odsutnosti predsjednik suda. Kada je postupak završen, dopuštenje daje predsjednik suda.
Radnje iz stavka 1. ovoga članka obavljaju se pod nadzorom suda a na trošak onoga tko ih je zahtijevao.
Neovisno je li stranka u postupku, sud će državnom odvjetniku na njegov zahtjev dostaviti prekršajni spis na razgledavanje (članak 150. Prekršajnog zakona).
Nakon što je sudu podnesen optužni prijedlog, branitelj ima pravo razgledati spise i pribavljene predmete koji služe za utvrđivanje činjenica u postupku (članak 115. stavak 8. Prekršajnog zakona).
Tarifa sudskih pristojbi (Zakon o sudskim pristojbama NN broj 26/03)
1. Sudska uvjerenja
Tar. br. 31.
(1) Za podnesak kojim se traži izdavanje uvjerenja, plaća se pristojba od 10,00 kuna.
(2) Za uvjerenje plaća se pristojba od 20,00 kuna.
Napomena:
1. Ne plaća se pristojba iz ovoga Tar. br., za uvjerenje koje sud izdaje stranci, svjedoku, vještaku ili tumaču koji su bili nazočni na ročištu, ako su to oni bili obvezni i ako im uvjerenje služi isključivo radi opravdanja izostanka od službe ili rada.
2. Pristojba za uvjerenje lijepi se na samom podnesku kojim se traži njegovo izdavanje.

3. Razmatranje spisa
Tar. br. 33.
Za razmatranje sudskih spisa, plaća se pristojba od 100,00 kuna.
Napomena:
1. Ne plaća se pristojba za razmatranje spisa u kojima je postupak u tijeku, ako spise razmatra stranka ili njezin zastupnik ili punomoćnik.
2. Za pisani ili usmeni zahtjev za razmatranje spisa, ne plaća se posebna pristojba.
3. Pristojba se lijepi na samom spisu koji se razmatra, a službenik suda potvrđuje da je spis razmotren.

4. Prijepis
Tar. br. 34.
Za ovjeru prijepisa ili preslike sudskih akata plaća se pristojba u iznosu od 20,00 kuna, bez obzira na broj poluaraka izvornika.

Preslikavanje sudskih akata

Odlukom ministra pravosuđa Republike Hrvatske Klasa: 700-01/10-01/781, Urbroj: 514-02-02-10-3 od 20. prosinca 2010. određeno je da u sudovima i državnim odvjetništvima stranke i njihovi punomoćnici mogu obaviti preslike sudskih akata:

1. Naknada za presliku formata A4 (1 komad) naplaćuje se u iznosu od 1,00 kune
2. Naknada za presliku formata A3 (1 komad) naplaćuje se u iznosu od 1,50 kune
3. Naknada za presliku na poleđini formata A4 i A3 (1 komad) naplaćuje se u iznosu od 1,00 kune.


RASPORED POSLOVA

U sjedištu Prekršajnog suda u Splitu pravosudnu dužnost obnaša 21 sudac uključujući i Predsjednicu suda te kako više njih odlučuje o stvarima (prekršajnim predmetima) iz istog pravnog područja, određuju se odjeli unutar ovog Suda i to:

Odjel prekršaja iz područja javnog reda i mira

U ovaj odjel raspoređuju se suci:
1. Miranda Gulišija Jurišić
2. Marina Ivančević
3. Branka Marinković
4. Tonči Rakela

Voditelj ovog odjela je sutkinja Miranda Gulišija Jurišić.

Odjel prekršaja iz područja sigurnosti prometa na cestama

U ovaj odjel raspoređuju se suci:

1. Daniel Ban
2. Suzana Budimir
3. Mladen Katunarić
4. Velimir Kovačević
5. Snježana Radovniković
6. Stipe Roso
7. Mladenka Todorić
8. Ljiljana Vuko
9. Emila Maretić Poljak

Voditelj ovog odjela je sutkinja Mladenka Todorić.

Odjel prekršaja iz područja gospodarstva

U ovaj odjel raspoređuju se suci:

1. Ingrid Buzdovačić Fiorentini
2. Željka Butier
3. Ivan Dadić
4. Željko Duvnjak
5. Željka Matkov
6. Katica Rakigjija Basić
7. Jasenka Pavlović

Voditelj ovog odjela je sutkinja Željka Matkov.

U sjedištu suda viša sudska savjetnica je Milena Longo, a sudski savjetnici su Željko Šiklić i Dario Krnić.

U Stalnoj službi u Kaštel Sućurcu pravosudnu dužnost obnašaju suci Ante Papić, Vanja Kovač Žeko, Boni Gamulin Frleta i Dalibor Vodanović. Sudska savjetnica je Ivana Jelavić Mitrović.

U Stalnoj službi u Omišu pravosudnu dužnost obnašaju sutkinje Ana Antunović i Katarina Peršen. Sudska savjetnica je Ivana Bavčević.

U Stalnoj službi u Solinu pravosudnu dužnost obnašaju suci Milan Grljušić, Matko Tolić i Slavka Kodžoman. Viša sudska savjetnica je Petra Dujmović Vranješ i sudska savjetnica je Snježana Ćubić.

U Stalnoj službi u Trogiru pravosudnu dužnost obnašaju suci Zvonimir Ivković i Dražen Kapisoda.
Sudski savjetnici su Joško Bareta i Zrinka Krečak.

Službenik za informiranje

Odlukom o određivanju službenice za informiranje kao službenica za informiranje određena je Milena Longo, viša sudska savjetnica u Prekršajnom sudu u Splitu.

Glasnogovornik suda

Godišnjim rasporedom poslova kao glasnogovornica Prekršajnog suda u Splitu suda određena je sutkinja Miranda Gulišija Jurišić.