Obavijest o spriječavanju sukoba interesa

REPUBLIKA HRVARTSKA
PREKRŠAJNI SUD U SPLITU

Ured predsjednika
Broj: 41 - Su- 721/17
Split, 19. travnja 2017.

IZJAVA O POSTOJANJU / NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA 76. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI („NARODNE NOVINE“ BR. 120/16)

za čelnika tijela naručitelja / člana upravnog tijela naručitelja / člana nadzornog tijela naručitelja (članak 76. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi)


I Z J A V Akojom ja, Milan Grljušić na dužnosti predsjednika suda u naručitelju Prekršajni sud u Splitu, Domovinskog rata 4., Split, izjavljujem da kao privatna osoba

1. istovremeno s obnašanjem dužnosti
- ne obavljam upravljačke poslove u gospodarskim subjektima
te da sa mnom povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnici po tazbini do drugog stupnja te posvojitelj, odnosno posvojenik) kao privatne osobe
- ne obavljaju upravljačke poslove u gospodarskim subjektima

2.
- nisam vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovao u upravljanju odnosno kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5%
te da sa mnom povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnici po tazbini do drugog stupnja te posvojitelj, odnosno posvojenik) kao privatne osobe
- nisu vlasnici poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovali u upravljanju odnosno kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5%


stogane postoje gospodarski subjekti s kojima Prekršajni sud u Splitu ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podugovaratelj).


U Splitu, 19. travnja 2017.


Predsjednik suda
Milan Grljušić