Obavijest kandidatima o testiranju

 

Obavijest kandidatima prijavljenim na javni natječaj objavljen u Narodnim Novinama broj 121. od 11. prosinca 2019., na web-stranicama Ministarstva uprave Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i stranici Općinskog prekršajnog suda u Splitu za prijam u državnu službu na radno mjesto informatički referent


OBAVIJEST KANDIDATIMA


Testiranje i razgovor s kandidatima koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete objavljene u javnom natječaju održat će se u prostorijama Općinskog prekršajnog suda u Splitu, na adresi Split, Domovinskog rata 4. soba 22/IV,


dana 30. prosinca 2019. u 9,00 sati

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu i više se neće smatrati kandidatom.
Pisana provjera u trajanju od 60 minuta sastoji se od:

-provjere osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske (Ustav Republike Hrvatske, „Narodne novine“, broj: 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01 – pročišćeni tekst, 76/10, 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14),

- Sudskog poslovnika („Narodne novine“, NN 37/14, 49/14, 08/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19 (članci 4. do 41 i 88-89)

- Pravilnika o radu u sustavu JCMS ("Narodne novine" 71/2015, 123/2015 i 11918)

Kandidati koji su zadovoljili odnosno postigli najbolje rezultate na testiranju pristupit će razgovoru s komisijom istog dana.
Pravila testiranja:
Testiranju i razgovoru mogu pristupiti samo kandidati koji dođu u zakazani sat i prije testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili drugom identifikacijskom ispravom.

Kandidatima nije dozvoljeno napuštati prostoriju u kojoj se obavlja testiranje niti razgovarati s ostalim kandidatima. Zbog prekršenih pravila kandidat će biti udaljen s provjere znanja, a postignuti rezultat komisija neće priznati niti ocijeniti.

Rezultati testiranja i razgovora posebno se boduju dodjeljivanjem određenog broja bodova od 0 do 10. Smatra se da je kandidat zadovoljio na provjeri znanja sposobnosti i vještina, ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova. Kandidati koji su zadovoljili na provjeri znanja, sposobnosti i vještina pristupaju razgovoru s Komisijom radi utvrđivanja interesa, profesionalnih ciljeva i motivacije za rad u državnoj službi.
Nakon provedenog testiranja i razgovora Komisija utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova.
Izvješće i rang-listu kandidata koji se predlažu za prijam u državnu službu Komisija dostavlja čelniku tijela koji donosi rješenje o prijamu izabranog kandidata, a koje će biti dostavljeno svim kandidatima.
Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijamu u državnu službu izabranog kandidata, ima pravo podnijeti žalbu Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

KOMISIJA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
PREKRŠAJNI SUD U SPLITU
Ured predsjednika

Broj: 7- Su-873/18-22
Split, 21. svibnja 2018.

Prekršajni sud u Splitu povodom oglasa za prijam u državnu službu- namještenika

čistačice - 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme, objavljuje

POZIV KANDIDATIMA NA RAZGOVOR (INTERVJU)

Kandidati koji su podnijeli uredne i pravovremene prijave te ispunjavaju uvjete navedene u oglasu za prijam namještenika na neodređeno vrijeme za radno mjesto- čistačice, objavljenog na web stranici Prekršajnog suda u Splitu i putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje pozivaju se na razgovor (intervju) koji će se održati prema slijedećem rasporedu:

 Red.br. Inicijali imena i prezimena Godina rođenja Vrijeme održavanja razgovora (intervjua)
1.          Ž.Š.                                               1973.                  srijeda-6. lipnja 2018.u 9,00 sati
2.          Z.K.                                               1956                   srijeda-6. lipnja 2018.u 9,10 sati
3.          V.T.                                               1964.                   srijeda-6. lipnja 2018.u 9,20 sati
4.          A.G.                                              1976.                   srijeda-6. lipnja 2018.u 9,30 sati
5.          S.P.                                              1968.                   srijeda- 6. lipnja 2018.u 9,40 sati
6.          S.Č.                                              1972.                  srijeda- 6. lipnja 2018.u 9,50 sati
7.          T.S.                                               1983.                  srijeda- 6. lipnja 2018.u 10,00 sati
8.           I.L.                                                1978.                  srijeda- 6. lipnja 2018.u 10,10 sati
9.          M.R.                                             1972.                   srijeda- 6. lipnja 2018.u 10,20 sati
10.       M.N.                                              1968.                   srijeda- 6. lipnja 2018.u 10,30 sati
11.       A.M.                                              1984.                    srijeda- 6. lipnja 2018.u 10,40 sati
12.       D.G.                                             1978.                    srijeda- 6. lipnja 2018.u 10,50 sati
13.      M.G.                                              1973.                    srijeda- 6. lipnja 2018.u 11,00 sati

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA
PREKRŠAJNI SUD U SPLITU

Komisija za provedbu javnog natječaja
Broj: 7- Su- 874/18-37
Split, 21. svibnja 2018.

Upute kandidatima o provedbi testiranja u postupku javnog natječaja za prijam u državnu službu na radno mjesto administrativnog referenta-sudskog zapisničara, 2 izvršitelja, na neodređeno vrijeme u Prekršajni sud u Splitu objavljenog u Narodnim novinama broj 4/2018. od 4. svibnja 2018. godine


OBAVIJEST I UPUTE O ODRŽAVANJU TESTIRANJA


Mjesto i vrijeme testiranja

Testiranje će se održat u prostorijama Prekršajnog suda u Splitu, Domovinskog rata 4., soba broj 22/IV
dana 5. lipnja (utorak) 2018. godine u 9,00 sati

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Tim osobama bit će dostavljena pisana obavijest u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenima na oglas.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na oglas i više se na smatra kandidatom.

Sadržaj testiranja
Testiranje se sastoji od
a) provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta
b) provjere poznavanja rada na računalu- daktilografije ( prijepis teksta )
c) razgovora (intervjua) kandidata s Komisijom
Način testiranja
Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.
Ukoliko kandidati dođu u zgradu Suda 15 minuta nakon utvrđenog vremena u obavijesti tj. pozivu za testiranje, neće moći pristupiti testiranju.
U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja naputaka članova Komisije kandidat će se upozoriti, a ako se i dalje nastavi neprimjereno ponašati bit će udaljen s testiranja, te će se smatrati da je odustao od daljnjeg postupka testiranja.

Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta

provest će se putem zaokruživanja odgovora u pisanom testu od po deset pitanja iz:
- osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske (Ustav Republike Hrvatske, „Narodne novine“, broj: 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01 – pročišćeni tekst, 76/10, 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14), i
- Sudskog poslovnika („Narodne novine“, broj: 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17 i 57/17), i Pravilnika o radu u sustavu JCMS ("Narodne novine" 71/2015 i 123/2015) koji se odnose na obavljanje poslova radnog mjesta administrativnog referenta – sudskog zapisničara
Ovaj dio testiranja trajat će 30 minuta.
Pisani test bit će vrednovan bodovima od 0 do 10 bodova.
Svaki dio pisane provjere sadrži 10 zadataka, za točno rješenje svakog zadatka moguće je ostvariti 1 bod, a zadatak se može bodovati samo jednim punim bodom.
Pogrešno zaokružen odgovor moguće je ispraviti na način da se prekriži netočno zaokružen odgovor, te zaokruži točan odgovor, uz potvrdu točnog navoda vlastoručnim potpisom kandidata. Djelomično točni odgovori neće se priznavati kao točan odgovor.
Smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su za svaki dio provjere znanja dobili najmanje 5 bodova, te tada mogu pristupiti drugom dijelu testiranja.

Provjera poznavanja rada na računalu- daktilografije
obavit će se na osobnom računalu s Windows operativnim sustavom i MS office paketu te sposobnosti (brzine i točnosti) prijepisa teksta u trajanju od 5 minuta, a rezultat se utvrđuje na osnovi broja ostvarenih prosječnih čistih udaraca u minuti prema priloženoj tabeli sa prikazom načina bodovanja:

261-270 10
251-260 9
241-250 8
231-240 7
221-230 6
211-220 5
201-210 4
191-200 3
181-190 2
171-180 1

Broj čistih udaraca u minuti dobije se tako da se od ukupnog broja udaraca u minuti za svaku učinjenu grešku odbije 25 udaraca.
Kandidati koji ostvare 5 i više bodova u testu prijepisa teksta bit će pozvani na razgovor (intervju).
Komisija će kroz razgovor s kandidatima utvrditi interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi.
Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testiranje tj. od 0 do 10 bodova.
Nakon provedenog testiranja i intervjua Komisija utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.
Komisija dostavlja čelniku tijela izvješće o provedenom postupku i prilaže rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru.
Svi kandidati prijavljeni na oglas (koji nisu izgubili to svojstvo) imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na oglas i to u onom dijelu koji se odnosi na njih.

Komisija

OBAVIJEST KANDIDATIMA

koji su podnijeli zamolbe na oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Prekršajni sud u Splitu radi obavljanja poslova radnog mjesta: voditelj odsjeka financijsko-materijalnog poslovanja u sudu - 1 izvršitelj, objavljen na web stranici Ministarstva Uprave RH dana 15. 11. 2017.

- Nila Peroš - poziva se kao jedini kandidat na razgovor /intervju koji će se održati  7. prosinca 2017. s početkom u 9,00 sati u uredu predsjednika, soba broj 6. III kat, na adresi,  Split, Domovinskog rata 4.

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA
O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE POSTUPKA TESTIRANJA

Mjesto i vrijeme testiranja

Testiranje kandidata prijavljenih na oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Prekršajni sud u Splitu radi obavljanja poslova radnog mjesta: „administrativni referent-sudski zapisničar“- 1 izvršitelj, objavljen na web stranici Ministarstva Uprave RH dana 3. 11. 2017. održat će se u prostorijama Prekršajnog suda u Splitu, Domovinskog rata 4., soba broj 22/IV

dana 29. studenog 2017. godine u 9,00 sati

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Tim osobama bit će dostavljena pisana obavijest u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na oglas.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na oglas i više se na smatra kandidatom.

Sadržaj testiranja
Testiranje se sastoji od
a) provjere poznavanja rada na računalu- daktilografije ( prijepis teksta )
b) razgovora (intervjua) kandidata s komisijom
Način testiranja
Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.
Ukoliko kandidati dođu u zgradu Suda 15 minuta nakon utvrđenog vremena u obavijesti tj. pozivu za testiranje, neće moći pristupiti testiranju.
U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja naputaka članova Komisije kandidat će se upozoriti, a ako se i dalje nastavi neprimjereno ponašati bit će udaljen s testiranja, te će se smatrati da je odustao od daljnjeg postupka testiranja.

a) Provjera poznavanja rada na računalu- daktilografije

obavit će se na osobnom računalu s Windows operativnim sustavom i MS office paketu te sposobnosti (brzine i točnosti) prijepisa teksta u trajanju od 5 minuta, a rezultat se utvrđuje na osnovi broja ostvarenih prosječnih čistih udaraca u minuti prema priloženoj tabeli sa prikazom načina bodovanja:

261-270 10
251-260 9
241-250 8
231-240 7
221-230 6
211-220 5
201-210 4
191-200 3
181-190 2
171-180 1

Broj čistih udaraca u minuti dobije se tako da se od ukupnog broja udaraca u minuti za svaku učinjenu grešku odbije 25 udaraca.
Kandidati koji ostvare 5 i više bodova u testu prijepisa teksta bit će pozvani na razgovor intervju.
Komisija će kroz razgovor s kandidatima utvrditi interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi.
Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testiranje tj. od 0 do 10 bodova.
Nakon provedenog testiranja i intervjua Komisija utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.
Komisija dostavlja čelniku tijela izvješće o provedenom postupku i prilaže rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru.
Svi kandidati prijavljeni na oglas (koji nisu izgubili to svojstvo) imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na oglas i to u onom dijelu koji se odnosi na njih.

KomisijaREPUBLIKA HRVATSKA
PREKRŠAJNI SUD U SPLITU
Ured predsjednika suda


Broj: 7 Su-1722/17
Split, 15. studenog 2017.OBAVIJEST UZ OGLASPrekršajni sud u Splitu posl.br. 7 Su-1722/2017-6 od 14. studenog 2017. godine za radno mjesto voditelj odsjeka financijsko-materijalnog poslovanja u sudu – 1 (jedan) izvršitelj/ica

Sukladno čl. 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 78/2017) obavještavaju se kandidati o

OPISU POSLOVA

- voditelj odsjeka financijsko-materijalnog poslovanja u sudu - organizira rad u računovodstvenoj službi, izrađuje prijedlog plana prihoda i rashoda te prati izvršenje istog prati važeće materijalno-financijske propise, vodi računa o pravovremenom podmirenju zakonskih i ugovornih obveza, preuzima službenu dokumentaciju, daje naloge za knjiženje, priprema i kontira financijsku dokumentaciju, sastavlja temeljnice za knjiženje i vrši knjiženje, usklađuje i kontira financijske kartice, sastavlja i izrađuje knjigovodstvene obračune, periodične obračune i završni račun, izrađuje statistička izvješća, te obavlja sve druge poslove u svrhu pravilnog i zakonskog poslovanja suda

PODACIMA O PLAĆI

Čl. 2. st. 1. podstavak a, položaji I. vrste, točka 11. voditelj odsjeka- Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi („Narodne novine“ broj 37/01, 38/01 – ispravak, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 – ispravak, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04 – ispravak, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15 i 100/15) koja je objavljena na www.nn.hr.

NAČINU TESTIRANJA KANDIDATA

1. Razgovor (intervju) s kandidatima

VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA INTERVJUA BIT ĆE OBJAVLJENO NAKNADNO NA WEB STRANICI SUDA

Prekršajni sud u Splitu

REPUBLIKA HRVATSKA
PREKRŠAJNI SUD U SPLITU
Ured predsjednika suda


Broj: 7 Su-1588/17
Split, 6. studenog 2017.OBAVIJEST UZ OGLAS
Prekršajni sud u Splitu posl.br. 7 Su-1588/2017-4 od 25. listopada 2017. godine za radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara – 1 (jedan) izvršitelj/ica

Sukladno čl. 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 78/2017) obavještavaju se kandidati o


OPISU POSLOVA

Administrativni referent – sudski zapisničar- obavlja sve vrste prijepisa, piše raspravne zapisnike i odluke po diktatu suca, piše pozive za rasprave i dostavnice za odluke, uredno i ažurno prima i otprema poštu, te brine da dostavnice i podnesci budu pravodobno uloženi u spis, sređuju i uvezuju spis, obavlja administrativne, manipulativne i sve druge poslove za rad referade, po nalogu suca ili predsjednika odjela, iz nadležnosti službeničkog mjesta
Za svoj rad neposredno je odgovoran voditelju referade u čiju je referadu raspoređen u rad i voditelju sudske pisarnice.PODACIMA O PLAĆI

Čl. 9. st. 1. podstavak f, radna mjesta III. vrste, točka 2. Opći i administrativni poslovi Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi („Narodne novine“ broj 37/01, 38/01 – ispravak, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 – ispravak, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04 – ispravak, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15 i 100/15) koja je objavljena na www.nn.hr.

NAČINU TESTIRANJA KANDIDATA

1. Testiranje rada na računalu (prijepis)
2. Razgovor (intervju) kandidata koji su zadovoljili na pisanoj provjeri znanja i prijepisu.


VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA TE SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA BITI ĆE OBJAVLJENI NAKNADNO NA WEB STRANICI SUDA


Prekršajni sud u SplituREPUBLIKA HRVATSKA
PREKRŠAJNI SUD U SPLITU

URED PREDSJEDNIKA
7- Su- 56/17-60
Split, 17. veljače 2017. godine


Komisija za provedbu oglasa objavljenog na web stranici Ministarstva uprave Republike Hrvatske dana 2. veljače 2017. godine, na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na web stranici Prekršajnog suda u Splitu, za prijam u državnu službu u Prekršajni sud u Splitu na radno mjesto administrativnog referenta- sudskog zapisničara (2 izvršitelj/ica) na određeno vrijeme, radi zamjene odsutne službenice za vrijeme bolovanja, daje sljedeću

OBAVIJEST KANDIDATIMA
O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE
POSTUPKA TESTIRANJATestiranje će se održati u petak dana 24. veljače 2017.g. sa početkom u 09,00 sati, u Splitu, Domovinskog rata broj 4. IV kat soba broj 22., a kandidati će se o tome obavijestiti telefonski ili na drugi odgovarajući način.
Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.
Ukoliko kandidati dođu u zgradu Suda 15 minuta nakon utvrđenog vremena u obavijesti tj. pozivu za testiranje neće moći pristupiti testiranju.
Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom i bilješkama,
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva (isključiti),
- napuštati prostoriju u kojoj se odvija testiranje i
- razgovarati s ostalim kandidatima,niti na drugi način remetiti njihovu koncentraciju.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši navedena pravila odnosno ne postupi u
skladu s njima bit će udaljen s provjere znanja, a njegov rezultat se neće priznati niti ocjenjivati. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja naputaka kandidat će se upozoriti, a ako se i dalje nastavi neprimjereno ponašati bit će udaljen s testiranja, te će se smatrati da je odustao od daljnjeg postupka testiranja.

NAČIN TESTIRANJA

Obavit će se provjera poznavanja rada na osobnom računalu s Windows operativnim sustavom i MS office paketu te sposobnosti (brzine i točnosti) prijepisa teksta u trajanju od 5 minuta, a rezultat se utvrđuje na osnovi broja ostvarenih prosječnih čistih udaraca u minuti prema priloženoj tabeli sa prikazom načina bodovanja:
251 i više 10 bodova
241-250 9 bodova
231-240 8 bodova
221-230 7 bodova
211-220 6 bodova
201-210 5 bodova
191-200 4 boda
181-190 3 boda
171-180 2 boda
160-170 1 bod
Broj čistih udaraca u minuti dobije se tako da se od ukupnog broja udaraca u minuti za svaku učinjenu grešku odbije 25 udaraca.
Za provjeru poznavanja rada na računalu kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova prema gore navedenoj tabeli. Smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju rada na računalu ako su dobili najmanje 5 bodova.
Kandidati koji zadovolje na testiranju bit će pozvani na razgovor.
Opis poslova radnog mjesta:
Obavlja sve vrste prijepisa, piše raspravne zapisnike i odluke po diktatu suca, piše pozive za rasprave i dostavnice za odluke, uredno i ažurno prima i otprema poštu, te brine da dostavnice i podnesci budu pravodobno uloženi u spis, sređuju i uvezuju spis, obavlja administrativne, manipulativne i sve druge poslove za rad referade, po nalogu suca ili predsjednika odjela, iz nadležnosti službeničkog mjesta

Podaci o plaći radnog mjesta:
Podaci o plaći radnog mjesta za koje se vrši prijam propisana je čl. 109. Zakona o državnim službenicima, Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine broj 37/01, 38/01, 71/01, 89/01,12/01, 7/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14,140/14, 151/14, 76/15 i 100/15) ili na web stranici Narodnih novina www.nn.hr.

Osobe koje su podnijele neuredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa biti će o tome obaviještene pisanim putem.
Predsjednik suda u zakonskom roku donijet će rješenje o prijemu u državnu službu izabranog kandidata koje će biti dostavljeno svim kandidatima .
Svi prijavljeni kandidati imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na oglas. Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijemu u državnu službu izabranog kandidata, ima pravo podnijeti žalbu Odboru za državnu službu u roku 15 dana od dana primitka rješenja.


Predsjednik suda
Milan Grljušić

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
PREKRŠAJNI SUD U SPLITU

KOMISIJA ZA PROVEDBU
JAVNOG NATJEČAJA
7- Su-8/16-103
Split, 8. travnja 2016. godine

Komisija za provedbu javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar (1 izvršitelj) i administrativni referent-upisničar (1 izvršitelj) koji je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 18/2016 od 26. veljače 2016. godine, daje sljedeću

OBAVIJEST KANDIDATIMA
O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE POSTUPKA TESTIRANJA

Mjesto i vrijeme testiranja

Testiranje kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Prekršajni sud u Splitu radi obavljanja poslova radnog mjesta: „Administrativni referent-sudski zapisničar“- 1 izvršitelj, i „Administrativni referent-upisničar“ (1 izvršitelj) objavljenog u Narodnim Novinama br. 18/2016 od 26. veljače 2016. godine, na web stranici Ministarstva Uprave RH, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Split, Prekršajnog suda u Splitu i na oglasnoj ploči Suda,
održat će se u prostorijama Prekršajnog suda u Splitu, Domovinskog rata 4., soba broj 22/IV


dana 19. travnja 2016. godine u 9,00 sati


Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Tim osobama bit će dostavljena pisana obavijest u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na javni natječaj.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se na smatra kandidatom.

Opis poslova radnog mjesta
a) Administrativni referent-sudski zapisničar

Obavlja sve vrste prijepisa, piše raspravne zapisnike i odluke po diktatu suca, piše pozive za rasprave i dostavnice za odluke, uredno i ažurno prima i otprema poštu, te brine da dostavnice i podnesci budu pravodobno uloženi u spis, sređuju i uvezuju spis, obavlja administrativne, manipulativne i sve druge poslove za rad referade, po nalogu suca ili predsjednika odjela, iz nadležnosti službeničkog mjesta.
b) Administrativni referent-upisničar

Upisivanje podataka u računalne baze podataka, upis i jednostavnu obradu te razmjenu elektroničkih (digitalnih) dokumenata, održavanje računalnih sustava i mreža te njihovo upravljanje, izradu jednostavnih programskih rješenja, pružanje stručne pomoći korisnicima informatičkih resursa (računala, mreže, programska rješenja), poslove pripreme, kontrole i distribucije dokumentacije potrebne za djelovanje informatičkog sustava kao i obavljanje drugih poslova na osnovi dobivenih radnih uputa

Podaci o plaći
Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi ("Narodne novine", br. 37/01., 38/01., 71/01., 89/01., 112/01., 7/02., 17/03., 197/03., 21/04., 25/04., 66/05., 131/05., 11/07., 47/07., 109/07., 58/08., 32/09., 140/09., 21/10., 38/10., 77/10., 113/10., 22/11., 142/11., 31/12., 49/12., 60/12., 78/12., 82/12., 100/12., 124/12., 140/12., 16/13., 25/13., 52/13., 96/13., 126/13., 2/14., 94/14. i 140/14.).
Uredba je objavljena na web stranici Narodnih Novina ( www.nn.hr).

Sadržaj testiranja
Testiranje se sastoji od provjere poznavanja rada na računalu, osnova Ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, znanja , sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Način testiranja
Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.
Ukoliko kandidati dođu u zgradu Suda 15 minuta nakon utvrđenog vremena u obavijesti tj. pozivu za testiranje, neće moći pristupiti testiranju.
Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom i bilješkama,
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva (isključiti),
- napuštati prostoriju u kojoj se odvija testiranje i
- razgovarati s ostalim kandidatima, niti na drugi način remetiti njihovu koncentraciju.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši navedena pravila odnosno ne postupi u
skladu s njima bit će udaljen s provjere znanja, a njegov rezultat Komisija neće priznati niti ocjenjivati. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja naputaka članova Komisije kandidat će se upozoriti, a ako se i dalje nastavi neprimjereno ponašati bit će udaljen s testiranja, te će se smatrati da je odustao od daljnjeg postupka testiranja.

a) Provjera poznavanja rada na računalu

obavit će se na osobnom računalu s Windows operativnim sustavom i MS office paketu te sposobnosti (brzine i točnosti) prijepisa teksta u trajanju od 5 minuta, a rezultat se utvrđuje na osnovi broja ostvarenih prosječnih čistih udaraca u minuti prema priloženoj tabeli sa prikazom načina bodovanja:

261-270 10
251-260 9
241-250 8
231-240 7
221-230 6
211-220 5
201-210 4
191-200 3
181-190 2
171-180 1

Broj čistih udaraca u minuti dobije se tako da se od ukupnog broja udaraca u minuti za svaku učinjenu grešku odbije 25 udaraca.

Kandidati koji ostvare 5 i više bodova u testu prijepisa teksta bit će pozvani na testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske te znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

b) provjerom osnova znanja ustavnog ustrojstva RH – (Ustav RH „NN“ 56/1990, 135/1997, 113/2000, 28/2001, 76/2010,85/2010 i 5/2014) i Zakona o sudovima („NN“28/13,33/2015 i 82/2015) -pisani test u trajanju od 15 minuta
- sastoji se od 10 pitanja iz ustavnog ustrojstva RH i Zakona o sudovima. Na pitanja je potrebno odgovoriti zaokruživanjem slova ispred točnog odgovora. Za svaki točan odgovor kandidati mogu dobiti najviše jedan bod, ukupno 10 bodova

c) provjerom osnova znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta – pisani test u trajanju od 15 minuta
- sastoji se od 10 pitanja iz Prekršajnog zakona (NN“ 107/2007, 39/2013, 157/2013 i 110/2015) i Sudskog poslovnika (NN“ 37/2014, 49/2014,8/2015, 35/2015 i 123/2015). Na pitanja je potrebno odgovoriti zaokruživanjem slova ispred točnog odgovora.

Za svaki točan odgovor kandidati mogu dobiti najviše jedan bod, ukupno 10 bodova.
Kandidati koji na testiranju provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske te znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta ostvare najmanje 5 bodova iz svakog pojedinog testa bit će pozvani na razgovor o čemu će biti usmeno obaviješteni.
Komisija će kroz razgovor s kandidatima utvrditi interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi.
Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testiranje tj. od 0 do 10 bodova.
Nakon provedenog testiranja i intervjua Komisija utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

Komisija će dostaviti predsjednici Suda izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Komisije, zajedno sa priloženom rang-listom kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.
Predsjednica suda će u zakonskom roku donijeti rješenje o prijmu u državnu službu izabranog kandidata koje će biti dostavljeno svim kandidatima .

Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj. Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijmu u državnu službu izabranog kandidata, ima pravo podnijeti žalbu Odboru za državnu službu u roku 15 dana od dana dostave rješenja.

Komisija za provedbu natječaja


 

KOMISIJA ZA PROVEDBU
JAVNOG NATJEČAJA
7- Su-1305/15-13
Split, 1. veljače 2016. godine


Komisija za provedbu javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto računovodstveni referent-financijski knjigovođa (1 izvršitelj) koji je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 4/2016 od 13. siječnja 2016. godine, daje sljedeću


OBAVIJEST KANDIDATIMA
O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE POSTUPKA TESTIRANJA


Mjesto i vrijeme testiranja

Testiranje kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Prekršajni sud u Splitu radi obavljanja poslova radnog mjesta: „računovodstveni referent financijski knjigovođa“- 1 izvršitelj, objavljenog u Narodnim Novinama br. 4/2016 od 13. siječnja 2016. godine, na web stranici Ministarstva Uprave RH, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Split, Prekršajnog suda u Splitu i na oglasnoj ploči Suda,
održat će se u prostorijama Prekršajnog suda u Splitu, Domovinskog rata 4., soba broj 22/IV
dana 9. veljače 2015. godine u 9,00 sati

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Tim osobama bit će dostavljena pisana obavijest u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na javni natječaj.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se na smatra kandidatom.

Opis poslova radnog mjesta

obavlja poslove financijskog poslovanja za sud i to izrada financijskog plana, izrada proračuna o korištenju sredstava za rad, vođenje evidencije opreme i sitnog inventara, vođenje knjigovodstvenih kartica, izrada periodičnih obračuna i završnog računa, vođenje financijske evidencije o troškovima sudskih postupaka koji se isplaćuju iz proračunskih sredstava suda, likvidaciju računa, vođenje novčanog i materijalnog poslovanja suda, vođenje poslova blagajnika, obračunavanje putnih troškova, primanje i izdavanje gotovog novca, isplata svjedoka, vještaka, tumača, izrada isplatnih lista plaća,primanja uplata sudskih pologa i pristojbi

Podaci o plaći
Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi ("Narodne novine", br. 37/01., 38/01., 71/01., 89/01., 112/01., 7/02., 17/03., 197/03., 21/04., 25/04., 66/05., 131/05., 11/07., 47/07., 109/07., 58/08., 32/09., 140/09., 21/10., 38/10., 77/10., 113/10., 22/11., 142/11., 31/12., 49/12., 60/12., 78/12., 82/12., 100/12., 124/12., 140/12., 16/13., 25/13., 52/13., 96/13., 126/13., 2/14., 94/14., 140/14. 151/2014.,76/2015 i 100/2015).
Uredba je objavljena na web stranici Narodnih Novina ( www.nn.hr).

Sadržaj testiranja
Testiranje se sastoji od provjere poznavanja osnova Ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, znanja , sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Način testiranja
Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.
Ukoliko kandidati dođu u zgradu Suda 15 minuta nakon utvrđenog vremena u obavijesti tj. pozivu za testiranje neće moći pristupiti testiranju.
Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom i bilješkama,
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva (isključiti),
- napuštati prostoriju u kojoj se odvija testiranje i
- razgovarati s ostalim kandidatima, niti na drugi način remetiti njihovu koncentraciju.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši navedena pravila odnosno ne postupi u
skladu s njima bit će udaljen s provjere znanja, a njegov rezultat Komisija neće priznati niti ocjenjivati. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja naputaka članova Komisije kandidat će se upozoriti, a ako se i dalje nastavi neprimjereno ponašati bit će udaljen s testiranja, te će se smatrati da je odustao od daljnjeg postupka testiranja.

Postupak provjere:
a) provjerom osnova znanja ustavnog ustrojstva RH – (Ustav RH „NN“ 56/1990, 135/1997, 113/2000, 28/2001, 76/2010,85/2010 i 5/2014), Zakona o sudovima („NN“28/13,33/2015 i 82/2015) i Sudskog poslovnika (NN“ 37/2014, 49/2014,8/2015, 35/2015 i 123/2015) - pisani test u trajanju od 20 minuta
- sastoji se od 10 pitanja. Na pitanja je potrebno odgovoriti zaokruživanjem slova ispred točnog odgovora ili dopisivanjem teksta odgovora. Za svaki točan odgovor kandidati mogu dobiti najviše jedan bod, ukupno 10 bodova

b) provjerom osnova znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta – pisani test u trajanju od 20 minuta
- sastoji se od 10 pitanja Zakona o proračunu (NN“87/2008, 136/12 i 15/15) i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN“ 114/2010, 31/2011, i 124/2014). Na pitanja je potrebno odgovoriti zaokruživanjem slova ispred točnog odgovora ili dopisivanjem teksta odgovora.

Za svaki točan odgovor kandidati mogu dobiti najviše jedan bod, ukupno 10 bodova.
Kandidati koji na testiranju provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske te znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta ostvare najmanje 5 bodova iz svakog pojedinog testa bit će pozvani na razgovor o čemu će biti usmeno obaviješteni.
Komisija će kroz razgovor s kandidatima utvrditi interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi.
Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testiranje tj. od 0 do 10 bodova.
Nakon provedenog testiranja i intervjua Komisija utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

Komisija će dostaviti predsjednici Suda izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Komisije, zajedno sa priloženom rang-listom kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.
Predsjednica suda će u zakonskom roku donijeti rješenje o prijmu u državnu službu izabranog kandidata koje će biti dostavljeno svim kandidatima .

Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj. Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijmu u državnu službu izabranog kandidata, ima pravo podnijeti žalbu Odboru za državnu službu u roku 15 dana od dana dostave rješenja.


Komisija za provedbu natječaja


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
PREKRŠAJNI SUD U SPLITU

KOMISIJA ZA PROVEDBU
JAVNOG NATJEČAJA
7- Su-362/15-10
Split, 16. prosinca 2015. godine


Komisija za provedbu javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar (1 izvršitelj) koji je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 123/2015 od 11. studenog 2015. godine, daje sljedeću

OBAVIJEST KANDIDATIMA
O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE POSTUPKA TESTIRANJA

Mjesto i vrijeme testiranja

Testiranje kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Prekršajni sud u Splitu radi obavljanja poslova radnog mjesta: „Administrativni referent-sudski zapisničar“- 1 izvršitelj, objavljenog u Narodnim Novinama br. 123/15 od 11. studenog 2015. godine, na web stranici Ministarstva Uprave RH, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Split, Prekršajnog suda u Splitu i na oglasnoj ploči Suda,
održat će se u prostorijama Prekršajnog suda u Splitu, Domovinskog rata 4., soba broj 22/IV

dana 28. prosinca 2015. godine u 9,00 sati

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Tim osobama bit će dostavljena pisana obavijest u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na javni natječaj.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se na smatra kandidatom.

Opis poslova radnog mjesta

Obavlja sve vrste prijepisa, piše raspravne zapisnike i odluke po diktatu suca, piše pozive za rasprave i dostavnice za odluke, uredno i ažurno prima i otprema poštu, te brine da dostavnice i podnesci budu pravodobno uloženi u spis, sređuju i uvezuju spis, obavlja administrativne, manipulativne i sve druge poslove za rad referade, po nalogu suca ili predsjednika odjela, iz nadležnosti službeničkog mjesta.

Podaci o plaći
Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi ("Narodne novine", br. 37/01., 38/01., 71/01., 89/01., 112/01., 7/02., 17/03., 197/03., 21/04., 25/04., 66/05., 131/05., 11/07., 47/07., 109/07., 58/08., 32/09., 140/09., 21/10., 38/10., 77/10., 113/10., 22/11., 142/11., 31/12., 49/12., 60/12., 78/12., 82/12., 100/12., 124/12., 140/12., 16/13., 25/13., 52/13., 96/13., 126/13., 2/14., 94/14. i 140/14.).
Uredba je objavljena na web stranici Narodnih Novina ( www.nn.hr).

Sadržaj testiranja
Testiranje se sastoji od provjere poznavanja rada na računalu, osnova Ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, znanja , sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Način testiranja
Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.
Ukoliko kandidati dođu u zgradu Suda 15 minuta nakon utvrđenog vremena u obavijesti tj. pozivu za testiranje neće moći pristupiti testiranju.
Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom i bilješkama,
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva (isključiti),
- napuštati prostoriju u kojoj se odvija testiranje i
- razgovarati s ostalim kandidatima, niti na drugi način remetiti njihovu koncentraciju.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši navedena pravila odnosno ne postupi u
skladu s njima bit će udaljen s provjere znanja, a njegov rezultat Komisija neće priznati niti ocjenjivati. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja naputaka članova Komisije kandidat će se upozoriti, a ako se i dalje nastavi neprimjereno ponašati bit će udaljen s testiranja, te će se smatrati da je odustao od daljnjeg postupka testiranja.

a) Provjera poznavanja rada na računalu

obavit će se na osobnom računalu s Windows operativnim sustavom i MS office paketu te sposobnosti (brzine i točnosti) prijepisa teksta u trajanju od 5 minuta, a rezultat se utvrđuje na osnovi broja ostvarenih prosječnih čistih udaraca u minuti prema priloženoj tabeli sa prikazom načina bodovanja:

261-270 10
251-260 9
241-250 8
231-240 7
221-230 6
211-220 5
201-210 4
191-200 3
181-190 2
171-180 1

Broj čistih udaraca u minuti dobije se tako da se od ukupnog broja udaraca u minuti za svaku učinjenu grešku odbije 25 udaraca.

Kandidati koji ostvare 5 i više bodova u testu prijepisa teksta bit će pozvani na testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske te znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

b) provjerom osnova znanja ustavnog ustrojstva RH – (Ustav RH „NN“ 56/1990, 135/1997, 113/2000, 28/2001, 76/2010,85/2010 i 5/2014) i Zakona o sudovima („NN“28/13,33/2015 i 82/2015) -pisani test u trajanju od 15 minuta
- sastoji se od 10 pitanja iz ustavnog ustrojstva RH i Zakona o sudovima. Na pitanja je potrebno odgovoriti zaokruživanjem slova ispred točnog odgovora. Za svaki točan odgovor kandidati mogu dobiti najviše jedan bod, ukupno 10 bodova

c) provjerom osnova znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta – pisani test u trajanju od 15 minuta
- sastoji se od 10 pitanja iz Prekršajnog zakona (NN“ 107/2007, 39/2013, 157/2013 i 110/2015) i Sudskog poslovnika (NN“ 37/2014, 49/2014,8/2015, 35/2015 i 123/2015). Na pitanja je potrebno odgovoriti zaokruživanjem slova ispred točnog odgovora.

Za svaki točan odgovor kandidati mogu dobiti najviše jedan bod, ukupno 10 bodova.
Kandidati koji na testiranju provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske te znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta ostvare najmanje 5 bodova iz svakog pojedinog testa bit će pozvani na razgovor o čemu će biti usmeno obaviješteni.
Komisija će kroz razgovor s kandidatima utvrditi interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi.
Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testiranje tj. od 0 do 10 bodova.
Nakon provedenog testiranja i intervjua Komisija utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

Komisija će dostaviti predsjednici Suda izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Komisije, zajedno sa priloženom rang-listom kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.
Predsjednica suda će u zakonskom roku donijeti rješenje o prijmu u državnu službu izabranog kandidata koje će biti dostavljeno svim kandidatima .

Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj. Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijmu u državnu službu izabranog kandidata, ima pravo podnijeti žalbu Odboru za državnu službu u roku 15 dana od dana dostave rješenja.


Komisija za provedbu natječaja

 

Komisija za provedbu natječaja
7 - Su- 222/15-8
Split, 18. svibnja 2015. godine


Obavještavaju se podnositelji zamolbe na radno mjesto
- administrativnog referenta – sudski zapisničar -1 izvršitelj

na neodređeno vrijeme oglašeno u Narodnim Novinama broj 42/2015,

- O VREMENU I MJESTU,
TE PROVEDBI POSTUPKA TESTIRANJA

Kandidati koji udovoljavaju uvjete natječaja bit će obaviješteni telefonski ili na drugi odgovarajući način o vremenu i mjestu testiranja, koje će se održati dana 27. svibnja 2015.g. (srijeda) sa početkom u 09,00 sati, u Splitu, Domovinskog rata broj 4. IV kat soba broj 22.
Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.
Ukoliko kandidati dođu u zgradu Suda 15 minuta nakon utvrđenog vremena u obavijesti tj. pozivu za testiranje neće moći pristupiti testiranju.
Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom i bilješkama,
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva (isključiti),
- napuštati prostoriju u kojoj se odvija testiranje i
- razgovarati s ostalim kandidatima,niti na drugi način remetiti njihovu koncentraciju.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši navedena pravila odnosno ne postupi u
skladu s njima bit će udaljen s provjere znanja, a njegov rezultat Komisija neće priznati niti ocjenjivati. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja naputaka članova Komisije kandidat će se upozoriti, a ako se i dalje nastavi neprimjereno ponašati bit će udaljen s testiranja, te će se smatrati da je odustao od daljnjeg postupka testiranja.

NAČIN TESTIRANJA

Provjera poznavanja rada na računalu obavit će se na osobnom računalu s Windows operativnim sustavom i MS office paketu te sposobnosti (brzine i točnosti) prijepisa teksta u trajanju od 5 minuta, a rezultat se utvrđuje na osnovi broja ostvarenih prosječnih čistih udaraca u minuti prema priloženoj tabeli sa prikazom načina bodovanja:

261-270 10
251-260 9
241-250 8
231-240 7
221-230 6
211-220 5
201-210 4
191-200 3
181-190 2
171-180 1

Broj čistih udaraca u minuti dobije se tako da se od ukupnog broja udaraca u minuti za svaku učinjenu grešku odbije 25 udaraca.

Kandidati koji ostvare 5 i više bodova u testu prijepisa teksta bit će pozvani na testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske te znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
Testiranje će se obaviti:
a) provjerom osnova znanja ustavnog ustrojstva RH – (Ustav RH „NN“ 56/1990, 135/1997, 113/2000, 28/2001, 76/2010) i Zakona o sudovima („NN“28/13) -pisani test u trajanju od 15 minuta
- sastoji se od 10 pitanja iz ustavnog ustrojstva RH i Zakona o sudovima. Na pitanja je potrebno odgovoriti zaokruživanjem slova ispred točnog odgovora. Za svaki točan odgovor kandidati mogu dobiti najviše jedan bod, ukupno 10 bodova

b) provjerom osnova znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta – pisani test u trajanju od 15 minuta
- sastoji se od 10 pitanja iz Prekršajnog zakona NN“ 107/2007, 39/2013, 157/2013 i Sudskog poslovnika (NN“ 37/2014, 49/2014). Na pitanja je potrebno odgovoriti zaokruživanjem slova ispred točnog odgovora.

Za svaki točan odgovor kandidati mogu dobiti najviše jedan bod, ukupno 10 bodova.Testiranje će se obaviti istog dana a o vremenu održavanja kandidati će biti obaviješteni usmeno.
Kandidati koji na testiranju provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske te znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta ostvare najmanje 5 bodova iz svakog pojedinog testa bit će pozvani na razgovor o čemu će biti usmeno obaviješteni.
Komisija će kroz razgovor s kandidatima utvrditi interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi.
Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testiranje tj. od 0 do 10 bodova.
Nakon provedenog testiranja i intervjua Komisija utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

Komisija će dostaviti predsjednici Suda izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Komisije, zajedno sa priloženom rang-listom kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.
Predsjednica suda će u zakonskom roku donijeti rješenje o prijmu u državnu službu izabranog kandidata koje će biti dostavljeno svim kandidatima .

Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj. Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijmu u državnu službu izabranog kandidata, ima pravo podnijeti žalbu Odboru za državnu službu u roku 15 dana od dana dostave rješenja.


Komisija za provedbu natječaja

Pozvani su kandidati:

DOMAZET DIANA
JURIĆ KRISTINA
AGIĆ MAJDA
GRČIĆ BILJANA
BATICELI IVANA
POCRNJA ANA
BANOVIĆ IVA
KOVAČEVIĆ ANA
ČIKEŠ MARTINA
DRAŽIĆ BALOV KATIJA
LOVRIĆ ANDREA
BILOJELIĆ MARIJA
NEJAŠMIĆ IVANA
POPIĆ IVA
MAKARUN NATALIJA
MIŠLJENOVIĆ NIKOLA
ŠILJIĆ NIKOLINA
BOŽIĆ JURAS ANITA
ZEC IVANA
KATIJA CVETEK
MRAVAK MARTINA
PERIŠIĆ JOZO
KURILJ BRANKA
DAJAK LIDIJA
JUKIĆ KOVAČEVIĆ SANJA
BABIĆ DUBRAVKA
PERIČIĆ KRISTINA
IVULIĆ MAJA
ŠEGVIĆ KARMELA
RAJČIĆ INES
TADIN JELENA
JUKICA JELENA


 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
PREKRŠAJNI SUD U SPLITU

URED PREDSJEDNIKA

Broj: 7-Su-109/14 -20
U Splitu, 6. ožujka 2015. godine

Komisija za provedbu javnog natječaja Prekršajnog suda u Splitu, objavljenog u raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 74/10, 142/11 i 53/12), za prijam u državnu službu u Prekršajni sud u Splitu, za radno mjesto sudski savjetnik, na neodređeno vrijeme 1 izvršitelja (m/ž), objavljuje:POZIV ZA TESTIRANJE
I
UPUTE O PROVEDBI POSTUPKA TESTIRANJA


Testiranje kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam u državnu službu u Prekršajni sud u Splitu za radno mjesto sudskog savjetnika, na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž), koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem održat će se

17. ožujka 2015. s početkom u 09,00 sati
u Prekršajnog suda u Splitu, Domovinskog rata 4., Split , prostorija br. 22 na IV katu


Testiranje kandidata sastoji se od:

- provjere osnova znanja ustavnog ustrojstva RH – pisani test
- provjera osnova znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta – pisani test
- intervjua s Komisijom za provođenje javnog natječaja

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

- Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 85/10, pročišćeni tekst)
- Zakon o sudovima („Narodne novine“, 28/13)
- Prekršajni zakon („Narodne novine“, broj 107/07, 39/13 i 157/13)
- Sudski poslovnik ((„Narodne novine“, broj 37/14)

Provjera znanja ustavnog ustrojstva RH

Pisana provjera znanja sastoji se od 10 pitanja iz ustavnog ustrojstva RH. Na pitanja je potrebno odgovoriti zaokruživanjem slova ispred točnog odgovora ili upisivanjem točnog teksta. Za svaki točan odgovor kandidati dobivaju jedan bod, ukupno 10 bodova.

Provjera osnova znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta:

Pisana provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta sastoji se 10 pitanja iz Zakona o sudovima, Prekršajnog zakona i Sudskog poslovnika na koja je potrebno odgovoriti zaokruživanjem slova ispred točnog odgovora ili upisivanjem točnog teksta.

Za svaki točan odgovor kandidati dobivaju jedan bod, ukupno 10 bodova.

Pisana provjera znanja ustavnog ustrojstva RH i osnova znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta traje 60 minuta. Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako za svaki dio provjere znanja dobiju najmanje 5 bodova.

Intervju (razgovor) s kandidatima

Kandidati koji su uspješno položili testove i osvojili najmanje 5 od ukupno 10 bodova za svaki dio provjere znanja, pristupaju razgovoru (intervjuu) s Komisijom.

Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi. Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje. Svakom pojedinom kandidatu se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10. Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu, ako dobije najmanje 5 bodova.

Pravila testiranja:
Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju. Kandidati koji dođu nakon 09,00 sati neće moći pristupiti testiranju.
Svi kandidati sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.
Za vrijeme boravka u zgradi Prekršajnog suda u Splitu kandidati su dužni poštivati kućni red i postupati prema uputama članova Komisije i drugih službenih osoba. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati će biti upozoreni na primjeran način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni s testiranja, te će se smatrati da su odustali od daljnjeg postupka testiranja.
Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi
testiranje
- razgovarati s ostalim kandidatima niti na drugi način remetiti koncentraciju
kandidata.
Ukoliko pojedini kandidat ne poštuje pravila testiranja bit će udaljen iz prostorije, a njegov rezultat Komisija neće priznati niti bodovati.
Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervjua) Komisija utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.
Nakon provedenog postupka Komisija predsjedniku suda dostavlja Izvješće o provedenom postupku uz koje prilaže rang listu kandidata koje predlaže za prijam u državnu službu. Predsjednik suda donosi rješenje o prijmu u državnu službu izabranog kandidata, koje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenim na natječaj.
Napomena: osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj te će o tome biti obaviještena sukladno Uredbi o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi.

KOMISIJA ZA PROVEDBU NATJEČAJA 

Na testiranje su pozvani slijedeći kandidati:

PREZIME IME
MIJATOVIĆ MAJA
MILUTIN MARTINA
ROŽIĆ GORAN
POLIĆ ANITA
ELEZ HRVOJE
LOVRIĆ TIHANA
KADIĆ BRSTILO MARIJA
KUNAC MARIJA
BABIĆ IVAN
IVANIŠEVIĆ VANJA
BABAJA SUNČICA
ŠARIĆ JELENA
DRAGIN JELIĆ KRISTINA
GUDELJ IVANA
ŠEGO MIRJANA
MARČIĆ KATARINA
TOMIČIĆ KARMEN
DOMJANOVIĆ IVANA
ŠODAN KSENIA
KARAMAN GRBAVAC MAJA
LAUŠ PIONIĆ ZORICA
DOMIKULIĆ IRENA
VRANKOVIĆ M