Naslovnica


REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI PREKRŠAJNI SUD U SPLITU
URED PREDSJEDNIKA

Broj: 7-Su-54/2019-37
Split, 16. siječnja 2020.

Na temelju čl. 52. st. 1. i čl. 63. st. 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11 - Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19), u postupku javnog natječaja za prijam u državnu službu pokrenutom po službenoj dužnosti, predsjednik Općinskog prekršajnog suda u Splitu donosi


                                                                     RJEŠENJE 
                                                       o prijamu u državnu službu


1. Boris Kivela, elektrotehničar, s položenim državnim stručnim ispitom, prima se u državnu službu u Općinski prekršajni sud u Splitu, na radno mjesto III. vrste, informatički referent.

2. Imenovani se prima u državnu službu na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

3. Po izvršnosti ovog rješenja za imenovanog će se donijeti rješenje o rasporedu na radno mjesto i utvrditi dan početka rada.

                                                                 Obrazloženje

Na temelju suglasnosti Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, KLASA: 119-02/19-04/55, URBROJ: 514-04-01-01-01/3-19-06 od 22. studenog 2019. godine, Općinski prekršajni sud u Splitu objavio je u Narodnim novinama broj 121/2019 od 11. prosinca 2019. godine, na web stranici i oglasnoj ploči Općinskog prekršajnog suda u Splitu, na web stranici Ministarstva uprave te na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za radno mjesto informatički referent, s rokom prijave od osam dana.
U javnom natječaju je navedeno da kandidati osim ispunjavanja općih uvjeta za prijam u državnu službu iz članka 48. Zakona o državnim službenicima, te uz nepostojanje zapreka iz članka 49. Zakona o državnim službenicima, moraju ispunjavati i stručne uvjete: srednja stručna sprema računalne, informatičke, elektrotehničke, tehničke ili druge odgovarajuće struke, položen državni stručni ispit, te jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
Na natječaj su se mogli javiti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja istog.
Sukladno odredbi čl. 8. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, broj 78/17, 89/19), predsjednik Općinskog prekršajnog suda u Splitu imenovao je komisiju za provedbu javnog natječaja (u daljnjem tekstu – Komisija).
Na natječaj su se prijavile četiri osobe. Uvjetima iz natječaja nisu udovoljile dvije osobe koje nisu ispunjavale tražene uvjete ili uz prijavu nisu priložili svu potrebnu dokumentaciju, te se nisu smatrali kandidatom u postupku javnog natječaja, o čemu su obaviješteni putem elektroničke pošte.
Dva kandidata koja ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, obaviješteni su o testiranju, a koje se sastojalo od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, Sudskog poslovnika i Pravilnika o radu u sustavu JCMS (jedinstveni informacijski sustav za upravljanje i rad na prekršajnim predmetima).
Nakon provedenog testiranja utvrđeno je da su oba kandidata zadovoljila na pisanoj provjeri znanja, pa su Kandidati pozvani na razgovor (intervju) s Komisijom.
Komisija je obavila s kandidatima strukturirani razgovor (intervju), kroz koji je utvrđivala interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u državnoj službi, kao i stečeno radno iskustvo u struci te rezultate ostvarene u njihovu dotadašnjem radu.
Nakon provedenog testiranja i obavljenog razgovora Komisija je sastavila izvješće o provedenom postupku te utvrdila rang - listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru (intervjuu).
Kandidat Boris Kivela ima potrebne uvjete za prijam u državnu službu odnosno odgovarajući stupanj obrazovanja (srednju stručnu spremu-elektrotehničar), radno iskustvo na odgovarajućim poslovima u potrebnom trajanju, te položen državni stručni ispit pri Ministarstvu pravosuđa, a što je utvrđeno na temelju dokumentacije koja je priložena uz prijavu na javni natječaj.
Za imenovanog kandidata po službenoj dužnosti provjereno je nepostojanje ostalih zapreka za prijam u državnu službu iz članka 49. Zakona o državnim službenicima. Protiv imenovanog se ne vodi kazneni postupak što je utvrđeno uvidom u dostavljeno Uvjerenje nadležnog suda, a imenovani je također dostavio uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta-informatički referent, čime je utvrđeno da ne postoje zapreke za prijam u državnu službu imenovanog kandidata.
Imenovani kandidat zauzeo je prvo mjesto na rang-listi kandidata prema ostvarenom broju bodova, pa je uvažavajući rang-listu kandidata odlučeno da se imenovani primi u državnu službu u Općinski prekršajni sud u Splitu, na radno mjesto informatički referent na neodređeno vrijeme.
Probni rad u trajanju od tri mjeseca utvrđen je na temelju odredbe čl. 53 st. 3. Zakona o državnim službenicima.
U skladu s odredbom čl. 52 st. 2. Zakona o državnim službenicima, ovo rješenje dostavlja se javnom objavom na web stranici Općinskog prekršajnog suda u Splitu i web stranici Ministarstva uprave, a dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na web stranici Ministarstva uprave.
Nakon izvršnosti ovog rješenja za imenovanog će se donijeti rješenje o rasporedu na radno mjesto sukladno odredbi čl. 52 st. 4. Zakona o državnim službenicima i utvrditi dan početka rada.
Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

                                                                                                                                     Predsjednik suda

                                                                                                                                       Milan GrljušićUPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se predaje Općinskom prekršajnom suda u Splitu - Uredu predsjednika suda neposredno ili putem pošte.

Dostaviti:
- kandidatima putem web stranice Općinskog prekršajnog suda u Splitu i Ministarstva uprave
- Ministarstvu pravosuđa RH, po izvršnosti rješenja
- u spis