NatječajiOvdje
možete preuzeti rang listu kandidata prijavljenih za stručno osposobljavanje, za radna mjesta: ADMINISTRATIVNI REFERENT-SUDSKI ZAPISNIČAR, ADMINISTRATIVNI REFERENT-UPISNIČAR, SUDSKI REFERENT-ZEMLJIŠNOKNJIŽNI


=========================
Broj: 7-Su-57/2013.
Županja, 22. svibnja 2014. god.

 

         Općinski sud u Županji, po predsjedniku suda Gorana Miličević, na temelju odredbe članka 45. stavak 1. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/05., 142/06., 77/07., 127/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12., 37/13. i 38/13.) te članka 2. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj: 74/10., 142/11. i 53/12.) nakon pribavljene suglasnosti Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Klasa: 119-02/13-04/137., Ur.broj: 514-03-01/1-13-5. od 03. srpnja 2013. godine raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

          za prijam u državnu službu službenika na neodređeno vrijeme u Općinski sud u Županji, radi popunjavanja upražnjenog službeničkog mjesta:

 

    -administrativni referent - upisničar – 1 izvršitelj (m/ž) uz obvezni probni rad od 3 (tri) mjeseca

 

STRUČNI UVJETI:
srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i položen državni stručni ispit.
 - dobro poznavanje strojopisa i rada na osobnom računalu –

Opis poslova:
 -    vodi upisnik, obrađuje spise po prigovorima,osniva spise sa obradom potrebnih podataka na omotu spisa, ulaže spise u pismohranu,razvrstava i ulaže podneske, povratnice i dostavnice, razvodi spise (pravni lijekovi i odluke povodom pravnih lijekova, a/a),radi statistička i druga izvješća,piše kraće dopise,obavlja i druge poslove koje odredi predsjednik suda -

 

          Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete iz članka 48. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/05., 142/06., 77/07., 127/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12., 37/13. i 38/13.)
          U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 49. Zakona o državnim službenicima.
          Nepostojanje zapreka za prijam provjeriti će Općinski sud u Županji po službenoj dužnosti.
          Na javni natječaj mogu se prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, ali su ga dužni položiti nakon prijama u državnu službu, i to najkasnije u roku 6 mjeseci od isteka probnog rada.

 

Uz pismenu prijavu kandidati su dužni priložiti:
1.  životopis
2.  presliku domovnice
3.  presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi
4.  uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu
5.  uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak
6.  rješenje ili potvrdu o priznatom statusu
7.  dokaz o radnom iskustvu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima iz matične evidencije, preslika radne knjižice, preslika ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrda poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima)
     Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

          Kandidat/kinja koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
          Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa čl. 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br. 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 147/10, 55/11, 142/12, 19/13 i 33/13) uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.
          Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa čl. 48. f. Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03) uz prijavu na natječaj dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
          Kandidat/kinja koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno čl. 10. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( „NN“ 143/02 i 33/05) uz prijavu na natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu odnosno drugi dokaz iz kojega je vidljivo spomenuto pravo.
          Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ( „NN“ br. 155/02, 47/10-Odluka Ustavnog suda RH, 80/10 i 93/11-Odluka Ustavnog suda RH) uz prijavu na natječaj pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
          Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi („Narodne novine“ broj 37/01, 38/01-ispr. 71/01, 7/02-ispr. 17/03, 197/03, 21/04, 25/04-ispr. 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10 i 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 100/12, 140/12, 16/13 i 25/13).
          Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
          Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve osobne podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
          U prijavi se navode osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis.
          Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
          Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu, te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.
          Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete biti će pozvani na testiranje radi provjere poznavanja osnova Ustavnog ustrojstva RH, Sudskog poslovnika, Zakona o sudovima, te provjera znanja strojopisa i poznavanja rada na računalu.
          Vrijeme i mjesto testiranja objaviti će se na web stranici Općinskog suda u Županji http://sudovi.pravosudje.hr/oszup pod nazivom natječaji najmanje 5 dana prije testiranja.
          Kandidat koji ne pristupi razgovoru smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
          Nakon testiranja biti će obavljen intervju sa kandidatima.
          Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana, od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: Općinski sud u Županji, Sudska uprava, Veliki kraj 48, s naznakom :“ Za natječaj“.
          Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama, na web stranici Ministarstva uprave: www.uprava.hr te na web stranici Općinskog suda u Županji http://sudovi.pravosudje.hr/oszup.
          Obavijest o javnom natječaju dostaviti će se nadležnoj službi za zapošljavanje.
          Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne bude ispunjavala formalne uvjete natječaja neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.
          Takvoj osobi dostaviti će se pisana obavijest s naznakom razloga zbog kojih se ne smatra kandidatom.
          O rezultatima javnog natječaja kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete obavijestiti će se pisano u zakonskom roku. 

 

OPĆINSKI SUD U ŽUPANJI


=============================

3. plan prijama 2014 sa svim suglasnostima radi objave

 


Broj: 10-Su-13/14.
Županja, 12. svibnja 2014. god.

           Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/05., 142/06., 77/07., 127/07., 27/08., 49/11., 34/11., 49/11, 150/11., 34/12., 49/12., 37/13. iI 38/13.), sukladno Uredbi o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“ broj: 100/11.) i Planu prijama na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2014. godinu broj: 10-Su-13/14 od 20. ožujka 2014. godine, Općinski sud u Županji raspisuje 

 

J A V N I  P O Z I V

 

       za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinskom sudu u Županji


       za sljedeća radna mjesta:

 1.   Sudski referent – zemljišnoknjižni (4 izvršitelja/ice)

Uvjeti:
- srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili geodetske struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja škola čiji je plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke -
mjesto rada: Županja, Veliki kraj 48

  2.   Administrativni referent – upisničar (4 izvršitelja/ice)

Uvjeti:
- srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja škola čiji je plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke -
mjesto rada: Županja, Veliki kraj 48


  3.   Administrativni referent - sudski zapisničar (4 izvršitelja/ice)
Uvjeti:
- srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja škola čiji je plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke -
mjesto rada: Županja, Veliki kraj 48


       Kandidati/kinje trebaju ispunjavati i opće uvjete iz članka 4. stavka 1. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, kojim je propisano da se osoba može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako:
a) je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju;
b) ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje;
c) nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u smislu odredbi Zakona o državnim službenicima;
d) za nju ne postoje zapreke za prijam u državnu službu utvrđene odredbom članka 49. stavka 1. Zakona o državnim službenicima.

       Pored navedenih uvjeta, kandidat/kinja treba ispunjavati i uvjet iz Zakona o poticanju zapošljavanja i voditi se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima kao nezaposlena osoba duže od 30 dana te ne smije imati evidentiran staž u mirovinskom osiguranju niti isti staž mirovinskog osiguranja ostvariti kod inozemnog nositelja osiguranja.

       Osobe koje se prijavljuju na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa dužne su dostaviti svoju prijavu Općinskom sudu u Županji u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva, sa svim traženim prilozima.

       Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

       Popis prijavljenih kandidata Općinski sud u Županji dostavlja Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta, a po potrebi i radi provedbe profesionalne selekcije kandidata.

      Sa svim kandidatima koji ispunjavaju propisane uvjete obavit će se intervju, a o vremenu i mjestu održavanja intervjua svaki će kandidat biti obaviješten putem e-maila ili telefonom odnosno mobitelom.
       Odluku o izboru kandidata donosi predsjednik suda, vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima, motivaciji kandidata, trajanju nezaposlenosti, trajanju školovanja/studiranja i prosjeku ocjena te rezultatima selekcije.

       Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će poslani samo izabranim kandidatima.

       S kandidatom izabranim na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.
       Po obavljenom stručnom osposobljavanju osobe imaju pravo polaganja državnog stručnog ispita. Troškove polaganja državnog stručnog ispita snosi Općinski sud u Županji.
       U prijavi na Javni poziv osobe trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona/mobitela, te e-mail adresu, OIB i JMBG), radno mjesto na koje se prijavljuju te sve tražene priloge.

      Uz prijavu obvezno je dostaviti sljedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta i to:
1. životopis (vlastoručno potpisan)
2. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma ili svjedodžba)
3. dokaz o hrvatskom državljanstvu
4. uvjerenje o nekažnjavanju i o tome da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci
5. uvjerenje o trajanju nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje


       Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja pisanog ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.
       Ukoliko se osoba javlja na više radnih mjesta potrebno je dostaviti zamolbu za svako radno mjesto na koje se osoba javlja, dok je drugu dokumentaciju koja se traži potrebno dostaviti u jednom primjerku.
       Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Općinski sud u Županji, s naznakom „Ne otvaraj, javni poziv“.
       Javni poziv će biti objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Općinskog suda u Županji.
        Za sve informacije kandidati se mogu obratiti na e-mail: ljiljana.galic@oszu.pravosudje.hr., broj telefona: 032/830-539.

 

                                                                                                                            PREDSJEDNIK SUDA:

                                                                                                                           GORAN MILIČEVIĆ


 
=====================
Broj: 7-Su-57/2013.
Županja, 31. listopada 2013. godine

 

         Na temelju članka 50.b. stavka 2. i 3. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/05., 142/06., 77/07., 127/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12., 37/13., 38/13.) i članka 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj: 74/10., 142/11. i 53/12.) Općinski sud u Županji objavljuje

 

O D L U K U 

        1.Obustavlja se postupak javnog natječaja radi prijema službenika u državnu službu Općinskog suda u Županji po raspisanom javnom natječaju objavljenom u „Narodnim novinama“ dana 02. listopada 2013. godine, te na web stranici Općinskog suda u Županji i web stranici Ministarstva uprave, koji se odnosi na popunjavanje upražnjenog službeničkog mjesta:

        - Administrativni referent - upisničar – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca,  zbog bitno promijenjenih okolnosti nakon raspisivanja javnog natječaja. 


        2. Ova odluka objaviti će se na web stranici Općinskog suda u Županji    http://sudovi.pravosudje.hr/oszup na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.hr


        3. Protiv Odluke o obustavi postupka javnog natječaja nije dopušteno ulaganje pravnih
lijekova.

        4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

 

                                                                                                           PREDSJEDNIK SUDA:
                                                                                                        GORAN MILIČEVIĆ

 

 

========================

 

 

 

 

 

 

Broj: 7-Su-57/2013.
Županja, 30. rujna 2013. god.

        Općinski sud u Županji, po predsjedniku suda Gorana Miličević, na temelju odredbe članka 45. stavak 1. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/05., 142/06., 77/07., 127/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12., 37/13. i 38/13.) te članka 2. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj: 74/10., 142/11. i 53/12.) nakon pribavljene suglasnosti Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Klasa: 119-02/13-04/137., Ur.broj: 514-03-01/1-13-5. od 03. srpnja 2013. godine raspisuje 

 

JAVNI NATJEČAJ 

 

        za prijam u državnu službu službenika na neodređeno vrijeme u Općinski sud u Županji, radi popunjavanja upražnjenog službeničkog mjesta:

        -administrativni referent - upisničar – 1 izvršitelj (m/ž) uz obvezni probni rad od 3 (tri) mjeseca 

 

STRUČNI UVJETI:
    -       srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke i položen državni stručni ispit -
    -       dobro poznavanje strojopisa i rada na osobnom računalu – 
 

Opis poslova:
    - vodi upisnik, obrađuje spise po prigovorima,osniva spise sa obradom potrebnih podataka na omotu spisa, ulaže spise u pismohranu,razvrstava i ulaže podneske, povratnice i dostavnice, razvodi spise (pravni lijekovi i odluke povodom pravnih lijekova, a/a),radi statistička i druga izvješća,piše kraće dopise,obavlja i druge poslove koje odredi predsjednik suda -

 

        Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete iz članka 48. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/05., 142/06., 77/07., 127/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12., 37/13. i 38/13.)
        U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 49. Zakona o državnim službenicima.
        Nepostojanje zapreka za prijam provjeriti će Općinski sud u Županji po službenoj dužnosti.
        Na javni natječaj mogu se prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, ali su ga dužni položiti nakon prijama u državnu službu, i to najkasnije u roku 6 mjeseci od isteka probnog rada.

 

        Uz pismenu prijavu kandidati su dužni priložiti:
1. životopis
2. presliku domovnice
3. presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi
4. uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu
5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak
6. rješenje ili potvrdu o priznatom statusu
7. dokaz o radnom iskustvu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima iz matične evidencije, preslika radne knjižice, preslika ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrda poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima)
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

 

 

        Kandidat/kinja koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
        Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa čl. 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br. 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 147/10, 55/11, 142/12, 19/13 i 33/13) uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.
        Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa čl. 48. f. Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03) uz prijavu na natječaj dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
        Kandidat/kinja koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno čl. 10. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( „NN“ 143/02 i 33/05) uz prijavu na natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu odnosno drugi dokaz iz kojega je vidljivo spomenuto pravo.
        Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ( „NN“ br. 155/02, 47/10-Odluka Ustavnog suda RH, 80/10 i 93/11-Odluka Ustavnog suda RH) uz prijavu na natječaj pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine. 
        Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi („Narodne novine“ broj 37/01, 38/01-ispr. 71/01, 7/02-ispr. 17/03, 197/03, 21/04, 25/04-ispr. 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10 i 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 100/12, 140/12, 16/13 i 25/13).
        Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
        Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve osobne podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
        U prijavi se navode osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis.
        Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
        Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu, te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.
        Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete biti će pozvani na testiranje radi provjere poznavanja osnova Ustavnog ustrojstva RH, Sudskog poslovnika, Zakona o sudovima, te provjera znanja strojopisa i poznavanja rada na računalu.
        Vrijeme i mjesto testiranja objaviti će se na web stranici Općinskog suda u Županji http://sudovi.pravosudje.hr/oszup pod nazivom natječaji najmanje 5 dana prije testiranja.
        Kandidat koji ne pristupi razgovoru smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
        Nakon testiranja biti će obavljen intervju sa kandidatima.
        Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana, od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: Općinski sud u Županji, Sudska uprava, Veliki kraj 48, s naznakom :“ Za natječaj“.
        Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama, na web stranici Ministarstva uprave: www.uprava.hr te na web stranici Općinskog suda u Županji http://sudovi.pravosudje.hr/oszup.
        Obavijest o javnom natječaju dostaviti će se nadležnoj službi za zapošljavanje.
        Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne bude ispunjavala formalne uvjete natječaja neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.
        Takvoj osobi dostaviti će se pisana obavijest s naznakom razloga zbog kojih se ne smatra kandidatom.
        O rezultatima javnog natječaja kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete obavijestiti će se pisano u zakonskom roku.

OPĆINSKI SUD U ŽUPANJI

 

====================

 

 

 

 

Broj:7-Su-130/2013.
Županja, 12. rujna 2013. god.

 

          Komisija za provedbu javnog natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ broj: 107/13. od 12. rujna 2013. god. za prijam u državnu službu u Općinski sud u Županji jednog namještenika na radno mjesto čistačica, na neodređeno vrijeme o b j a v l j u j e

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA O INTERVJUU PO RASPISANOM JAVNOM NATJEČAJU

        

         Temeljem odredbe članka 4. i članaka 7.,9.,10., 12. st.1. i 14. (Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj: 74/10., 142/11. i 53/12.) prijavljeni kandidati za radno mjesto čistačice, jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, koji ispunjavaju formalne uvjete propisane u javnom natječaju su:
Vesna Ivankovac, Ljiljana Draganović, Suzana Živkov, Luca Najbert, Sandra Džaja, Tajana Kamenjašević, Ružica Krznarić, Vesna Debak, Kata Jurić, Dubravka Tomašević,Gabrijela Zovkić, Mersina Bošnjak, Marijana Juzbašić, Antonija Krištić, Marija Ibrić, Luca Babić, Ljiljana Strepački, Anđelka Tenšek, Snježana Kosić, Ana Lešić, Jelena Mamuzić, Snježana Atlija, Sandra Čolić, Daniela Simić, Ružica Plesivčak, Kata Grgić, Ružica Kovačević, Ana Križanović, Lidija Đaković,Ana Matuzović, Marta Živković Dijana Ilišević, Ružica Košutić, Lela Bubnjar, Mandica Filipović, Dijana Mandić , Mirna Zlatunić, Ivana Ivkošić,. Jasmina Marojević, Ružica Babogredac, Josipa Perković, Ruža Brnić, Marija Balentović, Ana Debak, Željka Jakšić, Zdenka Užarević, Marija Andrašević, Nikolina Arlović, Danijela Klen, Janja Topić, Blaženka Domazet, Marica Marković, Tamara Lovrić, Mirela Filipović, Silvana Božić, Kata Maroševac, Blaženka Živković, Ivana Krištić, Vesna Jagić, Ruža Vincetić, Silvija Đorđić.
        

         Obzirom da slijedeći kandidati: Kata Jurić, Biljana Dropuljić, Marica Bajić, Danica Zovkić, Sanela Lukačević i Suzana Jurušić također ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja, te sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 174/04; 92/05; 02/07; 107/07; 65/09; 137/09; 146/10; 55/11; 140/12; 18/13 ) čl. 35. imaju prednost prilikom zapošljavanja pod jednakim uvjetima, isti se pozivaju na usmeni razgovor (intervju) koji će se obaviti dana 20. rujna 2013.godine u sudnici broj 10 Općinskog suda u Županji u 8,00 sati.

 

Člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji propisano je pravo na zapošljavanje koje glasi:

 

(1) Tijela državne uprave, tijela sudbene vlasti, tijela državne vlasti i druga državna tijela, upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: tijela javne uprave), obvezna su prilikom zapošljavanja na neodređeno vrijeme službenika i namještenika temeljem javnog natječaja i prilikom zapošljavanja na određeno vrijeme temeljem oglasa, dati prednost pod jednakim uvjetima nezaposlenom i to sljedećim redoslijedom:
– djetetu smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez oba roditelja i djetetu smrtno stradaloga, zatočenoga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi,
– HRVI iz Domovinskog rata,
– članu obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
– dragovoljcu iz Domovinskog rata,
– hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata.
(2) Prednost pri zapošljavanju iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na slučajeve zapošljavanja na poslovima radnih mjesta koja su zakonom ili drugim pravnim propisom utvrđena kao rukovodeća radna mjesta u tijelima javne uprave.
(3) Javne službe i javne ustanove kojima je osnivač ili jedan od osnivača Republika Hrvatska, općina, grad, županija, izvanproračunski i proračunski fondovi, pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske kao i pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima (u daljnjem tekstu: pravne osobe), koje su prilikom zapošljavanja obvezne raspisati javni natječaj ili oglas temeljem zakona, drugog propisa ili kolektivnog ugovora, obvezne su prilikom tog zapošljavanja dati prednost osobi iz stavka 1. ovoga članka, po utvrđenom redoslijedu iz stavka 1. ovoga članka, ukoliko ispunjava uvjete propisane ovim člankom Zakona, te uvjete iz javnog natječaja odnosno oglasa.
(4) Prednost pri zapošljavanju iz stavka 3. ovoga članka ne odnosi se na slučajeve zapošljavanja na poslovima radnih mjesta koja su zakonom ili drugim pravnim propisom utvrđena kao rukovodeća radna mjesta.
(5) Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz stavka 1. ovoga članka koja ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužna je uz prijavu, odnosno ponudu na javni natječaj ili oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i potvrdu o priznatom statusu, odnosno potvrdu iz članka 2. ovoga Zakona o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata, dokaz da je nezaposlena odnosno dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se na javni natječaj, odnosno oglas prijavljuje dijete smrtno stradaloga, zatočenoga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi.
(6) Provedbu odredbe stavka 1. ovoga članka nadzire upravna inspekcija, a provedbu odredbe stavka 3. ovoga članka nadzire inspekcija rada.
(7) Osoba iz stavka 1. ovoga članka koja ne bude primljena u tijela javne uprave, ukoliko smatra da joj je povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju može podnijeti žalbu na rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata.
(8) Osoba koja smatra da joj je povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju, može u roku od petnaest dana od dana podnošenja žalbe iz stavka 7. ovoga članka, podnijeti zahtjev upravnoj inspekciji za provedbu inspekcijskog nadzora.
(9) Upravna inspekcija obvezna je u roku od osam dana od dana prijema zahtjeva za nadzor obavijestiti donositelja rješenja o prijmu u službu o pokretanju postupka inspekcijskog nadzora radi ostvarenja prava prednosti pri zapošljavanju.
(10) Rješenje o rasporedu donijeto prije okončanja postupka inspekcijskog nadzora upravna inspekcija oglasit će ništavim.
(11) Upravna inspekcija po provedbi inspekcijskog nadzora ovlaštena je u slučaju postojanja povrede prava prednosti pri zapošljavanju iz stavka 1. ovoga članka rješenjem poništiti rješenje o prijmu u službu. Protiv toga rješenja može se voditi upravni spor.
(12) Ukoliko upravna inspekcija utvrdi da u postupku prijma nije izvršena povreda prava, izvijestit će podnositelja zahtjeva za nadzor i čelnika tijela o rezultatima provedenoga inspekcijskog nadzora.
(13) Pravna osoba obvezna je u roku od 15 dana nakon sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom o istome obavijestiti osobu iz stavka 1. ovoga članka koja je po raspisanom javnom natječaju ili oglasu podnijela prijavu, odnosno ponudu za to radno mjesto.
(14) Osoba iz stavka 13. ovoga članka kojoj nije dana prednost pri zapošljavanju, može podnijeti zahtjev nadležnoj inspekciji za provedbu nadzora u roku od 15 dana od dana dostave obavijesti iz stavka 13. ovoga članka.
(15) U slučaju zasnivanja radnog odnosa sklapanjem ugovora o radu, nadležna inspekcija obvezna je razmotriti zahtjev podnositelja u roku predviđenim zakonom kojim je reguliran upravni postupak.
(16) Ako nadležna inspekcija utvrdi da je sklapanjem ugovora o radu povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju osobe iz stavka 1. ovoga članka, rješenjem će utvrditi povredu prava prednosti, koje izvršno rješenje predstavlja opravdan razlog za otkaz ugovora o radu čijim sklapanjem je to pravo povrijeđeno.
(17) Prednost pri zapošljavanju ne mogu ostvariti osobe iz stavka 1. ovoga članka kojima je radni odnos kod posljednjeg poslodavca prestao krivnjom radnika ili im je služba neposredno prije prijave na javni natječaj ili oglas prestala temeljem izvršnog rješenja o:
– izrečenoj kazni prestanka službe
– otkazu službe ako nisu zadovoljili na probnom radu
– pisanom otkazu kojega podnese službenik
– sporazumu o prestanku službe i
– izvanrednom otkazu službe.
(18) Pod pojmom prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca krivnjom radnika smatra se otkaz ugovora o radu temeljem pravomoćnog rješenja ili odluke o skrivljenom ponašanju radnika i sporazumni raskid ugovora o radu.

          Kandidat koji ne pristupi intervjuu smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

         Svi kandidati koji pristupe intervjuu dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu.

         Kandidati koji ne budu mogli dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.

         Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10.

         Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.

         Nakon provedenog intervjua Komisija utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na intervjuu.

         Na rang listi se navode samo kandidati koji su zadovoljili na intervjuu.

         Komisija dostavlja čelniku tijela izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi komisije. Uz izvješće se prilaže rang-lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih intervjuom.

         Čelnik tijela donosi rješenje o prijamu u državnu službu izabranog kandidata koje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

         Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijamu u državnu službu izabranog kandidata ima pravo podnijeti žalbu Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dana primitka rješenje.

 

 

                                                                                    OPĆINSKI SUD U ŽUPANJI
                                                                                  Komisija za provedbu javnog natječaja

 

 

 

 

 

 

 

 

======================

 

 

 

 

 

 

Broj: 7-Su-130/2013.
Županja, 26. kolovoza 2013. god.

 

       Općinski sud u Županji, po predsjedniku suda Gorana Miličević, na temelju članka 5. stavka 4. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike („Narodne novine“ 89/12) i članka 45. stavak.1. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/05., 142/06., 77/07., 127/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12., 37/13. i 38/13.) i članka 2. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj: 74/10., 142/11. i 53/12.) a po pribavljenoj suglasnosti Ministarstva pravosuđa, Klasa: 119-02/13-04/59., Ur.broj: 514-03-01-13-4. od 26. lipnja 2013. godine objavljuje

 

 

JAVNI NATJEČAJ

 

 

za prijam u državnu službu namještenika na neodređeno vrijeme radi obavljanja poslova radnog mjesta:

- Čistačica – 1 izvršitelj (m/ž) uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

Posebni uvjeti:
- niža stručna sprema ili osnovna škola –

Opći uvjeti za radno mjesto:
- obvezan probni rad od 3 mjeseca –
- državljanstvo Republike Hrvatske –

       Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete iz članka 48. i 49. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/05., 142/06., 77/07., 127/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12., 37/13. i 38/13.)
       U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 49. Zakona o državnim službenicima.
       Nepostojanje zapreka za prijam provjeriti će Općinski sud u Županji po službenoj dužnosti.
       Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
       Pripadnici nacionalnih manjina koji imaju se pravo pozvati na prednost pri zapošljavanju na temelju čl. 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ( „NN“ br. 155/02, 47/10-      Odluka Ustavnog suda RH, 80/10 i 93/11-Odluka Ustavnog suda RH), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.
       Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno čl. 10. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( „NN“ 143/02 i 33/05), dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo.
       Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa čl. 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br. 174/04, 92/05, 2/07-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 107/07, 65/09, 137/09, 147/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 55/11) uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.
       Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa čl. 48. f. Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03) uz prijavu na natječaj dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
       Kandidat/kandidatkinja koji ostvaruju zakonom utvrđeno pravo prednosti pri zapošljavanju    pod jednakim uvjetima dokazuju to izvornikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu.
       Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve osobne podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
       U prijavi se navode osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis.
       Uz prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti:
- životopis
- dokaz o školskoj spremi
- dokaz o državljanstvu
- preslika radne knjižice (stranice sa osobnim podacima i podacima o stažu)
- uvjerenje o nekažnjavanju -
      Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat će predočiti
izvornik.
       Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
       Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu, te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.
       O rezultatima odabira kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
       Obavijest kandidatima o danu održavanja razgovora s Komisijom biti će objavljena na web stranici Općinskog suda u Županji http://sudovi.pravosudje.hr/oszup pod nazivom natječaji.
       Kandidat koji ne pristupi razgovoru smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
       Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi („Narodne novine“ broj 37/01, 38/01-ispr. 71/01, 7/02-ispr. 17/03, 197/03, 21/04, 25/04-ispr. 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10 i 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 100/12, 140/12, 16/13 i 25/13) ili na web-stranici www.nn.hr.
       Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana, od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: Općinski sud u Županji, Sudska uprava, Veliki kraj 48, s naznakom :“ Za natječaj“.
       Ovaj natječaj će se objaviti i na web-stranici Općinskog suda u Županji http://sudovi.pravosudje.hr/oszup i web stranici Zavoda za zapošljavanje Županja www.hzz.hr

 

 

 

                                                                                                     OPĆINSKI SUD U ŽUPANJI

 

 

 

 

  ==========================


Broj: 10-Su-64/13.
Županja, 17. lipnja 2013. godine

            Temeljem članka 6 st. 3. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“ broj: 100/11. u nastavku Uredbe) i Dopune plana prijama na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinski sud u Županji za 2013. godinu broj: 10-Su-64/13. od 12. travnja 2013. godine, a nakon dostavljenog izvješća komisije za provjeru kompetencija osoba prijavljenih na javni poziv broj: 10-Su-64/13. od 17. svibnja 2013., te obavijesti o pozitivnoj ocjeni Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Vinkovci, Klasa: 103-05/13-01/439., Ur. broj: 2188-15-04/1-13-03. od 18. lipnja 2013. godine Predsjednik suda Goran Miličević d o n o s i

 

O D L U K U

o izboru kandidata na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinskom sudu za 2013. izabrani su slijedeći kandidati:

1. Nikolina Đurović iz Županje, M. Pozajića 106, Upravni referent, za radno mjesto Računovodstveni referent,
2. Ivan Spajić iz Županje, Šećerana 21, Ekonomist, za radno mjesto Sudski referent-sudski ovršitelj,
3. Marko Vujković iz Županje, A.M. Hrvatske 19, završena Gimnazija, za radno mjesto Računovodstveni referent,
4. Josip Janjić iz Županje, Viktora Brunšmida, završena Gimnazija, za radno mjesto Ekonom

Obrazloženje

            Imenovana komisija u sastavu Ljiljana Galić Upravitelj sudske pisarnice, Gordana Knežević Administrativni referent-sudski zapisničar i Marija Tetković Administrativni referent-sudski zapisničar za provjeru kompetencija osoba prijavljenih na javni poziv od dana 29. travnja 2013. pod brojem: 10-Su-64/13. dostavila je izvješće od dana 17. svibnja 2013. godine u kojemu je navela da su najbolje rezultate na testiranju (brzina kucanja, snalaženje na računalu, rad u excelu i wordu, intervju) postigli slijedeći kandidati: Katarina Frančešević, Ivan Spajić, Marko Vujković i Helena Nikolić te je donesena odluka o izboru kandidata na stručno osposobljavanje.
            Kako je dana 10. lipnja 2013. godine kod ovoga suda zaprimljena Obavijest o negativnoj ocjeni zahtjeva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 06. lipnja 2013. godine za Katarinu Frančešević i Helenu Nikolić, komisija se suglasila da će se na stručno osposobljavanje primiti osobe koje su nakon istih postigli najbolje rezultate na testiranju.
            Stoga je riješeno kao u izreci.

 

 PREDSJEDNIK SUDA:

GORAN MILIČEVIĆ


 =============================

 

 

 

 

 

 

 Broj: 10-Su-64/13.
Županja, 29. travnja 2013. god.

Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/05., 107/07., 27/08., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12-pročišćeni tekst), sukladno Uredbi o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“ broj: 100/11.) i Dopune Plana prijama na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2013. godinu broj: 10-Su-64/13 od 12. travnja 2013. godine, Općinski sud u Županji raspisuje


                                                                     J A V N I  P O Z I V


za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinskom sudu u Županji
za sljedeća radna mjesta:

1. Računovodstveni referent (2 izvršitelja/ice)
Uvjeti:
- srednja stručna sprema ekonomske struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisanu struku -
mjesto rada: Županja, Veliki kraj 48

2. Ekonom (1 izvršitelj/ica)
Uvjeti:
- srednja stručna sprema ekonomske struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škole u kojima se obrazuju kadrovi za propisanu struku -
mjesto rada: Županja, Veliki kraj 48

3. Sudski referent - sudski ovršitelj (1 izvršitelja/ica)
Uvjeti:
- srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili birotehničke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke -
mjesto rada: Županja, Veliki kraj 48

Kandidati/kinje trebaju ispunjavati i opće uvjete iz članka 4. stavka 1. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, kojim je propisano da se osoba može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako:
a) je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju;
b) ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje;
c) nema radnog