Napomena
Sve isprave moraju biti dostavljene u izvorniku ili čitljivom, propisno ovjerovljenom prijepisu (osim domovnice i osobne iskaznice koje se prilažu u presliku, a izvornik se daje samo na uvid).
Ako Vas u postupku zastupa odvjetnik potrebno je priložiti uredno popunjenu odvjetničku punomoć (navesti vrstu radnje, broj spisa, prezime i ime stranaka).
Ako Vas zastupa opunomoćenik kod sklapanja pravnog posla obavezno je priložiti punomoć s izvršenom ovjerom potpisa osobe koja je izdala punomoć.
Temeljem odredbe članka 89.a Zakona o parničnom postupku - u zemljišnoknjižnom postupku glede ponošenja prijedloga za uknjižbu:

“Stranku kao punomoćnik može zastupati samo odvjetnik, ako zakonom nije drugačije određeno.
Stranku može kao punomoćnik zastupati osoba koja je s njome u radnom odnosu, ako je potpuno poslovno sposobna.
Stranku kao punomoćnik može zastupati srodnik po krvi u pravoj liniji, brat, sestra ili bračni drug – ako je potpuno poslovno sposoban i ako se ne bavi nadripisarstvom.”
Ako nije sređeno ZK stanje i nije upisan Vaš pravni prednik potrebno je ispravama dokazati neprekinuti niz izvanknjižnih stjecanja do sebe. Kod odlučivanja o Vašem prijedlogu mjerodavno je ZK stanje u vrijeme kada je taj prijedlog stigao ZK odjelu.
Prije svakog raspolaganja, obavezno provjeriti stanje u ZK.
Zatražiti novi izvadak iz zemljišne knjige (ZK). Tako se saznaje upisani vlasnik i opterećenost nekretnine (upisana hipoteka, prava služnosti, uporabe, zabrane i sl.). Ovisno o stanju u ZK mogli bi se zahtijevati dodatni dokumenti. Kod sastavljanja ugovora koristiti se opisom nekretnina prema opisu u ZK izvatku.