Uknjižba brisanja Z
Popis potrebnih dokumenata za upis stvarnih i drugih prava (Z)


UKNJIŽBA BRISANJA

Doživotnog uživanja
• Prijedlog (2x)
• Smrtni list
• Izjava o dobrovoljnom odricanju sa izvršenom ovjerom potpisa
• Pristojba od 50,00 kn

Malodobnosti
• Prijedlog (2x)
• Rodni list (JMBG)
• Pristojba od 50,00 kn

Zabilježbe spora
• Službeno: vrši se automatskim putem
• Stranka:
• Prijedlog (2x)
• Rjeđenje/Odluka suda
• Pristojba od 50,00 kn
Hipoteke
• Prijedlog (2x)
• Izjava o brisanju ili brisovnom očitovanju sa izvršenom ovjerom potpisa
vjerovnika (ako pravno osobu predstavlja fizička osoba onda se zahtjeva
i potvrda iz registra Trgovačkog suda o ovlaštenju fizičke osobe)
• Pristojba od 50,00 kn

Privremene mjere
Dražbe
Dražbenog ročišta
• Vrši se službenim putem


ISPRAVAK

Adrese stanovanja
• Prijedlog (2x)
• Uvjerenje o promjeni adrese stanovanja(MUP)
• Pristojba od 50,00 kn

Broja katastarske čestice, kućnog broja i naziva ulice
• Prijedlog (2x)
• Uvjerenje od katastra (Prijavni list)
• Pristojba od 50,00 kn