Glavni izbornik
Naslovnica
Kontakt i radno vrijeme
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudski odjeli
Građanski
Kazneni
Prekršajni
Stalne službe
Stalna služba u Donjoj Stubici
Stalna služba u Klanjcu
Stalna služba u Krapini
Stalna služba u Zaboku
Godišnji raspored poslova
Linkovi
Natječaji i oglasi
OGLAS - administrativni referent - sudski zapisničar od 31. siječnja 2020.
- Obavijest uz oglas
- Obavijest o testiranju
- Obavijest o obustavi provedbe postupka prijma u državnu službu
JAVNI NATJEČAJ - 1. administrativni ref. - sudski zapisničar - 2. sudski ref. (zemljišnoknjižni)
- Obavijest uz javni natječaj
- Obavijest kandidatima o danu i načinu provedbe postupka testiranja - sudski zapisničar
- Lista kandidata - sudski zapisničar
- Rješenje o izboru kandidata – administrativni referent –sudski zapisničar
- Obavijest kandidatima o danu i načinu provedbe postupka testiranja - sud. ref. (zemljišnoknjižni)
- Lista kandidata - sudski referent (zemljišnoknjižni)
- Rješenje o prijmu – sudski referent (zemljišnoknjižni)
OGLAS - sudski referent - zemljišnoknjižni
- Obavijest uz oglas
- Obavijest o testiranju
- Rješenje o prijmu u državnu službu - sudski referent (zemljišnoknjižni)
JAVNI NATJEČAJ - administrativni referent - sudski zapisničar od 19.08.2019
- Obavijest uz javni natječaj
- Obavijest kandidatima o danu i načinu provedbe postupka testiranja
- Lista kandidata
- Rješenje o izboru kandidata
OGLAS - administrativni referent - sudski zapisničar od 19. kolovoza 2019. - Stalna služba u Klanjcu
- Obavijest uz oglas
- Obavijest o testiranju
- Rješenje o prijmu - administrativni referent - sudski zapisničar
JAVNI NATJEČAJ - sudski savjetnik od 10. srpanja 2019.
- Obavijest uz natječaj
- Obavijest kandidatima o danu i načinu provedbe postupka testiranja
- Lista kandidata
- Rješenje o prijmu
OGLAS - administrativni referent - sudski zapisničar od 06.05.2019
Obavijest kandidatima o provedbi postupka testiranja – adm.ref.-sud. zapisničar
Opis poslova i podaci o plaći
Rješenje o prijmu u državnu službu - administrativni referent - sudski zapisničar
ARHIVA OGLASA
Javna nabava
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Planovi nabave
Financijski planovi
Obavijest o sprečavanju sukoba_interesa_u_području javne nabave
Profil naručitelja
Pravilnik o provedbi postupka javne nabave
Procedura naplate vlastitih prihoda
Naknade žrtvama kaznenih djela
Uvjerenja o kaznenom postupku
Uputa strankama
Obrazac zahtjeva za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni
E-oglasna ploča
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
PRISTUP INFORMACIJAMA
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Službenik za informiranje - odluka
Izvješće o provedbi ZPPI za 2015
Zakon o pravu na pristup informacijama
Smjernice o pristupu informacijama u postupcima zapošljavanja
Izvješće o provedbi ZPPI za 2016
Izvješće o provedbi ZPPI za 2017
Izvješće o provedbi ZPPI za 2018
Izvješće o provedbi ZPPI za 2019. godinu
Mirenje
Odluka o povjerljivom savjetniku
Uredba o javnim ispravama
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL
Plaćanje sudskih pristojbi
Naputak za upis u zemljišne knjige
Obavijest radi dopune zemljišne knjige
ZK odjel Stalne službe u Donjoj Stubici
ZK odjel Stalne službe u Klanjcu
ZK odjel Stalne službe u Krapini
ZK odjel Stalne službe u Zaboku
Posebni ZK odjel u Pregradi
Plaćanje sudske pristojbe
Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti - procedure
Obavijest radi dopune zemljišne knjige

URED PREDSJEDNIKA

Broj: 13 Su -370/2016-5
Zlatar, 04. travnja 2017.

Općinski sud u Zlataru po sutkinji ovlaštenoj za obavljanje poslova sudske uprave Jasmini Pižir Mataija u zemljišnoknjižnom postupku temeljem Odluke Ministarstva pravosuđa o dopuni zemljišne knjige za k.o. Bedekovčina, KLASA: 932-01/16-01/680, URBROJ: 514-04-03-02-16-02 od 20. prosinca 2016. godine i obavijesti Državne geodetske uprave, Odjela za katastar nekretnina Zabok s kopijom plana, KLASA: 932-06/16-2/311, Urbroj: 541-11-3/1-16-2, radi dopune zemljišne knjige, dana 04. travnja 2017. godine, objavljuje slijedeću


                                                                        OBAVIJEST

I. Dana l8. travnja 2017. godine u 9,00 sati u prostorijama Zemljišnoknjižnog odjela Zabok, provest će se postupak dopune dijela zemljišne knjige za čest. kat. br. 3042/1, koja se parcelira na kčbr. 3042/1, 3042/6, 3042/7, 3042/8, 3042/9 i 3042/10, kčbr. 3055, kčbr. 3056 koja se parcelira na kčbr. 3056/1 i 3056/2 k.o. Bedekovčina.

II. Sukladno odredbi čl. 180a Zakona o zemljišnim knjigama („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10 i 55/13) pozivaju se svi posjednici i osobe upisane u knjigu položenih ugovora i kartone zemljišta te sve osobe koje smatraju da im pripada pravo koje bi trebalo upisati u zemljišnu knjigu, da se odazovu pozivu za sastavljanje zemljišnoknjižnih uložaka te da predoče sudu isprave iz kojih proizlazi da bi njihovo pravo trebalo biti upisano u ulošku zemljišne knjige koja se sastavlja.

III. Ova Obavijest objavit će se na Oglasnoj ploči suda, nadležnog ureda za katastar te Mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i ovog suda.

                                                                                                       Sutkinja ovlaštena za obavljanje 
                                                                                                               poslova sudske uprave: 

                                                                                                                 Jasmina Pižir Mataija