Glavni izbornik
Naslovnica
Kontakt i radno vrijeme
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudski odjeli
Građanski
Kazneni
Prekršajni
Stalne službe
Stalna služba u Donjoj Stubici
Stalna služba u Klanjcu
Stalna služba u Krapini
Stalna služba u Zaboku
Godišnji raspored poslova
Linkovi
Natječaji i oglasi
OGLAS - viši stručni referent od 19. lipnja 2020.
- Obavijest uz oglas
- Obavijest o razgovoru
OGLAS - administrativni referent - sudski zapisničar od 31. siječnja 2020.
- Obavijest uz oglas
- Obavijest o testiranju
- Obavijest o obustavi provedbe postupka prijma u državnu službu
JAVNI NATJEČAJ - 1. administrativni ref. - sudski zapisničar - 2. sudski ref. (zemljišnoknjižni)
- Obavijest uz javni natječaj
- Obavijest kandidatima o danu i načinu provedbe postupka testiranja - sudski zapisničar
- Lista kandidata - sudski zapisničar
- Rješenje o izboru kandidata – administrativni referent –sudski zapisničar
- Obavijest kandidatima o danu i načinu provedbe postupka testiranja - sud. ref. (zemljišnoknjižni)
- Lista kandidata - sudski referent (zemljišnoknjižni)
- Rješenje o prijmu – sudski referent (zemljišnoknjižni)
OGLAS - sudski referent - zemljišnoknjižni
- Obavijest uz oglas
- Obavijest o testiranju
- Rješenje o prijmu u državnu službu - sudski referent (zemljišnoknjižni)
JAVNI NATJEČAJ - administrativni referent - sudski zapisničar od 19.08.2019
- Obavijest uz javni natječaj
- Obavijest kandidatima o danu i načinu provedbe postupka testiranja
- Lista kandidata
- Rješenje o izboru kandidata
OGLAS - administrativni referent - sudski zapisničar od 19. kolovoza 2019. - Stalna služba u Klanjcu
- Obavijest uz oglas
- Obavijest o testiranju
- Rješenje o prijmu - administrativni referent - sudski zapisničar
JAVNI NATJEČAJ - sudski savjetnik od 10. srpanja 2019.
- Obavijest uz natječaj
- Obavijest kandidatima o danu i načinu provedbe postupka testiranja
- Lista kandidata
- Rješenje o prijmu
OGLAS - administrativni referent - sudski zapisničar od 06.05.2019
Obavijest kandidatima o provedbi postupka testiranja – adm.ref.-sud. zapisničar
Opis poslova i podaci o plaći
Rješenje o prijmu u državnu službu - administrativni referent - sudski zapisničar
ARHIVA OGLASA
Javna nabava
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Planovi nabave
Financijski planovi
Obavijest o sprečavanju sukoba_interesa_u_području javne nabave
Profil naručitelja
Pravilnik o provedbi postupka javne nabave
Procedura naplate vlastitih prihoda
Naknade žrtvama kaznenih djela
Uvjerenja o kaznenom postupku
Uputa strankama
Obrazac zahtjeva za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni
E-oglasna ploča
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
PRISTUP INFORMACIJAMA
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Službenik za informiranje - odluka
Izvješće o provedbi ZPPI za 2015
Zakon o pravu na pristup informacijama
Smjernice o pristupu informacijama u postupcima zapošljavanja
Izvješće o provedbi ZPPI za 2016
Izvješće o provedbi ZPPI za 2017
Izvješće o provedbi ZPPI za 2018
Izvješće o provedbi ZPPI za 2019. godinu
Mirenje
Odluka o povjerljivom savjetniku
Uredba o javnim ispravama
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL
Plaćanje sudskih pristojbi
Naputak za upis u zemljišne knjige
Obavijest radi dopune zemljišne knjige
ZK odjel Stalne službe u Donjoj Stubici
ZK odjel Stalne službe u Klanjcu
ZK odjel Stalne službe u Krapini
ZK odjel Stalne službe u Zaboku
Posebni ZK odjel u Pregradi
Plaćanje sudske pristojbe
Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti - procedure
Odluka o povjerljivom savjetniku


 

URED PREDSJEDNIKA SUDA

Broj: 7 Su-36/2017-7
Zlatar, 23. siječnja 2017. godine


Na temelju članka 5. stavka 2. Sudskog poslovnika („Narodne novine“ broj: 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15 i 45/16) i članka 81. stavka 2. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike („Narodne novine“ broj: 104/13, 104/13, 150/13, 153/13, 71/16 i 123/16 – u daljnjem tekstu: Kolektivni ugovor) uz prethodnu suglasnost sindikalnog povjerenika Sindikalne podružnice Općinskog suda u Zlataru i sindikalnog povjerenika Sindikalne podružnice Općinskog suda u Zlataru sa sjedištem u Zaboku, sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave donosi sljedeću 

                                                                         O D L U K U

 

o imenovanju osobe ovlaštene za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva državnih službenika i namještenika (povjerljivi savjetnik)

I. Povjerljivim savjetnikom odnosno osobom ovlaštenom za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva državnih službenika i namještenika imenuje se sudski savjetnik BORNA PEŠEK.
Kontakt podaci povjerljivog savjetnika iz stavka 1. ove točke su:
- broj telefona: 049/426-865
- broj telefaksa: 049/426-890
- adresa elektroničke pošte: Borna.Pesek@oszl.pravosudje.hr

II. Povjerljivi savjetnik zaprima i rješava pritužbe službenika i namještenika Općinskog suda u Zlataru, ispituje pritužbe, poduzima mjere radi sprečavanja nastavka uznemiravanja, izvještava Zajedničku komisiju za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora te poduzima druge radnje iz svoje nadležnosti.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


SUTKINJA OVLAŠTENA ZA
OBAVLJANJE POSLOVA SUDSKE UPRAVE:

Jasmina Pižir Mataija