Glavni izbornik
Naslovnica
Kontakt i radno vrijeme
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudski odjeli
Građanski
Kazneni
Prekršajni
Stalne službe
Stalna služba u Donjoj Stubici
Stalna služba u Klanjcu
Stalna služba u Krapini
Stalna služba u Zaboku
Godišnji raspored poslova
Linkovi
Natječaji i oglasi
OGLAS - viši stručni referent od 19. lipnja 2020.
- Obavijest uz oglas
- Obavijest o razgovoru
- Rješenje o prijmu - viši stručni referent od 21. srpnja 2020. godine
OGLAS - administrativni referent - sudski zapisničar od 31. siječnja 2020.
- Obavijest uz oglas
- Obavijest o testiranju
- Obavijest o obustavi provedbe postupka prijma u državnu službu
JAVNI NATJEČAJ - 1. administrativni ref. - sudski zapisničar - 2. sudski ref. (zemljišnoknjižni)
- Obavijest uz javni natječaj
- Obavijest kandidatima o danu i načinu provedbe postupka testiranja - sudski zapisničar
- Lista kandidata - sudski zapisničar
- Rješenje o izboru kandidata – administrativni referent –sudski zapisničar
- Obavijest kandidatima o danu i načinu provedbe postupka testiranja - sud. ref. (zemljišnoknjižni)
- Lista kandidata - sudski referent (zemljišnoknjižni)
- Rješenje o prijmu – sudski referent (zemljišnoknjižni)
OGLAS - sudski referent - zemljišnoknjižni
- Obavijest uz oglas
- Obavijest o testiranju
- Rješenje o prijmu u državnu službu - sudski referent (zemljišnoknjižni)
JAVNI NATJEČAJ - administrativni referent - sudski zapisničar od 19.08.2019
- Obavijest uz javni natječaj
- Obavijest kandidatima o danu i načinu provedbe postupka testiranja
- Lista kandidata
- Rješenje o izboru kandidata
OGLAS - administrativni referent - sudski zapisničar od 19. kolovoza 2019. - Stalna služba u Klanjcu
- Obavijest uz oglas
- Obavijest o testiranju
- Rješenje o prijmu - administrativni referent - sudski zapisničar
JAVNI NATJEČAJ - sudski savjetnik od 10. srpanja 2019.
- Obavijest uz natječaj
- Obavijest kandidatima o danu i načinu provedbe postupka testiranja
- Lista kandidata
- Rješenje o prijmu
OGLAS - administrativni referent - sudski zapisničar od 06.05.2019
Obavijest kandidatima o provedbi postupka testiranja – adm.ref.-sud. zapisničar
Opis poslova i podaci o plaći
Rješenje o prijmu u državnu službu - administrativni referent - sudski zapisničar
ARHIVA OGLASA
Javna nabava
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Planovi nabave
Financijski planovi
Obavijest o sprečavanju sukoba_interesa_u_području javne nabave
Profil naručitelja
Pravilnik o provedbi postupka javne nabave
Procedura naplate vlastitih prihoda
Naknade žrtvama kaznenih djela
Uvjerenja o kaznenom postupku
Uputa strankama
Obrazac zahtjeva za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni
E-oglasna ploča
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
PRISTUP INFORMACIJAMA
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Službenik za informiranje - odluka
Izvješće o provedbi ZPPI za 2015
Zakon o pravu na pristup informacijama
Smjernice o pristupu informacijama u postupcima zapošljavanja
Izvješće o provedbi ZPPI za 2016
Izvješće o provedbi ZPPI za 2017
Izvješće o provedbi ZPPI za 2018
Izvješće o provedbi ZPPI za 2019. godinu
Mirenje
Odluka o povjerljivom savjetniku
Uredba o javnim ispravama
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL
Plaćanje sudskih pristojbi
Naputak za upis u zemljišne knjige
Obavijest radi dopune zemljišne knjige
ZK odjel Stalne službe u Donjoj Stubici
ZK odjel Stalne službe u Klanjcu
ZK odjel Stalne službe u Krapini
ZK odjel Stalne službe u Zaboku
Posebni ZK odjel u Pregradi
Plaćanje sudske pristojbe
Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti - procedure
OGLAS - viši stručni referent od 19. lipnja 2020.

 

 

URED PREDSJEDNIKA SUDA

Broj: 7 Su- 222/20-2

Zlatar, 19. lipnja 2020.

 

Na temelju članka 61. stavak 11. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19), uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa, KLASA: 119-02/20-04/369, URBROJ: 514-04-01-01-01/3-20-02 od 3. lipnja 2020., Općinski sud u Zlataru, objavljuje

 

O G L A S

za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

u Općinski sud u Zlataru

 

 

Ustrojstvena jedinica: URED PREDSJEDNIKA SUDA

 

Radno mjesto: viši stručni referent – 1 izvršitelj/ica, do povratka na rad odsutne službenice

 

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine    pravne, upravne ili ekonomske struke,

- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- položen državni ispit.

 

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

 

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

 

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Osoba se prima u državnu službu uz obavezan probni rad od 2 mjeseca.

 

Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni ispit, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.

 

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

 

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

- životopis

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),

- presliku diplome,

- elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine (ugovor o radu ili rješenje o rasporedu na radno mjesto ili uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima),

- preslika svjedodžbe/uvjerenja o položenom državnom ispitu, ako kandidat/kinja ima položen državni ispit.

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave, www.uprava.gov.hr, neposredno ili poštom, u zatvorenoj omotnici na adresu: Općinski sud u Zlataru, Ured predsjednika suda, Trg slobode 14A, 49250 Zlatar, s naznakom: „prijava na oglas“.

 

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

 

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

 

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine", broj 121/17, 98/19), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine", broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine", broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

 

Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednik Općinskog suda u Zlataru. Komisija, između ostalog, utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas, a čije su prijave pravodobne i potpune te kandidate s te liste upućuje na razgovor (intervju).

 

Vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) objavit će se najmanje pet dana prije održavanja na web stranici Općinskog suda u Zlataru.

 

Kandidat koji nije pristupio razgovoru (intervjuu) više se ne smatra kandidatom u postupku.

 

Predsjednik Općinskog suda u Zlataru obustavit će postupak oglasa u slučaju kada se u roku određenom oglasom nije prijavio ni jedan kandidat ili prijavljeni kandidati ne ispunjavanju formalne uvjete za prijam i raspored ili nisu postigli zadovoljavajuće rezultate na provedenom razgovoru (intervjuu).

 

Ovaj oglas objavit će se na web–stranicama Općinskog suda u Zlataru i Ministarstva uprave, a obavijest o raspisivanju oglasa dostaviti će se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Krapina.

 

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

 

Opis poslova i podatci o plaći radnog mjesta objavit će na web stranici Općinskog suda u Zlataru (http://sudovi.pravosudje.hr/oszl) istovremeno s objavom oglasa.

 

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici Općinskog suda u Zlataru.

 

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

 

 

 

                                                                   OPĆINSKI SUD U ZLATARU