Glavni izbornik
Naslovnica
Kontakt i radno vrijeme
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudski odjeli
Građanski
Kazneni
Prekršajni
Stalne službe
Stalna služba u Donjoj Stubici
Stalna služba u Klanjcu
Stalna služba u Krapini
Stalna služba u Zaboku
Godišnji raspored poslova
Linkovi
Natječaji i oglasi
OGLAS - viši stručni referent od 19. lipnja 2020.
- Obavijest uz oglas
- Obavijest o razgovoru
OGLAS - administrativni referent - sudski zapisničar od 31. siječnja 2020.
- Obavijest uz oglas
- Obavijest o testiranju
- Obavijest o obustavi provedbe postupka prijma u državnu službu
JAVNI NATJEČAJ - 1. administrativni ref. - sudski zapisničar - 2. sudski ref. (zemljišnoknjižni)
- Obavijest uz javni natječaj
- Obavijest kandidatima o danu i načinu provedbe postupka testiranja - sudski zapisničar
- Lista kandidata - sudski zapisničar
- Rješenje o izboru kandidata – administrativni referent –sudski zapisničar
- Obavijest kandidatima o danu i načinu provedbe postupka testiranja - sud. ref. (zemljišnoknjižni)
- Lista kandidata - sudski referent (zemljišnoknjižni)
- Rješenje o prijmu – sudski referent (zemljišnoknjižni)
OGLAS - sudski referent - zemljišnoknjižni
- Obavijest uz oglas
- Obavijest o testiranju
- Rješenje o prijmu u državnu službu - sudski referent (zemljišnoknjižni)
JAVNI NATJEČAJ - administrativni referent - sudski zapisničar od 19.08.2019
- Obavijest uz javni natječaj
- Obavijest kandidatima o danu i načinu provedbe postupka testiranja
- Lista kandidata
- Rješenje o izboru kandidata
OGLAS - administrativni referent - sudski zapisničar od 19. kolovoza 2019. - Stalna služba u Klanjcu
- Obavijest uz oglas
- Obavijest o testiranju
- Rješenje o prijmu - administrativni referent - sudski zapisničar
JAVNI NATJEČAJ - sudski savjetnik od 10. srpanja 2019.
- Obavijest uz natječaj
- Obavijest kandidatima o danu i načinu provedbe postupka testiranja
- Lista kandidata
- Rješenje o prijmu
OGLAS - administrativni referent - sudski zapisničar od 06.05.2019
Obavijest kandidatima o provedbi postupka testiranja – adm.ref.-sud. zapisničar
Opis poslova i podaci o plaći
Rješenje o prijmu u državnu službu - administrativni referent - sudski zapisničar
ARHIVA OGLASA
Javna nabava
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Planovi nabave
Financijski planovi
Obavijest o sprečavanju sukoba_interesa_u_području javne nabave
Profil naručitelja
Pravilnik o provedbi postupka javne nabave
Procedura naplate vlastitih prihoda
Naknade žrtvama kaznenih djela
Uvjerenja o kaznenom postupku
Uputa strankama
Obrazac zahtjeva za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni
E-oglasna ploča
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
PRISTUP INFORMACIJAMA
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Službenik za informiranje - odluka
Izvješće o provedbi ZPPI za 2015
Zakon o pravu na pristup informacijama
Smjernice o pristupu informacijama u postupcima zapošljavanja
Izvješće o provedbi ZPPI za 2016
Izvješće o provedbi ZPPI za 2017
Izvješće o provedbi ZPPI za 2018
Izvješće o provedbi ZPPI za 2019. godinu
Mirenje
Odluka o povjerljivom savjetniku
Uredba o javnim ispravama
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL
Plaćanje sudskih pristojbi
Naputak za upis u zemljišne knjige
Obavijest radi dopune zemljišne knjige
ZK odjel Stalne službe u Donjoj Stubici
ZK odjel Stalne službe u Klanjcu
ZK odjel Stalne službe u Krapini
ZK odjel Stalne službe u Zaboku
Posebni ZK odjel u Pregradi
Plaćanje sudske pristojbe
Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti - procedure
Obavijest kandidatima o danu i načinu provedbe postupka testiranja

 OPĆINSKI SUD U ZLATARU
Komisija za provedbu javnog natječaja

Broj: Su-310/2019.-32
Zlatar, 18. rujna 2019.


Komisija za provedbu javnog natječaja Općinskog suda u Zlataru temeljem članka 8. i 11. stavak 6. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, broj: 78/17) objavljuje 


                                                          OBAVIJEST KANDIDATIMA 
                                                      O DANU I NAČINU PROVEDBE 
                                                           POSTUPKA TESTIRANJA


Vezano za Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Općinski sud u Zlataru, na radno mjesto

                           -administrativni referent-sudski zapisničar – 1 izvršitelj/ica

objavljen u Narodnim novinama broj 79/2019 od 23. kolovoza 2019.

Testiranje iz provjere znanja sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta održati će se: 

                                1. listopada 2019. (utorak) s početkom u 08,30 sati
                   u prostorijama Općinskog suda u Zlataru, Trg slobode 14/A, Zlatar.

Na testiranje se pozivaju pristupiti kandidati s Liste kandidata, objavljene na web stranici ovog suda (samo inicijali imena i prezimena kandidata).

Testiranje kandidata:
- pisani test provjere poznavanja znanja iz područja za koje se raspisuje natječaj (Sudski poslovnik),
- provjera znanja rada na računalu (testiranje iz strojopisa- brzina i točnost u prijepisu),
- razgovor (intervju) s Komisijom za provedbu javnog natječaja (održat će se isti dan).

Način testiranja:
Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočenje isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet, ne mogu pristupiti testiranju.
Nakon utvrđivanja njihovog identiteta kandidati će biti pisano testirani u trajanju od 30 minuta.
Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja. Za vrijeme pisane provjere znanja i sposobnosti kandidati se ne smiju koristiti literaturom i zabilješkama, ne smiju napuštati prostoriju u kojoj se obavlja testiranje i moraju obavezno isključiti mobitele. Kandidati koji bi se ponašali neprimjereno ili bi prekršili jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja i njihov rezultat i rad Komisija neće bodovati.
Za provjeru poznavanja znanja iz područja za koje se raspisuje natječaj (Sudski poslovnik) dodjeljuje se određeni broj bodova od 1 do 10.
Smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su dobili najmanje 5 bodova.

Kandidati koji zadovolje na testiranju provjere znanja iz područja za koje se raspisuje natječaj (Sudski poslovnik) moći se pristupiti drugoj fazi testiranja koja se sastoji od provjere znanja rada na računalu (testiranje iz strojopisa- brzina i točnost u prijepisu).
Za vrijeme testiranja kandidati ne smiju napuštati prostoriju u kojoj se obavlja testiranje i moraju obavezno isključiti mobitele.
Kandidati će imati prijepis teksta u trajanju od 10 minuta.
Za provjeru sposobnosti rada u brzini i točnosti u prijepisu kandidatima se dodjeljuje od 0-10 bodova.
Smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su dobili najmanje 5 bodova.

Kandidati koji zadovolje na drugoj fazi testiranja, mogu pristupiti razgovoru (intervjuu) s Komisijom.
Komisija u razgovoru s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10.
Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.

Nakon provedenog intervjua Komisija utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.
Komisija dostavlja čelniku tijela izvješće o provedenom postupku, koji potpisuju svi članovi Komisije. Uz izvješće se prilaže rang-lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.
Izabrani kandidat pozvat će se da u primjernom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
Izabrani kandidat prima se u državnu službu rješenjem predsjednika suda. Rješenje se dostavlja javnom objavom na web-stranici Općinskog suda u Zlataru i web-stranici Ministarstva uprave. Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave na web-stranici Ministarstva uprave.
Protiv rješenja o prijmu u državnu službu kandidat koji je pristupio testiranju može izjaviti žalbu Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.


                                                                                                               KOMISIJA
                                                                                       ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA