Glavni izbornik
Naslovnica
Kontakt i radno vrijeme
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudski odjeli
Građanski
Kazneni
Prekršajni
Stalne službe
Stalna služba u Donjoj Stubici
Stalna služba u Klanjcu
Stalna služba u Krapini
Stalna služba u Zaboku
Godišnji raspored poslova
Linkovi
Natječaji i oglasi
OGLAS - sudski referent - zemljišnoknjižni
- Obavijest uz oglas
- Obavijest o testiranju
JAVNI NATJEČAJ - administrativni referent - sudski zapisničar od 19.08.2019
- Obavijest uz javni natječaj
- Obavijest kandidatima o danu i načinu provedbe postupka testiranja
- Lista kandidata
- Rješenje o izboru kandidata
OGLAS - administrativni referent - sudski zapisničar od 19. kolovoza 2019. - Stalna služba u Klanjcu
- Obavijest uz oglas
- Obavijest o testiranju
- Rješenje o prijmu - administrativni referent - sudski zapisničar
JAVNI NATJEČAJ - sudski savjetnik od 10. srpanja 2019.
- Obavijest uz natječaj
- Obavijest kandidatima o danu i načinu provedbe postupka testiranja
- Lista kandidata
- Rješenje o prijmu
OGLAS - administrativni referent - sudski zapisničar od 06.05.2019
Obavijest kandidatima o provedbi postupka testiranja – adm.ref.-sud. zapisničar
Opis poslova i podaci o plaći
Rješenje o prijmu u državnu službu - administrativni referent - sudski zapisničar
JAVNI NATJEČAJ - administrativni referent - upisničar - zapisničar od 12.12.2018
- Pravni izvori uz natječaj
- Obavijest kandidatima o testiranju – adm.ref.-sud. upisničar
- Lista kandidata – adm. ref.- sud. zapisničar
- Obavijest kandidatima o testiranju – adm.ref. sud zapisničar
- Lista kandidata – adm. ref.-upisničar
- Opis poslova i podaCI o plaći radnog mjesta
- Rješenje o prijmu u državnu službu, administrativni referent - sudski zapisničar
- Rješenje o prijmu u državnu službu, administrativni referent - sudski upisničar
JAVNA DRAŽBA - radi prodaje službenog vozila
ARHIVA OGLASA
Javna nabava
Registar ugovora o javnoj nabavi
Plan nabave za proračunsku 2013. godinu
Plan nabave za proračunsku 2014. godinu
Plan nabave za proračunsku 2015. godinu
Plan nabave za proračunsku 2016. godinu
Plan nabave za proračunsku 2017. godinu
Obavijest o sprečavanju sukoba_interesa_u_području javne nabave
Profil naručitelja
Pravilnik o provedbi postupka javne nabave
Procedura naplate vlastitih prihoda
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2017
Plan nabave za proračunsku 2018. godinu
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2018
Plan nabave za proračunsku 2019. godinu
Plan nabave za proračunsku 2020. godinu
Naknade žrtvama kaznenih djela
Uvjerenja o kaznenom postupku
Uputa strankama
Obrazac zahtjeva za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni
E-oglasna ploča
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
PRISTUP INFORMACIJAMA
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Službenik za informiranje - odluka
Izvješće o provedbi ZPPI za 2015
Zakon o pravu na pristup informacijama
Smjernice o pristupu informacijama u postupcima zapošljavanja
Izvješće o provedbi ZPPI za 2016
Izvješće o provedbi ZPPI za 2017
Izvješće o provedbi ZPPI za 2018
Izvješće o provedbi ZPPI za 2019. godinu
Mirenje
Odluka o povjerljivom savjetniku
Uredba o javnim ispravama
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL
Plaćanje sudskih pristojbi
Naputak za upis u zemljišne knjige
Obavijest radi dopune zemljišne knjige
ZK odjel Stalne službe u Donjoj Stubici
ZK odjel Stalne službe u Klanjcu
ZK odjel Stalne službe u Krapini
ZK odjel Stalne službe u Zaboku
Posebni ZK odjel u Pregradi
Plaćanje sudske pristojbe
Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti - procedure
JAVNA DRAŽBA - radi prodaje službenog vozila

PREDSJEDNIK SUDA
Broj: 17 Su - 449/2017-13
U Zlataru, 17. prosinca 2018.


Općinski sud u Zlataru, po predsjedniku suda Vinku Vladić, temeljem rashodovanja i odjave vozila predviđenog za uništenje , određuje 


                                                                J A V N U   D R A Ž B U
                                                         radi prodaje službenog vozila

I Određuje se javna dražba radi prodaje službenog vozila Općinskog suda u u Zlataru marke Peugeot, tip 309, model Vital, broj šasije VF33AHDZ210653166, neregistrirano, odjavljeno 16.07.2009.godine, neispravno, država proizvodnje Francuska, godina proizvodnje 1993., vrsta motora otto – 4 t , snaga motora 44 kw, radni obujam motora 1124 cm3.

Javna dražba održati će se 24. prosinca 2018. u 09,00 sati u sobi broj 115/I ( ulaz kroz 116/I ) u Općinskom sudu u Zlataru, Trg Slobode 14a, Zlatar.

II Početna cijena službenog vozila navedenog u točci I ovog oglasa iznosi 750,00 kuna. Motorno vozilo iz točke I ovog oglasa prodati će se kupcu koji ponudi najvišu cijenu u odnosu na početnu objavljenu cijenu iz ove točke oglasa, s time da se cijena može podizati za 100,00 kuna.

III Službeno vozilo iz točke I ovog oglasa prodaje se po načelu „viđeno-kupljeno“, čime se isključuju svi naknadni prigovori glede materijalnih nedostataka prodanog motornog vozila.

IV Pravo sudjelovanja na javnoj dražbi imaju sve fizičke i pravne osobe koje najkasnije sat vremena prije održavanja javne dražbe uplate jamčevinu u iznosu od 10% od početne cijene, uz potvrdu uplate, na račun Općinskog suda u Zlataru, IBAN broj HR5723900011300000605, koji se vodi kod Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb, sa svrhom doznake – jamčevina za kupnju vozila. Osobama koje su uplatile jamčevinu, a nisu kupile vozilo , Općinski sud u Zlataru vratiti će uplaćenu jamčevinu u roku od sedam dana od održane javne dražbe.

V Kupac je dužan u roku od tri dana nakon dovršetka javne dražbe položiti kupovninu na račun ovog suda IBAN broj HR5723900011300000605, koji se vodi kod Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb uz naznaku svrhe uplate – plaćanje cijene na javnoj dražbi, te nakon što Općinski sud u Zlataru na naprijed navedeni račun primi uplatu cijene preuzeti motorno vozilo navedeno u točci I ovog oglasa. Ukoliko kupac odustane od kupnje, prodaja će se smatrati nevažećom, a u tom slučaju kupac gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine, s time da Općinski sud u Zlataru kao prodavatelj zadržava pravo da u tom slučaju sklopi ugovor o kupoprodaji s sljedećim ponuđačem koji je ponudio najvišu cijenu ili da za predmet prodaje ponovi javnu dražbu.

VI Kupac snosi sve troškove, naknade, pristojbe i poreze koji se odnose na kupnju i prijenos vlasništva službenog vozila navedenog u točci I oglasa, a uplaćeni iznos jamčevine uračunava se u iznos cijene koji je kupac dužan platiti.

VII Pregled službenog vozila iz točke I ovog oglasa može se obaviti radnim danom (srijeda – petak od 12,00-14,00 sati uz prethodnu najavu na telefon 049/426-850.
                                                                                                             Predsjednik suda :

                                                                                                                    Vinko Vladić