Glavni izbornik
Naslovnica
Kontakt i radno vrijeme
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudski odjeli
Građanski
Kazneni
Prekršajni
Stalne službe
Stalna služba u Donjoj Stubici
Stalna služba u Klanjcu
Stalna služba u Krapini
Stalna služba u Zaboku
Godišnji raspored poslova
Linkovi
Natječaji i oglasi
JAVNI NATJEČAJ - sudski savjetnik od 10. srpanja 2019.
- Obavijest uz natječaj
OGLAS - administrativni referent - sudski zapisničar od 06.05.2019
Obavijest kandidatima o provedbi postupka testiranja – adm.ref.-sud. zapisničar
Opis poslova i podaci o plaći
Rješenje o prijmu u državnu službu - administrativni referent - sudski zapisničar
JAVNI NATJEČAJ - administrativni referent - upisničar - zapisničar od 12.12.2018
- Pravni izvori uz natječaj
- Obavijest kandidatima o testiranju – adm.ref.-sud. upisničar
- Lista kandidata – adm. ref.- sud. zapisničar
- Obavijest kandidatima o testiranju – adm.ref. sud zapisničar
- Lista kandidata – adm. ref.-upisničar
- Opis poslova i podaCI o plaći radnog mjesta
- Rješenje o prijmu u državnu službu, administrativni referent - sudski zapisničar
- Rješenje o prijmu u državnu službu, administrativni referent - sudski upisničar
JAVNA DRAŽBA - radi prodaje službenog vozila
JAVNI NATJEČAJ - Administrativni referent - upisničar - zapisničar od 10.10.2018
- Pravni izvori uz natječaj
- Opis poslova i podaci o plaći
- Testiranje - vrijeme održavanja - adm. ref. upisničar
- Testiranje - vrijeme održavanja - adm. ref. zapisničar
- Lista kandidata - adm. ref. upisničar
- Lista kandidata - adm. ref. sudski zapisničar
- Rješenje o prijmu u državnu službu - adm.ref. zapisničar
- Rješenje o prijmu u državnu službu - adm.ref. upisničar
STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE - plan prijma
Javni poziv od 29.08.2018
- Obavijest uz oglas
ARHIVA OGLASA
Javna nabava
Registar ugovora o javnoj nabavi
Plan nabave za proračunsku 2013. godinu
Plan nabave za proračunsku 2014. godinu
Plan nabave za proračunsku 2015. godinu
Plan nabave za proračunsku 2016. godinu
Plan nabave za proračunsku 2017. godinu
Obavijest o sprečavanju sukoba_interesa_u_području javne nabave
Profil naručitelja
Pravilnik o provedbi postupka javne nabave
Procedura naplate vlastitih prihoda
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2017
Plan nabave za proračunsku 2018. godinu
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2018
Plan nabave za proračunsku 2019. godinu
Naknade žrtvama kaznenih djela
Uvjerenja o kaznenom postupku
Uputa strankama
Obrazac zahtjeva za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni
E-oglasna ploča
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
PRISTUP INFORMACIJAMA
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Službenik za informiranje - odluka
Izvješće o provedbi ZPPI za 2015
Zakon o pravu na pristup informacijama
Smjernice o pristupu informacijama u postupcima zapošljavanja
Izvješće o provedbi ZPPI za 2016
Izvješće o provedbi ZPPI za 2017
Izvješće o provedbi ZPPI za 2018
Mirenje
Odluka o povjerljivom savjetniku
Uredba o javnim ispravama
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL
Plaćanje sudskih pristojbi
Naputak za upis u zemljišne knjige
Obavijest radi dopune zemljišne knjige
ZK odjel Stalne službe u Donjoj Stubici
ZK odjel Stalne službe u Klanjcu
ZK odjel Stalne službe u Krapini
ZK odjel Stalne službe u Zaboku
Posebni ZK odjel u Pregradi
Plaćanje sudske pristojbe
Javni poziv od 29.08.2018

URED PREDSJEDNIKA SUDA

Broj: 7 Su-106/2018
Zlatar, 29. kolovoza 2018.

Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: (92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 49/11 , 150/11 i 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), sukladno Uredbi o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“ broj: 100/11) i Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinskom sudu u Zlataru za 2018. godinu Broj: 7 Su-106/18 od 25. travnja 2018., Općinski sud u Zlataru objavljuje


                                                                         JAVNI POZIV

za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinski sud u Zlataru

Kandidati/tkinje se primaju na stručno osposobljavanje na određeno vrijeme od 12 (dvanaest) mjeseci s punim radnim vremenom, za sljedeća radna mjesta:

Posebni zemljišnoknjižni odjel Donja Stubica

1. sudski referent (zemljišnoknjižni) – 2 polaznika
Uvjeti:
- srednja stručna sprema upravna, ekonomska ili geodetska struke odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja škola čiji je nastavni plan i program isti ili pretežno jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke.

Zemljišnoknjižni odjel Stalne službe u Zaboku
1. sudski referent (zemljišnoknjižni) - 1 polaznik
Uvjeti:
- srednja stručna sprema upravna, ekonomska ili geodetska struke odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja škola čiji je nastavni plan i program isti ili pretežno jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke.


Zemljišnoknjižni odjel u Zlataru
1. sudski referent (zemljišnoknjižni) - 1 polaznik

Uvjeti:
- srednja stručna sprema upravna, ekonomska ili geodetska struke odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja škola čiji je nastavni plan i program isti ili pretežno jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke.

Osim navedenih uvjeta za pojedino radno mjesto, kandidati/kinje trebaju ispunjavati i opće uvjete iz članka 4. st. 1. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, kojim je propisano da se osoba može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako:
a) je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sa stečenim akademskim nazivom stručnog specijalista ili stručnim nazivom sveučilišnog ili stručnog prvostupnika struke ili sa završenom srednjom školom četverogodišnjem trajanju;
b) ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje;

Pored navedenih uvjeta, kandidati/tkinje trebaju ispunjavati i uvjet iz Zakona o poticanju zapošljavanja ("Narodne novine" broj: 57/12 i 120/12 te se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima, treba voditi kao nezaposlena osoba duže od trideset dana i koja bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, nema više od jedne godine staža u zvanju za koje se obrazovala, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog mirovinskog osiguranja.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Popis prijavljenih osoba Općinski sud u Zlataru dostavlja Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta.

Nakon utvrđivanja koje osobe ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, Komisija za provedbu postupka prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, provest će postupak selekcije kroz razgovor s kandidatima.

Popis osoba koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva te vrijeme i mjesto održavanja razgovora s kandidatima bit će objavljeni na web stranici Općinskog suda u Zlataru (http://sudovi.pravosudje.hr/oszl/) najmanje 5 dana prije održavanja razgovora s Komisijom.

Odluku o izboru donosi čelnik tijela.

Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će poslani samo izabranim kandidatima.

S kandidatom izabranim na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.
Izabrani kandidati ne ostvaruju status državnog službenika, ne zasnivaju radni odnos i primaju naknadu za rad koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Po obavljenom stručnom osposobljavanju osobe imaju pravo polaganja državnog stručnog ispita.
Troškove prvog polaganja državnog stručnog ispita snosi Općinski sud u Zlataru.

U prijavi na Javni poziv osobe trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela, te po mogućnosti e-mail adresu) točku radnog mjesta na koje se prijavljuju te sve tražene priloge.

Uz prijavu obvezno je dostaviti sljedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta i to:
1. životopis (vlastoručno potpisan)
2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, putovnice ili osobne iskaznice)
4. kandidati/tkinje koji imaju ukupno više od jedne godine evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, ali ne više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovali dužni su i o tome dostaviti dokaz (potvrdu poslodavca o poslovima koje su obavljali ili drugi odgovarajući dokaz)
5. dokaz o ukupnom radnom iskustvu - elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica HZMO) i /ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod, na osobno traženje osiguranika, izdaje na šalterima područnih službi/ureda HZMO-a.
6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
7. uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja pisanog ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.

Ukoliko se osoba javlja na više radnih mjesta, potrebno je dostaviti prijavu za svim traženim prilozima za svako radno mjesto.

Prijave s dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva, na adresu: Općinski sud u Zlataru, 49 250 Zagreb, Trg slobode 14A (s naznakom „Javni poziv za stručno osposobljavanje“).
Ovaj Javni poziv objavit će se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr) i web stranici Općinskog suda u Zlataru (http://sudovi.pravosudje.hr/oszl/).

                                                                                                                   PREDSJEDNIK SUDA 
                                                                                                                            Vinko Vladić