Naša lokacija
USTUPLJENI PREDMETI

Rješenjem predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske, broj: Su-IV-414/2017-5 od 2.10. 2017. Općinski sud u Varaždinu određen je kao drugi stvarno nadležni sud, za postupanje u 1000 predmeta oznake Povrv Općinskog građanskog sudau Zagrebu. 
 

Predmeti osnovani iz ustupljenih.xlsx