Naša lokacija
Sprječavanje sukoba interesa

Izjava


Temeljem čl. 13. st. 9. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) Općinski sud u Varaždinu kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja – predsjednik suda te s njim povezane osobe u sukobu interesa.