Glavni izbornik
Naslovnica
KONTAKT INFO
Način pružanja informacija strankama
Vrijeme primanja stranaka
Nadležnost
Poslovni plan
Žiro računi suda
Šifarnik za uplatu sudskih pristojbi
Povrat pristojbi
Šifarnik predmeta OSVŽ
Šifarnik predmeta SS Ivanec
SUCI I SAVJETNICI
NATJEČAJI
Rješenje o prijemu - čistačica - 8-7-2020!
Rješenje o prijmu u državnu službu - zapisničarka!
Rang lista kandidata - sudski zapisničar - 26-6-2020!
Poziv za testiranje - sudski zapisničar - nakon odobrenja - 19-6-2020!
Poziv za razgovor - čistačica - 19-6-2020!
Oglas-čistačica-8-6-2020!
UNUTARNJE USTROJSTVO SUDA
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL
Digitalizacija zemljišnih knjiga
Sudske pristojbe u ZK postupcima
Obrasci ZK prijedloga
UVJERENJA I OVJERE
OGLASNA PLOČA
INTERNI OPĆI AKTI
MIRENJE
Vodič kroz mirenje
Letak o mirenju
INTERNET PROVJERA STATUSA PREDMETA
JAVNA NABAVA
Plan nabave
Pozivi za dostavu ponuda i troškovnici
Pregled sklopljenih ugovora
Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti
Sprječavanje sukoba interesa
FISKALNA ODGOVORNOST
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama
Procedura zaprimanja računa
Dodatak postupku zaprimanja računa
Procedura naplate vlastitih prihoda
Procedura praćenja i naplate sudskih pristojbi
Procedura naplate troškova kaznenog postupka, novčanih kazni i oduzete imovinske koristi
Procedure izdavanja putnih računa i blagajničkog poslovanja
Zahtjevnice
Pravilnik o blagajničkom poslovanju
Financijski planovi 2019-2020
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
Financijski izvještaji za 2014.g.
Financijski izvještaji za 2015.g.
Financijski izvještaji za 2016.g.
Financijski izvještaji za 2017.g.
Financijski izvještaji za 2018.g. za PSVŽ
Financijski izvještaji za 2018.g. za OSVŽ
Financijski izvještaji za 2019.g.
PRISTUP INFORMACIJAMA
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Izvješća
USTUPLJENI PREDMETI
OSTALO
Napomena
Pravosudna tijela u Varaždinu
UREDNIŠTVO
Naša lokacija
OPĆENITO O SUDU > Nadležnost

Sjedište Općinskog suda u Varaždinu je u Varaždinu, B. Radić 2.

Prema članku 14. Zakona o sudovima (Narodne novine 150/05) Općinski sud ustanovljuje se za područje jedne ili više općina, jednog ili više gradova ili dijela gradskog područja iste županije.

Isto tako, mjesna nadležnost općinskog suda uređena je odredbama članaka 46. do 70. Zakona o parničnom postupku (Službeni list 4/77, 36/77, 36/80, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90, 35/91, Narodne novine 53/91, 91/92, 112/99 i 117/03) a kojim odredbama se propisuje mjesna nadležnost za svaki konkretni slučaj.

Tako je Općinski sud u Varaždinu ustanovljen za područje slijedećih općina, odnosno dijela gradskog područja:

Beretinec,
Cestica,
Gornji Kneginec,
Jalžabet,
Sveti Ilija,
Sračinec,
Petrijanec,
Trnovec Bartolovečki,
Vidovec,
Vinica te
grad Varaždin.

 

Propisima o stvarnoj nadležnosti utvrđuje se razgraničenje poslova između sudova razne vrste i između sudova različitog stupnja unutar iste vrste sudova. Mjerodavni kriteriji za to mogu biti subjekti u sporu, vrsta prava ili pravnog odnosa koji je predmet spora ili pak vrijednost predmeta spora. Subjekti u sporu kriterij su za razgraničenje nadležnosti između sudova razne vrste. Razgraničenje nadležnosti između sudova iste vrste različitog stupnja vrši se temeljem objektivnih kriterija prema vrsti prava, odnosno pravnog odnosa koji je predmet spora ili prema vrijednosti spora.

Pored toga u parničnom postupku sudovi u Republici Hrvatskoj sude u granicama svoje stvarne nadležnosti određene zakonom.

Tako je čl. 16. Zakona o sudovima (Narodne novine 150/05) propisano da se nadležnost sudova određuje ovim Zakonom i drugim zakonima, a čl. 18. Zakona o sudovima propisano je da pored nadležnosti propisane drugim zakonima općinski sudovi rješavaju:

1. izvanparnične i ovršne predmete ako riješavanje tih stvari nije povjereno drugom sudu;
2. ostavinske predmete, zemljišno-knjižne predmete i vode zemljišne knjige;
3. o priznanju i ovrsi odluka stranih sudova;
4. obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti.

Nadalje, Zakonom o parničnom postupku, odredbom čl. 34., propisano je da općinski sudovi u parničnim postupcima sude u sporovima:

1.) o uzdržavanju,
2.) o postojanju ili nepostojanju braka, o poništenju i razvodu braka,
3.) o utvrđivanju ili osporavanju očinstva ili materinstva,
4.) o tome s kojim će roditeljem dijete živjeti i o roditeljskoj skrbi, ako se istodobno odlučuje o razvodu braka, postojanju ili nepostojanju braka i poništenju braka,
5.) o stvarnim i osobnim služnostima,
6.) zbog smetanja posjeda,
7.) iz najamnih, zakupnih i stambenih odnosa, osima ako nisu u nadležnosti trgovačkih sudova,
8.) za ispravak informacije i za naknadu štete nastale objavom informacije,
9.) za zaštitu od nezakonite radnje,
10.) iz radnih odnosa koje pokreće radnik protiv odluke o prestanku ugovora o radu.

Isto tako, Zakonom o kaznenom postupku, odredbom čl. 17., propisano je da općinski sudovi u kaznenim postupcima:

1. u prvom stupnju sude za kaznena djela:

a) za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do deset godina,
b) za koja je posebnim zakonom određena nadležnost općinskog suda;

2. poduzimaju hitne radnje u prethodnom kaznenom postupku povodom kaznenih djela počinjenih na području općinskog suda samo ako postoji bojazan da istražni sudac neće moći pravodobno poduzeti te radnje;

3. sude u postupcima iz toč. 1. i riješavaju o prigovorima protiv optužnice i zahtjevima predsjednika vijeća za ispitivanjem osnovanosti optužnice;

4. obavljaju druge poslove povjerene im zakonom.

Općinski sudovi rješavaju u svim predmetima koji nisu stavljeni u djelokrug nekog drugog suda ili javnog bilježnika. U županijama u kojima je ustanovljeno više općinskih sudova zakonom se može odrediti da u određenoj vrsti predmeta iz djelokruga općinskog suda na području iste županije sudi jedan od općinskih sudova. Pored navedenog, općinski sudovi obavljaju i poslove pravne pomoći.