Obavijest - izdavanje uvjerenja u Ivancu!

22.4.2015.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U VARAŽDINU
Braće Radić 2

O B A V I J E S T

predmet: izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak

Obavještavaju se stranke s područja nadležnosti Stalne službe u Ivancu da se od 01. travnja 2015. godine uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak izdaju u sjedištu Stalne službe u Ivancu.


Stranke se primaju radnim danom od 09,00 – 14,30 sati.

U Varaždinu, 30. ožujka 2015. godine.

Predsjednik suda:
Alan Pretković

Poziv na razgovor!

12.2.2015.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U VARAŽDINU
URED PREDSJEDNIKA
PREDSJEDNIK SUDA

Broj: 3-Su-555/2014-35
U Varaždinu, 12. veljače 2015. godine

Sukladno uvjetima oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme broj 3-Su-555/14-10 od 16. siječnja 2015. godine za prijam u državnu službu administrativnog referenta – sudskog zapisničara, jednog izvršitelja/ce, na određeno vrijeme, prijavljenim kandidatima upućuje se

P O Z I V N A R A Z G O V O R

koji će se održati dana 20. veljače 2015. godine i to sa kandidatima čija prezimena počinju sa slovima:
- A-H u 08,00 sati
- I-O u 09,15 sati
- P-Ž u 10,15 sati u Općinskom sudu u Varaždinu, Braće Radić 2, soba 102, prvi kat


Za kandidate koji ne pristupe razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu za oglas.
Kandidati koji su zaprimili obavijest da ne udovoljavaju formalnim uvjetima ili da im prijava nije uredna ili pravovremena, ne pristupaju razgovoru. 

PREDSJEDNIK SUDA:
Alan Pretković

DNA: Oglasna ploča suda
Putem web stranice suda

Odluka o ukidanju fizičke oglasne ploče!

9.2.2015.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U VARAŽDINU
URED PREDSJEDNIKA


Broj: 2-Su-486/2014-4
Varaždin, dana 06. veljače 2015. godineTemeljem čl. 30. toč.1 u svezi čl.31. st. 1 Zakona o sudovima predsjednik Općinskog suda u Varaždinu Alan Pretković, dana 06. veljače 2015. godine donio jeO D L U K U
o ukidanju fizičke oglasne ploče Općinskog suda u Varaždinu s danom 08. veljače 2015. godine, te početku objavljivanja na e-Oglasnoj ploči s danom 09. veljače 2015. godineO b r a z l o ž e n j eNakon što su ispunjeni svi potrebiti tehnički preduvjeti za dostavu pismena sudionicima u sudskim postupcima putem e-Oglasne ploče valjalo je donijeti odluku o ukidanju fizičke oglasne ploče na naslovnom sudu.
Ista se ukida s danom 08. veljače 2015. godine, a od dana 09. veljače 2015. godine sva pismena koja su se dostavljala putem fizičke oglasne ploče dostavljat će se putem e-Oglasne ploče, te će biti dostupna na web-stranici
https://e-oglasna.pravosudje.hr/.


PREDSJEDNIK SUDA:
Alan Pretković

OGLAS!

Broj: 3-Su-555/14 od 16.siječnja 2015. godine.

Općinski sud u Varaždinu, na temelju čl. 61. st. 6. Zakona o državnim službenicima (NN br. 92/05,142/06,77/07,107/07, 27/08,49/11, 150/11,34/12,49/12 , 37/13 i 38/13, uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, klasa: 119-02/14-04/627 urbroj: 514-03-01-01-03-14-03 od 22. prosinca 2014. godine, raspisuje


O G L A S
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
– administrativni referent – sudski zapisničar – 1 izvršitelj/ca, na određeno vrijeme, radi zamjene državne službenice za vrijeme bolovanja,
Stručni uvjeti:
– srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili birotehničke ili grafičke struke
– položen državni stručni ispit
– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– poznavanje rada na računalu

Osim navedenih stručnih uvjeta kandidati/kandidatkinje trebaju ispunjavati i opće uvjete
za prijam u državnu službu koji su propisani odredbama čl. 48. Zakona o državnim službenicima.

Na oglas se mogu prijaviti i kandidati/kandidatkinje koji nemaju položen državni
stručni ispit, a dužni su ga položiti na temelju članka 56. stavak 1. Zakona o državnim službenicima, najkasnije u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.


U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 49. Zakona o državnim službenicima.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno i vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
- preslik svjedodžbe o završnom ispitu,
- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslik radne knjižice s osobnim podacima i podacima o stažu odnosno elektronički zapis ili potvrdu s podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima),
- preslik uvjerenja o položenome državnom stručnom ispitu (ako kandidat ima položen državni stručni ispit),
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (original ne stariji od šest mjeseci)
- izvornik rješenja ili potvrde o priznatom statusu i potvrdu o nezaposlenosti - dokaz prava prednosti pri zapošljavanju.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i imaj prednost u odnosu na ostale kandidate /kinje samo pod jednakim uvjetima.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu, prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj: 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.


Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj: 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14) uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.


Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13) uz prijavu na javni natječaj dužan/na je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.


Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.


Osobe primljene u državnu službu imaju obvezu probnog rada koji traje dva mjeseca.


Opis poslova: vodi zapisnik sa sudskih rasprava po diktatu predsjednika vijeća odnosno suca, obavlja poslove prijepisa, piše sudska pismena i pozive strankama i svjedocima te obavlja druge poslove određene sudskim poslovnikom odnosno po nalogu upravitelja zajedničke sudske pisarnice. Poslove radnog mjesta obavlja kako u sjedištu suda, tako i u okviru Stalne službe u Ivancu a što će biti definirano godišnjim rasporedom poslova.

Plaća radnog mjesta za koje se vrši prijam propisana je člankom 109. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (Narodne novine br. 27/01) te Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova (Narodne novine br. 37/01, 38/01, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13 i 126/13).


Sa kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom provest će se razgovor radi utvrđivanja interesa, profesionalnih ciljeva, i motivacije za rad na predmetnom radnom mjestu, a za one koji neće pristupiti istom smatrat će se da su povukli prijavu oglas.


Kandidati će putem web-stranice Općinskog suda u Varaždinu (http://sudovi.pravosudje.hr/osvz) i na oglasnoj ploči Općinskog suda u Varaždinu najmanje pet dana prije provođenja razgovora biti obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja istog.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta se podnose u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web-stranici Ministarstva uprave, neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Općinski sud u Varaždinu, Ured predsjednika suda, Braće Radić 2 , 42 000 Varaždin, s naznakom: »Prijava na oglas«.

O rezultatima kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ovaj oglas objavljuje se putem Zavoda za zapošljavanje Varaždin, web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.hr i Općinskog suda u Varaždinu http://sudovi.pravosudje.hr/osvz te na oglasnoj ploči suda.


                                                                                                 Općinski sud u Varaždinu 
                                                                                                   PREDSJEDNIK SUDA

                                                                                                         Alan Pretković

 

 


Novi obrazac za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak!

3.4.2014.

 

obrazac.pdf

Obavijest strankama - izdavanje uvjerenja!

19.2.2014.

 

OBAVIJEST STRANKAMA

U Općinskom sudu u Varaždinu izdaju se uvjerenja da protiv fizičke i pravne osobe nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, te potvrđena pravomoćna optužnica na području RH te da pred Županijskim sudom u Varaždinu i pred Općinskim sudom u Varaždinu nije određena rasprava na temelju privatne tužbe te povodom optužnog prijedloga, nije donesena nepravomoćna presuda i nije donesena nepravomoćna presuda o izdavanju kaznenog naloga .

Pristojba na potvrdu o kaznenom postupku se ne naplaćuje u slučajevima kada se potvrda traži:
1. radi ostvarivanja prava na dodatak za djecu,
2. radi ostvarivanja prava iz zdravstvenoga, invalidskog ili mirovinskog osiguranja,
3. radi socijalne zaštite ili
4. u svrhu zasnivanja radnog odnosa.

U ostalim slučajevima osobe koje traže izdavanje takve potvrde plaćaju sudsku pristojbu u obliku državnih biljega u iznosu od 10,00 kn za podnesak kojim se traži izdavanje uvjerenja i 20,00 kuna, te ukupno 30 kn za svako izdano uvjerenje. (Tar. br. 31. Zakona o sudskim pristojbama).

Uvjerenje se izdaje samo na osobni zahtjev stranke ili po punomoći. Punomoć mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.

Stranka odnosno opunomoćenik mora predočiti važeću osobnu iskaznicu za osobu za koju se traži izdavanje uvjerenja ili presliku važeće osobne iskaznice ovjerene kod javnog bilježnika jer se u protivnom uvjerenje neće izdati.

Uvjerenje o kaznenom postupku prema članku 22. stavak 4. Zakonu o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91 i 103/96 - Odluka USRH) izdaje sud koji je mjesno nadležan prema prebivalištu stranke.

Prebivalište stranke dokazuje se samo važećom osobnom iskaznicom.

Prema odredbi članka 1. Zakona o osobnoj iskaznici ("Narodne novine", broj: 11/02, 122/02 i 31/06) osobna iskaznica je javna isprava kojom se osim identiteta i hrvatskog državljanstva, spola i datuma rođenja, dokazuje prebivalište i adresa stanovanja.

Međutim, prema odredbi članka 1. Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana ("Narodne novine", broj: 77/99, 133/02 i 48/05) putna isprava je javna isprava kojom se dokazuje samo identitet i hrvatsko državljanstvo; stoga se na temelju putovnice ne može izdati uvjerenje o kaznenom postupku.

 
Obrasci za uvjerenja za fizičke i pravne osobe dostupni su u rubrici UVJERENJA I OVJERE.

Radno vrijeme sa strankama:

9,00-11,00 sati
12 – 14,30 sati soba 10 – prizemlje
Dnevni odmor: 11,00 – 11,30 sati
Kontakt: tel.042-401-858

Internet provjera statusa predmeta!
Priopćenje za javnost u kaznenom predmetu broj K-787/10!

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U VARAŽDINU
Braće Radića 2, Varaždin

Posl. broj: PINF-8/13

Predmet: Priopćenje za javnost u kaznenom predmetu broj K-787/10


Pred Općinskim sudom u Varaždinu vođen je kazneni postupak pod poslovnim brojem K-787/10 protiv I-okrivljenika Davora Fare, II-okrivljenika Oskara Kirchbauma, III-okrivljenika Aleksandra Jukića, IV-okrivljenika Zorana Pitnera, V-okrivljenika Pave Perkovića, VI-okrivljenika Nevena Hećimovića, VII-okrivljenika Cvjetka Čandrlića i VIII-okrivljenika Ladislave Veselić.

U predmetnom kaznenom postupku u povodu izjavljenih žalbi donesena je odluka Županijskog suda u Varaždinu, kao suda drugoga stupnja, broj Kž-221/12-5, dana 22. siječnja 2013. godine, te je istom odlukom pravomoćno odlučeno da se:

- I-optuženik Davor Fara za kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti u produljenom trajanju, za kazneno djelo krivotvorenja službene isprave u produljenom trajanju i za kazneno djelo protupravnog prekida trudnoće osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine u koju mu se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru, i izriče mu se kao sporedna kazna novčana kazna u iznosu od 100 (sto) njegovih dnevnih dohodaka, a što iznosi 35.016,00 kuna,

- II-optuženik Oskar Kirchbaum za kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti u produljenom trajanju i za kazneno djelo krivotvorenja službene isprave u produljenom trajanju osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 2 (dva) mjeseca u koju mu se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru, i izriče mu se kao sporedna kazna novčana kazna u iznosu od 70 (sedamdeset) njegovih dnevnih dohodaka, a što iznosi 19.821,90 kuna,

- III-optuženik Aleksandar Jukić za kazneno djelo krivotvorenja službene isprave u produljenom trajanju, za kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti u produljenom trajanju i za kazneno djelo protupravnog prekida trudnoće osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine s time da se primjenjuje uvjetna osuda na način da se izrečena jedinstvena kazna zatvora neće izvršiti ako optuženik u roku od 2 (dvije) godine ne počini novo kazneno djelo, i izriče mu se kao sporedna kazna novčana kazna u iznosu od 80 (osamdeset) njegovih dnevnih dohodaka, a što iznosi 9.332,80 kuna,

- IV-optuženik Zoran Pitner za kazneno djelo poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti u produljenom trajanju i za kazneno djelo poticanja na krivotvorenje službene isprave u produljenom trajanju osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine u koju mu se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru,

- V-optuženik Pavo Perković za kazneno djelo poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti u produljenom trajanju osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 9 (devet) mjeseci s time da se primjenjuje uvjetna osuda na način da se izrečena kazna zatvora neće izvršiti ako optuženik u roku od 2 (dvije) godine ne počini novo kazneno djelo,

- VI-optuženik Neven Hećimović za kazneno djelo poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti u produljenom trajanju osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) mjeseci s time da se primjenjuje uvjetna osuda na način da se izrečena kazna zatvora neće izvršiti ako optuženik u roku od 2 (dvije) godine ne počini novo kazneno djelo,

- VII-optuženik Cvjetko Čandrlić za kazneno djelo poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti u produljenom trajanju osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 7 (sedam) mjeseci s time da se primjenjuje uvjetna osuda na način da se izrečena kazna zatvora neće izvršiti ako optuženik u roku od 2 (dvije) godine ne počini novo kazneno djelo,

- VIII-optuženica Ladislava Veselić za kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti u produljenom trajanju i za kazneno djelo krivotvorenja službene isprave u produljenom trajanju osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine s time da se primjenjuje uvjetna osuda na način da se izrečena jedinstvena kazna zatvora neće izvršiti ako optuženica u roku od 2 (dvije) godine ne počini novo kazneno djelo.

Drugostupanjskom odlukom odlučeno je, također:

- da se u odnosu na dva djela u odnosu na optuženike Zorana Pitnera i Pave Perkovića ukida prvostupanjska odluka, te će se u tom dijelu provesti ponovni postupak kod Općinskog suda u Varaždinu,

- da se u odnosu na dva djela u odnosu na optuženika Zorana Pitnera ukida prvostupanjska odluka, te da će se u tom dijelu provesti ponovni postupak s time da je prema stavu drugostupanjskog suda umjesto kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti riječ o kaznenim djelima primanja mita, a koja djela su u nadležnosti USKOK-a i Županijskog suda u Zagrebu,

- da se u odnosu na I-optuženika Davora Faru, II-optuženika Oskara Kirchbauma i IV-optuženika Zorana Pitnera ukida izrečena sigurnosna mjera zabrane obavljanja zvanja, djelatnosti ili dužnosti liječnika u trajanju od 1 (jedne) godine,

- da se optuženicima oduzimaju imovinske koristi ostvarene počinjenjem kaznenih djela i to od I-optuženika Davora Fare iznos od 28.200,00 kuna, od II-optuženika Oskara Kirchbauma iznos od 13.000,00 kuna, te od III-optuženika Aleksandra Jukića iznos od 2.800,00 kuna i 100,00 Eura.


U Varaždinu, 01. ožujka 2013. godine


GLASNOGOVORNIK OPĆINSKOG SUDA U VARAŽDINU:

                                                                                                    Denis Krnjak dipl. iur.

Priopćenje za javnost u predmetu Minke Maltarić!

25.10.2012.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U VARAŽDINU
Braće Radića 2, Varaždin

Posl. broj: PINF-19/12

Predmet: Priopćenje za javnost u predmetu Minke Maltarić


Pred Općinskim sudom u Varaždinu – Stalna služba u Ivancu u tijeku je ovršni postupak koji se vodi između ovrhovoditelja IVKOM d.d. Ivanec i ovršenice Minke Maltarić iz Trakošćana, Cvetlin 25, zbog neplaćenog potraživanja ovrhovoditelja s osnova odvoza otpada. U navedenom postupku doneseno je rješenje o ovrsi dana 26. lipnja 2009. godine (pravomoćno dana 8. srpnja 2009. godine) te je određena ovrha na pokretninama ovršenice. U tijeku postupka, obzirom je utvrđeno da ovršenica ne posjeduje pokretnine podobne za ovrhu, ovršenica je rješenjem dana 10. rujna 2009. godine (pravomoćno 23. rujna 2009. godine) broj Ovr.2684/09-8 pozvana da sudu sukladno čl. 16a Ovršnog zakona dostavi prokazni popis imovine. Obzirom se ovršenica nije odazvala pozivu suda niti pak je sudu dostavila traženi prokazni popis imovine, a što je obveza ovršenice Minke Maltarić kao stranke u postupku, sud je ovršenici rješenjem broj Ovr.2684/09-9 dana 30. rujna 2009. godine (pravomoćno dana 11. veljače 2010. godine) izrekao novčanu kaznu u iznosu od 1.000,00 kn sukladno čl. 16 Ovršnog zakona. Napominje se da je sud pri tom uzeo u obzir materijalne prilike ovršenice obzirom izrečena novčana kazna u iznosu od 1.000,00 kn predstavlja minimalnu kaznu koju propisuje Ovršni zakon (fizičke osobe se prema Ovršnom zakonu mogu kazniti novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 30.000,00 kn). Obzirom ovršenica Minka Maltarić nije dobrovoljno platila izrečenu novčanu kaznu sud je sukladno zakonskim odredbama bio u obvezi zamijeniti izrečenu novčanu kaznu kaznom zatvora te je isto i učinio rješenjem broj Ovr.2684/09-15 od dana 11. listopada 2010. godine (pravomoćno dana 27. listopada 2010. godine).

Posebno se, dakle, apostrofira činjenica da ovršenici Minki Maltarić nije izrečena kazna zatvora zbog neplaćenog duga, a što se pogrešno interpretira u medijima, već je kazna zatvora izrečena zbog razloga što se ovršenica oglušila na pozive suda da sukladno odredbama Ovršnog zakona pristupi sudu te istome dostavi prokazni popis imovine.


U Varaždinu, 25. listopada 2012. godine 


                                       GLASNOGOVORNIK OPĆINSKOG SUDA U VARAŽDINU:
                                                                            Denis Krnjak dipl. iur.

Priopćenje za javnost!

15.3.2010.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U VARAŽDINU POSL.BROJ:PINF.11/10

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

U sklopu projekta racionalizacije mreže sudova s danom 31. prosinca 2008. godine prestali su egzistirati Općinski sud u Ivancu, Općinski sud u Ludbregu te Općinski sud u Novom Marofu.

Istodobno su u sjedištima ovih „ukinutih“ sudova osnovane stalne službe Općinskog suda u Varaždinu, sve iz razloga nemogućnosti da se u sjedište suda preuzme osoblje kako sudačko tako službeničko i namješteničko. Krajnji rok određen za tzv. fizičko spajanje stalnih službi sa sjedištem suda određen je kraj 2019. godine.

U međuvremenu su se stvorili tehnički i drugi uvjeti za spajanje Stalne službe u Novom Marofu sa Općinskim sudom u Varaždinu, dakle osiguran je radni prostor, tehnička opremljenost kao i drugi tehnički uvjeti za preuzimanje svih službenika i namještenika, kao i opreme Stalne službe u Novom Marofu, te je slijedom toga, a na prijedlog predsjednika Općinskog suda u Varaždinu, ministar pravosuđa donio odluku o spajanju Stalne službe u Novom Marofu sa Općinskim sudom u Varaždinu s danom 01. travnja 2010. godine.

Dakle, od 01. travnja 2010. godine prestaje s djelovanjem Stalna služba u Novom Marofu, na adresi Zagorska 22, gdje će nastaviti djelovati samo zemljišnoknjižni odjel – gruntovnica.

U Varaždinu, 15. ožujka 2010. godine

Glasnogovornica
Općinskog suda u Varaždinu:
Tanja Novak-Premec