Izdavanje potvrde iz kaznene evidencije i posebnog uvjerenja u postupku kandidiranja!

7.10.2015.

 

Izdavanje potvrde iz kaznene evidencije i posebnog uvjerenja u postupku kandidiranja za zastupnike u Hrvatski sabor

 

 izdavanje.pdf

 

 obrazac.pdf

 

 potvrda.pdf

 

 

Javni natječaj - sudski savjetnik!

7.10.2015.

 

  natječaj (.pdf)

 

 

Upitnici - procjena funkcioniranja Općinskog suda u Varaždinu!

8.9.2015.

 

 Upitnici za korisnike sudova i odvjetnike - procjena funkcioniranja Općinskog suda u Varaždinu

 


   UPITNIK_ZA_KORISNIKE_ SUDOVA (.pdf)

 

   UPITNIK_ZA_ODVJETNIKE (.pdf)

 

 

Obavijest o radu ZK odjela OSVŽ na dan 18.5.2015.!

15.5.2015.

 

Zbog uvođenja novog informacijskog sustava u ZK odjelu ovog suda, ZK odjel neće primati stranke u ponedjeljak 18.5.2015.g.

 

Obavijest - izdavanje uvjerenja u Ivancu!

22.4.2015.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U VARAŽDINU
Braće Radić 2

O B A V I J E S T

predmet: izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak

Obavještavaju se stranke s područja nadležnosti Stalne službe u Ivancu da se od 01. travnja 2015. godine uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak izdaju u sjedištu Stalne službe u Ivancu.


Stranke se primaju radnim danom od 09,00 – 14,30 sati.

U Varaždinu, 30. ožujka 2015. godine.

Predsjednik suda:
Alan Pretković

 

 

Odluka o ukidanju fizičke oglasne ploče!

9.2.2015.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U VARAŽDINU
URED PREDSJEDNIKA


Broj: 2-Su-486/2014-4
Varaždin, dana 06. veljače 2015. godineTemeljem čl. 30. toč.1 u svezi čl.31. st. 1 Zakona o sudovima predsjednik Općinskog suda u Varaždinu Alan Pretković, dana 06. veljače 2015. godine donio jeO D L U K U
o ukidanju fizičke oglasne ploče Općinskog suda u Varaždinu s danom 08. veljače 2015. godine, te početku objavljivanja na e-Oglasnoj ploči s danom 09. veljače 2015. godineO b r a z l o ž e n j eNakon što su ispunjeni svi potrebiti tehnički preduvjeti za dostavu pismena sudionicima u sudskim postupcima putem e-Oglasne ploče valjalo je donijeti odluku o ukidanju fizičke oglasne ploče na naslovnom sudu.
Ista se ukida s danom 08. veljače 2015. godine, a od dana 09. veljače 2015. godine sva pismena koja su se dostavljala putem fizičke oglasne ploče dostavljat će se putem e-Oglasne ploče, te će biti dostupna na web-stranici
https://e-oglasna.pravosudje.hr/.


PREDSJEDNIK SUDA:
Alan Pretković

Novi obrazac za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak!

3.4.2014.

 

obrazac.pdf

 

 

Obavijest strankama - izdavanje uvjerenja!

19.2.2014.

 

OBAVIJEST STRANKAMA

U Općinskom sudu u Varaždinu izdaju se uvjerenja da protiv fizičke i pravne osobe nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, te potvrđena pravomoćna optužnica na području RH te da pred Županijskim sudom u Varaždinu i pred Općinskim sudom u Varaždinu nije određena rasprava na temelju privatne tužbe te povodom optužnog prijedloga, nije donesena nepravomoćna presuda i nije donesena nepravomoćna presuda o izdavanju kaznenog naloga .

Pristojba na potvrdu o kaznenom postupku se ne naplaćuje u slučajevima kada se potvrda traži:
1. radi ostvarivanja prava na dodatak za djecu,
2. radi ostvarivanja prava iz zdravstvenoga, invalidskog ili mirovinskog osiguranja,
3. radi socijalne zaštite ili
4. u svrhu zasnivanja radnog odnosa.

U ostalim slučajevima osobe koje traže izdavanje takve potvrde plaćaju sudsku pristojbu u obliku državnih biljega u iznosu od 10,00 kn za podnesak kojim se traži izdavanje uvjerenja i 20,00 kuna, te ukupno 30 kn za svako izdano uvjerenje. (Tar. br. 31. Zakona o sudskim pristojbama).

Uvjerenje se izdaje samo na osobni zahtjev stranke ili po punomoći. Punomoć mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.

Stranka odnosno opunomoćenik mora predočiti važeću osobnu iskaznicu za osobu za koju se traži izdavanje uvjerenja ili presliku važeće osobne iskaznice ovjerene kod javnog bilježnika jer se u protivnom uvjerenje neće izdati.

Uvjerenje o kaznenom postupku prema članku 22. stavak 4. Zakonu o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91 i 103/96 - Odluka USRH) izdaje sud koji je mjesno nadležan prema prebivalištu stranke.

Prebivalište stranke dokazuje se samo važećom osobnom iskaznicom.

Prema odredbi članka 1. Zakona o osobnoj iskaznici ("Narodne novine", broj: 11/02, 122/02 i 31/06) osobna iskaznica je javna isprava kojom se osim identiteta i hrvatskog državljanstva, spola i datuma rođenja, dokazuje prebivalište i adresa stanovanja.

Međutim, prema odredbi članka 1. Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana ("Narodne novine", broj: 77/99, 133/02 i 48/05) putna isprava je javna isprava kojom se dokazuje samo identitet i hrvatsko državljanstvo; stoga se na temelju putovnice ne može izdati uvjerenje o kaznenom postupku.

 
Obrasci za uvjerenja za fizičke i pravne osobe dostupni su u rubrici UVJERENJA I OVJERE.

Radno vrijeme sa strankama:

9,00-11,00 sati
12 – 14,30 sati soba 10 – prizemlje
Dnevni odmor: 11,00 – 11,30 sati
Kontakt: tel.042-401-858

Internet provjera statusa predmeta!
Priopćenje za javnost u kaznenom predmetu broj K-787/10!

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U VARAŽDINU
Braće Radića 2, Varaždin

Posl. broj: PINF-8/13

Predmet: Priopćenje za javnost u kaznenom predmetu broj K-787/10


Pred Općinskim sudom u Varaždinu vođen je kazneni postupak pod poslovnim brojem K-787/10 protiv I-okrivljenika Davora Fare, II-okrivljenika Oskara Kirchbauma, III-okrivljenika Aleksandra Jukića, IV-okrivljenika Zorana Pitnera, V-okrivljenika Pave Perkovića, VI-okrivljenika Nevena Hećimovića, VII-okrivljenika Cvjetka Čandrlića i VIII-okrivljenika Ladislave Veselić.

U predmetnom kaznenom postupku u povodu izjavljenih žalbi donesena je odluka Županijskog suda u Varaždinu, kao suda drugoga stupnja, broj Kž-221/12-5, dana 22. siječnja 2013. godine, te je istom odlukom pravomoćno odlučeno da se:

- I-optuženik Davor Fara za kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti u produljenom trajanju, za kazneno djelo krivotvorenja službene isprave u produljenom trajanju i za kazneno djelo protupravnog prekida trudnoće osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine u koju mu se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru, i izriče mu se kao sporedna kazna novčana kazna u iznosu od 100 (sto) njegovih dnevnih dohodaka, a što iznosi 35.016,00 kuna,

- II-optuženik Oskar Kirchbaum za kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti u produljenom trajanju i za kazneno djelo krivotvorenja službene isprave u produljenom trajanju osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 2 (dva) mjeseca u koju mu se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru, i izriče mu se kao sporedna kazna novčana kazna u iznosu od 70 (sedamdeset) njegovih dnevnih dohodaka, a što iznosi 19.821,90 kuna,

- III-optuženik Aleksandar Jukić za kazneno djelo krivotvorenja službene isprave u produljenom trajanju, za kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti u produljenom trajanju i za kazneno djelo protupravnog prekida trudnoće osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine s time da se primjenjuje uvjetna osuda na način da se izrečena jedinstvena kazna zatvora neće izvršiti ako optuženik u roku od 2 (dvije) godine ne počini novo kazneno djelo, i izriče mu se kao sporedna kazna novčana kazna u iznosu od 80 (osamdeset) njegovih dnevnih dohodaka, a što iznosi 9.332,80 kuna,

- IV-optuženik Zoran Pitner za kazneno djelo poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti u produljenom trajanju i za kazneno djelo poticanja na krivotvorenje službene isprave u produljenom trajanju osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine u koju mu se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru,

- V-optuženik Pavo Perković za kazneno djelo poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti u produljenom trajanju osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 9 (devet) mjeseci s time da se primjenjuje uvjetna osuda na način da se izrečena kazna zatvora neće izvršiti ako optuženik u roku od 2 (dvije) godine ne počini novo kazneno djelo,

- VI-optuženik Neven Hećimović za kazneno djelo poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti u produljenom trajanju osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) mjeseci s time da se primjenjuje uvjetna osuda na način da se izrečena kazna zatvora neće izvršiti ako optuženik u roku od 2 (dvije) godine ne počini novo kazneno djelo,

- VII-optuženik Cvjetko Čandrlić za kazneno djelo poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti u produljenom trajanju osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 7 (sedam) mjeseci s time da se primjenjuje uvjetna osuda na način da se izrečena kazna zatvora neće izvršiti ako optuženik u roku od 2 (dvije) godine ne počini novo kazneno djelo,

- VIII-optuženica Ladislava Veselić za kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti u produljenom trajanju i za kazneno djelo krivotvorenja službene isprave u produljenom trajanju osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine s time da se primjenjuje uvjetna osuda na način da se izrečena jedinstvena kazna zatvora neće izvršiti ako optuženica u roku od 2 (dvije) godine ne počini novo kazneno djelo.

Drugostupanjskom odlukom odlučeno je, također:

- da se u odnosu na dva djela u odnosu na optuženike Zorana Pitnera i Pave Perkovića ukida prvostupanjska odluka, te će se u tom dijelu provesti ponovni postupak kod Općinskog suda u Varaždinu,

- da se u odnosu na dva djela u odnosu na optuženika Zorana Pitnera ukida prvostupanjska odluka, te da će se u tom dijelu provesti ponovni postupak s time da je prema stavu drugostupanjskog suda umjesto kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti riječ o kaznenim djelima primanja mita, a koja djela su u nadležnosti USKOK-a i Županijskog suda u Zagrebu,

- da se u odnosu na I-optuženika Davora Faru, II-optuženika Oskara Kirchbauma i IV-optuženika Zorana Pitnera ukida izrečena sigurnosna mjera zabrane obavljanja zvanja, djelatnosti ili dužnosti liječnika u trajanju od 1 (jedne) godine,

- da se optuženicima oduzimaju imovinske koristi ostvarene počinjenjem kaznenih djela i to od I-optuženika Davora Fare iznos od 28.200,00 kuna, od II-optuženika Oskara Kirchbauma iznos od 13.000,00 kuna, te od III-optuženika Aleksandra Jukića iznos od 2.800,00 kuna i 100,00 Eura.


U Varaždinu, 01. ožujka 2013. godine


GLASNOGOVORNIK OPĆINSKOG SUDA U VARAŽDINU:

                                                                                                    Denis Krnjak dipl. iur.