OGLAS

Broj: 3-Su-555/14 od 16.siječnja 2015. godine.

Općinski sud u Varaždinu, na temelju čl. 61. st. 6. Zakona o državnim službenicima (NN br. 92/05,142/06,77/07,107/07, 27/08,49/11, 150/11,34/12,49/12 , 37/13 i 38/13, uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, klasa: 119-02/14-04/627 urbroj: 514-03-01-01-03-14-03 od 22. prosinca 2014. godine, raspisuje


O G L A S
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
– administrativni referent – sudski zapisničar – 1 izvršitelj/ca, na određeno vrijeme, radi zamjene državne službenice za vrijeme bolovanja,
Stručni uvjeti:
– srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili birotehničke ili grafičke struke
– položen državni stručni ispit
– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– poznavanje rada na računalu

Osim navedenih stručnih uvjeta kandidati/kandidatkinje trebaju ispunjavati i opće uvjete
za prijam u državnu službu koji su propisani odredbama čl. 48. Zakona o državnim službenicima.

Na oglas se mogu prijaviti i kandidati/kandidatkinje koji nemaju položen državni
stručni ispit, a dužni su ga položiti na temelju članka 56. stavak 1. Zakona o državnim službenicima, najkasnije u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.


U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 49. Zakona o državnim službenicima.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno i vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
- preslik svjedodžbe o završnom ispitu,
- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslik radne knjižice s osobnim podacima i podacima o stažu odnosno elektronički zapis ili potvrdu s podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima),
- preslik uvjerenja o položenome državnom stručnom ispitu (ako kandidat ima položen državni stručni ispit),
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (original ne stariji od šest mjeseci)
- izvornik rješenja ili potvrde o priznatom statusu i potvrdu o nezaposlenosti - dokaz prava prednosti pri zapošljavanju.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i imaj prednost u odnosu na ostale kandidate /kinje samo pod jednakim uvjetima.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu, prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj: 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.


Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj: 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14) uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.


Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13) uz prijavu na javni natječaj dužan/na je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.


Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.


Osobe primljene u državnu službu imaju obvezu probnog rada koji traje dva mjeseca.


Opis poslova: vodi zapisnik sa sudskih rasprava po diktatu predsjednika vijeća odnosno suca, obavlja poslove prijepisa, piše sudska pismena i pozive strankama i svjedocima te obavlja druge poslove određene sudskim poslovnikom odnosno po nalogu upravitelja zajedničke sudske pisarnice. Poslove radnog mjesta obavlja kako u sjedištu suda, tako i u okviru Stalne službe u Ivancu a što će biti definirano godišnjim rasporedom poslova.

Plaća radnog mjesta za koje se vrši prijam propisana je člankom 109. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (Narodne novine br. 27/01) te Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova (Narodne novine br. 37/01, 38/01, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13 i 126/13).


Sa kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom provest će se razgovor radi utvrđivanja interesa, profesionalnih ciljeva, i motivacije za rad na predmetnom radnom mjestu, a za one koji neće pristupiti istom smatrat će se da su povukli prijavu oglas.


Kandidati će putem web-stranice Općinskog suda u Varaždinu (http://sudovi.pravosudje.hr/osvz) i na oglasnoj ploči Općinskog suda u Varaždinu najmanje pet dana prije provođenja razgovora biti obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja istog.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta se podnose u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web-stranici Ministarstva uprave, neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Općinski sud u Varaždinu, Ured predsjednika suda, Braće Radić 2 , 42 000 Varaždin, s naznakom: »Prijava na oglas«.

O rezultatima kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ovaj oglas objavljuje se putem Zavoda za zapošljavanje Varaždin, web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.hr i Općinskog suda u Varaždinu http://sudovi.pravosudje.hr/osvz te na oglasnoj ploči suda.


                                                                                                 Općinski sud u Varaždinu 
                                                                                                   PREDSJEDNIK SUDA

                                                                                                         Alan Pretković

 

 


POZIV

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U VARAŽDINU
URED PREDSJEDNIKABroj: 3-Su-501/2014-9
Varaždin, dana 18. prosinca 2014. godine
P O Z I V
Kojim se prijavljeni kandidati pozivaju da dana


23. prosinca 2014. godine u 10,00 satipristupite u Općinski sud u Varaždinu, Braće Radića 2, soba broj 101


radi provođenja strukturiranog razgovora prijavljenih na natječaj za popunu mjesta sudskog savjetnika – na određeno vrijeme, (OGLAS ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU 3Su-501/2014-2 od 03. prosinca 2014. godine)                                                                                           PREDSJEDNIK OPĆINSKOG

                                                                                                   SUDA U VARAŽDINU


                                                                                                         Alan Pretković

 

 


OBAVIJEST

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U VARAŽDINU
3 Su - 308/14
KOMISIJA ZA PROVEDBU NATJEČAJA


O B A V I J E S T


Pozivaju se kandidati koji su zadovoljili na provjeri znanja i provjeri poznavanja rada na računalu (dakle koji su iz svakog područja testiranja ostvarili najmanje 5 bodova) da pristupe razgovoru s Komisijom /intervju/ dana


17. prosinca 2014. godine u 12,00 sati u sobi 102


Komisija u razgovoru s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi i stečeno radno iskustvo u struci.
Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0-10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.
U prilogu se objavljuju rezultati dosadašnjeg testiranja (pismeni dio 4.12.2014. i pisanja po diktatu 11. 12. 2014. godine).


REZULTATI TESTIRANJA
od 04.12.2014. godine i 11. 12.2014. godine
POZNAVANJE USTAVA I SUDSKOG POSLOVNIKA TE PISANJA PO DIKTATU


IME I PREZIME Ustav Sudski poslovnik Pisanje po diktatu Intervju ukupno
B.B. 9 9 6   24
D.B. 7 7 10   24
Va.Hr. 8 9 0   -
A.H. 8 6 7   21
V.H. 10 10 9   29
I.G. 9 7 10   26
R.D. 7 7 9   23
T.J. 9 9 9   27
M.M. 7 7 10   24
N.M. 8 9 0   -
A.P. 9 9 9   27
S.Š. 9 9 9   27
P.T. 6 8 10   24
                                                                                           Komisija za provedbu natječaja

 

 


POZIV NA RAZGOVOR

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U VARAŽDINU
URED PREDSJEDNIKA
PREDSJEDNIK SUDA

Broj: 3-Su-352/2014-43
U Varaždinu, 12. prosinca 2014. godineSukladno uvjetima oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme broj 3-Su-352/14-10 od 26. studenog 2014. godine za prijam u državnu službu administrativnog referenta – sudskog zapisničara, jednog izvršitelja/ce, na određeno vrijeme, prijavljenim kandidatima upućuje seP O Z I V  N A  R A Z G O V O R


koji će se održati dana 19. prosinca 2014. godine u 08,00 sati u Općinskom sudu u Varaždinu, Braće Radić 2, soba 102, prvi kat
Za kandidate koji ne pristupe razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu za oglas.
Kandidati koji su zaprimili obavijest da ne udovoljavaju formalnim uvjetima ili da im prijava nije uredna ili pravovremena, ne pristupaju razgovoru.


.                                                                                             PREDSJEDNIK SUDA:
                                                                                                   Alan Pretković
DNA: Oglasna ploča suda 
          Putem web stranice suda

 

 


Obavijest - provjera znanja!

5.12.2014.

O B A V I J E S T


Provjera znanja strojopisa i rada na računalo za kandidate prijavljene na natječaj za popunu radnog mjesta administrativnog referenta – sudskog zapisničara ("(Narodne novine" broj 119/14), a koji su prošli pismeni dio testiranja održanog dana 04. 12. 2014.godine održat će se dana 11. prosinca 2014. godine u 12,45 sati u sobi 19/ kabinet za kompjutorsku daktilografiju
u Gospodarskoj školi u Varaždinu.

OPĆINSKI SUD U VARAŽDINU
Komisija za provedbu natječaja

OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme!
4.12.2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U VARAŽDINU
Ured predsjednika suda

Broj: 3-Su-501/14-2 od 03.prosinca 2014. godine.

Općinski sud u Varaždinu, temeljem čl. 30. Zakona o sudovima (NN broj 28/13) i članka 61 stavka 6 Zakona o državnim službenicima (NN br. 92/05,142/06,77/07,107/07, 27/08,49/11, 150/11,34/12,49/12 i 37/13 i 38/13), uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, klasa: 119-02/14-04/564 urbroj: 514-03-01-01-03-14-02 od 27. studenog 2014. godine, raspisuje

OGLAS
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

– sudski savjetnik – 1 izvršitelja/ce, na određeno vrijeme radi zamjene odsutne djelatnice suda za vrijeme trajanja bolovanja uz obavezni probni rad u trajanju od 2 (dva) mjeseca

Stručni uvjeti:
– završen sveučilišni diplomski studij prava
– položen pravosudni ispit

Osim posebnih stručnih uvjeta kandidati/kandidatkinje trebaju ispunjavati opće uvjete propisane u čl. 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 49. Zakona o državnim službenicima.

Na temelju čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine 82/08“) na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Uz prijavu je potrebno priložiti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta javnog natječaja:
- životopis
- domovnicu
- diplomu
- radnu knjižicu s osobnim podacima i podacima o stažu
- uvjerenje o položenome pravosudnom ispitu
- uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu, prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13 i 148/13) uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ 157/13) uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.


Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Osobe primljene u državnu službu imaju obvezu probnog rada koji traje dva mjeseca.
Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se razgovor.
Opis poslova: U okviru vlastite sudske referade sudski savjetnik-ca će obavljati poslove navedene u čl. 110. Zakona o sudovima (NN 28/13). Ovisno o godišnjem rasporedu poslova, poslovi će se obavljati u sjedištu suda ili pak stalnoj službi u Ivancu.

Plaća radnog mjesta propisana je Uredbom o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine 25/13), vidljivo na web-stranici Narodnih novina: www.nn.hr.

Kandidati će putem web-stranice Općinskog suda u Varaždinu (http://sudovi.pravosudje.hr/osvz) i na oglasnoj ploči Općinskog suda u Varaždinu najmanje 5 dana prije provođenja razgovora biti izviješteni o mjestu i vremenu održavanja istog.
Za kandidate koji ne pristupe razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave na web stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose na adresu: Općinski sud u Varaždinu, Ured predsjednika suda, Braće Radić 2 , 42 000 Varaždin, s naznakom: »Za oglas – sudski savjetnik«.
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ovaj oglas objavljuje se putem nadležne službe za zapošljavanje, na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.hr i Općinskog suda u Varaždinu http://sudovi.pravosudje.hr/osvz te na oglasnoj ploči suda. Obavijest o raspisivanju oglasa dostavit će se Zavodu za zapošljavanje Varaždin.

Općinski sud u Varaždinu
PREDSJEDNIK SUDA

Alan Pretković

Oglas - administrativni referent – sudski zapisničar!

28.11.2014.

 

Broj: 3-Su-352/14-10
od 25. studenog 2014. godine.

Općinski sud u Varaždinu, na temelju čl. 61. st. 6. Zakona o državnim službenicima (NN br. 92/05,142/06,77/07,107/07, 27/08,49/11, 150/11,34/12,49/12 , 37/13 i 38/13, uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, klasa: 119-02/14-04/340 urbroj: 514-03-01-01-03-14-05 od 27.listopada 2014. godine, te prethodnu suglasnost Ministarstva uprave Republike Hrvatske Klasa 112-01/14-01/736 urbroj:515-04-01-02/4-14-2 od 07. studenoga 2014. godine raspisuje

O G L A S
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme– administrativni referent – sudski zapisničar – 1 izvršitelj/ca, na određeno vrijeme od 6 (šest) mjeseci, radi povećanja obima posla

Stručni uvjeti:
– srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili birotehničke ili grafičke struke
– položen državni stručni ispit
– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– poznavanje rada na računalu

Osim navedenih stručnih uvjeta kandidati/kandidatkinje trebaju ispunjavati i opće uvjete
za prijam u državnu službu koji su propisani odredbama čl. 48. Zakona o državnim službenicima.

Na oglas se mogu prijaviti i kandidati/kandidatkinje koji nemaju položen državni
stručni ispit, a dužni su ga položiti na temelju članka 56. stavak 1. Zakona o državnim službenicima, najkasnije u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.


U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 49. Zakona o državnim službenicima.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno i vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
- preslik svjedodžbe o završnom ispitu,
- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslik radne knjižice s osobnim podacima i podacima o stažu odnosno elektronički zapis ili potvrdu s podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima),
- preslik uvjerenja o položenome državnom stručnom ispitu (ako kandidat ima položen državni stručni ispit),
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (original ne stariji od šest mjeseci)
- izvornik rješenja ili potvrde o priznatom statusu i potvrdu o nezaposlenosti - dokaz prava prednosti pri zapošljavanju.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i imaj prednost u odnosu na ostale kandidate /kinje samo pod jednakim uvjetima.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu, prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj: 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13 i 148/13), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj: 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13,148/13 i 92/14) uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13) uz prijavu na javni natječaj dužan/na je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Osobe primljene u državnu službu imaju obvezu probnog rada koji traje dva mjeseca.


Opis poslova: vodi zapisnik sa sudskih rasprava po diktatu predsjednika vijeća odnosno suca, obavlja poslove prijepisa, piše sudska pismena i pozive strankama i svjedocima te obavlja druge poslove određene sudskim poslovnikom odnosno po nalogu upravitelja zajedničke sudske pisarnice. Poslove radnog mjesta obavlja kako u sjedištu suda, tako i u okviru Stalne službe u Ivancu a što će biti definirano godišnjim rasporedom poslova.

Plaća radnog mjesta za koje se vrši prijam propisana je člankom 109. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (Narodne novine br. 27/01) te Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova (Narodne novine br. 37/01, 38/01, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13 i 126/13).
Sa kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom provest će se razgovor radi utvrđivanja interesa, profesionalnih ciljeva, i motivacije za rad na predmetnom radnom mjestu, a za one koji neće pristupiti istom smatrat će se da su povukli prijavu oglas.
Kandidati će putem web-stranice Općinskog suda u Varaždinu (http://sudovi.pravosudje.hr/osvz) i na oglasnoj ploči Općinskog suda u Varaždinu najmanje pet dana prije provođenja razgovora biti obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja istog.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta se podnose u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web-stranici Ministarstva uprave, neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Općinski sud u Varaždinu, Ured predsjednika suda, Braće Radić 2 , 42 000 Varaždin, s naznakom: »Prijava na oglas«.

O rezultatima kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ovaj oglas objavljuje se putem Zavoda za zapošljavanje Varaždin, web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.hr i Općinskog suda u Varaždinu http://sudovi.pravosudje.hr/osvz te na oglasnoj ploči suda.

Općinski sud u Varaždinu
PREDSJEDNIK SUDA Alan Pretković

Poziv za testiranje!

27.11.2014.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U VARAŽDINU
Komisija za provedbu natječaja

Broj: 3-Su-308/14
Varaždin, dana 25. studenog 2014. godine

POZIV ZA TESTIRANJE

Kojom se pozivate da dana 4. prosinca 2014.g. u 12,00 sati

pristupite u Općinski sud u Varaždinu, Braće Radića 2, – velika raspravna dvorana

radi testiranja kandidata prijavljenih na natječaj za popunu mjesta administrativnog referenta – sudskog zapisničara 3-Su-308/14 od 12. rujna 2014. godine („Narodne novine“ 119/14), a koje testiranje se sastoji od:

- provjere poznavanja osnova Ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske (Ustav Republike Hrvatske) – pismeni test – 10 pitanja
- provjere znanja iz područja za koji je raspisan javni natječaj (Sudski poslovnik) – pismeni test – 10 pitanja
- provjere znanja strojopisa i rada na računalu –utvrđivanje brzine i točnosti pisanja po diktatu
- razgovora (intervjua) s Komisijom za provedbu javnog natječaja

Pravni izvori za pripremu provjere znanja su:

1. Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine 85/10-pročišćeni tekst)
2. Sudski poslovnik (Narodne novine 37/14 i NN 49/14)


PRAVILA TESTIRANJA

1. Po dolasku na provjeru znanja i vještine od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavanju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.

2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata započet će se s testiranjem.

3. Za provjeru znanja kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja koja su jednaka za sve kandidate.

Pismena provjera znanja za kandidate sastoji se od dva dijela:

- poznavanje osnova Ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, odnosno 10 pitanja iz Ustave Republike Hrvatske u trajanju od 15 minuta

- provjera znanja sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta administrativni referent – sudski zapisničar, odnosno 10 pitanja iz Sudskog poslovnika u trajanju od 15 minuta.

Pismena provjera znanja ukupno traje 30 minuta. Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od jedan do deset (1-10) bodova. Smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su za svaki dio pismene provjere znanja dobili najmanje po pet (5) bodova.

4. Za vrijeme pisane provjere znanja nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
- napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja
- razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red

Ukoliko kandidat postupi na nedopušteni prethodno opisani način, bit će udaljen s testiranja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće niti ocjenjivati, te će se smatrati da je odnosni kandidat povukao prijavu na javni natječaj.

5. Po završenim pismenim testovima kandidati koji su iz svakog područja ostvarili najmanje pet (5) bodova, pristupaju provjeri znanja strojopisa i rada na računalu. Provjera se obavlja utvrđivanjem sposobnosti brzine i točnosti pisanja po diktatu u trajanju od 5 minuta na osobnom računalu.

Uspješnost u diktatu će se bodovati bodovima od 0 do 10 bodova, a rezultat se ostvaruje na osnovu postignutih netto udaraca u minuti. Za svaku učinjenu pogrešku oduzima se 25 udaraca, a dozvoljeni % učinjenih grešaka je maksimalno 0,6 %.

Bodovanje se vrši prema tablici:

NETO UDARCI U MINUTI – BROJ BODOVA

241-250 5 bodova
251-260 6 bodova
261-270 7 bodova
271-280 8 bodova
281-290 9 bodova
291 i više 10 bodova

Smatra se da je kandidat položio provjeru ovog znanja i vještine ako je kod provjere ostvario najmanje 5 bodova, što je 50 % ukupnog broja bodova.

6. Komisija se obaviti i razgovor sa kandidatima sukladno čl. 13 ranije citirane uredbe time da će se razgovor – intervju obaviti sa kandidatima koji su zadovoljili na testiranju.

7. Komisija kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi. Rezultati intervjua se boduju na isti način kao i pisani test, odnosno svaki kandidat može ostvariti od 0 do 10 bodova. Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.8. Nakon provedenog testiranja Komisija utvrđuje rang – listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na intervjuu.

Rang lista se dostavlja predsjedniku suda s izvješćem o provedenom postupku. U postupku provedbe postupka predsjednik suda donosi rješenje o prijamu u državnu službu, odnosno rješenje o izboru kandidata koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenima na javni natječaj, te svaki kandidat ima pravo podnijeti Odboru za državnu službu (putem ovog suda), žalbu protiv tog rješenja u roku od 15 dana od dana dostave tog rješenja.

Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj.


Na testiranje se pozivaju svi kandidati koji su podnijeli uredne i pravovremene prijave, osim onih kojima je sud odaslao obavijesti o razlozima zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenima na ovaj natječaj.PREDSJEDNICA KOMISIJE
ZA PROVEDBU NATJEČAJA:

Sanja Bađun

Poziv na razgovor!

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U VARAŽDINU
URED PREDSJEDNIKA
PREDSJEDNIK SUDA

Broj: 3-Su-453/2014-41
U Varaždinu, 20. studenog 2014. godineSukladno uvjetima oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme broj 3-Su-453/14-3 od 29. listopada 2014. godine
za prijam u državnu službu administrativnog referenta – sudskog zapisničara, jednog izvršitelja/ce, na određeno vrijeme, do povratka službenice sa s rodiljnog dopusta prijavljenim kandidatima, koji ispunjavanju formalne uvijete upućuje seP O Z I V N A R A Z G O V O R

 

koji će se održati dana 26. studenog 2014. godine prema priležećem rasporedu, počevši od 8,00 sati u Općinskom sudu u Varaždinu, Braće Radić 2, soba 102, prvi kat


Za kandidate koji ne pristupe razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu za oglas.

Raspored održavanja razgovora:

Od 8,00 sati:
1. ANITA PETEK
2. NEVENKA MARTINEC
3. LJILJANA HADROVIĆ
4. MIRJANA MARKOVIĆ
5. SANDRA POKOS
6. DRAŽENKA ĆOSIĆ
7. IRENA GAL
8. ANDREJA HUSNJAK
9. IVA HAINŽ
10. DIJANA BOGADI
Od 9,00 sati:
11. LJILJANA SIMIĆ
12. PETRA TARODI
13. DIANA GEČEK
14. KRISTINA HRMAN
15. ANICA ZEBEC
16. ANDREA ŽUTI
17. MIHAEL VUČKOVIĆ
18. MARINA GAŠPARIĆ
19. IVANKA VRESK
20. JASNA VAROŠANEC
Od 10,00 sati:
21. MARIO CAFUK
22. MELANI SLAVIČEK
23. MIHAELA VARDIJAN
24. MIHAELA GERIĆ
25. DANIJELA DRAGOJEVIĆ
26. VIKTORIJA JUG
27. DINA KOŠĆAK
28. MARKO MAKAJ
29. SNJEŽANA ŠPREM
30. BRANKA BORAK
31. VALERIJA HRANIĆ


                                                                                              PREDSJEDNIK SUDA:
                                                                                                    Alan Pretković
DNA: Oglasna ploča suda
Putem web stranice suda

 

 


 


Oglas - administrativni referent – sudski zapisničar!

31.10.2014.

 

Broj: 3-Su-453/14 od 29. listopada 2014. godine.

Općinski sud u Varaždinu, na temelju čl. 61. st. 6. Zakona o državnim službenicima (NN br. 92/05,142/06,77/07,107/07, 27/08,49/11, 150/11,34/12,49/12 , 37/13 i 38/13, uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, klasa: 119-02/14-04/494 urbroj: 514-03-01-01-03-14-02 od 27.listopada 2014. godine, raspisuje

O G L A S
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme– administrativni referent – sudski zapisničar – 1 izvršitelj/ca, na određeno vrijeme, radi zamjene državne službenice Višnje Bregović za vrijeme bolovanja, a potom i za vrijeme korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta

Stručni uvjeti:
– srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili birotehničke ili grafičke struke
– položen državni stručni ispit
– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– poznavanje rada na računalu

Osim navedenih stručnih uvjeta kandidati/kandidatkinje trebaju ispunjavati i opće uvjete
za prijam u državnu službu koji su propisani odredbama čl. 48. Zakona o državnim službenicima.

Na oglas se mogu prijaviti i kandidati/kandidatkinje koji nemaju položen državni
stručni ispit, a dužni su ga položiti na temelju članka 56. stavak 1. Zakona o državnim službenicima, najkasnije u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.


U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 49. Zakona o državnim službenicima.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno i vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
- preslik svjedodžbe o završnom ispitu,
- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslik radne knjižice s osobnim podacima i podacima o stažu odnosno elektronički zapis ili potvrdu s podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima),
- preslik uvjerenja o položenome državnom stručnom ispitu (ako kandidat ima položen državni stručni ispit),
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (original ne stariji od šest mjeseci)
- izvornik rješenja ili potvrde o priznatom statusu i potvrdu o nezaposlenosti - dokaz prava prednosti pri zapošljavanju.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i imaj prednost u odnosu na ostale kandidate /kinje samo pod jednakim uvjetima.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu, prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj: 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13 i 148/13), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj: 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13 i 148/13) uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13) uz prijavu na javni natječaj dužan/na je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Osobe primljene u državnu službu imaju obvezu probnog rada koji traje dva mjeseca.


Opis poslova: vodi zapisnik sa sudskih rasprava po diktatu predsjednika vijeća odnosno suca, obavlja poslove prijepisa, piše sudska pismena i pozive strankama i svjedocima te obavlja druge poslove određene sudskim poslovnikom odnosno po nalogu upravitelja zajedničke sudske pisarnice. Poslove radnog mjesta obavlja kako u sjedištu suda, tako i u okviru Stalne službe u Ivancu a što će biti definirano godišnjim rasporedom poslova.

Plaća radnog mjesta za koje se vrši prijam propisana je člankom 109. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (Narodne novine br. 27/01) te Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova (Narodne novine br. 37/01, 38/01, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13 i 126/13).
Sa kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom provest će se razgovor radi utvrđivanja interesa, profesionalnih ciljeva, i motivacije za rad na predmetnom radnom mjestu, a za one koji neće pristupiti istom smatrat će se da su povukli prijavu oglas.
Kandidati će putem web-stranice Općinskog suda u Varaždinu (http://sudovi.pravosudje.hr/osvz) i na oglasnoj ploči Općinskog suda u Varaždinu najmanje pet dana prije provođenja razgovora biti obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja istog.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta se podnose u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web-stranici Ministarstva uprave, neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Općinski sud u Varaždinu, Ured predsjednika suda, Braće Radić 2 , 42 000 Varaždin, s naznakom: »Prijava na oglas«.

O rezultatima kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ovaj oglas objavljuje se putem Zavoda za zapošljavanje Varaždin, web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.hr i Općinskog suda u Varaždinu http://sudovi.pravosudje.hr/osvz te na oglasnoj ploči suda.

Općinski sud u Varaždinu
PREDSJEDNIK SUDA Alan Pretković