JAVNI NATJEČAJ - administrativni referent – sudski zapisničar !
Poziv - ZK referent - strukturirani razgovor!
Obavijest - intervju - administrativni referenta – sudski zapisničar!
Obavijest za testiranje - strojopis!

22.4.2016.

 

  OBAVIJEST_ZA_DIKTAT_28_04.pdf

 

Poziv - strukturirani razgovor - sudski savjetnik na određeno vrijeme!
Evaluacija rada Općinskog suda u Varaždinu!
POZIV ZA TESTIRANJE - administrativni referent – sudski zapisničar!

8.4.2016.

 

  OBAVIJEST_testiranje.pdf

 

 

Oglas za prijam - ZK referent III. vrste!

6.4.2016.

 

  OSVZ_NATJECAJ_zk_referent.pdf

 

 

Poziv - testiranje za sudskog savjetnika!
OGLAS ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME!

11.03.2016.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U VARAŽDINU
Ured predsjednika suda

Broj: 7-Su-105/16-3 od 09. ožujka 2016. godine.

Općinski sud u Varaždinu, temeljem čl. 30. Zakona o sudovima („Narodne novine“ broj 28/13 i 33/15) i članka 61 stavka 6 Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11 – Zakon o registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2036/2012), uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, klasa: 119-02/16-04/138 urbroj: 514-03-02-01-02-16-04 od 29. veljače 2016. godine, raspisujeOGLAS
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme


u Općinski sud u Varaždinu


sudski savjetnik – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice
Stručni uvjeti:
– završen sveučilišni diplomski studij prava
– položen pravosudni ispit

Osim posebnih stručnih uvjeta kandidati/kandidatkinje trebaju ispunjavati opće uvjete propisane u čl. 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 49. Zakona o državnim službenicima.

Na temelju čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08) na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od 2 (dva) mjeseca.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu je potrebno priložiti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta javnog natječaja:
- životopis
- domovnicu
- diplomu
- radnu knjižicu s osobnim podacima i podacima o stažu
- uvjerenje o položenome pravosudnom ispitu
- uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas, o čemu joj se dostavlja obavijest.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti kod prijma u državnu službu, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu, prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14) uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14) uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.


Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se razgovor.

Opis poslova: U okviru vlastite sudske referade sudski savjetnik-ca će obavljati poslove navedene u čl. 110. Zakona o sudovima („Narodne novine“ broj 28/13 i 33/15)(NN 28/13). Ovisno o godišnjem rasporedu poslova, poslovi će se obavljati u sjedištu suda ili pak stalnoj službi u Ivancu.

Plaća radnog mjesta propisana je Uredbom o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (37/01, 38/01, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 11/15, 32/15), koja je objavljena na web-stranici Narodnih novina (www.nn.hr).


Kandidati će putem web-stranice Općinskog suda u Varaždinu (http://sudovi.pravosudje.hr/osvz) i na oglasnoj ploči Općinskog suda u Varaždinu najmanje 5 dana prije provođenja razgovora biti izviješteni o mjestu i vremenu održavanja istog.
Za kandidate koji ne pristupe razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave na adresu: Općinski sud u Varaždinu, Ured predsjednika suda, Braće Radić 2 , 42 000 Varaždin, s naznakom: »Za oglas – sudski savjetnik«.
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata.

Ovaj oglas objavljuje se putem nadležne službe za zapošljavanje, na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.hr i Općinskog suda u Varaždinu http://sudovi.pravosudje.hr/osvz te na oglasnoj ploči suda.


                                                                                                            Općinski sud u Varaždinu 
                                                                                                                PREDSJEDNIK SUDA 

                                                                                                                       Alan Pretković