Poziv za testiranje - sudski savjetnik!

18.11.2015.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U VARAŽDINU
Komisija za provedbu natječaja

Broj: 7-Su-344/2015
Varaždin, dana 18. studenog 2015. godine

POZIV ZA TESTIRANJE

Pozivate se da dana

26. studenog 2015.g. u 12,00 sati

pristupite u Općinski sud u Varaždinu, Braće Radića 2 – soba broj 102

radi testiranja kandidata prijavljenih na natječaj za popunu mjesta sudskog savjetnika broj: 7-Su-344/15-3 od 14. rujna 2015.g. („Narodne novine“ 111/15 od 14. listopada 2015.g.), primjenom čl. 8.st.6. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN. 74/10, 142/11, 53/12), a koje testiranje se sastoji od:

- provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske (Ustav Republike Hrvatske) – pismeni test – 10 pitanja
- provjere znanja iz područja za koji je raspisan javni natječaj (Ovršni zakon, Zakon o parničnom postupku, Sudski poslovnik) – pismeni test – 10 pitanja
- razgovora (intervjua) s Komisijom za provedbu javnog natječaja

Pravni izvori za pripremu provjere znanja su:

1. Ustav Republike Hrvatske (NN. 85/10 – pročišćeni tekst)
2. Ovršni zakon (NN. 112/12, 25/13, 93/14)
3. Zakon o parničnom postupku (NN. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)
4. Sudski poslovnik (NN. 37/14, 49/14, 8/15).


PRAVILA TESTIRANJA

1. Po dolasku na provjeru znanja i vještine od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavanju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.

2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata započet će se s testiranjem.

3. Za provjeru znanja kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja koja su jednaka za sve kandidate.

Pismena provjera znanja za kandidate sastoji se od dva dijela:

- poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, odnosno 10 pitanja iz Ustave Republike Hrvatske u trajanju od 15 minuta

- provjere znanja bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta sudskog savjetnika, odnosno 10 pitanja iz Ovršnog zakona, Zakona o parničnom postupku i Sudskog poslovnika u trajanju od 15 minuta.

Pismena provjera znanja ukupno traje 30 minuta. Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od jedan do deset (1-10) bodova. Smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su za svaki dio pismene provjere znanja dobili najmanje po pet (5) bodova.

4. Za vrijeme pisane provjere znanja nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
- napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja
- razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red

Ukoliko kandidat postupi na nedopušteni prethodno opisani način, biti će udaljen s testiranja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće niti ocjenjivati, te će se smatrati da je odnosni kandidat povukao prijavu na javni natječaj.

5. Komisija se obaviti i razgovor sa kandidatima, time da će se razgovor – intervju obaviti sa kandidatima koji su zadovoljili na testiranju.

6. Komisija kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi. Rezultati intervjua se boduju na isti način kao i pisani test, odnosno svaki kandidat može ostvariti od 0 do 10 bodova. Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.

7. Nakon provedenog testiranja Komisija utvrđuje rang – listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na intervjuu.

Rang lista se dostavlja predsjedniku suda s izvješćem o provedenom postupku. U postupku provedbe postupka predsjednik suda donosi rješenje o prijmu u državnu službu, odnosno rješenje o izboru kandidata koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenima na javni natječaj, te svaki kandidat ima pravo podnijeti Odboru za državnu službu (putem ovog suda), žalbu protiv tog rješenja u roku od 15 dana od dana dostave tog rješenja.

Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj.


Na testiranje se pozivaju kandidati:

1. Grabar Andreja, Ivanec, Varaždinska 7a
2. Golubić-Horvat Ivana, Varaždin, K.P. Krešimira IV 30
3. Keretić Ljerka, Varaždin, M. Krleže 1a
4. Novak Klementina, Macinec, Dragoslavec Selo 28a
5. Pavković Rendić Lana, Varaždin, Ulica hrvatskih branitelja 2c
6. Tojčić Marina, Zagreb, Jurkovićeva 26
7. Turkalj Nikola, Varaždin, J. Pupačića 38
8. Valjak Ivančica, Jalkovec, B. Radića 10


PREDSJEDNICA KOMISIJE
ZA PROVEDBU NATJEČAJA:

Sanja Bađun

 

 

Izdavanje potvrde iz kaznene evidencije i posebnog uvjerenja u postupku kandidiranja!

7.10.2015.

 

Izdavanje potvrde iz kaznene evidencije i posebnog uvjerenja u postupku kandidiranja za zastupnike u Hrvatski sabor

 

 izdavanje.pdf

 

 obrazac.pdf

 

 potvrda.pdf

 

 

Javni natječaj - sudski savjetnik!

7.10.2015.

 

  natječaj (.pdf)

 

 

Upitnici - procjena funkcioniranja Općinskog suda u Varaždinu!

8.9.2015.

 

 Upitnici za korisnike sudova i odvjetnike - procjena funkcioniranja Općinskog suda u Varaždinu

 


   UPITNIK_ZA_KORISNIKE_ SUDOVA (.pdf)

 

   UPITNIK_ZA_ODVJETNIKE (.pdf)

 

 

Obavijest o radu ZK odjela OSVŽ na dan 18.5.2015.!

15.5.2015.

 

Zbog uvođenja novog informacijskog sustava u ZK odjelu ovog suda, ZK odjel neće primati stranke u ponedjeljak 18.5.2015.g.

 

Obavijest - izdavanje uvjerenja u Ivancu!

22.4.2015.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U VARAŽDINU
Braće Radić 2

O B A V I J E S T

predmet: izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak

Obavještavaju se stranke s područja nadležnosti Stalne službe u Ivancu da se od 01. travnja 2015. godine uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak izdaju u sjedištu Stalne službe u Ivancu.


Stranke se primaju radnim danom od 09,00 – 14,30 sati.

U Varaždinu, 30. ožujka 2015. godine.

Predsjednik suda:
Alan Pretković

 

 

Odluka o ukidanju fizičke oglasne ploče!

9.2.2015.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U VARAŽDINU
URED PREDSJEDNIKA


Broj: 2-Su-486/2014-4
Varaždin, dana 06. veljače 2015. godineTemeljem čl. 30. toč.1 u svezi čl.31. st. 1 Zakona o sudovima predsjednik Općinskog suda u Varaždinu Alan Pretković, dana 06. veljače 2015. godine donio jeO D L U K U
o ukidanju fizičke oglasne ploče Općinskog suda u Varaždinu s danom 08. veljače 2015. godine, te početku objavljivanja na e-Oglasnoj ploči s danom 09. veljače 2015. godineO b r a z l o ž e n j eNakon što su ispunjeni svi potrebiti tehnički preduvjeti za dostavu pismena sudionicima u sudskim postupcima putem e-Oglasne ploče valjalo je donijeti odluku o ukidanju fizičke oglasne ploče na naslovnom sudu.
Ista se ukida s danom 08. veljače 2015. godine, a od dana 09. veljače 2015. godine sva pismena koja su se dostavljala putem fizičke oglasne ploče dostavljat će se putem e-Oglasne ploče, te će biti dostupna na web-stranici
https://e-oglasna.pravosudje.hr/.


PREDSJEDNIK SUDA:
Alan Pretković

Novi obrazac za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak!

3.4.2014.

 

obrazac.pdf

 

 

Obavijest strankama - izdavanje uvjerenja!

19.2.2014.

 

OBAVIJEST STRANKAMA

U Općinskom sudu u Varaždinu izdaju se uvjerenja da protiv fizičke i pravne osobe nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, te potvrđena pravomoćna optužnica na području RH te da pred Županijskim sudom u Varaždinu i pred Općinskim sudom u Varaždinu nije određena rasprava na temelju privatne tužbe te povodom optužnog prijedloga, nije donesena nepravomoćna presuda i nije donesena nepravomoćna presuda o izdavanju kaznenog naloga .

Pristojba na potvrdu o kaznenom postupku se ne naplaćuje u slučajevima kada se potvrda traži:
1. radi ostvarivanja prava na dodatak za djecu,
2. radi ostvarivanja prava iz zdravstvenoga, invalidskog ili mirovinskog osiguranja,
3. radi socijalne zaštite ili
4. u svrhu zasnivanja radnog odnosa.

U ostalim slučajevima osobe koje traže izdavanje takve potvrde plaćaju sudsku pristojbu u obliku državnih biljega u iznosu od 10,00 kn za podnesak kojim se traži izdavanje uvjerenja i 20,00 kuna, te ukupno 30 kn za svako izdano uvjerenje. (Tar. br. 31. Zakona o sudskim pristojbama).

Uvjerenje se izdaje samo na osobni zahtjev stranke ili po punomoći. Punomoć mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.

Stranka odnosno opunomoćenik mora predočiti važeću osobnu iskaznicu za osobu za koju se traži izdavanje uvjerenja ili presliku važeće osobne iskaznice ovjerene kod javnog bilježnika jer se u protivnom uvjerenje neće izdati.

Uvjerenje o kaznenom postupku prema članku 22. stavak 4. Zakonu o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91 i 103/96 - Odluka USRH) izdaje sud koji je mjesno nadležan prema prebivalištu stranke.

Prebivalište stranke dokazuje se samo važećom osobnom iskaznicom.

Prema odredbi članka 1. Zakona o osobnoj iskaznici ("Narodne novine", broj: 11/02, 122/02 i 31/06) osobna iskaznica je javna isprava kojom se osim identiteta i hrvatskog državljanstva, spola i datuma rođenja, dokazuje prebivalište i adresa stanovanja.

Međutim, prema odredbi članka 1. Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana ("Narodne novine", broj: 77/99, 133/02 i 48/05) putna isprava je javna isprava kojom se dokazuje samo identitet i hrvatsko državljanstvo; stoga se na temelju putovnice ne može izdati uvjerenje o kaznenom postupku.

 
Obrasci za uvjerenja za fizičke i pravne osobe dostupni su u rubrici UVJERENJA I OVJERE.

Radno vrijeme sa strankama:

9,00-11,00 sati
12 – 14,30 sati soba 10 – prizemlje
Dnevni odmor: 11,00 – 11,30 sati
Kontakt: tel.042-401-858

Internet provjera statusa predmeta!