Glavni izbornik
Naslovnica
KONTAKT INFO
Način pružanja informacija strankama
Vrijeme primanja stranaka
Nadležnost
Poslovni plan
Žiro računi suda
Šifarnik za uplatu sudskih pristojbi
Povrat pristojbi
Šifarnik predmeta OSVŽ
Šifarnik predmeta SS Ivanec
SUCI I SAVJETNICI
UNUTARNJE USTROJSTVO SUDA
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL
Digitalizacija zemljišnih knjiga
Sudske pristojbe u ZK postupcima
Obrasci ZK prijedloga
UVJERENJA I OVJERE
OGLASNA PLOČA
INTERNI OPĆI AKTI
INTERNET PROVJERA STATUSA PREDMETA
MIRENJE
Vodič kroz mirenje
Letak o mirenju
JAVNA NABAVA
Plan nabave
Pozivi za dostavu ponuda i troškovnici
Pregled sklopljenih ugovora
Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti
Sprječavanje sukoba interesa
FISKALNA ODGOVORNOST
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Zahtjevnice
Procedura zaprimanja računa
Procedura naplate vlastitih prihoda
Pravilnik o blagajničkom poslovanju
Procedura praćenja i naplate sudskih pristojbi
Procedura naplate troškova kaznenog postupka, novčanih kazni i oduzete imovinske koristi
Procedure izdavanja putnih računa i blagajničkog poslovanja
Dodatak postupku zaprimanja računa
Financijski planovi 2019-2020
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
Financijski izvještaji za 2014.g.
Financijski izvještaji za 2015.g.
Financijski izvještaji za 2016.g.
Financijski izvještaji za 2017.g.
Financijski izvještaji za 2018.g. za PSVŽ
Financijski izvještaji za 2018.g. za OSVŽ
Financijski izvještaji za 2019.g.
PRISTUP INFORMACIJAMA
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Izvješća
USTUPLJENI PREDMETI
OSTALO
Napomena
Pravosudna tijela u Varaždinu
UREDNIŠTVO
Naša lokacija
IZDAVANJE POTVRDA SUDA U SVRHU KANDIDIRANJA NA IZBORIMA!

3.6.2020.

 

IZDAVANJE POTVRDA SUDA ODNOSNO POSEBNOG UVJERENJA IZ KAZNENE EVIDENCIJE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA U SVRHU KANDIDIRANJA NA IZBORIMA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR IZDAVATI ĆE SE U SJEDIŠTU OPĆINSKOG SUDA U VARAŽDINU – SOBA 102/I (u radne dane po potrebi i u sobi 10/p).
 
Navedene potvrde odnosno posebna uvjerenja Ministarstva pravosuđa izdavati će se u sjedištu suda u razdoblju od 3. lipnja 2020. do 16. lipnja 2020.
 
Potvrde se mogu podići u Općinskom sudu u Varaždinu u vremenu kako slijedi:
 
- 3.-5. lipnja 2020. od 9:00 do 15:00 sati
- 6.-7. lipnja 2020. od 10:00 do 14:00 sati
- 8.-12. lipnja 2020. od 9:00 do 15:00 sati
- 13.-15. lipnja 2020. od 9:00 do 20:00 sati
- 16. lipnja 2020. od 9:00 do 24:00 sata.
 
 
Zahtjev za izdavanje potvrde o tome nalazi li se kandidat u kaznenoj evidenciji odnosno posebnog uvjerenja Ministarstva pravosuđa u svrhu sudjelovanja u postupku kandidiranja, može se podnijeti osobno ili temeljem specijalne punomoći ovjerene kod javnog bilježnika odnosno specijalne punomoći dane odvjetniku, a koje punomoći su dane upravo u svrhu pribavljanja potvrde suda odnosno posebnog uvjerenja, za potrebe kandidiranja za zastupnike u Hrvatski sabor.
 
Uz zahtjev za izdavanje potvrde o podacima iz kaznene evidencije obvezno je priložiti i fotokopiju osobne iskaznice ili putovnice.

    

Obavijest o nacinu izdavanja potvrde-kandidiranje za sabor.pdf

  

ZAHTJEV za izdavanje potvrde o podacima iz kaznene evidencije - obrazac VI.pdf

 

 
  
  
 

ODLUKA o obustavi postupka prijma!
Rješenje o prijmu - zapisničar!

26.5.2020.

 

RJ O PRIJMU-ZAPISNICAR-26-5-2020.pdf

 

  

 

COVID-19: Odluka o postupanju u svim vrstama predmetima!

18.5.2020.

 

Republika Hrvatska
Općinski sud u Varaždinu
Ured predsjednika
Varaždin, Braće Radić 2
Poslovni broj: 3 Su-180/2020-11
Varaždin, 18. svibnja 2020.


Na temelju odredbe članka 31. stavak 1. i 2. u svezi s člankom 34. stavak 1. Zakona o sudovima ("Narodne novine" broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18 i 126/19), članka 5. stavak 2. Sudskog poslovnika ("Narodne novine" broj 37/14, 49/14, 08/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19, 128/19, 39/20 i 47/20), preporuke za postupanje Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske klasa: 710-01/20-01/135, urbroj: 514-04-02/1-20-01 od 13. ožujka 2020. i klasa: 710-01/20-01/135, urbroj: 514-04-01/1-20-09 od 14. svibnja 2020., te preporuke predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske Su-IV-125/2020 od 13. ožujka 2020 i Su-IV-125/20 od 15. travnja 2020., sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave Bosiljka Malnar donosi slijedeću

 
O D L U K U
 

I/ Općinski sud u Varaždinu u sjedištu suda (Varaždin, Braće Radić 2), u Stalnoj službi u Ivancu (Mirka Maleza 3), Stalnoj službi u Novom Marofu (Ulica kralja Tomislava 16) te u Zemljišnoknjižnom odjelu u Ludbregu uz poštivanje mjera o zaštiti zdravlja zaposlenika suda i stranaka te pridržavanja svih mjera fizičke udaljenosti i najviših higijenskih standarda radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 nastavlja postupanje u svim vrstama predmetima (a ne samo u onima koji su određeni hitnima) i to  počevši od 20. svibnja 2020.
 

II/ U manjim sudnicama mogu se održavati rasprave u kojima sudjeluje manje sudionika (npr. uz suca i zapisničara još samo punomoćnici ili zastupnici stranaka), a u sjedištu suda radi mogućnosti održavanja preporučene fizičke udaljenosti raspoložive sudnice koje svojom površinom odgovaraju da se u njima provode rasprave u predmetima u kojima sudjeluje više sudionika koristiti će se na slijedeći način:
sudnica br. 114 – Snježana Lukač- Keretić i Tihana Brlenić
sudnica br. 145 – Vanja Petrović i Miro Jalševec
sudnica br. 116 – Damir Hrustek i Doroteja Zorman (po potrebi i Tamara Turek)
sudnica br. 115 – Anica Milas i Karmela Sotošek
sudnica br. 118 – Marina Presečki i Vesna Poljan
sudnica br. 142 – Bojana Skenderović i Helena Đud
sudnica broj 113 – Ana- Marija Murić i Augustina Muršić
sudnica br. 141 – Lidija Krašek i Dubravka Kraljić
sudnica br, 144 - Blaženka Mavrek i Snježana Šaško
sudnica br. 143 – Vesna Jug Blažin i Ivančica Valjak
sudnica br. 109 – Karmen Ošpuh i Melita Šmentanec-Klarić
sudnica br. 112 – Bosiljka Malnar, Jadranka Orlović i Snježana Šaško
sudnica br. 140 – Dejan Repić, Željka Budanec i Gordana Kliček Horvat
 

2
 

U sudnici u Stalnoj službi u Novom Marofu od strane sudaca Parničnog odjela mogu se održavati rasprave s manjim brojem sudionika, dok će se rasprave s većim brojem sudionika održavati u sjedištu suda.
III/ Upućuju se suci i sudski savjetnici da procjenjujući konkretnu situaciju u svakom pojedinačnom predmetu (broj sudionika u postupku) prilikom zakazivanja rasprava međusobno usklađuju termine, odnosno da vode računa o terminima već zakazanih rasprava koja se ne mogu odgađati.
IV/ Posebne sudske pisarnice u sjedištu suda (parnična, kaznena, ovršna, izvanparnična i ostavinska te prekršajna), te posebna sudska pisarnica Stalne službe u Ivancu od 20. svibnja 2020. započinju s uobičajenim radom sa strankama svaki radni dan od 8:00 do 11:00 sati, dok u sjedištu suda od 13. svibnja 2020. prijemna kancelarija radi sa strankama uz propisane epidemiološke mjere svaki radni dan od 8:30 do 13:30 sati.
V/ Zemljišnoknjižni odjel u sjedištu suda, Zemljišnoknjižni odjel u Stalnoj službi u Ivancu, Zemljišnoknjižni odjel u Stalnoj službi u Novom Marofu i Zemljišnoknjižni odjel u Ludbregu započinje s uobičajenim radom sa strankama svaki radni dan od 8:00 do 11:00 sati, a odvjetnici i vještaci primaju se svakim radnim danom od 12:00 do 13:00 sati.
Zemljišnoknjižni podnesci, kao i zahtjevi za izdavanje zemljišnoknjižnih izvadaka mogu se i nadalje dostavljati putem pošte ili e-maila uz navođenje kontakata.
Stranke kojima je zbog udaljenosti ili drugih razloga otežan ponovni dolazak na sud te u hitnim i drugim opravdanim slučajevima primit će se izvan vremena utvrđenog za primanje stranaka i to po odobrenju voditelja zemljišnoknjižnog odjela.
VI/ Ulazak stranaka u posebne sudske pisarnice te zemljišnoknjižne odjele dozvolit će se na način da stranke ulaze pojedinačno te slijedeća stranka može ući tek nakon što prethodna napusti prostorije sudske pisarnice odnosno zemljišnoknjižnog odjela.
Stranke koje čekaju u sudskom hodniku dužne su pridržavati se mjere socijalnog distanciranja od najmanje 2 metra u zatvorenom prostoru.
VII/ Stranke su dužne prilikom ulaska u zgradu u sjedištu suda, u Stalnoj službi u Novom Marofu i Ivancu i u Zemljišnoknjižnom odjelu u Ludbregu dezinficirati ruke, a za vrijeme boravka u zgradama suda koristiti zaštitne maske i rukavice.
VIII/ Prilikom ulaska u zgradu u sjedištu suda te u Stalnoj službi u Ivancu (u vrijeme prisutnosti službenika pravosudne policije) stranke su dužne službeniku pravosudne policije predočiti osobnu iskaznicu radi utvrđenja identiteta i pristupa aplikaciji za provjeru osoba kojima je izrečena mjera samoizolacije, karantene ili liječenja od zaraznih bolesti uzrokovane corona virusom COVID-19.
Identitet i provjeru kroz aplikaciju stranaka koje dolaze u Zemljišnoknjižni odjel Stalne službe u Novom Marofu, u Stalnu službu u Ivancu (u vrijeme odsutnosti službenika pravosudne policije) te u Zemljišnoknjižni odjel u Ludbregu dužan je izvršiti službenik koji prima stranku (ovlašteni zemljišnoknjižni referent, zemljišnoknjižni referent, te administrativni referent-upisničar), a identitet i provjeru sudionika postupka (prekršajnih, parničnih, izvanparničnih, ovršnih i dr.) dužan je izvršiti administrativni referent – sudski zapisničar (koji radi s sucem odnosno sudskim savjetnikom koji provodi postupak).
 

3

  
Istima će se, uz zaštitu osobnih podataka, omogućiti pristup aplikaciji za provjeru osoba kojima je izrečena mjera samoizolacije, karantene ili liječenja od zaraznih bolesti uzrokovane corona virusom COVID-19, te ukoliko je osobi izrečena bilo koja od ovih mjera neće joj se dopustiti ulazak te će se o navedenom obavijestiti nadležna epidemiološka služba.
 

X/ Zahtjeve za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni i prekršajni postupak te zahtjev za ovjeru isprava namijenjenih za uporabu u inozemstvu ("Apostille") stranke će i nadalje odlagati u kutije koje se nalaze na porti u sjedištu suda s obveznim navođenjem kontakta stranke (broj telefona ili e-mail) te će službenici suda stranke kontaktirati naknadno radi izdavanja uvjerenja istog dana.
XI/ Stranke mogu izvršiti uvid u spise samo ako unaprijed pisano ili usmeno upute zahtjev na brojeve telefona ili e-mail adresa objavljenih na web stranci suda te mogu doći u termin koji dogovore sa službenikom.
XII/ Ovom Odlukom opoziva se u cijelosti Odluka poslovni broj 3 Su-180/2020-8 od 29. travnja 2020 .
XIII / Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se od 20. svibnja 2020. do drugačije odluke.
Sutkinja ovlaštena za obavljanje
poslova sudske uprave:
Bosiljka Malnar
 

Dostaviti:
1. Svim sucima, državnim službenicima i namještenicima
2. Županijski sud u Varaždinu
3. Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu
4. Vrhovni sud Republike Hrvatske
5. Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske
6. Odvjetnički zbor Varaždin
7. Web stranica Općinskog suda u Varaždinu
8. Na ulaznim vratima zgrada suda na svim lokacijama


Broj zapisa: 17895-fb0ef
Kontrolni broj: 02b9a-ccf8b-71030
Ovaj dokument je u digitalnom obliku elektronički potpisan sljedećim certifikatom:
CN=BOSILJKA MALNAR, L=VARAŽDIN, O=OPĆINSKI SUD, C=HR
Vjerodostojnost dokumenta možete provjeriti na sljedećoj web adresi:
https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/
unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.
Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati
izvornik ovog dokumenta.
Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku,
Općinski sud u Varaždinu potvrđuje vjerodostojnost dokumenta.

 

 

ODLUKA_OD_18-5-2020.pdf

 

 

COVID-19: Obavijest i odluka - odvjetnički pretinci - prijemna pisarnica!

Republika Hrvatska
Općinski sud u Varaždinu
Ured predsjednika
Varaždin, Braće Radić 2 
 
O B A V I J E S T
 
Prijamna pisarnica Općinskog suda u Varaždinu započinje s uobičajenim radom sa strankama, počevši od 13. svibnja 2020. pa nadalje u vremenu od 8:30 do 13:30 sati.
Također od 13. svibnja 2020. u vremenu od 8:30 do 13:30 sati odvjetnici putem odvjetničkih pretinaca u sudu mogu preuzeti pismena.
 
Ostale pisarnice u zgradi u sjedištu suda i stalnim službama i nadalje neće primati stranke. 
 
Prilikom ulaska u zgradu suda stranke su dužne pravosudnom policajcu predočiti osobnu iskaznicu radi utvrđivanja identiteta i provjere kroz aplikaciju covid.provjera@pravosudje.hr je li osobi izrečena mjera samoizolacije, karantene ili liječenja od zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (Covid-19).
 
Osobama, za koje se utvrdi da im je izrečena bilo koja od navedenih mjera, neće se dopusti ulazak u zgradu suda.
 
Na  ulazu u zgradu suda obavezno je dezinficiranje ruku te je obavezno nošenje zaštitnih maski i rukavica za vrijeme boravka u sudu. 
 
Općinski sud u Varaždinu

 

ODLUKA OD 11-5-2020.pdf

 

 

Covid-19: Poduzimanje radnji u sudskim predmetima od 4.5.2020.!

30.4.2020.

 

ODLUKA-CORONA-29-4-2020.pdf

 

 

Odluka o ispunjenju tehničkih uvjeta za elektroničku komunikaciju!
COVID-19: Odluka o načinu rada Općinskog suda u Varaždinu!

1.4.2020.

 


Republika Hrvatska
Općinski sud u Varaždinu
Ured predsjednika
Varaždin, Braće Radić 2
Poslovni broj: 3 Su-180/2020-5
Varaždin, 01. travnja 2020.


Na temelju odredbe članka 31. stavak 1. i 2. u svezi s člankom 34. stavak 1. Zakona o sudovima ("Narodne novine" broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18 i 126/19) i članka 5. stavak 2. Sudskog poslovnika ("Narodne novine" broj 37/14, 49/14, 08/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19 i 128/19), Preporuke Ministarstva pravosuđa klasa: 710-01/20-01/135, urbroj: 514-04-02/1-20-01 od 13. ožujka 2020., Preporuke Ministarstva uprave Republike Hrvatske za rad državnih tijela uprave u vezi s pojavom corona virusa COVID-2019 od 13. ožujka 2020., klasa 011-02/20-01/76 ur. broj 511-01/1-20-1 i Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 19. ožujka 2020. sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave Općinskog suda u Varaždinu Bosiljka Malnar donosi slijedeću

O D L U K U

1/ Određuje se odgoda ročišta u predmetima koji nisu "hitne naravi" zakazanih u sjedištu suda te u Stalnoj službi u Ivancu i u Stalnoj službi u Novom Marofu od 01. travnja 2020. do opoziva.

2/ Pozivaju se suci i sudski savjetnici da o odgodi zakazanih ročišta obavijeste stranke (osobno ili putem punomoćnika) isključivo e-mailom i e-komunikacijom, a u slučaju obavijesti telefonom o istome je potrebno u spis staviti službenu bilješku.

3/ U hitnim predmetima koji ne trpe odgodu, ročišta će se održavati sukladno rasporedu sudaca odnosno sudskih savjetnika o čemu će stranke odnosno njihovi punomoćnici biti obaviješteni e-mailom i e-komunikacijom, a u iznimnim slučajevima i pismenim putem.

4/ Odluka poslovni broj 3 Su-180/2020-1 od 16. ožujka 2020. u točkama 3., 4., 5., 6.,7.,9. i 10., te Naredba poslovni broj 3 Su- 180/2020-3 od 20. ožujka o rasporedu dežurstva i nadalje ostaju na snazi.

5/ Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te se primjenjuje do opoziva.

6/ Odluka će biti istaknuta na zgradi sjedišta suda i Stalnih službi, te Zemljišnoknjižnom odjelu u Ludbregu, kao i objavljena na web stranici suda.

7/ Pozivaju se stranke i ostali sudionici sudskih postupaka da prate objave na web stranicama Općinskog suda u Varaždinu http://sudovi.pravosudje.hr/osvz/.


DNA:
1. Svim sucima, državnim službenicima i namještenicima putem e-maila
2. Web-stranica Općinskog suda u Varaždinu

Sutkinja ovlaštena za obavljanje
poslova sudske uprave:
Bosiljka Malnar


COVID-19: Odluka o ne primanju stranaka i odgodi rasprava!

16.3.2020. 

 

Republika Hrvatska
Općinski sud u Varaždinu
Ured predsjednika
Varaždin, Braće Radić 2
Poslovni broj: 3 Su-180/2020-1
Varaždin, 16. ožujka 2020.
 

Na temelju odredbe članka 31. stavak 1. i 2. u svezi s člankom 34. stavak 1. Zakona o sudovima ("Narodne novine" broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18 i 126/19) i članka 5. stavak 2. Sudskog poslovnika ("Narodne novine" broj 37/14, 49/14, 08/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19 i 128/19) te preporuke za postupanje Ministarstva pravosuđa klasa: 710-01/20-01/135, urbroj: 514-04-02/1-20-01 od 13. ožujka 2020., sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave Općinskog suda u Varaždinu Bosiljka Malnar donosi slijedeću 
 


O D L U K U  


1/ Zbog proglašene epidemije bolesti izazvane Corona virusom (COVID -19) Općinski sud u Varaždinu, u sjedištu suda (Varaždin, Braće Radić 2), te u Stalnim službama u Ivancu (Mirka Maleza 3 i Đure Arnolda 11), Stalne službe u Novom Marofu (Novi Marof, Ulica kralja Tomislava 16), te Zemljišnoknjižni odjel u Ludbregu (Ludbreg, Ivana Gundulića 3)
 
- neće primati stranke u vremenu od 16. ožujka 2020. pa nadalje,
- rasprave i druge radnje koje nisu hitne naravi odgađaju se na vrijeme od 14 dana.
 
2/ Pozivaju se suci i sudski savjetnici da u svakom pojedinom predmetu procjene jesu li ispunjeni uvjeti za odgodu zakazanog ročišta, te da u slučaju odgode hitno e-mailom, putem pošte ili telefonom obavijeste stranke ili punomoćnike i zakonske zastupnike o odgodi ročišta.
 
3/ Svi podnesci imaju se dostavljati putem pošte ili e-mailom objavljenim na web stranici suda te se neće moći neposredno predavati u prijemnoj pisarnici suda u sjedištu, ni u stalnim službama te Zemljišnoknjižnom odjelu.
 
4/ Sve dodatne informacije vezane uz rad suda će se strankama davati putem telefona i to na broj 042/401-849 u vremenu od 8:00 – 11:00 sati, te na broj 042/401-857 u vremenu od 12:00 – 15:00 sati, a vezano uz uvid u spis, stanje spisa itd. stranke se upućuju na aplikacije e predmeti ili e-građani.
 
5/ Zahtjeve za izdavanje Uvjerenja o nevođenju kaznenog postupka (tzv. uvjerenja o nekažnjavanju) i nevođenju prekršajnog postupka stranke će odlagati u kutije koje će se nalaziti samo na porti u sjedištu suda s obveznim navođenjem kontakta stranke (broj telefona ili e-mail) te će službenici suda stranke kontaktirati naknadno radi izdavanja uvjerenja u točno određeno vrijeme idućeg radnog dana.
 
6/ Zahtjeve za ovjeru isprava namijenjenih za uporabu u inozemstvu ("Apostille") stranke će odlagati u kutije koje će biti postavljene samo na porti u sjedištu suda, s obveznim navođenjem kontakata stranke (broj telefona ili e-mail) te će službenici suda stanke kontaktirati naknadno radi uručenja ovjerene isprave u točno određeno vrijeme idućeg radnog dana.
 
7/ Zahtjevi za izdavanje zemljišnoknjižnih izvadaka će se sudu dostavljati isključivo putem pošte ili e mailom, uz navođenje kontakata (broj telefona ili e-mail) te se stranke upućuju na aplikacije e-građani.
 
8/ Odvjetnici se upućuju da sve podneske dostavljaju isključivo putem e-komunikacije ili poštom te se do daljnjega obustavlja dostava svih pismena putem pretinaca odvjetnika u sudu, odnosno neposredno u pisarnicama.
 
Pismena koja su do dana 16. ožujka 2020. dostavljena u pretince odvjetnika dužna su se podići do 18. ožujka 2020.
 
9/ Sva komunikacija suda s javnim bilježnicima će se svesti na komunikaciju e-mailom, poštom te telefonom.
 
10/ Sud će primati samo stranke (punomoćnike stranaka, zakonske zastupnike stranaka, svjedoke, vještake, tumače, državne odvjetnike i sl.) koji su pozvani na rasprave koje neće biti odgođene zbog njihove hitnosti, uz predočenje poziva.
 
11/ Ova Odluka stupa na snagu dana 16. ožujka 2020. te će se primjenjivati ubuduće sve do opoziva iste tj. dok se ne ostvare uvjeti za rad suda bez opasnosti od oboljenja zaposlenika.
 
12/ Odluka će biti istaknuta na zgradi sjedišta suda i stalnih službi, te Zemljišnoknjižnom odjelu u Ludbregu, kao i objavljena na web stranici suda.
 
13/ Pozivaju se stranke i ostali sudionici sudskih postupaka da prate objave na web stranicama Općinskog suda u Varaždinu

 

Kontakt e-mailovi ZK referenata:

Varaždin:

robert.hunjak@osvz.pravosudje.hr  

Novi Marof:

drazen.koscak@osvz.pravosudje.hr

Ivanec:

biserka.mudri@osvz.pravosudje.hr

Ludbreg:

irena.perko@osvz.pravosudje.hr

 

 

Novi obrasci ZK prijedloga!

23.5.2019.

 

U izborniku "ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL > Obrasci ZK prijedloga" mogu se

skinuti novi obrasci prijedloga za pokretanje ZK postupaka za Općinski sud u

Varaždinu i njegove stalne službe.