Obavijest za intervju!

2.6.2015.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U VARAŽDINU
7 Su- 45/15
KOMISIJA ZA PROVEDBU NATJEČAJA

O B A V I J E S T


Pozivaju se kandidati koji su zadovoljili na provjeri znanja i provjeri poznavanja rada na računalu (dakle koji su iz svakog područja testiranja ostvarili najmanje 5 bodova) da pristupe razgovoru s Komisijom /intervju/ dana

09. lipnja 2015. godine u 08,30 sati u sobu 102/I

Komisija u razgovoru s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi i stečeno radno iskustvo u struci.

Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0-10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.

Popis kandidata koji su iz svakog područja testiranja ostvarili najmanje 5 bodova:
(inicijali imena i prezimena abecednim redom)
I.G.
K.H.
N.H.
T.J.
A.P.
P.T
Komisija za provedbu natječaja

Obavijest o testiranju!
25.5.2015.

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U VARAŽDINU
Komisija za provedbu natječaja
Broj: 7-Su-45/2015
Varaždin, dana 25. svibnja 2015. godine

Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine", broj 49/12- „pročišćeni tekst“ 37/13, 38/13 i 01/15), te članka 8. Uredbe o raspisivanju i provedbe javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine" broj 74/10, 142/11 i 53/12) Komisija za provedbu javnog natječaja upućuje kandidate na testiranje, te daje slijedeću:

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA O PROVEDBI POSTUPKA TESTIRANJA

U „Narodnim novinama" broj 31/15 od 18. ožujka 2015. godine, objavljen je javni natječaj za prijam u državnu službu u Općinski sud u Varaždinu , na službeničko radno mjesto:

- administrativni referent – sudski zapisničar - 1 izvršitelj/ ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca

Kandidatima koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju propisane i u javnom natječaju objavljene uvjete upućuje se


POZIV ZA TESTIRANJE

kojim se pozivaju da dana 01. lipnja 2015. godine u 08,30 sati

pristupe u Općinski sud u Varaždinu, Braće Radića 2, – velika raspravna dvorana (prizemlje suda) radi testiranja, a koje testiranje se sastoji od:


- provjere poznavanja osnova Ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske (Ustav Republike Hrvatske) – pismeni test – 10 pitanja
- provjere znanja iz područja za koji je raspisan javni natječaj (Sudski poslovnik) – pismeni test – 10 pitanja
- provjere znanja strojopisa na računalu –utvrđivanje brzine i točnosti pisanja po diktatu na računalu
- razgovora (intervjua) s Komisijom za provedbu javnog natječaja

Pravni izvori za pripremu provjere znanja su:

1. Ustav Republike Hrvatske - pročišćeni tekst („Narodne novine“ broj 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 05/14).
)
2. Sudski poslovnik ("Narodne novine" – 37/14, 49/14, 8/15 i 35/15)

PRAVILA TESTIRANJA

1. Po dolasku na provjeru znanja i vještine od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavanju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.

2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata započet će se s testiranjem.

3. Za provjeru znanja kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja koja su jednaka za sve kandidate.

Pismena provjera znanja za kandidate sastoji se od dva dijela:

- poznavanje osnova Ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, odnosno 10 pitanja iz Ustave Republike Hrvatske u trajanju od 15 minuta

- provjera znanja sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta administrativni referent – sudski zapisničar, odnosno 10 pitanja iz Sudskog poslovnika u trajanju od 15 minuta.

Pismena provjera znanja ukupno traje 30 minuta. Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od jedan do deset (1-10) bodova. Smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su za svaki dio pismene provjere znanja dobili najmanje po pet (5) bodova.

4. Za vrijeme pisane provjere znanja nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
- napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja
- razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red

Ukoliko kandidat postupi na nedopušteni prethodno opisani način, bit će udaljen s testiranja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće niti ocjenjivati, te će se smatrati da je odnosni kandidat povukao prijavu na javni natječaj.

5. Po završenim pismenim testovima kandidati koji su iz svakog područja ostvarili najmanje pet (5) bodova, pristupaju provjeri znanja strojopisa i rada na računalu. Provjera se obavlja utvrđivanjem sposobnosti brzine i točnosti pisanja po diktatu u trajanju od 5 minuta na osobnom računalu.

Uspješnost u diktatu će se bodovati bodovima od 0 do 10 bodova, a rezultat se ostvaruje na osnovu postignutih netto udaraca u minuti. Za svaku učinjenu pogrešku oduzima se 25 udaraca, a dozvoljeni % učinjenih grešaka je maksimalno 0,6 %.

Bodovanje se vrši prema tablici:

NETO UDARCI U MINUTI – BROJ BODOVA

241-250 5 bodova
251-260 6 bodova
261-270 7 bodova
271-280 8 bodova
281-290 9 bodova
291 i više 10 bodova

Smatra se da je kandidat položio provjeru ovog znanja i vještine ako je kod provjere ostvario najmanje 5 bodova, što je 50 % ukupnog broja bodova.

6. Komisija se obaviti i razgovor sa kandidatima time da će se razgovor – intervju obaviti sa kandidatima koji su zadovoljili na provjeri znanja, sposobnosti i vještina, a ako je na provjeri znanja, sposobnosti i vještina zadovoljilo više od 20 kandidata, na razgovor s Komisijom /intervju/ upućuje se najmanje 10 kandidata koji su postigli najbolje rezultate.

7. Komisija kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi. Rezultati intervjua se boduju na isti način kao i pisani test, odnosno svaki kandidat može ostvariti od 0 do 10 bodova. Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.

8. Nakon provedenog testiranja Komisija utvrđuje rang – listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja, sposobnosti i vještina i intervjua.

Rang lista se dostavlja predsjedniku suda s izvješćem o provedenom postupku. U postupku provedbe postupka predsjednik suda donosi rješenje o prijamu u državnu službu, odnosno rješenje o izboru kandidata koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenima na javni natječaj, te svaki kandidat ima pravo podnijeti Odboru za državnu službu (putem ovog suda), žalbu protiv tog rješenja u roku od 15 dana od dana dostave tog rješenja.

Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj.

Na testiranje se pozivaju svi kandidati koji su podnijeli uredne i pravovremene prijave, osim onih kojima je sud odaslao obavijesti o razlozima zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenima na ovaj natječaj.Komisija za provedbu javnog natječaja


Obavijest o radu ZK odjela OSVŽ na dan 18.5.2015.!

15.5.2015.

 

Zbog uvođenja novog informacijskog sustava u ZK odjelu ovog suda, ZK odjel neće primati stranke u ponedjeljak 18.5.2015.g.

 

Obavijest - izdavanje uvjerenja u Ivancu!

22.4.2015.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U VARAŽDINU
Braće Radić 2

O B A V I J E S T

predmet: izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak

Obavještavaju se stranke s područja nadležnosti Stalne službe u Ivancu da se od 01. travnja 2015. godine uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak izdaju u sjedištu Stalne službe u Ivancu.


Stranke se primaju radnim danom od 09,00 – 14,30 sati.

U Varaždinu, 30. ožujka 2015. godine.

Predsjednik suda:
Alan Pretković

Poziv na razgovor!

12.2.2015.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U VARAŽDINU
URED PREDSJEDNIKA
PREDSJEDNIK SUDA

Broj: 3-Su-555/2014-35
U Varaždinu, 12. veljače 2015. godine

Sukladno uvjetima oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme broj 3-Su-555/14-10 od 16. siječnja 2015. godine za prijam u državnu službu administrativnog referenta – sudskog zapisničara, jednog izvršitelja/ce, na određeno vrijeme, prijavljenim kandidatima upućuje se

P O Z I V N A R A Z G O V O R

koji će se održati dana 20. veljače 2015. godine i to sa kandidatima čija prezimena počinju sa slovima:
- A-H u 08,00 sati
- I-O u 09,15 sati
- P-Ž u 10,15 sati u Općinskom sudu u Varaždinu, Braće Radić 2, soba 102, prvi kat


Za kandidate koji ne pristupe razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu za oglas.
Kandidati koji su zaprimili obavijest da ne udovoljavaju formalnim uvjetima ili da im prijava nije uredna ili pravovremena, ne pristupaju razgovoru. 

PREDSJEDNIK SUDA:
Alan Pretković

DNA: Oglasna ploča suda
Putem web stranice suda

Odluka o ukidanju fizičke oglasne ploče!

9.2.2015.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U VARAŽDINU
URED PREDSJEDNIKA


Broj: 2-Su-486/2014-4
Varaždin, dana 06. veljače 2015. godineTemeljem čl. 30. toč.1 u svezi čl.31. st. 1 Zakona o sudovima predsjednik Općinskog suda u Varaždinu Alan Pretković, dana 06. veljače 2015. godine donio jeO D L U K U
o ukidanju fizičke oglasne ploče Općinskog suda u Varaždinu s danom 08. veljače 2015. godine, te početku objavljivanja na e-Oglasnoj ploči s danom 09. veljače 2015. godineO b r a z l o ž e n j eNakon što su ispunjeni svi potrebiti tehnički preduvjeti za dostavu pismena sudionicima u sudskim postupcima putem e-Oglasne ploče valjalo je donijeti odluku o ukidanju fizičke oglasne ploče na naslovnom sudu.
Ista se ukida s danom 08. veljače 2015. godine, a od dana 09. veljače 2015. godine sva pismena koja su se dostavljala putem fizičke oglasne ploče dostavljat će se putem e-Oglasne ploče, te će biti dostupna na web-stranici
https://e-oglasna.pravosudje.hr/.


PREDSJEDNIK SUDA:
Alan Pretković

OGLAS!

Broj: 3-Su-555/14 od 16.siječnja 2015. godine.

Općinski sud u Varaždinu, na temelju čl. 61. st. 6. Zakona o državnim službenicima (NN br. 92/05,142/06,77/07,107/07, 27/08,49/11, 150/11,34/12,49/12 , 37/13 i 38/13, uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, klasa: 119-02/14-04/627 urbroj: 514-03-01-01-03-14-03 od 22. prosinca 2014. godine, raspisuje


O G L A S
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
– administrativni referent – sudski zapisničar – 1 izvršitelj/ca, na određeno vrijeme, radi zamjene državne službenice za vrijeme bolovanja,
Stručni uvjeti:
– srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili birotehničke ili grafičke struke
– položen državni stručni ispit
– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– poznavanje rada na računalu

Osim navedenih stručnih uvjeta kandidati/kandidatkinje trebaju ispunjavati i opće uvjete
za prijam u državnu službu koji su propisani odredbama čl. 48. Zakona o državnim službenicima.

Na oglas se mogu prijaviti i kandidati/kandidatkinje koji nemaju položen državni
stručni ispit, a dužni su ga položiti na temelju članka 56. stavak 1. Zakona o državnim službenicima, najkasnije u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.


U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 49. Zakona o državnim službenicima.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno i vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
- preslik svjedodžbe o završnom ispitu,
- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslik radne knjižice s osobnim podacima i podacima o stažu odnosno elektronički zapis ili potvrdu s podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima),
- preslik uvjerenja o položenome državnom stručnom ispitu (ako kandidat ima položen državni stručni ispit),
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (original ne stariji od šest mjeseci)
- izvornik rješenja ili potvrde o priznatom statusu i potvrdu o nezaposlenosti - dokaz prava prednosti pri zapošljavanju.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i imaj prednost u odnosu na ostale kandidate /kinje samo pod jednakim uvjetima.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu, prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj: 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.


Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj: 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14) uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.


Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13) uz prijavu na javni natječaj dužan/na je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.


Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.


Osobe primljene u državnu službu imaju obvezu probnog rada koji traje dva mjeseca.


Opis poslova: vodi zapisnik sa sudskih rasprava po diktatu predsjednika vijeća odnosno suca, obavlja poslove prijepisa, piše sudska pismena i pozive strankama i svjedocima te obavlja druge poslove određene sudskim poslovnikom odnosno po nalogu upravitelja zajedničke sudske pisarnice. Poslove radnog mjesta obavlja kako u sjedištu suda, tako i u okviru Stalne službe u Ivancu a što će biti definirano godišnjim rasporedom poslova.

Plaća radnog mjesta za koje se vrši prijam propisana je člankom 109. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (Narodne novine br. 27/01) te Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova (Narodne novine br. 37/01, 38/01, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13 i 126/13).


Sa kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom provest će se razgovor radi utvrđivanja interesa, profesionalnih ciljeva, i motivacije za rad na predmetnom radnom mjestu, a za one koji neće pristupiti istom smatrat će se da su povukli prijavu oglas.


Kandidati će putem web-stranice Općinskog suda u Varaždinu (http://sudovi.pravosudje.hr/osvz) i na oglasnoj ploči Općinskog suda u Varaždinu najmanje pet dana prije provođenja razgovora biti obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja istog.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta se podnose u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web-stranici Ministarstva uprave, neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Općinski sud u Varaždinu, Ured predsjednika suda, Braće Radić 2 , 42 000 Varaždin, s naznakom: »Prijava na oglas«.

O rezultatima kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ovaj oglas objavljuje se putem Zavoda za zapošljavanje Varaždin, web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.hr i Općinskog suda u Varaždinu http://sudovi.pravosudje.hr/osvz te na oglasnoj ploči suda.


                                                                                                 Općinski sud u Varaždinu 
                                                                                                   PREDSJEDNIK SUDA

                                                                                                         Alan Pretković

 

 


Novi obrazac za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak!

3.4.2014.

 

obrazac.pdf

Obavijest strankama - izdavanje uvjerenja!

19.2.2014.

 

OBAVIJEST STRANKAMA

U Općinskom sudu u Varaždinu izdaju se uvjerenja da protiv fizičke i pravne osobe nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, te potvrđena pravomoćna optužnica na području RH te da pred Županijskim sudom u Varaždinu i pred Općinskim sudom u Varaždinu nije određena rasprava na temelju privatne tužbe te povodom optužnog prijedloga, nije donesena nepravomoćna presuda i nije donesena nepravomoćna presuda o izdavanju kaznenog naloga .

Pristojba na potvrdu o kaznenom postupku se ne naplaćuje u slučajevima kada se potvrda traži:
1. radi ostvarivanja prava na dodatak za djecu,
2. radi ostvarivanja prava iz zdravstvenoga, invalidskog ili mirovinskog osiguranja,
3. radi socijalne zaštite ili
4. u svrhu zasnivanja radnog odnosa.

U ostalim slučajevima osobe koje traže izdavanje takve potvrde plaćaju sudsku pristojbu u obliku državnih biljega u iznosu od 10,00 kn za podnesak kojim se traži izdavanje uvjerenja i 20,00 kuna, te ukupno 30 kn za svako izdano uvjerenje. (Tar. br. 31. Zakona o sudskim pristojbama).

Uvjerenje se izdaje samo na osobni zahtjev stranke ili po punomoći. Punomoć mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.

Stranka odnosno opunomoćenik mora predočiti važeću osobnu iskaznicu za osobu za koju se traži izdavanje uvjerenja ili presliku važeće osobne iskaznice ovjerene kod javnog bilježnika jer se u protivnom uvjerenje neće izdati.

Uvjerenje o kaznenom postupku prema članku 22. stavak 4. Zakonu o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91 i 103/96 - Odluka USRH) izdaje sud koji je mjesno nadležan prema prebivalištu stranke.

Prebivalište stranke dokazuje se samo važećom osobnom iskaznicom.

Prema odredbi članka 1. Zakona o osobnoj iskaznici ("Narodne novine", broj: 11/02, 122/02 i 31/06) osobna iskaznica je javna isprava kojom se osim identiteta i hrvatskog državljanstva, spola i datuma rođenja, dokazuje prebivalište i adresa stanovanja.

Međutim, prema odredbi članka 1. Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana ("Narodne novine", broj: 77/99, 133/02 i 48/05) putna isprava je javna isprava kojom se dokazuje samo identitet i hrvatsko državljanstvo; stoga se na temelju putovnice ne može izdati uvjerenje o kaznenom postupku.

 
Obrasci za uvjerenja za fizičke i pravne osobe dostupni su u rubrici UVJERENJA I OVJERE.

Radno vrijeme sa strankama:

9,00-11,00 sati
12 – 14,30 sati soba 10 – prizemlje
Dnevni odmor: 11,00 – 11,30 sati
Kontakt: tel.042-401-858

Internet provjera statusa predmeta!