Glavni izbornik
Naslovnica
Osnovni podaci
Unutarnje ustrojstvo suda
1 URED PREDSJEDNIKA SUDA
- Ovjera isprava namijenjenih uporabi u inozemstvu
- Ostvarivanje prava na pristup informacijama
2 SUDSKI ODJELI
- Kazneni odjel
- Građanski odjel
- Ured za podršku žrtvama i svjedocima
3 SUDSKE PISARNICE
- Prijemna pisarnica
- Parnična pisarnica
- Kaznena pisarnica
- Izvanparnična pisarnica
- Prekršajna pisarnica
4 MATERIJALNO-FINANACIJSKI ODSJEK
5 ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL
- Osnovni podaci
- Osnovne informacije
- Podnošenje prijedloga zemljišnoknjižnom odjelu
- Uknjižba prava vlasništva
- Upis hipoteke
- Brisanje hipoteke
- Promjena osobnih podataka
- Upis zabilježbe
- Brisanje upisa
Informacije o naknadi žrtvama kaznenih djela
Odluke
Odluka o rasporedu prostorija
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Odluka o rasporedu prostorija za Općinski sud u Vukovaru
Odluka o rasporedu prostorija za Općinski sud u Vukovaru, Zemljišno-knjižni odjel u Iloku
Kandidiranje na izborima za zastupnika u Hrvatski sabor
Statistički podaci
Javni bilježnici
Godišnji raspored poslova za 2018. godinu
Godišnji raspored poslova za 2017. godinu
Godišnji raspored poslova za 2016. godinu
Plan javne nabave
Plan javne nabave 2020
Plan javne nabave 2019
Plan javne nabave 2018
Plan javne nabave 2017
Plan javne nabave 2016
Plan javne nabave 2015
Plan javne nabave 2014
Plan javne nabave 2013
Financijsko izvješće 2019. godina
Financijsko izvješće 2018. godina
Financijsko izvješće 2017. godina
Financijsko izvješće 2016. godina
Financijsko izvješće 2015. godina
Financijsko izvješće 2014. godina
Financijski plan sredstava za 2020. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Sudski tumači/vještaci
Etički kodeks državnih službenika (NN 49/06)
KODEKS SUDAČKE ETIKE
Linkovi
Etički kodeks državnih službenika (NN 49/06)
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1186

Na temelju članka 25. stavka 2. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, broj 92/2005), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. travnja 2006. godine, donijela
ETIČKI KODEKS
DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Etičkim kodeksom državnih službenika uređuju se pravila dobrog ponašanja državnih službenika, utemeljena na Ustavu, ratificiranim i objavljenim međunarodnim ugovorima te zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske.

Članak 2.

Etički kodeks državnih službenika (u daljnjem tekstu: Etički kodeks) sadrži pravila dobrog ponašanja državnih službenika prema građanima i u međusobnim odnosima državnih službenika.

Članak 3.

Etičkim kodeksom građani se upoznaju s ponašanjem koje imaju pravo očekivati od državnih službenika (u daljnjem tekstu: službenik).

Članak 4.

U obavljanju državne službe, službenici se pridržavaju odredaba Etičkoga kodeksa.

ZAŠTITA OSOBNOG UGLEDA I UGLEDA DRŽAVNE SLUŽBE

Članak 5.

Službenik, u obavljanju dužnosti primjenjuje načela državne službe i načela ponašanja državnih službenika, propisana Zakonom o državnim službenicima i drugim propisima.

Članak 6.

U obavljanju dužnosti i ponašanjem na javnom mjestu službenik pazi da ne umanji osobni ugled i povjerenje građana u državnu službu.

Članak 7.

U obavljanju privatnih poslova službenik ne koristi službene oznake ili autoritet radnog mjesta u državnoj službi.

ODNOS SLUŽBENIKA PREMA GRAĐANIMA

Članak 8.

U odnosu prema građanima službenik postupa profesionalno, nepristrano i pristojno.
Službenik u obavljanju dužnosti primjenjuje stručno znanje na takav način da građanima pomaže u ostvarivanju njihovih prava, postupajući pritom u skladu s načelom zakonitosti i načelom zaštite javnog interesa.

Članak 9.

U službenom ophođenju s građanima službenik se služi hrvatskim jezikom i razumljivim rječnikom.

Članak 10.

Službenik postupa jednako prema svim građanima, bez diskriminacije ili povlašćivanja na osnovi dobi, nacionalnosti, etničke ili socijalne pripadnosti, jezičnog i rasnog podrijetla, političkih ili vjerskih uvjerenja ili sklonosti, invalidnosti, obrazovanja, socijalnog položaja, spola, bračnog ili obiteljskog statusa, spolne orijentacije ili na bilo kojoj drugoj osnovi.
Službenik postupa s posebnom pažnjom prema osobama s invaliditetom i drugim osobama s posebnim potrebama.

MEĐUSOBNI ODNOSI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Članak 11.

Međusobni odnosi službenika temelje se na uzajamnom poštivanju, povjerenju, suradnji, pristojnosti i strpljenju.

Članak 12.

Službenik ne ometa druge službenike u obavljanju njihovih dužnosti.
Službenici međusobno razmjenjuju mišljenja i informacije o pojedinim stručnim pitanjima.

Članak 13.

Nadređeni službenik potiče službenike na kvalitetno i učinkovito obavljanje državne službe, međusobno uvažavanje, poštivanje i suradnju, te primjeren odnos prema građanima.

JAVNI NASTUPI SLUŽBENIKA

Članak 14.

U svim oblicima javnih nastupa i djelovanja u kojima predstav­lja državno tijelo, službenik iznosi stavove državnog tijela, u skladu s propisima, dobivenim ovlastima, stručnim znanjem i odredbama Etičkoga kodeksa.
U javnim nastupima u kojima službenik ne predstavlja državno tijelo, a koji su tematski povezani s državnom službom, službenik ističe da iznosi osobne stavove.
Pri iznošenju stavova državnog tijela i osobnih stavova, službenik pazi na osobni ugled i ugled državne službe.

PRITUŽBE NA NEPOŠTIVANJE ETIČKOGA KODEKSA

Članak 15.

Građani i službenici mogu se obratiti čelniku državnoga tijela pritužbom na ponašanje službenika, za koje smatraju da je protivno odredbama Etičkoga kodeksa.
Pritužbe razmatra čelnik tijela i po potrebi pokreće postupak zbog povrede službene dužnosti, utvrđene zakonom, drugim propisom ili pravilnikom o unutarnjem redu državnog tijela.
Čelnik tijela ili osoba koju ovlasti, daje odgovor na pritužbu najkasnije u roku od 30 dana od njena podnošenja.

Članak 16.

Čelnici državnih tijela dužni su jednom godišnje, najkasnije do 31. prosinca, izvijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose, o podnesenim pritužbama iz članka 15. Etičkoga kodeksa i postupcima koji su u svezi s njima pokrenuti.
Središnje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose, objavljuje skupno izvješće na svojoj web-stranici najkasnije do 31. siječnja sljedeće godine.

UPOZNAVANJE NOVIH SLUŽBENIKA SA ETIČKIM KODEKSOM

Članak 17.

Čelnik državnoga tijela ili osoba koju on ovlasti, dužni su upoznati službenike koji se primaju u državnu službu s odredbama Etič­koga kodeksa.

JAVNOST ETIČKOGA KODEKSA

Članak 18.

Etički kodeks ističe se na vidnom mjestu u državnom tijelu.
Etički kodeks se objavljuje na web-stranici Vlade Republike Hrvatske i web-stranicama svih državnih tijela.

POSEBNI ETIČKI KODEKSI

Članak 19.

Kada posebnosti državne službe to zahtijevaju, čelnici državnih tijela mogu, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, donositi poseb­ne etičke kodekse.
Etički kodeksi iz stavka 1. ovoga članka moraju biti usklađeni s odredbama ovoga Etičkoga kodeksa.

STUPANJE NA SNAGU

Članak 20.

Ovaj Etički kodeks stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/06-03/04
Urbroj: 5030109-06-1
Zagreb, 28. travnja 2006.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.