Glavni izbornik
Naslovnica
Osnovni podaci
Unutarnje ustrojstvo suda
1 URED PREDSJEDNIKA SUDA
- Ovjera isprava namijenjenih uporabi u inozemstvu
- Ostvarivanje prava na pristup informacijama
2 SUDSKI ODJELI
- Kazneni odjel
- Građanski odjel
- Ured za podršku žrtvama i svjedocima
3 SUDSKE PISARNICE
- Prijemna pisarnica
- Parnična pisarnica
- Kaznena pisarnica
- Izvanparnična pisarnica
- Prekršajna pisarnica
4 MATERIJALNO-FINANACIJSKI ODSJEK
5 ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL
- Osnovni podaci
- Osnovne informacije
- Podnošenje prijedloga zemljišnoknjižnom odjelu
- Uknjižba prava vlasništva
- Upis hipoteke
- Brisanje hipoteke
- Promjena osobnih podataka
- Upis zabilježbe
- Brisanje upisa
Informacije o naknadi žrtvama kaznenih djela
Odluke
Odluka o rasporedu prostorija
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Odluka o rasporedu prostorija za Općinski sud u Vukovaru
Odluka o rasporedu prostorija za Općinski sud u Vukovaru, Zemljišno-knjižni odjel u Iloku
Kandidiranje na izborima za zastupnika u Hrvatski sabor
Statistički podaci
Javni bilježnici
Godišnji raspored poslova za 2018. godinu
Godišnji raspored poslova za 2017. godinu
Godišnji raspored poslova za 2016. godinu
Plan javne nabave
Plan javne nabave 2020
Plan javne nabave 2019
Plan javne nabave 2018
Plan javne nabave 2017
Plan javne nabave 2016
Plan javne nabave 2015
Plan javne nabave 2014
Plan javne nabave 2013
Financijsko izvješće 2019. godina
Financijsko izvješće 2018. godina
Financijsko izvješće 2017. godina
Financijsko izvješće 2016. godina
Financijsko izvješće 2015. godina
Financijsko izvješće 2014. godina
Financijski plan sredstava za 2020. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Sudski tumači/vještaci
Etički kodeks državnih službenika (NN 49/06)
KODEKS SUDAČKE ETIKE
Linkovi
PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM ODJELU
Tko može podnijeti prijedlog?
Prijedlog može podnijeti sama stranka – predlagatelj, ali i u ime stranke uz odgovarajuću punomoć odvjetnik ili punomoćnik stranke kojeg je stranka za taj posao opunomoćila.

Kada će prijedlog biti uredan?
Prijedlog će biti uredan ako sadržava:
- oznaku da se radi o zemljišnoknjižnom predmetu (npr. zemljišnoknjižni predmet ili zemljišnoknjižna stvar)
- naziv općinskog suda kojem se prijedlog podnosi (npr. Općinski sud u Vukovaru)
- ime i točnu adresu predlagatelja i protustranaka (npr. Ivan Ivić, Vukovar, Vukovarska 5)
- broj zemljišnoknjižnog uloška i naziv katastarske općine (npr. zk.ul.br. 999 k.o. Vukovar)
- oznaku katastarske čestice (npr. kč.br. 99 kuća i dvorište sa 999m2)
- pravo, osobni odnos ili činjenicu koja je predmet upisa te koju vrstu upisa zahtijeva (npr. ako je riječ o upisu vlasništva tada se prijedlogom traži uknjižba prava vlasništva…)
- točna imena i adrese osoba koje treba obavijestiti o upisu (npr. ime i točnu adresu kupca i prodavatelja)
- važno je da podaci iz prijedloga i isprave odgovaraju podacima iz zemljišne knjige.

Kada će prijedlog biti potpun?
Prijedlog će biti potpun:
- ako su mu priložene sve potrebne isprave na temelju kojih se traži određeni upis
- isprave moraju biti priložene u izvorniku ili ovjerovljenom prijepisu i na njima obvezno mora biti naveden OIB (osobni identifikacijski broj) za sve stranke u postupku (Zakon o izmjenama i dopunama Zemljišnih knjiga NN 152/08)
- ako je, uz ispravu koja nije sastavljena na hrvatskom jeziku, priložen i prijevod iste koji je ovjerio sudski tumač.

Prijedlog se zemljišnoknjižnom odjelu može podnijeti i u dva primjerka, tako da jedan ostaje sudu, a na drugi primjerak stavlja se prijemni žig (bilješka o primitku), kao dokaz da je prijedlog predan sudu. Taj primjerak ostaje podnositelju prijedloga.

Nakon što se prijedlog preda sudu, upisuje se u urudžbeni brojevnik. Tako dobiva brojčanu oznaku koja se sastoji od broja predmeta i posljednje dvije znamenke godine u kojoj je predmet primljen (broj dnevnika - npr. broj Z-9999/99). Pod tim brojem će se donijeti odluka (rješenje) o prijedlogu i provesti upis u zemljišnu knjigu. Urudžbeni broj je ujedno i plomba, koja se stavlja na ono mjesto u zemljišnoj knjizi gdje će biti proveden upis. Plomba ima svrhu da učini vidljivim da se u tom ulošku zahtijeva neki upis. Plomba se briše po službenoj dužnosti nakon provedbe traženog upisa, ili – ako prijedlog bude odbijen – nakon što se u zemljišnu knjigu unese da je prijedlog za upis odbijen.