Glavni izbornik
Naslovnica
Osnovni podaci
Unutarnje ustrojstvo suda
1 URED PREDSJEDNIKA SUDA
- Ovjera isprava namijenjenih uporabi u inozemstvu
- Ostvarivanje prava na pristup informacijama
2 SUDSKI ODJELI
- Kazneni odjel
- Građanski odjel
- Ured za podršku žrtvama i svjedocima
3 SUDSKE PISARNICE
- Prijemna pisarnica
- Parnična pisarnica
- Kaznena pisarnica
- Izvanparnična pisarnica
- Prekršajna pisarnica
4 MATERIJALNO-FINANACIJSKI ODSJEK
5 ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL
- Osnovni podaci
- Osnovne informacije
- Podnošenje prijedloga zemljišnoknjižnom odjelu
- Uknjižba prava vlasništva
- Upis hipoteke
- Brisanje hipoteke
- Promjena osobnih podataka
- Upis zabilježbe
- Brisanje upisa
Informacije o naknadi žrtvama kaznenih djela
Odluke
Odluka o rasporedu prostorija
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Odluka o rasporedu prostorija za Općinski sud u Vukovaru
Odluka o rasporedu prostorija za Općinski sud u Vukovaru, Zemljišno-knjižni odjel u Iloku
Kandidiranje na izborima za zastupnika u Hrvatski sabor
Statistički podaci
Javni bilježnici
Godišnji raspored poslova za 2018. godinu
Godišnji raspored poslova za 2017. godinu
Godišnji raspored poslova za 2016. godinu
Plan javne nabave
Plan javne nabave 2020
Plan javne nabave 2019
Plan javne nabave 2018
Plan javne nabave 2017
Plan javne nabave 2016
Plan javne nabave 2015
Plan javne nabave 2014
Plan javne nabave 2013
Financijsko izvješće 2019. godina
Financijsko izvješće 2018. godina
Financijsko izvješće 2017. godina
Financijsko izvješće 2016. godina
Financijsko izvješće 2015. godina
Financijsko izvješće 2014. godina
Financijski plan sredstava za 2020. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Sudski tumači/vještaci
Etički kodeks državnih službenika (NN 49/06)
KODEKS SUDAČKE ETIKE
Linkovi
OSNOVNE INFORMACIJE

NAPOMENA:
Općinski sud u Vukovaru ne može preuzeti odgovornost za teškoće do kojih bi moglo doći korištenjem ovih internetskih stranica.
Objavljeni sadržaj pretežito je informacija općenite prirode, te na isti sud nema utjecaja i ne predstavlja pravni niti stručni savjet.

Zemljišnoknjižni odjel općinskog suda vodi postupak samo povodom:
- prijedloga osobe koja je ovlaštena podnijeti prijedlog
- prijedloga nadležnog tijela (npr. ureda tijela državne uprave, primjerice – katastar, nekog drugog suda i sl.)

O pravnom stanju nekretnina mjerodavnom za pravni promet vode se zemljišne knjige. Za vođenje zemljišnih knjiga nadležni su zemljišnoknjižni odjeli općinskih sudova (gruntovnice).

Za izdavanje zemljišno-knjižnog izvatka naplaćuje se pristojba od 20,00 kn, koja se plaća u državnim biljezima.

Za iznos do 100,00 kn plaća se u državnim biljezima.
Za iznos iznad 100,00 kn plaća se uplatnicom u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske na broj računa: IBAN HR1210010051863000160 model 64, poziv na broj primatelja: 5045-4420-OIB, opis plaćanja: uplata sudske pristojbe.

U zemljišnoknjižnom odjelu stranke:
- podnose prijedloge za upis određenih prava / pravnih činjenica / drugih podataka bitnih za nekretninu i nositelje određenih prava na nekretninama (vlasništvo, hipoteka, promjena adrese, promjena imena ili prezimena…)
- imaju pravo na uvid u zemljišnu knjigu i sve pomoćne popise
- dobivaju izvatke, odnosno ispise i prijepise iz zemljišne knjige.

Zato, ako želite da stanje zemljišne knjige odražava pravo, stvarno stanje nekretnine, Vaša je obveza da zemljišnoknjižnom odjelu nadležnog općinskog suda dostavite sve potrebne isprave i to uz pisani prijedlog.

Postupak u zemljišnoknjižnim odjelima uređen je:
1. Zakonom o zemljišnim knjigama i njegovim dopunama (NN 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07)
2. Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (Zemljišnoknjižni poslovnik – NN 81/97, 109/02, 123/02, 153/02, 14/05)
3. brojnim drugim propisima.

Vrste knjižnih upisa:
- Uknjižba
- Predbilježba
- Zabilježba

Izvadak iz zemljišne knjige
Zemljišnoknjižni izvadak, izdan i ovjeren od strane zemljišnoknjižnog odjela nadležnog općinskog suda, dokaz je o vlasništvu ili nekom drugom pravu koje može biti predmetom upisa u zemljišne knjige.
Izvadak, ispis i prijepis iz zemljišne knjige uživa javnu vjeru i ima dokaznu snagu javne isprave.
Ako već imate nekretninu i želite podići zemljišnoknjižni izvadak, postupak izdavanja možete ubrzati ako imate podatak o nekretnini - broj katastarske čestice ili broj zemljišnoknjižnog uloška u kojem je katastarska čestica upisana.

Javnost zemljišne knjige
Zemljišna knjige je javna, što znači da svatko može zahtijevati uvid u nju. Na taj način možete dobiti uvid u sve njene dijelove, zbirku isprava i sve pomoćne popise, te iz nje dobiti izvatke, odnosno ispise i prijepise.

Digitalizacija zemljišnih knjiga
Korisnicima interneta digitalizacija zemljišnih knjiga omogućuje da iz svog ureda ili doma izvrše uvid u stanje zemljišnih knjiga i to na web - stranicama Ministarstva pravosuđa (stranica www.pravosudje.hr ili www.uredjenazemlja.hr).
Pri pregledu stanja zemljišnih knjigama putem internetskih stranica treba obratiti pozornost na natpis zemljišnoknjižnog uloška u dijelu označenom slovom „A“. Ako se iznad slova „A“ nalazi tekst „z.k. uložak je verificiran“ to je znak da se zemljišna knjiga za sve čestice koje se nalaze u tom zemljišnoknjižnom ulošku vodi isključivo u elektroničkom obliku.
Ako u zemljišnoknjižnom ulošku iznad slova „A“ stoji tekst „z.k. uložak je u prijepisu“ to znači da se radi o ulošku koji je prepisan, ali nije potpuno provjerena točnost prijepisa. Za takav uložak stanje obavezno treba provjeriti u zemljišnoknjižnom odjelu, i to iz razloga jer je moguće da prijepis nije dovršen ili da se dogodila pogrješka u pisanju ili prijepisu.
Ako na zemljišnoknjižnom izvatku u natpisu stoji oznaka „aktivna plomba“ znači da je za tu nekretninu u tom ulošku u tijeku postupak, odnosno da neki predani prijedlog nije konačno riješen.
Oznaka „broj zadnjeg dnevnika“ označava broj posljednjeg predmeta koji je u tom ulošku riješen.

Izvadak s interneta, za sada, može Vam poslužiti samo za informaciju. Znači, to nije isprava na temelju koje možete zaključiti bilo koji pravni posao.
Izvadak iz zemljišne knjige sa svojstvom javne isprave, moguće je zatražiti u bilo kojem zemljišnoknjižnom odjelu općinskog suda,neovisno o tome nalazi li se tražena nekretnina u nadležnosti suda koji izdaje izvadak ili u nadležnosti nekog drugog suda. Izdavanje zemljišnoknjižnih izvadaka sa svojstvom javne isprave moguće je i putem osobnog korisničkog pretinca u sustavu e-Građani, kao i od strane javnih bilježnika i odvjetnika.
Za izvatke izdane i ovjerene u zemljišnoknjižnom odjelu plaća se sudska pristojba u iznosu od 20,00 kuna.
Za izdavanje zemljišnoknjižnog izvatka od strane javnih bilježnika i odvjetnika te putem sustava e-Građani, plaća se sudska pristojba sukladno Zakonu o sudskim pristojbama i Zakonu o zemljišnim knjigama, uvećana za 2.2 posto naknade za platni promet.
Za izvatke izdane i ovjerene od strane javnog bilježnika ili odvjetnika plaća se dodatna naknada u iznosu od 20,00 kuna po izvatku.
Pojedini građani i pravne osobe koje imaju pravo na oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi za izdavanje zemljišnoknjižnog izvatka, korištenje tog prava za sada mogu ostvarivati podnošenjem zahtjeva u zemljišnoknjižnom odjelu općinskog suda.


Što ako primijetite pogrješku učinjenu prilikom prijepisa ručno vođene zemljišne knjige u digitalni oblik?
Postoji mogućnost da prilikom prijepisa podataka ručno vođene zemljišne knjige u digitalni oblik dođe do pogrješke. Ako tako prepisani podaci nisu točni, možete se obratiti nadležnom zemljišnoknjižnom odjelu sa zahtjevom da se ispravi pogrešan podatak – osobno, telefonom ili putem internetskih stranica općinskog suda. U tom slučaju pristojba se ne plaća, a zemljišnoknjižni odjel postupa po službenoj dužnosti.

Obrasci u zemljišnoknjižnom postupku:
1. Prijedlog za uknjižbu / predbilježbu
2. Prijedlog za zabilježbu
3. Prijedlog za uknjižbu založnog prava
4. Prijedlog za brisanje založnog prava

Sve isprave koje se dostavljaju zemljišnoknjižnom odjelu moraju biti u izvorniku ili čitljivom i propisno ovjerovljenom prijepisu.
U slučaju zastupanja stranke od strane odvjetnika, potrebno je uz prijedlog priložiti uredno popunjenu odvjetničku punomoć
U slučaju zastupanja stranke od strane opunomoćenika, obavezno je priložiti izvornik punomoći s izvršenom ovjerom potpisa osobe koja je izdala punomoć.

U zemljišnoknjižnom postupku glede podnošenja prijedloga za uknjižbu, a temeljem čl. 89 a Zakona o parničnom postupku:
- stranku kao punomoćnik može zastupati samo odvjetnik, ako zakonom nije drugačije određeno
- stranku može kao punomoćnik zastupati osoba koja je s njom u radnom odnosu, ako je potpuno poslovna sposobna
- stranku kao punomoćnik može zastupati srodnik po krvi u pravoj liniji, brat, sestra ili bračni drug – ako je potpuno poslovno sposoban i ako se ne bavi nadripisarstvom.

Ako stanje u zemljišnim knjigama nije sređeno i nije upisan vaš pravni prednik, potrebno je ispravama dokazati neprekinuti niz izvanknjižnih stjecanja vlasništva do sebe.
Kod odlučivanja o prijedlogu za uknjižbu mjerodavno je stanje u zemljišnoj knjizi u vrijeme kada je prijedlog stigao zemljišnoknjižnom odjelu.
Prije svakog raspolaganja nekretninom potrebno je provjeriti stanje u zemljišnoj knjizi, te u nadležnom zemljišnoknjižnom odjelu zatražiti novi zemljišnoknjižni izvadak.
Uvidom u zemljišnoknjižni izvadak, vidljiv je vlasnik nekretnine i opterećenost nekretnine hipotekom, služnosti, uporabom, zabranom i sl.
Ovisno o stanju podataka u zemljišnoj knjizi i zatraženom prijedlogu zemljišnoknjižni odjel može zahtijevati dodatnu dokumentaciju (punomoć, rodni ili vjenčani list, rješenje i sl.).