Obavijest o radu ZK odjela

Obavijest

Radi uvođenja Zajedničkog informacijskog sustava zemljišne knjige i katastra u zemljišnoknjižne odjele ovog suda, bit će onemogućen rad odjela, kao i rad sa strankama!


Donacija grada Vukovara Općinskom sudu

Donacija grada Vukovara Općinskom sudu u Vukovaru!Poziv za dostavu ponuda!

 

Poziv za dostavu ponuda za postupak bagatelne nabave za 2016. godinu!

 

Uredski materijal - omoti mape i upisnici!

 

Uredski materijal - materijal i sredstva za čišćenje i higijenu!

 

Uredski materijal - toneri!

 

Uredski materijal - papir!

 

Uredski materijal - ostali uredski materijal!

 

Uredski materijal - toneri i obasci!

 

 

Ponude dostaviti najkasnije do 1300 sati, 01. srpnja 2016. godine,

na adresu Županijska 31, Vukovar!

 

 

Procedura naplate usluge preslika

Broj: 35-Su-86/16-3
Datum: 22. ožujka 2016.

Temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti "NN"br. 139/10, 19/14, i Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila "NN" br. 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 Predsjednik suda, donosi proceduru o ostvarivanju vlastitih prihoda


PROCEDURA NAPLATE USLUGE PRESLIKA - VLASTITI PRIHODI


Preslikavanje i naplata naknade obavlja se u pisarnicama i Zemljišnoknjižnim odjelima u Općinskog suda u Vukovaru, Iloku, Stalnim službama u Vinkovcima i Županji, prema slijedećoj proceduri:

1. Stranka podnosi Zahtjev za presliku u nadležnoj Pisarnici suda.
2. Sudac/ovlašteni službenik odobrava presliku, utvrđuje broj stranica i iznos koji stranka treba uplatiti, te stranku upućuje na uplatu traženog iznosa.
3. Stranka uplatu može izvršiti na blagajni suda (u sjedištu suda) ili kod ovlaštenog službenika zaduženog za naplatu vlastitih prihoda u Stalnim službama ili na žiro račun suda. (HR9023900011100016275)

NAPLATA NA BLAGAJNI SUDA
1. Stranka sa Zahtjevom za presliku dolazi na blagajnu suda.
2. Računovodstveni referent naplaćuje utvrđeni iznos i stranci izdaje dva primjerka računa - uplatnice (za stranku i za spis), a Blagajničkom izvještaju prilaže jedan primjerak računa -uplatnice i Zahtjev.
3. Naplaćeni vlastiti prihodi se u blagajni knjiže na račun vlastitih prihoda od preslika (66151)
4. Naplaćene vlastite prihode iz blagajne vlastitih prihoda računovodstveni referent-blagajnik najmanje jednom mjesečno polaže na žiro račun suda.

NAPLATA U STALNIM SLUŽBAMA U VINKOVCIMA I ŽUPANJI
1. Stranka sa Zahtjevom za presliku dolazi kod ovlaštenog službenika zaduženog za naplatu vlastitih prihoda .
2. Ovlašteni službenik zadužen za naplatu vlastitih prihoda naplaćuje utvrđeni iznos i stranci izdaje dva primjerka računa (za stranku i za spis), jedan primjerak računa zajedno sa naplaćenim iznosom jednom mjesečno ili po potrebi šalje u računovodstvo suda u Vukovar, a jedan primjerak računa zadržava u bloku računa.
3. Računovodstveni referent za zaprimljena sredstva iz Stalnih službi ispisuje uplatnicu u dva primjerka koju potpisuje računovodstveni referent i oba primjerka šalje u Stalnu službu gdje je prihod i naplaćen na potpis. Nakon što osoba koja je naplatila prihod potpisala oba primjerka, jedan primjerak zadržava uz blok računa, a jedan primjerak vraća računovodstvu suda.
4. Naplaćeni vlastiti prihodi se u blagajni knjiže na račun vlastitih prihoda od preslika (66151)
5. Naplaćene vlastite prihode iz blagajne vlastitih prihoda računovodstveni referent-blagajnik najmanje jednom mjesečno polaže na žiro račun suda.

UPLATA NA ŽIRO RAČUN
Uplaćeni iznos za preslike na žiro računu suda, temeljem Izvoda, knjiže se na vlastite prihode na račun (66151) s danom uplate.

POSTUPANJE SA NAPLAĆENIM VLASTITIM PRIHODIMA
1. Prikupljeni vlastiti prihodi s računa suda uplaćuju se u državni proračun, u pravilu jednom mjesečno, odnosno kada ima naplaćenih prihoda, te se uvrštavaju u mjesečne potrebe za sredstva za materijalne rashode.
2. Vlastiti prihodi uplaćeni u državni proračun troše se na plaćanje rashoda prema Financijskom planu, plaćanjem kroz Riznicu, u pravilu jednom mjesečno.


Predsjednik suda
Davorin Smičić  

 


DOSTAVITI:
1. Službenicima Sudskih pisarnica u Vukovaru, Vinkovcima i Županji
2. Voditeljima ZK – Odjela u Vukovaru, Iloku, Vinkovcima i Županji
3. Službenicima Materijalno –financijskog poslovanje
4. Upravitelju sudske pisarnice
5. WEB –stranica suda

JAVNI NATJEČAJ
Broj: 17-Su-507/15-5
Datum: 8. ožujka 2016. godine


Temeljem suglasnosti Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske klasa:406-02/16-01/7, Ur. broj:514-02-03-02-02-16-02 od 8. veljače 2016. godine, objavljuje se

JAVNI NATJEČAJ

Za prodaju osobnog automobila u vlasništvu Općinskog suda u Vukovaru
1. PRODAVATELJ:
Općinski sud u Vukovaru
2. PREDMET PRODAJE:
Osobno vozilo marke Mazda, tip 323, model vozila 1,5 I, godina proizvodnje 1997., snaga motora 65 KW, obujam 1489 cm3, broj šasije JMZBA125200540833, boja crvena s efektom, vrsta motora OTTO-REG-KAT-EURO II, datum posljednje registracije do 27. svibnja 2014. godine
3. UVJETI PRODAJE
- početna cijena iznosi 6.538,15 kn
- ponuda mora sadržavati: ime i prezime, oib natjecatelja (za fizičke osobe), rješenje za upis u sudski registar (za pravne osobe)
- iznos ponuđene kupoprodajne cijene
4. Osobni automobil može se razgledati do isteka roka za podnošenje ponuda radnim danom od 10,00 do 12,00 sati, u Općinskom sudu u Vukovaru, Stalna služba Vinkovci, Trg bana J. Šokčevića br. 17, uz prethodnu najavu na telefon 032/451-649 i 032/451-600, (osoba za kontakt Ivan Groznica)
5. Ponude za natječaj dostavljaju se u roku od 15 dana od objave natječaja, u zatvorenim omotnicama, sa naznakom „za natječaj za prodaju osobnog automobila – ne otvaraj“. Ponude slati na adresu Općinski sud u Vukovaru, Županijska 31 a mogu se dostaviti i neposredno.
6. Nepravodobne, nepotpune i nerazumljive ponude neće se razmatrati.
7. Otvaranje ponuda bit će u prostorijama Općinskog suda u Vukovaru dana 31. ožujka 2016. godine u 10,00 sati.
Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili njihovi punomoćnici, uz predočenje pisane punomoći.
8. Javni natječaj će se objaviti na e-oglasnoj ploči Općinskog suda u Vukovaru, web stranici i oglasnim pločama u Stalnim službama u Vinkovcima i Županji.

PREDSJEDNIK SUDA
Davorin Smičić    
ODLUKA - ukidanje fizičke oglasne ploče
Broj: 2-Su-333/2014-
Datum: 10. veljače 2016. godine


Temeljem čl. 30. t. 1. u svezi s čl. 31. st. 1. Zakona o sudovima (NN 28/13, 33/15 i 82/15), predsjednik Općinskog suda u Vukovaru, Davorin Smičić, donosi slijedeću


O D L U K U


U Općinskom sudu u Vukovaru ukida se fizička oglasna ploča s danom 10. veljače 2016. godine.

Obrazloženje

Nakon što su ispunjeni svi potrebni tehnički preduvjeti za dostavu pismena sudionicima u sudskim postupcima putem e-oglasne ploče valjalo je donijeti odluku o ukidanju fizičke oglasne ploče na ovome sudu.
Ista se ukida s danom 10. veljače 2016. godine, a od dana 11. veljače 2016. godine sva pismena koja su se dostavljala putem fizičke oglasne ploče dostavljat će se putem e-oglasne ploče, te će biti dostupna na Web stranici https://e-oglasna.pravosudje.hr/.


PREDSJEDNIK SUDA
Davorin Smičić      

DOSTAVITI:
1. Ministarstvo pravosuđa
2. Javnobilježnička komora
3. Web stranica suda
Potvrde - za kandidiranje na izbore

Posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o pravnim posljedicama osude kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji („Narodne novine“, broj 105/15) uređen je postupak provjere osuđivanosti kandidata za zastupnike u Hrvatski sabor sukladno Zakonu o izborima zastupnika u Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 66/15-pročišćeni tekst i 104/15 - Odluka i rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015.).

Izdavanje potvrde može se zatražiti u periodu nakon stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora do predlaganja kandidacijskih lista za izbor zastupnika u Hrvatski sabor na način:

https://pravosudje.gov.hr/vijesti/izdavanje-potvrde-iz-kaznene-evidencije-i-posebnog-uvjerenja-u-postupku-kandidiranja-za-zastupnike-u-hrvatski-sabor/9690

Obrazac 1
Obrazac 2
Obrazac 3

Zahtjevi se mogu predati samo u sjedištu suda (ne i u stalnim službama)!
ODLUKA - službenik za informiranje

Broj: 26 Su-205/2015-2
Datum: 20. svibnja 2015. godine

Općinski sud u Vukovaru, po predsjedniku suda Davorinu Smičiću, temeljem članka 31. stavak 1. Zakona o sudovima (Narodne novine broj 28/13,33/15), te članka 13 Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj: 25/13), donio je dana 20. svibnja 2015. godine, slijedeću


O D L U K U

o imenovanju službenika za informiranje


I.


Ivana Tešankić, viša sudska savjetnica u Općinskom sudu u Vukovaru imenuje se službenikom za informiranje.


II.


Službenik za informiranje je posebna službena osoba ovlaštena za ostvarivanje prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.


III.

 

Službenik za informiranje obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustroju Općinskog suda u Vukovaru kao i rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija; unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad Općinskog suda u Vukovaru i osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informacijama.

 

IV.

 

O zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija u Uredu predsjednika vodi se poseban službeni upisnik u elektroničkom obliku oznake PPI.


V.


Odluka će se dostaviti Povjereniku za informiranje, u roku od mjesec dana od dana donošenja odluke.

 

VI.


Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Općinskog suda u Vukovaru.


PREDSJEDNIK SUDA
Davorin Smičić    

IZVADAK IZ PRAVILNIKA O DODJELJIVANJU OSTAVINSKIH PREDMETA U RAD JAVNIM BILJEŽNICIMA
IZVADAK IZ PRAVILNIKA O DODJELJIVANJU OSTAVINSKIH PREDMETA U RAD JAVNIM BILJEŽNICIMA objavljen u NN br. 35/15 od 27. ožujka 2015. godine

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuju se područja za dodjelu ostavinskih predmeta u rad javnim bilježnicima.

Članak 2.

Sud će javnim bilježnicima sa sjedištem na području njegove nadležnosti ostavinske predmete povjeravati u rad prema područjima za dodjelu ostavinskih predmeta u rad određenim ovim Pravilnikom.

Područje za dodjelu ostavinskih predmeta čini područje općina/gradova/gradskih četvrti koje je ovim Pravilnikom za pojedino mjesto službenog sjedišta javnog bilježnika određeno kao područje za dodjelu ostavinskih predmeta u rad.

Članak 3.

Ako na pojedinom području za dodjelu ostavinskih predmeta u rad javnim bilježnicima određenom ovim Pravilnikom javni bilježnik nije imenovan ili je imenovani javni bilježnik spriječen obavljati javnobilježničku službu, sud će ostavinske predmete dodijeliti u rad javnom bilježniku na drugom području vodeći računa o blizini mjesta prema kojem je zasnovana mjesna nadležnost suda za provođenje ostavinskog postupka i mjesta u kojem javni bilježnik ima sjedište.

Članak 4.

Raspored područja za dodjelu ostavinskih predmeta u rad javnim bilježnicima sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama« a stupa na snagu 1. travnja 2015.Općinski sud u Vukovaru
Ilok, Vukovar
Općine: Bogdanovci, Borovo, Lovas, Negoslavci, Tompojevci, Tovarnik i Trpinja te gradovi: Ilok i Vukovar.

Otok, Vinkovci
Općine: Andrijaševci, Ivankovo, Jarmina, Markušica, Nijemci, Nuštar, Privlaka, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Tordinci i Vođinci te gradovi: Otok i Vinkovci.

Županja
Općine: Babina Greda, Bošnjaci, Cerna, Drenovci, Gradište, Gunja, Štitar i Vrbanja te Grad Županja.