JAVNI NATJEČAJ - sudski savjetnik

SUDSKI SAVJETNIK

Pomaže sucu – mentoru u radu, izrađuje nacrte sudskih odluka samostalno ili pod nadzorom, odnosno uputama suca – mentora, obavlja druge poslove određene Zakonom o sudovima ili Sudskim poslovnikom, te obavlja i druge odgovarajuće poslove po nalogu predsjednika suda.

NAPOMENA: Predviđena plaća sudskog savjetnika 5.000,00 – 5.500,00 kuna

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je do 25. studenog 2014. godine


Broj: 7 Su-278/14
Datum: 5. studenog 2014. godine


Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima (NN 49/12 pročišćeni tekst, 37/13 i 38/13) te Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN 74/10, 142/11 i 53/12), uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske (klasa: 119-02/14-04/474, urbroj: 514-03-01-01-03-14-02) od 14. listopada 2014. godine, Općinski sud u Vukovaru objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam službenika u državnu službu na radno mjesto:
– sudski savjetnik – 1 izvršitelja/ice, na neodređeno vrijeme.

Stručni uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava ili specijalistički diplomski stručni studij prava
– položen pravosudni ispit.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u državnu službu u smislu članka 48. Zakona o državnim službenicima.

Službenik se prima u državnu službu uz obvezni probni rad od šest mjeseci.

Na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta te sadržaj i načinu na koji će se vršiti testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje objavit će se na web-stranici Općinskoga suda u Vukovaru http://sudovi.pravosudje.hr/osvu/ pod nazivom »Natječaji i oglasi«.

Vrijeme održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije testiranja na istoj web-stranici.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu, prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13 i 148/13), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13 i 148/13) uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine 157/13) uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis.

Prijavi je potrebno priložiti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta iz javnog natječaja:
– životopis
– isprave iz čl. 29. st. 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu (NN 53/91, 70/91, 28/92, 113/93 i 130/11) – važeća osobna iskaznica, vojna iskaznica ili putovnica, a kao dokaz hrvatskog državljanstva može se priložiti i domovnica
- preslik diplome
– preslik uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci)
– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslik radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.)
– po potrebi druge dokaze o stečenim posebnim znanjima i stručnim uvjetima.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz oglasa.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve osobne podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama, a prijave se podnose na adresu: Općinski sud u Vukovaru, 31 000 Vukovar, Žuapnijska 31, s naznakom: »Prijava na javni natječaj – sudski savjetnik«.PREDSJEDNIK SUDA
Davorin Smičić
ODLUKA o otvaranju dijela zemljišne knjige za k.o. Berak

Broj: 13-SU-125-12
U Vukovaru, 20. svibnja 2014.godine.


Na temelju čl. 180.st. 1. Zakona o zemljišnim knjigama („Narodne novine“ broj:91/96., 68/98., 137/99., 114/01., 1008/04., 107/07., 152/08., 126/10., 55/13., 60/13) donosima

O D L U K U
o otvaranju dijela zemljišne knjige za k.o. Berak


I.
Utvrđuje se da je u postupku dopune zemljišne knjige za k.o. Berak Općinski sud u Vukovaru sastavio zemljišnoknjižni uložak 1223 za kč.br. 806 u k.o. Berak.

II.
Danom 15. svibnja 2014. godine otvara se dopunjena dzemljišna knjiga za zemljišnoknjižni uložak 1223 za kč.br. 606 k.o. Berak, te se s istim ima postupati kao sa zemljišnom knjigom vođenom u elektronskom obliku.

III.
Otvaranjem zemljišne knjige iz točke I. ove Odluke otvara se ispravni postupak glede istog, te je Općinski sud u Vukovaru, kao nadležni zemljišnoknjižni sud dužan bez odgode po službenoj dužnosti objaviti javnim oglasom u „Narodnim novinama“ i na oglasnoj ploči suda, otvaranje ispravnog postupka, sukladno Zakonu o zemljišnim knjigama.


                                                                                                         PREDSJEDNIK SUDA:
                                                                                                                Davorin SmičićODLUKA o otvaranju zemljišne knjige za k.o. Borovo naselje

BROJ: 13-Su-227/09
U Vukovaru, 04. travnja 2014. godine


Na temelju članka 180. st. 1. Zakona o zemljišnim knjigama („Narodne novine“ br. 91/96., 68/98., 137/99., 114/01., 100/04.,107/07., 152/08., 126/10., 55/13. i 60/13.), donosim


O D L U K U
o otvaranju zemljišne knjige za k.o.Borovo naselje


I.
Utvrđuje se da je u postupaku obnove zemljišne knjige za k.o. Borovo naselje Općinski sud u Vukovaru sastavio zemljišnoknjižne uloške za k.o. Borovo naselje.

II.
Danom 04. travnja 2014. godine otvara se zemljišna knjiga za k.o. Borovo naselje, te se s istom ima postupati kao sa zemljišnom knjigom vođenom u elektroničkom obliku.

III.
Otvaranjem zemljišne knjige iz točke I. ove Odluke otvara se ispravni postupak glede istog, te je Općinski sud u Vukovaru kao nadležni zemljišnoknjižni sud dužan, bez odgode po službenoj dužnosti objaviti javnim oglasom u „Narodnim novinama“, oglasnoj ploči suda, oglasnoj ploči Područnog ureda za katastar Vukovar, oglasnoj ploči Grada Vukovara , kao i na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa.                                                                                                    P R E D S J E D N I K    S U D A
                                                                                                              Davorin Smičić
.
ODLUKA ustupljeni spisi OGS Zagreb


Ustupljeni predmeti Općinskog građanskog suda u Zagrebu odlukom predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske, ustupljeni Općinskom sudu u Vukovaru kao drugom stvarno nadležnom sudu i njihov raspored:

Broj: 48-Su-59/14-
Datum: 10. veljače 2014. godine
Broj: 50-Su-123/14-
Datum: 9. travnja 2014. godine
ODLUKA o otvaranju dijela zemljišne knjige za k. o. Vukovar
Broj: 13-Su-124/12
Datum: 26. studenog 2013. godine


Na temelju članka 180. stavak 1. Zakona o zemljišnim knjigama („Narodne novine“ broj: 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10 i 55/13) donosim


O D L U K A
o otvaranju dijela zemljišne knjige za k. o. Vukovar

I.
Utvrđuje se da je u postupku dopune zemljišne knjige za k. o. Vukovaru osnovan novi zemljišnoknjižni uložak br. 11253 za kč. br. 6656 i zemljišnoknjižni uložak br. 11234 za kč. br. 2180.

II.
Dana 26. studenog 2013. godine otvara se zemljišna knjiga koja se odnosi na zemljišnoknjižne uloške za katastarske čestice iz točke I. ove Odluke, za katastarsku općinu Vukovar, te se s istom ima postupati kao sa zemljišnom knjigom vođenom u elektroničkom obliku.

III.
Otvaranjem zemljišne knjige iz točke I. ove Odluke otvara se ispravni postupak glede istog, te je Općinski sud u Vukovaru, kao nadležni zemljišnoknjižni sud dužan bez odgode po službenoj dužnosti objaviti javnim oglasom u „Narodnim novinama“, na oglasnoj ploči suda, otvaranje ispravnog postupka, sukladno Zakona o zemljišnim knjigama.


                                                                                                                             PREDSJEDNIK SUDA
                                                                                                                                 Davorin Smičić
Odjel za naknade u kaznenim postupcima


Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela (NN 80/08, 27/11) stupio je na snagu 1. srpnja 2013. godine.

Detaljnije informacije o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu možete pronaći u:


 
dobiti pozivom na besplatni broj
Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja: 116 006.Sukladno Zakonu, informacije o pravu na naknadu dužni su pružiti:

policija, državno odvjetništvo i sudovi.