Potvrde - za kandidiranje na izbore

Posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o pravnim posljedicama osude kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji („Narodne novine“, broj 105/15) uređen je postupak provjere osuđivanosti kandidata za zastupnike u Hrvatski sabor sukladno Zakonu o izborima zastupnika u Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 66/15-pročišćeni tekst i 104/15 - Odluka i rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015.).

Izdavanje potvrde može se zatražiti u periodu nakon stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora do predlaganja kandidacijskih lista za izbor zastupnika u Hrvatski sabor na način:

https://pravosudje.gov.hr/vijesti/izdavanje-potvrde-iz-kaznene-evidencije-i-posebnog-uvjerenja-u-postupku-kandidiranja-za-zastupnike-u-hrvatski-sabor/9690

Obrazac 1
Obrazac 2
Obrazac 3

Zahtjevi se mogu predati samo u sjedištu suda (ne i u stalnim službama)!
ODLUKA - službenik za informiranje

Broj: 26 Su-205/2015-2
Datum: 20. svibnja 2015. godine

Općinski sud u Vukovaru, po predsjedniku suda Davorinu Smičiću, temeljem članka 31. stavak 1. Zakona o sudovima (Narodne novine broj 28/13,33/15), te članka 13 Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj: 25/13), donio je dana 20. svibnja 2015. godine, slijedeću


O D L U K U

o imenovanju službenika za informiranje


I.


Ivana Tešankić, viša sudska savjetnica u Općinskom sudu u Vukovaru imenuje se službenikom za informiranje.


II.


Službenik za informiranje je posebna službena osoba ovlaštena za ostvarivanje prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.


III.

 

Službenik za informiranje obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustroju Općinskog suda u Vukovaru kao i rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija; unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad Općinskog suda u Vukovaru i osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informacijama.

 

IV.

 

O zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija u Uredu predsjednika vodi se poseban službeni upisnik u elektroničkom obliku oznake PPI.


V.


Odluka će se dostaviti Povjereniku za informiranje, u roku od mjesec dana od dana donošenja odluke.

 

VI.


Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Općinskog suda u Vukovaru.


PREDSJEDNIK SUDA
Davorin Smičić    

IZVADAK IZ PRAVILNIKA O DODJELJIVANJU OSTAVINSKIH PREDMETA U RAD JAVNIM BILJEŽNICIMA
IZVADAK IZ PRAVILNIKA O DODJELJIVANJU OSTAVINSKIH PREDMETA U RAD JAVNIM BILJEŽNICIMA objavljen u NN br. 35/15 od 27. ožujka 2015. godine

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuju se područja za dodjelu ostavinskih predmeta u rad javnim bilježnicima.

Članak 2.

Sud će javnim bilježnicima sa sjedištem na području njegove nadležnosti ostavinske predmete povjeravati u rad prema područjima za dodjelu ostavinskih predmeta u rad određenim ovim Pravilnikom.

Područje za dodjelu ostavinskih predmeta čini područje općina/gradova/gradskih četvrti koje je ovim Pravilnikom za pojedino mjesto službenog sjedišta javnog bilježnika određeno kao područje za dodjelu ostavinskih predmeta u rad.

Članak 3.

Ako na pojedinom području za dodjelu ostavinskih predmeta u rad javnim bilježnicima određenom ovim Pravilnikom javni bilježnik nije imenovan ili je imenovani javni bilježnik spriječen obavljati javnobilježničku službu, sud će ostavinske predmete dodijeliti u rad javnom bilježniku na drugom području vodeći računa o blizini mjesta prema kojem je zasnovana mjesna nadležnost suda za provođenje ostavinskog postupka i mjesta u kojem javni bilježnik ima sjedište.

Članak 4.

Raspored područja za dodjelu ostavinskih predmeta u rad javnim bilježnicima sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama« a stupa na snagu 1. travnja 2015.Općinski sud u Vukovaru
Ilok, Vukovar
Općine: Bogdanovci, Borovo, Lovas, Negoslavci, Tompojevci, Tovarnik i Trpinja te gradovi: Ilok i Vukovar.

Otok, Vinkovci
Općine: Andrijaševci, Ivankovo, Jarmina, Markušica, Nijemci, Nuštar, Privlaka, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Tordinci i Vođinci te gradovi: Otok i Vinkovci.

Županja
Općine: Babina Greda, Bošnjaci, Cerna, Drenovci, Gradište, Gunja, Štitar i Vrbanja te Grad Županja.
Nadležnost u predmetima
Izvadak iz Izmjena i dopuna Sudskog poslovnika (objavljenih dana 27. ožujka 2015. u Narodnim novinama br.: 35/15) a koje Izmjene i dopune stupaju na snagu dana 1. travnja 2015. godine


»(7) Radni i kazneni predmeti iz nadležnosti općinskog suda zaprimljeni nakon 1. travnja 2015. rješavat će se samo u sjedištu suda, a iznimno i u pojedinoj stalnoj službi tog suda, o čemu odluku donosi ministar pravosuđa na prijedlog predsjednika suda.

(8) Svi ostali predmeti rješavat će se i u sjedištu općinskog suda i u svim njegovim stalnim službama.«.

O B A V I J E S T - spajanje sudova
Broj: 48-Su-97/14-71
Datum: 27. ožujka 2015. godine


O B A V I J E S T


Temeljem čl. 2. Zakona o područjima i sjedištima sudova (NN 128/14), određena su sjedišta i područja nadležnosti županijskih i općinskih sudova, a koji Zakon stupa na snagu u odnosu na navedenu odredbu dana 1. travnja 2015. godine. Istim Zakonom se utvrđuje nadležnost Općinskog suda u Vukovaru za područje općina: Andrijaševci, Babina Greda, Bogdanovci, Borovo, Bošnjaci, Cerna, Drenovci, Gradište, Gunja, Ivankovo, Jarmina, Lovas, Markušica, Negoslavci, Nijemci, Nuštar, Privlaka, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Štitar, Tompojevci, Tordinci, Tovarnik, Trpinja, Vođinci i Vrbanja, te gradova Ilok, Otok, Vinkovci, Vukovar i Županja.

Temeljem odredbe čl. 13. Zakona o područjima i sjedištima sudova Općinski sud u Vinkovcima (Vinkovci, Trg bana Josipa Šokčevića br. 17) i Općinski sud u Županji (Županja, Veliki kraj br. 48) nastavljaju s radom kao Stalne službe Općinskog suda u Vukovaru.PREDSJEDNIK SUDA
Davorin Smičić     
Natječaj - zapisnik o razgovoru
REPUBLIKA HRVATSKA
Općinski sud u Vukovaru
Vukovar, Županijska br. 31

Broj: 7 Su-278/14-
Datum: 06. veljače 2015. godine

Dana, 06. veljače 2015. godine s početkom u 09,00 sati sastala se komisija za provedbu javnog natječaja u sastavu Ana Bosančić sudac, Ivica Grubišić sudac, Marko Vorgić predstavnik Ministarstva uprave voditelj odjela u Uredu Državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, povodom razgovora (intervjua) s kandidata, te utvrđivanja konačne rang liste kandidata, te je sačinila slijedeći

Z A P I S N I K

Proveden je razgovor (intervju) s kandidatima koji su uspješno položili testove nakon čega su utvrđeni slijedeći rezultati prema bodovanju od 0-10:

1. Krunoslav Niderle                                                     8
2. Augustin Jalšovec                                                   10
3. Dunja Vukušić Strugačevac                                    6
4. Helena Valentić                                                        10
5. Nikolina Mikulić                                                         6
6. Nikolina Matak                                                           7

Razgovoru (intervjuu) nisu pristupili kandidati:
1. Dragana Šipek

Provedbom cjelokupnog postupka javnog natječaja utvrđuje se slijedeća rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru:

1. Augustin Jalšovec                                                         26,5
2. Krunoslav Niderle                                                         24
3. Helena Valentić                                                              23
4. Nikolina Matak                                                                22
5. Nikolina Mikulić                                                              21,5
6. Dunja Vukušić Strugačevac                                         21

Rang lista kandidata će biti objavljena na web stranici Općinskog suda u Vukovaru.

Dovršeno u 10,15 sati.

Komisija: Zapisničar:
Marko Vorgić                                                                                                                     Svetlana Bojko

Ivica Grubišić

Ana Bosančić
Zapisnik o testiranju kandidata

REPUBLIKA HRVATSKA
Općinski sud u Vukovaru
Vukovar, Županijska br. 31


Broj: 7 Su-278/14-
Datum: 30. siječnja 2015. godine

Dana, 30. siječnja 2015. godine u 09,00 sati sastala se komisija za provedbu javnog natječaja u sastavu Ana Bosančić sudac, Ivica Grubišić sudac, Marko Vorgić predstavnik Ministarstva uprave voditelj odjela u Uredu Državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, povodom provedbe postupka pismenog testiranja kandidata, te sačinila slijedeći

 

Z A P I S N I K

 

Testiranje je održano u sobi broj 004 Općinskog suda u Vukovaru, Županijska br. 31 s početkom u 09,00 sati u nazočnosti članova Komisije.
Prozvani su svi prijavljeni kandidati, nakon čega je utvrđeno da pismenoj provjeri znanja nisu pristupili:

1. Sanja Tokić
2. Maja Primorac
3. Marija Habuda Bučanac
4. Mladen Beljo
5. Vinka Čuljak
6. Sanjin Piljić
7. Anamarija Biočić
8. Maja Majski
čime se smatra da su imenovani kandidati povukli svoju prijavu na Javni natječaj.

Nazočni su slijedeći kandidati:

1. Dragana Šipek
2. Krunoslav Niderle
3. Augustin Jalšovec
4. Dunja Vukušić Strugačevac
5. Helena Valentić
6. Nikolina Mikulić
7. Nikolina Matak
te je utvrđen njihov identitet uvidom u važeću osobnu iskaznicu.
Kandidati su upoznati sa načinom provedbe testiranja, a o rezultatima testiranja će biti naknadno obaviješteni, te će se s kandidatima koji su položili pismeni dio testiranja obaviti razgovor.

Pismeno testiranje obavljeno je iz područja:
- Ustav Republike Hrvatske
- Zakon o sudovima
- Ovršni zakon
- Zakon o parničnom postupku.

Pismeni dio završen je u 10,00 sati. Nakon čega se pristupilo ocjenjivanju testova, te su utvrđeni slijedeći rezultati.

                                                                  Ustav       ZOS         OZ         ZPP            UKUPNO
1. Dragana Šipek                                          3            4,5          2,5          2,5               12,5
2. Krunoslav Niderle                                     5             2,5          4            4,5                 16
3. Augustin Jalšovec                                     4              5            4            3,5               16,5
4. Dunja Vukušić Strugačevac                      5              4            3             3                   15
5. Helena Valentić                                         4             4             3             2                   13
6. Nikolina Mikulić                                         5             4           3,5            3                  15,5
7. Nikolina Matak                                          4             3           4,5           3,5                  15

Rezultati testiranja će biti objavljeni na web stranici Općinskog suda u Vukovaru, a uvid u testove će biti kandidatima omogućen dana 06. veljače 2015. godine u 09,00 sati kada će biti održan i intervju (razgovor) sa kandidatima.


Komisija:                                                                                                                   Zapisničar:
Marko Vorgić                                                                                                          Svetlana Bojko

Ivica Grubišić

Ana Bosančić

Poziv za testiranje kandidata
Broj: 7 Su-278/14-
Datum: 15. siječnja 2015. godine

O b a v i j e s t

Testiranje koje se trebalo održati povodom javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj: 133/14 od 14. studenog 2014. godine za radno mjesto sudskog savjetnika – jedan izvršitelj/ice na neodređeno vrijeme 16. siječnja 2015. godine s početkom u 09,00 sati, soba broj 4 u prostorijama Općinskog suda u Vukovaru, Vukovar, Županijska br. 31 neće se održati, jer se isto odgađa i održat će se dana

30. siječnja 2015. godine s početkom u 09,00 sati, soba broj 4 u prostorijama Općinskog suda u Vukovaru, Vukovar, Županijska br. 31


Na testiranje se pozivaju slijedeći kandidati:

1. Dragana Šipek
2. Krunoslav Niderle
3. Augustin Jalšovec
4. Dunja Vukušić Strugačevac
5. Helena Valentić
6. Nikolina Mikulić
7. Sanja Tokić
8. Maja Primorac
9. Marija Habuda Bučanac
10. Mladen Beljo
11. Vinka Čuljak
12. Sanjin Piljić
13. Anamarija Biočić
14. Nikolina Matak
15. Maja Majski.

Što se tiče uvjeta provedbe testiranja (pravna područja iz kojih se sastoje pitanja na testiranju, način testiranja, razgovor s kandidatima, te pravila testiranja) isti ostaju neizmijenjeni kako su i naznačeni u pozivu od 30. prosinca 2014.g.


KOMISIJA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA
PREDSJEDNICA KOMISIJE          
ANA BOSANČIĆ                      
Poziv za testiranje kandidata
Broj: 7 Su-278/14-37
Datum: 30. prosinca 2014. godine


Na temelju čl. 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN 74/10, 142/11 i 53/12), te javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj: 133/14 od 14. studenog 2014. godine za radno mjesto sudskog savjetnika – jedan izvršitelj/ice na neodređeno vrijeme, koji je objavljen i na web stranici Ministarstva uprave, Općinskog suda u Vukovaru, te kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područni ured Vukovar, kandidati prijavljeni na navedeni natječaj, a koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te ispunjavaju formalne uvijete propisane u natječaju

P o z i v a j u  s e

Na testiranje koje će se održati 16. siječnja 2015. godine s početkom u 09,00 sati, soba broj 4 u prostorijama Općinskog suda u Vukovaru, Vukovar, Županijska br. 31.

Pismena provjera znanja sastoji se od pitanja iz područja:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj: 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 5/14)
- Zakon o sudovima (Narodne novine broj: 28/13)
- Zakon o parničnom postupku (Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13 i 89/14)
- Ovršni zakon (Narodne novine broj: 112/12, 25/13 i 93/14).

NAČIN TESTIRANJA

Pismena provjera znanja traje 60 minuta. Sastoji se iz 10 pitanja iz područja Ustava Republike Hrvatske i Zakona o sudovima, 5 pitanja iz Zakona o parničnom postupku i 5 pitanja iz Ovršnog zakona, odnosno ukupno 20 pitanja.Za provjeru znanja kandidatima se dodjeljuje od 0-10 bodova za provjeru poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i od 0-10 bodova za provjeru poznavanja osnova pravnog područja Zakona o parničnom postupku i Ovršnog zakona. Smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju, ako su za svaki dio provedene provjere dobili najmanje 5 bodova.

RAZGOVOR (INTERVJU) S KANDIDATIMA

Kandidati koji su zadovoljili na pismenoj provjeri znanja pristupit će razgovoru sa Komisijom. Komisija u razgovoru s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi. Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0-10, te se smatra da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.

PRAVILA TESTIRANJA

Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju. Kandidati koji dođu nakon 09,00 sati u zgradu Općinskog suda u Vukovaru, odnosno nakon vremena u kojem treba početi testiranje, neće moći pristupiti testiranju.
Za vrijeme boravka u zgradi Općinskog suda u Vukovaru kandidati su dužni poštivati Kućni red i postupati prema uputama članova Komisije i drugih službenih osoba. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati će biti upozoreni na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati biti će udaljeni s testiranja, te će se smatrati da su odustali od daljnjeg postupka testiranja.
Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama
- koristiti mobitel, odnosno druga komunikacijska sredstva
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje
- razgovarati s ostalim kandidatima, kao niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata.
Ukoliko pojedini kandidat ne poštuje pravila testiranja bit će udaljen iz prostorije, a njegov rezultat Komisija neće priznat niti bodovat.
Nakon provedenog testiranja i razgovora Komisija utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.
Nakon provedenog postupka Komisija čelniku tijela dostavlja izvješće o provedenom postupku uz koje prilaže rang listu kandidati kojeg predlaže za prijam u državnu službu.
Predsjednik suda donosi rješenje o prijamu u državnu službu izabranog kandidata, a koje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenim na natječaj.
Svi prijavljeni kandidati na natječaj imaju pravo uvida u rezultate i dokumentaciju koja se odnosi na natječaj, a kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijamu u državnu službu izabranog kandidata, ima pravo podnijeti žalbu Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

KOMISIJA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA
PREDSJEDNICA KOMISIJE            
Ana Bosančić                         
Obavijest o natječaju za prijem u državnu službu - sudski savjetnik
Broj: 7-Su-278/14-36
Datum: 30. prosinca 2014. godine

Temeljem članka 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (“Narodne novine” broj 74/10, 142/11 i 53/12), te javnog natječaja broj: 7-Su-278/14 od 30. prosinca 2014. godine, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 133/14 od 14. studenog 2014. godine, na web stranicama Ministarstva uprave (www.uprava.hr), u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (www.hzz.hr) i oglasnoj ploči Općinskog suda u Vukovaru, predsjednik Općinskog suda u Vukovaru, Davorin Smičić, donosi sljedeću

o b a v i j e s t

da je u Narodnim novinama br. 133/14. od 05. studenoga 2014. godine objavljen javni natječaj za prijam službenika u državnu službu u Općinski sud u Vukovaru – sudski savjetnik – 1 (jedan) izvršitelja na neodređeno vrijeme.

Opis poslova:
Sudski savjetnik u Općinskom sudu u Vukovaru pomaže sucu – mentoru u radu, izrađuje nacrte sudskih odluka samostalno ili pod nadzorom, odnosno uputama suca – mentora, obavlja druge poslove određene Zakonom o sudovima ili Sudskim poslovnikom, te obavlja i druge odgovarajuće poslove po nalogu predsjednika suda.

Osnovna plaća:
Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Uredbom o nazivima radnih mjesta I koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (“Narodne novine” broj 37/01, 38/01, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 92/2005, 131/05, 140/05, 81/06, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 65/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/2013, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14 i 94/2014).
Plaća službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Osnovna plaća sudskog savjetnika Općinskog suda u Vukovaru iznosi umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta, i to 1,455 uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža i osnovice za obračun plaće koja iznosi 5.108,84 kuna (bruto).

Testiranje prijavljenih kandidata:
U skladu sa odredbom čl. 51. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. 92/05., 142/06., 77/07., 107/07. i 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13), kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem, a uvrštene na listu kandidata, Komisija za provedbu javnog natječaja Općinskog suda u Vukovaru upućuje na testiranje radi provjere njihovih stručnih sposobnosti, vještina i stečenog radnog iskustva u struci.
Kandidatima koji ne ispunjavaju formalne uvjete ili nisu podnijeli pravovremene i uredne prijave na natječaj biti će upućena pismena obavijest.
Kandidati su obvezni pristupiti testiranju, a vrijeme održavanja testiranja objavit će se na web stranici i na oglasnoj ploči Općinskog suda u Vukovaru (sudovi.pravosudje.hr/osvu.) najmanje 5 (pet) dana prije dana određenog za testiranje.
Kandidati koji su zadovoljili na provjeri znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju pristupaju razgovoru (intervjuu) sa Komisijom, u skladu sa čl. 13. st. 3. Uredbe.
PREDSJEDNIK SUDA
Davorin Smičić