Dani otvorenih vrata 28.10.2016.
Galerija

Javni poziv za manifestaciju „Dani otvorenih vrata“
Obavijest o preseljenju ZK odjela u Vinkovcima

Od 11. srpnja 2016. godine Zemljišnoknjižni odjel u Vinkovcima preseljen u zgradu suda na adresi Trg bana Josipa Šokčevića 17

OBAVIJEST
Obavijest o radu ZK odjela

Obavijest

Radi uvođenja Zajedničkog informacijskog sustava zemljišne knjige i katastra u zemljišnoknjižne odjele ovog suda, bit će onemogućen rad odjela, kao i rad sa strankama!


Donacija grada Vukovara Općinskom sudu

Donacija grada Vukovara Općinskom sudu u Vukovaru!Poziv za dostavu ponuda!

 

Poziv za dostavu ponuda za postupak bagatelne nabave za 2016. godinu!

 

Uredski materijal - omoti mape i upisnici!

 

Uredski materijal - materijal i sredstva za čišćenje i higijenu!

 

Uredski materijal - toneri!

 

Uredski materijal - papir!

 

Uredski materijal - ostali uredski materijal!

 

Uredski materijal - toneri i obasci!

 

 

Ponude dostaviti najkasnije do 1300 sati, 01. srpnja 2016. godine,

na adresu Županijska 31, Vukovar!

 

 

Procedura naplate usluge preslika

Broj: 35-Su-86/16-3
Datum: 22. ožujka 2016.

Temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti "NN"br. 139/10, 19/14, i Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila "NN" br. 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 Predsjednik suda, donosi proceduru o ostvarivanju vlastitih prihoda


PROCEDURA NAPLATE USLUGE PRESLIKA - VLASTITI PRIHODI


Preslikavanje i naplata naknade obavlja se u pisarnicama i Zemljišnoknjižnim odjelima u Općinskog suda u Vukovaru, Iloku, Stalnim službama u Vinkovcima i Županji, prema slijedećoj proceduri:

1. Stranka podnosi Zahtjev za presliku u nadležnoj Pisarnici suda.
2. Sudac/ovlašteni službenik odobrava presliku, utvrđuje broj stranica i iznos koji stranka treba uplatiti, te stranku upućuje na uplatu traženog iznosa.
3. Stranka uplatu može izvršiti na blagajni suda (u sjedištu suda) ili kod ovlaštenog službenika zaduženog za naplatu vlastitih prihoda u Stalnim službama ili na žiro račun suda. (HR9023900011100016275)

NAPLATA NA BLAGAJNI SUDA
1. Stranka sa Zahtjevom za presliku dolazi na blagajnu suda.
2. Računovodstveni referent naplaćuje utvrđeni iznos i stranci izdaje dva primjerka računa - uplatnice (za stranku i za spis), a Blagajničkom izvještaju prilaže jedan primjerak računa -uplatnice i Zahtjev.
3. Naplaćeni vlastiti prihodi se u blagajni knjiže na račun vlastitih prihoda od preslika (66151)
4. Naplaćene vlastite prihode iz blagajne vlastitih prihoda računovodstveni referent-blagajnik najmanje jednom mjesečno polaže na žiro račun suda.

NAPLATA U STALNIM SLUŽBAMA U VINKOVCIMA I ŽUPANJI
1. Stranka sa Zahtjevom za presliku dolazi kod ovlaštenog službenika zaduženog za naplatu vlastitih prihoda .
2. Ovlašteni službenik zadužen za naplatu vlastitih prihoda naplaćuje utvrđeni iznos i stranci izdaje dva primjerka računa (za stranku i za spis), jedan primjerak računa zajedno sa naplaćenim iznosom jednom mjesečno ili po potrebi šalje u računovodstvo suda u Vukovar, a jedan primjerak računa zadržava u bloku računa.
3. Računovodstveni referent za zaprimljena sredstva iz Stalnih službi ispisuje uplatnicu u dva primjerka koju potpisuje računovodstveni referent i oba primjerka šalje u Stalnu službu gdje je prihod i naplaćen na potpis. Nakon što osoba koja je naplatila prihod potpisala oba primjerka, jedan primjerak zadržava uz blok računa, a jedan primjerak vraća računovodstvu suda.
4. Naplaćeni vlastiti prihodi se u blagajni knjiže na račun vlastitih prihoda od preslika (66151)
5. Naplaćene vlastite prihode iz blagajne vlastitih prihoda računovodstveni referent-blagajnik najmanje jednom mjesečno polaže na žiro račun suda.

UPLATA NA ŽIRO RAČUN
Uplaćeni iznos za preslike na žiro računu suda, temeljem Izvoda, knjiže se na vlastite prihode na račun (66151) s danom uplate.

POSTUPANJE SA NAPLAĆENIM VLASTITIM PRIHODIMA
1. Prikupljeni vlastiti prihodi s računa suda uplaćuju se u državni proračun, u pravilu jednom mjesečno, odnosno kada ima naplaćenih prihoda, te se uvrštavaju u mjesečne potrebe za sredstva za materijalne rashode.
2. Vlastiti prihodi uplaćeni u državni proračun troše se na plaćanje rashoda prema Financijskom planu, plaćanjem kroz Riznicu, u pravilu jednom mjesečno.


Predsjednik suda
Davorin Smičić  

 


DOSTAVITI:
1. Službenicima Sudskih pisarnica u Vukovaru, Vinkovcima i Županji
2. Voditeljima ZK – Odjela u Vukovaru, Iloku, Vinkovcima i Županji
3. Službenicima Materijalno –financijskog poslovanje
4. Upravitelju sudske pisarnice
5. WEB –stranica suda

JAVNI NATJEČAJ
Broj: 17-Su-507/15-5
Datum: 8. ožujka 2016. godine


Temeljem suglasnosti Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske klasa:406-02/16-01/7, Ur. broj:514-02-03-02-02-16-02 od 8. veljače 2016. godine, objavljuje se

JAVNI NATJEČAJ

Za prodaju osobnog automobila u vlasništvu Općinskog suda u Vukovaru
1. PRODAVATELJ:
Općinski sud u Vukovaru
2. PREDMET PRODAJE:
Osobno vozilo marke Mazda, tip 323, model vozila 1,5 I, godina proizvodnje 1997., snaga motora 65 KW, obujam 1489 cm3, broj šasije JMZBA125200540833, boja crvena s efektom, vrsta motora OTTO-REG-KAT-EURO II, datum posljednje registracije do 27. svibnja 2014. godine
3. UVJETI PRODAJE
- početna cijena iznosi 6.538,15 kn
- ponuda mora sadržavati: ime i prezime, oib natjecatelja (za fizičke osobe), rješenje za upis u sudski registar (za pravne osobe)
- iznos ponuđene kupoprodajne cijene
4. Osobni automobil može se razgledati do isteka roka za podnošenje ponuda radnim danom od 10,00 do 12,00 sati, u Općinskom sudu u Vukovaru, Stalna služba Vinkovci, Trg bana J. Šokčevića br. 17, uz prethodnu najavu na telefon 032/451-649 i 032/451-600, (osoba za kontakt Ivan Groznica)
5. Ponude za natječaj dostavljaju se u roku od 15 dana od objave natječaja, u zatvorenim omotnicama, sa naznakom „za natječaj za prodaju osobnog automobila – ne otvaraj“. Ponude slati na adresu Općinski sud u Vukovaru, Županijska 31 a mogu se dostaviti i neposredno.
6. Nepravodobne, nepotpune i nerazumljive ponude neće se razmatrati.
7. Otvaranje ponuda bit će u prostorijama Općinskog suda u Vukovaru dana 31. ožujka 2016. godine u 10,00 sati.
Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili njihovi punomoćnici, uz predočenje pisane punomoći.
8. Javni natječaj će se objaviti na e-oglasnoj ploči Općinskog suda u Vukovaru, web stranici i oglasnim pločama u Stalnim službama u Vinkovcima i Županji.

PREDSJEDNIK SUDA
Davorin Smičić    
ODLUKA - ukidanje fizičke oglasne ploče
Broj: 2-Su-333/2014-
Datum: 10. veljače 2016. godine


Temeljem čl. 30. t. 1. u svezi s čl. 31. st. 1. Zakona o sudovima (NN 28/13, 33/15 i 82/15), predsjednik Općinskog suda u Vukovaru, Davorin Smičić, donosi slijedeću


O D L U K U


U Općinskom sudu u Vukovaru ukida se fizička oglasna ploča s danom 10. veljače 2016. godine.

Obrazloženje

Nakon što su ispunjeni svi potrebni tehnički preduvjeti za dostavu pismena sudionicima u sudskim postupcima putem e-oglasne ploče valjalo je donijeti odluku o ukidanju fizičke oglasne ploče na ovome sudu.
Ista se ukida s danom 10. veljače 2016. godine, a od dana 11. veljače 2016. godine sva pismena koja su se dostavljala putem fizičke oglasne ploče dostavljat će se putem e-oglasne ploče, te će biti dostupna na Web stranici https://e-oglasna.pravosudje.hr/.


PREDSJEDNIK SUDA
Davorin Smičić      

DOSTAVITI:
1. Ministarstvo pravosuđa
2. Javnobilježnička komora
3. Web stranica suda