Glavni izbornik
Naslovnica
Općinski sud u Virovitici
Unutarnje ustrojstvo suda
Ured predsjednika
Suci i sudski savjetnici
Računovodstvo
Radno vrijeme
Raspored prostorija suda
Kontakt
Popis zaposlenih
Akti Općinskog suda u Virovitci
Pravilnik o unutarnjem redu
Godišnji raspored poslova
Kućni red
e-Oglasna ploča
e-Predmet
Ovjera isprava za inozemstvo - Apostille
Zahtjev za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak
Izdavanje uvjerenja putem sustava e-Građani
Sudske pristojbe i predujam
Uplate sudskih pristojbi
Uplate predujma
Povrat pogrešno ili više uplaćene sudske pristojbe, novčane kazne i troškova postupka
Odluka o naknadi za preslik sudskih akata
Popis naselja rješavanja - teritorijalna nadležnost
Zemljišnoknjižni odjel Virovitica
Podaci potrebni za uplatu u zemljišno knjižnim predmetima
Izdavanje zemljišnoknjižnih izvadaka i uvjerenja
Prijedlozi za upis u zemljišnu knjigu
Popis potrebnih dokumenata
Oglasi i obavijesti
Zemljišnoknjižni odjel Pitomača
Podaci potrebni za uplatu u ZK predmetima
Postupak mirenja
Zakoni, pravilnici, propisi...
Kodeks sudačke etike
Smjernice za tumačenje i primjenu kodeksa sudačke etike
Etički kodeks državnih službenika
Pravni propisi
Informacije o naknadi žrtvama kaznenih djela
Pravo na pristup informacijama
Pravilnik o pravu na pristup informacijama
Odluka o određivanju službenice za informiranje
Godišnje izvješće
Računovodstvo i financije
Javna nabava
Financijsko izvješće
Procedura naplate vlastitih prihoda
Procedura o stvaranju ugovornih obveza
Procedura zaprimanja i provjere računa i plaćanja po računima
Natječaji i oglasi
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme 7 Su-167/2018
Obavijest uz javni natječaj 7 Su-167/2018
Obavijest kandidatima o danu održavanja i načinu provedbe postupka testiranja 7 Su-167/2018-8
RJEŠENJE O PRIJMU U DRŽAVNU SLUŽBU 7 Su-209/2018
Javni bilježnici
Korisne poveznice
Prijedlozi za upis u zemljišnu knjigu

Sukladno čl. 97. Zakona o zemljišnim knjigama, prijedlog za upis podnosi se u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik kod zemljišnoknjižnog suda, koji će ga zaprimiti bez obzira je li prikladan da se po njemu provede upis. Prijedlog za upis mora biti jasno označen kao podnesak upućen zemljišnoknjižnom sudu oznakom: zemljišnoknjižna stvar (zemljišnoknjižni predmet). To vrijedi i za sve ostale podneske upućene zemljišnoknjižnom sudu.

PRAVILNIK o obrascima u zemljišnoknjižnom postupku - moguće je pronaći u Narodnim novinama br. 123/04.


Zastupanje

Ako Vas u postupku zastupa odvjetnik potrebno je priložiti uredno popunjenu odvjetničku punomoć (navesti vrstu radnje, broj spisa, prezime i ime stranaka).
Ako Vas zastupa opunomoćenik kod sklapanja pravnog posla obavezno je priložiti punomoć s izvršenom ovjerom potpisa osobe koja je izdala punomoć.
Temeljem odredbe članka 89.a Zakona o parničnom postupku - u zemljišnoknjižnom postupku glede ponošenja prijedloga za uknjižbu: “Stranku kao punomoćnik može zastupati samo odvjetnik, ako zakonom nije drugačije određeno. Stranku može kao punomoćnik zastupati osoba koja je s njome u radnom odnosu, ako je potpuno poslovno sposobna. Stranku kao punomoćnik može zastupati srodnik po krvi u pravoj liniji, brat, sestra ili bračni drug – ako je potpuno poslovno sposoban i ako se ne bavi nadripisarstvom.”Isprave

Sve isprave moraju biti dostavljene u izvorniku ili čitljivom, propisno ovjerovljenom prijepisu (osim domovnice i osobne iskaznice koje se prilažu u presliku, a izvornik se daje samo na uvid).
Ako isprave nisu sastavljene na hrvatskom jeziku, odnosno na drugom jeziku na kojem je dopušteno predavati podneske sudu, treba uz njih podnijeti i prijevod ovjerovljen od sudskoga tumača.Odlučivanje

Nakon što se prijedlog preda sudu, upisuje se u urudžbeni brojevnik. Tako dobiva brojčanu oznaku koja se sastoji od broja predmeta i posljednje dvije znamenke godine u kojoj je predmet primljen (broj dnevnika - npr. broj Z-111/11). Pod tim brojem će se donijeti odluka (rješenje) o prijedlogu i provesti upis u zemljišnu knjigu. Urudžbeni broj je ujedno i plomba, koja se stavlja na ono mjesto u zemljišnoj knjizi gdje će biti proveden upis. Plomba ima svrhu da učini vidljivim da se u tom ulošku zahtijeva neki upis. Plomba se briše po službenoj dužnosti nakon provedbe traženog upisa, ili – ako prijedlog bude odbijen – nakon što se u zemljišnu knjigu unese da je prijedlog za upis odbijen.

Prijedlog će biti uredan ako sadržava:
 • oznaku da se radi o zemljišnoknjižnom predmetu - naziv općinskog suda kojem se prijedlog podnosi (npr. Općinski sud u Virovitici)
 • ime i točnu adresu predlagatelja i protustranaka (npr. Ivan Ivić iz Virovitice, Virovitička 1)
 • broj zemljišnoknjižnog uloška i naziv katastarske općine (npr. zk.ul.br. 123 k.o. Virovitica)
 • točnu oznaku katastarske čestice (npr. k.č.br. 11 kuća i dvorište u Gajevoj ulici sa 200m2)
 • pravo, osobni odnos ili činjenicu koja je predmet upisa te koju vrstu upisa zahtijeva 
 • točna imena i adrese osoba koje treba obavijestiti o upisu

Prijedlog će biti potpun:
 • ako su mu priložene sve potrebne isprave na temelju kojih se traži određeni upis
 • isprave moraju biti priložene u izvorniku ili ovjerovljenom prijepisu i na njima obvezno mora biti naveden OIB (osobni identifikacijski broj) za sve stranke u postupku 
 • ako je, uz ispravu koja nije sastavljena na hrvatskom jeziku, priložen i prijevod iste koji je ovjerio sudski tumač.

Sukladno čl. 108. Zakona o zemljišnim knjigama zemljišnoknjižni sud će, nakon što je pregledao prijedlog za upis i priloge, dopustiti upis ako:
 • iz zemljišne knjige nije vidljivo da bi glede predmeta upisa postojala zapreka tom upisu,
 • nema osnove za sumnju u to jesu li osobe protiv kojih se zahtijeva upis sposobne raspolagati predmetom na koji se upis odnosi, niti u to je li osoba koja je prijedlog podnijela na to ovlaštena,
 • utemeljenost prijedloga proizlazi iz sadržaja podnesenih isprava i
 • isprave imaju potrebni oblik.


Napomene

Ako nije sređeno ZK stanje i nije upisan Vaš pravni prednik potrebno je ispravama dokazati neprekinuti niz izvanknjižnih stjecanja do sebe. Kod odlučivanja o Vašem prijedlogu mjerodavno je ZK stanje u vrijeme kada je taj prijedlog stigao ZK odjelu.

Prije svakog raspolaganja, obavezno provjeriti stanje u zemljišnoj knjizi.
Zatražiti novi izvadak iz zemljišne knjige. Tako se saznaje upisani vlasnik i opterećenost nekretnine (upisana hipoteka, prava služnosti, uporabe, zabrane i sl.). Ovisno o stanju upisa u zemljišnoj knjizi, mogli bi se zahtijevati dodatni dokumenti. Kod sastavljanja ugovora koristiti se opisom nekretnina prema opisu u ZK zvatku.