Rješenje o prijmu

7 Su-193/2020

 

Na radno mjesto mjesto namještenika III vrste vozač-dostavljač, na neodređeno vrijeme prima se:

 

RENATO PEDIŠIĆ

 

više

objavljeno: 14.08.2020.

Oglas

OGLAS

za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

 - Administrativni referent-sudski zapisničar - 1 izvršitelj

 

Mjesto rada: Općinski sud u Velikoj Gorici

 

više

objavljeno: 23. 7 2020.

Rješenje o prijmu

7 Su-82/2020

 

Na radno mjesto voditelja odjeljka računovodstvenih poslova II. vrste na neodređeno vrijeme prima se:

 

ŠKRINJARIĆ ANDREA

više

objavljeno: 17.7.2020.

Rješenje o prijmu

7 Su-82/2020

 

Na radno mjesto zemljišnoknjižnog referenta III. vrste, na neodređeno vrijeme, prima se:

 

GORDANA STUPARIĆ 

više

objavljeno: 30.7.2020

Obavijest i upute

OBAVIJEST I UPUTE O
ODRŽAVANJU TESTIRANJA

za radno mjesto:

-vozača-dostavljača III. vrste - 1 izvršitelj

Testiranje će se održati:
28.7.2020. u 10,00 sati

više

objavljeno: 15.7.2020.

Javni natječaj

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

- ADMINISTRATIVNI REFERENT-SUDSKI ZAPISNIČAR III VRSTE – 2 izvršitelja


- VOZAČ-DOSTAVLJAČ III VRSTE – 1 izvršitelj

 

više

 

objavljeno: 4.6.2020.

Obavijest

o provođenju postupka sastavljanja zemljišnoknjižnih uložaka za k.o. Kurilovec Novi - zona III

 

više

 objavljeno: 2.9.2019.

Obavijest strankama

Stranke se mogu obratiti predsjednici suda predstavkama, pritužbama, prijedlozima i upitima u pisanom obliku.

 

Podnesci se primaju u sudskoj pisarnici tijekom radnog vremena sudske pisarnice.

Ažuriranje stranice
Zadnja izmjena:
14. 8. 2020.
18:14
VII. POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

VII. POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

Povjerenik za informiranje


Članak 35. (NN 85/15)


(1) Povjerenik štiti, prati i promiče pravo na pristup informacijama i pravo na ponovnu uporabu informacija.


(2) Povjerenik ne može biti pozvan na odgovornost, pritvoren ili kažnjen za izraženo mišljenju i poduzete radnje u okviru svog djelokruga rada, osim ako se radi o kršenju zakona od strane Povjerenika koje predstavlja kazneno djelo.


(3) Povjerenik:


– obavlja poslove drugostupanjskog tijela u rješavanju žalbi o ostvarivanju prava na pristup informacijama i prava na ponovnu uporabu informacija;


– obavlja nadzor i provodi inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona;


– prati provedbu ovoga Zakona i propisa kojima se uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija te izvješćuje javnost o njihovoj provedbi;


– predlaže tijelima javne vlasti poduzimanje mjera radi unapređivanja ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, uređenog ovim Zakonom;


– informira javnost o ostvarivanju prava korisnika na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija;


– predlaže mjere za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika za informiranje u tijelima javne vlasti i upoznavanje s njihovim obvezama u vezi s primjenom ovoga Zakona;


– inicira donošenje ili izmjene propisa radi provedbe i unapređenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija;


– podnosi Hrvatskome saboru izvješće o provedbi ovoga Zakona i druga izvješća kad ocijeni da je to potrebno;


– svake tri godine izvješćuje Europsku komisiju o dostupnosti informacija za ponovnu uporabu, a osobito o uvjetima korištenja, isključivim pravima, naplati troškova te postupanju po pravnim lijekovima. Izviješće se objavljuje na internetskoj stranici Povjerenika;


– sudjeluje u radu radnih tijela Hrvatskoga sabora i prisustvuje sjednicama Hrvatskoga sabora kad su na dnevnom redu pitanja iz njegova djelokruga;


– podnosi optužni prijedlog i izdaje prekršajni nalog za utvrđene prekršaje.


(4) Za pristup i rad s klasificiranim podacima Povjerenik i državni službenici u Uredu, moraju ispunjavati uvjete propisane posebnim zakonom, te su dužni čuvati, sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka, sve osobne i druge povjerljive podatke koje saznaju u obavljanju svojih dužnosti.


Izbor Povjerenika


Članak 36.


(1) Povjerenika bira Hrvatski sabor na vrijeme od pet godina uz mogućnost ponovnog izbora.


(2) Najkasnije šest mjeseci prije isteka mandata Povjerenika, odnosno najkasnije 30 dana nakon prestanka dužnosti iz drugih razloga, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora objavljuje javni poziv za dostavu kandidatura za izbor Povjerenika.


(3) Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora uz prethodno pribavljeno mišljenje Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora, utvrđuje prijedlog najmanje dvaju kandidata za Povjerenika na temelju pristiglih prijava iz javnog poziva te ga upućuje Hrvatskom saboru.


(4) Povjerenik je u svom radu samostalan i neovisan, te je za svoj rad odgovoran Hrvatskom saboru.


Uvjeti za izbor Povjerenika


Članak 37.


(1) Za Povjerenika može biti izabrana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:


– hrvatsko državljanstvo i prebivalište na području Republike Hrvatske,


– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravne ili društvene struke,


– najmanje 10 godina radnog iskustva u struci,


– istaknuti stručnjak s priznatim etičkim i profesionalnim ugledom i iskustvom iz područja zaštite i unapređenja ljudskih prava, slobode medija i razvoja demokracije,


– koja nije osuđivana i protiv koje se ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja se postupak pokreće po službenoj dužnosti,


– koja nije član političke stranke.


(2) Na Povjerenika se na odgovarajući način primjenjuju odredbe Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika.


(3) Povjerenik ima pravo na plaću u visini plaće potpredsjednika radnih tijela Hrvatskoga sabora.


Razrješenje Povjerenika


Članak 38.


(1) Hrvatski sabor razriješit će dužnosti Povjerenika prije isteka vremena na koje je izabran:


– ako to sam zatraži,


– ako nastupe okolnosti zbog kojih više ne ispunjava uvjete za izbor iz članka 37. ovog Zakona,


– ako je spriječen obavljati dužnost u razdoblju duljem od šest mjeseci,


– ako ne obavlja dužnost sukladno ovom Zakonu.


(2) Postupak za razrješenje Povjerenika pokreće Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora.


(3) Povjerenika razrješuje Hrvatski sabor uz prethodno mišljenje Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora.


Ustroj Ureda povjerenika


Članak 39.


(1) Povjerenik ima Ured povjerenika, kao stručnu službu.


(2) U Uredu povjerenika ustrojavaju se unutarnje ustrojstvene jedinice za pojedina područja rada, u skladu s vrstom posla.


(3) Na zaposlene u Uredu povjerenika primjenjuju se odredbe Zakona o državnim službenicima.


(4) Povjerenik ima položaj čelnika tijela u odnosu na zaposlene u Uredu povjerenika.


(5) Unutarnje ustrojstvo Ureda povjerenika uređuje se Poslovnikom.


(6) Sjedište Ureda povjerenika je u Zagrebu.


(7) Sredstva za rad Ureda povjerenika osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.


Poslovnik Povjerenika i Pravilnik o unutarnjem redu


Članak 40.


(1) Povjerenik donosi Poslovnik koji potvrđuje Hrvatski sabor. Poslovnik se objavljuje u »Narodnim novinama«.


(2) Poslovnikom se uređuje unutarnje ustrojstvo, način rada Povjerenika, način planiranja i obavljanja poslova te druga pitanja od važnosti za obavljanje poslova Povjerenika.


(3) Povjerenik donosi Pravilnik o unutarnjem redu kojim se uređuje broj državnih službenika potrebnih za obavljanje poslova s naznakom njihovih osnovnih poslova i zadaća i stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti te druga pitanja od značaja za rad Povjerenika.