Rješenje o prijmu

7 Su-193/2020

 

Na radno mjesto mjesto namještenika III vrste vozač-dostavljač, na neodređeno vrijeme prima se:

 

RENATO PEDIŠIĆ

 

više

objavljeno: 14.08.2020.

Oglas

OGLAS

za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

 - Administrativni referent-sudski zapisničar - 1 izvršitelj

 

Mjesto rada: Općinski sud u Velikoj Gorici

 

više

objavljeno: 23. 7 2020.

Rješenje o prijmu

7 Su-82/2020

 

Na radno mjesto voditelja odjeljka računovodstvenih poslova II. vrste na neodređeno vrijeme prima se:

 

ŠKRINJARIĆ ANDREA

više

objavljeno: 17.7.2020.

Rješenje o prijmu

7 Su-82/2020

 

Na radno mjesto zemljišnoknjižnog referenta III. vrste, na neodređeno vrijeme, prima se:

 

GORDANA STUPARIĆ 

više

objavljeno: 30.7.2020

Obavijest i upute

OBAVIJEST I UPUTE O
ODRŽAVANJU TESTIRANJA

za radno mjesto:

-vozača-dostavljača III. vrste - 1 izvršitelj

Testiranje će se održati:
28.7.2020. u 10,00 sati

više

objavljeno: 15.7.2020.

Javni natječaj

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

- ADMINISTRATIVNI REFERENT-SUDSKI ZAPISNIČAR III VRSTE – 2 izvršitelja


- VOZAČ-DOSTAVLJAČ III VRSTE – 1 izvršitelj

 

više

 

objavljeno: 4.6.2020.

Obavijest

o provođenju postupka sastavljanja zemljišnoknjižnih uložaka za k.o. Kurilovec Novi - zona III

 

više

 objavljeno: 2.9.2019.

Obavijest strankama

Stranke se mogu obratiti predsjednici suda predstavkama, pritužbama, prijedlozima i upitima u pisanom obliku.

 

Podnesci se primaju u sudskoj pisarnici tijekom radnog vremena sudske pisarnice.

Ažuriranje stranice
Zadnja izmjena:
14. 8. 2020.
18:14
Tarifa sudskih pristojbi

TARIFA SUDSKIH PRISTOJBI


I. PARNIČNI I OVRŠNI POSTUPAK

1. Podnesci

Tar. br. 1.

(1) Za tužbu i protutužbu plaća se prema vrijednosti predmeta spora sljedeća pristojba:

iznad     do kuna      kuna
0,00     3.000,00     100,00
3.000,00   6.000,00     200,00
6.000,00   9.000,00     300,00
9.000,00   12.000,00     400,00
12.000,00   15.000,00     500,00

Preko 15.000,00 kuna plaća se pristojba u iznosu od 500,00 kuna i još 1% na razliku iznad 15.000,00 kuna, ali ne više od 5.000,00 kuna.

(2) Za tužbu s prijedlogom za izdavanje platnog naloga, prijedlog za ovrhu, protuovrhu i osiguranje, rješenje o ovrsi, protuovrsi i osiguranju, prijedlog za povrat u prijašnje stanje, prijedlog za osiguranje dokaza i odgovor na prijedlog za ponav­ljanje postupka, tužbu, žalbu i reviziju plaća se polovica pristojbe iz stavka 1. ovoga Tar. br.

(3) Za prigovor protiv platnog naloga i prigovor protiv rješenja o ovrsi plaća se pristojba iz stavka 1. ovoga Tar. br.

(4) Za prijedlog za priznanje odluke stranog suda i za ovršenikov prijedlog za odgodu ovrhe plaća se pristojba u iznosu od 150,00 kuna.

Napomena:
 1. Ako bračni drugovi suglasno zahtijevaju rastavu braka zajedničkim prijedlogom za rastavu braka ili zahtjevom za sporazumnu rastavu braka, plaća se samo jedna pristojba.
 2. Ako su podnesci primljeni na zapisnik kod suda, uključujući i one koji su primljeni na zapisnik tijekom rasprave, plaća se pristojba propisana za odnosni podnesak. Pristojba iz stavka 2. ovoga Tar. br. plaća se i za odgovor na tužbu primljen na zapisnik tijekom rasprave, ako tuženik nije prije ročišta podnio odgovor na tužbu, a bio je pozvan da to učini.
 3. Kada je već u tužbi stavljen prijedlog na izdavanje privremene mjere ili kada se u žalbi stavi prijedlog za vraćanje u prijašnje stanje, plaća se osim pristojbe za tužbu ili žalbu i pristojba za odnosni prijedlog, osim ako je predloženo izdavanje privremene mjere u statusnim sporovima (rastava ili poništenje braka; utvrđivanje vanbračnog očinstva i drugo) ili u sporovima za uzdržavanje djece.
 4. Za prijedlog za ovrhu, protuovrhu ili osiguranje plaća se jedna pristojba i onda kada se predlaže više sredstava ovrhe, protuovrhe ili osiguranja, bez obzira je li predloženo naknadno ili istodobno.
 5. Ako je u kojem od podnesaka navedenih u ovom Tar. br. stavljen zahtjev za upis u zemljišne knjige, neće se naplaćivati i pristojba propisana za podnesak kojim se traži upis u zemljišne knjige.
 6. Za podneske koji nisu navedeni u ovom Tar. br., kao i za prijedloge uz podneske ne plaća se pristojba.
2. Odluke

Tar. br. 2. (NN 157/13)

(1) Za prvostupanjsku presudu kao i za rješenje u sporovima zbog smetanja posjeda plaća se, prema vrijednosti predmeta spora, pristojba iz stavka 1. Tar. br. 1.

(2) Za presudu zbog ogluhe, za presudu bez održavanja rasprave te za presudu zbog izostanka, za presudu na temelju odricanja i za presudu na temelju priznanja, donesenu najkasnije na pripremnom ročištu ili na prvom ročištu za glavnu raspravu ako pripremno ročište nije održano, plaća se pristojba iz stavka 2. Tar. br. 1.

(3) Za rješenje o odbačaju nedopuštene revizije plaća se pristojba iz stavka 1. Tar. br. 1.

(4) Za rješenje o izdavanju platnog naloga plaća se pristojba iz stavka 2. Tar. br. 1.

(5) Za rješenje o ovrsi, protuovrsi, osiguranju dokaza ili osiguranju po odredbama Ovršnog zakona plaća se pristojba iz stavka 2. Tar. br.1, a ako se ovo rješenje donosi na temelju stranih ovršnih isprava, plaća se pristojba iz stavka 1. Tar. br. 1.

(6) Za rješenje kojim se usvaja ili odbija prijedlog za povrat u prijašnje stanje plaća se pristojba iz stavka 1. Tar. br. 1.

(7) Za rješenje o prijedlogu za priznanje odluke stranog suda, za rješenje o prijedlogu za odgodu ili obustavu ovrhe plaća se pristojba od 100,00 kuna.

Napomena:
 1. Obveza plaćanja pristojbe za prvostupanjsku odluku ne ovisi o tome je li odluka postala pravomoćna.
 2. Za odluke koje nisu navedene u ovom Tar. br. ne plaća se pristojba.
 3. Ako viši sud ukine odluku nižeg suda i predmet vrati na ponovno raspravljanje nižem sudu, ne plaća se pristojba za novu odluku. Pristojba se ne plaća ni za novu odluku koja bude donesena pošto se dopusti povrat u prijašnje stanje ili ponavljanje postupka.
 4. Za dopunsku presudu ili rješenje neće se plaćati pristojba, ako je za odluku koja je dopunjena plaćena pristojba prema punoj vrijednosti predmeta spora.
 5. Ako je tijekom parnice donesena međupresuda, plaća se pristojba na puni iznos vrijednosti predmeta spora. U tom slučaju neće se plaćati pristojba za konačnu odluku koja bude donesena poslije međupresude.
 6. Ako je tijekom parnice donesena djelomična presuda, plaća se pristojba prema vrijednosti zahtjeva o kojem je odlučeno. Pristojba za konačnu odluku plaća se prema vrijednosti ostatka spornog zahtjeva koji nije obuhvaćen djelomičnom presudom.
 7. Pristojba za platni nalog uračunava se u pristojbu za odluku suda koja bude donesena povodom prigovora protiv platnog naloga. Pristojba za rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave uračunava se u pristojbu za odluku.
 8. Pristojba za odluku o prijedlogu za ovrhu, protuovrhu, osiguranje dokaza ili osiguranje po Ovršnom zakonu, kao i pristojba za odluku povodom tužbe u kojoj je stavljen prijedlog za izdavanje platnog naloga, plaća se prilikom podnošenja prijedloga ili tužbe.
 9. Za rješenje o ovrsi, protuovrsi ili osiguranju plaća se jedna pristojba i onda kada je bilo odlučeno o više sredstava za ovrhu, protuovrhu ili osiguranje, bez obzira na to je li odlučeno istodobno ili naknadno.
 10. Za prvostupanjsku presudu koja je donesena u svezi s protutužbom plaća se pristojba kao da je posebice raspravljano o protutužbi.
 11. Ako je više parnica spojeno radi zajedničkog raspravljanja, pristojba za presudu plaća se posebice za svaku parnicu kao da ne postoji spajanje više parnica.
3. Pravni lijekovi

Tar. br. 3.

(1) Za žalbu i reviziju protiv presude, te za žalbu protiv rješenja u sporovima zbog smetanja posjeda, plaća se iznos pristojbe iz stavka 1. Tar. br. 1. povećan za 100%.

(2) Za žalbu i reviziju protiv rješenja, te za prijedlog za ponavljanje postupka, plaća se pristojba iz stavka 1. Tar. br. 1.

(3) Za žalbu protiv rješenja prvostupanjskog suda plaća se pristojba samo, ako se žalbom pobija rješenje koje podliježe plaćanju pristojbe po Tar. br. 2.

(4) Za žalbu protiv rješenja kojim se usvaja ili odbija prijedlog za vraćanje u prijašnje stanje i kojim se odlučuje o priznanju odluke stranoga suda, plača se pristojba iz stavka 2. Tar. br. 1, aIi ne više od 160,00 kuna.

4. Nagodba

Tar. br. 4.

(1) Za sudsku nagodbu tijekom prvostupanjskog postupka ne plaća se pristojba.

(2) Brisano.

Napomena :

Ako je međupresudom odlučeno o osnovanosti zahtjeva, a potom se zaključi nagodba o iznosu zahtjeva, ne plaća se pristojba za nagodbu.

II. IZVANPARNIČNI POSTUPAK

A. OPĆE ODREDBE

Tar. br. 5. (NN 157/13)

(1) Za prijedlog o pokretanju postupka ili za vraćanje u prijašnje stanje u izvanparničnoj stvari, plaća se pristojba od 100,00 kuna.

(2) Za odluku prvostupanjskog suda u izvanparničnoj stvari, plaća se pristojba od 150,00 kuna.

(3) Za žalbu protiv odluke prvostupanjskog suda u izvanparničnoj stvari, plaća se pristojba od 200,00 kuna.

(4) Brisan.

(5) Brisan.

Napomena :
 1. Pristojba iz ovoga Tar. br. plaća se u izvanparničnim postupcima koji nisu propisani posebnim odredbama za pojedine izvanparnične postupke.
 2. Ne plaća se pristojba na žalbu protiv rješenja o oduzimanju poslovne sposobnosti, ako je podnosi osoba lišena poslovne sposobnosti ili njezin zakonski zastupnik, te skrbnik.
 3. U svim izvanparničnim postupcima primjenjivat će se na odgovarajući način odredbe iz točke 5. i 6. Napomene uz Tar. br. 1. i iz točke 1., 2., 3. i 4. Napomene uz Tar. br. 2.
B. POSEBNE ODREDBE ZA POJEDINE VRSTE IZVANPARNIČNOG POSTUPKA

1. Postupak za diobu

Tar. br. 6. (NN 157/13)

(1) Za prijedlog za diobu suvlasništva i zajedničke imovine, plaća se pristojba prema vrijednosti imovine i to:

iznad do   kuna     kuna
0       20.000,00   100,00
20.000,00   30.000,00   150,00
30.000,00   50.000,00   200,00

Ako vrijednost imovine prelazi iznos od 50.000,00 kuna plaća se pored pristojbe od 200,00 kuna i još 100,00 kuna na svakih započetih 10.000,00 kuna, ali ne više od 3.000,00 kuna.

(2) Za odluku suda i za žalbu protiv odluke suda, plaća se pristojba iz stavka 1. ovoga Tar. br.

(3) Brisan.

2. Uređenje odnosa izmedu suvlasnika

Tar. br. 7. (NN 157/13)

(1) Za prijedlog za uređenje odnosa između suvlasnika, pIaća se pristojba od 100,00 kuna.

(2) Za odluku suda i za žalbu protiv odluke suda, plaća se pristojba 300,00 kuna.

(3) Brisan.

3. Postupak za uređenje međe, osnivanje nužnog prolaza, prelaganje služnosti ili nužnog prolaza.

Tar. br. 8. (NN 157/13)

(1) Za prijedlog za uređenje međe, osnivanje nužnog prolaza, prelaganja služnosti ili nužnog prolaza, plaća se pristojba od 300,00 kuna.

(2) Za odluku suda i za žalbu protiv odluke suda, plaća se pristojba od 600,00 kuna.

(3) Brisan.

4. Ovjera isprava koje su namijenjene za uporabu u inozemstvu

Tar. br. 9.

(1) Za ovjeru svakog potpisa ili rukoznaka, plaća se pristojba od 30,00 kuna.

(2) Za ovjeru potpisa ili pečata i štambilja na ispravama tijela državne vlasti Republike Hrvatske i jedinica lokalne uprave, tijela lokalne samouprave, trgovačkih društava ili ostalih pravnih osoba, plaća se pristojba od 50,00 kuna.

(3) Za ovjeru rukopisa plaća se, od svakog poluarka rukopisa, pristojba od 50,00 kuna.

(4) Za ovjeru prijepisa plaća se, od svakog poluarka, pristojba od 50,00 kuna.

(5) Za ovjeru potpisa i pečata stalnog sudskog tumača ili stalnog sudskog vještaka na prijevodu ili vještačkom nalazu i mišljenju, plaća se pristojba od 60,00 kuna.

Napomena:
 1. Potpisi na ispravi koju izdaje tijelo državne vlasti RepubIike Hrvatske i jedinice lokalne uprave, tijelo lokalne samouprave, trgovačko društvo ili druga pravna osoba, smatraju se kao jedan potpis, ako je propisima ovlašteno na potpisivanje više osoba.
 2. Pristojbu za ovjeru potpisa, rukopisa ili prijepisa plaća osoba koja traži ovjeru. Ne smije se obaviti ovjeravanje prije nego što se plati pristojba.
 3. U potvrdi o ovjeri prijepisa treba naznačiti koliko je pristojbe plaćeno za izvornik isprave čiji se prijepis ovjerava.
 4. Pristojba za ovjeru potpisa, rukopisa i prijepisa lijepi se na samoj molbi kojom je traženo ovjeravanje, a u slučaju usmene molbe na samoj ispravi, ili primjerku prijepisa koji ostaje u sudu. Na isti način postupa se i glede lijepljenja pristojbe za samu molbu.
 5. Pod poluarkom podrazumijeva se list papira od dvije strane normalne uredske veličine. Započeti poluarak računa se kao cijeli poluarak.
 6. Za ovjeru isprava potrebnih za ostvarivanje prava iz socijalnog osiguranja u inozemstvu, ne plaća se pristojba.
 7. Ne plaća se posebna pristojba na samu molbu, bilo usmenu ili pisanu, kojom se traži ovjeravanje.
5 Upis brodova u upisnik brodova

Tar. br.10.

(1) Za prijedlog za dozvolu prvog upisa broda u upisnik brodova, plaća se pristojba od 3.000,00 kuna.

(2) Za rješenje o upisu, plaća se polovica pristojbe iz stavka 1. ovoga Tar. br.

(3) Za prijedlog za druge daljnje upise u upisnik brodova i za rješenje o tim upisima, plaća se polovica pristojbe iz stavka 1. ili stavka 2. ovoga Tar. br.

(4) Za žalbu protiv rješenja o upisu, plaća se dvostruki iznos pristojbe iz stavka 1. ovoga Tar. br.

Napomena :

Ako se jednim podneskom zahtijeva prvi upis za više brodova, plaća se pristojba za svaki brod posebice.

6. Osnivanje fonda ograničene odgovornosti brodara

Tar. br. 11.

(1) Za prijedlog za osnivanje fonda ograničene odgovornosti brodara, plaća se pristojba iz stavka 1. Tar. br. 1.

(2) Za prijedlog za diobu fonda ograničene odgovornosti brodara, plaća se pristojba iz stavka 1. Tar. br. 1.

(3) Za rješenje za osnivanje fonda ograničene odgovorikosti brodara, plaća se pristojba iz stavka 1. Tar. br. 3.

(4) Za rješenje o diobi fonda ograničene odgovornosti brodara, plaća se pristojba iz stavka 1. Tar. br. 3.

(5) Za žalbu protiv rješenja o diobi fonda ograničene odgovornosti brodara, plaća se pristojba kao kod rješenja o diobi fonda ogeaničene odgovornosti brodara.

III. OSTAVINSKI POSTUPAK

1. Postupak za raspravljanje ostavine

Tar. br. 12.

(1) Za raspravljanje ostavine ukoliko je postupak završen rješenjem o nasljeđivanju, plaća se paušalna pristojba prema čistoj vrijednosti ostavine, i to:
iznad     do kuna    kuna
0       25.000,00   100,00
25.000,00   35.000,00   150,00
35.000,00   60.000,00   200,00
Ako vrijednost ostavine prelazi iznos od 60.000,00 kuna, plaća se pored pristojbe od 200 kuna i još 100 kuna na svakih započetih 10.000,00 kuna, ali ne više od 2.500,00 kuna.

(2) Za dopunsko rješenje o nasljeđivanju, plaća se pristojba prema vrijednosti naknadno utvrđene ostavine.

(3) Za legat, plaća se prema vrijednosti legata pristojba iz stavka 1. ovoga Tar. br.

Napomena:
 1. Pristojba se plaća kada je rješenje o nasljedivanju postalo pravomoćno.
 2. Sud po slobodnoj ocjeni utvrđuje vrijednost mjerodavnu za odmjeravanje pristojbe, na temelju izjava nasljednika, podataka utvrđenih u postupku i podataka koje su nasljednici podnijeli. Po potrebi, sud može, po odredbama o procjeni ostavine radi razreza poreza na nasljedstvo, narediti obavljanje procjene putem vještaka na trošak nasljednika. Vrijednost čiste ostavine radi naplate pristojbe utvrđuje se prema vrijednosti koju ostavina ima u vrijeme procjene.
 3. Nasljednici plaćaju pristojbu u omjeru naslijeđenih dijelova.
 4. Prilikom utvrđivanja vrijednosti čiste ostavine radi odmjeravanja pristojbe, odbit će se ostaviteljevi dugovi, troškovi sahrane ostavitelja, legati i drugi tereti, troškovi popisa i procjene ostavine, i drugi troškovi.
 5. Ne plača se posebna pristojba za diobu nasljedstva, ako nasljednici sporazumno predlože diobu i sporazum o diobi bude unijet u rješenje o nasljeđivanju.
 6. Za prijedlog za provođenje ostavinske rasprave i za druge podneske tijekom prvostupanjskog postupka, ne plaća se pristojba.
Tar. br. 13.

Za žalbu protiv rješenja o nasljeđivanju, dopunskog rješenja o nasljedivanju i rješenja o legatu, plaća se pristojba od 500,00 kuna.

2. Sastavljanje i čuvanje oporuke

Tar. br. 14.

(1) Za sastavljanje sudske oporuke i opoziv oporuke pred sudom, plaća se pristojba od 500,00 kuna.

(2) Za čuvanje oporuke u sudu i vraćanje oporuke koja se nalazi na čuvanju u sudu, plaća se pristojba od 100,00 kuna.

Napomena :
 1. Ne plaća se nova pristojba za čuvanje, ako se obavlja zamjena oporuke, ali se naplaćuje pristojba za vraćanje oporuke koja se zamjenjuje.
 2. Ne plaća se pristojba za podnesak za sastavljanje sudske oporuke.
 3. Ne plaća se pristojba za čuvanje isprava o usmenoj oporuci, niti za davanje izjava svjedoka usmene oporuke o oporučiteljevoj posljednjoj volji.
 4. Ne plaća se pristojba za opozivanje, ako se kasnijom oporukom opoziva prijašnja i ujedno sastavlja nova oporuka.
IV. ZEMLJIŠNO KNJIŽNI POSTUPAK

1. Podnesci

Tar. br. 15. (NN 157/13)

(1) Za podnesak kojim se traži upis u zemljišnu knjigu ili brisanje iz zemljišne knjige, plaća se pristojba od 50,00 kuna.

(2) Brisan.

(3) Brisan.

Napomena :
 1. Ako se jednim podneskom traži upis ili brisanje kod više sudova, plaća se pristojba onoliko puta koliko ima sudova kod kojih se upis ili brisanje treba obaviti. Isto važi i u slučaju zajedničkog založnog prava, kada treba provesti upise i u sporednim ulošcima kod raznih sudova, bez obzira što stranke u svom podnesku izričito ne traže te upise.
 2. Ako se jednim podneskom predlaže više upisa, plaća se jedna pristojba za podnesak.
 3. Ako je zahtjev za upis stavljen u nekom od podnesaka iz stavka 1. i 2. Tar. br. 1., neće se naplaćivati i pristojba za podnesak iz ovoga Tar. br.
 4. Ne plaća se pristojba iz ovoga Tar. br. u stvarima navedenim u Tar. br. 16., u točki 9. podtočkama 3), 6), 7), 9), 12), 13), 14) i 15) Napomene.
 5. Za podneske koji nisu naznačeni u ovom Tar. br., kao i za priloge uz podneske, ne plaća se pristojba.
 6. Brisano.
 7. Ne plaća se pristojba iz ovoga Tar. br., ako je zahtjev za upis stavljen na temelju javnobilježničkog akta ili privatne isprave solemnizirane po javnom bilježniku.
2. UPISI

Tar. br.16. (NN 157/13)

(1) Za uknjižbu ili predbilježbu prava vlasništva i drugih stvarnih prava, te pokretanje pojedinačnog zemljišnoknjižnog ispravnog postupka plaća se pristojba od 200,00 kuna.

(2) Za zabilježbu se plaća pristojba u iznosu od 50,00 kuna.

Napomena :
 1. Pristojbu za upis dužna je platiti osoba koja podnosi prijedlog za upis.
 2. Ako se na temelju jednog prijedloga upisuje više prava u korist jedne osobe kod istog suda, pristojba se plaća za upis svakog prava posebno.
 3. Brisano.
 4. Pristojba za upis plaća se i kada se upis vrši tijekom parničnog, izvanparničnog ili ovršnog postupka, osim ako je ispravu temeljem koje je potrebno provesti upis zemljišnoknjižnom sudu dostavio drugi sud, odnosno drugo nadležno tijelo.
 5. Pristojba za upis prema ovom Tar. br., plaća se uz pristojbu za podnesak i lijepi se na samom podnesku.
 6. Briše.
 7. Za upise (založno pravo, zabilježba i dr.) obavljene u svrhu dobijanja bankarskog kredita za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekta u poljodjelstvu kao i kredita za nabavu rasplodnog materijala u stočarstvu, opreme i druga dugoročna ulaganja u oblasti poljodjelstva, stočarstva i ratarstva na temelju ugovora o bankarskom kreditu, plaća se 10% pristojbe propisane ovim Tar. br.
 8. Za upis posebnih dijelova nekretnine (etažiranje), kao i u postupku povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora plaća se pristojba prema broju posebnih dijelova:
  – upis do 10 posebnih dijelova u iznosu od 100,00 kn,
  – upis 11-100 posebnih dijelova u iznosu od 300,00 kn,
  – upis 101-500 posebnih dijelova u iznosu od 500,00 kn,
  – upis više od 500 posebnih dijelova u iznosu od 1000,00 kn.
 9. Ne plaća se pristojba za slijedeće upise:

  1) za upis opravdanja predbilježbe;

  2) za upis potpunog ili djelomičnog brisanja nekog upisanog prava;

  3) za službene radnje u postupku osnivanja, obnove i dopune zemljišnih knjiga, osim ako je greška nastala krivnjom titulara prava, kao i u postupku komasacije. U ovim postupcima oslobođenje se odnosi na sve podneske, uloške i priloge.

  Ovo oslobođenje važi i za postupak obnavljanja uništenih zemljišnih knjiga ako se vjerodostojnom ispravom utvrdi da je upis bio prije proveden i da je, prema tome, bila plaćena pristojba za taj upis.

  4) za ponovni upis istog, makar djelomično i utrnulog prava uslijed parničnog ili ovršnog postupka, u korist iste osobe.

  5) za upis istog prava, makar djelomično i utrnulog prava, na više nekretnina koje se vode u knjigama jednog suda ili više sudova, za prijenos istog prava s jedne nekretnine na drugu nekretninu istog vlasnika, za ograničenje ili sužavanje istog prava na jedan dio iste nekretnine, za proširenje istog prava i na druge nekretnine istog vlasnika, za proširenje zajedničkog jamstva na pojedina zemljišnoknjižna tijela.

  To oslobođenje vrijedi samo, ako nisu nastupile promjene glede opsega prava ili ovlaštene osobe;

  6) za provođenje diobe prava vlasništva ili prava plodouživanja, ako su diobničari bili upisani kao suvlasnici ili suovlaštenici tih prava.

  To oslobođenje vrijedi i u slučaju diobe obiteljskih (kućnih) zadruga na zadrugare, ako je zadruga bila upisana kao vlasnik u zemljišnim knjigama ;

  7) za upis na temelju rješenja o nasljeđivanju;

  8) za upis založnog prava na nekretnini jamca, ako je to pravo već upisano i na nekretnini glavnog dužnika i ako je za taj upis - plaćena pristojba;

  9) za sve upise u korist Republike Hrvatske i jedinica lokalne samouprave i uprave;

  10) Brisano;

  11) za naknadni upis suvlasništva supružnika na temelju sudske odluke, ako je jedan od supružnika upisan kao vlasnik u zemljišnim knjigama, kao i za upis kojim se označava idealni dio svakog supružnika na nekretninama koje su u njihovom suvlasništvu;

  12) za upis prava vlasništva na bivšim kmetskim selištima. To oslobođenje vrijedi samo za one osobe i njihove nasljednike koji su to žemljište držali prije razrješenja kmetskih odnosa, a ne i za osobe koje su zemljište stekle kupnjom, i odnosi se na sve podneske i isprave koje se pribavljaju radi dokazivanja prava vlasništva na tom zemljištu;

  13) za sve upise u zemljišne knjige na temelju Zakona o agrarnoj reformi i kolonizaciji, Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Zakona o šumama, Pomorskog zakonika, Zakona o pomorskom i vodnom dobru, lukama i pristaništima, Zakon o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta, Zakona o građevinskom zemljištu i Uredbe o postupku za provođenje nacionalizacije najamnih zgrada i građevinskih zemljišta;

  14) za sve upise koji se odnose na razmjenu zemljišta u svrhu arondacije, kao i na temelju Zakona o izvlaštenju;

  15) za upise izvršene u svrhu dobijanja bankarskog kredita za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekta uništenog ili oštećenog uslijed ratnog razaranja, te upise založnog prava osnovanog na temelju ugovora o bankarskom kreditu dobijenog za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekta uništenog ili oštećenog uslijed ratnih razaranja;

  16) za sve upise na temelju javnobilježničkog akta ili privatne isprave solemnizirane po javnom bilježniku.
3. Prigovor i žalba

Tar. br.17. (NN 157/13)

Za prigovor i žalbu protiv rješenja u zemljišnoknjižnom postupku plaća se pristojba u iznosu od 250,00 kuna.

Napomena:

Pristojba se plaća samo ako se prigovorom ili žalbom pobija rješenje koje podliježe plaćanju pristojbe po Tar. br. 16.

4. Zemljišnoknjižni izvadak

Tar. br.18. (NN 157/13)

(1) Za izvatke iz zemljišnih knjiga, ako se izdaju na zahtjev stranke, plaća se po poluarku pristojba od 20 kuna.

(2) Za izvatke iz Baze zemljišnih podataka, ako se izdaju na zahtjev stranke, plaća se pristojba u iznosu od 30,00 kuna.

(3) Za povijesne izvatke iz digitalne zemljišne knjige i za povijesne izvatke iz Baze zemljišnih podataka, plaća se pristojba u iznosu od 30,00 kuna

Napomena
 1. Kada je izvadak sastavila sama stranka i podnijela ga sudu na potvrdu, plaća se polovica pristojbe iz ovoga Tar. br.
 2. Za pisani ili usmeni zahtjev stranke kojim se traži izdavanje izvatka i izvatka iz Baze zemljišnih podataka ne plaća se pristojba.
 3. Za izvatke iz zemljišnih knjiga i za izvatke iz Baze zemljišnih podataka koji se izdaju strankama radi ostvarivanja prava na doplatak za djecu iIi radi ostvarivanja prava iz zdravstvenog, invalidskog i mirovinskog osiguranja i socijalne pomoći, ne plaća se pristojba prema ovom Tar. br.
 4. Pristojba za izvadak iz zemljišne knjige i Baze zemljišnih podataka lijepi se na izdanom izvatku.
5. Preslika zbirke isprava

Tar. br. 18.a (NN 157/13

(1) Za ovjeru preslike isprava koje se nalaze u ručno vođenoj zbirci isprava plaća se pristojba u iznosu od 20,00 kuna po poluarku izvornika.

(2) Za skenirane isprave koje se nalaze u zbirci isprava i izdavanje ovjerenog ispisa plaća se pristojba u iznosu od 30,00 kuna po poluarku izvornika.

6. Prijepis ručno vođenih zemljišnih knjiga

Tar. br. 18.b (NN 157/13)

Za ovjeru prijepisa ručno vođene zemljišne knjige plaća se pristojba u iznosu od 30,00 kuna po poluarku.

V. POSTUPAK POLAGANJA UGOVORA O PRODAJI STANA

Tar. br. 19.

O postupku polaganja ugovora o prodaji stana vodenom u skladu s Pravilnikom o ustrojavanju i vodenju knjige položenih ugovora ("Narodne novine", br. 42/91.), shodno će se primjenjivati odredbe Tar. br. 15., 16.,17. i 18.

VI. KAZNENI POSTUPAK PO PRIVATNOJ TUŽBI

1. Podnesci

Tar. br. 20.

(1) Za privatnu tužbu i za protutužbu, plaća se pristojba od 250,00 kuna.

(2) Za prijedlog za vraćanje u prijašnje stanje, plaća se pristojba od 150,00 kuna.

Napomena
 1. Ako se kazneni postupak vodi zajednički, nema utjecaja na pristojbu što se jedan podnesak odnosi na više privatnih tužitelja ili više okrivljenika ili što podnesak obuhvaća više kaznenih djela jednog okrivljenika.
 2. Za podnesak kojim se kazneni postupak proširuje na druga kaznena djela istog okrivljenika koja se gone po privatnoj tužbi, plaća se pristojba iz stavka 1. ovoga Tar. br.
 3. Za podneske koji nisu navedeni u ovom Tar. br., kao i za priloge uz podneske, ne plaća se pristojba.
2. Odluke

Tar. br. 21.

(1) Za presudu prvostupanjskog suda i za rješenje kojim se izriče sudska opomena, plaća se pristojba od 500,00 kuna.

(2) Brisano.

Napomena:
 1. Pristojba za prvostupanjsku presudu plaća se samo jedanput, bez obzira na broj privatnih tužitelja i broj kaznenih djela koja su obuhvaćena jednom presudom.
 2. Ako su za više kaznenih djela istim osobama, uslijed razdvajanja postupka, donesene posebne presude od strane istog suda, plaća se pristojba za presudu samo jedanput.
 3. Ako se ukine presuda povodom žalbe ili ponavljanja kaznenog postupka, u pristojbu za novu prvostupanjsku presudu uračunat će se pristojba plaćena za ukinutu presudu.
 4. Za odluke koje nisu navedene u ovom Tar. br., ne plaćaju se pristojbe,
3. Pravni lijekovi

Tar. br. 22.

(1) Za žalbu protiv presude prvostupanjskog suda i za žalbu protiv rješenja kojim se izriče sudska opomena, plaća se pristojba od 600,00 kuna.

(2) Za odgovor na žalbu, plaća se polovica pristojbe iz stavka 1. Tar. br. 20.

(3) Za zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude i za zahtjev za ponavljanje kaznenog postupka, plaća se pristojba kao i na žalbu.

VII. PRISTOJBE U POSTUPKU PRISILNE NAGODBE, STEČAJA I LIKVIDACIJE

1. Podnesci

Tar. br. 23.

(1) Za prijedlog o otvaranju stečajnog postupka, te za prijedlog za pokretanje likvidacijskog postupka, plaća se pristojba od 100,00 kuna.

(2) Za prijavu svakog pojedinog tražbine, vjerovnik plaća pristojbu u iznosu od 2% od vrijednosti potraživanja, ali ne više od 500,00 kuna.

(3) Za žalbu protiv odluke stečajnog ili likvidacijskog vijeća, plaća se dvostruki iznos pristojbe iz stavka 2. ovoga Tar. br.

Napomena :
 1. Kao pristojbena osnovica na prijave vjerovnika, uzima se iznos tražbine koju prijavljuje vjerovnik. Pri tome će se uzimati da uvjetovana tražbina nije uvjetovana. Ako jedan vjerovnik prijavi više tražbina, pristojba se plaća na ukupni iznos tih tražbina. Ako vjerovnik naknadno snizi prijavljeno tražbinu, pristojba se plaća prema visini tražbine od trenutka sniženja.
 2. Ne plaća se pristojba za:
  a) podneske stečajnog ili likvidacijskog upravitelja;
  b) podneske koji nisu navedeni u ovom Tar. br. i za priloge uz podneske.
 3. Brisano.
2. Paušalna pristojba

Tar. br. 24.

Paušalna pristojba plaća se u stečajnom postupku od zbroja iznosa koji su upotrijebIjeni ili su na raspolaganju za podmirenje dugova stečajne mase (diobne mase) - 2%, ali ne više od 2.000,00 kuna,

Napomena :
 1. Paušalna pristojba smatra se kao dug stečajne mase. Ovu pristojbu dužan je položiti stečajni upravitelj, nakon donošenja rješenja o glavnoj diobi.
 2. Brisano.
 3. Paušalna pristojba u postupku likvidacije, plaća se po ovom Tar. br.
3. Predstečajna nagodba

Tar. br. 24.a (NN 157/13)

(1) Za prijedlog rješenja o odobravanju sklapanja predstečajne nagodbe plaća se pristojba od 1000,00 kuna.

(2) Za žalbu protiv rješenja o odobravanju sklapanja predstečajne nagodbe plaća se pristojba od 2000,00 kuna.

(3) U skraćenom postupku za prijedlog rješenja o odobravanju sklapanja predstečajne nagodbe plaća se pristojba od 500,00 kuna.

(4) U skraćenom postupku za žalbu protiv rješenja o odobravanju sklapanja predstečajne nagodbe plaća se pristojba od 1000,00 kuna.

VIII. UPISI U SUDSKI REGISTAR

1. Prijave za upis u sudski registar

Tar. br. 25.

(1) Za prijavu za upis u sudski registar plaća se pristojba od 100,00 kuna.

(2) Za prijavu za upis jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću u sudski registar, plaća se pristojba od 30,00 kuna.

(3) Kada se istom prijavom zahtijeva više upisa za isti subjekt upisa, plaća se jedna pristojba iz stavka 1. ovoga Tar. br. Napomena :

Na prijavu za upis glavne podružnice kojoj je osnivač inozemna osoba ili za upis samo jedne podružnice u Republici Hrvatskoj kojoj je osnivač inozemna osoba, plaća se prištojba iz ovoga Tar. br.

2. Upis u sudski registar

Tar. br. 26.

(1) Za upis osnivanja plaća se pristojba od 300,00 kuna.

(2) Za upis osnivanja jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću plaća se pristojba od 30,00 kuna.

(3) Za upis promjene podataka plaća se pristojba od 150,00 kuna.

Napomena:
 1. Ako se istim podneskom zahtijeva više upisa za isti subjekt, za sve upise plaća se jedna pristojba.
 2. Za upise u vezi sa stečajem i likvidacijom ne plaća se pristojba.
3. Upis podružnice

Tar. br. 27.

(1) Za prijavu za upis podružnice subjekta upisa plaća se 100,00 kuna.

(2) Za upis podružnice plaća se 250,00 kuna.

(3) Za upis promjene podataka o podružnici plaća se 100,00 kuna.

Tar. br. 28.

(1) Za izdavanje izvatka, kopija ili prijepisa iz sudskog registra po svakoj započetoj stranici, plaća se pristojba od 5,00 kuna.

(2) Za izdavanje potvrda ili pisanih obavijesti o podacima iz sudskog registra, plaća se pristojba od 10,00 kuna.

Napomena:

Za podnesak za izdavanje izvatka, kopija, prijepisa, potvrde ili pisane obavijesti, ne plaća se pristojba.

Tar. br. 29.

Brisano.

Tar. br. 29.a

(1) Za tužbu u prvostupanjskom upravnom sporu, ako je vrijednost predmeta spora procjenjiva, plaća se pristojba iz Tar. br. 1., ali ne manje od 200,00 kuna.

(2) Ako je vrijednost predmeta spora neprocjenjiva, plaća se pristojba od 500,00 kuna.

(3) Za prijedlog za obnovu upravnog spora, plaća se pristojba od 500,00 kuna.

(4) Za prijedlog o ocjeni zakonitosti općih akata plaća se pristojba od 2.000,00 kuna.

(5) Za podneske kojima se pokreće postupak pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske plaća se pristojba iz stavka 1. i 2. ovoga Tar. broja.

IX. POSTUPAK U UPRAVNIM SPOROVIMA

1. Podnesci

Tar. br. 30.

(1) Za tužbu u upravnom sporu, ako je vrijednost predmeta spora procjenjiva, plaća se pristojba iz Tar. br. 1.; ali ne manja od 200,00 kuna.

(2) Ako je vrijednost predmeta spora neprocjenjiva, plaća se pristojba od 500 kuna.

(3) Za prijedlog za ponavljanje postupka, plaća se pristojba od 200,00 kuna.

Tar. br. 30.a

(1) Za prvostupanjsku presudu i rješenje u upravnom sporu, ako je vrijednost predmeta spora procjenjiva, plaća se pristojba iz Tar. br. 2, ali ne manje od 200,00 kuna.

(2) Za prvostupanjsku presudu i rješenje u upravnom sporu, ako vrijednost spora nije procjenjiva, plaća se pristojba od 500,00 kuna.

(3) Za odluku o prijedlogu za obnovu upravnog spora plaća se pristojba od 500,00 kuna.

(4) Za prvostupanjsku odluku Visokog upravnog suda Republike Hrvatske plaća se pristojba iz stavka 1. i 2. ovoga Tar. broja.

Tar. br. 30.b

(1) Za žalbu protiv prvostupanjske presude u upravnom sporu i za žalbu protiv rješenja donesenog u upravnom sporu, ako je vrijednost spora procjenjiva, plaća se iznos pristojbe iz stavka 1. Tar. br. 1. povećan za 25%.

(2) Za žalbu protiv prvostupanjske presude u upravnom sporu i za žalbu protiv rješenja donesenog u upravnom sporu, ako je vrijednost spora neprocjenjiva, plaća se iznos pristojbe od 500,00 kuna.

2. Odluke

Tar. br. 31.

(1) Za presudu u postupku u upravnom sporu, ako je vrijednost predmeta spora procjenjiva, plaća se pristojba iz Tar. br. 2.

(2) Za presudu donesenu u upravnom sporu, ako vrijednost spora nije procjenjiva, plaća se pristojba od 500,00 kuna.

Napomena
 1. Brisano.
 2. Brisano.
 3. Ako je više upravnih sporova spojeno radi zajedničkog raspravljanja, pristojba za presudu plaća se posebice za svaki upravni spor kao da ne postoji spajanje.
Tar. br. 32.

Brisano.

XI. OSTALI SLUČAJEVI

Tar. br. 33.

Brisano.

Tar. br. 34.

Brisano.

3. Sudska uvjerenja

Tar. br. 35. (NN 157/13)

(1) Za podnesak kojim se traži izdavanje uvjerenja, plaća se pristojba od 10,00 kuna.

(2) Za uvjerenje plaća se pristojba od 20,00 kuna.

(3) Za presliku podnesaka ili priloga koji nisu podneseni u dovoljnom broju primjeraka plaća se pristojba u iznosu od 5,00 kuna po poluarku.

Napomena :
 1. Ne plaća se pristojba iz ovoga Tar. br., za uvjerenje koje sud izdaje stranci, svjedoku, vještaku ili tumaču koji su bili nazočni na ročištu, ako su to oni bili obavezni i ako im uvjerenje služi isključivo radi opravdanja izostanka od službe ili rada.
 2. Pristojba za uvjerenje lijepi se na samom podnesku kojim se traži njegovo izdavanje.
 3. Za podnesak kojim se traži izdavanje uvjerenja radi ostvarivanja prava na dodatak za djecu ili radi ostvarivanja prava iz zdravstvenog, invalidskog ili mirovinskog osiguranja, ili radi socijalne zaštite ili u svrhu zasnivanja radnog odnosa, kao i za samo uvjerenje, ne plaća se pristojba iz ovoga Tar. br.
 4. Ovjeravanje ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju
Tar. br. 36.

Za ovjeru ugovora o doživotnom uzdržavanju i dosmrtnom uzdržavanju, plaća se pristojba od 500,00 kuna.

Tar. br. 37.

Brisano.

6. Razmatranje spisa

Tar. br. 38.

Za razmatranje sudskih spisa, plaća se pristojba od 100,00 kuna.

Napomena:
 1. Ne plaća se pristojba za razmatranje spisa u kojima je postupak u tijeku, ako spise razmatra stranka ili njezin zastupnik ili punomoćnik.
 2. Za pisani ili usmeni zahtjev za razmatranje spisa, ne plaća se posebna pristojba.
 3. Pristojba se lijepi na samom spisu koji se razmatra, a službenik suda potvrđuje da je spis razmotren.
Tar. br. 39.

Brisano.

8. Sudski polog

Tar. br. 40.

(1) Za prijedlog o osnivanju pologa, plaća se pristojba od 100,00 kuna.

(2) Za rješenje kojim sud odobrava osnivanje pologa (novca, stvari ili vrijednosnih papira), plaća se godišnje, od svakih započetih 1.000,00 kuna, vrijednost pristojbe od 20,00 kuna i to za prvu godinu unaprijed, ali ne više od 2.000,00 kuna, a osoba u čiju se korist polog osniva plaća, od svakih započetih 1.000,00 kuna vrijednosti, pristojbu od 20,00 kuna i to za sve ostale godine prilikom podizanja pologa, ali ne više od 2.000,00 kuna. Započeta godina računa se kao cijela. U slučaju prijenosa pologa iz jednog u drugi sud, a na zahtjev polagatelja, za prijenos se plaća iznos jednogodišnje pristojbe.

(3) Kada se vrijednost stvari može utvrditi tek procjenom, predlagatelj (polagatelj) dužan je predati procjenu obavljenu od strane osobe koja se time bavi, a u pomanjkanju iste, od strane stalnog sudskog vještaka.

Napomena :
 1. Kada je polog osnovan po službenoj dužnosti ili na zahtjev Republike Hrvatske ili jedinica lokalne samouprave ili uprave i njihovih tijela, u tom slučaju pristojba za polog ne naplaćuje se unaprijed, već se obračunava i naplaćuje za drugu, te iduće godine od korisnika pologa u trenutku preuzimanja položene vrijednosti.
 2. Ukoliko je položen novčani iznos, a pristojba za polog nije naplaćena unaprijed za prvu godinu, ova pristojba će se naplatiti od položenog iznosa.
 3. Pristojba za polog plaća še i u slučaju kada predlagatelj odastane od pologa i zatraži njegovo izručenje (vraćanje).
 4. Kada korisnik ne podigne polog u roku od 30 dana od dana kada mu je priopćeno da može podići polog, sud može položiti novčani iznos kod poslovne banke uz uvjet da se ta banka obveže isti dan isplatiti novčani iznos pologa kada to zatraži sud ili korisnik pologa. Kamate od položenog novčanog iznosa prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske.
8.a Imenovanje stalnih sudskih vještaka i stalnih sudskih tumača

Tar. br. 40.a.

(1) Za zahtjev za imenovanje stalnim sudskim vještakom i zahtjev za imenovanje stalnim sudskim tumačem plaća se sudska pristojba u iznosu od 100,00 kuna.

2) Za odluku o imenovanju stalnim sudskim vještakom i odluku o imenovanju stalnim sudskim tumačem plaća se sudska pristojba u iznosu od 200,00 kuna

Tar. br. 41.

Brisano.

9.a Primanje i čuvanje općih punomoći

Tar. br. 41.a

(1) Za zahtjev za pohranjivanje opće punomoći plaća se sudska pristojba u iznosu od 100,00 kuna.

(2) Za odluku o utvrđivanju da je opća punomoć pohranjena plaća se sudska pristojba u iznosu od 200,00 kuna.

10. Protesti

Tar. br. 42.

(1) Za molbu (usmenu ili pisanu) za protest mjenice, čeka i drugih isprava zbog neakceptiranja, neisplate ili neispunjenja, plaća se pristojtia od 10,00 kuna.

(2) Za protest plaća se pristojba prema vrijednosti, i to: od 1.500,00 kuna 20,00 kuna

iznad 1.500,00 kuna 40,00 kuna.

Napomena
 1. Pristojba iz ovoga Tar. br., plaća se na proteste koji se podnose po propisima o mjenici i čeku, kao i na zamjene protesta. Pristojba za protest Iijepi se na samoj molbi kojom je tražen protest, a u slučaju usmene molbe, pristojba se lijepi na prijepis protesta koji ostaje u sudu. Na isti način postupa se i glede lijepIjenja pristojbe za samu molbu.
 2. Ako se jednom molbom traži više protesta ili zamjena protesta, plaća se jedna pristojba za molbu, ali se u tom slučaju plaća i posebna pristojba za svaki protest ili zamjenu protesta. 

Zakon o sudskim pristojbama možete pogledati OVDJE.