Rješenje o prijmu

7 Su-193/2020

 

Na radno mjesto mjesto namještenika III vrste vozač-dostavljač, na neodređeno vrijeme prima se:

 

RENATO PEDIŠIĆ

 

više

objavljeno: 14.08.2020.

Oglas

OGLAS

za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

 - Administrativni referent-sudski zapisničar - 1 izvršitelj

 

Mjesto rada: Općinski sud u Velikoj Gorici

 

više

objavljeno: 23. 7 2020.

Rješenje o prijmu

7 Su-82/2020

 

Na radno mjesto voditelja odjeljka računovodstvenih poslova II. vrste na neodređeno vrijeme prima se:

 

ŠKRINJARIĆ ANDREA

više

objavljeno: 17.7.2020.

Rješenje o prijmu

7 Su-82/2020

 

Na radno mjesto zemljišnoknjižnog referenta III. vrste, na neodređeno vrijeme, prima se:

 

GORDANA STUPARIĆ 

više

objavljeno: 30.7.2020

Obavijest i upute

OBAVIJEST I UPUTE O
ODRŽAVANJU TESTIRANJA

za radno mjesto:

-vozača-dostavljača III. vrste - 1 izvršitelj

Testiranje će se održati:
28.7.2020. u 10,00 sati

više

objavljeno: 15.7.2020.

Javni natječaj

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

- ADMINISTRATIVNI REFERENT-SUDSKI ZAPISNIČAR III VRSTE – 2 izvršitelja


- VOZAČ-DOSTAVLJAČ III VRSTE – 1 izvršitelj

 

više

 

objavljeno: 4.6.2020.

Obavijest

o provođenju postupka sastavljanja zemljišnoknjižnih uložaka za k.o. Kurilovec Novi - zona III

 

više

 objavljeno: 2.9.2019.

Obavijest strankama

Stranke se mogu obratiti predsjednici suda predstavkama, pritužbama, prijedlozima i upitima u pisanom obliku.

 

Podnesci se primaju u sudskoj pisarnici tijekom radnog vremena sudske pisarnice.

Ažuriranje stranice
Zadnja izmjena:
14. 8. 2020.
18:14
Potrebne isprave i sudske pristojbe

Upisi u zemljišne knjige i potrebne isprave

1. Uknjižba

Napomena: Na prijedlog za upis prava vlasništva podnesenog nakon isteka roka od 60 dana od dana stjecanja uvjeta za upis tog prava u zemljišnu knjigu ili knjigu položenih ugovora, a koji je ostvaren nakon stupanja na snagu ovog Zakona, sudske pristojbe za upis obračunat će se u peterostrukom iznosu sudske pristojbe za tu vrstu upisa. Ova odredba se ne primjenjuje na predlagatelje koji su prijedlog podnijeli do dana stupanja na snagu ovog Zakona. (Članak 85. Zakona o zemljišnim knjigama - Narodne novine 55/13 od 08.05.2013.)

Kupoprodaja
 • prijedlog (2x)
 • ugovor o kupoprodaji
 • dokaz o državljanstvu stjecatelja (kupca) – domovnica, osobna iskaznica, putovnica
 • pristojba 250,00 kn (tbr. 15. i 16. tarife Zakona o sudskim pristojbama)
Darovanje
 • prijedlog (2x)
 • ugovor o darovanju
 • dokaz o državljanstvu stjecatelja (obdarenika) – domovnica, osobna iskaznica, putovnica
 • pristojba 250,00 kn (tbr. 15. i 16. tarife Zakona o sudskim pristojbama)
Fiducijarno osiguranje tražbine
 • prijedlog (2x)
 • ugovor ili sporazum potvrđen (solemniziran) kod javnog bilježnika
 • pristojba se ne plaća (tbr. 15. točka 7. napomene tarife Zakona o sudskim pristojbama)
Hipoteka
 • prijedlog (2x)
 • ugovor o kreditu na kojem je ovjeren potpis založnog dužnika/vlasnika nekretnine ili potvrđeni (solemniziran) ugovor o kreditu
 • pristojba 250,00 kn (tbr. 15. i 16. tarife Zakona o sudskim pristojbama) ako ugovor nije solemniziran. Ako je ugovor solemniziran, ne plaća se pristojba (tbr.15. točka 7 napomene i tbr. 16. točka 9/16 napomene tarife Zakona o sudskim pristojbama)
Zamjena nekretnina
 • prijedlog (2x)
 • ugovor o zamjeni nekretnina
 • pristojba se ne plaća (tbr. 15. točka 4 napomene tarife Zakona o sudskim pristojbama - ne plaća se pristojba od 50,00 kn za prijedlog, tbr. 16. točka 6 napomene tarife Zakona o sudskim pristojbama, ne plaća se pristojba od 200,00 kn)
Dioba ili razvrgnuće suvlasništva
 • prijedlog (2x)
 • ugovor o diobi ili razvrgnuću suvlasničke zajednice nekretnina
 • pristojba se ne plaća (tbr. 15. Točka 4 napomene tarife Zakona o sudskim pristojbama - ne plaća se pristojba od 50,00 kn za prijedlog, tbr. 16. Točka 6 napomene - ne plaća se pristojba od 200,00 kn)
Upis posebnih dijelova - etažiranje
 • prijedlog (2x)
 • potvrda nadležnog tijela uprave (graditeljstva) da su posebni dijelovi samostalne uporabne cjeline
 • međuvlasnički ugovor (ako ima više suvlasnika)
 • očitovanje volje o uspostavi etažnog vlasništva (ako je jedna osoba vlasnik svih etažnih dijelova)
 • pristojba 100,00 kn (upis do 10 posebnih dijelova), 300 kn (upis od 11 do 100 posebnih dijelova), 500 kn (upis 101 do 500 posebnih dijelova) ili 1000 kn (upis više od 500 posebnih dijelova) - tbr. 16. točka 8 tarife Zakona o sudskim pristojbama i 50,00 kn za prijedlog (tbr. 15 tarife Zakona o sudskim pristojbama. Dodatna pristojba od 200,00 kn plaća se ako se upisuje i pravo vlasništva osoba koje nisu bile upisane kao suvlasnici predmetne nekretnine (tbr. 16. točka 1. tarife Zakona o sudskim pristojbama)
Ostavina
 • prijedlog (2x)
 • pravomoćno rješenje o nasljeđivanju
 • pristojba se ne plaća (tbr. 15. Točka 4 napomene tarife Zakona o sudskim pristojbama - ne plaća se pristojba od 50,00 kn za prijedlog, tbr. 16. Točka 7 napomene - ne plaća se pristojba od 200,00 kn)
 • sudovi i javni bilježnici koji su proveli ostavinski postupak dužni su rješenje o nasljeđivanju dostaviti zemljišnoknjižnom odjelu općinskog suda po službenoj dužnosti

2. Brisanje upisa

Prava doživotnog uživanja (plodouživanja i sl.)
 • prijedlog (2x)
 • smrtni list za nositelja prava doživotnog uživanja (ako se nositelj prava, bez obzira na način stjecanja tog prava, odrekne na valjani način, tada se prijedlogu prilaže isprava o odreknuću, a potpis nositelja prava mora biti ovjeren)
 • pristojba 50,00 kn (tbr. 15. tarife Zakona o sudskim pristojbama)
Malodobnosti
 • prijedlog (2x)
 • rodni list
 • pristojba 50,00 kn (tbr. 15. tarife Zakona o sudskim pristojbama)
Hipoteke – založnog prava
 • prijedlog (2x)
 • izjava o brisanju ili brisovno očitovanje s ovjerenim potpisom vjerovnika
 • pristojba 50,00 kn (tbr.15.Tarife Zakona o sudskim pristojbama)
Zabilježbe spora
 • prijedlog (2x)
 • rješenje ili druga odluka suda kojom se određuje brisanje zabilježbe spora
 • pristojba 50,00 kn ( tbr.15. Tarife Zakona o sudskim pristojbama)

3. Ispravak

Adrese stanovanja/prebivališta
 • prijedlog (2x)
 • uvjerenje o promjeni adrese stanovanja/prebivališta (napomena: iz uvjerenja mora biti vidljivo da se podnositelj zahtjeva odjavio s adrese koja je upisana u zemljišnu knjigu, i prijavio na adresu čiji upis sada zahtijeva.
 • pristojba od 50,00 kn (tbr.15. tarife Zakona o sudskim pristojbama)
Kućnog broja i naziva ulice
 • prijedlog (2x)
 • potvrda/uvjerenje nadležnog katastarskog ureda
 • pristojba od 50,00 kn (tbr.15. tarife Zakona o sudskim pristojbama)

4. Zabilježba

Spora
 • prijedlog (2x)
 • isprava iz koje je vidljivo da se vodi spor glede zemljišnoknjižnog prava pred sudom ili drugim nadležnim tijelom, a čiji bi postupak mogao utjecati na uknjižbu, pripadanje, postojanje, opseg, sadržaj ili opterećenje toga prava
 • pristojba od 100,00 kn (po tbr.15. i 16. točka 2. tarife Zakona o sudskim pristojbama)
Skrbništva
 • prijedlog (2x)
 • pravomoćno rješenje Centra za socijalnu skrb
 • pristojba od 100,00 kn (po tbr.15. i 16. točka 2. tarife Zakona o sudskim pristojbama)
Pozitivne zabilježbe
 • Prijedlog (2x)
 • Građevinska i uporabna dozvola ili akti koji ih zamjenjuju.
 • Pristojba od 100,00 kn (po tbr.15. i 16. točka 2. tarife Zakona o sudskim pristojbama)
Ugovora o doživotnom uzdržavanju
 • prijedlog (2x)
 • ugovor
 • pristojba od 100,00 kn (po tbr.15. i 16. točka 2. tarife Zakona o sudskim pristojbama)

Prijedlozi

U ime stranke prijedlog, uz odgovarajuću punomoć, može podnijeti:
 • odvjetnik
 • osoba koja je s njom u radnom odnosu, ako je potpuno poslovno sposobna
 • srodnik po krvi u pravoj liniji, brat, sestra ili bračni drug - ako je potpuno poslovno sposoban i ako se ne bavi nadripisarstvom
 • javni bilježnik u nespornim stvarima, ako su te stvari u neposrednoj vezi s kojom njegovom ispravom.
Prijedlog će biti uredan ako sadržava:
 • oznaku da se radi o zemljišnoknjižnom predmetu (npr. zemljišnoknjižni predmet ili zemljišnoknjižna stvar)
 • oznaku općinskog suda kojem se prijedlog podnosi
 • ime i adresu predlagatelja
 • broj zemljišnoknjižnog uloška i katastarske općine
 • oznaku zemljišnoknjižne čestice
 • pravo, osobni odnos ili činjenicu koja je predmet upisa te koju vrstu upisa zahtijeva
 • imena i adrese osoba koje treba obavijestiti o upisu
 • potpis predlagatelja
 • važno je da podaci iz prijedloga i isprave odgovaraju upisu kakav je u zemljišnoj knjizi. Ukoliko npr. adresa (ulica i kućni broj) osobe koja je prodala nekretninu nije istovjetna u zemljišnoj knjizi i ugovoru, tada je obavezno prijedlogu priložiti i potvrdu o promjeni prebivališta te osobe.
Prijedlog će biti potpun:
 • ako su mu priložene sve potrebne isprave na temelju kojih se traži određeni upis; isprave moraju biti priložene u izvorniku ili ovjerovljenom prijepisu
 • ako je, uz ispravu koja nije sastavljena na hrvatskom jeziku, priložen i prijevod iste isprave koji je ovjerio sudski tumač.
Prijedlog treba predati najmanje u dva primjerka - jedan ostaje sudu, a na drugi primjerak stavlja se prijemni žig (bilješka o primitku), kao dokaz da je prijedlog predan sudu. Taj primjerak ostaje podnositelju prijedloga.

Opći primjerak zemljišnoknjižnog prijedloga možete preuzeti OVDJE.


Sudske pristojbe

Plaćanje sudskih pristojbi uređeno je Zakonom o sudskim pristojbama (pročišćeni tekst NN 74/95, 57/96, 137/02, 26/03, 125/11, 112/12 i 157/13). Tarife koje se koriste u zemljišnoknjižnim postupcima su:
 • tbr. 15. – 50,00 kn - pristojba za podnesak (prijedlog za uknjižbu, predbilježbu ili njihovo brisanje)
 • tbr. 16. – 200,00 kn - pristojba za uknjižbu
 • tbr. 16. – 100,00 kn, 300,00 kn, 500,00 kn ili 1000,00 kn za etažiranje
 • tbr. 17. – 250,00 kn - pristojba za žalbu
 • tbr. 18. st.1. – 20,00 kn po poluarku - pristojba za zk izvadak
 • tbr. 18. st.2. - 30,00 kn - pristojba za zk izvadak iz baze zemljišnih podataka
 • tbr. 18. st.3. – 30,00 kn - pristojba za povijesni zk izvadak iz elektronski vođene knjige ili iz baze zemljišnih podataka
 • tbr. 18.b st.1. – 30,00 kn po poluarku - pristojba za povijesni zk izvadak iz ručno vođene zemljišne knjige
 • tbr. 18.a st.1. – 20,00 kn po poluarku - pristojba za preslike iz zbirke isprava
 • tbr. 18.a st.2. – 30,00 kn po poluarku - pristojba za preslike iz skenirane zbirke isprava

Pristojbe u iznosu do 100,00 kn plaćaju se kupnjom biljega i lijepljenjem biljega na prijedlog. Pristojbe u iznosu većem od 100,00 kn uplaćuju se općom uplatnicom u Državni proračun, uplatni podaci dobivaju se u zemljišnoknjižnom odjelu prilikom predaje prijedloga.
Ukoliko želite sami uplatiti pristojbu, uplatite potreban iznos prema uputama o plaćanju pristojbi (broj vrste spisa = 205), te dostavite dokaz o uplaćenoj pristojbi zemljišnoknjižnom sudu.

Važna napomena: uplatu pristojbe bi trebalo obaviti tek nakon što je predmet zaprimljen, budući da u pozivu na broj odobrenja mora biti podatak o kojem broju predmeta se radi. Ukoliko to nije moguće, upisuje se OIB stranke koja je pristojbeni obveznik umjesto šifre zemljišnoknjižnog odjela (205).

Izdavanje izvadaka, preslika iz zbirke isprava te izdavanje uvjerenja

Pristojba za obični zemljišnoknjižni izvadak iznosi 20,00 kuna po poluarku tj.listu papira (po Tbr.18, st.1 Zakona o sudskim pristojbama) i plaća se u državnim biljezima. Pristojba za zemljišnoknjižni izvadak iz baze zemljišnih podataka iznosi 30,00 kuna (po tbr.18. st.2 Zakona o sudskim pristojbama)
Povijesni zemljišnoknjižni izvadci, ako se traži povijest kroz ručno vođene zemljišne knjige, izdaju se kao preslik zemljišne knjige. Pristojba za preslik ručno vođene zemljišne knjige iznosi 30,00 kn u državnim biljezima po poluarku tj. listu papira (po Tbr.18 a, st.2 Zakona o sudskim pristojbama). Ako se izdaje povijesni zemljišnoknjižni izvadak iz elektronički vođene zemljišne knjige ili iz baze zemljišnih podataka (stanje od trenutka verifikacije elektronski vođenog izvatka do sadašnjeg stanja), pristojba iznosi 30,00 kn u državnim biljezima (po Tbr.18 st.3 Zakona o sudskim pristojbama).

Pristojba za prijepis ili preslik isprava iz zbirke isprava iznosi 20,00 kuna po poluarku i plaća se u državnim biljezima (po Tbr.18 a st. 1. Zakona o sudskim pristojbama).

Napomena: Kopiranje knjiga i isprava dodatno se plaća 1 kn po stranici u računovodstvu ovoga suda (soba 8) preko uplatnice koja se dobije u zemljišnoknjižnom odjelu.

Pristojba za jedno uvjerenje iznosi 20,00 kuna i plaća se u državnim biljezima (po tbr. 35 točka 2. tarife Zakona o sudskim pristojbama). Za izdavanje potvrde da osoba nije vlasnik ili suvlasnik nekretnina na području koje se vodi u nadležnosti ovoga suda, potrebno je istu potvrdu ishoditi na Katastru Velika Gorica te dostaviti zemljišnoknjižnom odjelu. Za podnesak kojim se traži izdavanje uvjerenje plaća se pristojba od 10,00 kn (po tbr. 35 točka 1. Zakona o sudskim pristojbama).

Ukoliko želite sami uplatiti pristojbu za naručene zemljišnoknjižne izvatke ili uvjerenja, do 100 kn plaća se u biljezima, dok se za više od 100,00 kn uplaćuje pristojba prema uputama o plaćanju pristojbi (vidi napomenu) na žiro račun suda. Nakon uplate, obvezno dostavite dokaz o plaćenoj pristojbi zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Velikoj Gorici.

Napomena: Za izdavanje izvadaka potrebno je znati broj čestice ili zemljišnoknjižni uložak te o kojoj se katastarskoj općini radi. Ukoliko ne znate broj, ali znate položaj ili adresu čestice, potrebno je pribaviti podatak o broju čestice sa Katastra Velika Gorica (Trg kralja Tomislava 35), prije dolaska u zemljišnoknjižni odjel.