Obavijest i upute

Obavijest i upute o

održavanju testiranja

 

za radno mjesto na određeno vrijeme:

administrativni referent-sudski zapisničar III vrste – 1 (jedan) izvršilac

Testiranje će se održati dana:

14.9.2020. godine u 10,00 sati

 

više

objavljeno: 2.9.2020.

Rješenje o prijmu

7 Su-193/2020

 

Na radno mjesto mjesto namještenika III vrste vozač-dostavljač, na neodređeno vrijeme prima se:

 

RENATO PEDIŠIĆ

 

više

objavljeno: 14.08.2020.

Oglas

OGLAS

za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

 - Administrativni referent-sudski zapisničar - 1 izvršitelj

 

Mjesto rada: Općinski sud u Velikoj Gorici

 

više

objavljeno: 23. 7 2020.

Rješenje o prijmu

7 Su-82/2020

 

Na radno mjesto voditelja odjeljka računovodstvenih poslova II. vrste na neodređeno vrijeme prima se:

 

ŠKRINJARIĆ ANDREA

više

objavljeno: 17.7.2020.

Rješenje o prijmu

7 Su-82/2020

 

Na radno mjesto zemljišnoknjižnog referenta III. vrste, na neodređeno vrijeme, prima se:

 

GORDANA STUPARIĆ 

više

objavljeno: 30.7.2020

Obavijest i upute

OBAVIJEST I UPUTE O
ODRŽAVANJU TESTIRANJA

za radno mjesto:

-vozača-dostavljača III. vrste - 1 izvršitelj

Testiranje će se održati:
28.7.2020. u 10,00 sati

više

objavljeno: 15.7.2020.

Javni natječaj

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

- ADMINISTRATIVNI REFERENT-SUDSKI ZAPISNIČAR III VRSTE – 2 izvršitelja


- VOZAČ-DOSTAVLJAČ III VRSTE – 1 izvršitelj

 

više

 

objavljeno: 4.6.2020.

Obavijest

o provođenju postupka sastavljanja zemljišnoknjižnih uložaka za k.o. Kurilovec Novi - zona III

 

više

 objavljeno: 2.9.2019.

Obavijest strankama

Stranke se mogu obratiti predsjednici suda predstavkama, pritužbama, prijedlozima i upitima u pisanom obliku.

 

Podnesci se primaju u sudskoj pisarnici tijekom radnog vremena sudske pisarnice.

Ažuriranje stranice
Zadnja izmjena:
2. 9. 2020.
12:34
Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Ostvarivanje prava na pristup informacijama:

Pravilnik o pravu na pristup informacijama
(20 Su-36/2011 OS Velika Gorica)


Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 172/03, 144/10, 37/11, 77/11)Službenik za informiranje

DANIJELA KNEŽEVIĆ

Tel: (+385 1) 6269-530
utorkom od 13 do 14 sati


Fax: (+385 1) 6260-047

Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacija:
pdf  doc

Ispunjeni obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama možete poslati poštom na adresu suda (Trg kralja Tomislava 36, 10409 Velika Gorica), faksom na broj +385 1 6260-047 ili e-mailom na adresu
osvg@osvg.pravosdudje.hr.
Općenito o pravu na pristup informacijama


Pravo na dostupnost informacijama kojima raspolažu tijela javne vlasti jedno je od temeljnih ljudskih prava.

Načelo transparentnosti je jedno od osnovnih načela u borbi protiv korupcije.

Svatko ima pravo dobiti informacije od javne vlasti.

Pravo na dostupnost informacijama kojima raspolažu tijela javne vlasti jedno je od temeljnih ljudskih prava a ujedno i snažan mehanizam kojim građani mogu nadzirati poštuje li vlast propisana pravila. Vlast bez kontrole, ne samo izborne, već i kontrole djelovanja na svim područjima od strane javnosti, dolazi u opasnost postati iskvarena i korumpirana.

Pravo na pristup informacijama zajamčeno je Ustavom Republike Hrvatske (članak 38.): „Jamči se pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti. Ograničenja prava na pristup informacijama moraju biti razmjerna naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju te nužna u slobodnom i demokratskom društvu, a propisuju se zakonom.“

Osnovni propis u Republici Hrvatskoj koji uređuje ovo područje je Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 172/03, NN 144/10).

Zakon uređuje pravo na pristup informacijama koje posjeduju, kojima raspolažu ili koje nadziru tijela javne vlasti, propisuju se načela prava na pristup informacijama, iznimke od prava na pristup informacijama i postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Načela prava na pristup informacijama:

Načelo javnosti, slobodnog pristupa i ograničenja
 • Sve informacije dostupne su svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi u skladu s uvjetima i ograničenjima Zakona.
 • Informacije koje tijelo javne vlasti posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire sadržane su u katalogu informacija.
 • Tijelo javne vlasti posebnom odlukom ustrojit će katalog informacija koji sadrži sistematizirani pregled informacija s opisom sadržaja, namjenom, načinom davanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup.
 • Korisnik ima pravo saznati od tijela javne vlasti da li posjeduju, raspolažu ili nadziru traženu informaciju.
 • U slučaju ograničenja prava na pristup određenoj informaciji, tijelo javne vlasti obvezno je u posebnom rješenju navesti o kojoj se kategoriji izuzetka radi, odnosno o razlozima zbog kojih je odlučio o uskrati informacije.
 • Iznimno, pravo na pristup informacijama može se ograničiti u slučajevima i na način propisan zakonom.

Načelo potpunosti i točnosti informacije
 • Informacija koju tijela javne vlasti daju, odnosno objavljuju mora biti pravodobna, potpuna i točna.

Načelo jednakosti
 • Pravo na pristup informacijama pripada svim korisnicima na jednak način i pod jednakim uvjetima i oni su ravnopravni u njegovom ostvarivanju.
 • Tijela javne vlasti ne smiju staviti u povoljniji položaj niti jednog korisnika na način da se određenom korisniku informacija dade ranije.

Načelo raspolaganja informacijom
 • Korisnik koji raspolaže informacijom ima pravo tu informaciju javno iznositi.

Izuzeci u kojima će tijela javne vlasti uskratiti pravo na pristup informaciji su slučajevi ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i/ili općem aktu donesenom na temelju zakona kojim se propisuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka. Nadalje tijela javne vlasti uskratit će pristup informaciji ako postoje osnove sumnje da bi njezino objavljivanje:
 1. onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne,
 2. onemogućilo rad tijela koja vrše upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti,
 3. povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika.
Tijela javne vlasti uskratit će pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka.

Tijela javne vlasti obvezna su omogućiti pristup informacijama:
 1. pravodobnim objavljivanjem informacija o svome radu na primjeren i dostupan način, odnosno na internetskim stranicama tijela javne vlasti ili u javnom glasilu, radi upoznavanja javnosti,
 2. davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:
  • neposrednim davanjem informacije,
  • davanjem informacije pisanim putem,
  • uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
  • dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,
  • na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu javne vlasti koje je obvezno omogućiti podnositelju zahtjeva pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Nadzor nad provođenjem Zakona provodi Agencija za zaštitu osobnih podataka kojoj su sva tijela javne vlasti dužna dostaviti izvješće o provedbi Zakona za prethodnu godinu najkasnije do 31. siječnja. Agencija podnosi Hrvatskom saboru izvješće o provedbi Zakona, najkasnije do 31. ožujka za prethodnu godinu.