PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE IZ NN 85/15

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE IZ NN 85/15

Članak 30.


Ugovori i odluke o isključivim pravima koji su sklopljeni, odnosno doneseni i bili na snazi na dan stupanja na snagu ovog Zakona, a koji ne ispunjavaju uvjete iz članka 22. ovoga Zakona kojim se mijenja članak 34. stavak 2. Zakona, ostaju na snazi do isteka roka utvrđenog ugovorom, odnosno odlukom, a najdulje godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona i ne mogu se produžiti.


Ugovori i odluke o isključivim pravima u svrhu digitalizacije informacija u području kulture koji su sklopljeni i važeći na dan stupanja na snagu ovoga Zakona ostaju na snazi do isteka roka utvrđenog ugovorom, odnosno odlukom, a najdulje do 18. srpnja 2030.


Članak 31.


Ministar nadležan za poslove uprave donijet će pravilnike iz članaka 6., 19. i 22. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.


Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbu iz članka 20. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.


Stupanjem na snagu pravilnika iz članka 6. ovoga Zakona prestaje važiti Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 83/14.).


Povjerenik će najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona podnijeti na potvrdu Hrvatskome saboru Poslovnik usklađen s odredbama ovoga Zakona.


Članak 32.


Postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Zakona nastavit će se i dovršiti prema odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br. 25/13.).


Članak 33.


Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.