Oglas Sudski referent - zemljišnoknjižni
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU

Ex. Vojarna sv. Križ Dračevac
Ured predsjednika suda

   Broj: 7-Su: 7270/15-2
   Split, 23. rujna 2015. godine

Temeljem čl. 61. stavka 6. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 34/11 – Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13 i 01/15 – u daljnjem tekstu ZDS), uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa Klasa: 119-02/15-04/304, Ur.broj: 514-03-02-01-02-15-02 od 23. srpnja 2015. zaprimljeno kod ovog suda 29. srpnja 2015. godine, Općinski sud u Splitu 23. rujna 2015. godine objavljuje

O G L A S

za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Općinskom sudu u Splitu:
- Sudski referent - zemljišnoknjižni, radno mjesto III. vrste - 1 izvršitelj/ica –
radi zamjene odsutne službenice do povratka na rad s porodiljnog, odnosno rodiljnog dopusta

Uvjeti:
Stručni uvjeti :
- Srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili geodetske struke
- položen državni stručni ispit
- jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu javiti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja sukladno odredbi čl. 56. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od 2 mjeseca.

Prijava:
U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
• životopis
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
• preslika svjedodžbe,
• preslik svjedodžbe o položenom stručnom ispitu
• preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.
• uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave RH neposredno ili poštom na adresu :
Općinski sud u Splitu, Ex. Vojarna sv. Križ Dračevac.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu, prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13 , 148/13 i 92/14), članku 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 , 148/13 i 92/14), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13 , 148/13 i 92/14) uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a, odnosno dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se na oglas prijavljuje dijete smrtno stradaloga, zatečenog i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi, te dokaz o tome na koji mu je način prestala služba kod prethodnog poslodavca.

Kandidat/kinja koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 , 148/13 i 92/14), uz prijavu na oglas dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ 157/13 i 152/14) uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom (dokazom se smatraju javne isprave o invaliditetu na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. ovoga Zakona).

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Testiranje kandidata:
Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje iz poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i rada zemljišnoknjižnog odjela (pisani test).
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/10-pročišćeni tekst), www.nn.hr
- Zakon o zemljišnim knjigama ("Narodne novine" broj 91/96, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 55/13 i 60/13)-www.nn.hr
- Zemljišnoknjižni poslovnik ("Narodne novine" broj 81/97, 109/02, 123/02, 153/02, 14/05 i 60/10) - www.nn.hr

Vrijeme održavanja testiranja i raspored po grupama, objavit će se najmanje pet dana prije testiranja na web stranici Općinskog suda u Splitu http://sudovi.pravosudje.hr/osst/ i na oglasnoj ploči Općinskog suda u Splitu.

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom.

Opis poslova radnog mjesta:
Primanje stranaka, rješavanje zahtjeva stranaka, provođenje upisa u zemljišne knjige, imenike i registar čestica, obavljanje poslova na elektronički vođenim zemljišnim knjigama. Obavljanje drugih poslova po nalogu voditelja zemljišne knjige i predsjednika suda, sukladno Sudskom poslovniku i ZK poslovniku.

Podaci o plaći:
Plaća radnog mjesta propisana je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi („Narodne novine“ broj: 37/01, 38/01 – ispr. 71/01, 89/01, 112/01, 7/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 85/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14), koja je objavljena na web stranici "Narodne novine (www.nn.hr.)

O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata.

OPĆINSKI SUD U SPLITU
PREDSJEDNIK SUDA
Goran Čolak
Testiranje kandidata SS Makarska
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU
Stalna služba u Makarskoj

KOMISIJA ZA PROVEDBU JAVNOG POZIVA

   Broj 10-Su -5950/2015-
   Makarska, 16. rujna 2015. g.

Sukladno čl. 6 Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposbljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnoj službi Komisija za provedbu javnog poziva od 07.srpnja 2015.g. izdaje slijedeću:

O B A V I J E S T

da će se dana 25.rujna 2015.godine u 8,30 sati u Općinskom sudu u Splitu – Stalnoj službi u Makarskoj, Kralja P. Krešimira IV broj 1, I kat zgrade, u sudnici XI, održati intervju s kandidatima koji udovoljavaju propisanim uvjetima Javnog poziva za stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinski sud u Splitu - Stalnu službu u Makarskoj, za radna mjesta administrativni referent – sudski zapisničar, administrativni referent i sudski referent zemljišnoknjižni.

Pravo na pristup na intervju imaju kandidati koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane uvjete, a to su:

1. MIROSLAVA ZENČIĆ i
2. KATARINA BEROŠ.


KOMISIJA ZA PROVEDBU
JAVNOG POZIVA
Obavijest o testiranju - Zapisničar/Zapisničarka
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU

Ex. Vojarna sv. Križ Dračevac
Ured predsjednika suda

   Broj: 7 Su-6617/15
   Split, 14. rujna 2015. godine

OBAVIJEST O TESTIRANJU
PO RASPISANOM OGLASU

za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Općinski sud u Splitu za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar1 izvršitelj/ica

Prijavljeni kandidati za radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara (1 izvršitelj/ica), temeljem oglasa objavljenog na oglasnoj ploči Ministarstva uprave RH, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Općinskog suda u Splitu

o b a v j e š t a v a j u    s e

Testiranje će se održati dana 25. rujna 2015. godine, s početkom u 10,00 sati u prostoriji broj P2 (Ovršna pisarnica) Općinskog suda u Splitu, na adresi ex. Vojarna Sv. Križ, Dračevac.

Testiranje kandidata sastoji se od:
   1. Testiranja rada na računalu (kratki prijepis i diktat)
   2. Razgovora (intervjua) s kandidatima.

PRAVILA TESTIRANJA:

1.Po dolasku na provjeru znanja i vještine od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na oglas za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.

2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata započet će se s testiranjem.

3.Temeljem rezultata provedenog testiranja kandidatima se dodjeljuje od nula do deset (0-10) bodova.

4. Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
- napuštati prostoriju u kojoj se vrši testiranje,
- razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red.

Ukoliko kandidat postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen s testiranja, a njegov/njezin rezultat se neće niti ocjenjivati, te će se smatrati da je odnosni kandidat povukao prijavu na oglas.

5. Kandidati koji su uspješno obavili testiranje, pristupaju razgovoru istog dana po završenom testiranju.

6. Kroz razgovor s kandidatima utvrđuju se interesi, profesionalni ciljevi i motivacija kandidata za rad u državnoj službi. Rezultati intervjua se boduju na isti način kao i pisani test, odnosno svaki kandidat može ostvariti od 0 do 10 bodova.

7. Nakon provedenog testiranja i intervjua, utvrđuje se rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

Navedeno rješenje će biti dostavljeno svim kandidatima koji su ispunjavali formalne uvjete propisane u oglasu.

8. Svi kandidati koji su ispunjavali propisane formalne uvjete imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

9. Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijamu u državnu službu izabranog kandidata ima pravo podnijeti žalbu Odboru za državnu službu, u roku od 15 dana od dana primitka rješenja, putem Općinskog suda u Splitu.

Predsjednik suda:
Goran ČolakDostaviti:
- www.pravosudje.hr ( Općinski sud u Splitu)
- oglasna ploča ovog suda

objavljeno 16.rujna 2015. godine
Obavijest intervju
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU

Ex. Vojarna sv. Križ Dračevac
Komisija za provjeru kompetencija

   Broj: 10 Su-4082/15
   Split, 02. rujna 2015. godine

Sukladno čl. 6. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnoj službi ("Narodne novine" br. 100/11) Komisija za provjeru kompetencija osoba prijavljenih na javni poziv od 16. srpnja 2015. godine, daje slijedeću

OBAVIJEST KANDIDATIMA O VREMENU I MJESTU ODRŽAVANJA INTERVJUA

da će se dana 14. rujna 2015. godine u 12.00 sati u Općinskom sudu u Splitu, ex Vojarna Sv. Križ, Dračevac, soba br. 47/II, održati intervju s kandidatima koji udovoljavaju propisanim uvjetima Javnog poziva za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinskom sudu u Splitu, za radna mjesta

administrativni referent - sudski zapisničar, administrativni referent - upisničar i sudski referent - zemljišnoknjižni.

Pravo pristupa testiranju imaju kandidati koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave, te koje ispunjavaju propisane uvjete.

OPĆINSKI SUD U SPLITU

Dostaviti:
(http://sudovi.pravosudje.hr/osst/)
Oglas - Sudski zapisničar
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU


Ex. Vojarna sv. Križ Dračevac
Ured predsjednika suda

   Broj: 7-Su: 6617/15
   Split, 26. kolovoza 2015. godine

Temeljem čl. 61. stavka 6. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 34/11 – Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13 i 01/15 – u daljnjem tekstu ZDS), uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa Klasa 119-02/15-04/195, Ur.broj: 514-03-02-01-02-15-03 od 13. svibnja 2015. godine, Općinski sud u Splitu objavljuje

OGLAS

za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Općinskom sudu u Splitu:
- Administrativni referent – sudski zapisničar, radno mjesto III. vrste - 1 izvršitelj/ica –
radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice

Uvjeti:
Stručni uvjeti :
- Srednja stručna sprema ekonomske, upravne, birotehničke ili grafičke struke
- položen državni stručni ispit
- odlično poznavanje strojopisa
- jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu javiti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja sukladno odredbi čl. 56. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od 2 mjeseca.

Prijava:
U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte).

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
• životopis
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
• preslika svjedodžbe,
• preslik svjedodžbe o položenom stručnom ispitu
• preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.
• uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave RH neposredno ili poštom na adresu :
Općinski sud u Splitu, Ex. Vojarna sv. Križ Dračevac.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu, prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13 , 148/13 i 92/14), članku 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 , 148/13 i 92/14), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13 , 148/13 i 92/14) uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a, odnosno dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se na oglas prijavljuje dijete smrtno stradaloga, zatečenog i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi, te dokaz o tome na koji mu je način prestala služba kod prethodnog poslodavca.

Kandidat/kinja koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 , 148/13 i 92/14), uz prijavu na oglas dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ 157/13 i 152/14) uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom (dokazom se smatraju javne isprave o invaliditetu na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. ovoga Zakona).

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Testiranje kandidata:
Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje iz poznavanja strojopisa (točnost i brzina u prijepisu i diktatu), te poznavanja rada na računalu, te razgovor s kandidatima (intervju).

Vrijeme održavanja testiranja i raspored po grupama, objavit će se najmanje pet dana prije testiranja na web stranici Općinskog suda u Splitu http://sudovi.pravosudje.hr/osst/ i na oglasnoj ploči Općinskog suda u Splitu.

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom.

Opis poslova radnog mjesta:
Pisanje po diktatu, pisanje i prijepis sudskih odluka, isprava, poziva na rasprave i ročišta i drugih sudskih akata, obavljanje poslova zapisničara na raspravi i van rasprave, sređivanje i uvezivanje podnesaka te upisivanje u popis podnesaka, upisivanje dokumenata u računalni sustav, otprema odluka, poziva i pismena, sastavljanje jednostavnih dopisa, sređivanje spisa nakon rasprave po nalogu suca i sudskog savjetnika, obavljanje poslova i zadataka korištenja uredske tehnike, administrativno-tehnička obrada spisa, vođenje odgovarajuće evidencije, čuvanje spisa, kao i svi drugi poslovi vezani za rad sudske ili savjetničke referade propisani Sudskim poslovnikom.

Podatci o plaći:
Plaća radnog mjesta propisana je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi („Narodne novine“ broj: 37/01, 38/01 – ispr. 71/01, 89/01, 112/01, 7/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 85/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14), koja je objavljena na web stranici "Narodne novine (www.nn.hr.)

O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata.

OPĆINSKI SUD U SPLITU
PREDSJEDNIK SUDA
Goran Čolak
Testiranje Zk referent
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU

Ex. Vojarna sv. Križ Dračevac
Ured predsjednika suda

    Broj: 7 Su-6612/15
    Split, 26. kolovoza 2015. godine

OBAVIJEST O TESTIRANJU
PO RASPISANOM OGLASU

za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Općinski sud u Splitu za radno mjesto sudski referent - zemljišnoknjižni – 2 izvršitelj/ice

Prijavljeni kandidati za radno mjesto sudskog referenta - zemljišnoknjižnog (2 izvršitelj/ice), temeljem oglasa objavljenog na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

o b a v j e š t a v a j u    s e

Testiranje će se održati dana 08. rujna 2015. godine, s početkom u 10,00 sati u prostoriji broj P2 (Ovršna pisarnica) Općinskog suda u Splitu, na adresi ex. Vojarna Sv. Križ, Dračevac.

Testiranje kandidata sastoji se od:

1. Pismene provjere znanja
a) Poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske
-pismeni test - 10 pitanja
b) pisani test o poznavanju rada zemljišnoknjižnog odjela,
-pismeni test - 10 pitanja
2. Razgovora (intervjua) s kandidatima.

PRAVILA TESTIRANJA:

1. Po dolasku na provjeru znanja i vještine od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na oglas za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.

2.Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata započet će se s testiranjem.

3. Za provjeru znanja kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja koja su jednaka za sve kandidate.

4. Pismena provjera znanja traje ukupno 30 minuta. Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od nula do deset (0-10) bodova. Smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su za svaki dio pismene provjere znanja dobili najmanje po pet (5) bodova.

5. Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama,
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
- napuštati prostoriju u kojoj se vrši testiranje,
- razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red.

Ukoliko kandidat postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen s testiranja, a njegov/njezin rezultat se neće niti ocjenjivati, te će se smatrati da je odnosni kandidat povukao prijavu na oglas.

6. Smatra se da je kandidat položio pismenu provjeru ovog znanja ako je kod provjere ostvario najmanje 5 bodova za svaki dio provjere znanja, što je 50% ukupnog broja bodova.

7. Kandidati koji su uspješno položili pismene testove, pristupaju razgovoru istog dana po završenom testiranju.

8. Kroz razgovor s kandidatima utvrđuju se interesi, profesionalni ciljevi i motivacija kandidata za rad u državnoj službi. Rezultati intervjua se boduju na isti način kao i pisani test, odnosno svaki kandidat može ostvariti od 0 do 10 bodova.

9. Nakon provedenog testiranja i intervjua, utvrđuje se rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

10. Čelnik tijela donosi rješenje o prijmu u državnu službu. Navedeno rješenje će biti dostavljeno svim kandidatima koji su ispunjavali formalne uvjete propisane u oglasu.

11. Svi kandidati koji su ispunjavali propisane formalne uvjete imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

12. Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijamu u državnu službu izabranog kandidata ima pravo podnijeti žalbu Odboru za državnu službu, u roku od 15 dana od dana primitka rješenja, putem Općinskog suda u Splitu.

Predsjednik suda:
Goran Čolak

Dostaviti:
- www.pravosudje.hr (Općinski sud u Splitu)
- oglasna ploča ovog suda

Testiranje Zapisničar
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU

Ex. Vojarna sv. Križ Dračevac
Ured predsjednika suda

   Broj: 7 Su-6596/15
   Split, 25. kolovoza 2015. godine

OBAVIJEST O TESTIRANJU
PO RASPISANOM OGLASU

za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Općinski sud u Splitu za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar – 1 izvršitelj/ica na pola radnog vremena

Prijavljeni kandidati za radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara (1 izvršitelj/ica), temeljem oglasa objavljenog na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

o b a v j e š t a v a j u    s e

Testiranje će se održati dana 04. rujna 2015. godine, s početkom u 10,00 sati u prostoriji broj P2 (Ovršna pisarnica) Općinskog suda u Splitu, na adresi ex. Vojarna Sv. Križ, Dračevac.

Testiranje kandidata sastoji se od:

1. Testiranja rada na računalu (kratki prijepis i diktat)
2. Razgovora (intervjua) s kandidatima.

PRAVILA TESTIRANJA:

1. Po dolasku na provjeru znanja i vještine od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na oglas za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.

2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata započet će se s testiranjem.

3.Temeljem rezultata provedenog testiranja kandidatima se dodjeljuje od nula do deset (0-10) bodova.

4. Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
- napuštati prostoriju u kojoj se vrši testiranje,
- razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red.

Ukoliko kandidat postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen s testiranja, a njegov/njezin rezultat se neće niti ocjenjivati, te će se smatrati da je odnosni kandidat povukao prijavu na oglas.

5. Kandidati koji su uspješno obavili testiranje, pristupaju razgovoru istog dana po završenom testiranju.

6. Kroz razgovor s kandidatima utvrđuju se interesi, profesionalni ciljevi i motivacija kandidata za rad u državnoj službi. Rezultati intervjua se boduju na isti način kao i pisani test, odnosno svaki kandidat može ostvariti od 0 do 10 bodova.

7. Nakon provedenog testiranja i intervjua, utvrđuje se rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

Navedeno rješenje će biti dostavljeno svim kandidatima koji su ispunjavali formalne uvjete propisane u oglasu.

8. Svi kandidati koji su ispunjavali propisane formalne uvjete imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

9. Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijamu u državnu službu izabranog kandidata ima pravo podnijeti žalbu Odboru za državnu službu, u roku od 15 dana od dana primitka rješenja, putem Općinskog suda u Splitu.

Predsjednik suda:
Goran Čolak

Dostaviti:
- www.pravosudje.hr (Općinski sud u Splitu)
- oglasna ploča ovog suda
Natječaj ZK referent na određeno vrijeme
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU

Ex. Vojarna sv. Križ Dračevac
Ured predsjednika suda

   Broj: 7-Su: 6612/15
   Split, 24. srpnja 2015. godine

Temeljem čl. 61. stavka 6. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 34/11 – Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13 i 01/15 – u daljnjem tekstu ZDS), uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa Klasa 119-02/15-04/136, Ur.broj: 514-03-02-01-02-15-02 od 18. lipnja 2015. godine i odobrenja Ministarstva uprave RH Klasa: 112-01/15-01/440 Ur broj: 515-04-01-02/1-15-2 od 23. srpnja 2015. godine, Općinski sud u Splitu objavljuje

O G L A S

za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Općinskom sudu u Splitu:

- Sudski referent - zemljišnoknjižni, radno mjesto III. vrste - 2 izvršitelj/ice
u sklopu provedbe Akcijskog plana za rješavanje starih predmeta u općinskim i trgovačkim sudovima

Uvjeti:

Stručni uvjeti :
- Srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili geodetske struke
- položen državni stručni ispit
- jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu javiti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja sukladno odredbi čl. 56. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od 2 mjeseca.

Prijava:
U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
• životopis
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
• preslika svjedodžbe,
• preslik svjedodžbe o položenom stručnom ispitu
• preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.
• uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave RH neposredno ili poštom na adresu :
Općinski sud u Splitu, Ex. Vojarna sv. Križ Dračevac.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu, prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13 , 148/13 i 92/14), članku 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 , 148/13 i 92/14), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13 , 148/13 i 92/14) uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a, odnosno dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se na oglas prijavljuje dijete smrtno stradaloga, zatečenog i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi, te dokaz o tome na koji mu je način prestala služba kod prethodnog poslodavca.

Kandidat/kinja koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 , 148/13 i 92/14), uz prijavu na oglas dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ 157/13 i 152/14) uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom (dokazom se smatraju javne isprave o invaliditetu na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. ovoga Zakona).

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Testiranje kandidata:

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje iz poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i rada zemljišnoknjižnog odjela (pisani test).
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/10-pročišćeni tekst), www.nn.hr
- Zakon o zemljišnim knjigama ("Narodne novine" broj 91/96, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 55/13 i 60/13)-www.nn.hr
- Zemljišnoknjižni poslovnik ("Narodne novine" broj 81/97, 109/02, 123/02, 153/02, 14/05 i 60/10) -www.nn.hr

Vrijeme održavanja testiranja i raspored po grupama, objavit će se najmanje pet dana prije testiranja na web stranici Općinskog suda u Splitu http://sudovi.pravosudje.hr/osst/ i na oglasnoj ploči Općinskog suda u Splitu.

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom.

Opis poslova radnog mjesta:
Primanje stranaka, rješavanje zahtjeva stranaka, provođenje upisa u zemljišne knjige, imenike i registar čestica, obavljanje poslova na elektronički vođenim zemljišnim knjigama. Obavljanje drugih poslova po nalogu voditelja zemljišne knjige i predsjednika suda, sukladno Sudskom poslovniku i ZK poslovniku.

Podaci o plaći:
Plaća radnog mjesta propisana je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi („Narodne novine“ broj: 37/01, 38/01 – ispr. 71/01, 89/01, 112/01, 7/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 85/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14), koja je objavljena na web stranici "Narodne novine (www.nn.hr.)

O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata.

OPĆINSKI SUD U SPLITU
PREDSJEDNIK SUDA
Goran Čolak
Stručno osposobljavanje SS Makarska
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU

URED PREDSJEDNIKA

Broj 10-Su -5950/2015-
Makarska, 07.srpnja 2015. g.

Sukladno određenjima članka 61.a Zakona o državnim službenicima /NN 92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 49/11 , 150/11 i 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13 i 1/15/, Uredbi o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima /NN 100/11/ i Planu prijama na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinski sud u Splitu / za Stalnu službu u Makarskoj za 2015. godinu broj: 10-Su-23/15 od 17. ožujka 2015. Godine/, Općinski sud u Splitu r a s p i s u j e

JAVNI POZIV

za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinski sud u Splitu /za Stalnu služba u Makarskoj/


Kandidati/tkinje se primaju na stručno osposobljavanje na vrijeme od 12 mjeseci za sljedeća radna mjesta:

Sudska pisarnica
1. administrativni referent-sudski zapisničar - 2 /dva/ polaznika
Uvjeti:
- srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafička struke ,
- mjesto rada: Makarska, Kralja Petra Krešimira IV broj 2.

2. administrativni referent – 1 /jedan/ polaznik
Uvjeti:
- srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke,
- mjesto rada: Makarska, Kralja Petra Krešimira IV broj 2.

Zemljišnoknjižni odjel
1.Sudski referent-zemljišnoknjižni -3 /tri/ polaznika
- srednja stručna sprema, upravne, ekonomske i geodetske struke ili gimnazija, ili druge četverogodišnje škole čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke,
-mjesto rada: Makarska, Kralja Petra Krešimira IV broj 2.

Osim navedenih uvjeta za pojedino radno mjesto, kandidati/kinje trebaju ispunjavati i opće uvjete iz članka 4. st. 1. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, kojim je propisano da se osoba može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako:
a) je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sa stečenim akademskim nazivom magistra struke ili stručnog specijalista ili stručnim nazivom sveučilišnog ili stručnog prvostupnika struke ili sa završenom srednjom školom u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju;
b) ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje;
c) nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u smislu odredbi Zakona o državnim službenicima;
d) za nju ne postoje zapreke za prijam u državnu službu utvrđene odredbom članka 49. stavka 1.Zakona o državnim službenicima.
Iznimno od uvjeta iz točke a) za osobe koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba s akademskim ili stručnim nazivom, odnosno akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju /NN 107/07 i 118/12/, stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s određenjima članka 14. toga Zakona.

Pored navedenih uvjeta, kandidati/tkinje trebaju ispunjavati i uvjet iz Zakona o poticanju zapošljavanja /Narodne novine 57/12 i 120/12/ te se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima, treba voditi kao nezaposlena osoba duže od trideset dana i koja bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, nema više od jedne godine staža u zvanju za koje se obrazovala, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog mirovinskog osiguranja.

Kandidati/tkinje koje se prijavljuju na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa dužne su dostaviti svoju prijavu u Općinski sud Splitu - Stalnu službu u Makarskoj, 21300 Kralja Petra Krešimira IV broj 2, u roku 8 dana od dana objave Javnog poziva, sa svim traženim prilozima.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Popis prijavljenih osoba Općinski sud u Splitu - Stalna služba u Makarskoj dostavlja Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta.

Nakon utvrđivanja koje osobe ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, Komisija za provedbu postupka prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, provest će postupak selekcije kroz razgovor s kandidatima.

Popis osoba koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva te vrijeme i mjesto održavanja razgovora s kandidatima bit će objavljeni na web stranici Općinskog suda Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osma/) i web stranici Stalne službe u Makarskoj (http://sudovi.pravosudje.hr/osma/) najmanje 5 dana prije održavanja razgovora sa Komisijom.

Odluku o izboru donosi čelnik tijela.

Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će poslani samo izabranim kandidatima.

S kandidatom izabranim na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Izabrani kandidati ne ostvaruju status državnog službenika, ne zasnivaju radni odnos i primaju naknadu za rad koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Po obavljenom stručnom osposobljavanju osobe imaju pravo polaganja državnog stručnog ispita. Troškove prvog polaganja državnog stručnog ispita snosi Općinski sud u Splitu.

U prijavi na Javni poziv osobe trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela, te po mogućnosti e-mail adresu) i točku radnog mjesta na koje se prijavljuju te sve tražene priloge.

Uz prijavu obvezno je dostaviti sljedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta i to:
1. životopis /vlastoručno potpisan/
2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi /preslika svjedodžbe/
3. dokaz o hrvatskom državljanstvu /preslika domovnice/
4. kandidati/tkinje koji imaju ukupno više od jedne godine evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, ali ne više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovali dužni su i o tome dostaviti dokaz /potvrdu poslodavca o poslovima koje su obavljali ili drugi odgovarajući dokaz/
5. dokaz o ukupnom radnom iskustva - elektronički zapis /u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica HZMO/ i /ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod, na osobno traženje osiguranika, izdaje na šalterima područnih službi/ureda HZMO-a.
6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak /ne starije od 6 mjeseci/
7. uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja pisanog ugovora
dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.

Ukoliko se osoba javlja na više radnih mjesta, potrebno je dostaviti prijavu za svim traženim prilozima za svako radno mjesto.

Prijave s dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva, na adresu: Općinski sud u Splitu - Stalna služba u Makarskoj, 21300 Makarska, Kralja Petra Krešimira IV broj 2 /s naznakom „Javni poziv za stručno osposobljavanje“/. Ovaj Javni poziv objavit će se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje /www.hzz.hr/ i web stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osma/) i Stalne službe u Makarskoj (/sudovi.pravosudje.hr/osma/).

PREDSJEDNIK SUDA:
GORAN ČOLAK
Poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU

ex. vojarna Sv. Križ, Dračevac
URED PREDSJEDNIKA SUDA

Broj: 10 Su-4082/15

   Split, 16. srpnja 2015. godine

Sukladno određenjima članka 61.a Zakona o državnim službenicima /NN 92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 49/11 , 150/11 i 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13 i 1/15/, Uredbi o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima /NN 100/11/ i Planu prijama na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinskom sudu u Splitu za 2015. godinu broj: 10-Su-4082/15 od 15. travnja 2015. godine, Općinski sud u Splitu   r a s p i s u j e

JAVNI POZIV
za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinski sud u Splitu

Kandidati/tkinje se primaju na stručno osposobljavanje na vrijeme od 12 mjeseci za sljedeća radna mjesta:

Sudska pisarnica:

1. administrativni referent-sudski zapisničar - 17 /sedamnaest/ polaznika
Uvjeti:
- srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke
- poznavanje strojopisa
- poznavanje rada na računalu
Mjesto rada:
Split, Ex vojarna Sv. Križ, Dračevac

2. administrativni referent-upisničar – 5 /pet/ polaznika
Uvjeti:
- srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili birotehničke struke
- poznavanje strojopisa
- poznavanje rada na računalu
Mjesto rada:
Split, Ex vojarna Sv. Križ, Dračevac


Zemljišnoknjižni odjel:

2. Sudski referent – zemljišnoknjižni – 11 (jedanaest) polaznika
Uvjeti:
- srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili geodetske struke
- poznavanje rada na računalu
Mjesto rada:
a) Split, Zemljišno-knjižni odjel Split, Gundulićeva 29 – devet (9) polaznika
b) Kaštel Lukšić, Poseban zemljišnoknjižni odjel Kaštel Lukšić, Obala kralja Tomislava 2 – jedan (1) polaznik
c) Solin, Poseban zemljišnoknjižni odjel Solin, Kralja Zvonimira 75 – jedan (1) polaznik

Na javni poziv se mogu prijaviti osobe oba spola.
Osim navedenih uvjeta za pojedino radno mjesto, kandidati/kinje trebaju ispunjavati i opće uvjete iz članka 4. st. 1. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, kojim je propisano da se osoba može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako:
a) je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sa stečenim akademskim nazivom magistra struke ili stručnog specijalista ili stručnim nazivom sveučilišnog ili stručnog prvostupnika struke ili sa završenom srednjom školom u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju;
b) ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje;
c) nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u smislu odredbi Zakona o državnim službenicima;
d) za nju ne postoje zapreke za prijam u državnu službu utvrđene odredbom članka 49. stavka 1.Zakona o državnim službenicima.

Iznimno od uvjeta iz točke a) za osobe koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba s akademskim ili stručnim nazivom, odnosno akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju /NN 107/07 i 118/12/, stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s određenjima članka 14. toga Zakona.

Pored navedenih uvjeta, kandidati/tkinje trebaju ispunjavati i uvjet iz Zakona o poticanju zapošljavanja /Narodne novine 57/12 i 120/12/ te se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima, treba voditi kao nezaposlena osoba duže od trideset dana i koja bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, nema više od jedne godine staža u zvanju za koje se obrazovala, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog mirovinskog osiguranja.
Kandidati/tkinje koje se prijavljuju na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa dužne su dostaviti svoju prijavu u Općinski sud Splitu –ex Vojarna Sv. Križ, Dračevac, u roku 8 dana od dana objave Javnog poziva, sa svim traženim prilozima.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Popis prijavljenih osoba Općinski sud u Splitu dostavlja Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta.
Nakon utvrđivanja koje osobe ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, Komisija za provedbu postupka prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, provest će postupak selekcije kroz razgovor s kandidatima.

Popis osoba koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva te vrijeme i mjesto održavanja razgovora s kandidatima bit će objavljeni na web stranici Općinskog suda (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/) najmanje 5 dana prije održavanja razgovora s Komisijom.

Odluku o izboru donosi čelnik tijela, vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima i motivaciji, trajanju nezaposlenosti, te rezultatima selekcijskog postupka.
Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će poslani samo izabranim kandidatima.
S kandidatom izabranim na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.
Izabrani kandidati ne ostvaruju status državnog službenika, ne zasnivaju radni odnos i primaju naknadu za rad koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.
Po obavljenom stručnom osposobljavanju osobe imaju pravo polaganja državnog stručnog ispita.

Troškove prvog polaganja državnog stručnog ispita snosi Općinski sud u Splitu.
U prijavi na Javni poziv osobe trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela, te po mogućnosti e-mail adresu) i točan naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju te sve tražene priloge.

Uz prijavu obvezno je dostaviti sljedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta i to:

1. životopis /vlastoručno potpisan/

2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi /preslika svjedodžbe, odnosno diplome/

3. dokaz o hrvatskom državljanstvu /preslika domovnice/

4. kandidati/tkinje koji imaju ukupno više od jedne godine evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, ali ne više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovali dužni su i o tome dostaviti dokaz /potvrdu poslodavca o poslovima koje su obavljali ili drugi odgovarajući dokaz/

5. dokaz o ukupnom radnom iskustvu - elektronički zapis /u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica HZMO/ i /ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod, na osobno traženje osiguranika, izdaje na šalterima područnih službi/ureda HZMO-a.

6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak /ne starije od 6 mjeseci/

7. uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja pisanog ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.
Ukoliko se osoba javlja na više radnih mjesta, potrebno je dostaviti prijavu za svim traženim prilozima za svako radno mjesto.

Prijave s dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva, na adresu: Općinski sud u Splitu ex Vojarna Sv. Križ, Dračevac s naznakom „Javni poziv za stručno osposobljavanje“/. Ovaj Javni poziv objavit će se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje /www.hzz.hr/ i web stranici Općinskog suda u Splitu, (http://sudovi.pravosudje.hr/osst).

OPĆINSKI SUD U SPLITU
PREDSJEDNIK SUDA:
GORAN ČOLAK
objavljeno 17. srpnja 2015. godine