Rješenje o prijmu - Sudski zapisničar
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU

Ex. vojarna „Sv. Križ“ Dračevac
URED PREDSJEDNIKA

   Broj: 7 Su-3172/17
   Split, 19. prosinca 2017.

Predsjednik Općinskog suda u Splitu Goran Čolak, na temelju odredbi članka 30. i 31. stavak 1. Zakona o sudovima (NN broj: 28/13, 35/15, 82/15 i 82/16), te članka 52. stavak 1. i 2. i članka 61.
Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 34/11 – Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15 i 138/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2036/2012 i 61/17), nakon provedenog postupka, za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, na radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar (1 izvršitelj/ica), pokrenutog po službenoj dužnosti, donosi

R J E Š E NJ E

I Kandidatkinja MARTINA JAKŠIĆ, sa završenom srednjom stručnom spremom, po zanimanju upravna referentica, bez položenog državnog stručnog ispita, prima se u Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Supetru, na radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar, na određeno vrijeme, do povratka odsutne službenice na rad.

II Imenovanoj se utvrđuje probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca od dana rasporeda na radno mjesto, a s radom će započeti dana 21. prosinca 2017. godine.

IIIO rasporedu na radno mjesto i plaći donijet će se posebno rješenje.

IVImenovana je dužna položiti državni stručni ispit najkasnije u roku od šest (6) mjeseci od isteka probnog rada.

V Žalba protiv rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme ne odgađa izvršenje rješenja.

Obrazloženje

Općinski sud u Splitu raspisao je oglas za prijam u državnu službu jednog izvršitelja na radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar na određeno vrijeme do povratka odsutne službenice s bolovanja, a na temelju odobrenja Ministarstva pravosuđa RH Klasa: 119-02/17-04/569, Urbroj: 514-03-02-01-02-17-02 od 26. listopada 2017. godine.

Oglas je objavljen dana 14. studenog 2017. godine na oglasnoj ploči i web stranici Općinskog suda u Splitu, web stranici Ministarstva uprave i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured Split.

Postupak prijema u državnu službu na određeno vrijeme, u skladu s odredbama Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 78/17, dalje: Uredba) provodila je Komisija za provedbu oglasa (dalje: Komisija), imenovana odlukom predsjednika Općinskog suda u Splitu poslovni broj 7 Su-3172/17 od 27. studenog 2017.. Komisija je sastavila Izvješće o provedenom postupku od 18. prosinca 2017. sa rang-listom kandidata koji su zadovoljili na provjeri znanja, sposobnosti i vještina i razgovoru (intervjuu), te navedeno dostavila predsjedniku Općinskog suda u Splitu, radi izbora kandidata nakon provedenog postupka testiranja dana 18. prosinca 2017. godine, sve u skladu s odredbom čl. 17. Uredbe.

Od strane Komisije utvrđeno je kako je na oglas za prijem podneseno ukupno 8 (osam) prijava za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar. Sve prijave udovoljavale su formalnim uvjetima iz oglasa. Od ukupno 8 (osam) kandidata prijavljenih na oglas koji su ispunjavali formalne uvjete i koji su putem web-stranice i oglasne ploče Općinskog suda u Splitu, te web-stranice Ministarstva uprave RH uredno obaviješteni o mjestu i vremenu, te sadržaju i načinu testiranja, 4 (četiri) kandidatkinje su pristupile testiranju.

Iz sadržaja Izvješća Komisije proizlazi da se testiranje za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar sastojalo od provjere znanja i to poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i poznavanja ustroja poslovanja u sudu, te provjere poznavanja rada na računalu. Svim kandidatima omogućen je uvid u testove u smislu čl. 21. Uredbe.

Na provedenom testiranju zadovoljilo je svih 4 (četvero) kandidata, koji su ostvarili 5 i više bodova na testiranju, nakon čega je Komisija, prema unaprijed utvrđenim pravilima, istog dana obavila razgovor (intervju) sa tim kandidatima.

Komisija je u razgovoru s kandidatima utvrdila interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi, kao i stečeno radno iskustvo u struci, te rezultate ostvarene u njihovom dotadašnjem radu.

Utvrđeno je da izabrana kandidatkinja Martina Jakšić ispunjava sve uvjete za prijam i raspored na radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar. Ova kandidatkinja bila je polaznica stručnog usavršavanja bez zasnivanja radnog odnosa kod Općinskog suda u Splitu u razdoblju od 21. studenog 2016. godine do 20. studenog 2017. godine upravo za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar, što je utvrđeno pregledom Ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa od 18. studenog 2016. godine poslovni broj 10 Su-1443/16. Osim toga, izabrana kandidatkinja je ostvarila najveći broj bodova (34) na testiranju i zauzela 1. mjesto na rang listi za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar. Kroz razgovor je ista pokazala želju i sposobnost za obavljanje poslova ovog radnog mjesta, motiviranost za rad, te spremnost za daljnjim usavršavanjem s ciljem što kvalitetnijeg obavljanja poslova i radnih zadataka. Osobna prezentacija, kvalitete i kompetencije kandidatkinje Martine Jakšić iskazane su i kroz broj bodova (10) postignut u razgovoru s Komisijom za provedbu oglasa.

Na temelju svega iznesenog, predsjednik suda je, koristeći svoje diskrecijsko pravo odabira najkvalitetnijeg kandidata, odlučio da u državnu službu na određeno vrijeme na radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar primi kandidatkinju Martinu Jakšić, pri čemu su posebno ocijenjeni rezultati provedenog cjelokupnog testiranja, sadržaj zaprimljenog Izvješća Komisije uz Rang-listu kandidata, a rukovodilo se i interesima državne službe i potrebama ovog suda.

Za izabranu kandidatkinju Martinu Jakšić utvrđeno je da ne postoje zapreke za prijam u državnu službu navedene u članku 49. Zakona o državnim službenicima, te da je zdravstveno sposobna za obavljanje poslova administrativnog referenta – sudskog zapisničara.

Probni rad je utvrđen temeljem odredbe članka 61. stavak 4., obveza polaganja državnog stručnog ispita utvrđena je odredbom članka 56. stavak 1. Zakona o državnim službenicima, a sukladno članku 61. stavak 1. citiranog Zakona, žalba protiv rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme ne odgađa izvršenje rješenja.
U skladu s odredbom članka 61. stavak 7. Zakona o državnim službenicima ovo rješenje dostavlja se kandidatima prijavljenim na oglas javnom objavom na web stranici Općinskog suda u Splitu i web stranici Ministarstva uprave, a dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave.

Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci rješenja.

U Splitu, 19. prosinca 2017. godine

PREDSJEDNIK SUDA
Goran Čolak

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se podnosi putem Općinskog suda u Splitu, u tri istovjetna primjerka.

Dostaviti:
- svim kandidatima putem web stranice Općinskog suda u Splitu i Ministarstva uprave RH
- Odjelu za materijalno-financijsko poslovanje (računovodstvu) suda - ovdje, po izvršnosti rješenja,
- u osobni očevidnik izabrane kandidatkinje, putem zadužene službenice - ovdje, po izvršnosti rješenja,
- u Registar zaposlenih u javnom sektoru, putem zadužene službenice - ovdje, po izvršnosti rješenja,
- Ministarstvu uprave RH, po izvršnosti rješenja
- Ministarstvu pravosuđa RH, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, po izvršnosti rješenja,
- Ministarstvu uprave Republike Hrvatske, Zagreb, Maksimirska 63, po izvršnosti rješenja,
- u spis 7 Su-3172/17
Rješenje o prijmu i izboru kandidata
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU

Ex. vojarna „Sv. Križ“ Dračevac
URED PREDSJEDNIKA

   Broj: 7 Su-3071/17
   Split, 19. prosinca 2017.

RJEŠENJE O PRIJMU
I
RJEŠENJE O IZBORU KANDIDATA

Predsjednik Općinskog suda u Splitu Goran Čolak, na temelju odredbi članka 52., 52. a. i 63. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 34/11 – Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15 i 138/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2036/2012 i 61/17 – u daljnjem tekstu ZDS), nakon provedenog cjelokupnog postupka javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara, 2 (dva) izvršitelja/ice i sudskog referenta – sudskog ovršitelja 1 (jedan) izvršitelj/ica, objavljenog 8. studenog 2017. u službenom glasilu Republike Hrvatske „Narodnim novinama“ broj 108/17, te zaprimljenog Izvješća o provedenom postupku uz Rang – listu kandidata poslovni broj 7 Su-3071/17 od 18. prosinca 2017. godine, koje je sačinjeno od strane Komisije za provedbu javnog natječaja,

r i j e š i o   j e

I Kandidatkinja DUBRAVKA BABIĆ, SSS – ekonomist i VSS – diplomirani pravnik, s položenim državnim stručnim ispitom, izabrana je u državnu službu na neodređeno vrijeme u Općinski sud u Splitu, na radno mjesto III vrste, administrativni referent – sudski zapisničar.

II Kandidatkinja DANIJELA ŠARENGRADAC, SSS - ekonomist, s položenim državnim stručnim ispitom, izabrana je u državnu službu na neodređeno vrijeme u Općinski sud u Splitu, na radno mjesto III vrste, administrativni referent – sudski zapisničar.

III Kandidat ANĐELKO ZNAOR, SSS, ekonomist i VŠS – stručni prvostupnik javne uprave, prima se u državnu službu na neodređeno vrijeme u Općinski sud u Splitu, na radno mjesto III vrste, sudski referent – sudski ovršitelj u Stalnoj službi u Imotskom Općinskog suda u Splitu.

IV Kandidat Anđelko Znaor dužan je položiti državni stručni ispit najkasnije u roku od 6 (šest) mjeseci od isteka probnog rada.


V Po izvršnosti rješenja o izboru i prijmu kandidata donijet će se rješenje o rasporedu na radno mjesto, kojim će se utvrditi dan početka rada, raspored na radno mjesto, ostvareni radni staž, trajanje probnog rada i plaća izabranih kandidata iz točke I, II, III i IV izreke rješenja.

Obrazloženje

Na temelju odobrenja, suglasnosti Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Uprave za organizaciju pravosuđa, Klasa: 119-02/17-04/507 Urbroj: 514-03-02-01-02-17-02 od 16. listopada 2017., ovaj sud je, u okviru postupka prije raspisivanja javnog natječaja iz članka 45.c ZDS-a, zatražio od Ministarstva uprave Republike Hrvatske podatak ima li na raspolaganju Vladi Republike Hrvatske službenika koji ispunjavaju uvjete za raspored na radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara i sudskog referenta – sudskog ovršitelja.

Po zaprimljenom odgovoru Ministarstva uprave RH kako se na raspolaganju Vladi RH ne nalaze službenici koji ispunjavaju uvjete stručne spreme i struke za radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara i sudskog referenta – sudskog ovršitelja, ovaj sud je 6. studenoga 2017. raspisao javni natječaj za popunu radnog mjesta administrativnog referenta - sudskog zapisničara - 2 (dva) izvršitelja, na neodređeno vrijeme, radi obavljanja poslova radnog mjesta službenika III vrste u sjedištu suda, te radnog mjesta sudskog referenta – sudskog ovršitelja u Stalnoj službi u Imotskom Općinskog suda u Splitu. Natječaj je objavljen u „Narodnim Novinama“ broj 108/17 od 8. studenoga 2017., web stranici Općinskog suda u Splitu, oglasnoj ploči ovog suda, web stranici Ministarstva uprave i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured Split.

Postupak javnog natječaja u skladu s odredbama Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 78/17, dalje: Uredba) provodila je Komisija za provedbu javnog natječaja (dalje: Komisija), imenovana odlukom predsjednika Općinskog suda u Splitu poslovni broj 7 Su-3071/17 od 07. prosinca 2017.. Komisija je sastavila Izvješće o provedenom postupku od 18. prosinca 2017. i priložila rang – liste kandidata koji su zadovoljili na provjeri znanja, sposobnosti i vještina i razgovoru (intervjuu), te navedeno dostavila predsjedniku Općinskog suda u Splitu, radi izbora kandidata nakon provedenog postupka testiranja dana 15. prosinca 2017. godine, sve u skladu s odredbom čl. 17. Uredbe.

Od strane Komisije utvrđeno je kako je u otvorenom natječajnom roku za prijem prijava podneseno 47 (četrdesetsedam) prijava za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar. Od toga 4 (četiri) prijave nisu udovoljavale formalnim uvjetima iz javnog natječaja, pa je osobama koje su poslale predmetne prijave dostavljena pisana obavijest u kojoj su navedeni razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenima na javni natječaj te ih je obavijestila da nemaju pravo pristupiti testiranju. Od ukupno 43 (četrdesettri) kandidata prijavljenih na javni natječaj koji su ispunjavali formalne uvjete i koji su putem web-stranice i oglasne ploče Općinskog suda u Splitu, te web-stranice Ministarstva uprave RH uredno obaviješteni o mjestu i vremenu, te sadržaju i načinu testiranja, testiranju je pristupilo 18 (osamnaest) kandidata.

Iz sadržaja Izvješća Komisije proizlazi da se testiranje za radno mjesto administrativni referent - sudski zapisničar sastojalo od dvije faze. Prva faza testiranja sastojala se od dva dijela provjere znanja i to poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i poznavanja ustroja poslovanja u sudu. Druga faza testiranja odnosila se na provjeru poznavanja rada na računalu, na koji način je provjerena sposobnost i vještina kandidata, sukladno uvjetu propisanom za popunjavanje radnog mjesta administrativnog referenta – sudskog zapisničara. Nakon svake faze testiranja svim kandidatima omogućen je uvid u testove, a isto tako i u prijepis, u smislu čl. 21. Uredbe.

Na provedenom testiranju zadovoljilo je 11 (jedanaest) kandidata, koji su ostvarili 5 i više bodova na svim područjima testiranja, nakon čega je Komisija, prema unaprijed utvrđenim pravilima, istog dana obavila razgovor (intervju) sa tim kandidatima.

Komisija je u razgovoru s kandidatkinjama utvrdila interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidatkinja za rad u državnoj službi, kao i stečeno radno iskustvo u struci, rezultate ostvarene u njihovom dotadašnjem radu.

Nakon provedenog razgovora, Komisija je, u skladu s ovlastima i obvezama iz članka 15. Uredbe, utvrdila Rang-liste kandidata za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar, prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja, sposobnosti i vještina te razgovoru.

Prilikom izbora kandidata za popunu radnog mjesta administrativnog referenta – sudskog zapisničara posebno su ocijenjeni rezultati provedenog cjelokupnog testiranja, sadržaj zaprimljenog Izvješća Komisije uz Rang-listu kandidata, a rukovodilo se i interesima državne službe i potrebama ovog suda.

Iako su se svi kandidati uspješno iskazali tijekom testiranja i razgovora, uzimajući u obzir potrebe službe i specifičnost radnog mjesta – administrativni referent – sudski zapisničar, postignute rezultate na testiranju, dosadašnje radno iskustvo, iskazanu motiviranost i profesionalne ciljeve za rad u državnoj službi na poslovima sudskog zapisničara, izabrane su kandidatkinje Dubravka Babić i Danijela Šarengradac.

Naime, kandidatkinja Dubravka Babić ostvarila je najveći broj bodova (35) u odnosu na ostale kandidate, a kandidatkinja Danijela Šarengradac zauzela je 2/3/4. mjesto na rang listi za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar, ostvarivši ukupno 33 boda. Obje kandidatkinje iskazale su izrazito visok stupanj znanja, usvojenih sposobnosti i vještina potrebnih za obavljanje poslova za koje se primaju u državnu službu.

Osobito je bilo potrebno cijeniti dosadašnje radno iskustvo izabranih kandidatkinja: kandidatkinja Dubravka Babić službenica je ovog suda 11 (jedanaest) godina, 2 (dva) mjeseca i 17 (sedamnaest) dana i kroz čitavo to razdoblje raspoređena je na rad na poslove administrativnog referenta – sudskog zapisničara. Kandidatkinja Danijela Šarengradac ima sveukupno ostvaren radni staž u trajanju od 15 (petnaest) godina, 3 (tri) mjeseca i 10 (deset) dana, od čega u instituciji Općinskog suda u Splitu radni staž u trajanju od 6 (šest) godina, 2 (dva) mjeseca i 2 (dva) dana. Obje kandidatkinje imaju položen državni stručni ispit.

Izabrane kandidatkinje su u svom radu iskazale primjerenu djelotvornost, učinkovitost, preciznost i odgovornost. Odnos kandidatkinja sa suradnicima i strankama je izrazito korektan i profesionalan, te u skladu s pravilima ponašanja i etičkim načelima. Osim toga, osobna prezentacija, kvalitete i kompetencije izabranih kandidatkinja iskazane su i kroz broj bodova (10) postignut u razgovoru s Komisijom za provedbu javnog natječaja.
Komisija je nadalje utvrdila da je u otvorenom natječajnom roku za prijem prijava podneseno 14 (četrnaest) prijava za radno mjesto sudski referent – sudski ovršitelj, a sve su prijave udovoljavale formalnim uvjetima iz javnog natječaja. Od ukupno 14 (četrnaest) kandidata prijavljenih na javni natječaj koji su ispunjavali formalne uvjete i koji su putem web-stranice i oglasne ploče Općinskog suda u Splitu, te web-stranice Ministarstva uprave RH uredno obaviješteni o mjestu i vremenu, te sadržaju i načinu testiranja, testiranju je pristupilo 7 (sedam) kandidata.

Iz sadržaja Izvješća Komisije proizlazi da se testiranje za radno mjesto sudski referent – sudski ovršitelj sastojalo od provjere znanja i to poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i poznavanja ustroja poslovanja u sudu. Nakon testiranja svim kandidatima omogućen je uvid u testove, u smislu čl. 21. Uredbe.

Na provedenom testiranju zadovoljilo je svih 7 (sedam) kandidata, koji su ostvarili 5 i više bodova na svim područjima testiranja, nakon čega je Komisija, prema unaprijed utvrđenim pravilima, istog dana obavila razgovor (intervju) sa tim kandidatima.

Komisija je u razgovoru s kandidatima utvrdila interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi, kao i stečeno radno iskustvo u struci, te rezultate ostvarene u njihovom dotadašnjem radu.

Nakon provedenog razgovora, Komisija je, u skladu s ovlastima i obvezama iz članka 15. Uredbe, utvrdila Rang-liste kandidata za radno mjesto sudski referent – sudski ovršitelj, prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja, sposobnosti i vještina te razgovoru.

Prilikom izbora kandidata za popunu radnog mjesta sudskog referenta – sudskog ovršitelja posebno su ocijenjeni rezultati provedenog cjelokupnog testiranja, sadržaj zaprimljenog Izvješća Komisije uz Rang-listu kandidata, a rukovodilo se i interesima državne službe i potrebama ovog suda.

Iako su se svi kandidati uspješno iskazali tijekom testiranja i razgovora, uzimajući u obzir potrebe službe i specifičnost radnog mjesta – sudski referent – sudski ovršitelj, postignute rezultate na testiranju, dosadašnje radno iskustvo, iskazanu motiviranost i profesionalne ciljeve za rad u državnoj službi na poslovima sudskog ovršitelja, izabran je kandidat Anđelko Znaor.

Naime, kandidat Anđelko Znaor zauzeo je 2/3. mjesto na rang listi za radno mjesto sudski referent – sudski ovršitelj, ostvarivši ukupno 25 bodova.

Osobito je bilo potrebno cijeniti uspješno završeno stručno usavršavanje kandidata Anđelka Znaora u Stalnoj službi u Imotskom Općinskog suda u Splitu. Kandidat Anđelko Znaor je bio polaznik usavršavanja bez zasnivanja radnog odnosa kod Općinskog suda u Splitu u razdoblju od 21. studenog 2016. godine do 20. studenog 2017. godine za radno mjesto viši zemljišnoknjižni referent, što je utvrđeno pregledom Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u svezi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa od 18. studenog 2016. godine poslovni broj 10 Su-1443/16 (Klasa: 103-05/16-01/2334, Urbroj: 2181-34-04/14-16-07).

Izabrani kandidat je za vrijeme stručnog osposobljavanja iskazao odgovornost, spremnost i volju za usavršavanjem u poslovima sudskog državnog službenika. Odnos ovog kandidata sa suradnicima i strankama je za vrijeme usavršavanja bio korektan i profesionalan, te u skladu s pravilima ponašanja i etičkim načelima. Osim toga, osobna prezentacija, kvalitete i kompetencije kandidata Anđelka Znaora iskazane su i kroz broj bodova (10) postignut u razgovoru s Komisijom za provedbu javnog natječaja.
Na temelju Izvješća Komisije, predsjednik suda je ocijenio da je postupak prijma proveden u skladu sa Zakonom o državnim službenicima uz primjenu Uredbe, a potom i u skladu sa Obavijesti o testiranju u postupku prijma u državnu službu u Općinski sud u Splitu i uputama kandidatima.

Stoga je predsjednik suda, vodeći računa o gore iznijetom, izvršio odabir iz rang lista predloženih kandidata, koristeći svoje diskrecijsko pravo odabira najkvalitetnijeg kandidata, te donio rješenje o izboru kandidatkinja Dubravke Babić i Danijele Šarengradac u državnu službu na neodređeno vrijeme, na radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar, te rješenje o prijmu u državnu službu na neodređeno vrijeme kandidata Anđelka Znaora, na radno mjesto sudski referent – sudski ovršitelj.

Nakon toga, za navedene kandidate Dubravku Babić, Danijelu Šarengradac i Anđelka Znaora je u smislu članka 18. Uredbe pribavljena dokumentacija i utvrđeno da za iste ne postoje zapreke za prijam u državnu službu, navedene u čl. 49. ZDS-a. Nadalje su izabrani kandidati Dubravka Babić i Danijela Šarengradac, sukladno citiranom članku Uredbe, dostavili ovom sudu uvjerenje da se protiv njih ne vodi kazneni postupak izdano od Općinskog suda u Splitu.

Slijedom navedenog, a temeljem odredbi čl. 52. st. 1., 52. a i čl. 63. ZDS-a, odlučeno je kao u izreci rješenja.

U skladu s odredbom čl. 52. st. 2. ZDS-a ovo rješenje dostavlja se kandidatima prijavljenim na javni natječaj javnom objavom na web stranici Općinskog suda u Splitu i web stranici Ministarstva uprave, a dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave.

U Splitu, 19. prosinca 2017. godine

PREDSJEDNIK SUDA
Goran Čolak

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se podnosi putem Općinskog suda u Splitu, u tri istovjetna primjerka.

Dostaviti:
- svim kandidatima putem web stranice Općinskog suda u Splitu i Ministarstva uprave RH
- Odjelu za materijalno-financijsko poslovanje (računovodstvu) suda - ovdje, po izvršnosti rješenja,
- u osobni očevidnik izabranih kandidata, putem zadužene službenice - ovdje, po izvršnosti rješenja,
- u Registar zaposlenih u javnom sektoru, putem zadužene službenice - ovdje, po izvršnosti rješenja,
- Ministarstvu uprave RH, po izvršnosti rješenja
- Ministarstvu pravosuđa RH, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, po izvršnosti rješenja,
- Ministarstvu uprave Republike Hrvatske, Zagreb, Maksimirska 63, po izvršnosti rješenja,
- u spis 7 Su-3071/17
Rješenje o izboru kandidata, sudski/a ovršitelj/ica
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU

Ex. vojarna „Sv. Križ“ Dračevac
URED PREDSJEDNIKA

   Broj: 7 Su-3405/17
   Split, 19. prosinca 2017.

Predsjednik Općinskog suda u Splitu Goran Čolak, na temelju odredbi članka 30. i 31. stavak 1. Zakona o sudovima (NN broj: 28/13, 35/15, 82/15 i 82/16), te članka 52. stavak 1. i 2. i članka 61.
Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 34/11 – Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15 i 138/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2036/2012 i 61/17), nakon provedenog postupka, za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, na radno mjesto sudski referent – sudski ovršitelj (1 izvršitelj/ica), pokrenutog po službenoj dužnosti, donosi

R J E Š E NJ E

I Kandidatkinja SIBILINA ŠABIĆ, sa završenom srednjom i višom stručnom spremom, po zanimanju prvostupnik prava – bachelor prava, sa ostvarenim radnim stažem od 14 godina, 8 mjeseci i 26 dana, s položenim državnim stručnim ispitom, prima se u Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Supetru, na radno mjesto sudski referent – sudski ovršitelj, na određeno vrijeme, do povratka odsutne službenice Sanje Novaković Nigoević na rad.

II Imenovanoj se utvrđuje probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca od dana rasporeda na radno mjesto, a s radom će započeti dana 21. prosinca 2017. godine.

III O rasporedu na radno mjesto i plaći donijet će se posebno rješenje.

IV Žalba protiv rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme ne odgađa izvršenje rješenja.

Obrazloženje

Općinski sud u Splitu raspisao je oglas za prijam u državnu službu jednog izvršitelja na radno mjesto sudski referent – sudski ovršitelj na određeno vrijeme do povratka službenice Sanje Novaković Nigoević s bolovanja, odnosno roditeljskog dopusta, a na temelju odobrenja Ministarstva pravosuđa RH Klasa: 119-02/17-04/605, Urbroj: 514-03-02-01-02-17-02 od 20. studenoga 2017. godine.

Oglas je objavljen dana 28. studenog 2017. godine na oglasnoj ploči i web stranici Općinskog suda u Splitu, web stranici Ministarstva uprave i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured Split.

Postupak prijema u državnu službu na određeno vrijeme, u skladu s odredbama Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 78/17, dalje: Uredba) provodila je Komisija za provedbu oglasa (dalje: Komisija), imenovana odlukom predsjednika Općinskog suda u Splitu poslovni broj 7 Su-3405/17 od 07. prosinca 2017.. Komisija je sastavila Izvješće o provedenom postupku od 18. prosinca 2017. sa rang-listom kandidata koji su zadovoljili na provjeri znanja, sposobnosti i vještina i razgovoru (intervjuu), te navedeno dostavila predsjedniku Općinskog suda u Splitu, radi izbora kandidata nakon provedenog postupka testiranja dana 18. prosinca 2017. godine, sve u skladu s odredbom čl. 17. Uredbe.

Od strane Komisije utvrđeno je kako je na oglas za prijem podneseno ukupno 10 (deset) prijava za radno mjesto sudski referent – sudski ovršitelj. Sve prijave udovoljavale su formalnim uvjetima iz oglasa. Od ukupno 10 (deset) kandidata prijavljenih na oglas koji su ispunjavali formalne uvjete i koji su putem web-stranice i oglasne ploče Općinskog suda u Splitu, te web-stranice Ministarstva uprave RH uredno obaviješteni o mjestu i vremenu, te sadržaju i načinu testiranja, testiranju je pristupilo 6 (šest) kandidata.

Iz sadržaja Izvješća Komisije proizlazi da se testiranje za radno mjesto sudski referent – sudski ovršitelj sastojalo od provjere znanja i to poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i poznavanja ustroja poslovanja u sudu. Svim kandidatima omogućen je uvid u testove u smislu čl. 21. Uredbe.

Na provedenom testiranju zadovoljilo je svih 6 (šest) kandidata, koji su ostvarili 5 i više bodova na testiranju, nakon čega je Komisija, prema unaprijed utvrđenim pravilima, istog dana obavila razgovor (intervju) sa tim kandidatima.

Komisija je u razgovoru s kandidatima utvrdila interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi, kao i stečeno radno iskustvo u struci, te rezultate ostvarene u njihovom dotadašnjem radu.

Utvrđeno je da izabrana kandidatkinja Sibilina Šabić ispunjava sve uvjete za prijam i raspored na radno mjesto sudski referent – sudski ovršitelj, s obzirom da ima 15 godina radnog iskustva, da je bila je bio polaznica stručnog usavršavanja bez zasnivanja radnog odnosa kod Općinskog suda u Splitu u razdoblju od 17. listopada 2016. godine do 16. listopada 2017. godine za radno mjesto viši zemljišnoknjižni referent, što je utvrđeno pregledom Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u svezi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa od 14. listopada 2016. godine poslovni broj 10 Su-1443/16 (Klasa: 103-05/16-01/2303, Urbroj: 2181-34-04/9-16-08), te da ima položen državni stručni ispit. Osim toga, izabrana kandidatkinja je ostvarila maksimalan broj bodova (20) na testiranju i zauzela 1. mjesto na rang listi za radno mjesto sudski referent – sudski ovršitelj. Kroz razgovor je ista pokazala želju i sposobnost za obavljanje poslova ovog radnog mjesta, motiviranost za rad, te spremnost za daljnjim usavršavanjem s ciljem što kvalitetnijeg obavljanja poslova i radnih zadataka. Osobna prezentacija, kvalitete i kompetencije kandidatkinje Sibiline Šabić iskazane su i kroz broj bodova (10) postignut u razgovoru s Komisijom za provedbu oglasa.

Na temelju svega iznesenog, predsjednik suda je, koristeći svoje diskrecijsko pravo odabira najkvalitetnijeg kandidata, odlučio da u državnu službu na određeno vrijeme primi kandidatkinju Sibilinu Šabić, pri čemu su posebno ocijenjeni rezultati provedenog cjelokupnog testiranja, sadržaj zaprimljenog Izvješća Komisije uz Rang-listu kandidata, a rukovodilo se i interesima državne službe i potrebama ovog suda.

Za izabranu kandidatkinju Sibilinu Šabić utvrđeno je da ne postoje zapreke za prijam u državnu službu navedene u članku 49. Zakona o državnim službenicima, te da je zdravstveno sposobna za obavljanje poslova sudskog referenta – sudskog ovršitelja.

Probni rad je utvrđen temeljem odredbe članka 61. stavak 4., a sukladno članku 61. stavak 1. Zakona o državnim službenicima, žalba protiv rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme ne odgađa izvršenje rješenja.
U skladu s odredbom članka 61. stavak 7. Zakona o državnim službenicima ovo rješenje dostavlja se kandidatima prijavljenim na oglas javnom objavom na web stranici Općinskog suda u Splitu i web stranici Ministarstva uprave, a dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave.

Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci rješenja.

U Splitu, 19. prosinca 2017. godine

PREDSJEDNIK SUDA

Goran Čolak

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se podnosi putem Općinskog suda u Splitu, u tri istovjetna primjerka.

Dostaviti:
- svim kandidatima putem web stranice Općinskog suda u Splitu i Ministarstva uprave RH
- Odjelu za materijalno-financijsko poslovanje (računovodstvu) suda - ovdje, po izvršnosti rješenja,
- u osobni očevidnik izabrane kandidatkinje, putem zadužene službenice - ovdje, po izvršnosti rješenja,
- u Registar zaposlenih u javnom sektoru, putem zadužene službenice - ovdje, po izvršnosti rješenja,
- Ministarstvu uprave RH, po izvršnosti rješenja
- Ministarstvu pravosuđa RH, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, po izvršnosti rješenja,
- Ministarstvu uprave Republike Hrvatske, Zagreb, Maksimirska 63, po izvršnosti rješenja,
- u spis 7 Su-3405/17
Testiranje
Republika Hrvatska
Općinski sud u Splitu

Ex. Vojarna sv. Križ Dračevac
Komisija za provedbu oglasa

   Broj: 7 Su-3405/17
   Split, 8. prosinca 2017. godine

Komisija za provedbu oglasa u sastavu Sanje Bikić, u svojstvu predsjednice Komisije, Ines Vuka i Smiljane Antunović, u svojstvu članica Komisije, na temelju odredbi članka 61. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 34/11 – Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15 i 138/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2036/2012 – i 61/17), u postupku prijma u državnu službu sudskog referenta – sudskog ovršitelja - 1 (jedan) izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, po oglasu objavljenom 28. studenog 2017. godine na web stranicama Ministarstva uprave Republike Hrvatske, Općinskog suda u Splitu i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglašava sljedeću

OBAVIJEST
o mjestu i vremenu te sadržaju i načinu testiranja


Mjesto i vrijeme testiranja:

- Testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete oglasa će se provesti 18. prosinca 2017. godine (ponedjeljak) u 9,00 sati u Općinskom sudu u Splitu na adresi ex Vojarna Sv. Križ, Dračevac, u prostoriji broj 45 (Sudska uprava) kojem mogu pristupiti kandidati za prijam u državnu službu sudskog referenta – sudskog ovršitelja - 1 (jedan) izvršitelj/ica, na određeno vrijeme;

Sadržaj testiranja za radno mjesto sudski referent – sudski ovršitelj:
1. Pismene provjere znanja
a) Poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja
b) Poznavanje ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova sudskog referenta – sudskog ovršitelja (Sudski poslovnik, Pravilnik o radu u sudstavu eSpis, Zakon o sudskim pristojbama, poznavanje odredbi Ovršnog zakona) koje se odnose na predmetno radno mjesto, dakle, postupanje sudskog ovršitelja u obavljanju ovršnih radnji (pokretnine, postupak provođenja iseljenja, ulazak u prostorije pravne osobe, pljenidbe, procjene i prodaje) -pismeni test- 10 pitanja
2. Razgovora (intervjua) kandidata s komisijom za provedbu oglasa.

Način testiranja za radno mjesto sudski referent – sudski ovršitelj:

- testiranje će se sastojati od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata i razgovora Komisije s kandidatom;

- provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata provest će se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, usmenim i pisanim putem, te na drugi prikladan način, ovisno o sadržaju testiranja i potrebama radnog mjesta koje se popunjava;

- pisana provjera znanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske (Ustav Republike Hrvatske, „Narodne novine“, broj: 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01 – pročišćeni tekst, 76/10, 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14), Sudskog poslovnika („Narodne novine“, broj: 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17 i 57/17), Pravilnika o radu u sustavu eSpis ("Narodne novine" 35/15, 123/15, 45/16, 29/17 i 112/17), Zakona o sudskim pristojbama ("Narodne novine" broj 74/95, 57/96, 137/02, 125/11, 112/12, 157/13 i 110/15) i Ovršni zakon Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17 ) koji se odnose na obavljanje poslova radnog mjesta sudskog referenta – sudskog ovršitelja, provest će se u prostoriji broj 45 (Sudska uprava) Općinskog suda u Splitu na način da će kandidati riješiti pisani test odgovarajući na postavljena pitanja u trajanju od 30 min.;

- svaki navedeni dio testiranja vrednovat će se bodovima od 0 do 10, pri čemu će se smatrati da je kandidat zadovoljio na provjeri znanja sposobnosti i vještina ako je za svaki dio testiranja dobio najmanje 5 bodova;

- kandidati koji su zadovoljili na prvom dijelu testiranja pristupaju drugom dijelu testiranja – razgovoru s Komisijom, o čemu će biti obaviješteni telefonskim putem.

- Komisija u razgovoru s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi, kao i stečeno radno iskustvo u struci te rezultate ostvarene u njihovom dotadašnjem radu;

- rezultati razgovora vrednovat će se bodovima od 0 do 10, te će se smatrati da je kandidat zadovoljio na razgovoru ako je dobio najmanje 5 bodova;

- nakon provedenog razgovora Komisija utvrđuje Rang – listu kandidata za radno mjesto sudskog referenta – sudskog ovršitelja, prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja, sposobnosti i vještina te razgovoru, a na koju se navode samo oni kandidati koji ispunjavaju uvjete oglasa te koji su zadovoljili na svim dijelovima testiranja.

KOMISIJA ZA PROVEDBU OGLASA

DNA:
- web stranice i e-Oglasna ploča Općinskog suda u Splitu
- web stranice Ministarstva uprave Republike Hrvatske (www.uprava.hr)
- u spis.
Testiranje
R E P U B L I K A   H R V A T S K A
OPĆINSKI SUD U SPLITU

ex Vojarna Sv. Križ, Dračevac
URED PREDSJEDNIKA

   Broj: 7 Su-3071/17
   Split, 7. prosinca 2017. godine

Temeljem članka 4. i članaka 10. do 14. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 74/10, 142/11, 53/12 i 78/17) Komisija za provedbu javnog natječaja, objavljenog u Narodnim novinama broj 108/17 od 8. studenog 2017. godine, na web stranicama Ministarstva uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Općinskog suda u Splitu, Općinskog suda u Splitu Stalne službe u u Imotskom za prijam službenika u državnu službu u Općinski sud u Splitu, Općinski sud u Splitu Stalne službe u Imotskom na radno mjesto administrativni referent/ica – sudski zapisničar/ka (2 izvršitelja/ice) i sudskog referenta/ice – sudskog ovršitelja/ice (1 izvršitelj/ica) na neodređeno vrijeme, daje slijedeću

OBAVIJEST KANDIDATIMA
O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE
POSTUPKA TESTIRANJA


Testiranje i razgovor s kandidatima koji su podnijeli pravodobne i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete objavljene u Javnom natječaju, za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar i sudski referent – sudski ovršitelj održat će se u prostorijama Po1 i Po2 (Ovršna pisarnica) Općinskog suda u Splitu, na adresi ex Vojarna Sv. Križ, Dračevac, dana

15. prosinca 2017. godine (petak) s početkom u 9,00 sati.

Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete ili nisu podnijele pravovremene i uredne prijave na natječaj, ne smatraju se kandidatima i bit će o tome pisano obaviještene.
Za kandidata koji nije pristupio testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Sadržaj testiranja za radna mjesta administrativni referent – sudski zapisničar:

1) Pismene provjere znanja:
a) Poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja
b) Poznavanje ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja
2) Testiranja rada na računalu (prijepisa u trajanju od 5 minuta)
3) Razgovora (intervjua) kandidata s komisijom za provedbu javnog natječaja.
Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata administrativni referent – sudski zapisničar za testiranje:

- Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 85/10-pročišćeni tekst, 05/14-odluka Ustavnog suda broj: SuP-O-1/2014 od 14. siječnja 2014.) - www.nn.hr
- Sudski poslovnik ("Narodne novine" broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17 i 57/17) - www.nn.hr
- Pravilnik o radu u sustavu eSpis („Narodne novine“ broj 35/15, 123/15, 45/16, 29/17 i 112/17) – www.nn.hr
- Zakon o sudskim pristojbama ("Narodne novine" broj 74/95, 57/96, 137/02, 125/11, 112/12, 157/13 i 110/15) - www.nn.hr

Postupak testiranja kandidata za radna mjesta administrativni referent – sudski zapisničar – pravila testiranja i način bodovanja:

Testiranju mogu samo pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme.

Po dolasku na testiranje od svakog kandidata bit će zatraženo da predoči odgovarajuću identifikacijsku ispravu, radi utvrđenja identiteta kandidata.

Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.

Nakon što se utvrdi identitet kandidata pristupit će se pismenoj provjeri znanja kandidata, a potom testiranju rada na računalu.

Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja. Za vrijeme testiranja rada na računalu i pismene provjere znanja i sposobnosti kandidati ne smiju:

a) koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama,
b) koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
c) napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja,
d) razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red.

Kandidati koji bi se ponašali neprimjereno ili bi prekršili jedno od gore navedenih pravila bit će udaljeni s testiranja, a njihov postignuti rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.

Prva faza testiranja - pisani test provjere poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i pisani test poznavanja ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske trajat će 30 minuta.
Pisani test bit će vrednovan bodovima od 0 do 10 bodova.
Svaki dio pismene provjere sadrži 10 zadataka, za točno rješenje svakog zadatka moguće je ostvariti 1 bod, a zadatak se može bodovati samo jednim punim bodom.

Pogrešno zaokružen odgovor moguće je ispraviti na način da se prekriži netočno zaokružen odgovor, te zaokruži točan odgovor, uz potvrdu točnog navoda vlastoručnim potpisom kandidata. Djelomično točni odgovori neće se priznavati kao točan odgovor.
Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili na testiranju ako su za svaki dio provjere znanja dobili najmanje 5 bodova, te tada mogu pristupiti drugom dijelu testiranja.
Po završenim pismenim provjerama kandidati/kinje koji su iz svakog područja ostvarili najmanje 5 (pet) bodova, pristupaju drugoj fazi testiranja - provjeri znanja i sposobnosti te vještine pisanja uz uporabu računala u trajanju od 5 minuta (prijepis zadanog teksta na računalu – utvrđivanje brzine i točnosti).

Praktični dio testiranja vrednovat će se prema ostvarenim otkucajima u jednoj minuti i to:
- od 0 do 80 sa 1 bodom
- od 81 do100 sa 2 boda
- od 101 do 120 sa 3 boda
- od 121 do 140 sa 4 boda
- od 141 do 160 sa 5 bodova
- od 161 do 180 sa 6 bodova
- od 181 do 200 sa 7 bodova
- od 201 do 220 sa 8 bodova
- od 221 do 240 sa 9 bodova
- od 241 i više otkucaja sa 10 bodova.

Za svaku daktilografsku pogrešku oduzima se 25 otkucaja.

Smatra se da je kandidat/kinja zadovoljio/la na provjeri rada na računalu ako je za točnost i brzinu prijepisa teksta ostvario najmanje 5 bodova, sukladno gornjem bodovanju.

Kandidati koji uspješno polože pismene testove, kao i testiranje rada na računalu u prijepisu, pristupiti će razgovoru s Komisijom (intervju), na koji će biti pozvani putem kontakt telefona prijavljenog na testiranju, s početkom određenim u tom telefonskom kontaktu.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na pisanoj provjeri znanja te provjeri sposobnosti i vještina pisanja teksta na računalu u prijepisu ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova.

Sadržaj testiranja za radno mjesto sudskog referenta – sudskog ovršitelja:
1. Pismene provjere znanja
a) Poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja
b) Poznavanje ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova sudskog referenta – sudskog ovršitelja (Sudski poslovnik, Pravilnik o radu u sustavu eSpis, Zakon o sudskim pristojbama, poznavanje odredbi Ovršnog zakona) koje se odnose na predmetno radno mjesto, dakle, postupanje sudskog ovršitelja u obavljanju ovršnih radnji (pokretnine, postupak provođenja iseljenja, ulazak u prostorije pravne osobe, pljenidbe, procjene i prodaje) -pismeni test- 10 pitanja
2. Razgovora (intervjua) kandidata s komisijom za provedbu javnog natječaja.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata sudski referent – sudski ovršitelj za testiranje :
- Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj: 85/10-pročišćeni tekst, 05/14-odluka Ustavnog suda broj: SuP-O-1/2014 od 14. siječnja 2014.) - www.nn.hr
- Sudski poslovnik ("Narodne novine" broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17 i 57/17) - www.nn.hr
- Pravilnik o radu u sustavu eSpis („Narodne novine“ broj 35/15, 123/15, 45/16, 29/17 i 112/17) – www.nn.hr
- Zakon o sudskim pristojbama ("Narodne novine" broj 74/95, 57/96, 137/02, 125/11, 112/12, 157/13 i 110/15) - www.nn.hr
- Ovršni zakon Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17) – www.nn.hr

Postupak testiranja kandidata za radno mjesto sudski referent – sudski ovršitelj – pravila testiranja i način bodovanja:

Testiranju mogu samo pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme.

Po dolasku na testiranje od svakog kandidata bit će zatraženo da predoči odgovarajuću identifikacijsku ispravu, radi utvrđenja identiteta kandidata.

Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.

Nakon što se utvrdi identitet kandidata pristupit će se pismenoj provjeri znanja kandidata.

Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja. Za vrijeme testiranja rada na računalu i pismene provjere znanja i sposobnosti kandidati ne smiju:

a) koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama,
b) koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
c) napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja,
d) razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red.

Kandidati koji bi se ponašali neprimjereno ili bi prekršili jedno od gore navedenih pravila bit će udaljeni s testiranja, a njihov postignuti rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.

Prva faza testiranja - pisani test provjere poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i pisani test poznavanja ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske trajat će 30 minuta.
Pisani test bit će vrednovan bodovima od 0 do 10 bodova.
Svaki dio pismene provjere sadrži 10 zadataka, za točno rješenje svakog zadatka moguće je ostvariti 1 bod, a zadatak se može bodovati samo jednim punim bodom.

Pogrešno zaokružen odgovor moguće je ispraviti na način da se prekriži netočno zaokružen odgovor, te zaokruži točan odgovor, uz potvrdu točnog navoda vlastoručnim potpisom kandidata. Djelomično točni odgovori neće se priznavati kao točan odgovor.
Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili na testiranju ako su za svaki dio provjere znanja dobili najmanje 5 bodova.
Kandidati koji uspješno polože pismene testove, pristupiti će razgovoru s Komisijom (intervju), na koji će biti pozvani putem kontakt telefona prijavljenog na testiranju, s početkom određenim u tom telefonskom kontaktu.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na pisanoj provjeri znanja te provjeri sposobnosti i vještina pisanja teksta na računalu u prijepisu ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova.

Komisija kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi, te utvrđuje i stečeno radno iskustvo u struci i rezultate ostvarene u njihovu dotadašnjem radu. Rezultati razgovora bit će vrednovani na isti način kao i uspješnost rada na računalu i pisani test, odnosno svaki kandidat može dobiti od nula do deset (0-10) bodova.

Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervjua), Komisija će utvrditi Rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru (intervjuu). Komisija dostavlja čelniku tijela izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Komisije. Uz izvješće se prilaže rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru.

Opis poslova i podaci o plaći:

Opis poslova: Administrativni referent - sudski zapisničar u referadi kroz sustav "e-Spis" obavlja sve tehničke poslove vezane uz sudske spise, obavlja poslove pisanja po diktatu, pisanja i prijepisa sudskih odluka, isprava i poziva na rasprave i ročišta i drugih sudskih akata, obavlja poslove zapisničara na raspravi i van rasprave, sređuje i uvezuje podneske, te obavlja druge odgovarajuće poslove u sudskoj referadi, otprema odluke, pozive i pismena, sastavlja jednostavne dopise. Za svoj rad neposredno je odgovoran upravitelju sudske pisarnice.

Podaci o plaći administrativni referent - sudski zapisničar: čl. 9. st. 1, podstavka f, radna mjesta III vrste, točka 2. Opći i administrativni poslovi Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne Novine« 37/01 do 100/15), koja je objavljena na www.nn.hr.

Opis poslova: Sudski referent – sudski ovršitelj obavlja poslove sudskog ovršitelja prema odredbama Ovršnog zakona, provodi ovršne radnje kod prinudne ovrhe izvršnih sudskih odluka (obavlja poslove raspisivanja dražbe i poslove popisa i procjene na pokretninama), sastavlja rješenja o popisu i dražbama, otprema rješenja strankama u postupku, zakazuje uredovanja za deložaciju i provodi deložaciju, vodi popisni list o uredovanjima, kroz sustav "e-Spis" obavlja sve poslove vezane za sudske spise, te obavlja sve druge poslove sukladno Sudskom poslovniku koje odredi voditelj ovršnog odjela i upravitelj sudske pisarnice. Za svoj rad neposredno je odgovoran voditelju Ovršnog odjela, odnosno upravitelju sudske pisarnice.

Podaci o plaći sudski referent –sudski ovršitelj:
Čl. 9., stavak f, točka 4., radna mjesta III vrste, Opći i administrativni poslovi Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne Novine« 37/01 do 100/15), koja je objavljena na www.nn.hr.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje biti će obaviješteni objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranicama Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/) i Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr). Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga daa od dana javne objave na web – stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr).

Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj (koji nisu izgubili to svojstvo) imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj i to u onom dijelu koji se odnosi na njih.

Komisija za provedbu javnog natječaja
Administrativni referent - Natječaj

Republika Hrvatska
Općinski sud u Splitu

21 000 S P L I T
ex vojarna Sv. Križ, Dračevac
Ured predsjednika suda

   Broj: 7 Su-3262/2017
   Split, 27. studenoga 2017.

Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 i 61/17), i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 78/17) te dobivene suglasnosti Ministarstva pravosuđa, Klasa: 119-02/17-04/597, Urbroj: 514-03-02-01-02-17-02 od 6. studenog 2017. godine, Općinski sud u Splitu, raspisuje

                                                                JAVNI NATJEČAJ 
                                  za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme 
       u Općinskom sudu u Splitu radi obavljanja poslova radnog mjesta službenika III. vrste:

- administrativnog referent 1 (jedan) izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
- završena srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi propisane struke,
- položen državni stručni ispit,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u državnu službu u smislu članka 48. Zakona o državnim službenicima. U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Kandidat/kinja se prima u državnu službu na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.
Na javni natječaj se mogu javiti osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, a primljeni kandidat dužan je položiti navedeni ispit u roku od 6 (šest) mjeseci po isteku probnog rada.
U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis.
Uz prijavu su kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta javnog natječaja i to:

- životopis,
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi-preslika svjedodžbe,
- preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
- preslika uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu (ako je položen),
- preslika rješenja ili potvrdu o priznatom statusu-kao dokaz prava prednosti pri zapošljavanju, ako se kandidat na njega poziva.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se u izvorniku.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve osobne podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta na javni natječaj je osam dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Općinski sud u Splitu, Ex vojarna Sv. Križ, Dračevac, 21000 Split, s naznakom: »Prijava na javni natječaj - administrativni referent«.
Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
Komisiju za provedbu javnog natječaja imenuje predsjednik Suda. Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete,čije su prijave pravodobne i potpune te ih upućuje na testiranje i intervju.
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Smatra se da je kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web-stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/ ) i web-stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr). Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/) i web stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr) istovremeno s objavom javnog natječaja. Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web-stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/) i web-stranici Ministarstva uprave ( www.uprava.gov.hr ).
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijemu u državnu službu dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranicama Općinskog suda u Splitu i Ministarstva uprave. Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave na web-stranici Ministarstva uprave.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, predsjednik Suda će obustaviti postupak po ovom natječaju.

Općinski sud u Splitu

 

 

Republika Hrvatska
Općinski sud u Splitu
21 000 Split
ex vojarna Sv. Križ, Dračevac
Ured predsjednika suda

   Broj: 7 Su-3262/2017
   Split, 27. studenoga 2017. godine

                                                       OBAVIJEST UZ JAVNI NATJEČAJ 
                     Općinskog suda u Splitu 7 Su-3262/2017 od 27. studenog 2017.

za radno mjesto administrativnog referenta 1 (jedan) izvršitelj/ica

Sukladno čl. 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine", broj 78/2017), obavještavaju se kandidati o

OPISU POSLOVA
Administrativni referent zaprima tužbe, žalbe, podneske, prijedloge i spise drugih sudova upućene sudu, otvara omote, te stavlja bilješke o primitku. Vodi upisnik primljene pošte vezane rokovima, zaprima podneske koje stranke predaju neposredno, vrši razvrstavanje podnesaka po odjelima, a žalbe, prigovore i revizije prema upisnicima. Raznosi hitne podneske po odjelima i referadama. Pripremljene otpravke sudskih pismena razvrstava, evidentira otpremu istih kroz sustav "eSpis" i otprema putem pošte ili sudskog pretinca, obavlja i druge poslove sukladno Sudskom poslovniku.

PODATCIMA O PLAĆI
Radno mjesto administrativnog referenta: Čl. 3. st. c), toč. 3., radna mjesta III vrste, Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne Novine« 37/01 do 100/15), koja je objavljena na www.nn.hr.


NAČINU TESTIRANJA KANDIDATA
Radno mjesto administrativnog referenta:
1. Pismene provjere znanja
a) Poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja
b) Poznavanje ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja
2. Razgovora (intervjua) kandidata s komisijom za provedbu javnog natječaja.


PRAVNIM IZVORIMA
za pripremu kandidata za testiranje:

Radno mjesto administrativnog referenta:
1. Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 85/10-pročišćeni tekst, 05/14-odluka Ustavnog suda broj: SuP-O-1/2014 od 14. siječnja 2014.) - www.nn.hr
2. Sudski poslovnik ("Narodne novine" broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17 i 57/17) - www.nn.hr
3. Pravilnik o radu u sustavu eSpis („Narodne novine“ broj 35/15, 123/15, 45/16, 29/17 i 112/17) – www.nn.hr
4. Zakon o sudskim pristojbama ("Narodne novine" broj 74/95, 57/96, 137/02, 125/11, 112/12, 157/13 i 110/15) - www.nn.hr

VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA TE O SADRŽAJU I NAČINU TESTIRANJA
BIT ĆE OBJAVLJENO NAKNADNO.


OPĆINSKI SUD U SPLITU

 

 

Sudski zapisničar - testiranje
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU

Ex. Vojarna sv. Križ Dračevac
KOMISIJA ZA PROVEDBU OGLASA

   Broj: 7 Su-3172/17
   Split, 29. studenoga 2017. godine

Komisija za provedbu oglasa u sastavu Sanje Bikić, u svojstvu predsjednice Komisije, Ines Vuka i Smiljane Antunović, u svojstvu članica Komisije, na temelju odredbi članka 61. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 34/11 – Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15 i 138/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2036/2012 – i 61/17), u postupku prijma u državnu službu administrativnog referenta – sudskog zapisničara - 1 (jedan) izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, po oglasu objavljenom 14. studenog 2017. godine na web stranicama Ministarstva uprave Republike Hrvatske, Općinskog suda u Splitu i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglašava sljedeću

OBAVIJEST
o mjestu i vremenu te sadržaju i načinu testiranja


Mjesto i vrijeme testiranja:
- Testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete oglasa će se provesti 08. prosinca 2017. godine (petak) u 9,00 sati u Općinskom sudu u Splitu na adresi ex Vojarna Sv. Križ, Dračevac, u prostoriji broj 45 (Sudska uprava) kojem mogu pristupiti kandidati za prijam u državnu službu administrativnog referenta – sudskog zapisničara - 1 (jedan) izvršitelj/ica, na određeno vrijeme;

Sadržaj testiranja za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar:

- testiranje će se sastojati od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova administrativnog referenta – sudskog zapisničara (poznavanje Sudskog poslovnika, Pravilnika o radu u sustavu eSpis, poznavanje rada na računalu Word/Windows programa i strojopisa – provjere vještine pisanja – prijepis teksta).

Način testiranja za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar:

- testiranje će se sastojati od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata i razgovora Komisije s kandidatom;

- provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata provest će se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, usmenim i pisanim putem, te na drugi prikladan način, ovisno o sadržaju testiranja i potrebama radnog mjesta koje se popunjava;

- pisana provjera znanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske (Ustav Republike Hrvatske, „Narodne novine“, broj: 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01 – pročišćeni tekst, 76/10, 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14), Sudskog poslovnika („Narodne novine“, broj: 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17 i 57/17), i Pravilnika o radu u sustavu eSpis ("Narodne novine" 35/15, 123/15, 45/16, 29/17 i 112/17) koji se odnose na obavljanje poslova radnog mjesta administrativnog referenta – sudskog zapisničara, provest će se u prostoriji broj 45 (Sudska uprava) Općinskog suda u Splitu na način da će kandidati riješiti pisani test odgovarajući na postavljena pitanja u trajanju od 30 min.;

- drugi dio testiranja za kandidate prijavljene na oglas za radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara, a koji su zadovoljili na prvom pismenom djelu testiranja te iz svakog djela ostvarili najmanje 5 bodova - provjera znanja, sposobnosti i vještina će se sastojati u provjeri znanja rada na računalu Word/Windows programa i strojopisa - provjere vještine pisanja – prijepis teksta u trajanju od 5 minuta, a održat će se istog dana u prostoriji broj 45 (Sudska uprava) Općinskog suda u Splitu (prijepis);

- svaki navedeni dio testiranja vrednovat će se bodovima od 0 do 10, pri čemu će se smatrati da je kandidat zadovoljio na provjeri znanja sposobnosti i vještina ako je za svaki dio testiranja dobio najmanje 5 bodova;

- kandidati koji su zadovoljili na prvom, odnosno drugom dijelu testiranja pristupaju trećem dijelu testiranja – razgovoru s Komisijom, o čemu će biti obaviješteni telefonskim putem.

- Komisija u razgovoru s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi, kao i stečeno radno iskustvo u struci te rezultate ostvarene u njihovom dotadašnjem radu;

- rezultati razgovora vrednovat će se bodovima od 0 do 10, te će se smatrati da je kandidat zadovoljio na razgovoru ako je dobio najmanje 5 bodova;

- nakon provedenog razgovora Komisija utvrđuje Rang – listu kandidata za radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara, te Rang – listu kandidata za radno mjesto zemljišnoknjižni referent, prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja, sposobnosti i vještina te razgovoru, a na koju se navode samo oni kandidati koji ispunjavaju uvjete oglasa te koji su zadovoljili na svim dijelovima testiranja.

KOMISIJA ZA PROVEDBU OGLASA

DNA:
- web stranice i e-Oglasna ploča Općinskog suda u Splitu
- web stranice Ministarstva uprave Republike Hrvatske (www.uprava.hr)
- u spis.
Obavijest o radnom vremenu ZK odjela

Obavijest
Od dana 1. prosinca 2017. radno vrijeme Zk. odjela Split


za stranke
ponedjeljak, utorak, četvrtak: od 8-10,30 sati


za odvjetnike
ponedjeljak, utorak, četvrtak: od 12,00-13,30 sati


PROTOKOL
svaki radni dan od 8,00-10,30 sati i od 11-13,30 sati

Oglas i obavijest - Sudski ovršitelj u Supetru
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU

Ex. Vojarna sv. Križ Dračevac
Ured predsjednika suda

   Broj: 7 Su-3405/17
   Split, 28. studenoga 2017. godine

Sukladno članku 61. stavku 8. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 i 61/17), uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa Klasa: 119-02/17-04/605, Urbroj: 514-03-02-01-02-17-02 od 20. studenog 2017. godine, Općinski sud u Splitu raspisuje

OGLAS

za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Općinski sud u Splitu, Posebna pisarnica Stalne službe u Supetru, za popunu radnog mjesta III vrste SUDSKI REFERENT – SUDSKI OVRŠITELJ – 1 (jedan) izvršitelj – radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice

Stručni uvjeti:
- završena srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili birotehničke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi propisane struke
- položen državni stručni ispit
- 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od 2 (dva) mjeseca.
Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.
U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
• životopis
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
• preslika svjedodžbe,
• preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu Općinski sud u Splitu, ex Vojarna Sv. Križ, Dračevac, Split.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu, prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje – koje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora (intervju) kandidata s Komisijom za provedbu oglasa.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web stranici Općinskog suda u Splitu http://sudovi.pravosudje.hr/osst/ istovremeno s objavom oglasa.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web stranici Općinskog suda u Splitu http://sudovi.pravosudje.hr/osst/ .
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web-stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/ ) i web-stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr). Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/) i web stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr) istovremeno s objavom oglasa. Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web-stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/) i web-stranici Ministarstva uprave ( www.uprava.gov.hr ).
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici Općinskog suda u Splitu http://sudovi.pravosudje.hr/osst/.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

OPĆINSKI SUD U SPLITU

Republika Hrvatska
Općinski sud u Splitu

21 000 Split
ex vojarna Sv. Križ, Dračevac
Ured predsjednika suda

   Broj: 7 Su-3405/17
   Split, 28. studenog 2017. godine

OBAVIJEST
uz oglas Općinskog suda u Splitu, Posebna pisarnica Stalne službe u Supetru,
za radno mjesto III vrste sudski referent – sudski ovršitelj (1) izvršitelj/icaSukladno čl. 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine", broj 78/2017), obavještavaju se kandidati o

OPISU POSLOVA

Sudski referent- sudski ovršitelj obavlja poslove sudskog ovršitelja prema odredbama Ovršnog zakona, provodi ovršne radnje kod prinudne ovrhe izvršnih sudskih odluka (obavlja poslove raspisivanja dražbe i poslove popisa i procjene na pokretninama), sastavlja rješenja o popisu i dražbama, otprema rješenja strankama u postupku, zakazuje uredovanja za deložaciju i provodi deložaciju, vodi popisni list o uredovanjima, kroz sustav "e-Spis" obavlja sve poslove vezane za sudske spise, te obavlja sve druge poslove sukladno Sudskom poslovniku koje odredi voditelj ovršnog odjela i upravitelj sudske pisarnice. Za svoj rad neposredno je odgovoran voditelju Ovršnog odjela, odnosno upravitelju sudske pisarnice.

PODACIMA O PLAĆI
Radno mjesto sudskog referenta – sudskog ovršitelja:
Članak 9. stavak f), točka 4., radna mjesta III vrste, Opći i administrativni poslovi Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne Novine« 37/01 do 100/15), koja je objavljena na www.nn.hr.


NAČINU TESTIRANJA KANDIDATA
Radno mjesto sudskog referenta – sudskog ovršitelja:
1. Pismene provjere znanja
a) Poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja
b) Poznavanje ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova sudskog referenta – sudskog ovršitelja (Sudski poslovnik, Pravilnik o radu u sudstavu eSpis, Zakon o sudskim pristojbama, poznavanje odredbi Ovršnog zakona) koje se odnose na predmetno radno mjesto, dakle, postupanje sudskog ovršitelja u obavljanju ovršnih radnji (pokretnine, postupak provođenja iseljenja, ulazak u prostorije pravne osobe, pljenidbe, procjene i prodaje) -pismeni test- 10 pitanja
2. Razgovora (intervjua) kandidata s komisijom za provedbu javnog natječaja.


PRAVNIM IZVORIMA
za pripremu kandidata za testiranje:

Radno mjesto sudskog referenta – sudskog ovršitelja:
1. Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 85/10-pročišćeni tekst, 05/14-odluka Ustavnog suda broj: SuP-O-1/2014 od 14. siječnja 2014.) - www.nn.hr
2. Sudski poslovnik ("Narodne novine" broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17 i 57/17) - www.nn.hr
3. Pravilnik o radu u sustavu eSpis („Narodne novine“ broj 35/15, 123/15, 45/16, 29/17 i 112/17) – www.nn.hr
4. Zakon o sudskim pristojbama ("Narodne novine" broj 74/95, 57/96, 137/02, 125/11, 112/12, 157/13 i 110/15) - www.nn.hr
5. Ovršni zakon Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17 ) - www.nn.hr

VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA TE O SADRŽAJU I NAČINU TESTIRANJA
BIT ĆE OBJAVLJENO NAKNADNO.

OPĆINSKI SUD U SPLITU

Oglas i obavijest - Sudski zapisničar u Supetru
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU

Ex. Vojarna sv. Križ Dračevac
Ured predsjednika suda

   Broj: 7 Su-3172/17
   Split, 13. studenoga 2017. godine

Sukladno članku 61. stavku 8. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17), uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa Klasa: 119-02/17-04/569, Urbroj: 514-03-02-01-02-17-02 od 26. listopada 2017. godine, Općinski sud u Splitu raspisuje

OGLAS

za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Općinski sud u Splitu, Posebna pisarnica Stalne službe u Supetru, za popunu radnog mjesta III vrste ADMINISTRATIVNI REFERENT – SUDSKI ZAPISNIČAR – 1 (jedan) izvršitelj – radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice

Stručni uvjeti:
- završena srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi propisane struke
- položen državni stručni ispit
- 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od 2 (dva) mjeseca.
Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.
U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
• životopis
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
• preslika svjedodžbe,
• preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu Općinski sud u Splitu, ex Vojarna Sv. Križ, Dračevac, Split.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu, prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje – koje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora (intervju) kandidata s Komisijom za provedbu oglasa.

Pravni izvori za pripremu kandidta za testiranje objavit će se na web stranici Općinskog suda u Splitu http://sudovi.pravosudje.hr/osst/ istovremeno s objavom oglasa.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web stranici Općinskog suda u Splitu http://sudovi.pravosudje.hr/osst/ .
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web-stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/ ) i web-stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr). Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/) i web stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr) istovremeno s objavom oglasa. Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web-stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/) i web-stranici Ministarstva uprave ( www.uprava.gov.hr ).
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici tijela http://sudovi.pravosudje.hr/osst/ koje je raspisalo oglas.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

OPĆINSKI SUD U SPLITU
 
 
 
Republika Hrvatska
Općinski sud u Splitu

21 000 Split
ex vojarna Sv. Križ, Dračevac
Ured predsjednika suda

   Broj: 7 Su-3172/17
   Split, 13. studenoga 2017. godine

OBAVIJEST
uz oglas Općinskog suda u Splitu, Posebna pisarnica Stalne službe u Supetru,
za radno mjesto III. vrste administrativni referent – sudski zapisničar (1)
u Općinskom sudu u Splitu


Sukladno čl. 4. st. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine", broj 78/2017), obavještavaju se kandidati o

OPISU POSLOVA

Administrativni referent- sudski zapisničar u referadi kroz sustav "e-Spis" obavlja sve tehničke poslove vezane uz sudske spise, obavlja poslove pisanja po diktatu, pisanja i prijepisa sudskih odluka, isprava i poziva na rasprave i ročišta i drugih sudskih akata, obavlja poslove zapisničara na raspravi i van rasprave, sređuje i uvezuje podneske, te obavlja druge odgovarajuće poslove u sudskoj referadi, otprema odluke, pozive i pismena, sastavlja jednostavne dopise. Za svoj rad neposredno je odgovoran upravitelju sudske pisarnice.

PODACIMA O PLAĆI
Radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara:
Čl. 9. st. 1, podstavka f, radna mjesta III vrste, točka 2. Opći i administrativni poslovi Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne Novine« 37/01 do 100/15), koja je objavljena na www.nn.hr.


NAČINU TESTIRANJA KANDIDATA

Radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara:
1. Pismene provjere znanja
a) Poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja
b) Poznavanje ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja
2. Testiranja rada na računalu (prijepis)
3. Razgovora (intervjua) kandidata s komisijom za provedbu javnog natječaja.


PRAVNIM IZVORIMA
za pripremu kandidata za testiranje:

Radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara:
1. Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 85/10-pročišćeni tekst, 05/14-odluka Ustavnog suda broj: SuP-O-1/2014 od 14. siječnja 2014.) - www.nn.hr
2. Sudski poslovnik ("Narodne novine" broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17 i 57/17) - www.nn.hr
3. Pravilnik o radu u sustavu eSpis („Narodne novine“ broj 35/15, 123/15, 45/16 i 29/17) – www.nn.hr
4. Zakon o sudskim pristojbama ("Narodne novine" broj 74/95, 57/96, 137/02, 125/11, 112/12, 157/13 i 110/15) - www.nn.hr


VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA TE O SADRŽAJU I NAČINU TESTIRANJA
BIT ĆE OBJAVLJENO NAKNADNO.

OPĆINSKI SUD U SPLITU