Rješenje o prijmu

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU

SPLIT
URED PREDSJEDNIKA

   Broj: 7 Su-29/2019
   Split,  15. ožujka 2019.

Predsjednica Općinskog suda u Splitu Marina Boko, na temelju odredbi članka 30. i 31. stavak 1. Zakona o sudovima (Narodne novine broj 28/13, 35/15, 82/15, 82/16, 67/18), te članka 52.  stavak 1. i 2., članka 61. i članka 63. stavak 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 34/11 – Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15 i 138/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2036/2012 i 61/17),  nakon provedenog postupka,za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, na radno mjesto administrativni referent-sudski zapisničar Općinskom sudu u Splitu u Stalnoj službi u Starom Gradu (1 izvršitelj/ica) i u Stalnoj službi u Supetru  (1 izvršitelj/ica), pokrenutog po službenoj dužnosti, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

            I Kandidatkinja IRENA HALADIĆ, sa završenom srednjom stručnom spremom upravne struke, po zanimanju upravni i birotehnički stručni radnik, prima se u Općinski sud u Splitu na radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar u Stalnoj službi u Starom Gradu, na određeno vrijeme do povratka na rad odsutne službenice.

 

            II Kandidatkinja NINA MARINOVIĆ, sa završenom srednjom stručnom spremom upravne struke, po zanimanju upravni referent, prima se u Općinski sud u Splitu na radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar u Stalnoj službi u Supetru, na određeno vrijeme do povratka na rad odsutne službenice.

 

            III Imenovanim kandidatkinjama se utvrđuje probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca od dana rasporeda na radno mjesto.

 

            IV O danu stupanja na rad, rasporedu na radno mjesto i plaći donijet će se posebno rješenje.

 

            V Kandidatkinja Nina Marinović položila je državni stručni ispit dana 2. veljače 2019. godine pred Državnom ispitnom komisijom Ministarstva uprave.

 

            VI Kandidatkinja Irena Haladić dužna je položiti državni stručni ispit najkasnije u roku od šest (6) mjeseci od isteka probnog rada. 

 

            VII Žalba protiv rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme ne odgađa izvršenje rješenja.

 

Obrazloženje

 

Općinski sud u Splitu raspisao je oglas za prijam u državnu službu dva izvršitelja na radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar u Stalnoj službi u Supetru i Stalnoj službi u Starom Gradu, na određeno vrijeme zbog zamjene odsutnih službenica, a na temelju odobrenja Ministarstva pravosuđa RH Klasa: 119-02/19-04/5,  Urbroj: 514-04-01-03-19-02 od 14. siječnja 2019. godine Oglas je objavljen dana 24. siječnja 2019. na oglasnoj ploči i web stranici Općinskog suda u Splitu, web stranici Ministarstva uprave i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured Split.

 

Postupak prijema  u državnu službu na određeno vrijeme, u skladu s odredbama Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 78/17, dalje: Uredba) provodila je Komisija za provedbu oglasa (dalje: Komisija), imenovana odlukom predsjednice Općinskog suda u Splitu poslovni broj 7 Su-29/2019 od 11. veljače 2019.  Komisija je sastavila Izvješće o provedenom postupku od  11. ožujka 2019. sa rang-listom kandidata koji su zadovoljili na provjeri znanja, sposobnosti i vještina i razgovoru (intervjuu), te navedeno dostavila predsjednici Općinskog suda u Splitu, radi izbora kandidata nakon provedenog postupka testiranja dana 27. veljače 2019., sve u skladu s odredbom čl. 17. Uredbe.

 

Od strane Komisije utvrđeno je kako je na oglas za prijem podneseno ukupno ukupno 4 (četiri) prijave za radno mjesto administrativni referent-sudski zapisničar, od toga 3 (tri) za radno mjesto u Stalnoj službi u Supetru i 1 (jedna) za radno mjesto u Stalnoj službi u Starom Gradu.

Sve prijave udovoljavale su formalnim uvjetima iz oglasa. Od  ukupno 4 (četiri) kandidata prijavljena na oglas koji su ispunjavali formalne uvjete i koji su putem web-stranice i oglasne ploče Općinskog suda u Splitu, te web-stranice Ministarstva uprave RH uredno obaviješteni o mjestu i vremenu, te sadržaju i načinu testiranja,  3 (tri) kandidatkinje su pristupile testiranju. 

 

Iz sadržaja Izvješća Komisije proizlazi da se testiranje za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar  sastojalo od provjere znanja i to poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i poznavanja ustroja poslovanja u sudu, te provjere poznavanja rada na računalu.  Svim kandidatima omogućen je uvid u testove u smislu čl. 21. Uredbe.

 

Na provedenom testiranju zadovoljile su sve tri kandidatkinje koje su ostvarile 5 i više bodova u obje faze testiranja, nakon čega je Komisija, prema unaprijed utvrđenim pravilima, istog dana obavila razgovor (intervju) sa tim kandidatkinjama.

           

Komisija je u razgovoru s kandidatima utvrdila interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi, kao i stečeno radno iskustvo u struci, te rezultate ostvarene u njihovom dotadašnjem radu.

 

Utvrđeno je da izabrane kandidatkinje Irena Haladić i Nina Marinović ispunjavaju sve uvjete za prijam i raspored na radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar.

 

Kandidatkinja Irena Haladić ostvarila je na testiranju i razgovoru maksimalan broj bodova (40), a osim toga, jedina je kandidatkinja za radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara u Stalnoj službi u Starom Gradu.

 

Kandidatkinja Nina Marinović ostvarila je najbolji rezultat na testiranju i razgovoru i  zauzela 1. mjesto na rang listi kandidata za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar u Stalnoj službi u Supetru. Kod ove kandidatkinje osobito je trebalo cijeniti da je ista bila polaznica stručnog usavršavanja kod Općinskog suda u Splitu, upravo na poslovima administrativnog referenta – sudskog zapisničara, u razdoblju od 13. prosinca 2017. do 12. prosinca 2018., te da je isto uspješno dovršila polaganjem državnog stručnog ispita. Navedene kompetencije ove kandidatkinje utvrđene su iz priložene svjedodžbe o polaganju državnog stručnog ispita te priloženog elektroničkog zapisa "Hrvatskog zavoda za mirovinskog osiguranja".

 

Kroz razgovor su obje kandidatkinje pokazale želju i sposobnost za obavljanje poslova ovog radnog mjesta, motiviranost za rad, te spremnost za daljnjim usavršavanjem s ciljem što kvalitetnijeg obavljanja poslova i radnih zadataka. Osobna prezentacija, kvalitete i kompetencije kandidatkinja iskazane su i kroz broj bodova (10) postignut u razgovoru s Komisijom za provedbu oglasa.

 

Na temelju svega iznesenog, predsjednica suda je odlučila da u državnu službu na određeno vrijeme na radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar u Stalnoj službi u Starom Gradu primi kandidatkinju Irenu Haladić, a na radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar u Stalnoj službi u Supetru kandidatkinju Ninu Marinović, pri čemu su posebno ocijenjeni rezultati provedenog cjelokupnog testiranja, sadržaj zaprimljenog Izvješća Komisije uz Rang-listu kandidata, a rukovodilo se i  interesima državne službe i potrebama ovog suda.       

 

Za izabrane kandidatkinje Irenu Haladić i Ninu Marinović utvrđeno je da ne postoje zapreke za prijam u državnu službu navedene u članku 49. Zakona o državnim službenicima, te da su zdravstveno sposobne za obavljanje poslova administrativnog referenta – sudskog zapisničara.

 

Probni rad je utvrđen temeljem odredbe članka 61. stavak 4. Zakona o državnim službenicima, a sukladno članku 61. stavak 1. citiranog Zakona, žalba protiv rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme ne odgađa izvršenje rješenja.                               

            U skladu s odredbom članka 61. stavak 7. Zakona o državnim službenicima ovo rješenje dostavlja se kandidatima prijavljenim na oglas javnom objavom na web stranici Općinskog suda u Splitu i web stranici Ministarstva uprave, a dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave.

 

            Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci rješenja.

 

 

PREDSJEDNICA SUDA

 

MARINA BOKO

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se podnosi putem Općinskog suda u Splitu, u tri istovjetna primjerka.

 

Dostaviti:

svim kandidatima putem web stranice Općinskog suda u Splitu i Ministarstva uprave RH

Odjelu za materijalno-financijsko poslovanje (računovodstvu) suda - ovdje,

u osobni očevidnik izabranih kandidata, putem zadužene službenice - ovdje, u Registar zaposlenih u javnom sektoru, putem zadužene službenice - ovdje, Ministarstvu pravosuđa RH, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, po izvršnosti rješenja,

u spis

Rješenje o izboru kandidata

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKI SUD U SPLITU

SPLIT

URED PREDSJEDNIKA

 

   Broj: 7 Su-2966/2018

   Split, 11. ožujka 2019.

 

 


RJEŠENJE O IZBORU KANDIDATA

 

Predsjednica Općinskog suda u Splitu Marina Boko, na temelju odredbi članka 52., 52. a. i 63. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 34/11 – Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15 i 138/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2036/2012 i 61/17 – u daljnjem tekstu ZDS), nakon provedenog cjelokupnog postupka javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara – jednog izvršitelja, objavljenog dana 19. prosinca 2018. u službenom glasilu Republike Hrvatske Narodnim novinama broj 114/18, te zaprimljenog Izvješća o provedenom postupku uz Rang – listu kandidata poslovni broj  7 Su-2966/18 od 25. veljače 2019., koje je sačinjeno od strane Komisije za provedbu javnog natječaja,

 

r i j e š i l a   j e

 

            I Kandidatkinja DIANA STIPINOVIĆ, sa završenom srednjom stručnom spremom upravne struke – zanimanje administrativni tajnik i stručnim studijem ekonomske struke, zvanje stručna prvostupnica ekonomije, te s položenim državnim stručnim ispitom, izabrana je u državnu službu na neodređeno vrijeme u Općinski sud u Splitu,  na radno mjesto III vrste, administrativni referent – sudski zapisničar.

 

            II Po izvršnosti rješenja o izboru kandidata donijet će se rješenje o rasporedu na radno mjesto, kojim će se utvrditi dan početka rada, raspored na radno mjesto, ostvareni radni staž, trajanje probnog rada i plaća izabrane kandidatkinje iz točke I izreke rješenja.

 

Obrazloženje

 

Na temelju odobrenja, suglasnosti Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Uprave za organizaciju pravosuđa, Klasa: 119-02/18-04/775 Urbroj: 514-04-01-03-18-02 od 3. prosinca 2018., ovaj sud je, u okviru postupka prije raspisivanja javnog natječaja iz članka 45.c ZDS-a, provjerio u web-aplikaciji CIRCA ima li na raspolaganju Vladi službenika koji ispunjavaju uvjete za raspored na radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar, koja treba popuniti.

 

Po  izvršenoj provjeri putem web-aplikacije CIRCA da se na raspolaganju Vladi RH ne nalaze službenici koji ispunjavaju uvjete stručne spreme i struke za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar, ovaj sud je dana 17. prosinca 2018. raspisao javni natječaj za popunu radnog mjesta III vrste administrativnog referenta – sudskog zapisničara na neodređeno vrijeme. Natječaj je objavljen u Narodnim Novinama broj 114/18 od 19. prosinca 2018., web stranici Općinskog suda u Splitu, oglasnoj ploči ovog suda, web stranici Ministarstva uprave i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured Split.

 

Postupak javnog natječaja u skladu s odredbama Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 78/17, dalje: Uredba) provodila je Komisija za provedbu javnog natječaja (dalje: Komisija), imenovana odlukom predsjednice Općinskog suda u Splitu poslovni broj 7 Su-2966/2018 od 21. siječnja 2019.. Komisija je sastavila Izvješće o provedenom postupku od 25. veljače 2019. i priložila rang – listu kandidata koji su zadovoljili na provjeri znanja, sposobnosti i vještina te razgovoru (intervjuu), a potom navedeno dostavila predsjednici Općinskog suda u Splitu, radi izbora kandidata nakon provedenog postupka testiranja dana 20. i 22. veljače 2019., sve u skladu s odredbom članka 17. Uredbe.

 

Od strane Komisije utvrđeno je kako je u otvorenom natječajnom roku za prijem prijava podneseno 11 (jedanaest) prijava na radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar.   Od toga 1 (jedna) prijava nije udovoljavala formalnim uvjetima iz javnog natječaja, pa je osobi koja je poslala predmetnu prijavu putem Pododsjeka za kadrovske poslove dostavljena pisana obavijest u kojoj su navedeni razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj te ga  obavijestila da nema pravo pristupiti testiranju. Od  ukupno 10 (deset)  kandidata prijavljenih na javni natječaj koji su ispunjavali formalne uvjete i koji su putem web-stranice i oglasne ploče Općinskog suda u Splitu, te web-stranice Ministarstva uprave RH uredno obaviješteni o mjestu i vremenu, te sadržaju i načinu testiranja, testiranju  su pristupila 4 (četiri) kandidata.

 

Iz sadržaja Izvješća Komisije proizlazi da se testiranje za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar sastojalo od dvije faze: prva faza sadržavala je dva dijela provjere znanja i to poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske te poznavanja ustroja i  poslovanja u sudu, a druga faza sadržavala je provjeru poznavanja rada na računalu – pisanje po diktatu u trajanju od 3 minute i prijepis teksta u trajanju od 5 minuta. Nakon testiranja svim kandidatima omogućen je uvid u testove, u smislu čl. 21. Uredbe.

 

Na provedenom testiranju zadovoljila su 3 (tri) kandidata, koji su ostvarili 5 (pet) i više bodova na svim područjima testiranja, nakon  čega je Komisija, prema unaprijed utvrđenim pravilima, obavila razgovor (intervju) sa tim kandidatima.

           

Komisija je u razgovoru s kandidatima utvrdila interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi, kao i stečeno radno iskustvo u struci, te rezultate ostvarene u njihovom dotadašnjem radu.

 

            Nakon provedenog razgovora, Komisija je, u skladu s ovlastima i obvezama iz članka 15. Uredbe, utvrdila Rang-listu kandidata za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar, prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja, sposobnosti i vještina te razgovoru.

 

Prilikom izbora kandidata  za popunu radnog mjesta administrativnog referenta – sudskog zapisničara posebno su ocijenjeni rezultati provedenog cjelokupnog testiranja, sadržaj zaprimljenog Izvješća Komisije uz Rang-listu kandidata, a rukovodilo se i  interesima državne službe i potrebama ovog suda.

 

Nakon što je izvršen uvid u dokumentaciju priloženu uz prijavu na natječaj i dostavljenu rang listu kandidata za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar, na neodređeno vrijeme izabrana je kandidatkinja Diana Stipinović koja je na rang listi zauzela 1. mjesto, s tim da se istaknula na provjeri pisanja na računalu u prijepisu i po diktatu. Ova kandidatkinja ispunjava sve propisane uvjete natječaja, a osim najbolje ostvarenih rezultata na testiranju posebno je uzeto u obzir stečeno radno iskustvo i položen državni stručni ispit za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar. Naime, Diana Stipinović je državna službenica ovog suda na određeno vrijeme od 2. studenog 2010., dakle, sa ostvarenim radnim stažem u državnoj službi kod Općinskog suda u Splitu u trajanju od 8 godina, 4 mjeseca i 9 dana, te je za čitavo vrijeme tog staža raspoređena na radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar. Poslove sudskog zapisničara službenica Diana Stipinović obavlja iznimno uspješno i posjeduje sve potrebno stručno znanje za obavljanje tih poslova. Nadalje, ova kandidatkinja ima položen državni stručni ispit za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar, traženu srednju stručnu spremu upravne struke, kao i stečenu dodatnu razinu obrazovanja, to jest završen stručni studij ekonomije.

 

U razgovoru s Komisijom kandidatkinja Diana Stipinović je iskazala za nastavak rada u državnoj službi, želju za daljnjim  usavršavanjem i stručnim napredovanjem, kao i izrazitu volju za pravodobnim, učinkovitim i uspješnim obavljanjem povjerenih joj poslova, što je razvidno i iz maksimalnog broja bodova (10) koje je ovoj kandidatkinji na intervjuu dodijelila Komisija za provedbu javnog natječaja. 

 

Stoga je opravdano zaključiti da će imenovana, s obzirom na rezultate ostvarene na testiranju, te stečeno dugogodišnje radno iskustvo, rezultate ostvarene u dosadašnjem radu, profesionalan i korektan odnos sa strankama i suradnicima, uspješno obavljati poslove i radne zadatke radnog mjesta administrativnog referenta – sudskog zapisničara.

Na temelju Izvješća Komisije, predsjednica suda je ocijenila da je postupak prijma proveden u skladu sa Zakonom o državnim službenicima uz primjenu Uredbe, a potom i u skladu sa Obavijesti o testiranju u postupku prijma u državnu službu u Općinski sud u Splitu i uputama kandidatima.

 

            Stoga je predsjednica suda, vodeći računa o stečenom dugogodišnjem  iskustvu u državnoj službi i stečenim kompetencijama, izvršila odabir iz rang liste predloženih kandidata prema zauzetim pozicijama na istoj, te donijela  rješenje o izboru u  državnu službu na neodređeno vrijeme kandidatkinje Diane Stipinović na radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara.

 

            Prije donošenja rješenja za navedenu kandidatkinju  Dianu Stipinović, u smislu članka 18. Uredbe, pribavljena je dokumentacija i utvrđeno da za istu ne postoje zapreke za prijam u državnu službu, navedene u čl. 49. ZDS-a.  Nadalje je izabrana kandidatkinja, sukladno citiranom članku Uredbe, dostavila ovom sudu uvjerenje da se protiv nje ne vodi kazneni postupak izdano od Općinskog suda u Splitu, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je izabrana.

 

            Slijedom navedenog, a temeljem odredbi članaka 52. stavak 1., 52. a  i 63. ZDS-a, odlučeno je kao u izreci rješenja.

 

            U skladu s odredbom članka 52. stavak 2. ZDS-a ovo rješenje dostavlja se kandidatima prijavljenim na javni natječaj javnom objavom na web stranici Općinskog suda u Splitu i web stranici Ministarstva uprave, a dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave.

 

PREDSJEDNICA SUDA

 

     MARINA BOKO

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se podnosi putem Općinskog suda u Splitu, u tri istovjetna primjerka.

 

Dostaviti:

svim kandidatima putem web stranice Općinskog suda u Splitu i Ministarstva uprave RH

Odjelu za financijsko-materijalno poslovanje (računovodstvu) suda - ovdje, po izvršnosti rješenja,

u osobni očevidnik izabrane kandidatkinje, putem zadužene službenice - ovdje, po izvršnosti rješenja,

u Registar zaposlenih u javnom sektoru, putem zadužene službenice - ovdje, po izvršnosti rješenja,

Ministarstvu pravosuđa RH, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, po izvršnosti rješenja,

u spis poslovni broj 7 Su-2966/2018

Poziva na razgovor - Namještenik

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKI SUD U SPLITU

URED PREDSJEDNIKA


   Broj: 7 Su-105/2019

   Split, 11. ožujka 2019.

 

Na temelju članka 138. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine 92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 34/11 – Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 i 61/17) i članaka 5. i 6. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine 112/17, 12/18 i 2/19), a u vezi s člankom 8. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine 78/17), Komisija za provedbu oglasa objavljenog na web stranicama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i web stranici Općinskog suda u Splitu 30. siječnja 2019., za prijam u državnu službu na radno mjesto namještenik na poslovima tehničkog održavanja, radno mjesto III. vrste, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme u Općinskom sudu u Splitu, upućuje

 

POZIV KANDIDATIMA NA RAZGOVOR (INTERVJU) ZA RADNO MJESTO

namještenik na poslovima tehničkog održavanja, radno mjesto III. vrste,

 jedan (1) izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

 

Dana 28. ožujka 2019. (četvrtak) s početkom u 12,00 sati, u prostorijama Općinskog suda u Splitu, na adresi ex Vojarna Sv. Križ, Dračevac, u sobi  broj 60/III (sudnica) održat će se (razgovor) intervju s kandidatima koji su podnijeli prijavu za radno mjesto III vrste – namještenik na poslovima tehničkog održavanja, na neodređeno vrijeme.

 

Svi kandidati dužni su sa sobom imati važeću osobnu ispravu (osobnu iskaznicu, putovnicu). Kandidati sami snose troškove dolaska i prisustvovanja razgovoru.

Osobama koje nisu podnijele urednu prijavu, odnosno ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, sukladno čl. 9. Uredbe dostavila se pisana obavijest poštom te iste ne pristupaju intervjuu.

Razgovoru mogu pristupiti samo kandidati koji dođu u zakazano vrijeme. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu i više se neće smatrati kandidatom.

Nakon završetka razgovora, komisija će utvrditi rang listu prema broju ostvarenih bodova te će izraditi izvješće i sukladno utvrđenim rezultatima predložiti kandidate za prijam.


KOMISIJA ZA PROVEDBU

                      OGLASA 

Testiranje Čistač/Čistačica
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU

   Broj: 7 Su-350/2019

   Split,  11. ožujka 2019. godine

 

Na temelju članka 138. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 34/11 – Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15 i 138/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2036/2012 i 61/17) i članaka 5. i 6. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike („Narodne novine“, broj 112/17, 12/18, 2/19), a u vezi s člankom 8. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (''Narodne novine'', broj 78/17), Komisija za provedbu oglasa objavljenog na web stranicama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i web stranici Općinskog suda u Splitu 20. veljače 2019., za prijam u državnu službu na radno mjesto čistač/čistačica, radno mjesto IV. vrste, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme u Stalnoj službi u Trogiru, upućuje

 

 

POZIV KANDIDATIMA NA RAZGOVOR (INTERVJU) ZA RADNO MJESTO

čistača/čistačice, radno mjesto IV. vrste u Stalnoj službi u Trogiru

 jedan (1) izvršitelj/ica na

neodređeno vrijeme

 

Dana 28. ožujka 2019. (četvrtak) s početkom u 13,00 sati, u prostorijama Općinskog suda u Splitu, na adresi ex Vojarna Sv. Križ, Dračevca, u sobi  broj 60/III (sudnica) održat će se (razgovor) intervju s kandidatima koji su podnijeli prijavu za radno čistač/čistačica, radno mjesto IV. vrste, na neodređeno vrijeme.

 

Svi kandidati dužni su sa sobom imati važeću osobnu ispravu (osobnu iskaznicu, putovnicu). Kandidati sami snose troškove dolaska i prisustvovanja razgovoru.

Osobama koje nisu podnijele urednu prijavu, odnosno ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, sukladno čl. 9. Uredbe dostavila se pisana obavijest poštom te iste ne pristupaju intervjuu.

Razgovoru mogu pristupiti samo kandidati koji dođu u zakazano vrijeme.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu i više se neće smatrati kandidatom.

Nakon završetka razgovora, komisija će utvrditi rang listu prema broju ostvarenih bodova te će izraditi izvješće i sukladno utvrđenim rezultatima predložiti kandidate za prijam.

 

KOMISIJA ZA PROVEDBU

                      OGLASA

Ništavnost 2941/2018

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKI SUD U SPLITU

URED PREDSJEDNIKA

 

   Broj: 7 Su-2941/2018

   Split, 04. ožujka 2019.


Predsjednica Općinskog suda u Splitu Marina Boko, na temelju odredbi članka 30. i 31. stavak 1. Zakona o sudovima  (Narodne novine broj 28/13, 35/15, 82/15, 82/16, 67/18), članka 128. stavak  1. točka 3. i stavak  2. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine broj 47/09), te članka 63.  stavak 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 34/11 – Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15 i 138/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2036/2012 i 61/17),  u postupku oglasa za prijam na određeno vrijeme jednog službenika na radno mjesto III vrste administrativnog referenta – sudskog zapisničara, jednog službenika na radno mjesto III vrste zemljišnoknjižnog referenta i jednog službenika na radno mjesto I vrste sudskog savjetnika, po službenoj dužnosti, donosi

 
 

R J E Š E NJ E

 

            Djelomično se oglašava ništavim rješenje Općinskog suda u Splitu poslovni broj 7 Su-2941/2018 od 28. veljače 2019. godine, pod točkom III, kojom je utvrđeno da se Srđan Dvornik u provedenom postupku povodom oglasa prima u Općinski sud u Splitu, na radno mjesto I vrste, sudski savjetnik, na određeno vrijeme do povratka na rad odsutne službenice.

           

Obrazloženje

 

Rješenjem Općinskog suda u Splitu pod poslovnim brojem 7 Su-2941/2018 od 28. veljače 2019. godine Srđan Dvornik je u provedenom postupku oglasa koji se, između ostalih radnih mjesta, odnosio i na prijam na određeno vrijeme jednog službenika na radno mjesto sudskog savjetnika, primljen na radno mjesto sudski savjetnik do povratka na rad odsutne službenice.

 

Rješenje o prijmu javno je objavljeno dana 1. ožujka 2019. na web stranici Ministarstva uprave i web stranici Općinskog suda u Splitu.

 

Istog dana Srđan Dvornik je telefonskim putem izvijestio sud da odustaje od prijama na radno mjesto sudski savjetnik. 

Člankom 128. stavkom 1. točkom 3. Zakona o općem upravnom postupku propisano je da će se rješenje oglasiti ništavim ako njegovo izvršenje nije pravno ili stvarno moguće. Stavkom 2. istog članka propisano je da će rješenje oglasiti ništavim javnopravno tijelo koje ga je donijelo ili koje obavlja nadzor nad tijelom koje ga je donijelo, po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranke u svako doba, a stavkom 4. navedenog članka istog Zakona propisano je da ništavo rješenje nema pravni učinak, te da se u slučaju oglašavanja ništavim, smatraju ništavim i pravni učinci tog rješenja.

 

Pravna nemogućnost izvršenja postoji kad bi izvršenje rješenja bilo protivno izričitom propisu ili kad neki drugi propis u konkretnom slučaju ne omogućuje izvršenje koje je pod drugim okolnostima moguće.

 

Stvarna nemogućnost postoji kad rješenje objektivno nije moguće izvršiti, dakle, kad postoji objektivna zapreka bilo glede osobe, bilo glede stvari.

 

S obzirom da je imenovani izjavio da odustaje od prijama na radno mjesto sudski savjetnik, pravno niti stvarno izvršenje navedenog rješenja o njegovom prijmu na to radno mjesto nije moguće.

 

Stoga je, sukladno članku 128. stavku 1. točki 3. Zakona o općem upravnom postupku, odlučeno kao u izreci rješenja.

 

U Splitu, 04. ožujka 2019. godine

 

PREDSJEDNICA SUDA

 

MARINA BOKO

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se podnosi putem Općinskog suda u Splitu, u tri istovjetna primjerka.

 

Dostaviti:

-        web stranica Općinskog suda u Splitu i Ministarstva uprave RH, radi javne objave

-      Odjelu za materijalno-financijsko poslovanje (računovodstvu) suda - ovdje,

-        u spis

Testiranje referenti

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKI SUD U SPLITU

SPLIT

URED PREDSJEDNIKA   Broj: 7 Su-3380/2018

   Split,  04. ožujka 2019. godine  


Temeljem članka 4. i članaka 10. do 14. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi  (Narodne novine broj 78/17) Komisija za provedbu javnog natječaja, objavljenog u Narodnim novinama broj 116/18 od 21. prosinca 2018. godine, na web stranicama Ministarstva uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Općinskog suda u Splitu, za prijam službenika u državnu službu u Općinski sud u Splitu, na radno mjesto I vrste sudski savjetnik (8 izvršitelja/ica), radno mjesto III vrste zemljišnoknjižni referent (11 izvršitelja/ica) i radno mjesto III vrste administrativni referent – sudski zapisničar (10 izvršitelja/ica), na neodređeno vrijeme, daje slijedeću

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA

O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE

POSTUPKA TESTIRANJA

 

Testiranje kandidata koji su podnijeli pravodobne i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete objavljene u Javnom natječaju, za radna mjesta sudski savjetnik, zemljišnoknjižni referent i  administrativni referent – sudski zapisničar održat će se u prostorijama Po2 (Ovršna pisarnica) Općinskog suda u Splitu, na adresi ex Vojarna Sv. Križ, Dračevac, i to:

 

dana 16. ožujka 2019. godine (subota) u 9,45 sati za radno mjesto sudski savjetnik

dana 16. ožujka 2019. godine (subota) u 10,45 sati za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar

dana 16. ožujka 2019. godine (subota) u 11,45 sati za radno mjesto zemljišnoknjižni referent

 

Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete ili nisu podnijele pravovremene i uredne prijave na natječaj, ne smatraju se kandidatima i bit će o tome pisano obaviještene.

 

Za kandidata koji nije pristupio testiranju, smatrat će se  da je povukao prijavu na javni natječaj.

 

Sadržaj testiranja za radno mjesto sudski savjetnik:

 

Pismena provjera znanja:

provjera znanja osnova Ustavnog ustrojstva RH - pisani test

provjera znanja iz parničnog, kaznenog, ovršnog i zemljišnoknjižnog postupka, provjera sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik prima - pisani test,

Razgovor (intervju) kandidata s komisijom za provedbu javnog natječaja.

 

Sadržaj testiranja za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar:

 

Pismena provjera znanja:

Poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja

Poznavanje ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja 

 Testiranje rada na računalu (prijepisa u trajanju od 5 minuta i diktat u trajanju od 3 minute)

Razgovora (intervjua) kandidata s komisijom za provedbu javnog natječaja.

 

Sadržaj testiranja za radno mjesto zemljišnoknjižni referent:

 

Pismena provjera znanja:

Poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske -pismeni test sa 10 pitanja

Poznavanje ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske -pismeni test sa 10 pitanja   

Razgovor (intervju) kandidata s komisijom za provedbu javnog natječaja.

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za radno mjesto sudski savjetnik  za testiranje:

Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj: 85/10-pročišćeni tekst, 05/14-odluka Ustavnog suda broj: SuP-O-1/2014 od 14. siječnja 2014.) - www.nn.hr;

Zakon o parničnom postupku (Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11- pročišćeni tekst, 25/13 i 89/14) - www.nn.hr;

Kazneni zakon (Narodne novine broj 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17 i 118/18) – www.nn.hr;

Zakon o kaznenom postupku (Narodne novine broj 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17) – www.nn.hr;

Sudski poslovnik  (Narodne novine broj; 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18 i 119/18) - www.nn.hr;

 Ovršni zakon (Narodne novine, br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17) - www.nn.hr;

Zakon o nasljeđivanju (Narodne novine br. 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15 i 14/19) - www.nn.hr;

Zakon o zemljišnim knjigama (Narodne novine broj: 91/96, 114/01, 100/04, 107/07, 52/08, 55/13, 60/13, 108/17) www.nn.hr.

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar za testiranje:

Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/10-pročišćeni tekst, 05/14-odluka Ustavnog suda broj: SuP-O-1/2014 od 14. siječnja 2014.) -  www.nn.hr

Sudski poslovnik (Narodne novine broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18 i 119/18) - www.nn.hr

Pravilnik o radu u sustavu eSpis (Narodne novine broj 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 112/17 i 119/18) – www.nn.hr

Zakon o sudskim pristojbama (Narodne novine broj 118/18) - www.nn.hr

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za radno mjesto zemljišnoknjižni referent za testiranje:

 

Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/10-pročišćeni tekst, 05/14-odluka Ustavnog suda broj: SuP-O-1/2014 od 14. siječnja 2014.) -  www.nn.hr

Sudski poslovnik (Narodne novine broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18 i 119/18) - www.nn.hr

Zemljišnoknjižni poslovnik (Narodne novine broj: 81/97, 109/02, 123/02, 153/02, 14/05 i 60/10) koji se odnosi na obavljanje poslova zemljišnoknjižnog referenta www.nn.hr

Zakon o zemljišnim knjigama (Narodne novine broj: 91/96, 114/01, 100/04, 107/07, 52/08, 55/13, 60/13 i 108/17) www.nn.hr.

 

Postupak testiranja kandidata za radna mjesta sudski savjetnik, administrativni referent – sudski zapisničar i zemljišnoknjižni referent - pravila testiranja i način bodovanja:

 

Testiranju mogu samo pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme.

 

Po dolasku na testiranje od svakog kandidata bit će zatraženo da predoči odgovarajuću identifikacijsku ispravu, radi utvrđenja identiteta kandidata. 

 

Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.

 

Nakon što se utvrdi identitet kandidata pristupit će se pismenoj provjeri znanja kandidata, a potom testiranju rada na računalu. 

 

               Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja. Za vrijeme testiranja rada na računalu i pismene provjere znanja i sposobnosti kandidati ne smiju:

 

koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama,

koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja,

razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red.

 

               Kandidati koji bi se ponašali neprimjereno ili bi prekršili jedno od gore navedenih pravila bit će udaljeni s testiranja, a njihov postignuti rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.

 

Pisana provjera znanja trajat će 20 minuta.

Pisani test bit će vrednovan bodovima od 0 do 10 bodova.

Svaki dio pismene provjere sadrži 10 zadataka, za točno rješenje svakog zadatka moguće je ostvariti 1 bod, a zadatak se može bodovati samo jednim punim bodom.

 

Pogrešno zaokružen odgovor moguće je ispraviti na način da se prekriži netočno zaokružen odgovor, te zaokruži točan odgovor, uz potvrdu točnog navoda vlastoručnim potpisom kandidata. Djelomično točni odgovori neće se priznavati kao točan odgovor.

Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili na testiranju ako su za svaki dio provjere znanja dobili najmanje 5 bodova, te tada mogu pristupiti drugom dijelu testiranja.

Po završenim pismenim provjerama kandidati/kinje za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar koji su iz svakog područja ostvarili najmanje 5 (pet) bodova, pristupaju drugoj fazi testiranja - provjeri znanja i sposobnosti te vještine pisanja uz uporabu računala u trajanju od 5 minuta (prijepis) i 3 minute (diktat).

Smatra se da je kandidat/kinja zadovoljio/la na provjeri rada na računalu ako je za unos teksta u prijepisu ostvario najmanje 5 bodova.

 

               Kandidati za radno mjesto sudski savjetnik i zemljišnoknjižni referent koji uspješno polože pismene testove, odnosno kandidati za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar koji uspješno polože pismene testove i testiranje rada na računalu, pristupit će razgovoru s Komisijom (intervju), na koji će biti pozvani putem kontakt

Rješenje o prijmu
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU
URED PREDSJEDNIKA

Broj: 7 Su-2941/2018
Split, 28 veljače 2019.


Predsjednica Općinskog suda u Splitu Marina Boko, na temelju odredbi članka 30. i 31. stavak 1. Zakona o sudovima (Narodne novine broj 28/13, 35/15, 82/15, 82/16, 67/18), te članka 52.  stavak 1. i 2., članka 61. i članka 63. stavak 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 34/11 – Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15 i 138/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2036/2012 i 61/17),  nakon provedenog postupka oglasa za prijam na određeno vrijeme jednog službenika na radno mjesto III vrste administrativnog referenta – sudskog zapisničara, jednog službenika na radno mjesto III vrste zemljišnoknjižnog referenta i jednog službenika na radno mjesto I vrste sudskog savjetnika, pokrenutog po službenoj dužnosti, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

            I Kandidatkinja JOSIPA BATINIĆ, sa završenom srednjom stručnom spremom, po zanimanju upravna referentica,  prima se u Općinski sud u Splitu na radno mjesto III vrste administrativni referent – sudski zapisničar, na određeno vrijeme, do povratka na rad odsutne službenice.

 

            II Kandidat IVAN ŽAJA, sa završenom srednjom stručnom spremom i specijalističkim diplomskim stručnim upravnim studijem, po zanimanju stručni specijalist javne uprave, prima se u Općinski sud u Splitu na radno mjesto III vrste zemljišnoknjižni referent, na određeno vrijeme, do povratka na rad odsutne službenice.

 

            III Kandidat SRĐAN DVORNIK, sa završenom visokom stručnom spremom VII stupnja, po zanimanju diplomirani pravnik, te s položenim pravosudnim ispitom, prima se u Općinski sud u Splitu na radno mjesto I vrste sudski savjetnik na određeno vrijeme, do povratka na rad odsutne službenice.

 

            IV Imenovanima se utvrđuje probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca od dana rasporeda na radno mjesto.

 

            V O danu stupanja na rad, rasporedu na radno mjesto i plaći donijet će se posebno rješenje.

 

            VI Kandidat Ivan Žaja položio je državni stručni ispit za višeg stručnog referenta dana 13. siječnja 2018. godine.

 

            VII  Kandidatkinja Josipa Batinić dužna je položiti državni stručni ispit najkasnije u roku od 6 (šest) mjeseci od isteka probnog rada. 

  

            VIII Žalba protiv rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme ne odgađa izvršenje rješenja.

 

Obrazloženje

 

Općinski sud u Splitu raspisao je oglas raspisala oglas za popunu radnih mjesta III vrste administrativnog referenta – sudskog zapisničara – 1 (jednog) izvršitelja/ice i zemljišnoknjižnog referenta - 1 (jednog) izvršitelja/ice, te radnog mjesta sudskog savjetnika - 1 (jednog) izvršitelja/ice, na određeno vrijeme, na određeno vrijeme radi zamjene odsutnih službenica, osnovom prethodnih odobrenja Ministarstva pravosuđa Klasa: 119-02/18-04/629,  Urbroj: 514-04-01-03-18-02 od 16. listopada 2018. godine,  Klasa: 119-02/18-04/672, Urbroj: 514-04-01-03-18-02 od 29. listopada 2018. godine i Klasa: 119-02/18-04/584 Urbroj: 514-04-01-03-18-02 od 27. rujna 2018. godine.

 

Oglas je objavljen dana 12. studenog  2018. godine na oglasnoj ploči i web stranici Općinskog suda u Splitu, web stranici Ministarstva uprave i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured Split.

 

Postupak prijema  u državnu službu na određeno vrijeme, u skladu s odredbama Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 78/17, dalje: Uredba) provodila je Komisija za provedbu oglasa (dalje: Komisija), imenovana odlukom predsjednice Općinskog suda u Splitu poslovni broj 7 Su-2941/18 od 28. studenog 2018.. Komisija je sastavila Izvješće o provedenom postupku od 19. veljače 2019. sa rang-listom kandidata koji su zadovoljili na provjeri znanja, sposobnosti i vještina i razgovoru (intervjuu), te navedeno dostavila predsjednici Općinskog suda u Splitu, radi izbora kandidata nakon provedenog postupka testiranja dana 07. veljače i 15. veljače 2019., sve u skladu s odredbom čl. 17. Uredbe.

 

Od strane Komisije utvrđeno je kako je na oglas za prijem podneseno ukupno 27 (dvadesetsedam) prijava za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar, od kojih 6 (šest) prijava nije udovoljavalo formalnim uvjetima iz oglasa, pa je osobama koje su poslale takve prijave putem Pododsjeka za kadrovske poslove dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na oglas, te ih obavijestila da nemaju pravo pristupiti testiranju. Od  ukupno 20 (dvadeset) kandidata prijavljenih na oglas koji su ispunjavali formalne uvjete i koji su putem web-stranice i oglasne ploče Općinskog suda u Splitu, te web-stranice Ministarstva uprave RH uredno obaviješteni o mjestu i vremenu, te sadržaju i načinu testiranja, 6 (šest) kandidata je pristupilo testiranju. 

 

Iz sadržaja Izvješća Komisije proizlazi da se testiranje za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar  sastojalo od provjere znanja i to poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i poznavanja ustroja poslovanja u sudu, te provjere poznavanja rada na računalu.  Svim kandidatima omogućen je uvid u testove u smislu čl. 21. Uredbe.

 

Na provedenom testiranju zadovoljile su 2 (dvije) kandidatkinje, koje su ostvarile 5 i više bodova u obje faze testiranja, nakon čega je Komisija, prema unaprijed utvrđenim pravilima, dana 15.veljače 2019. godine obavila razgovor (intervju) sa tim kandidatima.

           

Komisija je u razgovoru s kandidatima utvrdila interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi, kao i stečeno radno iskustvo u struci, te rezultate ostvarene u njihovom dotadašnjem radu.

 

Utvrđeno je da izabrana kandidatkinja Josipa Batinić ispunjava sve  uvjete za prijam i raspored na radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar.

 

Kandidatkinja Josipa Batinić bila je polaznica stručnog usavršavanja bez zasnivanja radnog odnosa kod stambenog upravitelja koje je obavljala do 4. prosinca 2018. godine. Ova kandidatkinja je na testiranju ostvarila 30 bodova i zauzela 1. mjesto na rang listi za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar. Kroz razgovor je ova kandidatkinja pokazala želju i sposobnost za obavljanje poslova ovog radnog mjesta, motiviranost za rad, te spremnost za daljnjim usavršavanjem s ciljem što kvalitetnijeg obavljanja poslova i radnih zadataka. Osobna prezentacija, kvalitete i kompetencije kandidata iskazane su i kroz broj bodova (10) koje je postigla u razgovoru s Komisijom za provedbu oglasa.

Nadalje, od strane Komisije utvrđeno je kako su na oglas za prijem podnesene ukupno 28 (dvadesetosam) prijava za radno mjesto zemljišnoknjižni referent, od kojih su 33 (tridesettri) prijave udovoljavale formalnim uvjetima iz oglasa, a 6 (šest) prijava nije udovoljavalo formalnim uvjetima iz oglasa, pa je osobama koje su poslale tu prijavu putem Pododsjeka za kadrovske poslove dostavljena pisana obavijest u kojoj su navedeni razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na oglas, te ih obavijestila da nemaju pravo pristupiti testiranju.

 

 Od  ukupno 22 (dvadesetdva) kandidata prijavljena na oglas koji su ispunjavali formalne uvjete  za radno mjesto zemljišnoknjižni referent i koji su putem web-stranice i oglasne ploče Općinskog suda u Splitu, te web-stranice Ministarstva uprave RH uredno obaviješteni o mjestu i vremenu, te sadržaju i načinu testiranja,  7 (sedam) kandidata je pristupilo testiranju.      

 

Iz sadržaja Izvješća Komisije proizlazi da se testiranje za radno mjesto zemljišnoknjižni referent  sastojalo se od dva dijela provjere znanja i to  poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i poznavanja ustroja poslovanja u sudu.  Svim kandidatima omogućen je uvid u testove u smislu čl. 21. Uredbe.

 

Na provedenom testiranju zadovoljilo je svih 7 (sedam) kandidata, koji su ostvarili 5 i više bodova na testiranju, nakon čega je Komisija, prema unaprijed utvrđenim pravilima, dana 15. veljače  2019. godine obavila razgovor (intervju) sa tim kandidatima.

           

Komisija je u razgovoru s kandidatima utvrdila interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi, kao i stečeno radno iskustvo u struci, te rezultate ostvarene u njihovom dotadašnjem radu.

 

Utvrđeno je da izabrani kandidat Ivan Žaja ispunjava sve uvjete za prijam i raspored na radno mjesto zemljišnoknjižni referent.

 

Iz priložene potvrde  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područne službe u Splitu od 17. travnja 2018. godine razvidno je da je Ivan Žaja bio polaznik stručnog osposobljavanja za rad kod Općinskog suda u Splitu u razdoblju od 21. studenog 2016. do 20. studenog 2017., koje je uspješno dovršio polaganjem državnog stručnog ispita za višeg stručnog referenta dana 13. siječnja 2018., što je utvrđeno pregledom svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu. Ivan Žaja je na testiranju ostvario sveukupno 29 bodova i zauzeo 1. mjesto na rang – listi kandidata za radno mjesto zemljišnoknjižni referent. Ovaj kandidat kroz razgovor pokazao je motivaciju za obavljanje poslova radnog mjesta zemljišnoknjižni referent, zainteresiranost za rad u državnoj službi, te želju za ostankom i napredovanjem u službi. Njegovo osobno predstavljanje i sposobnost komunikacije, uz ostale iskazane kompetencije, razvidne su iz postignutog broja bodova (10) u razgovoru s Komisijom za provedbu oglasa.

Nadalje, od strane Komisije utvrđeno je kako je na oglas za prijem podneseno ukupno 14 (četrnaest) prijava za radno mjesto sudski savjetnik, od kojih je 12 (dvanaest) prijava udovoljavalo formalnim uvjetima iz oglasa, a 2 (dvije) prijave nisu udovoljavale formalnim uvjetima iz oglasa, pa je osobama koje su poslale tu prijavu putem Pododsjeka za kadrovske poslove dostavljena pisana obavijest u kojoj su navedeni razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na oglas, te ih obavijestila da nemaju pravo pristupiti testiranju.

 

 Od  ukupno 12 (dvanaest) kandidata prijavljena na oglas koji su ispunjavali formalne uvjete  za radno mjesto sudski savjetnik i koji su putem web-stranice i oglasne ploče Općinskog suda u Splitu, te web-stranice Ministarstva uprave RH uredno obaviješteni o mjestu i vremenu, te sadržaju i načinu testiranja, 6 (šest) kandidata je pristupilo testiranju.           

 

Iz sadržaja Izvješća Komisije proizlazi da se testiranje za radno mjesto sudski savjetnik referent  sastojalo se od dva dijela i to poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere znanja iz parničnog, kaznenog, ovršnog i zemljišnoknjižnog postupka. Svim kandidatima omogućen je uvid u testove u smislu čl. 21. Uredbe.

 

Na provedenom testiranju zadovoljilo je svih 6 (šest) kandidata, koji su ostvarili 5 i više bodova na testiranju, nakon čega je Komisija, prema unaprijed utvrđenim pravilima, dana 15. veljače  2019. godine obavila razgovor (intervju) sa tim kandidatima.

           

Komisija je u razgovoru s kandidatima utvrdila interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi, kao i stečeno radno iskustvo u struci, te rezultate ostvarene u njihovom dotadašnjem radu.

 

Utvrđeno je da izabrani kandidat Srđan Dvornik ispunjava sve uvjete za prijam i raspored na radno mjesto sudski savjetnik.

 

Iz priložene potvrde  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područne službe u Splitu od 13. travnja 2017. godine razvidno je da Srđan Dvornik ima stečeno radno iskustvo na pravnim poslovima i to u razdoblju od 18. listopada 2013. do 29. travnja 2015. u javnobilježničkom uredu, a potom od 1. rujna 2016. godine u Banci Splitsko-dalmatinskoj u stečaju, gdje i danas radi. Pravosudni ispit kandidat je položio dana 19. listopada 2015. godine. Srđan Dvornik je na testiranju ostvario sveukupno 25 bodova i zauzeo 1./2. mjesto na  rang – listi kandidata za radno mjesto sudski savjetnik. Ovaj kandidat kroz razgovor pokazao je izniman interes za obavljanje poslova radnog mjesta sudskog savjetnika i za rad u državnoj službi. Njegovo osobno predstavljanje, sposobnost komunikacije  i stručne kvalifikacije za obavljanje poslova ovog radnog mjesta, uz ostale iskazane kompetencije, razvidne su iz postignutog broja bodova (10) u razgovoru s Komisijom za provedbu oglasa.

 

Na temelju svega iznesenog, predsjednica suda je, prije svega polazeći od objektivnog kriterija postignutih bodova na testiranju i razgovoru, odlučila da u državnu službu na određeno vrijeme na radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar primi kandidatkinju Josipu Batinić, kod koje je osobito cijenila pokazanu vještinu pisanja po diktatu i prijepisu, što je neophodno za obavljanje poslova radnog mjesta sudskog zapisničara.

 

Na radno mjesto zemljišnoknjižnog referenta, predsjednica suda odlučila je primiti kandidata Ivana Žaju, također temeljem objektivnog kriterija postignutih bodova na testiranju i razgovoru, posebno ocjenjujući završeno stručno usavršavanje upravo za zemljišnoknjižnog referenta, položen državni stručni ispit, te postignute dodatne dvije razine obrazovanja iz djelokruga upravih poslova od propisane stručnim uvjetom.

 

Konačno, na radno mjesto sudskog savjetnika na određeno vrijeme primljen je kandidat Srđan Dvornik, pri čemu je također cijenjena njegova pozicija na rang listi kandidata, već stečeno radno iskustvo na pravnim poslovima u različitim granama pravne struke.

 

Predsjednica je pri odluci posebno cijenila sadržaj zaprimljenog Izvješća Komisije uz Rang-listu kandidata, a rukovodila se i  interesima državne službe i potrebama ovog suda.           

 

Za izabrane kandidate Josipu Batinić, Ivana Žaju i Srđana Dvornika utvrđeno je da ne postoje zapreke za prijam u državnu službu navedene u članku 49. Zakona o državnim službenicima, te da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova radnih mjesta na koja su primljeni.

 

Probni rad je utvrđen temeljem odredbe članka 61. stavak 4. Zakona o državnim službenicima, a sukladno članku 61. stavak 1. citiranog Zakona, žalba protiv rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme ne odgađa izvršenje rješenja.                               

            U skladu s odredbom članka 61. stavak 7. Zakona o državnim službenicima ovo rješenje dostavlja se kandidatima prijavljenim na oglas javnom objavom na web stranici Općinskog suda u Splitu i web stranici Ministarstva uprave, a dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave.

 

            Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci rješenja.

 

U Splitu, 28. veljače 2019. godine

 

PREDSJEDNICA SUDA

 

      MARINA BOKO

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se podnosi putem Općinskog suda u Splitu, u tri istovjetna primjerka.

 

Dostaviti:

svim kandidatima putem web stranice Općinskog suda u Splitu i Ministarstva uprave RH

Odjelu za materijalno-financijsko poslovanje (računovodstvu) suda - ovdje,

u osobni očevidnik izabranih kandidata, putem zadužene službenice - ovdje, u Registar zaposlenih u javnom sektoru, putem zadužene službenice - ovdje, Ministarstvu pravosuđa RH, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, po izvršnosti rješenja,

u spis

Nova obavijest Apostille

Informacije Europske komisije i država članica Europske unije o sadržaju Uredbe o javnim ispravama (članak 21.) – zajednički tekst

 

 

Informacije o optjecaju određenih javnih isprava među državama članicama

 

U skladu s Uredbom EU-a kojom se promiče slobodno kretanje građana, od 16. veljače 2019. unutar EU-a određene se javne isprave i njihove ovjerene preslike izuzimaju od legalizacije i formalnosti u pogledu apostilla. Za određene isprave (vidjeti podebljano u nastavku) možete zatražiti višejezični standardni obrazac kako ih ne biste morali prevoditi, a ovjereni prijevod iz bilo koje države članice EU-a u svakom se slučaju mora prihvatiti.

Izuzeće od legalizacije i formalnosti u pogledu apostilla primjenjuje se samo na isprave i njihove ovjerene preslike koje su izdala javna tijela države članice i koje su podnesene javnim tijelima druge države članice.

Također, izuzeće se primjenjuje samo na isprave kojima se potvrđuje jedna ili više činjenica navedenih u nastavku. Podebljanim slovima naznačene su isprave za koje postoji višejezični standardni obrazac. Uzmite u obzir da se svi obrasci ne izdaju u svim državama članicama.

rođenje

smrt

činjenica da je osoba živa

ime

sklapanje braka, sposobnost za sklapanje braka i bračno stanje

razvod, zakonska rastava ili poništenje braka

registrirano partnerstvo, sposobnost za sklapanje registriranog partnerstva i status registriranog partnerstva

razvrgnuće registriranog partnerstva, zakonska rastava ili poništenje registriranog partnerstva

roditeljstvo ili posvojenje

prebivalište i/ili boravište

državljanstvo

nepostojanje kaznene evidencije

kandidiranje ili glasanje na izborima za Europski parlament ili na lokalnim izborima u drugoj državi članici

 

Republika Hrvatska primjenjuje Uredbu o javnim ispravama na sljedeće isprave:

1. rodni list

2. smrtni list

3. vjenčani list

4. potvrda o slobodnom bračnom stanju

5. potvrda o životnom partnerstvu

6. uvjerenje o prebivalištu i/ili boravištu

7. potvrda o nepostojanju kaznene evidencije

8. potvrda za kandidiranje ili glasanje na izborima za Europski parlament ili na lokalnim izborima u drugoj državi članici

Isprave broj 1-5 izdaju matični uredi, ispravu broj 6 izdaju policijske postaje, ispravu broj 7 izdaje Ministarstvo pravosuđa, a ispravu broj 8 izdaje Ministarstvo uprave.

Naime, središnja tijela za primjenu Uredbe o javnim ispravama na području Republike Hrvatske u okviru propisanih djelokruga, odnosno za javne isprave iz svoje nadležnosti, jesu Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo uprave i Ministarstvo unutarnjih poslova.

Nadalje, na području Europske unije riječ je o:

             ispravama koje je izdao sud ili službenik suda

             upravnim ispravama

             javnobilježničkim ispravama

             službenim potvrdama koje su stavljene na privatne isprave

             diplomatskim i konzularnim ispravama.

Višejezični standardni obrazac može se upotrijebiti samo u drugoj državi članici te se mora podnijeti zajedno s javnom ispravom kojoj je priložen.

Ako država članica dopušta predočenje ovjerene preslike javne isprave umjesto izvornika, tijela te države članice moraju prihvatiti ovjerenu presliku iz države članice u kojoj je javna isprava izdana.

Više informacija o Uredbi s višejezičnim standardnim obrascima možete pronaći na Europskom portalu e-pravosuđe: https://beta.e-justice.europa.eu/551/EN/public_documents

 

 

PREUZMI - OKRUŽNICA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA.PDF


Natječaj Čistač Čistačica u SS u Trogiru

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU


   Broj; 7 Su-350/2019

   Split, 20. veljače 2019.


Na temelju članka 45. i 138. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11 – Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2036/2012 i 61/17) i članka 4. stavka 3. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine br. 112/17, 12/18 i 2/19),  uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa, Klasa: 119-02/19-04/77, Urbroj: 514-04-01-01-01-19-02 od 4. veljače 2019. godine, Općinski sud u Splitu raspisuje

 


                                                                   O G L A S

 

za prijam namještenika na neodređeno vrijeme

                                                            Stalna služba u Trogiru

ODJELJAK ZA POMOĆNO-TEHNIČKE POSLOVE

 

Namještenik IV. vrste – čistač/čistačica – 1 (jedan) izvršitelj/ica

 

 Stručni uvjeti:

-  završena niža stručna sprema ili osnovna škola

-  najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

 

 Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati  opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

 

Radni odnos se ne može zasnovati s osobom za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 49. Zakona o državnim službenicima. 

 

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.                   

 

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola. 


Kandidat se prima uz obvezni probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca.

 

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

 

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Uz prijavu, kandidati/kinje su dužni/e priložiti:

- životopis

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi-preslika svjedodžbe,

-  preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),

                        

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave oglasa na web-stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/). Oglas će biti objavljen i putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu Općinski sud u Splitu, Ex vojarna Sv. Križ, Dračevac, 21000 Split, s naznakom: »Prijava na oglas  prijam u radni odnos namještenika na neodređeno vrijeme – 7 Su-350/2019«.

 

Kandidatom prijavljenim na oglas smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz oglasa. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

 

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na oglas, o čemu mu/joj se dostavlja pisana obavijest putem elektroničke pošte ili poštom.

 

Osoba koja prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja dužna se u prijavi pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo po jednakim uvjetima.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine", broj 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata ("Narodne novine", broj 33/92, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine", broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona  o  pravima  hrvatskih  branitelja  iz  Domovinskog  rata  i  članova  njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine", 33/92, 57/92 - Uredba o dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96 – Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji, 82/01, 94/01 – Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji, 103/03 i 148/13), dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o priznatom statusu.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanja osoba sa invaliditetom ("Narodne novine", broj 157/13 i 152/14), uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

 

Komisiju za provedbu oglasa (u daljnjem tekstu: Komisija) imenuje predsjednica Općinskog suda u Splitu. Komisija utvrđuje popis kandidata/kinja prijavljenih oglas koji/e ispunjavaju formalne uvjete, te ih upućuje na razgovor (intervju).

 

Za kandidate prijavljene na oglas za popunu slobodnog radnog mjesta, koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se razgovor (intervju).

 

U razgovoru (intervjuu) s kandidatima Komisija utvrđuje znanja, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad kandidata u državnoj službi, te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.

 

Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 – 10.

 

Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je dobio najmanje 5 bodova.

 

Obavijest o vremenu i mjesta održavanja razgovora (intervjua) bit će se najmanje pet dana prije objavljena na web stanici (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/).

 

Kandidat/kinja koji nije pristupio/la razgovoru smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

 

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava oglasom bit će objavljeni na web stranici Općinskog suda u Splitu istovremeno s objavom oglasa.

 

            Izabrani kandidat/kinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije sklapanja ugovora o radu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, te izvornike dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustajanjem od zasnivanja radnog odnosa. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Općinski sud u Splitu.

 

            Odluka o izboru kandidata dostavlja se javnom objavom na web stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/), a dostava svim kandidatima se smatra izvršenom osmoga dana od dana javne objave.  Protiv odluke o izboru kandidata, kandidat u postupku ima pravo prigovora predsjednici Općinskog suda u Splitu u roku od osam dana od dana dostave odluke.

 

            Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na razgovoru (intervjuu) ili praktičnoj provjeri, predsjednica suda obustavit će postupak po ovom oglasu.

 

 

                                                                                              Općinski sud u Splitu

 

 OPIS POSLOVA I PODATCI O PLAĆI

OGLAS

za zapošljavanje namještenika na neodređeno vrijeme

 

OPĆINSKI SUD U SPLITU

ODJELJAK ZA POMOĆNO-TEHNIČKE POSLOVE

ČISTAČ/ČISTAČICA

 

OPIS POSLOVA

Obavlja dnevno čišćenje sudskih prostorija i sudskog inventara u sudskoj zgradi zemljišnoknjižnom odjelu, stalnim službama i sudskim prostorijama, služeći se na racionalan način sredstvima za čišćenje. Dužan/na je pažljivo rukovati spisima i sudskim pismenima na sudačkim i službeničkim stolovima za vrijeme čišćenja, te održavati čistoću vanjskog prostora sudske zgrade.

PODATCI O PLAĆI

Plaću radnog mjesta namještenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Podaci o plaći radnog mjesta propisani su člankom 4., stavak c., točka 1. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (NN 37/01, 38/01, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 91/05, 131/05, 140/05, 81/06, 11/07, 47/07,109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21710, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 65/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15, 100/15, 71/18).

OPĆINSKI SUD U SPLITU

 

 

Obavijest Apostille

Informacije Europske komisije i država članica Europske unije o sadržaju Uredbe o javnim ispravama (članak 21.) – zajednički tekst

 

 

Informacije o optjecaju određenih javnih isprava među državama članicama

 

U skladu s Uredbom EU-a kojom se promiče slobodno kretanje građana, od 16. veljače 2019. unutar EU-a određene se javne isprave i njihove ovjerene preslike izuzimaju od legalizacije i formalnosti u pogledu apostilla. Za određene isprave (vidjeti podebljano u nastavku) možete zatražiti višejezični standardni obrazac kako ih ne biste morali prevoditi, a ovjereni prijevod iz bilo koje države članice EU-a u svakom se slučaju mora prihvatiti.

Izuzeće od legalizacije i formalnosti u pogledu apostilla primjenjuje se samo na isprave i njihove ovjerene preslike koje su izdala javna tijela države članice i koje su podnesene javnim tijelima druge države članice.

Također, izuzeće se primjenjuje samo na isprave kojima se potvrđuje jedna ili više činjenica navedenih u nastavku. Podebljanim slovima naznačene su isprave za koje postoji višejezični standardni obrazac. Uzmite u obzir da se svi obrasci ne izdaju u svim državama članicama.

rođenje

smrt

činjenica da je osoba živa

ime

sklapanje braka, sposobnost za sklapanje braka i bračno stanje

razvod, zakonska rastava ili poništenje braka

registrirano partnerstvo, sposobnost za sklapanje registriranog partnerstva i status registriranog partnerstva

razvrgnuće registriranog partnerstva, zakonska rastava ili poništenje registriranog partnerstva

roditeljstvo ili posvojenje

prebivalište i/ili boravište

državljanstvo

nepostojanje kaznene evidencije

kandidiranje ili glasanje na izborima za Europski parlament ili na lokalnim izborima u drugoj državi članici

 

Republika Hrvatska primjenjuje Uredbu o javnim ispravama na sljedeće isprave:

1. rodni list

2. smrtni list

3. vjenčani list

4. potvrda o slobodnom bračnom stanju

5. potvrda o životnom partnerstvu

6. uvjerenje o prebivalištu i/ili boravištu

7. potvrda o nepostojanju kaznene evidencije

8. potvrda za kandidiranje ili glasanje na izborima za Europski parlament ili na lokalnim izborima u drugoj državi članici

Isprave od 1-5 izdaju matični uredi, ispravu pod 6 izdaju policijske postaje, a isprave od 7-8 izdaje Ministarstvo pravosuđa. Naime, središnja tijela za primjenu Uredbe o javnim ispravama na području Republike Hrvatske su Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo uprave i Ministarstvo unutarnjih poslova.

Nadalje, na području Europske unije riječ je o:

             ispravama koje je izdao sud ili službenik suda

             upravnim ispravama

             javnobilježničkim ispravama

             službenim potvrdama koje su stavljene na privatne isprave

             diplomatskim i konzularnim ispravama.

Višejezični standardni obrazac može se upotrijebiti samo u drugoj državi članici te se mora podnijeti zajedno s javnom ispravom kojoj je priložen.

Ako država članica dopušta predočenje ovjerene preslike javne isprave umjesto izvornika, tijela te države članice moraju prihvatiti ovjerenu presliku iz države članice u kojoj je javna isprava izdana.

Više informacija o Uredbi s višejezičnim standardnim obrascima možete pronaći na Europskom portalu e-pravosuđe: https://beta.e-justice.europa.eu/551/EN/public_documents

 


PREUZMI - OKRUŽNICA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA.PDF