Ispravak rješenja ZK referenti
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU
SPLIT
URED PREDSJEDNIKA

 
   Broj: 7 Su-3380/2018
   Split,  15. svibnja 2019. godine

Predsjednica Općinskog suda u Splitu, na temelju odredbe članka 5. stavak 2. Sudskog poslovnika (Narodne novine broj 37/14,  49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18), članka 29. stavak 1. Zakona o sudovima (Narodne novine broj 28/13, 33/15, 82/15 i  82/16, 67/18) i članka 104. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine broj 47/09), donosi

R J E Š E N J E
o ispravku rješenja

I U zaglavlju rješenja Općinskog suda u Splitu poslovni broj 7 Su-3380/2018 od 14. svibnja 2019. o izboru kandidata za radno mjesto zemljišnoknjižni referent, u retku 6. i 7., umjesto teksta "sudskog savjetnika (osam izvršitelja)", treba stajati tekst "zemljišnoknjižnog referenta (jedanaest izvršitelja)".

II Ispravak pogreške proizvodi pravni učinak od dana od kojeg proizvodi pravni učinak rješenje koje se ispravlja.

Obrazloženje

    U zaglavlju rješenja Općinskog suda u Splitu poslovni broj 7 Su-3380/2018 od 14. svibnja 2019. godine o izboru kandidata za radno mjesto zemljišnoknjižni referent, pogrešno je upisano radno mjesto za prijam u državnu službu, tako da u retku 6. i 7. umjesto teksta "sudskog savjetnika (osam izvršitelja)", treba stajati tekst "zemljišnoknjižnog referenta (jedanaest izvršitelja)".

    Slijedom navedenog, a sukladno članku 104. Zakona o općem upravnom postupku, odlučeno je kao u izreci rješenja.
                                                                                             PREDSJEDNICA SUDA

                                                                                                      MARINA BOKO


UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja može se u roku od 15 dana od dostave rješenja izjaviti žalba Odboru za državnu službu putem Općinskog suda u Splitu.
                              
            
Dostaviti:
1.    Ministarstvu uprave elektroničkim putem u PDF formatu, radi javne objave na web stranici
2.    Kandidatima, javnom objavom
3.    Odsjeku za financijsko-materijalno poslovanje – ovdje
4.    U registar zaposlenih u javnom sektoru, putem zadužene službenice - ovdje
5.    Arhiva Su - ovdje
Rješenje o izboru - sudski savjetnici
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU
SPLIT


URED PREDSJEDNIKA

   Broj: 7 Su-3380/2018
   Split,  14. svibnja 2019. godine

RJEŠENJE O IZBORU KANDIDATA

Predsjednica Općinskog suda u Splitu Marina Boko, na temelju odredbi članka 52., 52. a. i 63. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 34/11 – Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15 i 138/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2036/2012 i 61/17 – u daljnjem tekstu ZDS), nakon provedenog cjelokupnog postupka javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto sudskog savjetnika (osam izvršitelja),  objavljenog 21. prosinca 2018. u službenom glasilu Republike Hrvatske Narodnim novinama broj 116/18, te zaprimljenog Izvješća o provedenom postupku uz Rang – listu kandidata poslovni broj  7 Su-3380/2018 od 12. travnja 2019. godine, koje je sačinjeno od strane Komisije za provedbu javnog natječaja,

r i j e š i l a   j e

    I Kandidatkinje: BOŽICA - JELENA ALJINOVIĆ PRANČIĆ magistra prava,  PETRA ARNERIĆ DRAGIČEVIĆ diplomirana pravnica, MAJA KARAMAN GRBAVAC diplomirana pravnica, DORIS KRIVIĆ magistra prava, NIVES MEŠIN MASLE, diplomirana pravnica, IVA MRKONJIĆ LJUŠANIN magistra prava, SANJA VRGOČ diplomirana pravnica i DANIRA VUJEVIĆ diplomirana pravnica,  sve s položenim pravosudnim ispitom, izabrane su u državnu službu na neodređeno vrijeme u Općinski sud u Splitu na radno mjesto I vrste, sudski savjetnik.

    II Po izvršnosti rješenja o izboru kandidata donijet će se rješenje o rasporedu na radno mjesto, kojim će se utvrditi dan početka rada, raspored na radno mjesto, ostvareni radni staž, trajanje probnog rada  i plaća izabranih kandidatkinja iz točke I izreke rješenja.

Obrazloženje

Na temelju odobrenja, suglasnosti Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Uprave za organizaciju pravosuđa Klasa: 119-02/18-04/853, Urbroj: 514-04-01-03-18-03 za popunu radnih mjesta sukladno Planu prijma u državnu službu za pravosudna tijela u 2018. godini od 17. prosinca 2018. godine, ovaj sud je, u okviru postupka prije raspisivanja javnog natječaja iz članka 45.c ZDS-a, provjerio u web-aplikaciji CIRCA ima li na raspolaganju Vladi službenika koji ispunjavaju uvjete za raspored na radno mjesto sudskog savjetnika koje treba popuniti.

Po izvršenoj provjeri putem web-aplikacije CIRCA da se na raspolaganju Vladi RH ne nalaze službenici koji ispunjavaju uvjete stručne spreme i struke za radno mjesto sudskog savjetnika, ovaj sud je dana 20. prosinca 2018. raspisao javni natječaj za popunu radnog mjesta I vrste sudskog savjetnika (osam izvršitelja) na neodređeno vrijeme. Natječaj je objavljen u Narodnim Novinama broj 116/18 dana 21. prosinca 2018., web stranici Općinskog suda u Splitu, oglasnoj ploči ovog suda, web stranici Ministarstva uprave i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured Split.

Postupak javnog natječaja u skladu s odredbama Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 78/17, dalje: Uredba) provodila je Komisija za provedbu javnog natječaja (dalje: Komisija), imenovana odlukom predsjednice Općinskog suda u Splitu poslovni broj 7 Su-3380/2018 od 11. veljače 2019. godine. Komisija je sastavila Izvješće o provedenom postupku od 12. travnja 2019. godine i priložila rang – listu kandidata koji su zadovoljili na provjeri znanja, sposobnosti i vještina te razgovoru (intervjuu), a potom navedeno dostavila predsjednici Općinskog suda u Splitu, radi izbora kandidata nakon provedenog postupka testiranja dana 16. ožujka i 6. travnja 2019., sve u skladu s odredbom članka 17. Uredbe.

Od strane Komisije utvrđeno je kako su u otvorenom natječajnom roku za prijem prijava podnesene 33 (tridesettri) prijave za radno mjesto sudski savjetnik. Od toga 4 (četiri) prijave nisu ispunjavale formalne uvjete iz javnog natječaja, pa je osobama koje su poslale predmetne prijave putem Pododsjeka za kadrovske poslove dostavljena pisana obavijest u kojoj su navedeni razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenima na natječaj te ih je obavijestila da nemaju pravo pristupiti testiranju. Od  ukupno 29 (dvadesetdevet)  kandidata prijavljenih na javni natječaj koji su ispunjavali formalne uvjete i koji su putem web-stranice i oglasne ploče Općinskog suda u Splitu, te web-stranice Ministarstva uprave RH uredno obaviješteni o mjestu i vremenu, te sadržaju i načinu testiranja, testiranju  je pristupilo 20 (dvadeset) kandidata.   

Iz sadržaja Izvješća Komisije proizlazi da se testiranje za radno mjesto sudski savjetnik sastojalo od dva dijela provjere znanja poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere znanja iz parničnog, ovršnog, ostavinskog, kaznenog i zemljišnoknjižnog postupka. Nakon testiranja svim kandidatima omogućen je uvid u testove, u smislu čl. 21. Uredbe.

Na provedenom testiranju zadovoljilo je svih 20 (dvadeset) kandidata, koji su ostvarili 5 (pet) i više bodova na svim područjima testiranja, nakon čega je Komisija, prema unaprijed utvrđenim pravilima, s istima obavila razgovor (intervju).
   
Komisija je u razgovoru s kandidatima utvrdila interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidatkinja za rad u državnoj službi, kao i stečeno radno iskustvo u struci, te rezultate ostvarene u njihovom dotadašnjem radu.

    Nakon provedenog razgovora, Komisija je, u skladu s ovlastima i obvezama iz članka 15. Uredbe, utvrdila Rang-listu kandidata za radno mjesto sudski savjetnik, prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja, sposobnosti i vještina te razgovoru.

Prilikom izbora kandidata  za popunu radnog mjesta sudski savjetnik posebno su ocijenjeni rezultati provedenog cjelokupnog testiranja, stečeno radno iskustvo, sadržaj zaprimljenog Izvješća s prijedlozima Komisije uz Rang-listu kandidata, a rukovodilo se i  interesima državne službe i potrebama ovog suda.

Nakon što je izvršen uvid u dokumentaciju priloženu uz prijavu na natječaj i dostavljenu rang listu kandidata za radno mjesto sudski savjetnik, na neodređeno vrijeme izabrane su kandidatkinje Božica – Jelena Aljinović Prančić, Nives Mešin Masle, Sanja Vrgoč, Danira Vujević, Maja Karaman Grbavac, Doris Krivić, Petra Arnerić Dragičević i Iva Mrkonjić Ljušanin.

 Ove kandidatkinje su ostvarile najbolje rezultate na testiranju i zauzele slijedeća mjesta na rang listi za radno mjesto sudski savjetnik: Božica – Jelena Aljinović Prančić, Nives Mešin Masle, Sanja Vrgoč i Danira Vujević 1./2./3./4. mjesto, Maja Karaman Grbavac i Doris Krivić 5./6. mjesto,  Petra Arnerić Dragičević 7. mjesto, a Iva Mrkonjić Ljušanin 8. mjesto.

Na izvršeni izbor kandidata utjecalo je i stečeno dugogodišnje radno iskustvo kod Općinskog suda u Splitu. Naime, izabrane kandidatkinje već su duži niz godina službenice ovog suda na određeno vrijeme i raspoređene na poslove sudskog savjetnika i imaju ostvaren neprekidni radni staž u instituciji: Božica - Jelena Aljinović Prančić u trajanju od 6 godina i 6 mjeseci, Nives Mešin Masle, Danira Vujević i Maja Karaman Grbavac u trajanju od po 8 godina i 5 mjeseci,  Sanja Vrgoč u trajanju od 7 godina i 10 mjeseci, Doris Krivić u trajanju od 4 godine i 5 mjeseci, Petra Arnerić Dragičević u trajanju od 5 godina i 7 mjeseci, a Iva Mrkonjić Ljušanin u trajanju od 4 godine i 6 mjeseci.
 
 Za vrijeme rada na određeno vrijeme kod ovog suda gore imenovane kandidatkinje su uspješno obavljale poslove radnog mjesta sudskog savjetnika, pa je stoga opravdano zaključiti da će iste s obzirom na rezultate ostvarene na testiranju, te s obzirom na stečeno dugogodišnje radno iskustvo, rezultate ostvarene u dosadašnjem radu i korektan odnos sa strankama i suradnicima, uspješno obavljati poslove i radne zadatke radnog mjesta sudskog savjetnika.

Također je na kraju potrebno istaknuti da su izabrane kandidatkinje u svom radu iskazale primjerenu djelotvornost, učinkovitost, preciznost, odgovornost i visok stupanj radne etike. Odnos kandidatkinja sa suradnicima i strankama je izrazito korektan i profesionalan, te u skladu s pravilima ponašanja i etičkim načelima. Osobna prezentacija, kvalitete i kompetencije izabranih kandidatkinja iskazane su i kroz broj bodova (9 i 10) postignut u razgovoru s Komisijom za provedbu javnog natječaja.
    Na temelju Izvješća Komisije, predsjednica suda je ocijenila da je postupak prijma proveden u skladu sa Zakonom o državnim službenicima uz primjenu Uredbe, a potom i u skladu sa Obavijesti o testiranju u postupku prijma u državnu službu u Općinski sud u Splitu i uputama kandidatima.

Stoga je predsjednica suda, vodeći računa o gore iznijetom, izvršila odabir iz rang lista predloženih kandidatkinja, koristeći svoje diskrecijsko pravo odabira najkvalitetnijih kandidata, te donijela  rješenje o izboru kandidatkinja Božice – Jelene Aljinović Prančić, Nives Mešin Masle, Sanje Vrgoč, Danire Vujević, Maje Karaman Grbavac, Doris Krivić Petre Arnerić Dragičević i Iva Mrkonjić Ljušanin u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto sudski savjetnik. 
    Prije donošenja rješenja za ove kandidatkinje je u smislu članka 18. Uredbe, pribavljena dokumentacija i utvrđeno da za iste ne postoje zapreke za prijam u državnu službu, navedene u čl. 49. ZDS-a.  Nadalje su izabrane kandidatkinje, sukladno citiranom članku Uredbe, dostavile ovom sudu uvjerenje da se protiv njih ne vodi kazneni postupak izdano od Općinskog suda u Splitu, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje su izabrane.

    Slijedom navedenog, a temeljem odredbi članaka 52. stavak 1., 52. a  i 63. ZDS-a, odlučeno je kao u izreci rješenja.

    U skladu s odredbom članka 52. stavak 2. ZDS-a ovo rješenje dostavlja se kandidatima prijavljenim na javni natječaj javnom objavom na web stranici Općinskog suda u Splitu i web stranici Ministarstva uprave, a dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave.

PREDSJEDNICA SUDA
MARINA BOKO


UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se podnosi putem Općinskog suda u Splitu, u tri istovjetna primjerka.

Dostaviti:
-    svim kandidatima putem web stranice Općinskog suda u Splitu i Ministarstva uprave RH
-    Odjelu za financijsko-materijalno poslovanje (računovodstvu) suda - ovdje, po izvršnosti rješenja,
-    u osobni očevidnik izabranih kandidatkinja, putem zadužene službenice - ovdje, po izvršnosti rješenja,
-    u Registar zaposlenih u javnom sektoru, putem zadužene službenice - ovdje, po izvršnosti rješenja,
-    Ministarstvu pravosuđa RH, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, po izvršnosti rješenja,
-    u spis poslovni broj 7 Su-3380/2018
Rješenje o izboru - sudski zapisničari
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU
SPLIT

URED PREDSJEDNIKA

   Broj: 7 Su-3380/2018
   Split,  14. svibnja 2019. godine

RJEŠENJE O IZBORU KANDIDATA

Predsjednica Općinskog suda u Splitu Marina Boko, na temelju odredbi članka 52., 52. a. i 63. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 34/11 – Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15 i 138/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2036/2012 i 61/17 – u daljnjem tekstu ZDS),  nakon provedenog cjelokupnog postupka javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara (deset izvršitelja),  objavljenog 21. prosinca 2018. u službenom glasilu Republike Hrvatske Narodnim novinama broj 116/18, te zaprimljenog Izvješća o provedenom postupku uz Rang – listu kandidata poslovni broj  7 Su-3380/2018 od 12. travnja 2019. godine, koje je sačinjeno od strane Komisije za provedbu javnog natječaja,

r i j e š i l a   j e

    I Kandidati: ANELA BOSNIĆ ekonomist, MIRJANA BUDIMIR upravni referent, JEROLIMA ČULIĆ upravni referent,TAJDI NAJEV administrativni tajnik, NEDA PEČNJAK birotehnički stručni radnik, SNJEŽANA PETROVSKI ekonomist, DRAGICA PIVAC birotehničar, FRANKA ŠALOV špedicijsko-agencijski tehničar, SNJEŽANA VLAŠIĆ ekonomist i ANTONIO ZOROTOVIĆ poslovni tajnik, svi s položenim državnim stručnim ispitom, izabrani su u državnu službu na neodređeno vrijeme u Općinski sud u Splitu na radno mjesto III vrste, administrativni referent – sudski zapisničar.

    II Po izvršnosti rješenja o izboru kandidata donijet će se rješenje o rasporedu na radno mjesto, kojim će se utvrditi dan početka rada, raspored na radno mjesto, ostvareni radni staž, trajanje probnog rada  i plaća izabranih kandidata iz točke I izreke rješenja.

Obrazloženje

Na temelju odobrenja, suglasnosti Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Uprave za organizaciju pravosuđa Klasa: 119-02/18-04/853, Urbroj: 514-04-01-03-18-03 za popunu radnih mjesta sukladno Planu prijma u državnu službu za pravosudna tijela u 2018. godini od 17. prosinca 2018. godine, ovaj sud je, u okviru postupka prije raspisivanja javnog natječaja iz članka 45.c ZDS-a, provjerio u web-aplikaciji CIRCA ima li na raspolaganju Vladi službenika koji ispunjavaju uvjete za raspored na radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara koje treba popuniti.

Po izvršenoj provjeri putem web-aplikacije CIRCA da se na raspolaganju Vladi RH ne nalaze službenici koji ispunjavaju uvjete stručne spreme i struke za radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara, ovaj sud je dana 20. prosinca 2018. raspisao javni natječaj za popunu radnog mjesta III vrste administrativnog referenta – sudskog zapisničara (deset izvršitelja) na neodređeno vrijeme. Natječaj je objavljen u Narodnim Novinama broj 116/18 dana 21. prosinca 2018., web stranici Općinskog suda u Splitu, oglasnoj ploči ovog suda, web stranici Ministarstva uprave i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured Split.

Postupak javnog natječaja u skladu s odredbama Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 78/17, dalje: Uredba) provodila je Komisija za provedbu javnog natječaja (dalje: Komisija), imenovana odlukom predsjednice Općinskog suda u Splitu poslovni broj 7 Su-3380/2018 od 11. veljače 2019. godine. Komisija je sastavila Izvješće o provedenom postupku od 12. travnja 2019.  godine i priložila rang – listu kandidata koji su zadovoljili na provjeri znanja, sposobnosti i vještina te razgovoru (intervjuu), a potom navedeno dostavila predsjednici Općinskog suda u Splitu, radi izbora kandidata nakon provedenog postupka testiranja dana 16. ožujka i 6. travnja 2019., sve u skladu s odredbom članka 17. Uredbe.

Od strane Komisije utvrđeno je kako je u otvorenom natječajnom roku za prijem prijava podnesena 61 (šezdesetjedna) prijava za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar. Od toga 12 (dvanaest) prijava nije ispunjavalo formalne uvjete iz javnog natječaja, pa je osobama koje su poslale predmetne prijave putem Pododsjeka za kadrovske poslove dostavljena pisana obavijest u kojoj su navedeni razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenima na natječaj te ih je obavijestila da nemaju pravo pristupiti testiranju. Od  ukupno 49 (četrdesetdevet)  kandidata prijavljenih na javni natječaj koji su ispunjavali formalne uvjete i koji su putem web-stranice i oglasne ploče Općinskog suda u Splitu, te web-stranice Ministarstva uprave RH uredno obaviješteni o mjestu i vremenu, te sadržaju i načinu testiranja, testiranju  je pristupilo 27 (dvadesetsedam) kandidata.   

Iz sadržaja Izvješća Komisije proizlazi da se testiranje za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar sastojalo od dvije faze: prva faza sadržavala je dva dijela provjere znanja i to poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske te poznavanja ustroja i  poslovanja u sudu, a druga faza sadržavala je provjeru poznavanja rada na računalu – pisanje po diktatu u trajanju od 3 minute i prijepis teksta u trajanju od 5 minuta. Nakon testiranja svim kandidatima omogućen je uvid u testove, u smislu čl. 21. Uredbe.

Na provedenom testiranju zadovoljilo je 18 (osamnaest) kandidata, koji su ostvarili 5 (pet) i više bodova na svim područjima testiranja, nakon  čega je Komisija, prema unaprijed utvrđenim pravilima, obavila razgovor (intervju) sa tim kandidatima.
   
Komisija je u razgovoru s kandidatima utvrdila interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi, kao i stečeno radno iskustvo u struci, te rezultate ostvarene u njihovom dotadašnjem radu.

    Nakon provedenog razgovora, Komisija je, u skladu s ovlastima i obvezama iz članka 15. Uredbe, utvrdila Rang-listu kandidata za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar, prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja, sposobnosti i vještina te razgovoru.

Prilikom izbora kandidata za popunu radnog mjesta administrativnog referenta – sudskog zapisničara posebno su ocijenjeni rezultati provedenog cjelokupnog testiranja, sadržaj zaprimljenog Izvješća Komisije uz Rang-listu kandidata, a rukovodilo se i  interesima državne službe i potrebama ovog suda.

Nakon što je izvršen uvid u dokumentaciju priloženu uz prijavu na natječaj, rezultate testiranja  i dostavljenu rang listu kandidata za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar, na neodređeno vrijeme izabrani su kandidati: Anela Bosnić, Mirjana Budimir, Jerolima Čulić, Tajdi Najev, Neda Pečnjak, Snježana Petrovski, Dragica Pivac, Franka Šalov, Snježana Vlašić i Antonio Zorotović.

Izabrani kandidati za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar zauzeli su slijedeća mjesta na rang listi:  Jerolima Čulić 1. mjesto, Snježana Vlašić 2. mjesto, Mirjana Budimir i Franka Šalov 3/4. mjesto, Dragica Pivac i Antonio Zorotović 6/7. mjesto, Tajdi Najev i Neda Pečnjak 8/9. mjesto, Snježana Petrovski 10. mjesto, a Anela Bosnić 11/12/13. mjesto, s tim da su se osobito istaknuli prilikom osobne prezentacije i iskazivanja stečenih kompetencija pred Komisijom za provedbu javnog natječaja (9 i 10 bodova). Svi kandidati ispunjavaju propisane uvjete natječaja, a osim postignutog rezultata na testiranju, posebno je uzeto u obzir stečeno radno iskustvo i položen državni stručni ispit za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar. Naime, gore navedeni kandidati su državni službenici na određeno vrijeme kod Općinskog suda u Splitu i raspoređeni upravo na poslove administrativnog referenta – sudskog zapisničara. Isti već imaju dugogodišnji  ostvaren radni staž u instituciji i to: Jerolima Čulić u trajanju od 2 godine i 7 mjeseci, Snježana Vlašić u trajanju od 2 godine i 3 mjeseca, Mirjana Budimir u trajanju od 9 godina i 4 mjeseca, Franka Šalov u trajanju od 16 godina i 2 mjeseca, Dragica Pivac u trajanju od 8 godina i 6 mjeseci, Tajdi Najev u trajanju od 9 godina, Neda Pečnjak u trajanju od 8 godina i 5 mjeseci, Snježana Petrovski u trajanju od 7 godina i 5 mjeseci, Anela Bosnić u trajanju od 16 godina i 2 mjeseca, a kandidat Antonio Zorotović obavlja poslove sudskog zapisničara na određeno vrijeme od 1. listopada 2018. godine, s tim da je prethodno bio polaznik stručnog usavršavanja kod ovog suda koje je uspješno dovršio polaganjem državnog stručnog ispita.
Poslove sudskog zapisničara svi izabrani kandidati kao službenici suda obavljaju iznimno uspješno posjeduju sve potrebno stručno znanje za obavljanje tih poslova te su položili državni stručni ispit.

U razgovoru s Komisijom kandidati su iskazali interes za nastavak rada u državnoj službi, želju za daljnjim  usavršavanjem i stručnim napredovanjem, kao i izrazitu volju za pravodobnim, učinkovitim i uspješnim obavljanjem povjerenih im poslova, što je razvidno i iz broja bodova (9 i 10) koje je ovim kandidatima  na intervjuu dodijelila Komisija za provedbu javnog natječaja. 

Stoga je opravdano zaključiti da će imenovani kandidati, s obzirom na rezultate ostvarene na testiranju, te stečeno dugogodišnje radno iskustvo, rezultate ostvarene u dosadašnjem radu, profesionalan i korektan odnos sa strankama i suradnicima, uspješno obavljati poslove i radne zadatke radnog mjesta administrativnog referenta – sudskog zapisničara.
Na temelju Izvješća Komisije, predsjednica suda je ocijenila da je postupak prijma proveden u skladu sa Zakonom o državnim službenicima uz primjenu Uredbe, a potom i u skladu sa Obavijesti o testiranju u postupku prijma u državnu službu u Općinski sud u Splitu i uputama kandidatima.
 
    Stoga je predsjednica suda, koristeći svoje diskrecijsko pravo odabira najkvalitetnijih kandidata, vodeći računa o mišljenju Komisije, stečenom dugogodišnjem  iskustvu u državnoj službi i stečenim kompetencijama, izvršila odabir iz rang liste predloženih kandidata prema zauzetim pozicijama na istoj, te donijela  rješenje o izboru u  državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara kako je to navedeno u točki I izreke.

    Prije donošenja rješenja za navedene kandidate,u smislu članka 18. Uredbe, pribavljena je dokumentacija i utvrđeno da za iste ne postoje zapreke za prijam u državnu službu, navedene u čl. 49. ZDS-a.  Nadalje su kandidati, sukladno citiranom članku Uredbe, dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje su izabrani.

    Slijedom navedenog, a temeljem odredbi članaka 52. stavak 1., 52. a  i 63. ZDS-a, odlučeno je kao u izreci rješenja.

    U skladu s odredbom članka 52. stavak 2. ZDS-a ovo rješenje dostavlja se kandidatima prijavljenim na javni natječaj javnom objavom na web stranici Općinskog suda u Splitu i web stranici Ministarstva uprave, a dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave.

PREDSJEDNICA SUDA

MARINA BOKO


UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se podnosi putem Općinskog suda u Splitu, u tri istovjetna primjerka.

Dostaviti:
-    svim kandidatima putem web stranice Općinskog suda u Splitu i Ministarstva uprave RH
-    Odjelu za financijsko-materijalno poslovanje (računovodstvu) suda - ovdje, po izvršnosti rješenja,
-    u osobni očevidnik izabranih kandidata, putem zadužene službenice - ovdje, po izvršnosti rješenja,
-    u Registar zaposlenih u javnom sektoru, putem zadužene službenice - ovdje, po izvršnosti rješenja,
-    Ministarstvu pravosuđa RH, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, po izvršnosti rješenja,
-    u spis poslovni broj 7 Su-3380/2018
Rješenje o izboru - ZK referenti
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU
SPLIT
URED PREDSJEDNIKA


   Broj: 7 Su-3380/2018
   Split, 14. svibnja 2019. godine


RJEŠENJE O IZBORU KANDIDATA

Predsjednica Općinskog suda u Splitu Marina Boko, na temelju odredbi članka 52., 52. a. i 63. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 34/11 – Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15 i 138/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2036/2012 i 61/17 – u daljnjem tekstu ZDS), nakon provedenog cjelokupnog postupka javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto sudskog savjetnika (osam izvršitelja),  objavljenog 21. prosinca 2018. u službenom glasilu Republike Hrvatske Narodnim novinama broj 116/18, te zaprimljenog Izvješća o provedenom postupku uz Rang – listu kandidata poslovni broj  7 Su-3380/2018 od  12. travnja 2019. godine, koje je sačinjeno od strane Komisije za provedbu javnog natječaja,


r i j e š i l a   j e

    I Kandidati JOSIPA DOMAZET upravni referent i stručna prvostupnica javne uprave, IVANA KALINIĆ BALIĆ farmaceutski tehničar i stručna prvostupnica menadžmenta informacijskih sustava, IVANA LELA upravni i birotehnički stručni radnik, LUCIJA MADUNIĆ ekonomist, IVANA MARIĆ ekonomist, KATICA PERIĆ ekonomski stručni radnik, NADA SESARTIĆ ekonomski tehničar, SIBILINA ŠABIĆ tehničar elektroenergetike i bachelor prava, IVAN UDOVIČIĆ ekonomist i ANA UNKOVIĆ  suradnik u sredstvima informiranja i upravni pravnik, svi s položenim državnim stručnim ispitom, te ANTEA MARIJANOVIĆ upravni referent bez položenog državnog stručnog ispita, izabrani su u državnu službu na neodređeno vrijeme u Općinski sud u Splitu na radno mjesto III vrste, zemljišnoknjižni referent.

    II Po izvršnosti rješenja o izboru kandidata donijet će se rješenje o rasporedu na radno mjesto, kojim će se utvrditi dan početka rada, raspored na radno mjesto, ostvareni radni staž, trajanje probnog rada  i plaća izabranih kandidata iz točke I izreke rješenja.

Obrazloženje

Na temelju odobrenja, suglasnosti Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Uprave za organizaciju pravosuđa Klasa: 119-02/18-04/853, Urbroj: 514-04-01-03-18-03 za popunu radnih mjesta sukladno Planu prijma u državnu službu za pravosudna tijela u 2018. godini od 17. prosinca 2018. godine, ovaj sud je, u okviru postupka prije raspisivanja javnog natječaja iz članka 45.c ZDS-a, provjerio u web-aplikaciji CIRCA ima li na raspolaganju Vladi službenika koji ispunjavaju uvjete za raspored na radno mjesto zemljišnoknjižnog referenta koje treba popuniti.

Po izvršenoj provjeri putem web-aplikacije CIRCA da se na raspolaganju Vladi RH ne nalaze službenici koji ispunjavaju uvjete stručne spreme i struke za radno mjesto zemljišnoknjižnog referenta, ovaj sud je dana 20. prosinca 2018. raspisao javni natječaj za popunu radnog mjesta III vrste zemljišnoknjižnog referenta (jedanaest izvršitelja) na neodređeno vrijeme. Natječaj je objavljen u Narodnim Novinama broj 116/18 dana 21. prosinca 2018. godine, web stranici Općinskog suda u Splitu, oglasnoj ploči ovog suda, web stranici Ministarstva uprave i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured Split.

Postupak javnog natječaja u skladu s odredbama Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 78/17, dalje: Uredba) provodila je Komisija za provedbu javnog natječaja (dalje: Komisija), imenovana odlukom predsjednice Općinskog suda u Splitu poslovni broj 7 Su-3380/2018 od 11. veljače 2019. godine. Komisija je sastavila Izvješće o provedenom postupku od  12. travnja 2019. godine i priložila rang – listu kandidata koji su zadovoljili na provjeri znanja, sposobnosti i vještina te razgovoru (intervjuu), a potom navedeno dostavila predsjednici Općinskog suda u Splitu, radi izbora kandidata nakon provedenog postupka testiranja dana 16. ožujka i 6. travnja 2019., sve u skladu s odredbom članka 17. Uredbe.

Od strane Komisije utvrđeno je kako je u otvorenom natječajnom roku za prijem prijava podneseno pristiglo 110 (stodeset) prijava za radno mjesto zemljišnoknjižni referent. Od toga 23 (dvadesettri) prijave nisu ispunjavale formalne uvjete iz javnog natječaja, pa je osobama koje su poslale predmetne prijave putem Pododsjeka za kadrovske poslove dostavljena pisana obavijest u kojoj su navedeni razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenima na natječaj te ih je obavijestila da nemaju pravo pristupiti testiranju. Od  ukupno 87 (osamdesetsedam)  kandidata prijavljenih na javni natječaj koji su ispunjavali formalne uvjete i koji su putem web-stranice i oglasne ploče Općinskog suda u Splitu, te web-stranice Ministarstva uprave RH uredno obaviješteni o mjestu i vremenu, te sadržaju i načinu testiranja, testiranju  su pristupila 44 (četrdesetčetiri) kandidata za ovo radno mjesto.   

Iz sadržaja Izvješća Komisije proizlazi da se testiranje za radno mjesto zemljišnoknjižni referent  sastojalo od dva dijela provjere znanja i to poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske te poznavanja ustroja i  poslovanja u sudu. Nakon testiranja svim kandidatima omogućen je uvid u testove, u smislu čl. 21. Uredbe.

Na provedenom testiranju zadovoljilo je 35 (tridesetpet) kandidata, koji su ostvarili 5 (pet) i više bodova na svim područjima testiranja, nakon čega je Komisija, prema unaprijed utvrđenim pravilima, s istima obavila razgovor (intervju).
   
Komisija je u razgovoru s kandidatima utvrdila interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi, kao i stečeno radno iskustvo u struci, te rezultate ostvarene u njihovom dotadašnjem radu.

    Nakon provedenog razgovora, Komisija je, u skladu s ovlastima i obvezama iz članka 15. Uredbe, utvrdila Rang-listu kandidata za radno mjesto zemljišnoknjižni referent, prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja, sposobnosti i vještina te razgovoru.

Prilikom izbora kandidata  za popunu radnog mjesta zemljišnoknjižni referent posebno su ocijenjeni rezultati provedenog cjelokupnog testiranja, sadržaj zaprimljenog Izvješća Komisije uz Rang-listu kandidata, a rukovodilo se i  interesima državne službe i potrebama ovog suda.

Nakon što je izvršen uvid u dokumentaciju priloženu uz prijavu na natječaj i dostavljenu rang listu kandidata za radno mjesto zemljišnoknjižni referent na neodređeno vrijeme izabrani su kandidati Josipa Domazet, Ivana Kalinić Balić, Ivana Lela, Lucija Madunić, Ivana Marić, Antea Marijanović, Katica Perić, Nada Sesartić, Sibilina Šabić, Ivan Udovičić i Ana Unković. Kandidatkinje Lucija Madunić i Ana Unković postigle su najveći mogući broj bodova (30) na testiranju te zauzele 1/2. mjesto na rang listi, kandidatkinje Ivana Lela i Ivana Marić postigle su svaka po 29 bodova i zauzele 3/4. mjesto na rang listi, kandidatkinje Ivana Kalinić Balić i Nada Sesartić ostvarile su po 28 bodova i zauzele 5/6. mjesto na rang listi, kandidatkinje Antea Marijanović, Katica Perić i Sibilina Šabić postigle su svaka po 27 bodova i zauzele 7/8/9. mjesto, a kandidati Josipa Domazet i Ante Udovičić  postigli su 25 bodova i zauzeli 11/12. mjesto na rang listi kandidata.

Osim najbolje ostvarenih rezultata na testiranju, imenovani kandidati ispunjavaju sve propisane uvjete natječaja, a posebno je uzeto u obzir stečeno radno iskustvo i  dodatne kompetencije za obavljanje poslova zemljišnoknjižnog referenta,  jer su svi izabrani kandidati službenici Općinskog suda u Splitu.

Naime, kandidati Ivana Lela, Ivana Marić, Nada Sesartić, Ivan Udovičić i Ana Unković imaju ostvaren radni staž na poslovima zemljišnoknjižnog referenta u instituciji Općinskog suda u Splitu u trajanju preko 12 godina, položen državni stručni ispit za radno mjesto zemljišnoknjižnog referenta i položen poseban stručni ispit za ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta. Kandidatkinja Lucija Madunić ima ostvaren radni staž u Općinskom sudu u Splitu u trajanju od 10 godina i 9 mjeseci na poslovima zemljišnoknjižnog referenta, te položen državni stručni ispit za zemljišnoknjižnog referenta. Kandidatkinja Katica Perić ima ostvaren radni staž na poslovima zemljišnoknjižnog referenta u trajanju od 10 godina i 10 mjeseci, položen državni stručni ispit za radno mjesto zemljišnoknjižnog referenta i položen poseban stručni ispit za ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta. Službenice ovog suda Ivana Kalinić Balić i Josipa Domazet obavljaju poslove zemljišnoknjižnog referenta na određeno vrijeme od 21. rujna 2015. godine (3 godine i 7 mjeseci radnog staža u instituciji) te imaju položen državni stručni ispit za radno mjesto zemljišnoknjižnog referenta. Kandidatkinja Sibilina Šabić bila je polaznica stručnog usavršavanja kod Općinskog suda u Splitu za obavljanje poslova višeg zemljišnoknjižnog referenta u razdoblju od 17. listopada 2016. do 16. listopada 2017. godine koje je uspješno dovršila polaganjem državnog stručnog ispita, da bi potom obavljala poslove sudskog referenta – sudskog ovršitelja na određeno vrijeme u razdoblju od 21. prosinca 2017. do 30. rujna 2018. godine. Od dana 1. listopada 2018. godine Sibilina Šabić obavlja poslove zemljišnoknjižnog referenta na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla. I kandidatkinja Antea Marijanović službenica je ovog suda na određeno vrijeme i raspoređena na poslove administrativnog referenta – sudskog zapisničara koje obavlja od 18. rujna 2017. godine. 

Stoga je opravdano zaključiti da će svi izabrani kandidati s obzirom na rezultate ostvarene na testiranju, te s obzirom na stečeno dugogodišnje radno iskustvo, rezultate ostvarene u dosadašnjem radu i korektan odnos sa strankama i suradnicima, uspješno obavljati poslove i radne zadatke službeničkog mjesta zemljišnoknjižnog referenta.

Također je na kraju potrebno istaknuti da su izabrani kandidati u svom radu iskazali primjerenu djelotvornost, učinkovitost, preciznost, odgovornost i visok stupanj radne etike. Odnos ovih kandidata sa suradnicima i strankama je izrazito korektan i profesionalan, te u skladu s pravilima ponašanja i etičkim načelima. Osobna prezentacija, kvalitete i kompetencije izabrane kandidatkinje iskazana i kroz broj bodova (10) postignut u razgovoru s Komisijom za provedbu javnog natječaja.

Konačno, kandidatkinja  koja se u prijavi za natječaj pozvala na pravo prednosti pri zapošljavanju jer je osoba s invaliditetom sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine 157/13, 152/14 i 39/18), uz prijavu je priložila rješenje Centra za socijalnu skrb o pravu na osobnu invalidninu, što ne predstavlja dokaz o invaliditetu sukladno odredbi članka 9. stavak 3. citiranog Zakona, pa stoga nema pravo na ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja na natječaju. Osim toga, citirana odredba članka 9. propisuje obvezu davanja prednosti pri zapošljavanju osobi s invaliditetom samo pod jednakim uvjetima, što kod ove kandidatkinje nije slučaj jer je ostvarila ukupno 19 bodova i zauzela 29/30/31. mjesto na rang listi kandidata.
    Na temelju Izvješća Komisije, predsjednica suda je ocijenila da je postupak prijma proveden u skladu sa Zakonom o državnim službenicima uz primjenu Uredbe, a potom i u skladu sa Obavijesti o testiranju u postupku prijma u državnu službu u Općinski sud u Splitu i uputama kandidatima.

    Stoga je predsjednica suda, vodeći računa o gore iznijetom te o prijedlogu Komisije, izvršila odabir iz rang lista predloženih kandidata, koristeći svoje diskrecijsko pravo odabira najkvalitetnijih kandidata te donijela rješenje o izboru kandidata za radno mjesto zemljišnoknjižni referent na neodređeno vrijeme, kako je to navedeno u točki I izreke.

Prije donošenja rješenja za navedene kandidate, u smislu članka 18. Uredbe, pribavljena je dokumentacija i utvrđeno da za iste ne postoje zapreke za prijam u državnu službu, navedene u čl. 49. ZDS-a.  Nadalje su, sukladno citiranom članku Uredbe, kandidati dostavili ovom sudu uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje su izabrani.

    Slijedom navedenog, a temeljem odredbi članaka 52. stavak 1., 52. a  i 63. ZDS-a, odlučeno je kao u izreci rješenja.

    U skladu s odredbom članka 52. stavak 2. ZDS-a ovo rješenje dostavlja se kandidatima prijavljenim na javni natječaj javnom objavom na web stranici Općinskog suda u Splitu i web stranici Ministarstva uprave, a dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave.

PREDSJEDNICA SUDA

MARINA BOKO


UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se podnosi putem Općinskog suda u Splitu, u tri istovjetna primjerka.

Dostaviti:
-    svim kandidatima putem web stranice Općinskog suda u Splitu i Ministarstva uprave RH
-    Odjelu za financijsko-materijalno poslovanje (računovodstvu) suda - ovdje, po izvršnosti rješenja,
-    u osobni očevidnik izabranih kandidata, putem zadužene službenice - ovdje, po izvršnosti rješenja,
-    u Registar zaposlenih u javnom sektoru, putem zadužene službenice - ovdje, po izvršnosti rješenja,
-    Ministarstvu pravosuđa RH, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, po izvršnosti rješenja,
-    u spis poslovni broj 7 Su-3380/2018
Odluka o izboru kandidata - tehničko održavanje
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU

21000 SPLIT
URED PREDSJEDNIKA

   Broj: 7 Su –105/2019
   Split,  18. travnja 2019. godine

            Predsjednica Općinskog suda u Splitu Marina Boko, u postupku za popunu radnog mjesta III vrste, namještenika na poslovima tehničkog održavanja na neodređeno vrijeme, po oglasu objavljenom dana 30. siječnja 2019. godine  na web stranici Općinskog suda u Splitu, oglasnoj ploči tog suda  i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, temeljem prethodne suglasnosti Ministarstva pravosuđa RH Klasa: 119-02/19-04/24, Urbroj: 514-04-01-01-01-19-02 od 16. siječnja 2019., odredbi članka 31. u svezi sa člankom 29. točka 13. Zakona o sudovima (Narodne novine broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18), odredbi članka 138. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 34/11 – Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 i 61/17), te odredbi članaka 4. i 5. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine broj 112/17, 12/18 i 2/19), donosi

O D L U K U
o izboru kandidata


I Po oglasu za popunu radnog mjesta namještenika III vrste – namještenik na poslovima tehničkog održavanja na neodređeno vrijeme izabran je kandidat BRANKO GUDELJ, sa završenom srednjom stručnom spremom tehničke struke, zanimanje rukovatelj samohodnim graditeljskim poslovima, i radnim iskustvom u trajanju od 9 (devet) godina, 1 (jedan) mjesec i 12 (dvanaest) dana.

II S izabranim kandidatom sklopit će se Ugovor o radu s obveznim probnim rokom od dva mjeseca, sukladno Zakonu o radu, Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike i Pravilniku o unutarnjem redu Općinskog suda u Splitu.

III Poziva se izabrani kandidat da u roku od 8 dana od primitka ove Odluke dostavi Uvjerenje o radnoj sposobnosti za radno mjesto namještenik na poslovima tehničkog održavanja.

Obrazloženje

Općinski sud u Splitu je po dobivenoj suglasnosti Ministarstva pravosuđa RH Klasa: Klasa: 119-02/19-04/24, Urbroj: 514-04-01-01-01-19-02 od 16. siječnja 2019. godine raspisao oglas za popunu radnog mjesta III vrste - namještenika na poslovima tehničkog održavanja, jedan izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezan probni rad od dva mjeseca. Oglas je objavljen dana 30. siječnja 2019. godine na web stranici Općinskog suda u Splitu, oglasnoj ploči suda, te oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Odlukom poslovni broj 7 Su-105/2019 od 7. ožujka 2019. godine, predsjednica Općinskog suda u Splitu imenovala je Komisiju za provedbu navedenog oglasa (u daljnjem tekstu: Komisija).

Komisija je provela postupak oglasa prema odredbama Zakona o državnim službenicima, Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi, Kolektivnog ugovora te drugim povezanim propisima, te je, nakon provedenog cjelokupnog postupka, dostavila predsjednici ovog suda završno Izvješće o provedenom postupku (u daljnjem tekstu: Izvješće) uz Rang – listu kandidata, na temelju odredbi članka 15. i 17. Uredbe.

Iz izvješća Komisije proizlazi da je u otvorenom roku prijavu podnijelo 5 (pet) kandidata, od čega 2 (dvije) prijave nisu ispunjavale formalne uvjete, pa je osobama koje su poslale predmetne prijave dostavljena pisana obavijest u kojoj su navedeni razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom prijavljenim na oglas te ih obavijestila da nemaju pravo pristupiti razgovoru.

Komisija je utvrdila popis kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete, ukupno 3 (tri) kandidata, te je iste pozvala na testiranje putem razgovora o njihovim sposobnostima, interesima i motivaciji za rad u državnoj službi.

Prema Izvješću Komisije razgovoru obavljenom dana 28. ožujka 2019. godine  pristupila su 2 (dva), a jedan kandidat nije pristupio razgovoru, niti se opravdao, čime je odustao od postupka za prijem na radno mjesto namještenika na poslovima tehničkog održavanja i više se ne smatra kandidatom u postupku prijema.

Testiranje se sastojalo od razgovora o interesima i motivaciji te stečenom iskustvu u radu. Komisija je ocjenjivala razgovor s kandidatom bodovima od 1-10.

Nakon provedenog razgovora, Komisija je, u skladu s ovlastima i obvezama iz članka 15. Uredbe, utvrdila Rang-listu kandidata za radno mjesto namještenika na poslovima tehničkog održavanja prema broju bodova ostvarenih na razgovoru, iz koje proizlazi da je kandidat Branko Gudelj ostvario  10 (deset) bodova na razgovoru.

Na osnovu dostavljene Rang-liste predsjednica Općinskog suda u Splitu izvršila je izbor kandidata koji prema priloženoj dokumentaciji i broju bodova ostvarenom na intervjuu ispunjava uvjete za radno mjesto namještenika na poslovima tehničkog održavanja i čiji izbor je predložila Komisija.
Prilikom izbora kandidata za popunu ovog radnog mjesta namještenika posebno su ocijenjeni rezultati provedenog razgovora, sadržaj zaprimljenog Izvješća Komisije uz Rang-listu kandidata, a rukovodilo se i  interesima državne službe i potrebama ovog suda, osobito uzimajući u obzir da je kandidat Branko Gudelj zadovoljio na razgovoru, te da isti ispunjava traženi uvjet od najmanje jedne godine radnog iskustva u struci. Naime, prednost ovom kandidatu dana je zbog ostvarenog radnog staža u trajanju od 9 (devet) godina, 1 (jednog) mjeseca i 12 (dvanaest) dana, uglavnom na poslovima tehničke struke i poslovima domara, koji su pretežito jednaki poslovima namještenika za tehničko održavanje u sudu.

Stoga je, a s obzirom da je ocijenjeno da je postupak prijema proveden pravilno i zakonito, predsjednica suda, na temelju uvodno citiranih propisa, donijela odluku o izboru kandidata Branka Gudelja za prijam na rad u Općinski sud u Splitu na radno mjesto namještenika na poslovima tehničkog održavanja na neodređeno vrijeme.

Nakon toga je nepostojanje zapreka za rad u sudu izabranog kandidata, sukladno odredbama članka 18. Uredbe – provjerom u kaznenoj evidenciji Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske i uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti izabranog kandidata. 

PREDSJEDNICA SUDA
  MARINA BOKO


POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove odluke može se predsjednici Općinskog suda u Splitu izjaviti prigovor u roku od 8 (osam) dana od dana dostave javnom objavom. Prigovor se podnosi neposredno, preporučeno poštom, u dva istovjetna primjerka, ili usmenom izjavom na zapisnik.

Dna:
-    Svim kandidatima javnom objavom na http://sudovi.pravosudje.hr/osst/
-    Odsjeku za materijalno-financijsko poslovanje (računovodstvu) suda
-    u osobni očevidnik izabranog kandidata, putem zadužene službenice
-    u Registar zaposlenih u javnom sektoru, putem zadužene službenice
-    Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49
-    u spis
Odluka o izboru kandidata
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU

21000 SPLIT
URED PREDSJEDNIKA

   Broj: 7 Su –350/2019 
   Split, 18. travnja 2019. godine

            Predsjednica Općinskog suda u Splitu Marina Boko, u postupku za popunu radnog mjesta namještenika IV vrste – čistač/čistačica  u Stalnoj službi u Trogiru Općinskog suda u Splitu, na neodređeno vrijeme, po oglasu objavljenom dana 20. veljače 2019. godine  na web stranici Općinskog suda u Splitu, oglasnoj ploči tog suda  i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, temeljem prethodne suglasnosti Ministarstva pravosuđa RH Klasa: 119-02/19-04/77, Urbroj: 514-04-01-01-01-19-02 od 4. veljače 2019. godine, odredbi članka 31. u svezi s člankom 29. točka 13. Zakona o sudovima (Narodne novine broj 28/13, 33/15, 82/15 i 82/16, 67/18), odredbi članka 138. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 34/11 – Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 i 61/17), te odredbi članaka 4. i 5. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine broj 112/17, 12/18 i 2/19), donosi

O D L U K U
o izboru kandidata


I Po oglasu za popunu radnog mjesta namještenika IV vrste – čistač/čistačica na neodređeno vrijeme u Stalnoj službi u Trogiru Općinskog suda u Splitu izabrana je kandidatkinja MILEVA VIŠIĆ, sa završenom srednjom stručnom spremom – ugostiteljski-turistički radnik, i radnim iskustvom u trajanju od 14 (četrnaest) godina, 11 (jedanaest) mjeseci i 22 (dvadesetdva) dana.

II S izabranom kandidatkinjom sklopit će se Ugovor o radu s obveznim probnim rokom od dva mjeseca, sukladno Zakonu o radu, Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike i Pravilniku o unutarnjem redu Općinskog suda u Splitu.

Obrazloženje

Općinski sud u Splitu je po dobivenoj suglasnosti Ministarstva pravosuđa Klasa: 119-02/19-04/77, Urbroj: 514-04-01-01-01-19-02 od 4. veljače 2019. godine raspisao oglas za popunu radnog mjesta IV vrste - namještenika na poslovima čistača/čistačice, jedan izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme u Stalnoj službi u Trogiru, uz obvezan probni rad od dva mjeseca. Oglas je objavljen dana 20. veljače 2019. godine na web stranici Općinskog suda u Splitu, oglasnoj ploči suda, te oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Odlukama poslovni broj 7 Su-350/2019 od  7. ožujka i 26. ožujka 2019. godine, predsjednica Općinskog suda u Splitu imenovala je Komisiju za provedbu navedenog javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Komisija).

Komisija je provela postupak oglasa prema odredbama Zakona o državnim službenicima, Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi, Kolektivnog ugovora te drugim povezanim propisima, te je, nakon provedenog cjelokupnog postupka, dostavila predsjednici ovog suda završno Izvješće o provedenom postupku (u daljnjem tekstu: Izvješće) uz Rang – listu kandidata, na temelju odredbi članka 15. i 17. Uredbe.

Iz izvješća Komisije proizlazi da je u otvorenom roku prijavu podnijelo 8 (osam) kandidata, od čega 1 (jedna) prijava nije ispunjavala formalne uvjete, pa je osobi koja je  poslala predmetnu prijavu dostavljena pisana obavijest u kojoj su navedeni razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas te da nema pravo pristupiti razgovoru.

Komisija je utvrdila popis kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete, ukupno 7 (sedam) kandidata, te je iste pozvala na testiranje putem razgovora o njihovim sposobnostima, interesima i motivaciji za rad u državnoj službi.

Prema Izvješću Komisije razgovoru obavljenom dana 28. ožujka 2019. godine  je pristupilo 5 (pet) kandidata, a 2 (dva) kandidata nisu pristupili razgovoru, niti se opravdali, čime su odustali od postupka za prijem na radno mjesto čistačica i više se ne smatraju kandidatima u postupku prijema.

Testiranje se sastojalo od razgovora o interesima i motivaciji te stečenom iskustvu u radu. Komisija je ocjenjivala razgovor s kandidatima bodovima od 1-10.

Nakon provedenog razgovora, Komisija je, u skladu s ovlastima i obvezama iz članka 15. Uredbe, utvrdila Rang-listu kandidata za radno mjesto namještenika na poslovima čistača/čistačice prema broju bodova ostvarenih na razgovoru, iz koje proizlazi da je kandidatkinja Mileva Višić ostvarila maksimalan broj bodova (10) na razgovoru.

Na osnovu dostavljene Rang-liste predsjednica Općinskog suda u Splitu izvršila je izbor između kandidata koji su ostvarili najviše bodova na razgovoru.
Prilikom izbora kandidata za popunu radnog mjesta namještenika na poslovima čistača/čistačice posebno su ocijenjeni rezultati provedenog razgovora, sadržaj zaprimljenog Izvješća Komisije uz Rang-listu kandidata, a rukovodilo se i  interesima državne službe i potrebama ovog suda, osobito uzimajući u obzir da je kandidatkinja Mileva Višić dobila najveći broj bodova od strane Komisije i zauzela 1. mjesto na Rang listi kandidata, te da ista ispunjava traženi uvjet od najmanje jedne godine radnog iskustva za poslove čistača. Naime, navedena kandidatkinja ima ostvaren radni staž u trajanju 14 (četrnaest) godina, 11 (jedanaest) mjeseci i 22 (dvadesetdva) dana, uglavnom na poslovima čišćenja.

Stoga je, a s obzirom da je ocijenjeno da je postupak prijema proveden pravilno i zakonito, predsjednica suda, na temelju uvodno citiranih propisa, donijela odluku o izboru kandidatkinje Mileve Višić za prijam na rad u Općinski sud u Splitu na radno mjesto namještenika IV vrste – čistačica, na neodređeno vrijeme.

Nakon toga je nepostojanje zapreka za rad u sudu izabrane kandidatkinje, sukladno odredbama članka 18. Uredbe – provjerom u kaznenoj evidenciji Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske i uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti izabrane kandidatkinje. 

PREDSJEDNICA SUDA
MARINA BOKO


POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove odluke može se predsjednici Općinskog suda u Splitu izjaviti prigovor u roku od 8 (osam) dana od dana dostave javnom objavom. Prigovor se podnosi neposredno, preporučeno poštom, u dva istovjetna primjerka, ili usmenom izjavom na zapisnik.

Dna:
-    Svim kandidatima javnom objavom na http://sudovi.pravosudje.hr/osst/
-    Odjelu za materijalno-financijsko poslovanje (računovodstvu) suda
-    u osobni očevidnik izabrane kandidatkinje, putem zadužene službenice
-    u Registar zaposlenih u javnom sektoru, putem zadužene službenice
-    Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49
-    u spis
Obavijest o testiranju
REPUBLIKA   HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU

KOMISIJA ZA PROVEDBU OGLASA
 
   Broj: 7 Su-3249/2018
   Split,  15. travnja 2019. godine  

OBAVIJEST KANDIDATIMA
O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE
POSTUPKA TESTIRANJA

prijavljenim na oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u
Općinski sud u Splitu,

Na temelju članka 10. i 11. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine Republike Hrvatske broj 78/17, dalje Uredba), povodom raspisanog oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme na radna mjesta III vrste zemljišnoknjižni referent 7 (sedam) izvršitelj/ica, objavljenog na web-stanici Ministarstva uprave, web stranici Općinskog suda u Splitu, oglasnoj ploči Općinskog suda u Splitu i web-stranici nadležne službe za zapošljavanje, sve dana 15. veljače 2019., pozivaju se na testiranje kandidati koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju propisane i u oglasu objavljene uvjete.

Testiranje kandidata za radna mjesta zemljišnoknjižni referent održat će se u prostoriji Po2 (Ovršna pisarnica) Općinskog suda u Splitu, na adresi ex Vojarna Sv. Križ, Dračevac, dana 30. travnja 2019. godine (utorak) s početkom u 10,15 sati.

Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete ili nisu podnijele pravovremene i uredne prijave na oglas, ne smatraju se kandidatima i bit će o tome pisano obaviještene.

Za kandidata koji nije pristupio testiranju, smatrat će se  da je povukao prijavu na oglas.

1.    Sadržaj testiranja za radno mjesto zemljišnoknjižni referent:

a)    Pismena provjera znanja:
-    Poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske -pismeni test sa 10 pitanja
-    Poznavanje ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske -pismeni test sa 10 pitanja   
b)    Razgovor (intervju) kandidata s komisijom za provedbu oglasa.


2.    Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za radna mjesta zemljišnoknjižni referent:

-    Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/10-pročišćeni tekst, 05/14-odluka Ustavnog suda broj: SuP-O-1/2014 od 14. siječnja 2014.) -  www.nn.hr
-    Sudski poslovnik (Narodne novine broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18  i 119/18) - www.nn.hr
-    Zemljišnoknjižni poslovnik (Narodne novine broj: 81/97, 109/02, 123/02, 153/02, 14/05 i 60/10) koji se odnosi na obavljanje poslova zemljišnoknjižnog referenta www.nn.hr
-    Zakon o zemljišnim knjigama (Narodne novine broj 91/96, 114/01, 100/04, 107/07, 52/08, 55/13, 60/13 i 108/17) www.nn.hr.

3.    Postupak testiranja kandidata za radna mjesta zemljišnoknjižni referent, pravila testiranja i način bodovanja:

Testiranju mogu samo pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme.

Po dolasku na testiranje od svakog kandidata bit će zatraženo da predoči odgovarajuću identifikacijsku ispravu, radi utvrđenja identiteta kandidata. 

Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na oglas za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.

Nakon što se utvrdi identitet kandidata pristupit će se pismenoj provjeri znanja kandidata. 

      Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja. Za vrijeme pismene provjere znanja i sposobnosti kandidati ne smiju:

a)    koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama,
b)    koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
c)    napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja,
d)    razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red.

     Kandidati koji bi se ponašali neprimjereno ili bi prekršili jedno od gore navedenih pravila bit će udaljeni s testiranja, a njihov postignuti rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.

Testiranje za radno mjesto zemljišnoknjižni referent - pisani test  provjere poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i pisani test poznavanja ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske trajat će 20 minuta. Pisani test bit će vrednovan bodovima od 0 do 10 bodova. Svaki dio pismene provjere sadrži 10 zadataka, za točno rješenje svakog zadatka moguće je ostvariti 1 bod, a zadatak se može bodovati samo jednim punim bodom. Pogrešno zaokružen odgovor moguće je ispraviti na način da se prekriži netočno zaokružen odgovor, te zaokruži točan odgovor, uz potvrdu točnog navoda vlastoručnim potpisom kandidata. Djelomično točni odgovori neće se priznavati kao točan odgovor. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili na testiranju ako su za svaki dio provjere znanja dobili najmanje 5 bodova.

    Kandidati za radno mjesto zemljišnoknjižni referent  koji uspješno polože pismene testove pristupit će razgovoru s Komisijom (intervju), na koji će biti pozvani putem kontakt telefona prijavljenog na testiranju, s početkom određenim u tom telefonskom kontaktu. 

Komisija kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi, te utvrđuje i stečeno radno iskustvo u struci i rezultate ostvarene u njihovu dotadašnjem radu. Rezultati razgovora bit će vrednovani na isti način kao i pisani test, odnosno svaki kandidat može dobiti od nula do deset (0-10) bodova.

    Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervjua), Komisija će utvrditi Rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru  (intervjuu). Komisija dostavlja čelniku tijela izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Komisije. Uz izvješće se prilaže rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru.

4. Opis poslova i podatci o plaći: 
  

Opis poslova:

Zemljišnoknjižni referent radi na primanju, rješavanju podnesaka, knjiženju rješenja, izrađuje nacrte rješenja, izdaje zemljišno-knjižne izvatke, daje potrebne upute i savjete strankama u svezi stanja nekretnina u zemljišnim knjigama, vrši otpremu rješenja, radi na osnivanju registra katastarskih čestica i obnavljanju imenika, radi na osnivanju potrebnih novih zemljišnih knjiga, radi na zemljišnoknjižnom ispravnom postupku, te obavlja druge poslove koje odredi voditelj zemljišne knjige, zemljišnoknjižni sudac i predsjednik suda.

Podatci o plaći:

Radno mjesto zemljišnoknjižnog referenta: Čl. 3. st. f. toč. 3. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne Novine« 37/01 do 71/18), koja je objavljena na www.nn.hr. 

O rezultatima oglasa kandidati/kinje biti će obaviješteni objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranicama Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/) i Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr). Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave na web – stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr).

    Svi kandidati prijavljeni na oglas (koji nisu izgubili to svojstvo) imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na oglas i to u onom dijelu koji se odnosi na njih.                                                                                                                                                                                    Komisija za provedbu oglasa                             
Rješenje o prijmu ZK referent u Supetru

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKI SUD U SPLITU

URED PREDSJEDNIKA


   Broj: 7Su-3322/2018

   Split, 21. ožujka 2019.


Predsjednica Općinskog suda u Splitu Marina Boko, na temelju odredbi članka 30. i 31. stavak 1. Zakona o sudovima (Narodne novine broj 28/13, 35/15, 82/15 i 82/16), te članka 52.  stavak 1. i 2., članka 61. i članka 63. stavak 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 34/11 – Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15 i 138/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2036/2012 i 61/17),  nakon provedenog postupka, za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, na radno mjesto zemljišnoknjižni referent u  Zemljišnoknjižnom odjelu Stalne službe u Supetru (1 izvršitelj/ica), pokrenutog po službenoj dužnosti, donosi

 

R J E Š E NJ E

 
             I Kandidatkinja ŽANA ŠTAMBUK, sa završenom srednjom stručnom spremom, opća gimnazija, prima se u Općinski sud u Splitu na radno mjesto zemljišnoknjižni referent u  Zemljišnoknjižnom odjelu Stalne službe u Supetru, na određeno vrijeme od 6 mjeseci, odnosno do 30. lipnja 2019. godine radi obavljanja poslova u svezi provedbe Projekta sređivanja zemljišnih knjiga i prijenosa podataka u EOP-zemljišnu knjigu.

 

            II Imenovanoj se utvrđuje probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca od dana rasporeda na radno mjesto. Žana Štambuk s radom će započeti dana 25. ožujka 2019.  

 

            III O rasporedu na radno mjesto i plaći donijet će se posebno rješenje.

 

            IV Kandidatkinja Žana Štambuk položiti je državni stručni ispit pred Državnom ispitnom komisijom Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske dana 13. veljače 2016. godine .

              

            V Žalba protiv rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme ne odgađa izvršenje rješenja.

 

Obrazloženje

 

Općinski sud u Splitu raspisao je oglas za prijam u državnu službu jednog izvršitelja na radno mjesto u Zemljišnoknjižnom odjelu u Supetru, na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla, a na temelju odobrenja Ministarstva pravosuđa Klasa: 119-02/17-04/1,  Urbroj: 514-04-01-03-18-100 od 12. prosinca 2018. radi obavljanja poslova u svezi provedbe Projekta sređivanja zemljišnih knjiga i prijenosa podataka u EOP-zemljišnu knjigu.

 

Oglas je objavljen dana 27. prosinca  2018. na oglasnoj ploči i web stranici Općinskog suda u Splitu, web stranici Ministarstva uprave i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured Split.

 

Postupak prijema  u državnu službu na određeno vrijeme, u skladu s odredbama Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 78/17, dalje: Uredba) provodila je Komisija za provedbu oglasa (dalje: Komisija), imenovana odlukom predsjednice Općinskog suda u Splitu poslovni broj 7 Su-3322/18 od 21. siječnja 2019. Komisija je sastavila Izvješće o provedenom postupku od 28. veljače 2019. sa rang-listom kandidata koji su zadovoljili na provjeri znanja, sposobnosti i vještina i razgovoru (intervjuu), te navedeno dostavila predsjednici Općinskog suda u Splitu, radi izbora kandidata nakon provedenog postupka testiranja dana 20. i 22. veljače 2018., sve u skladu s odredbom čl. 17. Uredbe.

 

Od strane Komisije utvrđeno je kako je na oglas za prijem podneseno ukupno 5 (pet) prijava za radno mjesto zemljišnoknjižni referent, od kojih su 4 (četiri) prijave udovoljavale formalnim uvjetima iz oglasa, dok 1 (jedna) prijava nije udovoljavala formalnim uvjetima iz oglasa, pa je osobi koja je poslala tu prijavu putem Pododsjeka za kadrovske poslove dostavljena pisana obavijest u kojoj su navedeni razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas, te ga obavijestila da nema pravo pristupiti testiranju.

 

Od  ukupno 4 (četiri) kandidata prijavljenih na oglas koji su ispunjavali formalne uvjete  za radno mjesto zemljišnoknjižni referent i koji su putem web-stranice i oglasne ploče Općinskog suda u Splitu, te web-stranice Ministarstva uprave RH uredno obaviješteni o mjestu i vremenu, te sadržaju i načinu testiranja, 2 (dva) kandidata su pristupila testiranju.

 

Iz sadržaja Izvješća Komisije proizlazi da se testiranje za radno mjesto zemljišnoknjižni referent sastojalo se od dva dijela provjere znanja i to poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i poznavanja ustroja poslovanja u sudu.  Svim kandidatima omogućen je uvid u testove u smislu čl. 21. Uredbe.

 

Na provedenom testiranju zadovoljila su 2 (dva) kandidata, koji su ostvarili 5 i više bodova na testiranju, nakon čega je Komisija, prema unaprijed utvrđenim pravilima, dana 22. veljače 2019. obavila razgovor (intervju) sa tim kandidatima.

 

Komisija je u razgovoru s kandidatima utvrdila interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi, kao i stečeno radno iskustvo u struci, te rezultate ostvarene u njihovom dotadašnjem radu.

 

Utvrđeno je da izabrani kandidat Žana Štambuk ispunjava sve uvjete za prijam i raspored na radno mjesto zemljišnoknjižni referent.

 

Kandidatkinja Žana Štambuk ima sveukupno ostvaren radni staž u trajanju od 1 (jedne) godine, 3 (tri) mjeseca i 9 (dana) dana. Osim toga, Žana Štambuk,  prema potvrdi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje bila je polaznica stručnog usavršavanja na Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Splitu, Stalne službe u Supetru, u razdoblju od 10. studenog 2014. do 9. studenog  2015. Žana Štambuk je na testiranju ostvarila sveukupno 21 bod i zauzela 2. mjesto na rang – listi kandidata za radno mjesto zemljišnoknjižni referent.

 

Kandidatkinja je kroz razgovor pokazala želju i sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta zemljišnoknjižni referent, motiviranost za rad, te spremnost za daljnjim usavršavanjem s ciljem što kvalitetnijeg obavljanja poslova i radnih zadataka. Osobna prezentacija, kvaliteta i kompetencije  kandidatkinje Žane Štambuk, iskazane su i kroz broj bodova (10) postignut u razgovoru s Komisijom za provedbu oglasa.

 

Na temelju svega iznesenog, predsjednica suda je odlučila da u državnu službu na određeno vrijeme na radno mjesto zemljišnoknjižnog referenta u Zemljišnoknjižnom odjelu u Supetru primi kandidatkinju Žanu Štambuk. Pritom su posebno ocijenjeni rezultati provedenog cjelokupnog testiranja, već stečeno radno iskustvo  i stručno usavršavanje u državnoj službi,  sadržaj zaprimljenog Izvješća Komisije uz Rang-listu kandidata, a rukovodilo se i  interesima državne službe i potrebama ovog suda. 

 

Za izabranu kandidatkinju Žanu Štambuk utvrđeno je da ne postoje zapreke za prijam u državnu službu navedene u članku 49. Zakona o državnim službenicima, te da je zdravstveno sposobna za obavljanje poslova zemljišnoknjižnog referenta.

 

Probni rad je utvrđen temeljem odredbe članka 61. stavak 4. Zakona o državnim službenicima, a sukladno članku 61. stavak 1. citiranog Zakona, žalba protiv rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme ne odgađa izvršenje rješenja.                            

            U skladu s odredbom članka 61. stavak 7. Zakona o državnim službenicima ovo rješenje dostavlja se kandidatima prijavljenim na oglas javnom objavom na web stranici Općinskog suda u Splitu i web stranici Ministarstva uprave, a dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave.

 

            Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci rješenja.

 

U Splitu, 21. ožujka 2019.

 

 

PREDSJEDNICA SUDA

 

MARINA BOKO

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se podnosi putem Općinskog suda u Splitu, u tri istovjetna primjerka.

 

Dostaviti:

svim kandidatima putem web stranice Općinskog suda u Splitu i Ministarstva uprave RH

Odjelu za materijalno-financijsko poslovanje (računovodstvu) suda - ovdje,

u osobni očevidnik izabranih kandidata, putem zadužene službenice - ovdje, u Registar zaposlenih u javnom sektoru, putem zadužene službenice - ovdje, Ministarstvu pravosuđa RH, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, po izvršnosti rješenja,

u spis

Natječaj sudski zapisničar

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKI SUD U SPLITU

URED PREDSJEDNIKA


   Broj: 7 Su-924/2019-5

   Split, 18. ožujka 2019. godine

 

Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15  i 61/17), i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 78/17) te dobivenih suglasnosti Ministarstva pravosuđa, Klasa: 119-02/19-04/25, Urbroj: 514-04-01-01-01-19-02 od 18. siječnja 2019. godine; Klasa: 119-02/19-04/111, Urbroj: 514-04-01-01-01-19-02 od 18. veljače 2019. godine, Klasa: 119-02/19-04/145, Urbroj: 514-04-01-01-01-19-02 od 28. veljače 2019. godine,  Općinski sud u Splitu, raspisuje


JAVNI NATJEČAJ

 

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Općinskog suda u Splitu

 

SUDSKA PISARNICA

 

Radno mjesto službenika III.vrste – administrativni referent – sudski zapisničar – 4 izvršitelja

 

Stručni uvjeti:

- završena srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi propisane struke,

- položen državni stručni ispit,

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u državnu službu u smislu članka 48. Zakona o državnim službenicima. U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidat/kinja se prima u državnu službu na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Na javni natječaj se mogu javiti osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, a primljeni kandidat dužan je položiti navedeni ispit u roku od 6 (šest) mjeseci po isteku probnog rada.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis.

Uz prijavu su kandidati dužni priložiti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta javnog natječaja i to:

 

- životopis,

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi-preslika svjedodžbe,

-  preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),

- preslika uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu (ako je položen),

- preslika rješenja ili potvrdu o priznatom statusu-kao dokaz prava prednosti pri zapošljavanju, ako se kandidat na njega poziva.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se u izvorniku.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na  javni  natječaj  dužan/a  je,  pored  dokaza  o  ispunjavanju  traženih  uvjeta i sve potrebne

dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom  uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve osobne podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Rok za podnošenje prijava s dokazima  o ispunjavanju uvjeta na javni natječaj je osam dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

 

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Općinski sud u Splitu, Ex vojarna Sv. Križ, Dračevac, 21000 Split, s naznakom: »Prijava na javni natječaj – administrativni referent – sudski zapisničar 7 Su-924/2019«.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Komisiju za provedbu javnog natječaja imenuje predsjednik Suda. Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete, čije su prijave pravodobne i potpune te ih upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

 

Smatra se da je kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web-stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/ ) i web-stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr). Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/) i web stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr) istovremeno s objavom javnog natječaja.  Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web-stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/) i web-stranici Ministarstva uprave ( www.uprava.gov.hr ).

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijemu u državnu službu dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranicama Općinskog suda u Splitu i Ministarstva uprave. Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave na web-stranici Ministarstva uprave.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, predsjednik Suda će obustaviti postupak po ovom natječaju.


Općinski sud u Splitu


REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKI SUD U SPLITU


   Broj: 7 Su-924/2019-6

   Split, 18. ožujka 2019. godine

 

OBAVIJEST UZ JAVNI NATJEČAJ

Općinskog suda u Splitu 7 Su-924/2019 od 18. ožujka 2019.

za radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara 4 (četiri) izvršitelja/ice

 

 

               Sukladno čl. 4. st.  Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 78/2017), obavještavaju se kandidati o

 

OPISU POSLOVA

 

Administrativni referent- sudski zapisničar u referadi kroz sustav "e-Spis" obavlja sve tehničke poslove vezane uz sudske spise, obavlja poslove pisanja po diktatu, pisanja i prijepisa sudskih odluka, isprava i poziva na rasprave i ročišta i drugih sudskih akata, obavlja poslove zapisničara na raspravi i van rasprave, sređuje i uvezuje podneske, te obavlja druge odgovarajuće poslove u sudskoj referadi, otprema odluke, pozive i pismena, sastavlja jednostavne dopise. Za svoj rad neposredno je odgovoran upravitelju sudske pisarnice.

 

PODATCIMA O PLAĆI

Čl. 9. st. 1, podstavka f, radna mjesta III vrste, točka 2. Opći i administrativni poslovi  Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne Novine broj 37/01 do 71/18), koja je objavljena na www.nn.hr. 

 

NAČINU TESTIRANJA KANDIDATA

 Pismene provjere znanja

a) Poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja

b) Poznavanje ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja    

Testiranja rada na računalu (prijepis i diktat)

 

Razgovora (intervjua) kandidata s komisijom za provedbu javnog natječaja koji su zadovoljili na pisanoj provjeri znanja, prijepisu i diktatu.

 

PRAVNIM IZVORIMA

za pripremu kandidata za testiranje:

 

Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/10-pročišćeni tekst, 05/14-odluka Ustavnog suda broj: SuP-O-1/2014 od 14. siječnja 2014.) -  www.nn.hr

Sudski poslovnik (Narodne novine broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18 i 119/18) - www.nn.hr

Pravilnik o radu u sustavu eSpis (Narodne novine broj 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 112/17 i 119/18) – www.nn.hr

Zakon o sudskim pristojbama (Narodne novine broj 118/18) - www.nn.hr

 

 

VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA  TE O SADRŽAJU I NAČINU TESTIRANJA

BIT ĆE OBJAVLJENO NAKNADNO.

              

  OPĆINSKI SUD U SPLITU