Uvid u status sudskog predmeta
e predmet
Radno vrijeme potvrde iz kaznene evidencije


RADNO VRIJEME SLUŽBENIKA OVLAŠTENIH ZA IZDAVANJE POTVRDE IZ KAZNENE EVIDENCIJE ILI POSEBNOG UVJERENJA ZA KANDIDIRANJE ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR 2020.GODINE


 

03. - 05. lipnja 2020. od 09,00 - 15,00 sati

06. - 07. lipnja 2020. od 10,00 - 14,00 sati

08. - 12. lipnja 2020. od 09,00 - 15,00 sati

13. - 15. lipnja 2020. od 09,00 - 20,00 sati

16.          lipnja 2020. od 09,00 - 24,00 satiObavijest kandidiranje za Sabor RH
Imenovanje povjerljive osobe za prijavljivanje nepravilnosti - Poziv
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU
SPLIT
URED PREDSJEDNICE SUDA

   Broj: 7 Su-1004/2020-2
   Split, 2. lipnja 2020.

Na temelju odredbe članka 4. Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe broj:7 Su-1004/2020 od 29. svibnja 2020., članka 30. Zakona o sudovima (Narodne novine broj: 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18 i 126/18), u vezi s člankom 17. Zakona o zaštiti prijavitelja (Narodne novine broj 17/19) predsjednica Općinskog suda u Splitu Marina Boko 2. lipnja 2020. donosi

P O Z I V

Za imenovanje povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Općinskog suda u Splitu.
Pozivaju se zaposlenici Općinskog suda u Splitu da u razdoblju od 3.lipnja do 10.lipnja 2020. u vremenu od 8,00 do 15,00 sati u Ured predsjednice suda dostave svoj pisani prijedlog imenovanja povjerljive osobe, sukladno Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Narodne novine 17/19) i Pravilniku o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe Općinskog suda u Splitu broj 7 Su-1004/2020 od 29.svibnja 2020. (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Obrazloženje

Pravilnikom je utvrđena obveza imenovanja povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe Općinskog suda u Splitu za zaprimanje prijava nepravilnosti i vođenja postupka u vezi s prijavom nepravilnosti. Sukladno odredbama Pravilnika predsjednik suda dužan je imenovati povjerljivu osobu za prijavljivanje nepravilnosti i njenog zamjenika, a temeljem prijedloga imenovane povjerljive osobe.
Temeljem odredaba citiranog Zakona i Pravilnika upućuje se poziv zaposlenicima da u roku od 5 (pet) radnih dana glasaju na način da svoj prijedlog za imenovanje povjerljive osobe dostave u Ured predsjednice suda u naprijed naznačenom terminu, da isti ubace u glasačku kutiju, te se potpišu na listu zaposlenika koji su sudjelovali u glasovanju. Pravovaljan je prijedlog za kojeg je glasovalo najmanje 20% zaposlenika.

Službenik kojeg će predsjednica imenovati povjerljivom osobom zaprimat će prijave nepravilnosti i voditi postupak u vezi s prijavljenom nepravilnosti (kršenja zakona i drugih propisa nesavjesnog upravljanja proračunskim sredstvima i/ili sredstvima fondova Europske unije, vezana za obavljanje poslova Općinskog suda u Splitu) obavještavati podnositelja prijave, kao i izvještavati vanjsko tijelo za prijavljivanje nepravilnosti (pučkog pravobranitelja).

PREDSJEDNICA SUDA
MARINA BOKO
Radno vrijeme Stalne službe u Supetru
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU
SPLIT

  Broj: 3 Su-746/2020-60
  Split, 25. svibnja 2020.

Temeljem članka 31. stavak 1. i članak 32. Zakona o sudovima (Narodne novine broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18 i 126/19 - dalje: Zakon o sudovima) i članka 5. stavak 1. Sudskog poslovnika (Narodne novine broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 4/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19, 128/19, 39/20 i 47/20 - dalje: Sudski poslovnik) predsjednica suda donosi:

O D L U K U

Temeljem Preporuke i upute o broju i zadržavanju ljudi u zatvorenim prostorima prema njihovoj kvadraturi u okviru postupnog ublažavanja restrikcija vezanih za bolest COVID-19 Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
dio Odluke Općinskog suda u Splitu broj 3 Su-746/2020-59 od 18. svibnja 2020.
stavlja se izvan snage
i to kada se u izreci iste navodi "se ne odnosi na Stalnu službu u Supetru, Općinskog suda u Splitu", te u obrazloženju odluke "(osim za Otok Brač)" i "ova odluka se ne odnosi na Stalnu službu u Supetru, Općinskog suda u Splitu".
U ostalom neizmijenjenom dijelu Odluka od 18. svibnja 2020. ostaje na snazi i odnosi se na sve organizacijske jedinice Općinskog suda u Splitu.
Ova Odluka stupa na snagu dana 25. svibnja 2020.

Obrazloženje

Imajući u vidu da je Republici Hrvatskoj proglašena epidemija bolesti COVID-19, temeljem objava i naputaka Nacionalnog stožera civilne zaštite, ranijim odlukama Predsjednice suda OSST-a je odlučeno da se do kraja svibnja 2020. neće primati stranke osim u hitnim predmetima, starim predmetima i u predmetima u kojima je manji broj sudionika, valjalo je donijeti novu odluku u skladu s trenutnim stanjem u RH.

U skladu s preporukama HZJZ i te Zaključkom o prihvaćanju mjera za pokretanje gospodarskih i drugih djelatnosti i aktivnosti u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 Vlade Republike Hrvatske od 23. travnja 2020. koje su uvođene postupno kroz tri faze i to prava faza 27. travnja, druga faza 4. svibnja i treća faza 11. svibnja 2020. omogućen je rad svim poslovnim subjektima, funkcioniranje javnih i gradskih i prigradskih prijevoznih linija i brzobrodskih linija za otoke koji nisu povezani trajektnim linijama, funkcioniranje međužupanijskih prijevoznih linija i linija domaćeg zračnog prijevoza te je ukinuta zabrana napuštanja mjesta stalnog boravka i prebivališta.
Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 7. svibnja 2020. stavljena je izvan snage Odluka o organizaciji rada tijela državne uprave za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 te su državna tijela državne uprave obvezna obavljati sve poslove iz svojeg djelokruga s ukupnim brojem zaposlenih službenika i namještenika.
Kako su se stekli uvjeti za normalizaciju rada sudova i postupanje sudova u svim vrstama predmeta, ne samo u hitnim te obzirom na preporuku za rad sudova u vezi bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 Ministarstva pravosuđa RH od 14. svibnja 2020. rad OSST-a rad suda je organiziran u skladu s ranijim preporukama o terminima ročišta i površinama sudnica, provodi se elektronička komunikaciju sa sudionicima postupka dok se u potpunosti ne otklone sve poteškoće za potpunim ostvarenjem iste sve u skladu s Odlukom predsjednice OSST-a broj 3 Su-746/2020-50 od 18. svibnja 2020. Kako je iz navedene odluke bila izuzeta Stalna služba u Supetru OSST-a to je valjalo istu izmijeniti kako to stoji u izreci ove odluke.

PREDSJEDNICA SUDA
MARINA BOKO
Mjere Covid
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU
SPLIT


   Broj: 3 Su-746-2020-59
   Split, 18. svibnja 2020.

Temeljem članka 31. stavak 1. i članak 32. Zakona o sudovima (Narodne novine broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16 i 67/18 - dalje: Zakon o sudovima) i članka 5. stavak 1. Sudskog poslovnika (Narodne novine broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 4/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19, 128/19, 39/20 i 47/20 - dalje: Sudski poslovnik) predsjednica suda donosi:

O D L U K U

Temeljem Preporuke i upute o broju i zadržavanju ljudi u zatvorenim prostorima prema njihovoj kvadraturi u okviru postupnog ublažavanja restrikcija vezanih za bolest COVID-19 Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo stavlja se izvan snage

- Odluka predsjednice Općinskog suda u Splitu broj 3 Su-746/2020-52 od 28. travnja 2020. u dijelu
"Dužni su zaposlenici suda putem telefona i elektronskom poštom kontaktirati pisarnice radi preuzimanja spisa i drugih pismena te obrnuto, radi preuzimanja istih. Primopredaja spisa i drugih podneska obaviti će se po prethodnom dogovoru izvan prostorija sudskih pisarnica ukoliko je riječ o manjim prostorijama"
- Odluka predsjednice Općinskog suda u Splitu 3 Su.746/2020-54 od 5. svibnja 2020. u dijelu
"Dužna je voditeljica sudske pisarnice Općinskog suda u Splitu, putem voditelja svih pisarnica organizirati i povodom traženja odvjetnika tj. opunomoćenika stranaka istima omogućiti pristup u sud odnosno sudsku pisarnicu u situaciji kada zahtjevu istog nije moguće udovoljiti elektroničkom komunikacijom, pri čemu je potrebno voditi računa o preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za zatvorene prostore."
Uslijed ove odluke ostvarili su se uvjeti za nesmetani pristup stranaka u zgrade i prostorije Općinskog suda u Splitu uz Preporuke i upute o broju i zadržavanju ljudi u zatvorenim prostorima prema njihovoj kvadraturi, te će se voditi računa o broju stranaka u zgradama i prostorijama OSST-a, osobito onih koji su u zgrade i prostorije suda pristupili bez poziva.

U skladu s ranijim odlukama pravosudni policajci, službenici i namještenici raspoređeni na poslove osiguranja provoditi će kontrolu putem aplikacije covid.provjera@pravosudje.hr, mjerenje temperature u zgradama koje imaju tehničke uvjete, te upozoravati stranke na Preporuku HZJZ za zatvorene prostorije (korištenje zaštitne maske, rukavica i dezinficijensa).
Ova Odluka stupa na snagu dana 18. svibnja 2020. te se ne odnosi na Stalnu službu u Supetru Općinskog suda u Splitu.

Obrazloženje

Imajući u vidu da je Republici Hrvatskoj proglašena epidemija bolesti COVID-19, temeljem objava i naputaka Nacionalnog stožera civilne zaštite, ranijim odlukama Predsjednice suda OSST-a je odlučeno da se do kraja svibnja 2020. neće primati stranke osim u hitnim predmetima, starim predmetima i u predmetima u kojima je manji broj sudionika, valjalo je donijeti novu odluku u skladu s trenutnim stanjem u RH.

U skladu s preporukama HZJZ i te Zaključkom o prihvaćanju mjera za pokretanje gospodarskih i drugih djelatnosti i aktivnosti u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 Vlade Republike Hrvatske od 23. travnja 2020. koje su uvođene postupno kroz tri faze i to prava faza 27. travnja, druga faza 4. svibnja i treća faza 11. svibnja 2020. omogućen je rad svim poslovnim subjektima, funkcioniranje javnih i gradskih i prigradskih prijevoznih linija i brzobrodskih linija za otoke koji nisu povezani trajektnim linijama, funkcioniranje međužupanijskih prijevoznih linija i linija domaćeg zračnog prijevoza te je ukinuta zabrana napuštanja mjesta stalnog boravka i prebivališta (osim za Otok Brač).

Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 7. svibnja 2020. stavljena je izvan snage Odluka o organizaciji rada tijela državne uprave za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 te su državna tijela državne uprave obvezna obavljati sve poslove iz svojeg djelokruga s ukupnim brojem zaposlenih službenika i namještenika.

Prema tome, stekli su se uvjeti za normalizaciju rada sudova i postupanje sudova u svim vrstama predmeta, ne samo u hitnim te obzirom na preporuku za rad sudova u vezi bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 Ministarstva pravosuđa RH od 14. svibnja 2020. rad OSST-a biti će organiziran u skladu s ranijim preporukama o terminima ročišta i površinama sudnica, provoditi će se elektroničku komunikaciju sa sudionicima postupka dok se u potpunosti ne otklone sve poteškoće za potpunim ostvarenjem iste.
Ova odluka se ne odnosi na Stalnu službu u Supetru, Općinskog suda u Splitu.

PREDSJEDNICA SUDA
MARINA BOKO
Radno vrijeme suda
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU
SPLIT

  Broj: Su-746-2020-47
  Split, 21. travnja 2020.

Temeljem članka 31. stavak 1. i članak 32. Zakona o sudovima (Narodne novine broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16 i 67/18 - dalje: Zakon o sudovima) i članka 5. stavak 1. Sudskog poslovnika (Narodne novine broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 4/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19 i 128/19 - dalje: Sudski poslovnik) predsjednica suda donosi:

O D L U K U

Temeljem objave Nacionalnog stožera civilne zašite o uspostavi javnog prijevoza te ukidanju „propusnica“ na području Županije splitsko-dalmatinske, Odluka Ureda predsjednice OSST-a broj: 3 Su-746-2020-22 od 24. ožujka 2020. o uvođenju skraćenog radnog vremena za OSST-a stavlja se izvan snage.

Ova Odluka stupa na snagu dana 4. svibnja 2020.

Obrazloženje

Nakon što je u Republici Hrvatskoj proglašena epidemija bolesti COVID-19 te temeljem objava i naputaka Nacionalnog stožera civilne zaštite, u OSST-a, Odlukom od 13. ožujka 2020. broj 3 Su-746/2020-33 i od 31. ožujka 2020. broj 3 Su-746/2020-32, odlučeno je da se u sudu stranke neće primati do 30. travnja 2020. te da rasprave i druge radnje koje nisu hitne odgađaju na neodređeno.
Naredbom predsjednice suda broj 3 Su 746/20-45 pozvani su rješavatelji svih grana sudovanja OSST-a da tijekom svibnja 2020. godine zakažu ročišta u predmetima koji su hitne naravi.
Kako su zaposlenici OSST-a tijekom ožujka i travnja 2020. godine imali mogućnost pristupiti u zgrade suda samo u dane kada su određeni kao dežurni, te kako su se u proteklom razdoblju stvorili zaostaci u radu suda, potrebno je povećati opseg rada suda prije redovnog rada sa strankama na način da sud započne s redovnim radom, kako je to i predviđeno Pravilnikom o unutarnjem redu OSST-a i GRP-om.
 
                                                                                                         PREDSJEDNICA SUDA
                                                                                                                        MARINA BOKO
Raspored ročišta za svibanj
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU
SPLIT

URED PREDSJEDNICE SUDA

   Broj: 3 Su -746/2020-51
   Split, 28. travnja 2020.

Temeljem članka 31. stavak 1. i 2. Zakona o sudovima (NN 28/13,33/15,82/15,82/16 i 87/18) i članka 5. stavak 2. Sudskog poslovnika (Narodne novine 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19, 128/19, 39/20 i 47/20) povodom preporuke predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske Su-IV-125/2020 od 13. ožujka 2020. i Su-IV-125/2020 od 15. travnja 2020., predsjednica suda donosi slijedeću

O D L U K U

I. Zbog proglašene epidemije bolesti izazvane Corona virusom (COVID -19) Općinski sud u Splitu, u sjedištu suda i u Stalnim službama u Sinju, Supetru, Starom Gradu i Trogiru, Zemljišnoknjižnom odjelu Split, Posebnom zemljišnoknjižnom odjelu Kaštel Lukšić, Omiš i Solin

- rasprave i druge radnje zakazana u razdoblju od 4. do 8. svibnja 2020. neće se održati
- sud će nastaviti s održavanjem rasprava i ročišta od 11. svibnja 2020. pa nadalje


Rasprave i ročišta će se održavati sukladno uputi HZJZ vodeći računa o nužnoj i potrebnoj distanci sudionika postupaka uz sve propisane mjere preventivne zaštite, te će se pri tome voditi računa o:
- hitnosti predmeta
- starosti predmeta
- broju sudionika u predmetu
rasprave i ročišta koja ne udovoljavaju ovim kriterijima, a zakazana su do 31. svibnja 2020. biti će odgođena.
Popis rasprava i ročišta, te raspored održavanja rasprava biti će dostupan na web stranici suda i uvidom u aplikacije e-predmet ili e-građani (uvid u spis, stanje spisa).

II. Dužne su stranke, svi sudionici sudskih postupaka prilikom ulaska u zgrade i prostorije suda koristiti zaštitnu masku, zaštitne rukavice, te dezinficirati ruke dezinfekcijskim sredstvom, koji će se nalazu na ulazu u zgradu i prostor suda. Strankama koje se ne budu pridržavale ove upute neće se dopustiti ulazak u zgradu i prostorije suda.
Na traženje pravosudnog policajca, zaštitara, službenika i namještenika suda (raspoređenog na poslove kontrole ulaska u prostorije suda), dužna je stranka-procesni sudionik otkriti lice kako bi se utvrdio identitet iste i izvršila provjera u aplikaciji covid.provjera@pravosudje.hr.
Nakon što pravosudni policajac, službenik i namještenik, odnosno zaštitar zadužen za poslove osiguranja zgrade i prostorija sudi izvrši ovu provjeru stranka će moći ući u zgradu odnosno prostorije suda.

III. Pozivaju se suci da u svakom pojedinom predmetu procjene jesu li ispunjeni uvjeti za odgodu zakazanog ročišta, te da u slučaju odgode e-mailom, putem pošte ili telefonom obavijeste stranke ili punomoćnike i zakonske zastupnike o odgodi ročišta.

IV. Svi podnesci imaju se dostavljati putem pošte, e-mailom, e-komunikacijom ili putem e-prijedloga, objavljenim na web stranicama suda te ih nije moguće neposredno predavati u prijemnoj pisarnici suda u sjedištu, ni u stalnim službama te posebnim zk odjelima.

V. Sve informacije strankama se daju isključivo putem telefona objavljenih na web stranicama ili putem e-maila, a stranke se upućuju i na aplikacije e-predmeti ili e-građani (uvid u spis, stanje spisa itd.).

VI. Zahtjeve za izdavanje Uvjerenja o nevođenju kaznenog postupka (tzv. uvjerenja o nekažnjavanju) stranke su dužne odlagati u kutije koje se nalaze na „porti“ sjedišta suda u Splitu, Ex. Vojarna Sv. Križ, Dračevac, te na „portama“ stalnih službi, s obveznim navođenjem kontakata stranke (broj telefona ili e-mail) te će službenici suda, stranke kontaktirati naknadno radi izdavanja uvjerenja u točno određeno vrijeme idućeg radnog dana.

VII. Zahtjeve za ovjeru isprava namijenjenih za uporabu u inozemstvu "Apostille" stranke su dužne odlagati u kutije koje su postavljene na „porti“ u sjedištu suda u Splitu, Ex. Vojarna Sv. Križ, Dračevac, te na portama stalnih službi s obveznim navođenjem kontakata stranke (broj telefona ili e-mail) te će službenici suda stanke kontaktirati naknadno radi uručenja ovjerene isprave u točno određeno vrijeme idućeg radnog dana.

U odnosu na preuzimanje pismena iz pretinaca u otpremnoj pisarnici OSST-a stranke će iste moći preuzeti po prethodnom dogovoru i pri tome vodeći računa o propisanim mjerama preventivne zaštite u zatvorenim prostorijama.

VIII. Sva komunikacija suda s javnim bilježnicima moguća je putem e-maila, pošte i telefona.
Preuzimanje predmeta i drugi podnesaka iz pretinaca u otpremnoj pisarnici od strane javnih bilježnika na području OSST-a tijekom svibnja biti će organizirano te će iste moći preuzeti po prethodnom dogovoru (putem telefona i e-komunikacijom) s voditeljem
odgovarajuće pisarnice i pri tome vodeći računa o propisanim mjerama preventivne zaštite u zatvorenim prostorijama

IX. Ova odluka stupa na snagu dana 28. travnja 2020. te će se primjenjivati ubuduće sve do opoziva iste tj. dok se ne ostvare uvjeti za rad suda bez opasnosti od oboljenja zaposlenika.

PREDSJEDNICA SUDA
     MARINA BOKO
Obavijest odgoda ročišta
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU
SPLIT


   Broj Su 746/2020-40
   Split, 1. travnja 2020.

OBAVIJEST

Zbog proglašenja epidemije bolesti COVID-19 i u skladu s Odlukom broj Su-746/2020-32 od 31. ožujka 2020. o odgodi svih ročišta koja nisu hitne naravi, odgađaju se sva ročišta u predmetima Parničnog odjela, Radnog i obiteljskog odjela zakazana u razdoblju od 3. travnja do 30. travnja 2020. na neodređeno vrijeme, osim ročišta za objavu i uručenje presuda.
Ročišta radi objave i uručenja presuda zakazana u periodu od 3. travnja do 30. travnja 2020. neće biti održana uz prisutnost stranaka sukladno odluci broj Su-745/2020-32 od 31. ožujka 2020. o ne primanju stranaka u zgradu suda.
U skladu s preporukom Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj Su-IV-125/2020-5 od 20. ožujka 2020. o tome da se suci pridržavaju najmanje pravila da se izrade i otprave odluke koje nisu izrađene, odluku o održavanju ili odgodi ročišta za objavu i uručenje presuda zakazanih u periodu od 1. travnja do 30. travnja 2020. donijet će svaki sudac Parničnog odjela, Radnog i obiteljskog odjela posebno i o tome pravovremeno obavijestiti stranke.
U slučaju održavanja ročišta za objavu i uručenja presude u periodu od 1. travnja do 30. travnja 2020. bez prisutnosti stranaka presuda/rješenje bit će učitano u e-spis i dostavljeno strankama u skladu s pravilima Zakona o parničnom postupku (Narodne novine broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst, 25/13, 89/14 i 70/19, dalje ZPP) o dostavi pismena. Rok za žalbu teče od dana uredne dostave po pravilima ZPP-a o dostavi.

PREDSJEDNICA SUDA
MARINA BOKO