Obavijest kandidatima
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU

Ex. Vojarna sv. Križ Dračevac
Komisija za provjeru kompetencija

   Broj: 10 Su-4082/15
   Split, 15. svibnja 2015. godine

Sukladno čl. 6. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnoj službi ("Narodne novine" br. 100/11) Komisija za provjeru kompetencija osoba prijavljenih na javni poziv od 30. travnja 2015. godine, daje slijedeću

OBAVIJEST KANDIDATIMA O VREMENU I MJESTU
ODRŽAVANJA INTERVJUA

da će se dana 23. svibnja 2015. godine u 9,00 sati u Općinskom sudu u Splitu, ex Vojarna Sv. Križ, Dračevac, soba br. 47/II, održati intervju s kandidatima koji udovoljavaju propisanim uvjetima Javnog poziva za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinskom sudu u Splitu, za radna mjesta administrativni referent – sudski zapisničar, administrativni referent – upisničar, viši sudski referent – zemljišnoknjižni, sudski referent – zemljišnoknjižni.

Pravo pristupa testiranju imaju kandidati koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave, te koje ispunjavaju propisane uvjete.


OPĆINSKI SUD U SPLITU

Dostaviti:
(http://sudovi.pravosudje.hr/osst/).

objavljeno 15. svibnja 2015. godine
Stručno osposobljavanje
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU

ex. vojarna Sv. Križ, Dračevac
URED PREDSJEDNIKA SUDA

   Broj: 10 Su-4082/15

Split, 30. travnja 2015. godine

Sukladno određenjima članka 61.a Zakona o državnim službenicima /NN 92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 49/11 , 150/11 i 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13 i 1/15/, Uredbi o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima /NN 100/11/ i Planu prijama na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinskom sudu u Splitu za 2015. godinu broj: 10-Su-4082/15 od 15. travnja 2015. godine, Općinski sud u Splitu

r a s p i s u j e

JAVNI POZIV
za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinski sud u Splitu

Kandidati/tkinje se primaju na stručno osposobljavanje na vrijeme od 12 mjeseci za sljedeća radna mjesta:

Sudska pisarnica:

1. administrativni referent-sudski zapisničar - 32 /tridesetdva/ polaznika
Uvjeti:
- srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke
- poznavanje strojopisa
- poznavanje rada na računalu
Mjesto rada:
Split, Ex vojarna Sv. Križ, Dračevac

2. administrativni referent-upisničar – 30 /trideset/ polaznika
Uvjeti:
- srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili birotehničke struke
- poznavanje strojopisa
- poznavanje rada na računalu
Mjesto rada:
Split, Ex vojarna Sv. Križ, Dračevac


Zemljišnoknjižni odjel:

1.Viši sudski referent-zemljišnoknjižni -26 /dvadesetšest/ polaznika
Uvjeti:
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij pravne, upravne, ekonomske ili geodetske struke u trajanju od najmanje tri godine,
- poznavanje rada na računalu
Mjesto rada:
a) Split, Zemljišno-knjižni odjel Split, Gundulićeva 29 – četrnaest (14) polaznika
b) Kaštel Lukšić, Poseban zemljišnoknjižni odjel Kaštel Lukšić, Obala kralja Tomislava 2 – četiri (4) polaznika
c) Omiš, Poseban zemljišnoknjižni odjel Omiš, Trg kralja Tomislava 5 – četiri (4) polaznika
d) Solin, Poseban zemljišnoknjižni odjel Solin, Kralja Zvonimira 75 – četiri (4) polaznika

2. Sudski referent – zemljišnoknjižni – 16 (šesnaest) polaznika
Uvjeti:
- srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili geodetske struke
- poznavanje rada na računalu
Mjesto rada:
a) Split, Zemljišno-knjižni odjel Split, Gundulićeva 29 – deset (10) polaznika
b) Kaštel Lukšić, Poseban zemljišnoknjižni odjel Kaštel Lukšić, Obala kralja Tomislava 2 – dva (2) polaznika
c) Omiš, Poseban zemljišnoknjižni odjel Omiš, Trg kralja Tomislava 5 – dva (2) polaznika
d) Solin, Poseban zemljišnoknjižni odjel Solin, Kralja Zvonimira 75 – dva (2) polaznika

Na javni poziv se mogu prijaviti osobe oba spola.
Osim navedenih uvjeta za pojedino radno mjesto, kandidati/kinje trebaju ispunjavati i opće uvjete iz članka 4. st. 1. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, kojim je propisano da se osoba može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako:
a) je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sa stečenim akademskim nazivom magistra struke ili stručnog specijalista ili stručnim nazivom sveučilišnog ili stručnog prvostupnika struke ili sa završenom srednjom školom u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju;
b) ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje;
c) nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u smislu odredbi Zakona o državnim službenicima;
d) za nju ne postoje zapreke za prijam u državnu službu utvrđene odredbom članka 49. stavka 1.Zakona o državnim službenicima.

Iznimno od uvjeta iz točke a) za osobe koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba s akademskim ili stručnim nazivom, odnosno akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju /NN 107/07 i 118/12/, stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s određenjima članka 14. toga Zakona.
Pored navedenih uvjeta, kandidati/tkinje trebaju ispunjavati i uvjet iz Zakona o poticanju zapošljavanja /Narodne novine 57/12 i 120/12/ te se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima, treba voditi kao nezaposlena osoba duže od trideset dana i koja bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, nema više od jedne godine staža u zvanju za koje se obrazovala, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog mirovinskog osiguranja.
Kandidati/tkinje koje se prijavljuju na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa dužne su dostaviti svoju prijavu u Općinski sud Splitu –ex Vojarna Sv. Križ, Dračevac, u roku 8 dana od dana objave Javnog poziva, sa svim traženim prilozima.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Popis prijavljenih osoba Općinski sud u Splitu dostavlja Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta.
Nakon utvrđivanja koje osobe ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, Komisija za provedbu postupka prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, provest će postupak selekcije kroz razgovor s kandidatima.
Popis osoba koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva te vrijeme i mjesto održavanja razgovora s kandidatima bit će objavljeni na web stranici Općinskog suda (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/) najmanje 5 dana prije održavanja razgovora s Komisijom.

Odluku o izboru donosi čelnik tijela, vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima i motivaciji, trajanju nezaposlenosti, te rezultatima selekcijskog postupka.

Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će poslani samo izabranim kandidatima.


S kandidatom izabranim na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.
Izabrani kandidati ne ostvaruju status državnog službenika, ne zasnivaju radni odnos i primaju naknadu za rad koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.
Po obavljenom stručnom osposobljavanju osobe imaju pravo polaganja državnog stručnog ispita. Troškove prvog polaganja državnog stručnog ispita snosi Općinski sud u Splitu.
U prijavi na Javni poziv osobe trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela, te po mogućnosti e-mail adresu) i točan naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju te sve tražene priloge.
Uz prijavu obvezno je dostaviti sljedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta i to:

1. životopis /vlastoručno potpisan/

2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi /preslika svjedodžbe, odnosno diplome/

3. dokaz o hrvatskom državljanstvu /preslika domovnice/

4. kandidati/tkinje koji imaju ukupno više od jedne godine evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, ali ne više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovali dužni su i o tome dostaviti dokaz /potvrdu poslodavca o poslovima koje su obavljali ili drugi odgovarajući dokaz/

5. dokaz o ukupnom radnom iskustvu - elektronički zapis /u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica HZMO/ i /ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod, na osobno traženje osiguranika, izdaje na šalterima područnih službi/ureda HZMO-a.

6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak /ne starije od 6 mjeseci/

7. uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja pisanog ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.
Ukoliko se osoba javlja na više radnih mjesta, potrebno je dostaviti prijavu za svim traženim prilozima za svako radno mjesto.

Prijave s dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva, na adresu: Općinski sud u Splitu ex Vojarna Sv. Križ, Dračevac s naznakom „Javni poziv za stručno osposobljavanje“/. Ovaj Javni poziv objavit će se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje /www.hzz.hr/ i web stranici Općinskog suda u Splitu, (http://sudovi.pravosudje.hr/osst).

Objavljeno 05. svibnja 2015. godine
OPĆINSKI SUD U SPLITU
PREDSJEDNIK SUDA:
GORAN ČOLAK
Stručno osposobljavanje SS Trogir
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU
STALNA SLUŽBA U TROGIRU


Komisija za provjeru kompetencija

   Poslovni broj: 10-Su-5686/15
   U Trogiru, 13. travnja 2015. godine

Sukladno čl. 6 Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnoj službi („Narodne novine“ br. 100/11) Komisija za provjeru kompetencija osoba prijavljenih na javni poziv od 17. ožujka 2015. godine, daje slijedeću

OBAVIJEST KANDIDATIMA O VREMENU I MJESTU
ODRŽAVANJA INTERVJUA

da će se dana 20. travnja 2015. godine u 11,00 sati u Općinskom sudu u Trogiru, Obala bana Berislavića br. 1, II kat, soba br.1/II, održati intervju s kandidata koji udovoljavaju propisanim uvjetima Javnog poziva za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinskom sudu u Splitu, Stalna služba u Trogiru za radna mjesta administrativni referent – sudski upisničar, administrativni referent – sudski zapisničar i sudski referent – zemljišnoknjižni.

Pravo pristupa testiranju imaju kandidati koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane uvjete.

OPĆINSKI SUD U SPLITU
STALNA SLUŽBA U TROGIRU

- http://sudovi.pravosudje.hr/osst/
Obavijest o pripajanju sudovaSukladno odredbama Zakona o područjima i sjedištima sudova (NN 128/2014) o uspostavi nove mreže općinskih sudova, s danom 1. travnja 2015. godine, Općinskom sudu u Splitu se pripaja Općinski sud u Imotskom, Općinski sud u Makarskoj, Općinski sud u Sinju, Općinski sud u Starom Gradu, Općinski sud u Supetru, te Općinski sud u Trogiru.
Ti sudovi će nastaviti s radom kao stalne službe Općinskog suda u Splitu.Oglas - Namještenik na poslovima tehničkog održavanja
REPUBLIKA HRVASKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU

Ex. Vojarna sv. Križ Dračevac

Ured predsjednika suda

   Broj: 7-Su: 4164/2015
   Split, 16. ožujka 2015. godine

Na temelju članka 5. stavka 4. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike ("Narodne novine" 104/13) uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, KLASA: 119-02/15-04/80, URBROJ: 514-03-01-01-03-15-02, od 02. ožujka 2015. godine, predsjednik Općinskog suda u Splitu raspisuje

O G L A S

za zapošljavanje namještenika na određeno vrijeme do godinu dana, zamjena za bolovanje, u Općinski sud u Splitu radi obavljanja poslova radnog mjesta:

- namještenik na poslovima tehničkog održavanja, III vrsta - 1 izvršitelj/ljica

Posebni uvjeti:
   - srednja stručna sprema prometne, tehničke ili druge odgovarajuće struke

Opći uvjeti za radno mjesto:
   - obavezan probni rad od 2 mjeseca
   - državljanstvo Republike Hrvatske
   - poželjno radno iskustvo

U radni odnos ne mogu biti primljene osobe za čiji prijem postoje zapreke iz čl. 49. Zakona o državnim službenicima.
Kandidat/kandidatkinja koji ostvaruju zakonom utvrđeno pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to izvornikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti.

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti:
- dokaz o školskoj spremi
- dokaz o državljanstvu
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, potvrda HZMO i drugo)

Nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Obavijest kandidatima o danu održavanja razgovora s Komisijom bit će objavljena na web stranici Općinskog suda u Splitu , http://sudovi.pravosudje.hr/osst/, te na oglasnoj ploči suda.
Kandidat koji ne pristupi razgovoru smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje , osobno ili poštom na adresu :
Općinski sud u Splitu, Ex. Vojarna sv. Križ Dračevac.

PREDSJEDNIK SUDA

GORAN ČOLAK
Testiranje zk referent
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU

21 000 S P L I T
ex vojarna Sv. Križ, Dračevac
Komisija za provedbu javnog natječaja

   Broj: 7 Su-10531/2014
   Split, 11. ožujka 2015. godine


Komisija za provedbu javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 130/14 od 05. studenog 2014. godine, te na web stranicama Ministarstva uprave i Općinskog suda u Splitu, za prijam u državnu službu u Općinskom sudu u Splitu na radno mjesto sudskog referenta – zemljišnoknjižnog (3 izvršitelja) na neodređeno vrijeme, daje slijedeću

OBAVIJEST KANDIDATIMA
O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE
POSTUPKA TESTIRANJA


Testiranje će se održati dana 21. ožujka 2015. godine s početkom u 9,00 sati, u sobi broj P1 i P2 (Ovršna pisarnica) Općinskog suda u Splitu, na adresi ex. Vojarna Sv. Križ, Dračevac.

Testiranje kandidata sastoji se od:

1. Pismene provjere znanja
    a) Poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske
        - pismeni test - 10 pitanja

    b) pisani test o poznavanju rada zemljišnoknjižnog odjela,
        - pismeni test - 10 pitanja

2. Razgovora (intervjua) kandidata s komisijom za provedbu javnog natječaja.


Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje :

- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/10-pročišćeni tekst), www.nn.hr

- Zakon o zemljišnim knjigama ("Narodne novine" broj 91/96, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 55/13 i 60/13)-www.nn.hr
- Zemljišnoknjižni poslovnik ("Narodne novine" broj 81/97, 109/02, 123/02, 153/02, 14/05 i 60/10) - www.nn.hr
- Sudski poslovnik (glava VII, IX, X, XV „Narodne novine“ broj 37/14) - www.nn.hr

Pravila testiranja:

Po dolasku na testiranje od svakog kandidata bit će zatraženo da predoči odgovarajuću identifikacijsku ispravu, radi utvrđenja identiteta kandidata.
Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji se mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.

Nakon što se utvrdi identitet kandidata pristupit će se pismenoj provjeri znanja kandidata. Pismena provjera znanja trajati će ukupno 30 min.

Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja. Za vrijeme pismene provjere znanja i sposobnosti kandidati se ne smiju koristiti literaturom i zabilješkama, ne smiju napuštati prostoriju u kojoj se obavlja testiranje i moraju obavezno isključiti mobitele. Kandidati koji bi se ponašali neprimjereno ili bi prekršili jedno od gore navedenih pravila bit će udaljeni s testiranja i njihov rezultat i rad komisija neće bodovati.

Pismena provjere znanja kandidata sastoji se od dva dijela :

1. Poznavanje ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske,
Poznavanje osnova ustrojstva i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske i poznavanje rada zemljišnoknjižnog odjela.
2. Razgovora (intervjua) kandidata s komisijom za provedbu javnog natječaja

Za svaki dio provjere znanja kandidati mogu dobiti od nula do deset bodova (0-10) bodova. Smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su za svaki dio pismene provjere znanja dobili najmanje po pet (5) bodova.

Kandidati koji su uspješno položili pismene testove, pristupaju razgovoru s komisijom za provedbu natječaja istog dana po završenom pismenom testiranju. Kroz razgovor s kandidatima utvrđuju se interesi, profesionalni ciljevi i motivacija kandidata za rad u državnoj službi. Rezultati razgovora boduju se na isti način kao i pisani test, odnosno svaki kandidat može dobiti od nula do deset (0-10) bodova.

Nakon provedenog testiranja i razgovora, komisija utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru (intervjuu). Komisija dostavlja čelniku tijela izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi komisije. Uz izvješće se prilaže rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru. Čelnik tijela donosi rješenje o prijmu u državnu službu, koje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj. Protiv rješenja o prijmu u državnu službu kandidat ima pravo podnijeti žalbu Odboru za državnu službu u roku 15 dana od dana dostave rješenja.

Opis poslova:

Sudski referent-zemljišnoknjižni prima stranke, rješava njihove zahtjeve, provodi upise u zemljišne knjige, imenike i registar čestica, izdaje zemljišno-knjižne izvatke i uvjerenja o činjenicama koje su upisane u zemljišne knjige, obavlja poslove na elektronički vođenim zemljišnim knjigama, te obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika suda, odnosno voditelja zemljišne knjige, sukladno Sudskom poslovniku odnosno ZK poslovniku. Za obavljanje poslova odgovoran je voditelju zemljišnoknjižnog odjela.


Podatci o plaći:


Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi („Narodne novine“, broj: 37/01, 38/01 – ispr., 71/01, 89/01, 112/01, 7/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10 ,38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 85/12,100/12, 124/12 i 140/12), koja je objavljena na www.nn.hr.

Komisija za provedbu natječaja
Javna nabava - toneri
  • Obavještavamo zainteresirane da je u tijeku natječaj javne nabave za tonere.
  • Više možete saznati na poveznici Javna nabava s lijeve strane.
Sudski savjetnici - testiranje
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU

Ex. Vojarna sv. Križ Dračevac
Ured predsjednika suda

Broj: 7-Su:12860/14
7-Su:13660/14

Split, 11. prosinca 2014. g

OBAVIJEST O TESTIRANJU
PO RASPISANOM OGLASU

za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Općinski sud u Splitu za radno mjesto

a) sudski savjetnik – 1 (jedan ) izvršitelja
b) sudski savjetnik – 2 (dva) izvršitelja

Prijavljeni kandidati za radno mjesto sudskog savjetnika – 1 izvršitelja pod posl. br. 7-Su:12860/2014 i za radno mjesto sudskih savjetnika – 2 izvršitelja pod posl. brojem 7-Su:13660/2014 objavljenih na web stranicama Ministarstva uprave, te na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

o b a v j e š t a v a j u    s e

Testiranje će se održati dana 17. prosinca 2014. godine, s početkom u 10,00 sati u prostorijama Općinskog suda u Splitu, ex. Vojarna sv. Križ Dračevac i to Po.-1 i Po.-2
Testiranje kandidata se sastoji od pismene provjere znanja:
1. Iz osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, (Ustav Republike Hrvatske
- pismeni test – 10 pitanja.
2. Provjera znanja i sposobnosti iz područja parničnog postupka (Zakon
o parničnom postupku ) – pismeni test – 10 pitanja.
4. Razgovora (intervjua) s kandidatima.

II - PRAVILA TESTIRANJA

1. Po dolasku na provjeru znanja i vještine od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.

2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata započet će se s testiranjem.

3. Za provjeru znanja kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja koja su jednaka za sve kandidate.

Pismena provjera znanja za kandidate sastoji se od dva dijela:
- poznavanje osnova Ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske,
- provjere znanja i sposobnosti iz područja parničnog postupka
Pismena provjera znanja traje ukupno 30 minuta.
Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od nula do deset (0-10) bodova. Smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su za svaki dio pismene provjere znanja dobili najmanje po pet (5) bodova.

4. Za vrijeme pisane provjere znanja nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama,
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
- napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja,
- razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red.

Ukoliko kandidat postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen s testiranja, a njegov/njezin rezultat se neće niti ocjenjivati, te će se smatrati da je odnosni kandidat povukao prijavu na javni natječaj.


Smatra se da je kandidat položio pismenu provjeru ovog znanja ako je kod provjere ostvario najmanje 5 bodova, što je 50% ukupnog broja bodova.

6. Kandidati koji su uspješno položili pismene testove, pristupaju razgovoru slijedećeg dana (6. studenog 2014.g. u 9.00 sati)

7.Kroz razgovor s kandidatima utvrđuju se interesi, profesionalni ciljevi i motivacija kandidata za rad u državnoj službi. Rezultati intervjua se boduju na isti način kao i pisani test, odnosno svaki kandidat može ostvariti od 0 do 10 bodova.
8. Nakon provedenog testiranja i intervjua utvrđuje se rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.
Navedeno rješenje će biti dostavljeno svim kandidatima koji su ispunjavali formalne uvjete propisane u javnom natječaju.
9. Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj koji su ispunjavali propisane formalne uvjete imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

10. Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijamu u državnu službu izabranog kandidata ima pravo podnijeti žalbu Odboru za državnu službu, u roku od 15 dana od dana primitka rješenja, putem Općinskog suda u Splitu.

Predsjednik suda:
Goran Čolak


Dostaviti:
- www.pravosudje.hr ( Općinski sud u Splitu)
- oglasna ploča ovog suda
Sudski savjetnici natječaj
REPUBLIKA HRVASKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU

Ex. Vojarna sv. Križ Dračevac

Ured predsjednika suda

   Broj:7-Su: 13660/14
   Split, 21. studenog 2014. g

Sukladno članku 61. stavku 6. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13) ), uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa Klasa 119-02/14-04/521, Ur.br.514-03-01-01-03-14-03 od 07. studenog 2014.g., Općinski sud u Splitu raspisuje

O G L A S
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

- Sudski savjetnik2 izvršitelja

Uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava ili specijalistički diplomski stručni studij prava,
- položen pravosudni ispit.

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od 2 mjeseca.

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje– pisana provjera znanja iz osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske (Ustav RH), te provjera znanja i područja građanskog prava (Zakon o parničnom postupku).

Vrijeme održavanja testiranja i raspored po grupama, objavit će se najmanje pet dana prije testiranja na web stranici Općinskog suda u Splitu http://sudovi.pravosudje.hr/osst/
i na oglasnoj ploči Općinskog suda u Splitu.
U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte).
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
• životopis
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
• preslika diplome,
• preslik svjedodžbe o položenom pravosudnom ispitu
• preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.
• uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu :
Općinski sud u Splitu, Ex. Vojarna sv. Križ Dračevac.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu, prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13 , 148/13 i 92/14), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 , 148/13 i 92/14), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13 , 148/13 i 92/14) uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ 157/13) uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći objavljeni na web stranici Ministarstva uprave, www.uprava.hr i web-stranici Općinskog suda u Splitu. http://sudovi.pravosudje.hr/osst/.
O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata.

OPĆINSKI SUD U SPLITU
PREDSJEDNIK SUDA
Goran ČolakTestiranje - sudski zapisničar
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU

21 000 S P L I T
ex vojarna Sv. Križ, Dračevac

Komisija za provedbu javnog natječaja
   Broj: 7 Su-4221/2014
   Split, 26. studenog 2014. godine

Komisija za provedbu javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 119/14 od 07. listopada 2014. godine, te na web stranicama Ministarstva uprave i Općinskog suda u Splitu, za prijam u državnu službu u Općinskom sudu u Splitu na radno mjesto administrativnog referenta- sudskog zapisničara (4 izvršitelja) na neodređeno vrijeme, daje slijedeću

OBAVIJEST KANDIDATIMA
O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE
POSTUPKA TESTIRANJA


Testiranje će se održati dana 06. prosinca 2014. godine s početkom u 8,30 sati, u sobi broj P1 i P2 (Ovršna pisarnica) Općinskog suda u Splitu, na adresi ex. Vojarna Sv. Križ, Dračevac.

Testiranje kandidata sastoji se od:

1. Testiranja rada na računalu (kratki prijepis i diktat)
2. Pismene provjere znanja
a) Poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja
b) Poznavanje ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja
3. Razgovora (intervjua) kandidata s komisijom za provedbu javnog natječaja.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje :

- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/10-pročišćeni tekst), www.nn.hr

- Sudski poslovnik (Narodne novine broj 37/14) - www.nn.hr

Pravila testiranja:

Po dolasku na testiranje od svakog kandidata bit će zatraženo da predoči odgovarajuću identifikacijsku ispravu, radi utvrđenja identiteta kandidata.
Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji se mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.

Nakon što se utvrdi identitet kandidata pristupit će se testiranju rada na računalu, a potom pismenoj provjeri znanja kandidata. Pismena provjera znanja trajati će ukupno 30 minuta.

Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja. Za vrijeme testiranja rada na računalu i pismene provjere znanja i sposobnosti kandidati ne smiju:

a) koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama,
b) koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
c) napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja,
d) razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red.

Kandidati koji bi se ponašali neprimjereno ili bi prekršili jedno od gore navedenih pravila bit će udaljeni s testiranja i njihov rezultat i rad komisija neće bodovati.

Pismena provjere znanja kandidata sastoji se od dva dijela :
1. Poznavanje ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske,
2. Poznavanje osnova ustrojstva i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske.

Za svaki dio provjere znanja kandidati mogu dobiti od nula do deset bodova (0-10) bodova. Smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su za svaki dio pismene provjere znanja dobili najmanje po pet (5) bodova.

Kandidati koji su uspješno prošli testiranje rada na računalu i uspješno položili pismene testove, pristupaju razgovoru s komisijom za provedbu natječaja istog dana po završenom pismenom testiranju. Kroz razgovor s kandidatima utvrđuju se interesi, profesionalni ciljevi i motivacija kandidata za rad u državnoj službi. Rezultati razgovora boduju se na isti način kao i uspješnost rada na računalu i pisani test, odnosno svaki kandidat može dobiti od nula do deset (0-10) bodova.

Nakon provedenog testiranja i razgovora, komisija utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru (intervjuu). Komisija dostavlja čelniku tijela izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi komisije. Uz izvješće se prilaže rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru. Čelnik tijela donosi rješenje o prijmu u državnu službu, koje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj. Protiv rješenja o prijmu u državnu službu kandidat ima pravo podnijeti žalbu Odboru za državnu službu u roku 15 dana od dana dostave rješenja.

Opis poslova:

Administrativni referent- sudski zapisničar obavlja poslove pisanja po dikatatu, pisanja i prijepisa sudskih odluka, isprava, poziva na rasprave i ročišta, te drugih sudskih akata, obavlja poslove zapisničara na raspravi i van rasprave, sređuje i uvezuje podneske, te ih upisuje u popis podnesaka dok se spis nalazi u referadi suca, odnosno sudskog savjetnika, te obavlja druge odgovarajuće poslove u sudskoj referadi, upisuje dokumente u računalni sustav, otprema odluke, pozive i pismena, sastavlja jednostavne dopise, te sređuje spis nakon rasprave, odnosno po nalogu suca, sudskog savjetnika. Za svoj rad neposredno je odgovoran upravitelju sudske pisarnice.

Podaci o plaći:

Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi („Narodne novine“, broj: 37/01, 38/01 – ispr., 71/01, 89/01, 112/01, 7/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10 ,38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 85/12,100/12, 124/12 i 140/12), koja je objavljena na www.nn.hr.

Komisija za provedbu natječaja