Testiranje zapisničari i ZK referenti po oglasu objavljenom dana 18. prosinca 2019.
REPUBLIKA   HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU
SPLIT

KOMISIJA ZA PROVEDBU OGLASA
 
   Broj: 7 Su-3004/2019
   Split,  15. siječnja 2020.  

OBAVIJEST KANDIDATIMA
O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE
POSTUPKA TESTIRANJA

prijavljenim na oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u
Općinski sud u Splitu,

Na temelju članka 10. i 11. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine Republike Hrvatske broj 78/17 i 73/19, dalje Uredba), povodom raspisanog oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme na radna mjesta III vrste administrativni referent – sudski zapisničar 5 (pet) izvršitelja i zemljišnoknjižni referent 2 (dva) izvršitelj/ica, objavljenog na web-stanici Ministarstva uprave, web stranici Općinskog suda u Splitu, oglasnoj ploči Općinskog suda u Splitu i web-stranici nadležne službe za zapošljavanje, sve dana 18. prosinca 2019., pozivaju se na testiranje kandidati koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju propisane i u oglasu objavljene uvjete.

Testiranje kandidata za radna mjesta administrativni referent – sudski zapisničar i zemljišnoknjižni referent održat će se u prostoriji Po2 (Ovršna pisarnica) Općinskog suda u Splitu, na adresi ex Vojarna Sv. Križ, Dračevac, dana 24. siječnja 2020. (petak) s početkom u 9,45 sati.

Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete ili nisu podnijele pravovremene i uredne prijave na oglas, ne smatraju se kandidatima i bit će o tome pisano obaviještene.

Za kandidata koji nije pristupio testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

1.    Sadržaj testiranja:

-    za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar:
a)    Pismena provjera znanja:
-    Poznavanje ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja 
b)    Testiranje rada na računalu (prijepis u trajanju od 5 minuta i diktat u trajanju od 3 minute)
c)    Razgovor (intervju) kandidata s komisijom za provedbu oglasa.

-    za radno mjesto zemljišnoknjižni referent:
a)    Pismena provjera znanja:
-    Poznavanje ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske -pismeni test sa 10 pitanja   
b)    Razgovor (intervju) kandidata s komisijom za provedbu oglasa.


2.    Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata:

-   za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar:
a)    Sudski poslovnik (Narodne novine broj 37/14,  49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19 i 128/19) - www.nn.hr
b)    Pravilnik o radu u sustavu eSpis (Narodne novine broj 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 112/17 i 119/18) – www.nn.hr
c)    Zakon o sudskim pristojbama (Narodne novine broj 118/18 i 53/19) - www.nn.hr

-  za radno mjesto zemljišnoknjižni referent:
a)    Sudski poslovnik (Narodne novine broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19 i 128/19) - www.nn.hr
b)    Zemljišnoknjižni poslovnik (Narodne novine broj: 81/97, 109/02, 123/02, 153/02, 14/05 i 60/10) koji se odnosi na obavljanje poslova zemljišnoknjižnog referenta www.nn.hr
c)    Zakon o zemljišnim knjigama (Narodne novine broj 63/2019) www.nn.hr.


3.    Postupak testiranja kandidata za radna mjesta administrativni referent – sudski zapisničar i zemljišnoknjižni referent, pravila testiranja i način bodovanja:

Testiranju mogu samo pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme.

Po dolasku na testiranje od svakog kandidata bit će zatraženo da predoči odgovarajuću identifikacijsku ispravu, radi utvrđenja identiteta kandidata. 

Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na oglas za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.

Nakon što se utvrdi identitet kandidata pristupit će se pismenoj provjeri znanja kandidata. 

      Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja. Za vrijeme pismene provjere znanja i sposobnosti kandidati ne smiju:

a)    koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama,
b)    koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
c)    napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja,
d)    razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red.

     Kandidati koji bi se ponašali neprimjereno ili bi prekršili jedno od gore navedenih pravila bit će udaljeni s testiranja, a njihov postignuti rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.

Prva faza testiranja za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar - pisani test provjere poznavanja ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske trajat će 20 minuta. Pisani test bit će vrednovan bodovima od 0 do 10 bodova. Test sadrži 10 zadataka, za točno rješenje svakog zadatka moguće je ostvariti 1 bod, a zadatak se može bodovati samo jednim punim bodom. Pogrešno zaokružen odgovor moguće je ispraviti na način da se prekriži netočno zaokružen odgovor, te zaokruži točan odgovor, uz potvrdu točnog navoda vlastoručnim potpisom kandidata. Djelomično točni odgovori neće se priznavati kao točan odgovor. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili na testiranju ako su na provjeri znanja dobili najmanje 5 bodova, nakon čega mogu pristupiti drugom dijelu testiranja.

Po završenoj pisanoj provjeri kandidati/kinje koji su ostvarili najmanje 5 (pet) bodova, pristupaju drugoj fazi testiranja - provjeri znanja i sposobnosti te vještine pisanja uz uporabu računala u trajanju od 5 minuta (prijepis) i 3 minute (diktat).Smatra se da je kandidat/kinja zadovoljio/la na provjeri rada na računalu ako je za unos teksta ostvario najmanje 5 bodova.
Testiranje za radno mjesto zemljišnoknjižni referent - pisani test  provjere poznavanja ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske trajat će 20 minuta. Pisani test bit će vrednovan bodovima od 0 do 10 bodova. Test sadrži 10 zadataka, za točno rješenje svakog zadatka moguće je ostvariti 1 bod, a zadatak se može bodovati samo jednim punim bodom. Pogrešno zaokružen odgovor moguće je ispraviti na način da se prekriži netočno zaokružen odgovor, te zaokruži točan odgovor, uz potvrdu točnog navoda vlastoručnim potpisom kandidata. Djelomično točni odgovori neće se priznavati kao točan odgovor. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili na testiranju ako su na provjeri znanja dobili najmanje 5 bodova.

    Kandidati za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar koji uspješno polože pisani test i provjeru rada na računalu, odnosno kandidati za radno zemljišnoknjižni referent koji uspješno polože pismeni test, pristupit će razgovoru s Komisijom (intervju), na koji će biti pozvani putem kontakt telefona prijavljenog na testiranju, s početkom određenim u tom telefonskom kontaktu. 

Komisija kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi, te utvrđuje i stečeno radno iskustvo u struci i rezultate ostvarene u njihovu dotadašnjem radu. Rezultati razgovora bit će vrednovani na isti način kao i pisani test, odnosno svaki kandidat može dobiti od nula do deset (0-10) bodova.

    Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervjua), Komisija će utvrditi Rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru  (intervjuu). Komisija dostavlja čelniku tijela izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Komisije. Uz izvješće se prilaže rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru.

4.    Opis poslova i podatci o plaći:   

Opis poslova:

a)    Administrativni referent – sudski zapisničar u referadi kroz sustav "e-Spis" obavlja sve tehničke poslove vezane uz sudske spisa, obavlja poslove pisanja po diktatu, pisanja i prijepisa sudskih odluka, isprava i poziva na rasprave i ročišta i drugih sudskih akata, obavlja poslove zapisničara na raspravi i van rasprave, sređuje i uvezuje podneske, te obavlja druge odgovarajuće poslove u sudskoj referadi, otprema odluke, pozive i pismena, sastavlja jednostavne dopise.
b)    Zemljišnoknjižni referent radi na primanju, rješavanju podnesaka, knjiženju rješenja, izrađuje nacrte rješenja, izdaje zemljišno-knjižne izvatke, daje potrebne upute i savjete strankama u svezi stanja nekretnina u zemljišnim knjigama, vrši otpremu rješenja, radi na osnivanju registra katastarskih čestica i obnavljanju imenika, radi na osnivanju potrebnih novih zemljišnih knjiga, radi na zemljišnoknjižnom ispravnom postupku, te obavlja druge poslove koje odredi voditelj zemljišne knjige, zemljišnoknjižni sudac i predsjednik suda.

5.    Podatci o plaći:

a)    Podaci o plaći administrativni referent – sudski zapisničar: čl. 9. st. 1, podstavka f, radna mjesta III vrste, točka 2. Opći i administrativni poslovi  Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne Novine« 37/01 do 73/19), koja je objavljena na www.nn.hr.     
b)    Radno mjesto zemljišnoknjižnog referenta: Čl. 9. st. f. toč. 3. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne Novine« 37/01 do 73/19), koja je objavljena na www.nn.hr. 

O rezultatima oglasa kandidati/kinje biti će obaviješteni objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranicama Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/) i Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr). Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave na web – stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr).

    Svi kandidati prijavljeni na oglas (koji nisu izgubili to svojstvo) imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na oglas i to u onom dijelu koji se odnosi na njih.  
                                                                                                                                                                            Komisija za provedbu oglasa
Testiranje ZK referent na određeno po oglasu objavljenom dana 18. prosinca 2019.
      REPUBLIKA   HRVATSKA
      OPĆINSKI SUD U SPLITU
                     SPLIT

KOMISIJA ZA PROVEDBU OGLASA
 
   Broj: 7 Su-2343/2019
   Split,  13. siječnja 2020.  

OBAVIJEST KANDIDATIMA
O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE
POSTUPKA TESTIRANJA


prijavljenim na oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u
Općinski sud u Splitu,

Na temelju članka 10. i 11. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine Republike Hrvatske broj 78/17 i 73/19, dalje Uredba), povodom raspisanog oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme na radna mjesta III vrste zemljišnoknjižni referent 7 (sedam) izvršitelj/ica, objavljenog na web-stanici Ministarstva uprave, web stranici Općinskog suda u Splitu, oglasnoj ploči Općinskog suda u Splitu i web-stranici nadležne službe za zapošljavanje, sve dana 2. listopada  2019., pozivaju se na testiranje kandidati koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju propisane i u oglasu objavljene uvjete.

Testiranje kandidata za radna mjesta zemljišnoknjižni referent održat će se u prostoriji Po2 (Ovršna pisarnica) Općinskog suda u Splitu, na adresi ex Vojarna Sv. Križ, Dračevac, dana 22. siječnja 2020. (srijeda) s početkom u 9,45 sati.

Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete ili nisu podnijele pravovremene i uredne prijave na oglas, ne smatraju se kandidatima i bit će o tome pisano obaviještene.

Za kandidata koji nije pristupio testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

1.    Sadržaj testiranja za radno mjesto zemljišnoknjižni referent:

a)    Pismena provjera znanja:
-    Poznavanje ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske -pismeni test sa 10 pitanja   
b)    Razgovor (intervju) kandidata s komisijom za provedbu oglasa.

2.    Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za radna mjesta zemljišnoknjižni referent:

-    Sudski poslovnik (Narodne novine broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19 i 128/19) - www.nn.hr
-    Zemljišnoknjižni poslovnik (Narodne novine broj: 81/97, 109/02, 123/02, 153/02, 14/05 i 60/10) koji se odnosi na obavljanje poslova zemljišnoknjižnog referenta www.nn.hr
-    Zakon o zemljišnim knjigama (Narodne novine broj 63/2019) www.nn.hr.

3.    Postupak testiranja kandidata za radna mjesta zemljišnoknjižni referent, pravila testiranja i način bodovanja:


Testiranju mogu samo pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme.

Po dolasku na testiranje od svakog kandidata bit će zatraženo da predoči odgovarajuću identifikacijsku ispravu, radi utvrđenja identiteta kandidata. 

Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na oglas za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.

Nakon što se utvrdi identitet kandidata pristupit će se pismenoj provjeri znanja kandidata. 

      Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja. Za vrijeme pismene provjere znanja i sposobnosti kandidati ne smiju:

a)    koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama,
b)    koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
c)    napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja,
d)    razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red.

     Kandidati koji bi se ponašali neprimjereno ili bi prekršili jedno od gore navedenih pravila bit će udaljeni s testiranja, a njihov postignuti rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.

Testiranje za radno mjesto zemljišnoknjižni referent - pisani test  provjere poznavanja ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske trajat će 20 minuta. Pisani test bit će vrednovan bodovima od 0 do 10 bodova. Test sadrži 10 zadataka, za točno rješenje svakog zadatka moguće je ostvariti 1 bod, a zadatak se može bodovati samo jednim punim bodom. Pogrešno zaokružen odgovor moguće je ispraviti na način da se prekriži netočno zaokružen odgovor, te zaokruži točan odgovor, uz potvrdu točnog navoda vlastoručnim potpisom kandidata. Djelomično točni odgovori neće se priznavati kao točan odgovor. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili na testiranju ako su na provjeri znanja dobili najmanje 5 bodova.

    Kandidati za radno mjesto zemljišnoknjižni referent koji uspješno položi pismeni test pristupit će razgovoru s Komisijom (intervju), na koji će biti pozvani putem kontakt telefona prijavljenog na testiranju, s početkom određenim u tom telefonskom kontaktu. 

Komisija kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi, te utvrđuje i stečeno radno iskustvo u struci i rezultate ostvarene u njihovu dotadašnjem radu. Rezultati razgovora bit će vrednovani na isti način kao i pisani test, odnosno svaki kandidat može dobiti od nula do deset (0-10) bodova.

    Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervjua), Komisija će utvrditi Rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru  (intervjuu). Komisija dostavlja čelniku tijela izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Komisije. Uz izvješće se prilaže rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru.

4. Opis poslova i podatci o plaći:   

Opis poslova:

Zemljišnoknjižni referent radi na primanju, rješavanju podnesaka, knjiženju rješenja, izrađuje nacrte rješenja, izdaje zemljišno-knjižne izvatke, daje potrebne upute i savjete strankama u svezi stanja nekretnina u zemljišnim knjigama, vrši otpremu rješenja, radi na osnivanju registra katastarskih čestica i obnavljanju imenika, radi na osnivanju potrebnih novih zemljišnih knjiga, radi na zemljišnoknjižnom ispravnom postupku, te obavlja druge poslove koje odredi voditelj zemljišne knjige, zemljišnoknjižni sudac i predsjednik suda.

Podatci o plaći:

Radno mjesto zemljišnoknjižnog referenta: Čl. 9. st. f. toč. 3. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne Novine« 37/01 do 73/19), koja je objavljena na www.nn.hr. 

O rezultatima oglasa kandidati/kinje biti će obaviješteni objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranicama Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/) i Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr). Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave na web – stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr).

Svi kandidati prijavljeni na oglas (koji nisu izgubili to svojstvo) imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na oglas i to u onom dijelu koji se odnosi na njih.                                                                                                                                                      
Komisija za provedbu oglasa                             


Rješenje o prijmu namještenice
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU
SPLIT

URED PREDSJEDNIKA

   Broj: 7 Su-1649/2019
   Split,  7. siječnja 2020.

Predsjednica Općinskog suda u Splitu Marina Boko, na temelju odredbi članka 52. stavka 1. i 63., u svezi članka 138. stavka 1. i 2.  Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17 i 70/19),  u upravnom postuku pokrenutom po službenoj dužnosti, radi primjma namještenice na neodređeno vrijeme, uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa Klasa: 119-02/19-04/100187 Urbroj: 514-04-01-01-01/5-19-02 od 19. srpnja 2019., donosi

RJEŠENJE
o prijmu namještenice na neodređeno vrijeme


    I MAGDA MARTINOVIĆ, sa završenom srednjom stručnom spremom, prima se u državnu službu na radno mjesto namještenika IV vrste – čistačica u Stalnoj službi u Supetru na neodređeno vrijeme.

    II Imenovana se prima na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca od dana početka rada.

    III Po izvršnosti rješenja donijet će se rješenje o rasporedu na radno mjesto kojim će se imenovanoj utvrditi dan početka rada, plaća i druga prava i obveze iz radnog odnosa.

Obrazloženje

U skladu s odobrenjem Ministarstva pravosuđa Klasa: 119-02/19-04/100187 Urbroj: 514-04-01-01-01/5-19-02 od 19. srpnja 2019., Općinski sud u Splitu raspisao je oglas za prijam namještenika IV vrste – čistač/čistačica u Stalnoj službi u Supetru na neodređeno vrijeme, koji je objavljen dana 6. studenog 2019. u Narodnim novinama broj 106/2019, te na web stranicama Ministarstva uprave, Općinskog suda u Splitu i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Stručni uvjeti propisani Pravilnikom o unutarnjem redu ovog suda za radno mjesto čistač/ica su: završena niža stručna sprema ili osnovna škola, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, obvezan probni rad u trajanju od dva mjeseca. U skladu sa člankom 48. stavak 4. Zakona o državnim službenicima radno iskustvo na odgovarajućim poslovima je svako radno iskustvo u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci, dok u konkretnom slučaju određena struka nije uvjet rasporeda na radno mjesto.

Postupak oglasa u skladu s odredbama Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 78/17 i 89/19, dalje: Uredba) provodila je Komisija za provedbu oglasa (dalje: Komisija), imenovana odlukom predsjednice Općinskog suda u Splitu poslovni broj 7 Su-1649/2019 od 22. studenog 2019.. Komisija je sastavila Izvješće o provedenom postupku od 6. studenog 2019.  i priložila rang – listu kandidata koji su zadovoljili na provedenom razgovoru (intervjuu) dana 6. prosinca 2019., a potom navedeno dostavila predsjednici Općinskog suda u Splitu, radi izbora kandidata, sve u skladu s odredbom članka 17. Uredbe.

Od strane Komisije utvrđeno je kako su na oglas podnesene 3 prijave za radno mjesto čistač/ica, te su sve ispunjavale formalne uvjete iz oglasa.

25. studenog 2019. dana je obavijest kandidatima o vremenu i mjestu održavanja intervjua, odnosno provedbe razgovora, koji je određen za dan 6. prosinca 2019. u sjedištu suda. Obavijest/poziv objavljena je na web stranicama Općinskog suda u Splitu i Ministarstva uprave dana 26. prosinca 2019., dakle, više od 5 dana prije zakazanog razgovora.

Razgovoru su pristupile 3 kandidatkinje za radno mjesto čistačice, koje su zadovoljile na provedenom razgovoru, pa je Komisija utvrdila rang listu kandidatkinja prema broju ostvarenih bodova. Kandidatkinja Magda Martinović ostvarila je maksimalnih 10 bodova, a kandidatkinje B.B. i K.V. svaka po 9 bodova.

Za kandidatkinju koja je ostvarila najveći broj bodova zatražena je dostava podataka iz kaznene evidencije po ispunjenom obrascu za izdavanje posebnog uvjerenja za fizičku osobu, radi provjere postoje li zapreke za prijam namještenice iz članka 49. Zakona o državnim službenicima, te je od strane Odjela za kaznenu evidenciju Sektora za evidencije, pomilovanja i podršku svjedocima Uprave za kazneno pravo Ministarstva pravosuđa potvrđeno kako imenovana nije osuđivana. Također je od iste zatraženo da dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta te da dostavi na uvid izvornike dokumentacije kojom dokazuje ispunjavanje formalnih uvjeta iz oglasa, čemu je kandidatkinja Magda Martinović uredno udovoljila.

Na temelju odredbe članka 53. stavak 3. u svezi članka 138. stavka 1. Zakona o državnim službenicima  Magda Martinović je primljena na rad na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Po izvršnosti ovog rješenja donijet će se rješenje o rasporedu na radno mjesto kojim će se imenovanoj utvrditi dan početka rada, plaća i druga prava i obveze iz radnog odnosa.

Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci rješenja.
    U skladu s odredbom članka 52. stavak 2. Zakona o državnim službenicima ovo rješenje dostavlja se kandidatima prijavljenim na javni natječaj javnom objavom na web stranici Općinskog suda u Splitu i web stranici Ministarstva uprave, a dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave.

PREDSJEDNICA SUDA
      MARINA BOKO


UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se podnosi putem Općinskog suda u Splitu, u tri istovjetna primjerka.

Dostaviti:
-    svim kandidatima putem web stranice Općinskog suda u Splitu i Ministarstva uprave RH
-    Odsjeku za financijsko-materijalno poslovanje (računovodstvu) suda - ovdje, po izvršnosti rješenja,
-    u osobni očevidnik kandidatkinje, putem zadužene službenice - ovdje, po izvršnosti rješenja,
-    u Registar zaposlenih u javnom sektoru, putem zadužene službenice - ovdje, po izvršnosti rješenja,
-    Ministarstvu pravosuđa RH, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, po izvršnosti rješenja,
-    u spis poslovni broj 7 Su-1649/2019
Rješenje o prijmu
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU
SPLIT
URED PREDSJEDNIKA

   Broj: 7 Su-1898/2019
   Split,  27. prosinca 2019.

Zamjenik predsjednice Općinskog suda u Splitu Zoran Ivanišević, na temelju odredbi članka 30. i 31. stavak 1. Zakona o sudovima (Narodne novine broj 28/13, 35/15, 82/15, 82/16, 67/18), te članka 52. stavak 1. i 2., članka 61. i članka 63. stavak 1.  Zakona o  državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 34/11 – Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15 i 138/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2036/2012, 61/17 i 70/19), nakon provedenog postupka oglasa za prijam na određeno vrijeme 2 (dva) službenika na radno mjesto I vrste sudskog savjetnika, pokrenutog po službenoj dužnosti, donosi

R J E Š E NJ E

I    Kandidati ANTE PERKOVIĆ, magistar prava s položenim pravosudnim ispitom i IVANA MIKULIĆ, magistra prava s položenim pravosudnim ispitom, primaju se u Općinski sud u Splitu na radno mjesto I vrste sudski savjetnik, na određeno vrijeme do povratka na rad odsutnih službenika.

II    Imenovanima se utvrđuje probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca od dana rasporeda na radno mjesto.

III    O danu stupanja na rad, rasporedu na radno mjesto i plaći donijet će se posebno rješenje.

IV    Žalba protiv rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme ne odgađa izvršenje rješenja.

Obrazloženje

Općinski sud u Splitu raspisao je oglas za prijam u državnu službu 2 (dva) izvršitelja na radno mjesto sudski savjetnik, na određeno vrijeme radi zamjene odsutnih službenika, a na temelju prethodnih odobrenja Ministarstva pravosuđa Klasa: 119-02/19-04/100199, Urbroj: 514-04-01-01-01/3-19-02 od 24. srpnja 2019. i Klasa: 112-02/19-04/100269, Urbroj:  514-04-
01-01-01/5-19-02 od 13. rujna 2019..

Oglas je objavljen dana 4. listopada 2019. na web stranici Općinskog suda u Splitu, web stranici Ministarstva uprave i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured Split.
 
Na web stranici Općinskog suda u Splitu objavljen je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta za koje je oglas raspisan.

Postupak prijema u državnu službu na određeno vrijeme, u skladu s  odredbama Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi  (Narodne novine broj 78/17 i 89/19, dalje: Uredba), provodila je Komisija za provedbu oglasa (dalje: Komisija), imenovana odlukom predsjednice Općinskog suda u Splitu,sukladno  odredbi članka 51. stavka 1. Zakona o državnim službenicima.

Na oglas za radno mjesto sudski savjetnik zaprimljeno je ukupno 9 (devet) prijava. Komisija je utvrdila popis od 9 (devet) kandidata/kinja za radno mjesto sudski savjetnik koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa i čije su prijave pravovremene i potpune, a ostalim kandidatima su, na temelju odredbe članka 9. Uredbe dostavljene pisane obavijesti da se ne smatraju kandidatom prijavljenim na oglas i zbog kojih razloga.

Na web stranici Općinskog suda u Splitu i web stranici Ministarstva uprave dana 19. studenog 2019. objavljen je poziv za testiranje svim kandidatima/kinjama koji ispunjavaju uvjete iz oglasa. Testiranje je određeno za dan 27. studenog 2019..

Testiranje se sastojalo od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta sudskog savjetnika. Istom su pristupila 4 (četiri) kandidata.

Sukladno odredbi članka 10. stavka 2. Uredbe, smatra se da su kandidati/kinje koji nisu pristupili testiranju povukli prijavu na oglas i više se ne smatraju kandidatom/kinjom.

Nakon provedenog testiranja Komisija je utvrdila da su sva četiri kandidata, u skladu s odredbom članka 13. Uredbe, zadovoljila na provjeri znanja, sposobnosti i vještina jer su ostvarili najmanje 5 bodova na testiranju, pa su sukladno odredbi članka 14. Uredbe pozvani na razgovor (intervju) s Komisijom 29. studenog 2019.. Isti su pristupili razgovoru.

Komisija je obavila s kandidatima strukturirani razgovor (intervju), kroz koji je utvrđivala interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u državnoj službi, kao i stečeno radno iskustvo u struci te rezultate ostvarene u njihovu dotadašnjem radu.

Sukladno odredbi članka 17. Uredbe, Komisija je dostavila predsjednici suda izvješće o provedenom postupku prijema koje sadrži i rang-listu kandidata.

Dana 11. prosinca 2019. g. zaprimljena je obavijest kandidatkinje M.R., koja je  zauzela 1. mjesto na rang listi kandidata, o odustajanju od prijave na oglas za prijam na radno mjesto sudski savjetnik na određeno vrijeme.

Za prijam u državnu službu na radno mjesto sudski savjetnik izabrani su kandidati Ante Perković i Ivana Mikulić, jer su, osim kandidatkinje koja je odustala, postigli najbolji rezultat na testiranju, pa se predsjednica suda pri izboru rukovodila pozicijama kandidata zauzetim na  utvrđenoj rang – listi i prijedlogom Komisije.

Imenovani kandidati ispunjavaju sve formalne uvjete  tražene  oglasom:  imaju potrebnu  stručnu spremu magistar prava i položen pravosudni ispit.
 
Po službenoj dužnosti provjereno je nepostojanje ostalih zapreka za njihov prijam u državnu službu iz članka 49. Zakona o državnim službenicima. Imenovani imaju zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju u državnu službu, što je utvrđeno uvidom u pravodobno dostavljena zdravstvena uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti.

Probni rad je utvrđen temeljem odredbe članka 61. stavak 4. Zakona o državnim službenicima, a sukladno članku 61. stavak 1. citiranog Zakona, žalba protiv rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme ne odgađa izvršenje rješenja.
U skladu s odredbom članka 61. stavak 10. Zakona o državnim službenicima ovo rješenje dostavlja se kandidatima prijavljenim na oglas javnom objavom na web stranici Općinskog suda u Splitu i web stranici Ministarstva uprave, a dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave.

Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci rješenja.

ZAMJENIK PREDSJEDNICE SUDA
         ZORAN IVANIŠEVIĆ

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se podnosi putem Općinskog suda u Splitu, u 3 istovjetna primjerka.

Dostaviti:
-    svim kandidatima putem web stranice Općinskog suda u Splitu i Ministarstva uprave RH
-    Odsjeku za materijalno-financijsko poslovanje (računovodstvu) suda - ovdje,
-    u osobni očevidnik izabranih kandidata, putem zadužene službenice - ovdje,
-    u Registar zaposlenih u javnom sektoru, putem zadužene službenice - ovdje,
-    Ministarstvu pravosuđa RH, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, po izvršnosti rješenja,
-    u spis

Djelomična obustava postupka 7 Su-2331/2019
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU
S P L I T

URED PREDSJEDNIKA

   Broj: 7 Su-2331/2019
   Split, 16. prosinca 2019.

Na temelju odredbi članka 31. stavka 1. Zakona o sudovima (Narodne novine 28/13, 33/15, 82/15, 85/16, 67/18) i članka 50.b. stavak 2. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17 i 70/19) predsjednica Općinskog suda u Splitu donosi

O D L U K U
o djelomičnoj obustavi postupka


    I Djelomično se obustavlja postupak prijma na radno mjesto namještenik na poslovima tehničkog održavanja (dva izvršitelja/ice) na neodređeno vrijeme po raspisanom Oglasu Općinskog suda u Splitu poslovni broj 7 Su-2331/2019 od 21. listopada 2019., koji je objavljen dana 23. listopada 2019. u Narodnim novinama broj 101/19, na web stranicama Ministarstva uprave, Općinskog suda u Splitu i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u dijelu koji se odnosi na broj izvršitelja.

    II Postupak oglasa djelomično se obustavlja zbog prestanka važenja prethodno izdanog odobrenja Ministarstva pravosuđa Klasa: 119-02/19-04/100223, Urbroj: 514-04-01-01-01/5-19-02 od 19. kolovoza 2019., pa se zbog bitno promijenjenih okolnosti nakon raspisivanja oglasa popunjavanje jednog radnog mjesta namještenika na poslovima tehničkog održavanja ne može provesti. 

    III Protiv ove odluke nije dopušteno ulaganje pravnih lijekova.

    IV Ova odluka objavit će se na web stranici Ministarstva uprave i web stranici Općinskog suda u Splitu.

    V Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNICA SUDA

MARINA BOKO
 

                               
Rješenje o prijmu namještenice 7Su-2331/2019
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU
SPLIT

URED PREDSJEDNIKA

   Broj: 7 Su-2331/2019
   Split, 19.  prosinca 2019.

Predsjednica Općinskog suda u Splitu Marina Boko, na temelju odredbi članka 52. stavka 1. i 63., u svezi članka 138. stavka 1. i 2.  Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17 i 70/19),  u upravnom postuku pokrenutom po službenoj dužnosti, radi prijma namještenice na neodređeno vrijeme, uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa Klasa: 119-02/19-04/100299, Urbroj: 514-04-01-01-01/1-19-02 od 25. rujna 2019. donosi

RJEŠENJE
o prijmu namještenice na neodređeno vrijeme


    I KATICA JURIĆ, sa završenom srednjom stručnom spremom, prima se u državnu službu na radno mjesto III vrste – namještenik na poslovima tehničkog održavanja na neodređeno vrijeme.

    II Imenovana se prima na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca od dana početka rada.

    III Po izvršnosti rješenja donijet će se rješenje o rasporedu na radno mjesto kojim će se imenovanoj utvrditi dan početka rada, plaća i druga prava i obveze iz radnog odnosa.

Obrazloženje

U skladu s odobrenjima Ministarstva pravosuđa Klasa: 119-02/19-04/100223, Urbroj: 514-04-01-01-01/5-19-02 od 19. kolovoza 2019. i  Klasa: 119-02/19-04/100299, Urbroj: 514-04-01-01-01/1-19-02 od 25. rujna 2019., Općinski sud u Splitu raspisao je oglas za prijam namještenika III vrste – namještenik na poslovima tehničkog održavanja na neodređeno vrijeme – dva izvršitelja, koji je objavljen dana 23. listopada 2019. u službenom glasilu Republike Hrvatske Narodnim novinama broj 101/2019,  na web stranicama Ministarstva uprave, Općinskog suda u Splitu i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 

Prijem na radno mjesto namještenika na poslovima tehničkog održavanja po raspisanom oglasu djelomično je obustavljen odlukom poslovni broj 7 Su-2331/2019 od 16. prosinca 2019.  za jednog izvršitelja zbog bitno promijenjenih okolnosti nakon raspisivanja  oglasa.

Postupak oglasa u skladu s odredbama Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 78/17 i 89/19, dalje: Uredba) provodila je Komisija za provedbu oglasa (dalje: Komisija), imenovana odlukom predsjednice Općinskog suda u Splitu poslovni broj 7 Su-2331/2019 od 12. studenog 2019.. Komisija je sastavila Izvješće o provedenom postupku od 18. prosinca 2019.  i priložila rang – listu kandidata koji su zadovoljili na provedenom razgovoru (intervjuu) dana 10. prosinca 2019., a potom navedeno dostavila predsjednici Općinskog suda u Splitu, radi izbora kandidata, sve u skladu s odredbom članka 17. Uredbe.

Od strane Komisije utvrđeno je kako je na oglas podneseno šest prijava za radno namještenika na poslovima tehničkog održavanja, od kojih je pet ispunjavalo formalne uvjete iz oglasa. Prijava M.B.  nije bila potpuna, pa je isti pisanim putem obaviješten da se iz ovog razloga ne smatra kandidatom u postupku po oglasu, u svezi čega nije iznio nikakvu primjedbu, niti izjavio prigovor.

3. prosinca 2019. dana je obavijest kandidatima o vremenu i mjestu održavanja intervjua, odnosno provedbe razgovora, koji je određen za dan 10. prosinca 2019. u sjedištu suda. Obavijest/poziv objavljena je na web stranicama Općinskog suda u Splitu i Ministarstva uprave dana 3. prosinca 2019., dakle, više od 5 dana prije zakazanog razgovora.

Razgovoru su pristupila tri kandidata za radno mjesto namještenika na poslovima tehničkog održavanja. Kandidat K.S. je tijekom intervjua odustao od prijave za prijam na ovo radno mjesto, a  druge dvije kandidatkinje su zadovoljile na provedenom razgovoru, pa je Komisija utvrdila rang listu kandidatkinja prema broju ostvarenih bodova. Kandidatkinja Katica Jurić ostvarila je maksimalnih 10 bodova, a kandidatkinja M.G. 9 bodova.

Za kandidatkinju koja je ostvarila najveći broj bodova zatražena je dostava podataka iz kaznene evidencije po ispunjenom obrascu za izdavanje posebnog uvjerenja za fizičku osobu, radi provjere postoje li zapreke za prijam namještenice iz članka 49. Zakona o državnim službenicima, te je od strane Odjela za kaznenu evidenciju Sektora za evidencije, pomilovanja i podršku svjedocima Uprave za kazneno pravo Ministarstva pravosuđa potvrđeno kako imenovana nije osuđivana. Također je od iste zatraženo da dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta te da dostavi na uvid izvornike dokumentacije kojom dokazuje ispunjavanje formalnih uvjeta iz oglasa, čemu je kandidatkinja Katica Jurić uredno udovoljila.

Na temelju odredbe članka 53. stavak 3. u svezi članka 138. stavka 1. Zakona o državnim službenicima  Katica Jurić je primljena na rad na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Po izvršnosti ovog rješenja donijet će se rješenje o rasporedu na radno mjesto kojim će se imenovanoj utvrditi dan početka rada, plaća i druga prava i obveze iz radnog odnosa.

Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci rješenja.
    U skladu s odredbom članka 52. stavak 2. Zakona o državnim službenicima ovo rješenje dostavlja se kandidatima prijavljenim na javni natječaj javnom objavom na web stranici Općinskog suda u Splitu i web stranici Ministarstva uprave, a dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave.

PREDSJEDNICA SUDA

MARINA BOKO


UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se podnosi putem Općinskog suda u Splitu, u tri istovjetna primjerka.

Dostaviti:
-    svim kandidatima putem web stranice Općinskog suda u Splitu i Ministarstva uprave RH
-    Odsjeku za financijsko-materijalno poslovanje (računovodstvu) suda - ovdje, po izvršnosti rješenja,
-    u osobni očevidnik kandidatkinje, putem zadužene službenice - ovdje, po izvršnosti rješenja,
-    u Registar zaposlenih u javnom sektoru, putem zadužene službenice - ovdje, po izvršnosti rješenja,
-    Ministarstvu pravosuđa RH, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, po izvršnosti rješenja,
-    u spis poslovni broj 7 Su-2331/2019
Rješenje o izboru kandidata
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU
SPLIT

URED PREDSJEDNIKA

   Broj: 7 Su-2368/2019
   Split,  18. prosinca 2019.

RJEŠENJE O IZBORU KANDIDATA

Predsjednica Općinskog suda u Splitu Marina Boko, na temelju odredbi članka 52., 52. a. i 63. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17 i 70/19),  nakon provedenog cjelokupnog postupka javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara (3 izvršitelja), objavljenog dana 2. listopada 2019. u službenom glasilu Republike Hrvatske Narodnim novinama broj 94/19, te zaprimljenog Izvješća o provedenom postupku uz Rang – listu kandidata poslovni broj 7 Su-2368/2019 od 9. prosinca 2019., koje je sačinjeno od strane Komisije za provedbu javnog natječaja,


r i j e š i l a   j e

    I Kandidatkinje JOSIPA BATINIĆ, upravni referent, IVONA STRUNJE, upravni referent, i MARINA VIŠIĆ, upravni referent, sve s položenim državnim stručnim ispitom, izabrane su u državnu službu na neodređeno vrijeme u Općinski sud u Splitu na radno mjesto III vrste, administrativni referent – sudski zapisničar, uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.
   
    II Po izvršnosti rješenja o izboru kandidata donijet će se rješenje o rasporedu na radno mjesto, kojim će se utvrditi dan početka rada, raspored na radno mjesto, ostvareni radni staž i plaća izabranih kandidata iz točke I izreke rješenja.

Obrazloženje

Na temelju odobrenja Ministarstva pravosuđa, Klasa: 119-02/19-04/100223, Urbroj: 514-04-01-01-01/5-19-02 od 19. kolovoza 2019. i Klasa: 119-02/19-04/100209, Urbroj: 514-04-01-01-01/3-19-02 od 24. rujna 2019. za popunu upražnjenih radnih mjesta administrativnog referenta – sudskog zapisničara, ovaj sud je, u okviru postupka prije raspisivanja javnog natječaja iz članka 45.c Zakona o državnim službenicima, provjerio u web-aplikaciji CIRCA ima li na raspolaganju Vladi službenika koji ispunjavaju uvjete za raspored na radna mjesta administrativnog referenta – sudskog zapisničara koja treba popuniti.

Po izvršenoj provjeri putem web-aplikacije CIRCA da se na raspolaganju Vladi RH ne nalaze službenici koji ispunjavaju uvjete stručne spreme i struke za radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara, ovaj sud je dana 27. rujna 2019. raspisao javni natječaj za popunu radnog mjesta III vrste administrativnog referenta – sudskog zapisničara (tri izvršitelja) na neodređeno vrijeme. Natječaj je objavljen u Narodnim Novinama broj 94/19  dana 2. listopada 2019., web stranici Općinskog suda u Splitu, oglasnoj ploči ovog suda, web stranici Ministarstva uprave i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured Split.

Postupak javnog natječaja u skladu s odredbama Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 78/17 i 89/19, dalje: Uredba) provodila je Komisija za provedbu javnog natječaja (dalje: Komisija), imenovana odlukom predsjednice Općinskog suda u Splitu poslovni broj 7 Su-2368/2019 od 6. studenog 2019.. Komisija je sastavila Izvješće o provedenom postupku od 9. prosinca 2019. i priložila rang – listu kandidata koji su zadovoljili na provjeri znanja, sposobnosti i vještina te razgovoru (intervjuu), a potom navedeno dostavila predsjednici Općinskog suda u Splitu, radi izbora kandidata nakon provedenog postupka testiranja dana 4. i 6. prosinca 2019., sve u skladu s odredbom članka 17. Uredbe.

Od strane Komisije utvrđeno je kako je u otvorenom natječajnom roku za prijem prijava podneseno 16 (šesnaest) prijava za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar od kojih 5 (pet) prijava nisu ispunjavale formalne uvjete iz javnog natječaja. Osobama koje nisu ispunjavale formalne uvjete iz natječaja je poslana pisana obavijest u kojoj su navedeni razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj, te da nemaju pravo pristupiti testiranju.

Kandidati su putem web-stranice Općinskog suda u Splitu i web-stranice Ministarstva uprave RH uredno obaviješteni o mjestu i vremenu, te sadržaju i načinu testiranja. Od  ukupno   11 kandidata prijavljenih na javni natječaj za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar testiranju  je pristupilo 5 (pet) kandidata.    

Iz sadržaja Izvješća Komisije proizlazi  da se testiranje za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar sastojalo od dvije faze: prva faza sadržavala je provjeru znanja i to poznavanja ustroja i  poslovanja u sudu, a druga faza sadržavala je provjeru poznavanja rada na računalu – pisanje po diktatu u trajanju od 3 minute i prijepis teksta u trajanju od 5 minuta.

Nakon testiranja svim kandidatima omogućen je uvid u testove, u smislu čl. 21. Uredbe.

Na provedenom testiranju za radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara zadovoljile su tri kandidatkinje, koji su ostvarile 5 (pet) i više bodova na svim područjima testiranja, nakon  čega je Komisija, prema unaprijed utvrđenim pravilima, obavila razgovor (intervju) sa tim kandidatima.
   
Komisija je u razgovoru s kandidatima utvrdila interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi, kao i stečeno radno iskustvo u struci, te rezultate ostvarene u njihovom dotadašnjem radu.

    Nakon provedenog razgovora, Komisija je, u skladu s ovlastima i obvezama iz članka 15. Uredbe, utvrdila Rang-listu kandidata za radna mjesta administrativni referent – sudski zapisničar i zemljišnoknjižni referent, prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja, sposobnosti i vještina te razgovoru.

Prilikom izbora kandidata posebno su ocijenjeni rezultati provedenog cjelokupnog testiranja, sadržaj zaprimljenog Izvješća Komisije uz Rang-listu kandidata, a rukovodilo se i  interesima državne službe i potrebama ovog suda.

Nakon što je izvršen uvid u dokumentaciju priloženu uz prijavu na natječaj, rezultate testiranja  i dostavljenu rang listu kandidata, na radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar na neodređeno vrijeme izabrane su kandidatkinje Josipa Batinić, Ivona Strunje i Marina Višić.

Imenovani kanidati su izabrani temeljem objektivnog kriterija, jer su postigli najbolje rezultate kako na provjeri znanja, tako i na razgovoru, odnosno prema pozicijama na utvrđenoj rang-listi kandidata s obzirom najveći ostvareni ukupni broj bodova, te najbolje odgovaraju uvjetima radnog mjesta za koje se primaju.

Probni rad u trajanju od tri mjeseca utvrđen je na temelju odredbe članka 53. stavak 3. Zakona o državnim službenicima.

Izabrane kandidatkinje nemaju obvezu polaganja državnog stručnog ispita, budući su položili ispit odgovarajuće razine pred Državnom ispitnom komisijom Ministarstva uprave RH i to: Batinić Josipa dana 28. rujna 2019. za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar, Strunje Ivona dana 25. studenog 2017. za radno mjesto upravni referent, i Višć Marina dana 19. svibnja 2018. za radno mjesto administrativni referent.
    Prije donošenja rješenja za navedene kandidate,u smislu članka 18. Uredbe, pribavljena je dokumentacija i utvrđeno da za iste ne postoje zapreke za prijam u državnu službu, navedene u čl. 49. Zakona o državnim službenicima.  Nadalje su kandidati, sukladno citiranom članku Uredbe, dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje su izabrani.

    Slijedom navedenog, a temeljem odredbi članaka 52. stavak 1., 52. a  i 63. Zakona o državnim službenicima, odlučeno je kao u izreci rješenja.

    U skladu s odredbom članka 52. stavak 2. Zakona o državnim službenicima ovo rješenje dostavlja se kandidatima prijavljenim na javni natječaj javnom objavom na web stranici Općinskog suda u Splitu i web stranici Ministarstva uprave, a dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave.

PREDSJEDNICA SUDA

MARINA BOKO


UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se podnosi putem Općinskog suda u Splitu, u tri istovjetna primjerka.

Dostaviti:
-    svim kandidatima putem web stranice Općinskog suda u Splitu i Ministarstva uprave RH
-    Odsjeku za financijsko-materijalno poslovanje (računovodstvu) suda - ovdje, po izvršnosti rješenja,
-    u osobni očevidnik izabranih kandidata, putem zadužene službenice - ovdje, po izvršnosti rješenja,
-    u Registar zaposlenih u javnom sektoru, putem zadužene službenice - ovdje, po izvršnosti rješenja,
-    Ministarstvu pravosuđa RH, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, po izvršnosti rješenja,
-    u spis poslovni broj 7 Su-2368/2019
Oglas - Sudski zapisničari, ZK referenti
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU
SPLIT
URED PREDSJEDNIKA

   Broj: 7 Su-3004/2019
   Split, 13. prosinca 2019.

Sukladno članku 61. stavku 11. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19), uz prethodna odobrenja Ministarstva pravosuđa Klasa: 119-02/19-04/100092, Urbroj: 514-04-01-01-01/3-19-02 od 18. lipnja 2019. i Klasa: 119-02/18-04/858, Urbroj: 514-04-01-01-01-19-08 od 25. siječnja 2019., te Ministarstva uprave Klasa:112-02/19-01/139, Urbroj: 515-03-01-02/7-19-2 od 4. veljače 2019. i Klasa: 112-02/19-01/489, Urbroj: 515-03-01-02/2-19-2 od 5. srpnja 2019., Općinski sud u Splitu raspisuje

OGLAS

   za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
zbog povećanog opsega poslova

Sudska pisarnica:
-    radno mjesto III. vrste administrativni referent – sudski zapisničar  – 5 (pet) izvršitelja/ice

Stručni uvjeti za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar:
- završena srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi propisane struke
-  položen državni ispit
- 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Zemljišnoknjižni odjel:
-   radno mjesto III. vrste  zemljišnoknjižni referent – 2 (dva) izvršitelja/ice 

Stručni uvjeti:
- završena srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili geodetske struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi propisane struke,
- položen državni stručni ispit,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od 2 (dva) mjeseca.
U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu, kandidati  su dužni priložiti:
•    životopis
•    dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
•    preslik svjedodžbe,
•    preslik radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.
•    uvjerenje o položenom državnom ispitu ako ga je kandidat/kinja položio/la
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu  Općinski sud u Splitu, ex Vojarna Sv. Križ, Dračevac, Split, s naznakom: »Prijava na oglas – administrativni referent-sudski zapisničar/zemljišnoknjižni referent 7 Su-3004/2019 «.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas  pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na  oglas  dužan/a   je,  pored  dokaza  o  ispunjavanju   traženih   uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom  uz prijavu na oglas  dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednik/ca suda.

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web-stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/ ) i web-stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr). Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/) i web stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr) istovremeno s objavom oglasa.  Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web-stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/) i web-stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr).
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, predsjednik/ca suda će obustaviti postupak po ovom oglasu.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici tijela http://sudovi.pravosudje.hr/osst/ koje je raspisalo oglas.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.


 OPĆINSKI SUD U SPLITU                         
    
        REPUBLIKA HRVATSKA
       OPĆINSKI SUD U SPLITU
                     SPLIT

      URED PREDSJEDNIKA SUDA

Broj: 7 Su-3004/2019
Split, 13. prosinca 2019.

OBAVIJEST
uz oglas Općinskog suda u Splitu 7 Su-3004/2019 od 13. prosinca 2019.

-    radno mjesto III. vrste administrativni referent – sudski zapisničar – 5 (dva) izvršitelja/ica
-    radno mjesto III. vrste zemljišnoknjižni referent – 2 (dva) izvršitelja/ice

    Sukladno čl. 4. st.  Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, broj 78/2017 i 89/19), obavještavaju se kandidati o

OPISU POSLOVA

Administrativni referent – sudski zapisničar u referadi kroz sustav "e-Spis" obavlja sve tehničke poslove vezane uz sudske spise, obavlja poslove pisanja po diktatu, pisanja i prijepisa sudskih odluka, isprava i poziva na rasprave i ročišta i drugih sudskih akata, obavlja poslove zapisničara na raspravi i van rasprave, sređuje i uvezuje podneske, te obavlja druge odgovarajuće poslove u sudskoj referadi, otprema odluke, pozive i pismena, sastavlja jednostavne dopise.
Zemljišnoknjižni referent radi na primanju, rješavanju podnesaka, knjiženju rješenja, izrađuje nacrte rješenja, izdaje zemljišno-knjižne izvatke, daje potrebne upute i savjete strankama u svezi stanja nekretnina u zemljišnim knjigama, vrši otpremu rješenja, radi na osnivanju registra katastarskih čestica i obnavljanju imenika, radi na osnivanju potrebnih novih zemljišnih knjiga, radi na zemljišnoknjižnom ispravnom postupku, te obavlja druge poslove koje odredi voditelj zemljišne knjige, zemljišnoknjižni sudac i predsjednik suda.

PODATCIMA O PLAĆI

Radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara: Članak  9., podstavak f) Radna mjesta III. vrste, Opći i administrativni poslovi, stavak 2. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne Novine 37/01 do 73/19), koja je objavljena na www.nn.hr. 

Radno mjesto zemljišnoknjižnog referenta: Čl. 3. st. f. toč. 3. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne Novine 37/01 do 73/19), koja je objavljena na www.nn.hr. 
NAČINU TESTIRANJA KANDIDATA

1.    Radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara:
a)    Pismene provjere znanja
-    Poznavanje ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja    
-    Testiranja rada na računalu (diktat i prijepis)
b)    Razgovora (intervjua) kandidata s komisijom za provedbu oglasa.

2.    Radno mjesto zemljišnoknjižnog referenta:
a)    Pismene provjere znanja
-    Poznavanje ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja    
b)    Razgovora (intervjua) kandidata s komisijom za provedbu oglasa.

PRAVNIM IZVORIMA
za pripremu kandidata za testiranje:

1.    Radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara:
a)    Zakon o sudovima (Narodne novine broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18) - www.nn.hr
b)    Sudski poslovnik (Narodne novine broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/2018, 119/2018 i 81/19) - www.nn.hr
c)    Pravilnik o radu u sustavu eSpis (Narodne novine broj 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 112/17 i 119/18) – www.nn.hr
d)    Zakon o sudskim pristojbama (Narodne novine broj 118/18 i 53/19) - www.nn.hr

2.    Radno mjesto zemljišnoknjižnog referenta:
-    Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/10-pročišćeni tekst, 05/14-odluka Ustavnog suda broj: SuP-O-1/2014 od 14. siječnja 2014.) -  www.nn.hr
-    Sudski poslovnik (Narodne novine broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19) - www.nn.hr
-    Zemljišnoknjižni poslovnik (Narodne novine broj: 81/97, 109/02, 123/02, 153/02, 14/05 i 60/10) koji se odnosi na obavljanje poslova zemljišnoknjižnog referenta www.nn.hr
-    Zakon o zemljišnim knjigama (Narodne novine broj 63/2019) www.nn.hr.

VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA  TE O SADRŽAJU I NAČINU TESTIRANJA
BIT ĆE OBJAVLJENO NAKNADNO.   

 OPĆINSKI SUD U SPLITUTestiranje Sudski savjetnik - ponovljeni postupak
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU            
              SPLIT
URED PREDSJEDNIKA


   Broj: 7 Su-3380/2018
   Split,  11. prosinca 2019.  

Temeljem članka 4. i članaka 10. do 14. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi  (Narodne novine broj 78/17 i 89/19) Komisija za provedbu javnog natječaja, objavljenog u Narodnim novinama broj 116/18 od 21. prosinca 2018. godine, na web stranicama Ministarstva uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Općinskog suda u Splitu, za prijam službenika u državnu službu u Općinski sud u Splitu, na radno mjesto I vrste sudski savjetnik (8 izvršitelja/ica), na neodređeno vrijeme, u ponovljenom natječajnom postupku po ukidnom rješenju Odbora za državnu službu Klasa: UP/II-112-07/19-01/405, Urbroj: 566-01/10-19-2 od 1. listopada 2019., daje slijedeću

OBAVIJEST KANDIDATIMA
O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE
POSTUPKA TESTIRANJA

Testiranje kandidata koji su podnijeli pravodobne i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete objavljene u Javnom natječaju, za radno mjesto sudski savjetnik, održat će se u prostorijama Po2 (Ovršna pisarnica) Općinskog suda u Splitu, na adresi ex Vojarna Sv. Križ, Dračevac, i to:

dana 19. prosinca 2019. godine (četvrtak) u 9,45 sati

Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete ili nisu podnijele pravovremene i uredne prijave na natječaj, ne smatraju se kandidatima i o tome su pisano obaviještene.

Za kandidata koji nije pristupio testiranju, smatrat će se  da je povukao prijavu na javni natječaj.

1.    Sadržaj testiranja za radno mjesto sudski savjetnik:

a)    Pismena provjera znanja:
-    provjera znanja iz parničnog, kaznenog, ovršnog i zemljišnoknjižnog postupka, provjera sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik prima - pisani test,

b)    Razgovor (intervju) kandidata s komisijom za provedbu javnog natječaja.

2.    Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za radno mjesto sudski savjetnik  za testiranje:
-    Zakon o parničnom postupku ("Narodne novine" broj: 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11- pročišćeni tekst, 25/13, 89/14 i
-    70/19) - www.nn.hr;
-    Kazneni zakon ("Narodne novine" broj 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18) – www.nn.hr;
-    Zakon o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17) – www.nn.hr;
-    Sudski poslovnik  ("Narodne novine" broj; 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17,  57/17, 101/18, 119/18 i 81/19) - www.nn.hr;
-     Ovršni zakon ("Narodne novine", br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17) - www.nn.hr;
-    Zakon o nasljeđivanju ("Narodne novine" br. 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15, 14/19) - www.nn.hr;
-    Zakon o zemljišnim knjigama ("Narodne novine" broj: 63/19) www.nn.hr.

Postupak testiranja kandidata za radno mjesto sudski savjetnik - pravila testiranja i način bodovanja:

Testiranju mogu samo pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme.

Po dolasku na testiranje od svakog kandidata bit će zatraženo da predoči odgovarajuću identifikacijsku ispravu, radi utvrđenja identiteta kandidata. 

Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.

Nakon što se utvrdi identitet kandidata pristupit će se pismenoj provjeri znanja kandidata. 

         Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja. Za vrijeme pismene provjere znanja i sposobnosti kandidati ne smiju:

a)    koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama,
b)    koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
c)    napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja,
d)    razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red.

     Kandidati koji bi se ponašali neprimjereno ili bi prekršili jedno od gore navedenih pravila bit će udaljeni s testiranja, a njihov postignuti rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.

Pisana provjera znanja trajat će 20 minuta.
Pisani test bit će vrednovan bodovima od 0 do 10 bodova.
Pismena provjera znanja sadrži 10 zadataka, za točno rješenje svakog zadatka moguće je ostvariti 1 bod, a zadatak se može bodovati samo jednim punim bodom.

Pogrešno zaokružen odgovor moguće je ispraviti na način da se prekriži netočno zaokružen odgovor, te zaokruži točan odgovor, uz potvrdu točnog navoda vlastoručnim potpisom kandidata. Djelomično točni odgovori neće se priznavati kao točan odgovor.
Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili na testiranju ako su na provjeri znanja dobili najmanje 5 bodova.
    Kandidati koji uspješno polože pismene testove pristupit će razgovoru s Komisijom (intervju), na koji će biti pozvani putem kontakt telefona prijavljenog na testiranju, s početkom određenim u tom telefonskom kontaktu. 

Komisija kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi, te utvrđuje i stečeno radno iskustvo u struci i rezultate ostvarene u njihovu dotadašnjem radu. Rezultati razgovora bit će vrednovani na isti način kao i pisani test, odnosno svaki kandidat može dobiti od nula do deset (0-10) bodova.

    Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervjua), Komisija će utvrditi Rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru  (intervjuu). Komisija dostavlja čelniku tijela izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Komisije. Uz izvješće se prilaže rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru.

    Opis poslova i podatci o plaći:   

Opis poslova: Sudski savjetnik obavlja sve poslove iz članka 110. Zakona o sudovima i druge poslove koje odredi predsjednik suda i predsjednici građanskog i kaznenog odjela.

Podatci o plaći: Radno mjesto sudskog savjetnika: Članak 9. stavak d. točka 9. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne Novine« 37/01 do 73/19), koja je objavljena na www.nn.hr. 

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje biti će obaviješteni objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranicama Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/) i Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr). Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave na web – stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr).

    Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj (koji nisu izgubili to svojstvo) imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj i to u onom dijelu koji se odnosi na njih. 
                                                                                                                  
Komisija za provedbu javnog natječaja
Rješenje o izboru adm i ZK referenti
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU
SPLIT
URED PREDSJEDNIKA


   Broj: 7 Su-840/2019
   Split,  6. prosinca 2019.

RJEŠENJE O IZBORU KANDIDATA

Predsjednica Općinskog suda u Splitu Marina Boko, na temelju odredbi članka 52., 52. a. i 63. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17 i 70/19),  nakon provedenog cjelokupnog postupka javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara (3 izvršitelja) i na radno mjesto zemljišnoknjižnog referenta (1 izvršitelj) objavljenog dana 26. lipnja 2019. u službenom glasilu Republike Hrvatske Narodnim novinama broj 62/19, te zaprimljenog Izvješća o provedenom postupku uz Rang – listu kandidata poslovni broj 7 Su-840/2019 od 25. studenog 2019., koje je sačinjeno od strane Komisije za provedbu javnog natječaja,

r i j e š i l a   j e

    I Kandidatkinje RINA BOČKAJ, hotelijersko-turistički tehničar, TANJA BOŽIĆ, ekonomist i MIRELA STRIČEVIĆ, upravni referent, sve s položenim državnim stručnim ispitom, izabrane su u državnu službu na neodređeno vrijeme u Općinski sud u Splitu na radno mjesto III vrste, administrativni referent – sudski zapisničar, uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

    II Kandidat TOMISLAV GAMBIROŽA, maturant gimnazije i stručni prvostupnik javne uprave, s položenim državnim stručnim ispitom, izabran je u državnu službu na neodređeno vrijeme u Općinski sud u Splitu na radno mjesto III vrste, zemljišnoknjižni referent, uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

    III Po izvršnosti rješenja o izboru kandidata donijet će se rješenje o rasporedu na radno mjesto, kojim će se utvrditi dan početka rada, raspored na radno mjesto, ostvareni radni staž i plaća izabranih kandidata iz točke I i II izreke rješenja.

Obrazloženje

Na temelju odobrenja, suglasnosti Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Uprave za organizaciju pravosuđa odobrenja Ministarstva pravosuđa, Klasa: 119-02/19-04/241, Urbroj: 514-04-01-01-01-19-02 od 1. travnja 2019., Klasa: 119-02/19-04/100057, Urbroj: 514-04-01-01-01/3-19-02 od 29. svibnja 2019. i Klasa: 119-02/19-04/100051, Urbroj: 514-04-01-01-01/3-19-02 od 29. svibnja 2019. za popunu upražnjenih radnih mjesta administrativnog referenta – sudskog zapisničara i zemljišnoknjižnog referenta, ovaj sud je, u okviru postupka prije raspisivanja javnog natječaja iz članka 45.c Zakona o državnim službenicima, provjerio u web-aplikaciji CIRCA ima li na raspolaganju Vladi službenika koji ispunjavaju uvjete za raspored na radna mjesta administrativnog referenta – sudskog zapisničara i zemljiošnoknjižnog referenta koja treba popuniti.

Po izvršenoj provjeri putem web-aplikacije CIRCA da se na raspolaganju Vladi RH ne nalaze službenici koji ispunjavaju uvjete stručne spreme i struke za radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara i zemljišnoknjižnog referenta, ovaj sud je dana 24. lipnja 2019. raspisao javni natječaj za popunu radnih mjesta III vrste administrativnog referenta – sudskog zapisničara (tri izvršitelja) i zemljišnoknjižnog referenta (1 izvršitelj) na neodređeno vrijeme. Natječaj je objavljen u Narodnim Novinama broj 62/19 dana 26. lipnja 2019., web stranici Općinskog suda u Splitu, oglasnoj ploči ovog suda, web stranici Ministarstva uprave i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured Split.

Postupak javnog natječaja u skladu s odredbama Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 78/17 i 89/19, dalje: Uredba) provodila je Komisija za provedbu javnog natječaja (dalje: Komisija), imenovana odlukom predsjednice Općinskog suda u Splitu poslovni broj 7 Su-840/2019 od 12. srpnja 2019.. Komisija je sastavila Izvješće o provedenom postupku od 25. studenog 2019. i priložila rang – listu kandidata koji su zadovoljili na provjeri znanja, sposobnosti i vještina te razgovoru (intervjuu), a potom navedeno dostavila predsjednici Općinskog suda u Splitu, radi izbora kandidata nakon provedenog postupka testiranja dana 20. studenog 2019. i 22. studenog 2019., sve u skladu s odredbom članka 17. Uredbe.

Od strane Komisije utvrđeno je kako je u otvorenom natječajnom roku za prijem prijava podneseno 25 (dvadesetpet) prijava za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar od kojih 5 (pet) prijava nisu ispunjavale formalne uvjete iz javnog natječaja, te 20 (dvadeset) prijava za radno mjesto zemljišnoknjižni referent, od kojih 4 (četiri) prijave nisu ispunjavale formalne uvjete iz javnog natječaja. Osobama koje nisu ispunjavale formalne uvjete iz natječaja je poslana pisana obavijest u kojoj su navedeni razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj, te da nemaju pravo pristupiti testiranju.

Kandidati su putem web-stranice Općinskog suda u Splitu i web-stranice Ministarstva uprave RH uredno obaviješteni o mjestu i vremenu, te sadržaju i načinu testiranja. Od  ukupno 25 kandidata prijavljenih na javni natječaj za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar testiranju  je pristupilo 10 (deset) kandidata, a od ukupno 20 kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto zemljišnoknjižni referent testiranju je pristupilo 6 (šest) kandidata.    

Iz sadržaja Izvješća Komisije proizlazi:
-     da se testiranje za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar sastojalo od dvije faze: prva faza sadržavala je provjeru znanja i to poznavanja ustroja i  poslovanja u sudu, a druga faza sadržavala je provjeru poznavanja rada na računalu – pisanje po diktatu u trajanju od 3 minute i prijepis teksta u trajanju od 5 minuta.
-    da se testiranje za radno mjesto zemljišnoknjižni referent sastojalo od provjere znanja – poznavanja ustroja poslovanja u sudu.
 
Nakon testiranja svim kandidatima omogućen je uvid u testove, u smislu čl. 21. Uredbe.

Na provedenom testiranju za radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara zadovoljili su svi pristigli kandidati, koji su ostvarili 5 (pet) i više bodova na svim područjima testiranja, a na provedenom testiranju za radno mjesto zemljišnoknjižnog referenta zadovoljilo je 5 (pet) kandidata, nakon  čega je Komisija, prema unaprijed utvrđenim pravilima, obavila razgovor (intervju) sa tim kandidatima.
   
Komisija je u razgovoru s kandidatima utvrdila interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi, kao i stečeno radno iskustvo u struci, te rezultate ostvarene u njihovom dotadašnjem radu.

    Nakon provedenog razgovora, Komisija je, u skladu s ovlastima i obvezama iz članka 15. Uredbe, utvrdila Rang-listu kandidata za radna mjesta administrativni referent – sudski zapisničar i zemljišnoknjižni referent, prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja, sposobnosti i vještina te razgovoru.

Prilikom izbora kandidata posebno su ocijenjeni rezultati provedenog cjelokupnog testiranja, sadržaj zaprimljenog Izvješća Komisije uz Rang-listu kandidata, a rukovodilo se i  interesima državne službe i potrebama ovog suda.

Nakon što je izvršen uvid u dokumentaciju priloženu uz prijavu na natječaj, rezultate testiranja  i dostavljenu rang listu kandidata, na radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar na neodređeno vrijeme izabrane su kandidatkinje Rina Bočkaj, Tanja Božić i Mirela Stričević, a na radno mjesto zemljišnoknjižni referent kandidat Tomislav Gambiroža.

Imenovani kanidati su izabrani temeljem objektivnog kriterija, jer su postigli najbolje rezultate kako na provjeri znanja, tako i na razgovoru, odnosno prema pozicijama na utvrđenoj rang-listi kandidata s obzirom najveći ostvareni ukupni broj bodova, te najbolje odgovaraju uvjetima radnog mjesta za koje se primaju.

Kandidatkinja M.M. koja se pozvala na pravo prednosti u postupku prijma u državnu službu prema posebnom zakonu, nema pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate.
Naime, odredbom članka 50.a. stavak 2. Zakona o državnim službenicima propisano je da kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema posebnom zakonu ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, a kandidatkinja M.M. nije ostvarila jednak ili veći broj bodova na provedenom testiranju i intervjuu od bodova koje su ostvarili izabrani kandidati.

Probni rad u trajanju od tri mjeseca utvrđen je na temelju odredbe članka 53. stavak 3. Zakona o državnim službenicima.

Izabrani kandidati nemaju obvezu polaganja državnog stručnog ispita, budući su položili ispit odgovarajuće razine pred Državnom ispitnom komisijom Ministarstva uprave RH i to: Bočkaj Rina dana 21. svibnja 2016. za radno mjesto administrativni referent, Stričević Mirela dana 5. studenog 2019. za radno mjesto administrativni referent, Gambiroža Tomislav dana 3. prosinca 2016. za radno mjesto viši upravni referent, dok je Božić Tanja državni ispit položila pred Državnom ispitnom komisijom Ministarstva pravosuđa dana 15. svibnja 2010. za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar.
    Prije donošenja rješenja za navedene kandidate,u smislu članka 18. Uredbe, pribavljena je dokumentacija i utvrđeno da za iste ne postoje zapreke za prijam u državnu službu, navedene u čl. 49. Zakona o državnim službenicima.  Nadalje su kandidati, sukladno citiranom članku Uredbe, dostavitl uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje su izabrani.

    Slijedom navedenog, a temeljem odredbi članaka 52. stavak 1., 52. a  i 63. Zakona o državnim službenicima, odlučeno je kao u izreci rješenja.

    U skladu s odredbom članka 52. stavak 2. Zakona o državnim službenicima ovo rješenje dostavlja se kandidatima prijavljenim na javni natječaj javnom objavom na web stranici Općinskog suda u Splitu i web stranici Ministarstva uprave, a dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave.

PREDSJEDNICA SUDA

MARINA BOKO


UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se podnosi putem Općinskog suda u Splitu, u tri istovjetna primjerka.

Dostaviti:
-    svim kandidatima putem web stranice Općinskog suda u Splitu i Ministarstva uprave RH
-    Odsjeku za financijsko-materijalno poslovanje (računovodstvu) suda - ovdje, po izvršnosti rješenja,
-    u osobni očevidnik izabranih kandidata, putem zadužene službenice - ovdje, po izvršnosti rješenja,
-    u Registar zaposlenih u javnom sektoru, putem zadužene službenice - ovdje, po izvršnosti rješenja,
-    Ministarstvu pravosuđa RH, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, po izvršnosti rješenja,
-    u spis poslovni broj 7 Su-840/2019