Testiranje
R E P U B L I K A   H R V A T S K A
      OPĆINSKI SUD U SPLITU            
                     SPLIT
        URED PREDSJEDNIKA


   Broj: 7 Su-840/2019
   Split,  7. studenog 2019.  

Temeljem članka 4. i članaka 10. do 14. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 78/17 i 89/19) Komisija za provedbu javnog natječaja, objavljenog u Narodnim novinama broj 62/2019 dana 26. lipnja 2019. godine, na web stranicama Ministarstva uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Općinskog suda u Splitu, za prijam službenika u državnu službu u Općinski sud u Splitu, na radno mjesto III vrste administrativni referent – sudski zapisničar (3 izvršitelja/ice) i zemljišnoknjižni referent (1 izvršitelj/ica), na neodređeno vrijeme, daje slijedeću

OBAVIJEST KANDIDATIMA
O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE
POSTUPKA TESTIRANJA


I Testiranje kandidata koji su podnijeli pravodobne i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete objavljene u Javnom natječaju, za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar održat će se u prostorijama Po2 (Ovršna pisarnica) Općinskog suda u Splitu, na adresi ex Vojarna Sv. Križ, Dračevac, i to:
a)    dana 20. studenog 2019. godine (srijeda) u 9,45 h (1. faza testiranja)
b)    dana 20. studenog 2019. (srijeda) u 14,00 h (2. faza testiranja)
c)    dana. 22. studenog 2019. godine 12,00 sati (razgovor – intervju)

  II Testiranje kandidata koji su podnijeli pravodobne i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete objavljene u Javnom natječaju, za radno mjesto zemljišnoknjižni referent održat će se u prostorijama Po2 (Ovršna pisarnica) Općinskog suda u Splitu, na adresi ex Vojarna Sv. Križ, Dračevac, i to:
a)    dana 20. studenog 2019. godine (srijeda) u 9,45 h (pisani test)
b)    dana 22. studenog 2019. godine 12,00 sati (razgovor – intervju)

Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete ili nisu podnijele pravovremene i uredne prijave na natječaj, ne smatraju se kandidatima i bit će o tome pisano obaviještene. Za kandidata koji nije pristupio testiranju, smatrat će se  da je povukao prijavu na javni natječaj.

1.    Sadržaj testiranja:

Za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar:
a)    Pismena provjera znanja: Poznavanje ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske, pisani test - 10 pitanja 
b)     Testiranje rada na računalu (prijepisa u trajanju od 5 minuta i diktat u trajanju od 3 minute)
c)    Razgovor (intervju) kandidata s komisijom za provedbu javnog natječaja.

      Za radno mjesto zemljišnoknjižni referent:
a)    Pismena provjera znanja: Poznavanje ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske i poznavanje rada zemljišnoknjižnog odjela, pisani test – 10 pitanja
b)    Razgovor (intervju) kandidata s komisijom za provedbu javnog natječaja.

2.    Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

       Za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar:
-    Zakon o sudovima (Narodne novine broj 28/13, 33/15, 82/15 i 82/16 i 67/18)
-    Sudski poslovnik (Narodne novine broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18 i 81/19) - www.nn.hr
-    Pravilnik o radu u sustavu eSpis (Narodne novine broj 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 112/17 i 119/18) – www.nn.hr
-    Zakon o sudskim pristojbama (Narodne novine broj 118/18) - www.nn.hr

            Za radno mjesto zemljišnoknjižni referent:
-    Zakon o sudovima (Narodne novine broj 28/13, 33/15, 82/15 i 82/16 i 67/18)
-    Sudski poslovnik (Narodne novine broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18 i 81/19) - www.nn.hr
-    Zemljišnoknjižni poslovnik (Narodne novine broj: 81/97, 109/02, 123/02, 153/02, 14/05 i 60/10) koji se odnosi na obavljanje poslova zemljišnoknjižnog referenta www.nn.hr
-    Zakon o zemljišnim knjigama (Narodne novine broj: 63/19) www.nn.hr.

3)    Postupak testiranja kandidata za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar i zemljišnoknjižni referent - pravila testiranja i način bodovanja:

Testiranju mogu samo pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme.

Po dolasku na testiranje od svakog kandidata bit će zatraženo da predoči odgovarajuću identifikacijsku ispravu, radi utvrđenja identiteta kandidata. 

Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.

Nakon što se utvrdi identitet kandidata pristupit će se pismenoj provjeri znanja kandidata, a potom testiranju rada na računalu. 

         Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja. Za vrijeme testiranja rada na računalu i pismene provjere znanja i sposobnosti kandidati ne smiju:

a)    koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama,
b)    koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
c)    napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja,
d)    razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red.

     Kandidati koji bi se ponašali neprimjereno ili bi prekršili jedno od gore navedenih pravila bit će udaljeni s testiranja, a njihov postignuti rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.

Testiranje za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar provest će se u dvije faze. Prva faza - pisana provjera poznavanja ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske trajat će 20 minuta. Pisani test bit će vrednovan bodovima od 0 do 10 bodova. Pisani test sadrži 10 zadataka, za točno rješenje svakog zadatka moguće je ostvariti 1 bod, a zadatak se može bodovati samo jednim punim bodom.

Pogrešno zaokružen odgovor moguće je ispraviti na način da se prekriži netočno zaokružen odgovor, te zaokruži točan odgovor, uz potvrdu točnog navoda vlastoručnim potpisom kandidata. Djelomično točni odgovori neće se priznavati kao točan odgovor.
Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili na testiranju ako su na pisanoj provjeri znanja dobili najmanje 5 bodova, te tada mogu pristupiti drugom dijelu testiranja.
Po završenoj pisanoj provjeri kandidati/kinje za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar koji su na testu ostvarili najmanje 5 (pet) bodova, pristupaju drugoj fazi testiranja - provjeri znanja i sposobnosti te vještine pisanja uz uporabu računala u trajanju od 5 minuta (prijepis) i 3 minute (diktat).
Smatra se da je kandidat/kinja zadovoljio/la na provjeri rada na računalu ako je za unos teksta u prijepisu ostvario najmanje 5 bodova.

    Smatra se da je kandidat zadovoljio na pisanoj provjeri znanja te provjeri sposobnosti i vještina pisanja teksta na računalu ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova.

Testiranje za radno mjesto zemljišnoknjižni referent - pisani test  provjere poznavanja ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske i rada zemljišnoknjižnog odjela trajat će 20 minuta. Pisani test bit će vrednovan bodovima od 0 do 10 bodova. Pisani test sadrži 10 zadataka, za točno rješenje svakog zadatka moguće je ostvariti 1 bod, a zadatak se može bodovati samo jednim punim bodom. Pogrešno zaokružen odgovor moguće je ispraviti na način da se prekriži netočno zaokružen odgovor, te zaokruži točan odgovor, uz potvrdu točnog navoda vlastoručnim potpisom kandidata. Djelomično točni odgovori neće se priznavati kao točan odgovor. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili na testiranju ako su na pisanoj provjeri znanja dobili najmanje 5 bodova.

    Kandidati za radno mjesto zemljišnoknjižni referent koji uspješno polože pismene testove, odnosno kandidati za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar koji uspješno polože pismene testove i testiranje rada na računalu, pristupit će razgovoru s Komisijom (intervjuu). 

Komisija kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi, te utvrđuje i stečeno radno iskustvo u struci i rezultate ostvarene u njihovu dotadašnjem radu. Rezultati razgovora bit će vrednovani na isti način kao i uspješnost rada na računalu i pisani test, odnosno svaki kandidat može dobiti od nula do deset (0-10) bodova.

    Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervjua), Komisija će utvrditi Rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru  (intervjuu). Komisija dostavlja čelniku tijela izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Komisije. Uz izvješće se prilaže rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru.

4)    Opis poslova i podatci o plaći:   

Opis poslova:
Administrativni referent- sudski zapisničar u referadi kroz sustav "e-Spis" obavlja sve tehničke poslove vezane uz sudske spise, obavlja poslove pisanja po diktatu, pisanja i prijepisa sudskih odluka, isprava i poziva na rasprave i ročišta i drugih sudskih akata, obavlja poslove zapisničara na raspravi i van rasprave, sređuje i uvezuje podneske, te obavlja druge odgovarajuće poslove u sudskoj referadi, otprema odluke, pozive i pismena, sastavlja jednostavne dopise. Za svoj rad neposredno je odgovoran upravitelju sudske pisarnice.  
Zemljišnoknjižni referent radi na primanju, rješavanju podnesaka, knjiženju rješenja, izrađuje nacrte rješenja, izdaje zemljišno-knjižne izvatke, daje potrebne upute i savjete strankama u svezi stanja nekretnina u zemljišnim knjigama, vrši otpremu rješenja, radi na osnivanju registra katastarskih čestica i obnavljanju imenika, radi na osnivanju potrebnih novih zemljišnih knjiga, radi na zemljišnoknjižnom ispravnom postupku, te obavlja druge poslove koje odredi voditelj zemljišne knjige, zemljišnoknjižni sudac i predsjednik suda.  

Podatci o plaći:
Radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara: Članak 9. st. 1, podstavka f, radna mjesta III vrste, točka 2. Opći i administrativni poslovi  Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne Novine 37/01 do 73/19), koja je objavljena na www.nn.hr.
Radno mjesto zemljišnoknjižnog referenta: Članak 3. podstavak f. točka 3. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne Novine 37/01 do 73/19), koja je objavljena na www.nn.hr. 

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje biti će obaviješteni objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranicama Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/) i Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr). Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave na web – stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr).

    Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj (koji nisu izgubili to svojstvo) imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj i to u onom dijelu koji se odnosi na njih. 
                                                                                     
                                                                                     Komisija za provedbu javnog natječaja                             
Natjačaj - namještenik neodređeno
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU
SPLIT
URED PREDSJEDNIKA


   Broj: 7 Su-1649/2019
   Split, 4. studenog 2019.

Na temelju članka 45. i 138. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17 i 70/19) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 78/2017),  uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa, Klasa:119-02/19-04/100187, Urbroj: 514-04-01-01-01/5-19-02 od 19. srpnja 2019. godine, Općinski sud u Splitu raspisuje

O G L A S
za prijam namještenika na neodređeno vrijeme


ODJELJAK ZA POSLOVE TEHNIČKOG ODRŽAVANJA I ČIŠĆENJA

1.    Namještenik IV. vrste – čistač/čistačica u Stalnoj službi u Supetru – 1 (jedan) izvršitelj/ica
 
 Stručni uvjeti:
-  završena niža stručna sprema ili osnovna škola
-  najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

 Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati  opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka  49. Zakona o državnim službenicima. 

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.                  

Namještenici se primaju u državnu službu uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca. 

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati/kinje su dužni/e priložiti:
- životopis
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi-preslika svjedodžbe,
-  preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
- preslik rješenja ili potvrdu o priznatom statusu – kao dokaz prava prednosti pri zapošljavanju, ako se kandidat na njega poziva.
                       
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu Općinski sud u Splitu, Ex vojarna Sv. Križ, Dračevac, 21000 Split, s naznakom: »Prijava na oglas  prijam u državnu službu  namještenika na neodređeno vrijeme – 7 Su-1649/2019«.

Kandidatom prijavljenim na oglas smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz oglasa. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na oglas, o čemu mu/joj se dostavlja pisana obavijest putem elektroničke pošte ili poštom.

Osoba koja prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja dužna se u prijavi pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo po jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se je u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas  dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma.

Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednica Općinskog  suda u Splitu.

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na razgovor s Komisijom (intervju).

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, objavit će se na web-stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/).

Vrijeme i mjesto održavanja intervjua bit će objavljeno, najmanje pet dana prije dana od¬ređenog za održavanje intervjua, na web-stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/).

Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na intervjuu, predsjednica suda će obustaviti postupak slijedom oglasa.

O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr). i web-stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/).

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave.

                                Općinski sud u SplituOPIS POSLOVA I PODATCI O PLAĆI

OGLAS
za zapošljavanje namještenika na neodređeno vrijeme


OPĆINSKI SUD U SPLITU
Odjeljak za poslove tehničkog održavanja i čišćenja
ČISTAČ/ČISTAČICA

OPIS POSLOVA

Obavlja dnevno čišćenje sudskih prostorija i sudskog inventara u sudskoj zgradi zemljišnoknjižnom odjelu, stalnim službama i sudskim prostorijama, služeći se na racionalan način sredstvima za čišćenje. Dužan/na je pažljivo rukovati spisima i sudskim pismenima na sudačkim i službeničkim stolovima za vrijeme čišćenja, te održavati čistoću vanjskog prostora sudske zgrade.

PODATCI O PLAĆI

Plaću radnog mjesta namještenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Podaci o plaći radnog mjesta propisani su člankom 4., stavak c., točka 1. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (NN 37/01, 38/01, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 91/05, 131/05, 140/05, 81/06, 11/07, 47/07,109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21710, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 65/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15, 100/15, 71/18, 73/19).
   
OPĆINSKI SUD U SPLITU
Rješenje o izboru kandidata
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU
SPLIT
URED PREDSJEDNIKA


   Broj: 7 Su-1910/2019
   Split,  5. studenog 2019.

Predsjednica Općinskog suda u Splitu Marina Boko, na temelju odredbi članka 30. i 31. stavak 1. Zakona o sudovima (Narodne novine broj 28/13, 35/15, 82/15, 82/16, 67/18), te članka 52.  stavak 1. i 2., članka 61. i članka 63. stavak 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 34/11 – Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15 i 138/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2036/2012, 61/17 i 70/19),  nakon provedenog postupka oglasa za prijam na određeno vrijeme 2 (dva) službenika na radno mjesto I vrste sudskog savjetnika, pokrenutog po službenoj dužnosti, donosi

R J E Š E NJ E

         I Kandidatkinje IVONA BARIĆ, magistra prava s položenim pravosudnim ispitom i MATEA VUKNIĆ, magistra prava s položenim pravosudnim ispitom, primaju se u Općinski sud u Splitu na radno mjesto I vrste sudski savjetnik, na određeno vrijeme do povratka na rad odsutnih službenica.

    II Imenovanima se utvrđuje probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca od dana rasporeda na radno mjesto.

    III O danu stupanja na rad, rasporedu na radno mjesto i plaći donijet će se posebno rješenje.

    IV Žalba protiv rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme ne odgađa izvršenje rješenja.

Obrazloženje

Općinski sud u Splitu raspisao je oglas za prijam u državnu službu 2 (dva) izvršitelja na radno mjesto sudski savjetnik, na određeno vrijeme radi zamjene odsutnih službenica, a na temelju prethodnog odobrenja Ministarstva pravosuđa Klasa: 119-02/19-04/213, Urbroj: 514-04-01-03/7-19-03 od 14. svibnja 2019..

Oglas je objavljen dana 29. srpnja 2019. na web stranici Općinskog suda u Splitu, web stranici Ministarstva uprave i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured Split.

Na web stranici Općinskog suda u Splitu objavljen je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta za koje je oglas raspisan.

Postupak prijema  u državnu službu na određeno vrijeme, u skladu s odredbama Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 78/17 i 89/19, dalje: Uredba), provodila je Komisija za provedbu oglasa (dalje: Komisija), imenovana odlukom predsjednice Općinskog suda u Splitu,sukladno odredbi članka 51. stavka 1. Zakona o državnim službenicima.

Na oglas za radno mjesto sudski savjetnik zaprimljeno je ukupno 7 (sedam) prijava. Komisija je utvrdila popis od 5 (pet) kandidata/kinja za radno mjesto sudski savjetnik koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa i čije su prijave pravovremene i potpune, a ostalim kandidatima su, na temelju odredbe članka 9. Uredbe dostavljene pisane obavijesti da se ne smatraju kandidatom prijavljenim na oglas i zbog kojih razloga.

Na web stranici Općinskog suda u Splitu i web stranici Ministarstva uprave  dana 4. listopada 2019. objavljen je poziv za testiranje svim kandidatima/kinjama koji ispunjavaju uvjete iz oglasa. Testiranje je određeno za dan 16. listopada 2019..

Testiranje se sastojalo od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta sudskog savjetnika. Istom su pristupile 3 (tri) kandidatkinje.

Sukladno odredbi članka 10. stavka 2. Uredbe, smatra se da su kandidati/kinje koji nisu pristupili testiranju povukli prijavu na oglas i više se ne smatraju kandidatom/kinjom.

Nakon provedenog testiranja Komisija je utvrdila da su sve tri kandidatkinje, u skladu s odredbom članka 13. Uredbe, zadovoljile na provjeri znanja, sposobnosti i vještina jer su ostvarile najmanje 5 bodova na testiranju, pa su sukladno odredbi članka 14. Uredbe pozvane na razgovor (intervju) s Komisijom. Iste su pristupile razgovoru. 

Komisija je obavila s kandidatkinjama strukturirani razgovor (intervju), kroz koji je utvrđivala interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u državnoj službi, kao i stečeno radno iskustvo u struci te rezultate ostvarene u njihovu dotadašnjem radu.

Sukladno odredbi članka 17. Uredbe, Komisija je dostavila predsjednici suda izvješće o provedenom postupku prijema koje sadrži i rang-listu kandidata.

Za prijam u državnu službu na radno mjesto sudski savjetnik izabrane su kandidatkinje Ivona Barić i Matea Vuknić, jer su postigle najbolje rezultate na provedenom testiranju i razgovoru (intervjuu), pa se predsjednica suda pri izboru rukovodila pozicijama kandidatkinja zauzetim na  utvrđenoj rang – listi.

Imenovani kandidati ispunjavaju sve formalne uvjete tražene oglasom:  potrebnu  stručnu spremu i stečeno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima u trajanju od jedne godine.
Po službenoj dužnosti provjereno je nepostojanje ostalih zapreka za njihov prijam u državnu službu iz članka 49. Zakona o državnim službenicima. Imenovani imaju zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju u državnu službu, što je utvrđeno uvidom u pravodobno dostavljena zdravstvena uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti.
 
Probni rad je utvrđen temeljem odredbe članka 61. stavak 4. Zakona o državnim službenicima, a sukladno članku 61. stavak 1. citiranog Zakona, žalba protiv rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme ne odgađa izvršenje rješenja.            
    U skladu s odredbom članka 61. stavak 10. Zakona o državnim službenicima ovo rješenje dostavlja se kandidatima prijavljenim na oglas javnom objavom na web stranici Općinskog suda u Splitu i web stranici Ministarstva uprave, a dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave.

Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci rješenja.

PREDSJEDNICA SUDA

    MARINA BOKO

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se podnosi putem Općinskog suda u Splitu, u 3 istovjetna primjerka.

Dostaviti:
-    svim kandidatima putem web stranice Općinskog suda u Splitu i Ministarstva uprave RH
-    Odsjeku za materijalno-financijsko poslovanje (računovodstvu) suda - ovdje,
-    u osobni očevidnik izabranih kandidata, putem zadužene službenice - ovdje,
-    u Registar zaposlenih u javnom sektoru, putem zadužene službenice - ovdje,
-    Ministarstvu pravosuđa RH, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, po izvršnosti rješenja,
-    u spis
Djelomična obustava oglasa zapisničari i ovršitelj
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU
S P L I T
URED PREDSJEDNIKA


    Broj: 7 Su-1910/2019
    Split, 5. studenog 2019.

Na temelju odredbi članka 31. stavka 1. Zakona o sudovima (Narodne novine 28/13, 33/15, 82/15, 85/16, 67/18) i članka 50.b. stavak 1. i 2. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17 i 70/19) predsjednica Općinskog suda u Splitu donosi

O D L U K U
o djelomičnoj obustavi postupka

    I Obustavlja se postupak prijma na određeno vrijeme po raspisanom Oglasu Općinskog suda u Splitu poslovni broj 7 Su-1910/2019 od 25. srpnja 2019., koji je objavljen dana 29. srpnja 2019. na web stranicama Ministarstva uprave, Općinskog suda u Splitu i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za:

-    radno mjesto III vrste administrativni referent –  sudski zapisničar (3 izvršitelja/ice) u sjedištu suda i stalnim službama u Trogiru, Starom Gradu, Sinju i Supetru, na određeno vrijeme, radi zamjene duže vrijeme odsutnih službenica;
-    radno mjesto III vrste sudski referent – sudski ovršitelj (1 izvršitelj/ica) u Stalnoj službi u Supetru, na određeno vrijeme, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice.   

    II Postupak prijma za radno mjesto u točki I Odluke obustavlja se zbog bitno promijenjenih okolnosti nakon raspisivanja oglasa uslijed odustanka kandidata od prijave na oglas. 

    III Postupak prijma za radno mjesto u točki II Odluke obustavlja se iz razloga što se ni jedan kandidat nije prijavio na raspisani oglas.

     IV Protiv ove odluke nije dopušteno ulaganje pravnih lijekova.

    V Ova odluka objavit će se na web stranici Ministarstva uprave i web stranici Općinskog suda u Splitu.

    VI Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNICA SUDA

     MARINA BOKO
 

                               
Prodaja službenog vozila dražbom
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU
               SPLIT

URED PREDSJEDNIKA

   Broj: 17 Su-2450/19
   U Splitu, 05.studenog 2019.

Temeljem članka 31. stavak 1. Zakona o sudovima  ("Narodne novine" broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16 i 67/18) i suglasnosti Ministarstva pravosuđa KLASA: 406-05/19-01/100228, URBROJ: 514-03-02-01/5-19-02  od 10. listopada 2019., predsjednica Općinskog suda u Splitu donosi:

ODLUKU

o prodaji službenog vozila - osobnog automobila putem javne dražbe.


I.

Određuje se prodaja službenog vozila - osobnog automobila u vlasništvu Općinskog suda u Splitu putem javne dražbe.

II.
Podatci o vozilu

Vrsta vozila: osobni automobil, marka: VW, tip vozila: Golf 1,9 TDI TRENDLINE, boja vozila: srebrena a efektom, broj šasije: WVWZZZ1KZZ7B026160, radni obujam motora u cm3: 1896, godina proizvodnje 2006., prijeđeni kilometri: 349185, odjavljen.
Početna procijenjena tržišna vrijednost službenog vozila iznosi 22.000,00 kn (dvadesetdvijetisuće kuna), a temelji se na procjeni stalnog sudskog vještaka i procjenitelja za strojeve, cestovni promet i motorna vozila dipl. ing. Stanka Smodlake, što je i najniža vrijednost za koju se automobil može prodati.

III.
Uvjeti nadmetanja

Prodaja se provodi putem javne dražbe - usmeno nadmetanje. Prodaju provodi povjerenstvo za prodaju službenog vozila. Najpovoljnija je ponuda s najvećom cijenom.
 
IV.
Mjesto i vrijeme prodaje

Javna dražba održat će se u prostorijama Općinskog suda u Splitu, ex. vojarna "Sv. Križ" Dračevac, soba broj Po 8 B,  dana 28. studenoga 2019. s početkom u 10,00 sati.
Predmet prodaje može se pogledati dana 22. studenoga 2019. u vremenu od 8,30-10,30 sati uz prethodni dogovor na telefon: 021/ 755-665, kontakt osoba Tomislav Ivanda.

V.
Način i pravila javnog nadmetanja

Prodaja se vrši po načelu "viđeno-kupljeno" što isključuje prigovor po bilo kojoj osnovi.
Kao kupci mogu sudjelovati sve pravne i fizičke osobe koje su do početka nadmetanja
položile jamčevinu u iznosu od 10% od početne cijene na transakcijski račun Općinskog suda u Splitu, broj  HR 3323900011100012160.
Prije početka dražbe ponuditelji su dužni položiti presliku osobne iskaznice, ukoliko je ponuditelj fizička osoba, a ukoliko je ponuditelj pravna osoba presliku rješenja o upisu u odgovarajući registar uz punomoć za davanje ponude na dražbi, ako ponudu ne daje osoba ovlaštena prema podacima iz registra, te primjerak uplate o jamčevini.
Ponuditelji su dužni dostaviti na zapisnik svoje osobne podatke, broj tekućeg računa ili žiro računa za povrat jamčevine ponuditelju čije ponude ne budu odabrane te kontakt telefon.
Povjerenstvo neće uzeti u razmatranje nepotpune prijave ili prijave osoba koje ne ispunjavaju uvjete iz javnog nadmetanja.
Prilikom usmene javne dražbe iznosi se podizu prema pojedinačnim mogućnostima dok je najmanji mogući iznos podizanja cijene 200,00 kn.
Kupac je pravna ili fizička osoba koja na javnoj dražbi ponudi najvišu cijenu po proteku  dvije minute od davanja ponude.

VI.
Prodaja i zaključenje ugovora

Ponuditelj koji ostvari pravo na kupnju službenog vozila dužan je s Općinskom sudom u Splitu sklopiti ugovor u roku od 5 dana od dana zaključenja dražbe, a u roku od 5 dana od dana sklapanja ugovora uplatiti ugovorenu cijenu na račun Općinskog suda u Splitu, broj:
HR 3323900011100012160, te u roku od 3 dana od uplate kupovnine preuzeti kupljeni automobil uz zapisnik o preuzimanju.
Sudioniku nadmetanja koji uspije u nadmetanju jamčevina se uračunava u prodajnu cijenu, a u slučaju odustajanja od sklapanja ugovora ili neispunjenja ugovora jamčevina se ne vraća te će se vozilo prodati ponuditelji čija ponuda zadovoljava uvjete iz natječaja i koji je ponudio prvu nizu cijenu.
Ostalim sudionicima nadmetanja koji nisu uspjeli na nadmctanju jamčevina se vraća.
 
Porez na promet i druge tražbine vezane za prodaju te sve troškove vezane za prijenos vlasništva snosi kupac.

VII.

Ova odluka stupa na snagu sa danom 05.studenog 2019.g. i biti će objavljena na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Općinskog suda u Splitu.

PREDSJEDNICA SUDA

      MARINA BOKO


                  
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU
                  SPLIT


URED PREDSJEDNIKA
Broj: 17 Su-2450/19
U Splitu, 05.studenog  2019.

Temeljem članka 31. Zakona o sudovima  ("Narodne novine" broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16 i 67/18) predsjednica Općinskog suda u Splitu, kao odgovorna osoba naručitelja, donosi

O D L U K U

O IMENENOVANJU  POVJERENSTVA ZA PROVEDBU NATJEČAJA ZA PRODAJU
SLUŽBENOG VOZILA U VLASNIŠTVU OPĆINSKOG SUDA U SPLITU

I.

Ovom odlukom imenuje se Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju pokretnine-službenog vozila u vlasništvu Općinskog suda u Splitu te se određuju zadaće istog.

II.

U Povjerenstvo za provedbu natječaja - javne dražbe za prodaju službenog vozila imenuje se:
1. Tomislav Ivanda
2. Stipe Vrgoč
3. Denis Plazibat

III.

Povjerenstvo iz članka II. ove odluke ima zadatak da u skladu s objavljenim uvjetima postupka javne dražbe u skladu s pozitivnim zakonskim propisima istu provede, sastavi zapisnik s utvrđenom najpovoljnijom ponudom te istu dostavi predsjednici suda.

                                                                                                    PREDSJEDNICA SUDA

                                                                                                           MARINA BOKO

Oglas - Administrativni referenti
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU
SPLIT
URED PREDSJEDNIKA


Broj: 7 Su-2117/2019
Split, 25. listopada 2019.

    Sukladno članku 61. stavku 11.. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19), uz prethodna odobrenja Ministarstva pravosuđa Klasa: 119-02/19-04/100261, Urbroj: 514-04-01-01-01/5-19-02 od 9. rujna 2019. i Klasa: 119-02/19-04/100303, Urbroj: 514-04-01-01-01/1-19-02 od 25. rujna 2019., Općinski sud u Splitu raspisuje

OGLAS

   za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
radi zamjene duže vrijeme odsutnih službenica

Sudska pisarnica:
-     radno mjesto III. vrste  administrativni referent – upisničar – 1 ( jedan) izvršitelj/ica
-     na radno mjesto III. vrste administrativni referent – 1 (jedan) izvršitelj/ica
-    radno mjesto III. vrste administrativni referent – sudski zapisničar na pola radnog vremena  – 1 (jedan) izvršitelj/ica

a)    Stručni uvjeti za radno mjesto administrativni referent – upisničar:
- završena srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili birotehničke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi propisane struke
-  položen državni ispit
- 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

b)    Stručni uvjeti za radno mjesto administrativni referent:
- završena srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi propisane struke
- položen državni ispit
- najmanje (1) jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

c) Stručni uvjeti za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar:
- završena srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi propisane struke
-  položen državni ispit
- 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od 2 (dva) mjeseca.
U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu, kandidati  su dužni priložiti:
•    životopis
•    dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
•    preslik svjedodžbe,
•    preslik radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.
•    uvjerenje o položenom državnom ispitu ako ga je kandidat/kinja položio/la
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu  Općinski sud u Splitu, ex Vojarna Sv. Križ, Dračevac, Split, s naznakom: »Prijava na oglas – administrativni referent/ upisničar/sudski zapisničar 7 Su-2117/2019 «.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas  pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na  oglas  dužan/a   je,  pored  dokaza  o  ispunjavanju   traženih   uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom  uz prijavu na oglas  dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednik/ca suda.

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web-stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/ ) i web-stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr). Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/) i web stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr) istovremeno s objavom oglasa.  Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web-stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/) i web-stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr).
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, predsjednik/ca suda će obustaviti postupak po ovom oglasu.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici tijela http://sudovi.pravosudje.hr/osst/ koje je raspisalo oglas.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

 OPĆINSKI SUD U SPLITU

        REPUBLIKA HRVATSKA
       OPĆINSKI SUD U SPLITU
                     SPLIT
      URED PREDSJEDNIKA SUDA


   Broj: 7 Su-2117/2019
   Split, 25. listopada 2019.

OBAVIJEST
uz oglas Općinskog suda u Splitu 7 Su-2117/2019 od 25. listopada 2019.

-    radno mjesto III. vrste  administrativni referent – upisničar – 1 ( jedan) izvršitelj/ica
-    na radno mjesto III. vrste administrativni referent – 1 (jedan) izvršitelj/ica
-    radno mjesto III. vrste administrativni referent – sudski zapisničar na pola radnog vremena  – 1 (jedan) izvršitelj/ica

    Sukladno čl. 4. st.  Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, broj 78/2017 i 89/19), obavještavaju se kandidati o

OPISU POSLOVA

1.    Administrativni referent – upisničar obavlja sve poslove na pojedinom upisniku kroz sustav "eSpis" u skladu s odredbama Sudskog poslovnika, te obavlja druge poslove sukladno Sudskom poslovniku koje odredi predsjednik suda i upravitelj sudske pisarnice.
2.    Administrativni referent otprema putem pošte pripremljene otpravke sudskih odluka i drugih pismena, razvrstava i upisuje pismena za otpremu u odgovarajuće knjige za otpremu i dostavljanje, obavlja dostavu – otpremu sudskih spisa na druge sudove, dostavlja i ulaže pismena namijenjena odvjetnicima u sudske pretince, uručuje pismena odvjetnicima, obavlja unutarnju dostavu u sudu, svakodnevno vodi evidenciju o broju uručenih pismena, vodi brigu o rokovima, neuručena pismena po proteku roka za preuzimanje objavljuje na oglasnoj ploči, razvrstava pismena za ostale sudionike sudskog postupka po sudskim pretincima,  otvara i zatvara pojedine pretince prema obavijesti Hrvatske odvjetničke komore, obavlja ostale poslove vezane uz rad otpremne pisarnice propisane Sudskim poslovnikom, kao i ostale poslove po nalogu voditelja otpremne pisarnice.
3.      Administrativni referent – sudski zapisničar u referadi kroz sustav "e-Spis" obavlja sve tehničke poslove vezane uz sudske spise, obavlja poslove pisanja po diktatu, pisanja i prijepisa sudskih odluka, isprava i poziva na rasprave i ročišta i drugih sudskih akata, obavlja poslove zapisničara na raspravi i van rasprave, sređuje i uvezuje podneske, te obavlja druge odgovarajuće poslove u sudskoj referadi, otprema odluke, pozive i pismena, sastavlja jednostavne dopise.

PODATCIMA O PLAĆI

1.    Radno mjesto administrativnog referenta - upisničara: Članak 9. podstavak f) Radna mjesta III. vrste, Opći i administrativni poslovi, stavak 3. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne Novine 37/01 do 73/19), koja je objavljena na www.nn.hr. 
2.    Radno mjesto administrativnog referenta: Članak 3. stavak c. točka 3. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne Novine 37/01 do 73/19), koja je objavljena na www.nn.hr. 
3.    Radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara: Članak  9., podstavak f) Radna mjesta III. vrste, Opći i administrativni poslovi, stavak 2. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne Novine 37/01 do 73/19), koja je objavljena na www.nn.hr. 

NAČINU TESTIRANJA KANDIDATA

1.    Radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara:
a)    Pismene provjere znanja
-    Poznavanje ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja    
-    Testiranja rada na računalu (diktat i prijepis)
b)    Razgovora (intervjua) kandidata s komisijom za provedbu oglasa.

2.    Radna mjesta administrativnog referenta i administrativnog referenta - upisničara:
a)    Pismene provjere znanja
-    Poznavanje ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja    
-    Testiranja rada na računalu ( prijepis)
b)    Razgovora (intervjua) kandidata s komisijom za provedbu oglasa.

PRAVNIM IZVORIMA
za pripremu kandidata za testiranje:

za radna mjesta administrativni referent – upisničar, administrativni referent i administrativni referent upisničar:
a)    Zakon o sudovima (Narodne novine broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18) - www.nn.hr
b)    Sudski poslovnik (Narodne novine broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/2018, 119/2018 i 81/19) - www.nn.hr
c)    Pravilnik o radu u sustavu eSpis (Narodne novine broj 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 112/17 i 119/18) – www.nn.hr
d)    Zakon o sudskim pristojbama (Narodne novine broj 118/18 i 53/19) - www.nn.hr

VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA  TE O SADRŽAJU I NAČINU TESTIRANJA
BIT ĆE OBJAVLJENO NAKNADNO.   

 OPĆINSKI SUD U SPLITU


Rješenje - ZK referenti
 REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU
                SPLIT
  URED PREDSJEDNIKA

   Broj: 7 Su-1964/2019
   Split,  28. listopada 2019.

Predsjednica Općinskog suda u Splitu Marina Boko, na temelju odredbi članka 30. i 31. stavak 1. Zakona o sudovima (Narodne novine broj 28/13, 35/15, 82/15, 82/16, 67/18), te članka 52.  stavak 1. i 2., članka 61. i članka 63. stavak 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 34/11 – Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15 i 138/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2036/2012, 61/17 i 70/19),  nakon provedenog postupka oglasa za prijam na određeno vrijeme 11 (jedanaest) službenika na radno mjesto III vrste zemljišnoknjižnog referenta, pokrenutog po službenoj dužnosti, donosi

R J E Š E NJ E

         I Kandidatkinje Sofija Baraban, stručni radnik arhivist, Ivana Bikić, administrativni tajnik, Mirela Draksler, ekonomist i stručna prvostupnica ekonomije, Vanda Đerek, ekonomist, Marija Perica Ivančić, stručna specijalistica javne uprave,  Ljubica Jenjić, ekonomist i stručna prvostupnica ekonomije, Marijana Martinović, upravni pravnik,  Sanja Poljak, komercijalist i stručna prvostupnica ekonomije, Petra Simunić, ekonomist i stručna specijalistica javne uprave, Stipe Tomašević, maturant gimnazije i Martina Tadinac, poslovna tajnica, primaju se u Općinski sud u Splitu na radno mjesto III vrste zemljišnoknjižni referent, na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla, do 30. lipnja 2020..

    II Imenovanima se utvrđuje probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca od dana rasporeda na radno mjesto.

    III O danu stupanja na rad, rasporedu na radno mjesto i plaći donijet će se posebno rješenje.

    IV Kandidatkinje  Marija Perica Ivančić, Ljubica Jenjić, Marijana Martinović, Sanja Poljak, Petra Simunić i Stipe Tomašević imaju položen državni stručni ispit propisane razine za radno mjesto zemljišnoknjižni referent.

    V  Kandidatkinje Sofija Baraban, Ivana Bikić, Mirela Draksler, Vanda Đerek i Martina Tadinac dužne su položiti državni stručni ispit propisane razine za radno mjesto zemljišnoknjižni referent, najkasnije u roku od godine dana od dana početka rada u državnoj službi. 
 
    VIII Žalba protiv rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme ne odgađa izvršenje rješenja.

Obrazloženje

Općinski sud u Splitu raspisao je oglas za prijam u državnu službu 11 (jedanaest) izvršitelja na radno mjesto zemljišnoknjižni referent, na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla, a na temelju prethodnih odobrenja Ministarstva pravosuđa Klasa: 119-02/19-04/100092, Urbroj: 514-04-01-01-01/3-19-02 od 18. lipnja 2019. godine i Klasa: 119-02/19-04/100059, Urbroj: 514-04-01-01-01/5-19-02 od 29. svibnja 2019. godine, te Ministarstva uprave Klasa: 112-02/19-01/489, Ubroj: 513-03-01-02/2-19-2 od 5. srpnja 2019. godine i Klasa: 112-02/19-01/488, Urbroj: 515-03-01-02/6-19-2 od 8. srpnja 2019. godine.

Oglas je objavljen dana 26. srpnja 2019. na web stranici Općinskog suda u Splitu, web stranici Ministarstva uprave i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured Split.

Na web stranici Općinskog suda u Splitu objavljen je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta za koje je oglas raspisan.

Postupak prijema  u državnu službu na određeno vrijeme, u skladu s odredbama Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 78/17 i 89/19, dalje: Uredba), provodila je Komisija za provedbu oglasa (dalje: Komisija), imenovana odlukom predsjednice Općinskog suda u Splitu,sukladno odredbi članka 51. stavka 1. Zakona o državnim službenicima.

Na oglas su zaprimljene ukupno 62 (šezdesetdvije)  prijave. Komisija je utvrdila popis od 50 (pedeset) kandidata/kinja za radno mjesto zemljišnoknjižni referent koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa i čije su prijave pravovremene i potpune, a ostalim kandidatima su, na temelju odredbe članka 9. Uredbe dostavljene pisane obavijesti da se ne smatraju kandidatom/kinjom prijavljenim na oglas i zbog kojih razloga.

Na web stranici Općinskog suda u Splitu i web stranici Ministarstva uprave  dana 19. listopada 2019. objavljen je poziv za testiranje svim kandidatima/kinjama koji ispunjavaju uvjete iz oglasa. Testiranje je određeno za dan 25. rujna 2019..

Testiranje se sastojalo od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta zemljišnoknjižnog referenta. Istom je pristupilo 26 (dvadesetšest) kandidata.

Sukladno odredbi članka 10. stavka 2. Uredbe, smatra se da su kandidati/kinje koji nisu pristupili testiranju povukli prijavu na oglas i više se ne smatraju kandidatom/kinjom.

Nakon provedenog testiranja Komisija je utvrdila da su 24 (dvadesetčetiri) kandidata, u skladu s odredbom članka 13. Uredbe, zadovoljila na provjeri znanja, sposobnosti i vještina jer su ostvarili najmanje 5 bodova na testiranju, pa su sukladno odredbi članka 14. Uredbe pozvani na razgovor (intervju) s Komisijom. Svi kandidati (24) pristupili su razgovoru. 

Komisija je obavila s kandidatkinjama strukturirani razgovor (intervju), kroz koji je utvrđivala interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u državnoj službi, kao i stečeno radno iskustvo u struci te rezultate ostvarene u njihovu dotadašnjem radu.

Sukladno odredbi članka 17. Uredbe, Komisija je dostavila predsjednici suda izvješće o provedenom postupku prijema koje sadrži i rang-listu kandidata.

Za prijam u državnu službu na radno mjesto zemljišnoknjižni izabrani su kandidati Sofija Baraban, Ivana Bikić, Mirela Draksler, Vanda Đerek, Marija Ivančić Perica, Ljubica Jenjić, Marijana Martinović, Sanja Poljak, Petra Simunić, Stipe Tomašević i Martina Tadinac, jer su postigli najbolje rezultate na provedenom testiranju i razgovoru (intervjuu), pa se predsjednica suda pri izboru rukovodila pozicijama kandidata zauzetim na  utvrđenoj rang – listi. U odnosu na izbor između kandidata koji su dijelili 11/12/13/14/15. mjesto na rang listi prednost je dana kandidatima Martini Tadinac i Stipi Tomaševiću jer prema mišljenju Komisije isti ima već stečeno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, te su iskazali volju za rad i na dislociranom radnom mjestu.

Imenovani kandidati ispunjavaju sve formalne uvjete tražene oglasom:  potrebnu  stručnu spremu i stečeno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima u trajanju od jedne godine.
Po službenoj dužnosti provjereno je nepostojanje ostalih zapreka za njihov prijam u državnu službu iz članka 49. Zakona o državnim službenicima. Imenovani imaju zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju u državnu službu, što je utvrđeno uvidom u pravodobno dostavljena zdravstvena uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti.
 
Probni rad je utvrđen temeljem odredbe članka 61. stavak 4. Zakona o državnim službenicima, a sukladno članku 61. stavak 1. citiranog Zakona, žalba protiv rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme ne odgađa izvršenje rješenja.            
    U skladu s odredbom članka 61. stavak 7. Zakona o državnim službenicima ovo rješenje dostavlja se kandidatima prijavljenim na oglas javnom objavom na web stranici Općinskog suda u Splitu i web stranici Ministarstva uprave, a dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave.

    Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci rješenja.

PREDSJEDNICA SUDA

     MARINA BOKO

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se podnosi putem Općinskog suda u Splitu, u 3 istovjetna primjerka.

Dostaviti:
-    svim kandidatima putem web stranice Općinskog suda u Splitu i Ministarstva uprave RH
-    Odsjeku za materijalno-financijsko poslovanje (računovodstvu) suda - ovdje,
-    u osobni očevidnik izabranih kandidata, putem zadužene službenice - ovdje,
-    u Registar zaposlenih u javnom sektoru, putem zadužene službenice - ovdje,
-    Ministarstvu pravosuđa RH, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, po izvršnosti rješenja,
-    u spis
Obustava postupka prijma
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU
SPLIT
URED PREDSJEDNIKA


   Broj: 7 Su-1649/2019
   Split, 25. listopada 2019.

Na temelju odredbi članka 31. stavka 1. Zakona o sudovima (Narodne novine 28/13, 33/15, 82/15, 85/16, 67/18) i članka 50.b. stavak 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17 i 70/19) predsjednica Općinskog suda u Splitu donosi

O D L U K U
o obustavi postupka


    I Obustavlja se postupak prijma na neodređeno vrijeme po raspisanom Oglasu Općinskog suda u Splitu poslovni broj 7 Su-1649/2019 od 9. rujna 2019., koji je objavljen dana 13. rujna 2019. u Narodnim novinama broj 87/2019, te na web stranicama Ministarstva uprave, Općinskog suda u Splitu i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za radno mjesto namještenika IV vrste - čistač/čistačica u Stalnoj službi u Supetru (jedan izvršitelj/ica).

    II Postupak prijma za radno mjesto u točki I Odluke obustavlja se iz razloga što se ni jedan kandidat nije prijavio na raspisani oglas.

    III Protiv ove odluke nije dopušteno ulaganje pravnih lijekova.

    IV Ova odluka objavit će se na web stranici Ministarstva uprave i web stranici Općinskog suda u Splitu.

    V Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNICA SUDA

      MARINA BOKO
 

                               
Dan otvorenih vrata


REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU
SPLIT

URED PREDSJEDNIKA

   Broj: 3 Su-2571/2019
   Split, 18. listopada 2019.                             

Predmet: "Dan otvorenih vrata" u Općinskom sudu u Splitu, javni poziv

Poštovani!

Pozivate se na "Dan otvorenih vrata – Digitalizacija pravosuđa"  u Općinskom sudu u Splitu, koji će se održati 25. listopada 2019. godine s početkom u 9,00 sati.

Molimo sve zainteresirane građane, kao i organizirane grupe koje žele sudjelovati u ovoj manifestaciji da se o vremenu dolaska prethodno najave na e-mail adresu Marina.Lukic@osst.pravosudje.hr ili na broj telefona 021 755-710.

Zainteresirani za obilazak stalnih službi izvan sjedišta suda mogu se javiti:

-    za Stalnu službu u Sinju Zeljko.Gusic@ossn.pravosudje.hr ili na broj telefona 021/707-221 i 021/707-200;
-    za Stalnu službu u Starom Gradu Zeljko.Parsic@ossg.pravosudje.hr ili na broj telefona 021/778-284;
-    za Stalnu službu u Supetru Maja.Vukmir@ossu.pravosudje.hr ili na broj telefona 021/640-900;
-    za Stalnu službu u Trogiru Denis.Ducic@ostr.pravosudje.hr ili na broj telefona 021/798-340.

Unaprijed se zahvaljujemo na Vašem odazivu i sudjelovanju u manifestaciji "Dan otvorenih vrata" u Općinskom sudu u Splitu.


PREDSJEDNICA SUDA

     MARINA BOKOOglas - Namještenik, tehničko održavanje
 REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU
               SPLIT
  URED PREDSJEDNIKA


   Broj: 7 Su-2331/2019
   Split, 21. listopada 2019.

Na temelju članka 45. i 138. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17 i 70/19) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 78/2017 i 89/19),  uz prethodna odobrenja Ministarstva pravosuđa, Klasa: 119-02/19-04/100223 Urbroj: 514-04-01-01-01/5-19-02 od 19. kolovoza 2019. i Klasa:119-02/19-04/100299, Urbroj: 514-04-01-01-01/1-19-02 od 25. rujna 2019., Općinski sud u Splitu raspisuje

O G L A S
za prijam namještenika na neodređeno vrijemeODJELJAK ZA POSLOVE TEHNIČKOG ODRŽAVANJA I ČIŠĆENJA

1.    Namještenik III. vrste – namještenik na poslovima tehničkog održavanja – 2 (dva) izvršitelja/ice
 
 Stručni uvjeti:
-  završena srednja stručna sprema tehničke, strojarske, prometne ili druge odgovarajuće struke
-  najmanje jedna godina radnog iskustva u struci.

 Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati  opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka  49. Zakona o državnim službenicima. 

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.                  

Namještenici se primaju u državnu službu uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca. 

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati/kinje su dužni/e priložiti:
- životopis
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi-preslika svjedodžbe,
-  preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
- preslik rješenja ili potvrdu o priznatom statusu – kao dokaz prava prednosti pri zapošljavanju, ako se kandidat na njega poziva.
                       
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu Općinski sud u Splitu, Ex vojarna Sv. Križ, Dračevac, 21000 Split, s naznakom: »Prijava na oglas  prijam u državnu službu  namještenika na neodređeno vrijeme – 7 Su-2331/2019«.

Kandidatom prijavljenim na oglas smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz oglasa. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na oglas, o čemu mu/joj se dostavlja pisana obavijest putem elektroničke pošte ili poštom.

Osoba koja prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja dužna se u prijavi pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo po jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se je u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas  dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma.

Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednica Općinskog  suda u Splitu.

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na razgovor s Komisijom (intervju).

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, objavit će se na web-stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr) i web-stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/) istovremeno s objavom oglasa.

Vrijeme i mjesto održavanja intervjua bit će objavljeno, najmanje pet dana prije dana od¬ređenog za održavanje intervjua na web stranici  Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr)  i  web-stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/).

Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na intervjuu, predsjednica suda će obustaviti postupak slijedom oglasa.

O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr) i web-stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/).

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave.

                                Općinski sud u SplituOPIS POSLOVA I PODATCI O PLAĆI

OGLAS
za zapošljavanje namještenika na neodređeno vrijeme

OPĆINSKI SUD U SPLITU
Odjeljak za poslove tehničkog održavanja i čišćenja
Namještenik na poslovima tehničkog održavanja (2 izvršitelja/ice)

OPIS POSLOVA
Obavlja stručne poslove na sudskim instalacijama, toplinskoj mreži, elektroinstalacijama, vodovodnim instalacijama, instalacijama centralnog grijanja. Obavlja stolarske radove na drvenim dijelovima sudske zgrade i sudskog namještaja. Po potrebi obavlja i hitne intervencije nakon redovnog radnog vremena. Obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Pomoćno-tehničke službe.

PODATCI O PLAĆI
Plaću radnog mjesta namještenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Podaci o plaći radnog mjesta propisani su člankom 4. stavak b) točka 3. za radna mjesta III vrste Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (NN 37/01, 38/01, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 91/05, 131/05, 140/05, 81/06, 11/07, 47/07,109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21710, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 65/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15, 100/15, 71/18, 73/19).

   
OPĆINSKI SUD U SPLITU