Obustva postupka za radno mjesto sudski zapisničar
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU

21 000 S P L I T
ex vojarna Sv. Križ, Dračevac
URED PREDSJEDNIKA

   Broj: 7 Su-2941/2018
   Split, 18. siječnja 2019. godine


Na temelju odredbi članka 31. stavka 1. Zakona o sudovima (Narodne novine 28/13, 33/15, 82/15, 85/16) i članka 50.b. stavak 2. i 3. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 i 61/17) predsjednica Općinskog suda u Splitu donosi

O D L U K U
o djelomičnoj obustavi postupka

I Obustavlja se postupak prijma na određeno vrijeme po raspisanom Oglasu Općinskog suda u Splitu poslovni broj 7 Su-2941/18 od 09. studenog 2018. godine, koji je objavljen dana 12. studenog 2018. godine na web stranicama Ministarstva uprave, Općinskog suda u Splitu i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za:

- radno mjesto III vrste administrativni referent – sudski zapisničar (1 izvršitelj) u sjedištu Općinskog suda u Splitu, na određeno vrijeme, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice.

II Postupak prijma za radno mjesto u točki I Odluke obustavlja se zbog bitno promijenjenih okolnosti nakon raspisivanja oglasa, to jest zbog povratka na rad dugotrajno odsutne službenice.

III Protiv ove odluke nije dopušteno ulaganje pravnih lijekova.

IV Ova odluka objavit će se na web stranici Ministarstva uprave i web stranici Općinskog suda u Splitu.

V Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNICA SUDA
MARINA BOKO


Poziv na razgovor za namješteničko radno mjesto
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU

ex. Vojarna Sv. Križ, Dračevac
URED PREDSJEDNIKA
KOMISIJA ZA PROVEDBU OGLASA

   Broj: 7 Su-2863/18
   Split, 10. siječnja 2019. godine

Na temelju članka 138. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 34/11 – Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15 i 138/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2036/2012 i 61/17) i članaka 5. i 6. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike („Narodne novine“, broj Narodne novine broj 112/17 i 12/18 Narodne novine broj 112/17 i 12/18), a u vezi s člankom 8. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (''Narodne novine'', broj 78/17), Komisija za provedbu oglasa objavljenog na web stranicama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i web stranici Općinskog suda u Splitu 18. prosinca 2018., za prijam u državnu službu na radno mjesto namještenik na poslovima tehničkog održavanja, radno mjesto III. vrste, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme u Općinskom sudu u Splitu, upućuje

POZIV KANDIDATIMA NA RAZGOVOR (INTERVJU) ZA RADNO MJESTO
namještenik na poslovima tehničkog održavanja, radno mjesto III. vrste,
jedan (1) izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Dana 18. siječnja 2019. (petak) s početkom u 12,00 sati, u prostorijama Općinskog suda u Splitu, na adresi ex Vojarna Sv. Križ, Dračevac, u sobi broj 60/III (sudnica) održat će se (razgovor) intervju s kandidatima koji su podnijeli prijavu za radno mjesto III vrste – namještenik na poslovima tehničkog održavanja, na neodređeno vrijeme.

Svi kandidati dužni su sa sobom imati važeću osobnu ispravu (osobnu iskaznicu, putovnicu). Kandidati sami snose troškove dolaska i prisustvovanja razgovoru.
Osobama koje nisu podnijele urednu prijavu, odnosno ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, sukladno čl. 9. Uredbe dostavila se pisana obavijest poštom te iste ne pristupaju intervjuu.
Razgovoru mogu pristupiti samo kandidati koji dođu u zakazano vrijeme.
Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu i više se neće smatrati kandidatom.
Nakon završetka razgovora, komisija će utvrditi rang listu prema broju ostvarenih bodova te će izraditi izvješće i sukladno utvrđenim rezultatima predložiti kandidate za prijam.

KOMISIJA ZA PROVEDBU
OGLASA

Obavijest kandidatima o testiranju
R E P U B L I K A   H R V A T S K A
OPĆINSKI SUD U SPLITU

ex Vojarna Sv. Križ, Dračevac
URED PREDSJEDNIKA

    Broj: 7 Su-2708/2018
    Split, 9. siječnja 2019. godine

OBAVIJEST KANDIDATIMA
O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE
POSTUPKA TESTIRANJA

prijavljenim na oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u
Općinski sud u SplituNa temelju članka 10. i 11. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine Republike Hrvatske broj 78/17, dalje Uredba) objavljenog na web-stanici Ministarstva uprave, web stranici Općinskog suda u Splitu, oglasnoj ploči Općinskog suda u Splitu i web-stranici nadležne službe za zapošljavanje, sve od 26. studenog 2018., povodom raspisanog oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme na slijedeća radna mjesta III vrste: administrativni referent – sudski zapisničar – 2 (dva) izvršitelja/ice i administrativni referent – upisničar – 1 (jedan) izvršitelj/ica u sjedištu suda, pozivaju se na testiranje kandidati koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju propisane i u oglasu objavljene uvjete.

Testiranje kandidata za radna mjesta administrativni referent – sudski zapisničar i administrativni referent – upisničar održat će se u prostorijama Po1 i Po2 (Pisarnica ovršnog odjela) Općinskog suda u Splitu, na adresi ex Vojarna Sv. Križ, Dračevac, dana 23. siječnja 2019. godine (srijeda) s početkom u 10,00 sati.

Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete ili nisu podnijele pravovremene i uredne prijave na natječaj, ne smatraju se kandidatima i bit će o tome pisano obaviještene.

Za kandidata koji nije pristupio testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

1. Sadržaj testiranja za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar:

a) Pismena provjera znanja:
- Poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja
- Poznavanje ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja
b) Testiranje rada na računalu (prijepis u trajanju od 5 minuta i diktat u trajanju od 3 minute)
c) Razgovor (intervju) kandidata s komisijom za provedbu oglasa.

2. Sadržaj testiranja za radno mjesto administrativni referent – upisničar:

a) Pismena provjera znanja:
- Poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja
- Poznavanje ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja
b) Testiranje rada na računalu (prijepis u trajanju od 5 minuta)
c) Razgovor (intervju) kandidata s komisijom za provedbu oglasa.

a) Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar i administrativni referent – upisničar za testiranje:

- Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 85/10-pročišćeni tekst, 05/14-odluka Ustavnog suda broj: SuP-O-1/2014 od 14. siječnja 2014.) - www.nn.hr
- Sudski poslovnik ("Narodne novine" broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17 i 57/17) - www.nn.hr
- Pravilnik o radu u sustavu eSpis („Narodne novine“ broj 35/15, 123/15, 45/16, 29/17 i 112/17) – www.nn.hr
- Zakon o sudskim pristojbama ("Narodne novine" broj 74/95, 57/96, 137/02, 125/11, 112/12, 157/13 i 110/15) - www.nn.hr

b) Postupak testiranja kandidata za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar i administrativni referent - upisničar, pravila testiranja i način bodovanja:

Testiranju mogu samo pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme.

Po dolasku na testiranje od svakog kandidata bit će zatraženo da predoči odgovarajuću identifikacijsku ispravu, radi utvrđenja identiteta kandidata.

Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na oglas za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.

Nakon što se utvrdi identitet kandidata pristupit će se pismenoj provjeri znanja kandidata, a potom testiranju rada na računalu.

Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja. Za vrijeme testiranja rada na računalu i pismene provjere znanja i sposobnosti kandidati ne smiju:

a) koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama,
b) koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
c) napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja,
d) razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red.

Kandidati koji bi se ponašali neprimjereno ili bi prekršili jedno od gore navedenih pravila bit će udaljeni s testiranja, a njihov postignuti rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.

Prva faza testiranja za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar - pisani test provjere poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i pisani test poznavanja ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske trajat će 20 minuta. Pisani test bit će vrednovan bodovima od 0 do 10 bodova. Svaki dio pismene provjere sadrži 10 zadataka, za točno rješenje svakog zadatka moguće je ostvariti 1 bod, a zadatak se može bodovati samo jednim punim bodom. Pogrešno zaokružen odgovor moguće je ispraviti na način da se prekriži netočno zaokružen odgovor, te zaokruži točan odgovor, uz potvrdu točnog navoda vlastoručnim potpisom kandidata. Djelomično točni odgovori neće se priznavati kao točan odgovor. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili na testiranju ako su za svaki dio provjere znanja dobili najmanje 5 bodova, nakon čega mogu pristupiti drugom dijelu testiranja.

Po završenim pismenim provjerama kandidati/kinje koji su iz svakog područja ostvarili najmanje 5 (pet) bodova, pristupaju drugoj fazi testiranja - provjeri znanja i sposobnosti te vještine pisanja uz uporabu računala u trajanju od 5 minuta (prijepis) i 3 minute (diktat).Smatra se da je kandidat/kinja zadovoljio/la na provjeri rada na računalu ako je za unos teksta ostvario najmanje 5 bodova.
Prva faza testiranja za radno mjesto administrativni referent – sudski upisničar - pisani test provjere poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i pisani test poznavanja ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske trajat će 20 minuta. Pisani test bit će vrednovan bodovima od 0 do 10 bodova. Svaki dio pismene provjere sadrži 10 zadataka, za točno rješenje svakog zadatka moguće je ostvariti 1 bod, a zadatak se može bodovati samo jednim punim bodom. Pogrešno zaokružen odgovor moguće je ispraviti na način da se prekriži netočno zaokružen odgovor, te zaokruži točan odgovor, uz potvrdu točnog navoda vlastoručnim potpisom kandidata. Djelomično točni odgovori neće se priznavati kao točan odgovor. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili na testiranju ako su za svaki dio provjere znanja dobili najmanje 5 bodova, nakon čega mogu pristupiti drugom dijelu testiranja.

Po završenim pismenim provjerama kandidati/kinje koji su iz svakog područja ostvarili najmanje 5 (pet) bodova, pristupaju drugoj fazi testiranja - provjeri znanja i sposobnosti te vještine pisanja uz uporabu računala u trajanju od 5 minuta (prijepis). Smatra se da je kandidat/kinja zadovoljio/la na provjeri rada na računalu ako je za unos teksta ostvario najmanje 5 bodova.

Kandidati za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar i za radno mjesto administrativni referent – upisničar koji uspješno polože pismene testove i testiranje rada na računalu, pristupit će razgovoru s Komisijom (intervju), na koji će biti pozvani putem kontakt telefona prijavljenog na testiranju, s početkom određenim u tom telefonskom kontaktu.

Komisija kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi, te utvrđuje i stečeno radno iskustvo u struci i rezultate ostvarene u njihovu dotadašnjem radu. Rezultati razgovora bit će vrednovani na isti način kao i uspješnost rada na računalu i pisani test, odnosno svaki kandidat može dobiti od nula do deset (0-10) bodova.

Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervjua), Komisija će utvrditi Rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru (intervjuu). Komisija dostavlja čelniku tijela izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Komisije. Uz izvješće se prilaže rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru.

e) Opis poslova i podatci o plaći:

Opis poslova: Administrativni referent – sudski zapisničar u referadi kroz sustav "e-Spis" obavlja sve tehničke poslove vezane uz sudske spisa, obavlja poslove pisanja po diktatu, pisanja i prijepisa sudskih odluka, isprava i poziva na rasprave i ročišta i drugih sudskih akata, obavlja poslove zapisničara na raspravi i van rasprave, sređuje i uvezuje podneske, te obavlja druge odgovarajuće poslove u sudskoj referadi, otprema odluke, pozive i pismena, sastavlja jednostavne dopise.

Opis poslova: Administrativni referent – upisničar obavlja sve poslove na pojedinom upisniku kroz sustav "eSpis" u skladu s odredbama Sudskog poslovnika, te obavlja druge poslove sukladno Sudskom poslovniku koje odredi predsjednik suda i upravitelj sudske pisarnice.
Podaci o plaći administrativni referent – sudski zapisničar: čl. 9. st. 1, podstavka f, radna mjesta III vrste, točka 2. Opći i administrativni poslovi Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne Novine« 37/01 do 151/14), koja je objavljena na www.nn.hr.

Podaci o plaći administrativni referent - upisničar: Čl. 9. st. f. – podst. Opći i administrativni poslovi, toč. 3. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne Novine« 37/01 do 100/15), koja je objavljena na www.nn.hr.

O rezultatima oglasa kandidati/kinje biti će obaviješteni objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranicama Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/) i Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr). Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave na web – stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr).

Svi kandidati prijavljeni na oglas (koji nisu izgubili to svojstvo) imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na oglas i to u onom dijelu koji se odnosi na njih.

Komisija za provedbu oglasa
Rješenje o izboru kandidata
REPUBLIKA  HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU

Ex. vojarna „Sv. Križ“ Dračevac
URED PREDSJEDNIKA

   Broj: 7 Su-2720/2018
   Split, 09. siječnja 2019. godine

RJEŠENJE O IZBORU KANDIDATA

Predsjednica Općinskog suda u Splitu Marina Boko, na temelju odredbi članka 52., 52. a. i 63. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 34/11 – Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15 i 138/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2036/2012 i 61/17 – u daljnjem tekstu ZDS), nakon provedenog cjelokupnog postupka javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara - tri izvršitelja u sjedištu suda i jednog izvršitelja u Stalnoj službi u Supetru, objavljenog dana 17. listopada 2018. u službenom glasilu Republike Hrvatske Narodnim novinama broj 92/18, te zaprimljenog Izvješća o provedenom postupku uz Rang – listu kandidata poslovni broj 7 Su-2720/18 od 24. prosinca 2018. godine, koje je sačinjeno od strane Komisije za provedbu javnog natječaja,

r i j e š i l a   j e

I Kandidatkinje MIRJANA RACA sa završenom srednjom stručnom spremom i zanimanjem administrativni tajnik, MAJA GAJICA sa završenom srednjom stručnom spremom i zanimanjem upravni referent i DAVORKA DERIŠ BAKIĆ sa završenom srednjom stručnom spremom i zanimanjem daktilograf, sve s položenim državnim stručnim ispitom, izabrane su u državnu službu na neodređeno vrijeme u Općinski sud u Splitu, na radno mjesto III vrste, administrativni referent – sudski zapisničar.

II Kandidatkinja NIVES RADIĆ, sa završenom srednjom stručnom spremom upravne struke – upravni referent i višom stručnom spremom sa zvanjem ekonomist, s položenim državnim stručnim ispitom, izabrana je u državnu službu na neodređeno vrijeme u Općinski sud u Splitu, Stalnu službu u Supetru, na radno mjesto III vrste, administrativni referent – sudski zapisničar.

III Po izvršnosti rješenja o izboru kandidata donijet će se rješenje o rasporedu na radno mjesto, kojim će se utvrditi dan početka rada, raspored na radno mjesto, ostvareni radni staž, trajanje probnog rada i plaća izabranih kandidata iz točke I, II, i III izreke rješenja.

Obrazloženje

Na temelju odobrenja, suglasnosti Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Uprave za organizaciju pravosuđa, Klasa: 119-02/18-04/461 Urbroj: 514-04-01-03-18-02 od 23. srpnja 2018., Klasa: 119-02/18-04/502, Urbroj: 514-04-01-01-01-18-02 od 31. kolovoza 2018., Klasa: 119-02/18-04/545, Urbroj: 119-02/18-04/545, Urbroj: 119-04-01-01-01-18-02 od 7. rujna 2018., te Klasa: 119-02/18-04/593, Urbroj: 514-04-01-03-18-02 od 1. listopada 2018., ovaj sud je, u okviru postupka prije raspisivanja javnog natječaja iz članka 45.c ZDS-a, provjerio u web-aplikaciji CIRCA ima li na raspolaganju Vladi službenika koji ispunjavaju uvjete za raspored na radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar, koja treba popuniti.

Po izvršenoj provjeri putem web-aplikacije CIRCA da se na raspolaganju Vladi RH ne nalaze službenici koji ispunjavaju uvjete stručne spreme i struke za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar, ovaj sud je dana 15. listopada 2018. godine raspisao javni natječaj za popunu radnog mjesta III vrste administrativnog referenta – sudskog zapisničara u sjedištu suda (tri izvršitelja) i u Stalnoj službi u Supetru (jedan izvršitelj) na neodređeno vrijeme. Natječaj je objavljen u Narodnim Novinama broj 92/18 od 17. listopada 2018. godine, web stranici Općinskog suda u Splitu, oglasnoj ploči ovog suda, web stranici Ministarstva uprave i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured Split.

Postupak javnog natječaja u skladu s odredbama Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 78/17, dalje: Uredba) provodila je Komisija za provedbu javnog natječaja (dalje: Komisija), imenovana odlukom predsjednice Općinskog suda u Splitu poslovni broj 7 Su-2720/18 od 6. studenog i 20. prosinca 2018.. Komisija je sastavila Izvješće o provedenom postupku od 24. prosinca 2018. godine i priložila rang – listu kandidata koji su zadovoljili na provjeri znanja, sposobnosti i vještina te razgovoru (intervjuu), a potom navedeno dostavila predsjednici Općinskog suda u Splitu, radi izbora kandidata nakon provedenog postupka testiranja dana 5. prosinca i 21. prosinca 2018. godine, sve u skladu s odredbom članka 17. Uredbe.

Od strane Komisije utvrđeno je kako su u otvorenom natječajnom roku za prijem prijava podnesene 44 (četrdesetčetiri) prijave na radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar. Od toga 6 (šest) prijava nije udovoljavalo formalnim uvjetima iz javnog natječaja, pa je osobama koje su poslale predmetne prijave putem Pododsjeka za kadrovske poslove dostavljena pisana obavijest u kojoj su navedeni razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenima na javni natječaj te ih je obavijestila da nemaju pravo pristupiti testiranju. Od ukupno 38 (tridesetosam) kandidata prijavljenih na javni natječaj koji su ispunjavali formalne uvjete i koji su putem web-stranice i oglasne ploče Općinskog suda u Splitu, te web-stranice Ministarstva uprave RH uredno obaviješteni o mjestu i vremenu, te sadržaju i načinu testiranja, testiranju je pristupilo 17 (sedamnaest) kandidata.

Iz sadržaja Izvješća Komisije proizlazi da se testiranje za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar sastojalo od dvije faze: prva faza sadržavala je dva dijela provjere znanja i to poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske te poznavanja ustroja i poslovanja u sudu, a druga faza sadržavala je provjeru poznavanja rada na računalu – pisanje po diktatu u trajanju od 3 minute i prijepis teksta u trajanju od 5 minuta. Nakon testiranja svim kandidatima omogućen je uvid u testove, u smislu čl. 21. Uredbe.

Na provedenom testiranju zadovoljilo je 5 (pet) kandidatkinja, koje su ostvarile 5 (pet) i više bodova na svim područjima testiranja, nakon čega je Komisija, prema unaprijed utvrđenim pravilima, obavila razgovor (intervju) sa tim kandidatkinjama.

Komisija je u razgovoru s kandidatkinjama utvrdila interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidatkinja za rad u državnoj službi, kao i stečeno radno iskustvo u struci, te rezultate ostvarene u njihovom dotadašnjem radu.

Nakon provedenog razgovora, Komisija je, u skladu s ovlastima i obvezama iz članka 15. Uredbe, utvrdila Rang-listu kandidata za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar, prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja, sposobnosti i vještina te razgovoru.

Prilikom izbora kandidata za popunu radnog mjesta administrativnog referenta – sudskog zapisničara posebno su ocijenjeni rezultati provedenog cjelokupnog testiranja, sadržaj zaprimljenog Izvješća Komisije uz Rang-listu kandidata, a rukovodilo se i interesima državne službe i potrebama ovog suda.

Nakon što je izvršen uvid u dokumentaciju priloženu uz prijavu na natječaj i dostavljenu rang listu kandidata za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar, na neodređeno vrijeme izabrane su kandidatkinje Mirjana Raca, Maja Gajica, Nives Radić i Davorka Deriš Bakić koje su na rang listi zauzele od 1. do 4. mjesta tim redoslijedom. Ove kandidatkinje ispunjavaju sve propisane uvjete natječaja, a osim najbolje ostvarenih rezultata na testiranju posebno je uzeto u obzir stečeno radno iskustvo i položen državni stručni ispit za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar. Naime, sve kandidatkinje su državne službenice ovog suda na određeno vrijeme i raspoređene na radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar. Mirjana Raca ima sveukupno ostvaren radni staž u trajanju od 15 godina, 9 mjeseci i 2 dana, od čega kod Općinskog suda u Splitu neprekidan radni staž u trajanju od 8 godina, 2 mjeseca i 2 dana. Maja Gajica ima ukupno ostvaren radni staž u trajanju od 8 godina, 5 mjeseci i 14 dana, od čega neprekidno kod ovog suda u trajanju od 8 godina, 1 mjesec i 24 dana. Davorka Deriš Bakić ostvarila je radni staž u ukupnom trajanju od 22 godine, 1 mjesec i 21 dan, a kod ovog suda stekla je neprekidan radni staž u trajanju od 4 godine, 9 mjeseci i 7 dana. Konačno, i kandidatkinja Nives Radić ostvarila je ukupan radni staž u trajanju od 5 godina, 9 mjeseci i 7 dana, od čega se radni staž od 5 godina, 5 mjeseci i 13 dana odnosi na neprekidno obavljanje državne službe kod Općinskog suda u Supetru, a kasnije Općinskog suda u Splitu Stalne službe Supetru. Ove kandidatkinje su za vrijeme obavljanja državne službe kod ovog suda raspoređene na poslove administrativnog referenta – sudskog zapisničara koje poslove iznimno uspješno obavljaju i posjeduju sve potrebno stručno znanje za obavljanje tih poslova.

U razgovoru s Komisijom kandidatkinje Mirjana Raca, Maja Gajica, Nives Radić i Davorka Deriš Bakić su iskazale izuzetnu motivaciju za nastavak rada u državnoj službi, želju za neprestanim usavršavanjem i stručnim napredovanjem, kao i izrazitu volju za pravodobnim, učinkovitim i uspješnim obavljanjem povjerenih im poslova, što je razvidno i iz maksimalnog broja bodova (10) koje je ovim kandidatkinjama na intervjuu dodijelila Komisija za provedbu javnog natječaja.

Stoga je opravdano zaključiti da će imenovane, s obzirom na rezultate ostvarene na testiranju, te stečeno dugogodišnje radno iskustvo, rezultate ostvarene u dosadašnjem radu, profesionalan i korektan odnos sa strankama i suradnicima, uspješno obavljati poslove i radne zadatke radnog mjesta administrativnog referenta – sudskog zapisničara.
Na temelju Izvješća Komisije, predsjednica suda je ocijenila da je postupak prijma proveden u skladu sa Zakonom o državnim službenicima uz primjenu Uredbe, a potom i u skladu sa Obavijesti o testiranju u postupku prijma u državnu službu u Općinski sud u Splitu i uputama kandidatima.

Stoga je predsjednica suda, vodeći računa o gore iznijetom, izvršila odabir iz rang liste predloženih kandidatkinja prema zauzetim pozicijama na istoj, te donijela rješenje o izboru u državnu službu na neodređeno vrijeme kandidatkinja Mirjane Race, Maje Gajice i Davorke Deriš Bakić na radna mjesta administrativnog referenta – sudskog zapisničara u sjedištu suda, a Nives Radić na radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara u Stalnoj službi u Supetru.

Prije donošenja rješenja za navedene kandidatkinje Mirjanu Racu, Maju Gajicu, Davorku Deriš Bakić i Nives Radić, u smislu članka 18. Uredbe, pribavljena je dokumentacija i utvrđeno da za iste ne postoje zapreke za prijam u državnu službu, navedene u čl. 49. ZDS-a. Nadalje su izabrane kandidatkinje, sukladno citiranom članku Uredbe, dostavile ovom sudu uvjerenja da se protiv njih ne vodi kazneni postupak izdana od Općinskog suda u Splitu, kao i uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnih mjesta za koje su izabrane.

Slijedom navedenog, a temeljem odredbi članaka 52. stavak 1., 52. a i 63. ZDS-a, odlučeno je kao u izreci rješenja.

U skladu s odredbom članka 52. stavak 2. ZDS-a ovo rješenje dostavlja se kandidatima prijavljenim na javni natječaj javnom objavom na web stranici Općinskog suda u Splitu i web stranici Ministarstva uprave, a dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave.

PREDSJEDNICA SUDA

MARINA BOKO


UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se podnosi putem Općinskog suda u Splitu, u tri istovjetna primjerka.

Dostaviti:
- svim kandidatima putem web stranice Općinskog suda u Splitu i Ministarstva uprave RH
- Odjelu za financijsko-materijalno poslovanje (računovodstvu) suda - ovdje, po izvršnosti rješenja,
- u osobni očevidnik izabranih kandidata, putem zadužene službenice - ovdje, po izvršnosti rješenja,
- u Registar zaposlenih u javnom sektoru, putem zadužene službenice - ovdje, po izvršnosti rješenja,
- Ministarstvu pravosuđa RH, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, po izvršnosti rješenja,
- u spis poslovni broj 7 Su-2720/18
Oglas ZK referent
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU

Ex. Vojarna sv. Križ Dračevac
URED PREDSJEDNIKA

   Broj: 7 Su-3322/18
   Split, 24. prosinca 2018. godine

Sukladno članku 61. stavku 8. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 i 61/17), uz prethodna odobrenja Ministarstva pravosuđa Klasa: 119-02/17-04/1, Urbroj: 514-04-01-03-18-10 od 12. prosinca 2018. i Ministarstva uprave Klasa: 112-02/18-01/1196, Urbroj: 515-03-01-02/7-18-2 od 20. prosinca 2018., Općinski sud u Splitu raspisuje

OGLAS

za prijam u državnu službu na određeno vrijeme


Stalna služba u Supetru
- radno mjesto III. vrste zemljišnoknjižni referent – 1 (jedan) izvršitelj/ica, na 6 (šest) mjeseci, odnosno do 30. lipnja 2019. godine, radi obavljanja poslova u svezi provedbe Projekta sređivanja zemljišnih knjiga i prijenosa podataka u EOP-zemljišnu knjigu

Stručni uvjeti za radno mjesto zemljišnoknjižni referent:
- završena srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili geodetske struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi propisane struke,
- položen državni stručni ispit
- 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od 2 (dva) mjeseca.
U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.
Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
• životopis
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
• preslika svjedodžbe,
• preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.
• uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu ako ga je kandidat/kinja položio/la
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu Općinski sud u Splitu, ex Vojarna Sv. Križ, Dračevac, Split, s naznakom: »Prijava na oglas – zemljišnoknjižni referent«.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednik/ca suda.

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web-stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/ ) i web-stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr). Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/) i web stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr) istovremeno s objavom oglasa. Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web-stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/) i web-stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr).
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, predsjednik/ca suda će obustaviti postupak po ovom oglasu.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici tijela http://sudovi.pravosudje.hr/osst/ koje je raspisalo oglas.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

OPĆINSKI SUD U SPLITU

Republika Hrvatska
Općinski sud u Splitu

21 000 Split
ex vojarna Sv. Križ, Dračevac
Ured predsjednika

Broj: 7 Su-3322/18
Split, 24. prosinca 2018. godine


OBAVIJEST UZ OGLAS
Općinskog suda u Splitu 7 Su-3322/18 od 18. prosinca 2018.
za radno mjesto zemljišnoknjižnog referenta u Stalnoj službi u Supetru
- 1 (jedan) izvršitelj/ica


Sukladno čl. 4. st. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine", broj 78/2017), obavještavaju se kandidati o


OPISU POSLOVA

Zemljišnoknjižni referent radi na primanju, rješavanju podnesaka, knjiženju rješenja, izrađuje nacrte rješenja, izdaje zemljišno-knjižne izvatke, daje potrebne upute i savjete strankama u svezi stanja nekretnina u zemljišnim knjigama, vrši otpremu rješenja, radi na osnivanju registra katastarskih čestica i obnavljanju imenika, radi na osnivanju potrebnih novih zemljišnih knjiga, radi na zemljišnoknjižnom ispravnom postupku, te obavlja druge poslove koje odredi voditelj zemljišne knjige, zemljišnoknjižni sudac i predsjednik suda.

PODATCIMA O PLAĆI

Radno mjesto zemljišnoknjižnog referenta: Čl. 3. st. f. toč. 3. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne Novine« 37/01 do 100/15), koja je objavljena na www.nn.hr.


NAČINU TESTIRANJA KANDIDATA

a) Pismena provjera znanja
- Poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja
- Poznavanje ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja
b) Razgovor (intervju) kandidata s komisijom za provedbu oglasa.
PRAVNIM IZVORIMA
za pripremu kandidata za testiranje:

- Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 85/10-pročišćeni tekst, 05/14-odluka Ustavnog suda broj: SuP-O-1/2014 od 14. siječnja 2014.) - www.nn.hr
- Sudski poslovnik ("Narodne novine" broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17 i 57/17) - www.nn.hr
- Zemljišnoknjižni poslovnik ("Narodne novine" broj: 81/97, 109/02, 123/02, 153/02, 14/05 i 60/10) koji se odnosi na obavljanje poslova zemljišnoknjižnog referenta www.nn.hr
- Zakon o zemljišnim knjigama ("Narodne novine" broj: 91/96, 114/01, 100/04, 107/07, 52/08, 55/13, 60/13, 108/17) www.nn.hr.


VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA TE O SADRŽAJU I NAČINU TESTIRANJA
BIT ĆE OBJAVLJENO NAKNADNO.


OPĆINSKI SUD U SPLITU
Rješenje o prijmu
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU
Ex. vojarna „Sv. Križ“ Dračevac
URED PREDSJEDNIKA

   Broj: 7 Su-2730/18
   Split, 24. prosinca 2018.


Predsjednica Općinskog suda u Splitu Marina Boko, na temelju odredbi članka 30. i 31. stavak 1. Zakona o sudovima (Narodne novine broj 28/13, 35/15, 82/15 i 82/16), te članka 52. stavak 1. i 2., članka 61. i članka 63. stavak 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 34/11 – Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15 i 138/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2036/2012 i 61/17), nakon provedenog postupka, za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, na radno mjesto sudski savjetnik (1 izvršitelj/ica) u Stalnoj službi u Starom Gradu, pokrenutog po službenoj dužnosti, donosi


R J E Š E NJ E

I Kandidatkinja ANA MUSTAPIĆ, diplomirana pravnica s položenim pravosudnim ispitom, prima se u Općinski sud u Splitu na radno mjesto I vrste – sudski savjetnik, na određeno vrijeme u Stalnoj službi u Starom Gradu Općinskog suda u Splitu, do povratka na rad odsutne službenice.

II Imenovanoj se utvrđuje probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca od dana rasporeda na radno mjesto, a s radom će započeti dana 07. siječnja 2019. godine.

III O rasporedu na radno mjesto i plaći donijet će se posebno rješenje.

IV Žalba protiv rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme ne odgađa izvršenje rješenja.

Obrazloženje

Općinski sud u Splitu raspisao je oglas za prijam u državnu službu jednog izvršitelja na radno mjesto sudski savjetnik na određeno vrijeme u Stalnoj službi u Starom Gradu do povratka na rad odsutne službenice, a na temelju odobrenja Ministarstva pravosuđa RH Klasa: 119-02/18-04/597, Urbroj: 514-04-01-03-18-02 od l. listopada 2018. godine.

Oglas je objavljen dana 18. listopada 2018. godine na oglasnoj ploči i web stranici Općinskog suda u Splitu, web stranici Ministarstva uprave i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured Split.

Postupak prijema u državnu službu na određeno vrijeme, u skladu s odredbama Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 78/17, dalje: Uredba) provodila je Komisija za provedbu oglasa (dalje: Komisija), imenovana odlukom predsjednice Općinskog suda u Splitu poslovni broj 7 Su-2730/18 od 6. studenog 2018.. Komisija je sastavila Izvješće o provedenom postupku od 10. prosinca 2018. sa rang-listom kandidata koji su zadovoljili na provjeri znanja, sposobnosti i vještina i razgovoru (intervjuu), te navedeno dostavila predsjednici Općinskog suda u Splitu, radi izbora kandidata nakon provedenog postupka testiranja dana 28. studenog i 7. prosinca 2018., sve u skladu s odredbom čl. 17. Uredbe.

Od strane Komisije utvrđeno je kako su na oglas za prijem podnesene ukupno 4 (četiri) prijave za radno mjesto sudski savjetnik. Sve prijave udovoljavale su formalnim uvjetima iz oglasa. Od ukupno 4 (četiri) kandidata prijavljena na oglas koji su ispunjavali formalne uvjete i koji su putem web-stranice i oglasne ploče Općinskog suda u Splitu, te web-stranice Ministarstva uprave RH uredno obaviješteni o mjestu i vremenu, te sadržaju i načinu testiranja, 2 (dva) kandidata su pristupila testiranju.

Iz sadržaja Izvješća Komisije proizlazi da se testiranje za radno mjesto sudski savjetnik sastojalo od dva dijela provjere znanja poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere znanja iz parničnog, ovršnog i zemljišnoknjižnog postupka. Nakon testiranja svim kandidatima omogućen je uvid u testove, u smislu čl. 21. Uredbe.

Na provedenom testiranju zadovoljila su oba kandidata, koji su ostvarili 5 i više bodova na oba dijela testiranja, nakon čega je Komisija, prema unaprijed utvrđenim pravilima, dana 7. prosinca 2018. godine obavila razgovor (intervju) sa tim kandidatima.

Komisija je u razgovoru s kandidatima utvrdila interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi, kao i stečeno radno iskustvo u struci, te rezultate ostvarene u njihovom dotadašnjem radu.

Utvrđeno je da izabrana kandidatkinja Ana Mustapić ispunjava sve uvjete za prijam i raspored na radno mjesto sudski savjetnik. Ova kandidatkinja ima položen pravosudni ispit te stečeno radno iskustvo na pravnim poslovima kao tajnica škole u razdoblju od 1. 3. 2011. do 2. 8. 2011., kao sudačka vježbenica u razdoblju od 27. 9. 2011. do 27. 9. 2012., te kao odvjetnička vježbenica u razdobljima od 9. 7. 2013. do 9. 1. 2014. i od 6. 2. 2014. do 6. 2. 2015., koje činjenice su posebno cijenjene prilikom izbora ove kandidatkinje.

Osim toga, kandidatkinja Ana Mustapić ostvarila je 26 bodova na testiranju i zauzela 1. mjesto na rang listi kandidata za radno mjesto sudski savjetnik.

Kroz razgovor je ova kandidatkinja pokazala želju i sposobnost za obavljanje poslova ovog radnog mjesta, motiviranost za rad, te spremnost za daljnjim usavršavanjem s ciljem što kvalitetnijeg obavljanja poslova i radnih zadataka. Osobna prezentacija, kvalitete i kompetencije kandidatkinje iskazane su i kroz broj bodova (10) postignut u razgovoru s Komisijom za provedbu oglasa.

Temeljem provedenog postupka, primljena kandidatkinja označena u izreci je osoba koja je ostavila najbolji cjelokupni dojam, te osim što je udovoljila formalnim uvjetima iz oglasa, stječe se dojam da je sprema u kratkom vremenu savladati i uspješno obavljati poslove i službene zadaće iz opisa radnog mjesta sudskog savjetnika.

Na temelju svega iznesenog, predsjednica suda je odlučila da u državnu službu na određeno vrijeme na radno mjesto sudski savjetniku Stalnu službu u Starom Gradu primi kandidatkinju Anu Mustapić, pri čemu su posebno ocijenjeni rezultati provedenog cjelokupnog testiranja, sadržaj zaprimljenog Izvješća Komisije uz Rang-listu kandidata, a rukovodilo se i interesima državne službe i potrebama ovog suda.

Za izabranu kandidatkinju utvrđeno je da ne postoje zapreke za prijam u državnu službu navedene u članku 49. Zakona o državnim službenicima, te da je zdravstveno sposobna za obavljanje poslova sudskog savjetnika.

Probni rad je utvrđen temeljem odredbe članka 61. stavak 4. Zakona o državnim službenicima, a sukladno članku 61. stavak 1. citiranog Zakona, žalba protiv rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme ne odgađa izvršenje rješenja.
U skladu s odredbom članka 61. stavak 7. Zakona o državnim službenicima ovo rješenje dostavlja se kandidatima prijavljenim na oglas javnom objavom na web stranici Općinskog suda u Splitu i web stranici Ministarstva uprave, a dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave.

Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci rješenja.


PREDSJEDNICA SUDA

MARINA BOKO


UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se podnosi putem Općinskog suda u Splitu, u tri istovjetna primjerka.

Dostaviti:
- svim kandidatima putem web stranice Općinskog suda u Splitu i Ministarstva uprave RH
- Odjelu za materijalno-financijsko poslovanje (računovodstvu) suda - ovdje,
- u osobni očevidnik izabrane kandidatkinje, putem zadužene službenice - ovdje, u Registar zaposlenih u javnom sektoru, putem zadužene službenice - ovdje, Ministarstvu pravosuđa RH, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, po izvršnosti rješenja,
- u spisNatječaji Neodređeno
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU

21 000 S P L I T
ex. vojarna Sv. Križ, Dračevac
URED PREDSJEDNIKA

   Broj: 7 Su-3380/18
   Split, 20. prosinca 2018. godine

Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 i 61/17), i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 78/17) te dobivenog odobrenja Ministarstva pravosuđa, Klasa: 119-02/18-04/853, Urbroj: 514-04-01-03-18-03 za popunu radnih mjesta sukladno Planu prijma u državnu službu za pravosudna tijela u 2018. godini od 17. prosinca 2018. godine Općinski sud u Splitu, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
Općinskog suda u SplituSAMOSTALNI IZVRŠITELJI
1. Sudski savjetnik – 8 izvršitelja/ica
Stručni uvjeti:
- završen sveučilišni diplomski studij prava, odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke,
- položen pravosudni ispit.

ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL
2. Zemljišnoknjižni referent – 11 izvršitelja/ica

Stručni uvjeti:
- završena srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili geodetske struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi propisane struke,
- položen državni stručni ispit,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

SUDSKA PISARNICA
3. Administrativni referent – sudski zapisničar – 10 izvršitelja/ica
Stručni uvjeti:
- završena srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi propisane struke,
- položen državni stručni ispit,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u državnu službu u smislu članka 48. Zakona o državnim službenicima. U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Kandidat/kinja se prima u državnu službu na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.
Na javni natječaj se mogu javiti osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, a primljeni kandidat dužan je položiti navedeni ispit u roku od 6 (šest) mjeseci po isteku probnog rada.
U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis.
Uz prijavu su kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta javnog natječaja i to:

- životopis,
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi - preslik diplome ili svjedodžbe
- preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
- preslika uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu (ako je položen) ili preslika uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu,
- preslika rješenja ili potvrdu o priznatom statusu-kao dokaz prava prednosti pri zapošljavanju, ako se kandidat na njega poziva.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se u izvorniku.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne
dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve osobne podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta na javni natječaj je osam dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Općinski sud u Splitu, Ex vojarna Sv. Križ, Dračevac, 21000 Split, s naznakom: »Prijava na javni natječaj 7 Su-3380/18«.

Kandidati/kinje koji se prijavljuju na više radnih mjesta dužni su za svako radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu za svim traženim prilozima.
Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
Komisiju za provedbu javnog natječaja imenuje predsjednik Suda. Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete, čije su prijave pravodobne i potpune te ih upućuje na testiranje i intervju.
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Smatra se da je kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web-stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/ ) i web-stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr). Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/) i web stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr) istovremeno s objavom javnog natječaja. Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web-stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/) i web-stranici Ministarstva uprave ( www.uprava.gov.hr ).

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijemu u državnu službu dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranicama Općinskog suda u Splitu i Ministarstva uprave. Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave na web-stranici Ministarstva uprave.
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, predsjednik Suda će obustaviti postupak po ovom natječaju.

Općinski sud u Splitu

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU

21 000 SPLIT
ex. vojarna Sv. Križ, Dračevac
URED PREDSJEDNIKA

   Broj: 7 Su-3380/18
   Split, 20. prosinca 2018. godine

OBAVIJEST UZ JAVNI NATJEČAJ
Općinskog suda u Splitu 7 Su-3380/2018 od 20. prosinca 2018.
za radna mjesta sudski sudski savjetnik – 8 (osam) izvršitelja/ica, zemljišnoknjižni referent – 11 (jedanaest) izvršitelja/ica i administrativni referent – sudski zapisničar 10 (deset) izvršitelj/ica

Sukladno čl. 4. st. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine", broj 78/2017), obavještavaju se kandidati o

OPISU POSLOVA

1. Sudski savjetnik obavlja sve poslove iz članka 110. Zakona o sudovima i druge poslove koje odredi predsjednik suda i predsjednici građanskog i kaznenog odjela.
2. Zemljišnoknjižni referent radi na primanju, rješavanju podnesaka, knjiženju rješenja, izrađuje nacrte rješenja, izdaje zemljišno-knjižne izvatke, daje potrebne upute i savjete strankama u svezi stanja nekretnina u zemljišnim knjigama, vrši otpremu rješenja, radi na osnivanju registra katastarskih čestica i obnavljanju imenika, radi na osnivanju potrebnih novih zemljišnih knjiga, radi na zemljišnoknjižnom ispravnom postupku, te obavlja druge poslove koje odredi voditelj zemljišne knjige, zemljišnoknjižni sudac i predsjednik suda. Za obavljanje poslova odgovoran je voditelju zemljišne knjige.
3. Administrativni referent - sudski zapisničar u referadi kroz sustav "e-Spis" obavlja sve tehničke poslove vezane uz sudske spise, obavlja poslove pisanja po diktatu, pisanja i prijepisa sudskih odluka, isprava i poziva na rasprave i ročišta i drugih sudskih akata, obavlja poslove zapisničara na raspravi i van rasprave, sređuje i uvezuje podneske, te obavlja druge odgovarajuće poslove u sudskoj referadi, otprema odluke, pozive i pismena, sastavlja jednostavne dopise. Za svoj rad neposredno je odgovoran upravitelju sudske pisarnice.

PODATCIMA O PLAĆI
Radno mjesto sudskog savjetnika: Članak 9. stavak d. točka 6. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne Novine« 37/01 do 100/15), koja je objavljena na www.nn.hr.
Radno mjesto zemljišnoknjižnog referenta: Čl. 3. st. f. toč. 3. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne Novine« 37/01 do 100/15), koja je objavljena na www.nn.hr.
Radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara: Članak 9. st. 1, podstavka f, radna mjesta III vrste, točka 2. Opći i administrativni poslovi Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne Novine« 37/01 do 100/15), koja je objavljena na www.nn.hr.

NAČINU TESTIRANJA KANDIDATA

1. Radno mjesto sudskog savjetnika:
a) Pismena provjera znanja
- provjera znanja osnova Ustavnog ustrojstva RH - pisani test
- provjera znanja iz parničnog, kaznenog, izvanparničnog, ovršnog i zemljišnoknjižnog postupka, provjera sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik prima - pisani test,
b) Razgovor (intervju) kandidata s komisijom za provedbu javnog natječaja koji su zadovoljili na pisanoj provjeri znanja.

2. Radno mjesto zemljišnoknjižnog referenta:
a) Pismene provjere znanja
- Poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja
- Poznavanje ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja
b) Razgovora (intervjua) kandidata s komisijom za provedbu javnog natječaja koji su zadovoljili na pisanoj provjeri znanja.

3. Radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara:
a) Pismene provjere znanja
- Poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja
- Poznavanje ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja
b) Testiranja rada na računalu (prijepis i diktat)
c) Razgovora (intervjua) kandidata s komisijom za provedbu javnog natječaja koji su zadovoljili na pisanoj provjeri znanja, prijepisu i diktatu.

PRAVNIM IZVORIMA
za pripremu kandidata za testiranje:

1. Radno mjesto sudskog savjetnika:
- Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj: 85/10-pročišćeni tekst, 05/14-odluka Ustavnog suda broj: SuP-O-1/2014 od 14. siječnja 2014.) - www.nn.hr;
- Zakon o parničnom postupku ("Narodne novine" broj: 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11- pročišćeni tekst, 25/13 i 89/14) - www.nn.hr;
- Kazneni zakon ("Narodne novine" broj 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17) – www.nn.hr;
- Zakon o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17) – www.nn.hr;
- Sudski poslovnik ("Narodne novine" broj; 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17 i 101/18) - www.nn.hr;
- Ovršni zakon ("Narodne novine", br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17) - www.nn.hr;
- Zakon o nasljeđivanju ("Narodne novine" br. 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15) - www.nn.hr;
- Zakon o zemljišnim knjigama ("Narodne novine" broj: 91/96, 114/01, 100/04, 107/07, 52/08, 55/13, 60/13, 108/17) www.nn.hr.

2. Radno mjesto zemljišnoknjižnog referenta:
- Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 85/10-pročišćeni tekst, 05/14-odluka Ustavnog suda broj: SuP-O-1/2014 od 14. siječnja 2014.) - www.nn.hr
- Sudski poslovnik ("Narodne novine" broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17 57/17 i 101/18) - www.nn.hr
- Zemljišnoknjižni poslovnik ("Narodne novine" broj: 81/97, 109/02, 123/02, 153/02, 14/05 i 60/10) koji se odnosi na obavljanje poslova zemljišnoknjižnog referenta www.nn.hr
- Zakon o zemljišnim knjigama ("Narodne novine" broj: 91/96, 114/01, 100/04, 107/07, 52/08, 55/13, 60/13, 108/17) www.nn.hr.

3. Radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara:
- Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 85/10-pročišćeni tekst, 05/14-odluka Ustavnog suda broj: SuP-O-1/2014 od 14. siječnja 2014.) - www.nn.hr
- Sudski poslovnik ("Narodne novine" broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17 i 101/18) - www.nn.hr
- Pravilnik o radu u sustavu eSpis („Narodne novine“ broj 35/15, 123/15, 45/16, 29/17 i 112/17) – www.nn.hr
- Zakon o sudskim pristojbama ("Narodne novine" broj 74/95, 57/96, 137/02, 125/11, 112/12, 157/13 i 110/15) - www.nn.hr

VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA TE O SADRŽAJU I NAČINU TESTIRANJA
BIT ĆE OBJAVLJENO NAKNADNO.

OPĆINSKI SUD U SPLITUOglas Sudski zapisničar, neodređeno
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU

21 000 S P L I T
ex. vojarna Sv. Križ, Dračevac
URED PREDSJEDNIKA

   Broj: 7 Su-2966/18
   Split, 17. prosinca 2018. godine

Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 i 61/17), i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 78/17) te dobivenih suglasnosti Ministarstva pravosuđa, Klasa: 119-02/18-04/775, Urbroj: 514-04-01-03-18-02 od 3. prosinca 2018. godine Općinski sud u Splitu, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
Općinskog suda u Splitu


Radno mjesto službenika III.vrste – administrativni referent – sudski zapisničar – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:
- završena srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi propisane struke,
- položen državni stručni ispit,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u državnu službu u smislu članka 48. Zakona o državnim službenicima. U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Kandidat/kinja se prima u državnu službu na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.
Na javni natječaj se mogu javiti osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, a primljeni kandidat dužan je položiti navedeni ispit u roku od 6 (šest) mjeseci po isteku probnog rada.
U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis.
Uz prijavu su kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta javnog natječaja i to:

- životopis,
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi-preslika svjedodžbe,
- preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
- preslika uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu (ako je položen),
- preslika rješenja ili potvrdu o priznatom statusu-kao dokaz prava prednosti pri zapošljavanju, ako se kandidat na njega poziva.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se u izvorniku.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne
dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve osobne podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta na javni natječaj je osam dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Općinski sud u Splitu, Ex vojarna Sv. Križ, Dračevac, 21000 Split, s naznakom: »Prijava na javni natječaj – administrativni referent – sudski zapisničar«.
Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
Komisiju za provedbu javnog natječaja imenuje predsjednik Suda. Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete, čije su prijave pravodobne i potpune te ih upućuje na testiranje i intervju.
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Smatra se da je kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web-stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/ ) i web-stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr). Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/) i web stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr) istovremeno s objavom javnog natječaja. Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web-stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/) i web-stranici Ministarstva uprave ( www.uprava.gov.hr ).
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijemu u državnu službu dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranicama Općinskog suda u Splitu i Ministarstva uprave. Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave na web-stranici Ministarstva uprave.
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, predsjednik Suda će obustaviti postupak po ovom natječaju.

Općinski sud u Splitu


REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU

21 000 SPLIT
ex. vojarna Sv. Križ, Dračevac
URED PREDSJEDNIKA

   Broj: 7 Su-2966/2018
   Split, 17. prosinca 2018. godine

OBAVIJEST UZ JAVNI NATJEČAJ
Općinskog suda u Splitu 7 Su-2966/2018 od 17. prosinca 2018.
za radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara 1 (jedan) izvršitelj/ica


Sukladno čl. 4. st. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine", broj 78/2017), obavještavaju se kandidati o

OPISU POSLOVA

Administrativni referent - sudski zapisničar u referadi kroz sustav "e-Spis" obavlja sve tehničke poslove vezane uz sudske spise, obavlja poslove pisanja po diktatu, pisanja i prijepisa sudskih odluka, isprava i poziva na rasprave i ročišta i drugih sudskih akata, obavlja poslove zapisničara na raspravi i van rasprave, sređuje i uvezuje podneske, te obavlja druge odgovarajuće poslove u sudskoj referadi, otprema odluke, pozive i pismena, sastavlja jednostavne dopise. Za svoj rad neposredno je odgovoran upravitelju sudske pisarnice.

PODATCIMA O PLAĆI

Čl. 9. st. 1, podstavka f, radna mjesta III vrste, točka 2. Opći i administrativni poslovi Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne Novine« 37/01 do 100/15), koja je objavljena na www.nn.hr.

NAČINU TESTIRANJA KANDIDATA

1. Pismene provjere znanja
a) Poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja
b) Poznavanje ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja
2. Testiranja rada na računalu (prijepis i diktat)


3. Razgovora (intervjua) kandidata s komisijom za provedbu javnog natječaja koji su zadovoljili na pisanoj provjeri znanja, prijepisu i diktatu.

PRAVNIM IZVORIMA
za pripremu kandidata za testiranje:

1. Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 85/10-pročišćeni tekst, 05/14-odluka Ustavnog suda broj: SuP-O-1/2014 od 14. siječnja 2014.) - www.nn.hr
2. Sudski poslovnik ("Narodne novine" broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17 i 101/18) - www.nn.hr
3. Pravilnik o radu u sustavu eSpis („Narodne novine“ broj 35/15, 123/15, 45/16, 29/17 i 112/17) – www.nn.hr
4. Zakon o sudskim pristojbama ("Narodne novine" broj 74/95, 57/96, 137/02, 125/11, 112/12, 157/13 i 110/15) - www.nn.hr


VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA TE O SADRŽAJU I NAČINU TESTIRANJA
BIT ĆE OBJAVLJENO NAKNADNO.

OPĆINSKI SUD U SPLITU


 
Oglas ZK referent
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU

Ex. Vojarna sv. Križ Dračevac
URED PREDSJEDNIKA

   Broj: 7 Su-3322/18
   Split, 18. prosinca 2018. godine

Sukladno članku 61. stavku 8. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 i 61/17), uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa Klasa: 119-02/17-04/1, Urbroj: 514-04-01-03-18-10 od 12. prosinca 2018. godine, Općinski sud u Splitu raspisuje

OGLAS

za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Stalna služba u Supetru
- radno mjesto III. vrste zemljišnoknjižni referent – 1 (jedan) izvršitelj/ica, na 6 (šest) mjeseci, odnosno do 30. lipnja 2019. godine, radi obavljanja poslova u svezi provedbe Projekta sređivanja zemljišnih knjiga i prijenosa podataka u EOP-zemljišnu knjigu

Stručni uvjeti za radno mjesto zemljišnoknjižni referent:
- završena srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili geodetske struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi propisane struke,
- položen državni stručni ispit
- 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od 2 (dva) mjeseca.
U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.
Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
• životopis
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
• preslika svjedodžbe,
• preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.
• uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu ako ga je kandidat/kinja položio/la
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu Općinski sud u Splitu, ex Vojarna Sv. Križ, Dračevac, Split, s naznakom: »Prijava na oglas – zemljišnoknjižni referent«.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednik/ca suda.

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web-stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/ ) i web-stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr). Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/) i web stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr) istovremeno s objavom oglasa. Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web-stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/) i web-stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr).
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, predsjednik/ca suda će obustaviti postupak po ovom oglasu.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici tijela http://sudovi.pravosudje.hr/osst/ koje je raspisalo oglas.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

OPĆINSKI SUD U SPLITU

Republika Hrvatska
Općinski sud u Splitu

21 000 Split
ex vojarna Sv. Križ, Dračevac
Ured predsjednika

Broj: 7 Su-3322/18

Split, 18. prosinca 2018. godine


OBAVIJEST UZ OGLAS
Općinskog suda u Splitu 7 Su-3322/18 od 18. prosinca 2018.
za radno mjesto zemljišnoknjižnog referenta u Stalnoj službi u Supetru
- 1 (jedan) izvršitelj/ica


Sukladno čl. 4. st. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine", broj 78/2017), obavještavaju se kandidati o


OPISU POSLOVA

Zemljišnoknjižni referent radi na primanju, rješavanju podnesaka, knjiženju rješenja, izrađuje nacrte rješenja, izdaje zemljišno-knjižne izvatke, daje potrebne upute i savjete strankama u svezi stanja nekretnina u zemljišnim knjigama, vrši otpremu rješenja, radi na osnivanju registra katastarskih čestica i obnavljanju imenika, radi na osnivanju potrebnih novih zemljišnih knjiga, radi na zemljišnoknjižnom ispravnom postupku, te obavlja druge poslove koje odredi voditelj zemljišne knjige, zemljišnoknjižni sudac i predsjednik suda.

PODATCIMA O PLAĆI

Radno mjesto zemljišnoknjižnog referenta: Čl. 3. st. f. toč. 3. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne Novine« 37/01 do 100/15), koja je objavljena na www.nn.hr.


NAČINU TESTIRANJA KANDIDATA

a) Pismena provjera znanja
- Poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja
- Poznavanje ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja
b) Razgovor (intervju) kandidata s komisijom za provedbu oglasa.

PRAVNIM IZVORIMA
za pripremu kandidata za testiranje:

- Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 85/10-pročišćeni tekst, 05/14-odluka Ustavnog suda broj: SuP-O-1/2014 od 14. siječnja 2014.) - www.nn.hr
- Sudski poslovnik ("Narodne novine" broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17 i 57/17) - www.nn.hr
- Zemljišnoknjižni poslovnik ("Narodne novine" broj: 81/97, 109/02, 123/02, 153/02, 14/05 i 60/10) koji se odnosi na obavljanje poslova zemljišnoknjižnog referenta www.nn.hr
- Zakon o zemljišnim knjigama ("Narodne novine" broj: 91/96, 114/01, 100/04, 107/07, 52/08, 55/13, 60/13, 108/17) www.nn.hr.

VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA TE O SADRŽAJU I NAČINU TESTIRANJA
BIT ĆE OBJAVLJENO NAKNADNO.


OPĆINSKI SUD U SPLITU


Natječaj Namještenik
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU

ex vojarna Sv. Križ, Dračevac

URED PREDSJEDNIKA

   Broj: 7 Su-2863/18
   Split, 13. prosinca 2018.

Na temelju članka 45. i 138. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11 – Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2036/2012 i 61/17) i članka 4. stavka 3. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine br. 112/17 i 12/18), uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa, Klasa: 119-02/18-04/788, Urbroj: 514-04-01-03-18-03 od 3. prosinca 2018., Općinski sud u Splitu raspisuje

O G L A S

za prijam namještenika na neodređeno vrijeme

ODJELJAK ZA POMOĆNO-TEHNIČKE POSLOVE

1. Radno mjesto III. vrste – namještenik na poslovima tehničkog održavanja – 1 (jedan) izvršitelj

Stručni uvjeti:
- završena srednja stručna sprema tehničke, strojarske, prometne ili druge odgovarajuće struke,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

Radni odnos se ne može zasnovati s osobom za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 49. Zakona o državnim službenicima.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidat se prima uz obvezni probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati/kinje su dužni/e priložiti:
- životopis
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi-preslika svjedodžbe,
- preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave oglasa na web-stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/). Oglas će biti objavljen i putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu Općinski sud u Splitu, Ex vojarna Sv. Križ, Dračevac, 21000 Split, s naznakom: »Prijava na oglas prijam u radni odnos namještenika na neodređeno vrijeme«.

Kandidatom prijavljenim na oglas smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz oglasa. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na oglas, o čemu mu/joj se dostavlja pisana obavijest putem elektroničke pošte ili poštom.

Osoba koja prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja dužna se u prijavi pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo po jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine", broj 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata ("Narodne novine", broj 33/92, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine", broj 157/13, 152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine", 33/92, 57/92 - Uredba o dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96 – Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji, 82/01, 94/01 – Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji, 103/03 i 148/13), dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o priznatom statusu.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanja osoba sa invaliditetom ("Narodne novine", broj 157/13 i 152/14), uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Komisiju za provedbu oglasa (u daljnjem tekstu: Komisija) imenuje predsjednica Općinskog suda u Splitu. Komisija utvrđuje popis kandidata/kinja prijavljenih oglas koji/e ispunjavaju formalne uvjete, te ih upućuje na razgovor (intervju).

Za kandidate prijavljene na oglas za popunu slobodnog radnog mjesta, koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se razgovor (intervju).

U razgovoru (intervjuu) s kandidatima Komisija utvrđuje znanja, interese, profesionalne cijeve i motivaciju za rad kandidata u državnoj službi, te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.

Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 – 10.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je dobio najmanje 5 bodova.

Obavijest o vremenu i mjesta održavanja razgovora (intervjua) bit će se najmanje pet dana prije objavljen na web stanici (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/).

Kandidat/kinja koji nije pristupio/la razgovoru smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava oglasom bit će objavljeni na web stranici Općinskog suda u Splitu istovremeno s objavom oglasa.

Izabrani kandidat/kinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije sklapanja ugovora o radu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, te izvornike dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustajanjem od zasnivanja radnog odnosa. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Općinski sud u Splitu.

Odluka o izboru kandidata dostavlja se javnom objavom na web stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/), a dostava svim kandidatima se smatra izvršenom osmoga dana od dana javne objave. Protiv odluke o izboru kandidata, kandidat u postupku ima pravo prigovora predsjednici Općinskog suda u Splitu u roku od osam dana od dana dostave odluke.

Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na razgovoru (intervjuu) ili praktičnoj provjeri, predsjednica suda obustavit će postupak po ovom oglasu.


Općinski sud u Splitu


OPIS POSLOVA I PODATCI O PLAĆI

OGLAS
za zapošljavanje namještenika na neodređeno vrijemeOPĆINSKI SUD U SPLITU
ODJELJAK ZA POMOĆNO-TEHNIČKE POSLOVE
NAMJEŠTENIK NA POSLOVIMA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA – Radno mjesto III vrsteOPIS POSLOVA

Obavlja stručne poslove na sudskim instalacijama, toplinskoj mreži, elektroinstalacijama, vodovodnim instalacijama, instalacijama centralnog grijanja. Obavlja stolarske radove na drvenim dijelovima sudske zgrade i sudskog namještaja. Po potrebi obavlja i hitne intervencije nakon redovnog radnog vremena. Obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Pomoćno-tehničke službe.

PODATCI O PLAĆI
Plaću radnog mjesta namještenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Podatci o plaći radnog mjesta propisani su člankom 4., stavak b., točka 3. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (NN 37/01, 38/01, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 91/05, 131/05, 140/05, 81/06, 11/07, 47/07,109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21710, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 65/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15 i 100/15).


OPĆINSKI SUD U SPLITU