Natječaj Čistačica u SS u Supetru

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU
              SPLIT
URED PREDSJEDNIKA

    Broj: 7 Su-1649/2019
    Split, 9. rujna 2019. godine

               Na temelju članka 45. i 138. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17 i 70/19) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 78/2017),  uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa, Klasa:119-02/19-04/100187, Urbroj: 514-04-01-01-01/5-19-02 od 19. srpnja 2019. godine, Općinski sud u Splitu raspisuje


                                                                    O G L A S

                                       za prijam namještenika na neodređeno vrijeme


ODJELJAK ZA POSLOVE TEHNIČKOG ODRŽAVANJA I ČIŠĆENJA

1.    Namještenik IV. vrste – čistač/čistačica u Stalnoj službi u Supetru – 1 (jedan) izvršitelj/ica
 
 Stručni uvjeti:
-  završena niža stručna sprema ili osnovna škola
-  najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

 Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati  opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka  49. Zakona o državnim službenicima. 

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.                  

Namještenici se primaju u državnu službu uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca. 

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati/kinje su dužni/e priložiti:
- životopis
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi-preslika svjedodžbe,
-  preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
- preslik rješenja ili potvrdu o priznatom statusu – kao dokaz prava prednosti pri zapošljavanju, ako se kandidat na njega poziva.
                       
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu Općinski sud u Splitu, Ex vojarna Sv. Križ, Dračevac, 21000 Split, s naznakom: »Prijava na oglas  prijam u državnu službu  namještenika na neodređeno vrijeme – 7 Su-1649/2019«.

Kandidatom prijavljenim na oglas smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz oglasa. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na oglas, o čemu mu/joj se dostavlja pisana obavijest putem elektroničke pošte ili poštom.

Osoba koja prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja dužna se u prijavi pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo po jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se je u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas  dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma.

Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednica Općinskog  suda u Splitu.

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na razgovor s Komisijom (intervju).

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, objavit će se na web-stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/).

Vrijeme i mjesto održavanja intervjua bit će objavljeno, najmanje pet dana prije dana od¬ređenog za održavanje intervjua, na web-stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/).

Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na intervjuu, predsjednica suda će obustaviti postupak slijedom oglasa.

O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr). i web-stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/).

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave.

                                                                                                                     Općinski sud u Splitu


OPIS POSLOVA I PODATCI O PLAĆI

OGLAS
za zapošljavanje namještenika na neodređeno vrijeme

OPĆINSKI SUD U SPLITU
Odjeljak za poslove tehničkog održavanja i čišćenja
ČISTAČ/ČISTAČICA


OPIS POSLOVA

Obavlja dnevno čišćenje sudskih prostorija i sudskog inventara u sudskoj zgradi zemljišnoknjižnom odjelu, stalnim službama i sudskim prostorijama, služeći se na racionalan način sredstvima za čišćenje. Dužan/na je pažljivo rukovati spisima i sudskim pismenima na sudačkim i službeničkim stolovima za vrijeme čišćenja, te održavati čistoću vanjskog prostora sudske zgrade.

PODATCI O PLAĆI

Plaću radnog mjesta namještenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Podaci o plaći radnog mjesta propisani su člankom 4., stavak c., točka 1. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (NN 37/01, 38/01, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 91/05, 131/05, 140/05, 81/06, 11/07, 47/07,109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21710, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 65/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15, 100/15, 71/18, 73/19).

                                                                                                 OPĆINSKI SUD U SPLITU
Obavijest o testiranju zapisničari, upisničari
  R E P U B L I K A   H R V A T S K A
      OPĆINSKI SUD U SPLITU            
                        SPLIT

KOMISIJA ZA PROVEDBU OGLASA

   Broj: 7 Su-1261/2019
   Split,  30. kolovoza 2019. godine  

OBAVIJEST KANDIDATIMA
O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE
POSTUPKA TESTIRANJA

prijavljenim na oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u
Općinski sud u Splitu


Na temelju članka 10. i 11. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine Republike Hrvatske broj 78/17, dalje Uredba) objavljenog na web-stanici Ministarstva uprave, web stranici Općinskog suda u Splitu, oglasnoj ploči Općinskog suda u Splitu i web-stranici nadležne službe za zapošljavanje, sve od 22. srpnja 2019., povodom raspisanog oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme na slijedeća radna mjesta III vrste: administrativni referent – sudski zapisničar – 15 (petnaest) izvršitelja/ice i administrativni referent – upisničar – 3 (tri) izvršitelja/ice u sjedištu suda, pozivaju se na testiranje kandidati koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju propisane i u oglasu objavljene uvjete.

Testiranje kandidata za radna mjesta administrativni referent – sudski zapisničar i administrativni referent – upisničar održat će se u prostorijama Po2 (Pisarnica ovršnog odjela) Općinskog suda u Splitu, na adresi ex Vojarna Sv. Križ, Dračevac, dana 9. rujna 2019. godine (ponedjeljak) s početkom u 10,00 sati.

Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete ili nisu podnijele pravovremene i uredne prijave na oglas, ne smatraju se kandidatima i bit će o tome pisano obaviještene.

Za kandidata koji nije pristupio testiranju, smatrat će se  da je povukao prijavu na oglas.

1.    Sadržaj testiranja za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar:

a)    Pismena provjera znanja:
-    Poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja
-    Poznavanje ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja 
b)    Testiranje rada na računalu (prijepis u trajanju od 5 minuta i diktat u trajanju od 3 minute)
c)    Razgovor (intervju) kandidata s komisijom za provedbu oglasa.

2.    Sadržaj testiranja za radno mjesto administrativni referent – upisničar:
a)    Pismena provjera znanja:
-    Poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja
-    Poznavanje ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja 
b)    Testiranje rada na računalu (prijepis u trajanju od 5 minuta)
c)    Razgovor (intervju) kandidata s komisijom za provedbu oglasa.

a)    Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar  i administrativni referent – upisničar za testiranje:

-    Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 85/10-pročišćeni tekst, 05/14-odluka Ustavnog suda broj: SuP-O-1/2014 od 14. siječnja 2014.) -  www.nn.hr
-    Sudski poslovnik ("Narodne novine" broj 37/14,  49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18) - www.nn.hr
-    Pravilnik o radu u sustavu eSpis („Narodne novine“ broj 35/15, 123/15, 45/16, 29/17 i 112/17, 119/18) – www.nn.hr
-    Zakon o sudskim pristojbama ("Narodne novine" broj 118/18) - www.nn.hr

b)    Postupak testiranja kandidata za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar i administrativni referent - upisničar, pravila testiranja i način bodovanja:

Testiranju mogu samo pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme.

Po dolasku na testiranje od svakog kandidata bit će zatraženo da predoči odgovarajuću identifikacijsku ispravu, radi utvrđenja identiteta kandidata. 

Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na oglas za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.

Nakon što se utvrdi identitet kandidata pristupit će se pismenoj provjeri znanja kandidata, a potom testiranju rada na računalu. 

      Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja. Za vrijeme testiranja rada na računalu i pismene provjere znanja i sposobnosti kandidati ne smiju:

a)    koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama,
b)    koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
c)    napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja,
d)    razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red.

     Kandidati koji bi se ponašali neprimjereno ili bi prekršili jedno od gore navedenih pravila bit će udaljeni s testiranja, a njihov postignuti rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.

Prva faza testiranja za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar - pisani test  provjere poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i pisani test poznavanja ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske trajat će 20 minuta. Pisani test bit će vrednovan bodovima od 0 do 10 bodova. Svaki dio pismene provjere sadrži 10 zadataka, za točno rješenje svakog zadatka moguće je ostvariti 1 bod, a zadatak se može bodovati samo jednim punim bodom. Pogrešno zaokružen odgovor moguće je ispraviti na način da se prekriži netočno zaokružen odgovor, te zaokruži točan odgovor, uz potvrdu točnog navoda vlastoručnim potpisom kandidata. Djelomično točni odgovori neće se priznavati kao točan odgovor. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili na testiranju ako su za svaki dio provjere znanja dobili najmanje 5 bodova, nakon čega mogu pristupiti drugom dijelu testiranja.

Po završenim pismenim provjerama kandidati/kinje koji su iz svakog područja ostvarili najmanje 5 (pet) bodova, pristupaju drugoj fazi testiranja - provjeri znanja i sposobnosti te vještine pisanja uz uporabu računala u trajanju od 5 minuta (prijepis) i 3 minute (diktat).Smatra se da je kandidat/kinja zadovoljio/la na provjeri rada na računalu ako je za unos teksta ostvario najmanje 5 bodova.
Prva faza testiranja za radno mjesto administrativni referent – sudski upisničar - pisani test  provjere poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i pisani test poznavanja ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske trajat će 20 minuta. Pisani test bit će vrednovan bodovima od 0 do 10 bodova. Svaki dio pismene provjere sadrži 10 zadataka, za točno rješenje svakog zadatka moguće je ostvariti 1 bod, a zadatak se može bodovati samo jednim punim bodom. Pogrešno zaokružen odgovor moguće je ispraviti na način da se prekriži netočno zaokružen odgovor, te zaokruži točan odgovor, uz potvrdu točnog navoda vlastoručnim potpisom kandidata. Djelomično točni odgovori neće se priznavati kao točan odgovor. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili na testiranju ako su za svaki dio provjere znanja dobili najmanje 5 bodova, nakon čega mogu pristupiti drugom dijelu testiranja.

Po završenim pismenim provjerama kandidati/kinje koji su iz svakog područja ostvarili najmanje 5 (pet) bodova, pristupaju drugoj fazi testiranja - provjeri znanja i sposobnosti te vještine pisanja uz uporabu računala u trajanju od 5 minuta (prijepis). Smatra se da je kandidat/kinja zadovoljio/la na provjeri rada na računalu ako je za unos teksta ostvario najmanje 5 bodova.
Kandidati za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar  i za radno mjesto administrativni referent – upisničar koji uspješno polože pismene testove i testiranje rada na računalu, pristupit će razgovoru s Komisijom (intervju), na koji će biti pozvani putem kontakt telefona prijavljenog na testiranju, s početkom određenim u tom telefonskom kontaktu. 

Komisija kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi, te utvrđuje i stečeno radno iskustvo u struci i rezultate ostvarene u njihovu dotadašnjem radu. Rezultati razgovora bit će vrednovani na isti način kao i uspješnost rada na računalu i pisani test, odnosno svaki kandidat može dobiti od nula do deset (0-10) bodova.

    Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervjua), Komisija će utvrditi Rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru  (intervjuu). Komisija dostavlja čelniku tijela izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Komisije. Uz izvješće se prilaže rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru.

e)    Opis poslova i podatci o plaći:   

Opis poslova: Administrativni referent – sudski zapisničar u referadi kroz sustav "e-Spis" obavlja sve tehničke poslove vezane uz sudske spisa, obavlja poslove pisanja po diktatu, pisanja i prijepisa sudskih odluka, isprava i poziva na rasprave i ročišta i drugih sudskih akata, obavlja poslove zapisničara na raspravi i van rasprave, sređuje i uvezuje podneske, te obavlja druge odgovarajuće poslove u sudskoj referadi, otprema odluke, pozive i pismena, sastavlja jednostavne dopise.

Opis poslova: Administrativni referent – upisničar obavlja sve poslove na pojedinom upisniku kroz sustav "eSpis" u skladu s odredbama Sudskog poslovnika, te obavlja druge poslove sukladno Sudskom poslovniku koje odredi predsjednik suda i upravitelj sudske pisarnice. 
Podaci o plaći administrativni referent – sudski zapisničar: čl. 9. st. 1, podstavka f, radna mjesta III vrste, točka 2. Opći i administrativni poslovi  Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne Novine« 37/01 do 73/19), koja je objavljena na www.nn.hr.     

Podaci o plaći administrativni referent - upisničar: Čl. 9. st. f. – podst. Opći i administrativni poslovi, toč. 3. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne Novine« 37/01 do 73/19), koja je objavljena na www.nn.hr. 

O rezultatima oglasa kandidati/kinje biti će obaviješteni objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranicama Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/) i Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr). Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave na web – stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr).

    Svi kandidati prijavljeni na oglas (koji nisu izgubili to svojstvo) imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na oglas i to u onom dijelu koji se odnosi na njih. 
                                                                                                                  
                                                                                                Komisija za provedbu oglasa                             
Odluka o izboru kandidata
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU
21000 SPLIT
     URED PREDSJEDNIKA


   Broj: 7 Su –1540/2019
   Split, 30. srpnja 2019. godine

Predsjednica Općinskog suda u Splitu Marina Boko, u postupku za popunu radnog mjesta namještenika IV vrste – čistač/čistačica u Općinskom sudu u Splitu – 2 (dva) izvršitelja, na određeno vrijeme zbg zamjene odsutnih namještenica, po oglasu objavljenom dana 3. srpnja 2019. godine  na web stranici Općinskog suda u Splitu i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, temeljem prethodne suglasnosti Ministarstva pravosuđa RH Klasa: 119-02/19-04/100121, Urbroj: 514-04-01-01-01/5-19-02 od 17. lipnja 2019. godine, odredbi članka 31. u svezi s člankom 29. točka 13. Zakona o sudovima (Narodne novine broj 28/13, 33/15, 82/15 i 82/16, 67/18), odredbi članka 138. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 34/11 – Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 i 61/17), te odredbi članaka 4. i 5. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine broj 112/17, 12/18 i 2/19), donosi

O D L U K U
o izboru kandidata


I Po oglasu za popunu radnog mjesta namještenika IV vrste – čistač/čistačica na određeno vrijeme izabrana su kandidatkinje MIRJANA GABELA, sa završenom srednjom stručnom spremom – odjevni tehničar, i radnim iskustvom u trajanju od 7 (sedam) godina, 11 (jedanaest) mjeseci i 26 (dvadesetšest) dana i KATICA JURIĆ, sa završenom srednjom stručnom spremom – prodavač, i radnim iskustvom u trajanju od 11 (jedanaest) godina, 6 (šest) mjeseci i 13 (trinaest) dana.

II S izabranim kandidatkinjama sklopit će se Ugovor o radu s obveznim probnim rokom od dva mjeseca, sukladno Zakonu o radu, Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike i Pravilniku o unutarnjem redu Općinskog suda u Splitu.

Obrazloženje

Općinski sud u Splitu je po dobivenoj suglasnosti Ministarstva pravosuđa Klasa: 119-02/19-04/100121, Urbroj: 514-04-01-01-01/5-19-02 od 17. lipnja 2019. raspisao oglas za popunu radnog mjesta IV vrste - namještenika na poslovima čistača/čistačice, dva izvršitelj/ica, na određeno vrijeme zbog zamjene odsutnih namještenica, uz obvezan probni rad od dva mjeseca. Oglas je objavljen dana 3. srpnja 2019. godine na web stranici Općinskog suda u Splitu i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Odlukom poslovni broj 7 Su-1540/2019 od  15. srpnja 2019. godine, predsjednica Općinskog suda u Splitu imenovala je Komisiju za provedbu navedenog javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Komisija).

Komisija je provela postupak oglasa prema odredbama Zakona o državnim službenicima, Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi, Kolektivnog ugovora te drugim povezanim propisima, te je, nakon provedenog cjelokupnog postupka, dostavila predsjednici ovog suda završno Izvješće o provedenom postupku (u daljnjem tekstu: Izvješće) uz Rang – listu kandidata, na temelju odredbi članka 15. i 17. Uredbe.

Iz izvješća Komisije proizlazi da je u otvorenom roku prijavu podnijelo 5 (pet) kandidata, a sve prijave ispunjavale su formalne uvjete.

Komisija je utvrdila popis kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete, ukupno 5 (pet) kandidata, te je iste pozvala na testiranje putem razgovora o njihovim sposobnostima, interesima i motivaciji za rad u državnoj službi.

Prema Izvješću Komisije razgovoru obavljenom dana 22. srpnja 2019. godine  su pristupile 4 (četiri) kandidatkinje, dok jedna kandidatkinja nije pristupila razgovoru, niti je opravdala izostanak s razgovora, čime je odustala od postupka za prijem na radno mjesto čistačica i više se ne smatra kandidatkinjom u postupku prijema.

Testiranje se sastojalo od razgovora o interesima i motivaciji te stečenom iskustvu u radu. Komisija je ocjenjivala razgovor s kandidatima bodovima od 1-10.

Nakon provedenog razgovora, Komisija je, u skladu s ovlastima i obvezama iz članka 15. Uredbe, utvrdila Rang-listu kandidata za radno mjesto namještenika na poslovima čistača/čistačice prema broju bodova ostvarenih na razgovoru, iz koje proizlazi da su kandidatkinje Mirjana Gabela i Katica Jurić ostvarile maksimalan broj bodova (10) na razgovoru.

Na osnovu dostavljene Rang-liste predsjednica Općinskog suda u Splitu izvršila je izbor između kandidata koji su ostvarili najviše bodova na razgovoru.
Prilikom izbora kandidata za popunu radnog mjesta namještenika na poslovima čistača/čistačice posebno su ocijenjeni rezultati provedenog razgovora, sadržaj zaprimljenog Izvješća Komisije uz Rang-listu kandidata, a rukovodilo se i  interesima državne službe i potrebama ovog suda, osobito uzimajući u obzir da su kandidatkinje Mirjana Gabela i Katica Jurić dobile najveći broj bodova od strane Komisije i zauzele 1./2. mjesto na Rang listi kandidata, te da iste ispunjavaju traženi uvjet od najmanje jedne godine radnog iskustva za poslove čistača. Naime, navedene kandidatkinje imaju ostvaren dugogodišnji radni staž, uglavnom na poslovima čišćenja.

Stoga je, a s obzirom da je ocijenjeno da je postupak prijema proveden pravilno i zakonito, predsjednica suda, na temelju uvodno citiranih propisa, donijela odluku o izboru kandidatkinja Mirjane Gabele i Katice Jurić za prijam na rad u Općinski sud u Splitu na radno mjesto namještenika IV vrste – čistačica, na određeno vrijeme do povratka na rad odsutnih službenica.

Nakon toga je nepostojanje zapreka za rad u sudu izabranih kandidatkinja, sukladno odredbama članka 18. Uredbe – provjerom u kaznenoj evidenciji Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske i uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti izabranih kandidatkinja. 

PREDSJEDNICA SUDA

    MARINA BOKO


POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove odluke može se predsjednici Općinskog suda u Splitu izjaviti prigovor u roku od 8 (osam) dana od dana dostave javnom objavom. Prigovor se podnosi neposredno, preporučeno poštom, u dva istovjetna primjerka, ili usmenom izjavom na zapisnik.

Dna:
-    Svim kandidatima javnom objavom na http://sudovi.pravosudje.hr/osst/
-    Odjelu za materijalno-financijsko poslovanje (računovodstvu) suda
-    u osobni očevidnik izabrane kandidatkinje, putem zadužene službenice
-    u Registar zaposlenih u javnom sektoru, putem zadužene službenice
-    Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49
-    u spis
Oglas - zapisničari, ovršitelj, sudski savjetnici
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU
SPLIT

Ured predsjednika

   Broj: 7 Su-1910/2019
   Split, 25. srpnja 2019.

    Sukladno članku 61. stavku 8. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17), uz prethodna odobrenja Ministarstva pravosuđa Klasa: 119-02/19-04/236, Urbroj: 514-04-01-01-01-19-02 od 1. travnja 2019., Klasa: 119-02/19-04/213, Urbroj: 514-04-01-03/7-19-03 od 14. svibnja 2019. i Klasa: 119-02/19-04/100058, Urbroj: 514-04-01-01-01/3-19-02, Općinski sud u Splitu raspisuje

OGLAS

      za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
radi zamjene duže vrijeme odsutnih službenica
 na slijedeća radna mjesta:

1)    Radno mjesto III vrste administrativni referent –  sudski zapisničar - 3 (tri) izvršitelja/ice u sjedištu suda i stalnim službama u Trogiru, Starom Gradu, Sinju i Supetru

Stručni uvjeti:
- završena srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi propisane struke
-  položen državni stručni ispit
- 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

2)    Radno mjesto III vrste sudski referent – sudski ovršitelj – 1 (jedan) izvršitelj/ica u Stalnoj službi u Supetru

Stručni uvjeti:
- završena srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili birotehničke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi propisane struke
-  položen državni stručni ispit
- 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

3)    Radno mjesto I vrste – sudski savjetnik 2 (dva) izvršitelja/ice

Stručni uvjeti:
- završen sveučilišni diplomski studij prava, odnosno  završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke
- položen pravosudni ispit.
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od 2 (dva) mjeseca.
U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati  su dužni priložiti:
•    životopis
•    dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
•    preslika svjedodžbe,
•    preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.
•    uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu ako ga je kandidat/kinja položio/la
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu  Općinski sud u Splitu, ex Vojarna Sv. Križ, Dračevac, Split, s naznakom: »Prijava na oglas – sudski zapisničar i/ili sudski referent – sudski ovršitelj i/ili sudski savjetnnik 7 Su-1910/2019«.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03, 148/13 i 39/18), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas  pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na  oglas  dužan/a   je,  pored  dokaza  o  ispunjavanju   traženih   uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom  uz prijavu na oglas  dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednik/ca suda.

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web-stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/ ) i web-stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr). Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/) i web stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr) istovremeno s objavom oglasa.  Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web-stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/) i web-stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr).
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, predsjednik/ca suda će obustaviti postupak po ovom oglasu.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici tijela http://sudovi.pravosudje.hr/osst/ koje je raspisalo oglas.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

OPĆINSKI SUD U SPLITU

                    
         Republika Hrvatska
       Općinski sud u Splitu
                     Split
       Ured predsjednika suda


Broj: 7 Su-1910/2019
Split, 25. srpnja 2019. godine

OBAVIJEST
uz oglas Općinskog suda u Splitu 7 Su-1910/2019 od 25. srpnja 2019.


1.    za radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara – 3 (tri) izvršitelja/ice
2.    za radno mjesto sudskog referenta – sudskog ovršitelja  – 1 (jedan) izvršitelj/ica
3.    za radno mjesto sudskog savjetnika – 2 (dva) izvršitelja/ice

    Sukladno čl. 4. st.  Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, broj 78/2017), obavještavaju se kandidati o

OPISU POSLOVA

1.    Administrativni referent- sudski zapisničar u referadi kroz sustav "e-Spis" obavlja sve tehničke poslove vezane uz sudske spise, obavlja poslove pisanja po diktatu, pisanja i prijepisa sudskih odluka, isprava i poziva na rasprave i ročišta i drugih sudskih akata, obavlja poslove zapisničara na raspravi i van rasprave, sređuje i uvezuje podneske, te obavlja druge odgovarajuće poslove u sudskoj referadi, otprema odluke, pozive i pismena, sastavlja jednostavne dopise. Za svoj rad neposredno je odgovoran upravitelju sudske pisarnice.

2.    Sudski referent – sudski ovršitelj obavlja poslove sudskog ovršitelja prema odredbama Ovršnog zakona, provodi ovršne radnje kod prinudne ovrhe izvršnih sudskih odluka (obavlja poslove raspisivanja dražbe i poslove popisa i procjenena pokretninama), sastavlja rješenja o popisu i dražbama, otprema rješenja strankama u postupku, zakazuje uredovanja za deložaciju i provodi deložaciju, vodi popisni list o uredovanjima, kroz sustav "e-Spis" obavlja sve poslove vezane za sudske spise, te obavlja sve druge poslove sukladno Sudskom poslovniku koje odredi voditelj ovršnog odjela i upravitelj sudske pisarnice.
3.    Sudski savjetnik obavlja sve poslove iz članka 110. Zakona o sudovima i druge poslove koje odredi predsjednik suda i predsjednici građanskog i kaznenog odjela.

PODATCIMA O PLAĆI

1.    Radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara: Članak 9. st. 1, podstavka f, radna mjesta III vrste, točka 2. Opći i administrativni poslovi  Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne Novine 37/01 do 71/18), koja je objavljena na www.nn.hr. 
2.    Radno mjesto sudskog referenta – sudskog ovršitelja: Članak  9. stavak f. točka 4. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne Novine 37/01 do 71/18), koja je objavljena na www.nn.hr. 

3.    Radno mjesto sudskog savjetnika: Članak  9. stavak d. točka 9.. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne Novine 37/01 do 71/18), koja je objavljena na www.nn.hr. 

NAČINU TESTIRANJA KANDIDATA

1.    Radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara:
a)    Pismene provjere znanja
-    Poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja
-    Poznavanje ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja    
-    Testiranja rada na računalu (diktat i prijepis)
b)    Razgovora (intervjua) kandidata s komisijom za provedbu oglasa.

2.    Radno mjesto sudskog referenta – sudskog ovršitelja:
a)    Pismene provjere znanja
-    Poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja
-    Poznavanje ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja    
b)    Razgovora (intervjua) kandidata s komisijom za provedbu oglasa.

3.    Radno mjesto sudskog savjetnika:
a)    Pismena provjera znanja
-    provjera znanja osnova Ustavnog ustrojstva RH - pisani test
-    provjera znanja iz parničnog, kaznenog, ovršnog i zemljišnoknjižnog postupka, provjera sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik prima - pisani test,
b)    Razgovor (intervju) kandidata s komisijom za provedbu oglasa.

PRAVNIM IZVORIMA
za pripremu kandidata za testiranje:

1.    Radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara:
a)    Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/10-pročišćeni tekst, 05/14-odluka Ustavnog suda broj: SuP-O-1/2014 od 14. siječnja 2014.) -  www.nn.hr
b)    Sudski poslovnik (Narodne novine broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/2018, 119/2018) - www.nn.hr
c)    Pravilnik o radu u sustavu eSpis (Narodne novine broj 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 112/17 i 119/18) – www.nn.hr
d)    Zakon o sudskim pristojbama (Narodne novine broj 118/18) - www.nn.hr

2.    Radno mjesto sudskog referenta – sudskog ovršitelja:
a)    Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/10-pročišćeni tekst, 05/14-odluka Ustavnog suda broj: SuP-O-1/2014 od 14. siječnja 2014.) -  www.nn.hr
b)    Sudski poslovnik (Narodne novine broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/2018, 119/2018) - www.nn.hr
c)    Pravilnik o radu u sustavu eSpis (Narodne novine broj 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 112/17 i 119/18) – www.nn.hr
d)    Ovršni zakon (Narodne novine, br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17) - www.nn.hr;

3.    Radno mjesto sudski savjetnik:
a)    Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj: 85/10-pročišćeni tekst, 05/14-odluka Ustavnog suda broj: SuP-O-1/2014 od 14. siječnja 2014.) - www.nn.hr;
b)    Zakon o parničnom postupku (Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11- pročišćeni tekst, 25/13 i 89/14) - www.nn.hr;
c)    Kazneni zakon (Narodne novine broj 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17) – www.nn.hr;
d)    Zakon o kaznenom postupku (Narodne novine broj 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17) – www.nn.hr;
e)    Sudski poslovnik  (Narodne novine broj; 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/2018, 119/2018) - www.nn.hr;
f)     Ovršni zakon (Narodne novine, br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17) - www.nn.hr;
g)    Zakon o nasljeđivanju (Narodne novine br. 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15) - www.nn.hr;
h)    Zakon o zemljišnim knjigama (Narodne novine broj: 63/19) www.nn.hr.


VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA  TE O SADRŽAJU I NAČINU TESTIRANJA
BIT ĆE OBJAVLJENO NAKNADNO.   

OPĆINSKI SUD U SPLITU


Oglas - ZK referenti

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU
SPLIT

Ured predsjednika

   Broj: 7 Su-1964/2019
   Split, 25. srpnja 2019.

Sukladno članku 61. stavku 8. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17), uz prethodna odobrenja Ministarstva pravosuđa Klasa: 119-02/19-04/100092, Urbroj: 514-04-01-01-01/3-19-02 od 18. lipnja 2019. godine i Klasa: 119-02/19-04/100059, Urbroj: 514-04-01-01-01/5-19-02 od 29. svibnja 2019. godine, te Ministarstva uprave Klasa: 112-02/19-01/489, Ubroj: 513-03-01-02/2-19-2 od 5. srpnja 2019. godine i Klasa: 112-02/19-01/488, Ubroj: 515-03-01-02/6-19-2 od 8. srpnja 2019. godine, Općinski sud u Splitu raspisuje

OGLAS

      za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
u Općinskom sudu u Splitu zbog povećanog opsega poslova u trajanju najviše godinu dana

na radno mjesto III vrste:

Zemljišnoknjižni referent - 11 (jedanaest) izvršitelja/ice u zemljišnoknjižnim odjelima Općinskog suda u Splitu: Split, Omiš, Kaštel Lukšić, Solin, Stari Grad, Supetar, Sinj i Trogir

Stručni uvjeti:
- završena srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili geodetske struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi propisane struke
-  položen državni stručni ispit
- 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

 Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od 2 (dva) mjeseca.
U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati  su dužni priložiti:
•    životopis
•    dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
•    preslika svjedodžbe,
•    preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.
•    uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu ako ga je kandidat/kinja položio/la
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu  Općinski sud u Splitu, ex Vojarna Sv. Križ, Dračevac, Split, s naznakom: »Prijava na oglas – zemljišnoknjižni referent - 7 Su-1964/2019«.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03, 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13,152/14, 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas  pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na  oglas  dužan/a   je,  pored  dokaza  o  ispunjavanju   traženih   uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom  uz prijavu na oglas  dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednik/ca suda.

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web-stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/ ) i web-stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr). Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/) i web stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr) istovremeno s objavom oglasa.  Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web-stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/) i web-stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr).
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, predsjednik/ca suda će obustaviti postupak po ovom oglasu.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici tijela http://sudovi.pravosudje.hr/osst/ koje je raspisalo oglas.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

OPĆINSKI SUD U SPLITU    Republika Hrvatska
  Općinski sud u Splitu
               Split

  Ured predsjednika suda

  Broj: 7 Su-1964/2019
  Split, 25. srpnja 2019. godine

OBAVIJEST
uz oglas Općinskog suda u Splitu 7 Su-1964/2019 od 25. srpnja 2019.
za radno mjesto zemljišnoknjižnog referenta – 11 (jedanaest) izvršitelja/ica

    Sukladno čl. 4. st.  Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, broj 78/2017), obavještavaju se kandidati o

OPISU POSLOVA

Zemljišnoknjižni referent radi na primanju, rješavanju podnesaka, knjiženju rješenja, izrađuje nacrte rješenja, izdaje zemljišno-knjižne izvatke, daje potrebne upute i savjete strankama u svezi stanja nekretnina u zemljišnim knjigama, vrši otpremu rješenja, radi na osnivanju registra katastarskih čestica i obnavljanju imenika, radi na osnivanju potrebnih novih zemljišnih knjiga, radi na zemljišnoknjižnom ispravnom postupku, te obavlja druge poslove koje odredi voditelj zemljišne knjige, zemljišnoknjižni sudac i predsjednik suda.

PODATCIMA O PLAĆI

Radno mjesto zemljišnoknjižnog referenta: Članak 9. stavak f. točka 3. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne Novine 37/01 do 71/18), koja je objavljena na www.nn.hr. 

NAČINU TESTIRANJA KANDIDATA

1.    Radno mjesto zemljišnoknjižnog referenta:

a)    Pismene provjere znanja
-    Poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja
-    Poznavanje ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja    
b)    Razgovora (intervjua) kandidata s komisijom za provedbu javnog natječaja.


PRAVNIM IZVORIMA
za pripremu kandidata za testiranje:

1.    Radno mjesto zemljišnoknjižnog referenta:
a)    Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj: 85/10-pročišćeni tekst, 05/14-odluka Ustavnog suda broj: SuP-O-1/2014 od 14. siječnja 2014.) -  www.nn.hr
b)    Sudski poslovnik ("Narodne novine" broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17 ,57/17, 101/18, 119/18) - www.nn.hr
c)    Zemljišnoknjižni poslovnik ("Narodne novine" broj: 81/97, 109/02, 123/02, 153/02, 14/05 i 60/10) koji se odnosi na obavljanje poslova zemljišnoknjižnog referenta www.nn.hr
d)    Zakon o zemljišnim knjigama ("Narodne novine" broj: 63/19) www.nn.hr.VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA  TE O SADRŽAJU I NAČINU TESTIRANJA
BIT ĆE OBJAVLJENO NAKNADNO.   

 OPĆINSKI SUD U SPLITU
Rješenje o izboru kandidata
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU
SPLIT

URED PREDSJEDNIKA

   Broj: 7 Su-924/2019
   Split,  22. srpnja 2019. godine


RJEŠENJE O IZBORU KANDIDATA

Predsjednica Općinskog suda u Splitu Marina Boko, na temelju odredbi članka 52., 52. a. i 63. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 34/11 – Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15 i 138/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2036/2012 i 61/17 – u daljnjem tekstu ZDS),  nakon provedenog cjelokupnog postupka javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara (četiri izvršitelja),  objavljenog 20. ožujka 2019. u službenom glasilu Republike Hrvatske Narodnim novinama broj 27/19, te zaprimljenog Izvješća o provedenom postupku uz Rang – listu kandidata poslovni broj  7 Su-924/2019 od 2. srpnja 2019. godine, koje je sačinjeno od strane Komisije za provedbu javnog natječaja,

r i j e š i l a    j e

    I Kandidatkinje: ANA DADIĆ, upravna referentica i stručna prvostupnica javne uprave, MARINA LUKIĆ, poslovna tajnica, ANTONIJA  MARKUŠIĆ, ekonomist i MAJA ŠARIĆ, administrativna tajnica i stručna specijalistica javne uprave, sve s položenim državnim stručnim ispitom, izabrane su u državnu službu na neodređeno vrijeme u Općinski sud u Splitu na radno mjesto III vrste, administrativni referent – sudski zapisničar.

    II Po izvršnosti rješenja o izboru kandidata donijet će se rješenje o rasporedu na radno mjesto, kojim će se utvrditi dan početka rada, raspored na radno mjesto, ostvareni radni staž, trajanje probnog rada  i plaća izabranih kandidatkinja iz točke I izreke rješenja.

Obrazloženje

Na temelju odobrenja, suglasnosti Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Uprave za organizaciju pravosuđa Klasa: 119-02/19-04/25, Urbroj: 514-04-01-01-01-19-02 od 18. siječnja 2019. godine; Klasa: 119-02/19-04/111, Urbroj: 514-04-01-01-01-19-02 od 18. veljače 2019. godine i Klasa: 119-02/19-04/145, Urbroj: 514-04-01-01-01-19-02 od 28. veljače 2019. godine za popunu upražnjenih radnih mjesta administrativnog referenta – sudskog zapisničara, ovaj sud je, u okviru postupka prije raspisivanja javnog natječaja iz članka 45.c ZDS-a, provjerio u web-aplikaciji CIRCA ima li na raspolaganju Vladi službenika koji ispunjavaju uvjete za raspored na radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara koje treba popuniti.

Po izvršenoj provjeri putem web-aplikacije CIRCA da se na raspolaganju Vladi RH ne nalaze službenici koji ispunjavaju uvjete stručne spreme i struke za radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara, ovaj sud je dana 18. ožujka 2019. raspisao javni natječaj za popunu radnog mjesta III vrste administrativnog referenta – sudskog zapisničara (četiri izvršitelja) na neodređeno vrijeme. Natječaj je objavljen u Narodnim Novinama broj 27/19 dana 20. ožujka 2019., web stranici Općinskog suda u Splitu, oglasnoj ploči ovog suda, web stranici Ministarstva uprave i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured Split.

Postupak javnog natječaja u skladu s odredbama Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 78/17, dalje: Uredba) provodila je Komisija za provedbu javnog natječaja (dalje: Komisija), imenovana odlukom predsjednice Općinskog suda u Splitu poslovni broj 7 Su-924/2019 od 22. svibnja 2019. godine. Komisija je sastavila Izvješće o provedenom postupku od 2. srpnja 2019.  godine i priložila rang – listu kandidata koji su zadovoljili na provjeri znanja, sposobnosti i vještina te razgovoru (intervjuu), a potom navedeno dostavila predsjednici Općinskog suda u Splitu, radi izbora kandidata nakon provedenog postupka testiranja dana 17. i 18. lipnja, te 2. srpnja 2019., sve u skladu s odredbom članka 17. Uredbe.

Od strane Komisije utvrđeno je kako je u otvorenom natječajnom roku za prijem prijava podnesena 41 (četrdesetjedna) prijava za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar. Od toga 1 (jedna) prijava nije ispunjavala formalne uvjete iz javnog natječaja, pa je osobi koja je poslala predmetnu prijavu putem Pododsjeka za kadrovske poslove dostavljena pisana obavijest u kojoj su navedeni razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim  na natječaj te istog obavijestila da nema pravo pristupiti testiranju. Od  ukupno 40 (četrdeset)  kandidata prijavljenih na javni natječaj koji su ispunjavali formalne uvjete i koji su putem web-stranice i oglasne ploče Općinskog suda u Splitu, te web-stranice Ministarstva uprave RH uredno obaviješteni o mjestu i vremenu, te sadržaju i načinu testiranja, testiranju  je pristupilo 16 (šesnaest) kandidata.   

Iz sadržaja Izvješća Komisije proizlazi da se testiranje za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar sastojalo od dvije faze: prva faza sadržavala je dva dijela provjere znanja i to poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske te poznavanja ustroja i  poslovanja u sudu, a druga faza sadržavala je provjeru poznavanja rada na računalu – pisanje po diktatu u trajanju od 3 minute i prijepis teksta u trajanju od 5 minuta. Nakon testiranja svim kandidatima omogućen je uvid u testove, u smislu čl. 21. Uredbe.

Na provedenom testiranju zadovoljilo je 9 (devet) kandidata, koji su ostvarili 5 (pet) i više bodova na svim područjima testiranja, nakon  čega je Komisija, prema unaprijed utvrđenim pravilima, obavila razgovor (intervju) sa tim kandidatima.
   
Komisija je u razgovoru s kandidatima utvrdila interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi, kao i stečeno radno iskustvo u struci, te rezultate ostvarene u njihovom dotadašnjem radu.

    Nakon provedenog razgovora, Komisija je, u skladu s ovlastima i obvezama iz članka 15. Uredbe, utvrdila Rang-listu kandidata za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar, prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja, sposobnosti i vještina te razgovoru.

Prilikom izbora kandidata za popunu radnog mjesta administrativnog referenta – sudskog zapisničara posebno su ocijenjeni rezultati provedenog cjelokupnog testiranja, sadržaj zaprimljenog Izvješća Komisije uz Rang-listu kandidata, a rukovodilo se i  interesima državne službe i potrebama ovog suda.

Nakon što je izvršen uvid u dokumentaciju priloženu uz prijavu na natječaj, rezultate testiranja  i dostavljenu rang listu kandidata za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar, na neodređeno vrijeme izabrani su kandidati: Ana Dadić, Marina Lukić, Antonija Markušić i Maja Šarić.

Izabrani kandidati za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar zauzeli su slijedeća mjesta na rang listi:  Ana Dadić i Marina Lukić 1./2. mjesto, Maja Šarić 3. mjesto, a Antonija Markušić 4./5. mjesto, s tim da su se osobito istaknuli prilikom osobne prezentacije i iskazivanja stečenih kompetencija pred Komisijom za provedbu javnog natječaja (ostvarenih 10 bodova). Svi kandidati ispunjavaju propisane uvjete natječaja, a osim postignutog rezultata na testiranju, posebno je uzeto u obzir stečeno radno iskustvo i položen državni stručni ispit za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar. Naime, gore navedeni kandidati su državni službenici na određeno vrijeme kod Općinskog suda u Splitu i raspoređeni upravo na poslove administrativnog referenta – sudskog zapisničara, koje poslove obavljaju duži vremenski period i za koje radno mjesto imaju položen državni stručni ispit.

Poslove sudskog zapisničara svi izabrani kandidati kao službenici suda obavljaju iznimno uspješno  i posjeduju sve potrebno stručno znanje za obavljanje tih poslova.
 
U razgovoru s Komisijom kandidati su iskazali interes za nastavak rada u državnoj službi, želju za daljnjim  usavršavanjem i stručnim napredovanjem, kao i izrazitu volju za pravodobnim, učinkovitim i uspješnim obavljanjem povjerenih im poslova, što je razvidno i iz maksimalnog broja bodova (10) koje je ovim kandidatima  na intervjuu dodijelila Komisija za provedbu javnog natječaja. 

Stoga je opravdano zaključiti da će imenovani kandidati, s obzirom na rezultate ostvarene na testiranju, te stečeno dugogodišnje radno iskustvo, rezultate ostvarene u dosadašnjem radu, profesionalan i korektan odnos sa strankama i suradnicima, uspješno obavljati poslove i radne zadatke radnog mjesta administrativnog referenta – sudskog zapisničara.
Na temelju Izvješća Komisije, predsjednica suda je ocijenila da je postupak prijma proveden u skladu sa Zakonom o državnim službenicima uz primjenu Uredbe, a potom i u skladu sa Obavijesti o testiranju u postupku prijma u državnu službu u Općinski sud u Splitu i uputama kandidatima.
 
    Izbor kandidatkinja Ane Dadić, Marine Lukić i Maje Šarić obavljen je isključivo na temelju objektivnog kriterija prema zauzetim pozicijama na rang listi kandidata, prijedlogu Komisije i stečenom radnom iskustvu.

Nadalje, predsjednica suda  je u odnosu na kandidatkinje koje su zauzele 4/5. mjesto na rang listi kandidata, koristeći pritom svoje diskrecijsko pravo izbora najkvalitetnijeg kandidata, dala prednost kandidatkinji Antoniji Markušić u odnosu na kandidatkinju M.S., iz razloga što Antonija Markušić ima bitno duži ostvareni radni staž kod Općinskog suda u Splitu (osam godina i devet mjeseci), što je pokazala bolju kvalitetu i preciznost u radu na računalu,  kao osnovnom preduvjetu za uspješno obavljanje poslova sudskog zapisničara, te što je njena osobna prezentacija pred Komisijom ocijenjena s najvećim brojem bodova.   

Zbog svega naprijed navedenog, predsjednica suda donijela je rješenje o izboru u  državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara kako je to navedeno u točki I izreke.

    Prije donošenja rješenja za navedene kandidate,u smislu članka 18. Uredbe, pribavljena je dokumentacija i utvrđeno da za iste ne postoje zapreke za prijam u državnu službu, navedene u čl. 49. ZDS-a.  Nadalje su kandidati, sukladno citiranom članku Uredbe, dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje su izabrani.

    Slijedom navedenog, a temeljem odredbi članaka 52. stavak 1., 52. a  i 63. ZDS-a, odlučeno je kao u izreci rješenja.

    U skladu s odredbom članka 52. stavak 2. ZDS-a ovo rješenje dostavlja se kandidatima prijavljenim na javni natječaj javnom objavom na web stranici Općinskog suda u Splitu i web stranici Ministarstva uprave, a dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave.

PREDSJEDNICA SUDA
MARINA BOKO


UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se podnosi putem Općinskog suda u Splitu, u tri istovjetna primjerka.

Dostaviti:
-    svim kandidatima putem web stranice Općinskog suda u Splitu i Ministarstva uprave RH
-    Odjelu za financijsko-materijalno poslovanje (računovodstvu) suda - ovdje, po izvršnosti rješenja,
-    u osobni očevidnik izabranih kandidata, putem zadužene službenice - ovdje, po izvršnosti rješenja,
-    u Registar zaposlenih u javnom sektoru, putem zadužene službenice - ovdje, po izvršnosti rješenja,
-    Ministarstvu pravosuđa RH, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, po izvršnosti rješenja,
-    u spis poslovni broj 7 Su-924/2019
Oglas Zapisničari i upisničari na određeno vrijeme
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU
SPLIT

Ured predsjednika

   Broj: 7 Su-1261/2019
   Split, 18. srpnja 2019.

Sukladno članku 61. stavku 8. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17), uz prethodna odobrenja Ministarstva pravosuđa Klasa: 119-02/19-04/100092, Urbroj: 514-04-01-01-01/3-19-02 od 18. lipnja 2019. i Ministarstva uprave Klasa: 112-02/19-01/489, Ubroj: 513-03-01-02/2-19-2 od 5. srpnja 2019., Općinski sud u Splitu raspisuje

OGLAS

      za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
u Općinskom sudu u Splitu zbog povećanog opsega poslova u trajanju najviše godinu dana

na radna mjesta III vrste:

1) Administrativni referent –  sudski zapisničar - 15 (petnaest) izvršitelja/ice u sjedištu suda i stalnim službama u Trogiru, Starom Gradu, Sinju i Supetru

Stručni uvjeti:
- završena srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi propisane struke
-  položen državni stručni ispit
- 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

2) Administrativni referent – upisničar – 3 (tri) izvršitelja/ice

Stručni uvjeti:

- završena srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili birotehničke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi propisane struke
-  položen državni stručni ispit
- 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od 2 (dva) mjeseca.
U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati  su dužni priložiti:
•    životopis
•    dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
•    preslika svjedodžbe,
•    preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.
•    uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu ako ga je kandidat/kinja položio/la
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu  Općinski sud u Splitu, ex Vojarna Sv. Križ, Dračevac, Split, s naznakom: »Prijava na oglas – sudski zapisničar i/ili upisničar 7 Su-1261/2019«.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03, 148/13 i 39/18), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas  pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na  oglas  dužan/a   je,  pored  dokaza  o  ispunjavanju   traženih   uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom  uz prijavu na oglas  dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednik/ca suda.

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web-stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/ ) i web-stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr). Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/) i web stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr) istovremeno s objavom oglasa.  Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web-stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/) i web-stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr).
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, predsjednik/ca suda će obustaviti postupak po ovom oglasu.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici tijela http://sudovi.pravosudje.hr/osst/ koje je raspisalo oglas.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

OPĆINSKI SUD U SPLITU

          
         Republika Hrvatska
       Općinski sud u Splitu
                     Split

       Ured predsjednika suda

   Broj: 7 Su-1261/2019
   Split, 18. srpnja 2019. godine

OBAVIJEST
uz oglas Općinskog suda u Splitu 7 Su-1261/2019 od 18. srpnja 2019.

1.    za radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara – 15 (petnaest) izvršitelja/ica
2.    za radno mjesto administrativnog referenta - upisničara  – 3 (tri) izvršitelja/ica

    Sukladno čl. 4. st.  Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, broj 78/2017), obavještavaju se kandidati o

OPISU POSLOVA

1.    Administrativni referent- sudski zapisničar u referadi kroz sustav "e-Spis" obavlja sve tehničke poslove vezane uz sudske spise, obavlja poslove pisanja po diktatu, pisanja i prijepisa sudskih odluka, isprava i poziva na rasprave i ročišta i drugih sudskih akata, obavlja poslove zapisničara na raspravi i van rasprave, sređuje i uvezuje podneske, te obavlja druge odgovarajuće poslove u sudskoj referadi, otprema odluke, pozive i pismena, sastavlja jednostavne dopise. Za svoj rad neposredno je odgovoran upravitelju sudske pisarnice.

2.    Administrativni referent – upisničar obavlja sve poslove na pojedinom upisniku kroz sustav "eSpis" u skladu s odredbama Sudskog poslovnika, te obavlja druge poslove sukladno Sudskom poslovniku koje odredi predsjednik suda i upravitelj sudske pisarnice. 

PODATCIMA O PLAĆI

1.    Radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara: Članak 9. st. 1, podstavka f, radna mjesta III vrste, točka 2. Opći i administrativni poslovi  Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne Novine 37/01 do 71/18), koja je objavljena na www.nn.hr. 
2.    Radno mjesto administrativnog referenta - upisničara: Članak  9. stavak f. -  podstavak Opći i administrativni poslovi točka 2.Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne Novine 37/01 do 71/18), koja je objavljena na www.nn.hr. 

NAČINU TESTIRANJA KANDIDATA

1.    Radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara:
a)    Pismene provjere znanja
-    Poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja
-    Poznavanje ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja    
-    Testiranja rada na računalu (diktat i prijepis)
b)    Razgovora (intervjua) kandidata s komisijom za provedbu oglasa.

2.    Radno mjesto administrativnog referenta - upisničar:
c)    Pismene provjere znanja
-    Poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja
-    Poznavanje ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja    
-    Testiranja rada na računalu ( prijepis)
d)    Razgovora (intervjua) kandidata s komisijom za provedbu oglasa.

PRAVNIM IZVORIMA
za pripremu kandidata za testiranje:

1.    Radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara:
a)    Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/10-pročišćeni tekst, 05/14-odluka Ustavnog suda broj: SuP-O-1/2014 od 14. siječnja 2014.) -  www.nn.hr
b)    Sudski poslovnik (Narodne novine broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/2018, 119/2018) - www.nn.hr
c)    Pravilnik o radu u sustavu eSpis (Narodne novine broj 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 112/17 i 119/18) – www.nn.hr
d)    Zakon o sudskim pristojbama (Narodne novine broj 118/18) - www.nn.hr

2.    Radno mjesto administrativnog referenta - upisničara:
a)    Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/10-pročišćeni tekst, 05/14-odluka Ustavnog suda broj: SuP-O-1/2014 od 14. siječnja 2014.) -  www.nn.hr
b)    Sudski poslovnik (Narodne novine broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/2018, 119/2018) - www.nn.hr
c)    Pravilnik o radu u sustavu eSpis (Narodne novine broj 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 112/17 i 119/18) – www.nn.hr
d)    Zakon o sudskim pristojbama (Narodne novine broj 118/18) - www.nn.hr

VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA  TE O SADRŽAJU I NAČINU TESTIRANJA
BIT ĆE OBJAVLJENO NAKNADNO.   

 OPĆINSKI SUD U SPLITU


Obnova zemljišne knjige k.o. Okrug
Testiranje - namještenik
REPUBLIKA  HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU
SPLIT

URED PREDSJEDNIKA

   Broj: 7 Su-1540/2019
   Split, 15. srpnja 2019.

Na temelju članka 138. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 34/11 – Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15 i 138/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2036/2012 i 61/17) i članaka 5. i 6. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine broj 112/17, 12/18 i 2/19), a u vezi s člankom 8. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ('Narodne novine', broj 78/17), Komisija za provedbu oglasa objavljenog na web stranicama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i web stranici Općinskog suda u Splitu 3. srpnja 2019., za zapošljavanje u državnoj službi na radno mjesto čistač/čistačica, radno mjesto IV. vrste, 2 (dva)  izvršitelja/ice, na određeno vrijeme u Općinskom sudu u Splitu, upućuje

POZIV KANDIDATIMA NA RAZGOVOR (INTERVJU) ZA RADNO MJESTO
čistača/čistačice, radno mjesto IV. vrste,
dva (2) izvršitelja/ice na određeno vrijeme
radi zamjene odsutnih službenica


Dana 22. srpnja 2019. (ponedjeljak) s početkom u 12,00 sati, u prostorijama Općinskog suda u Splitu, na adresi ex Vojarna Sv. Križ, Dračevac, u sobi  broj 50/II  (ured u Sudskoj upravi) održat će se (razgovor) intervju s kandidatima koji su podnijeli prijavu za radno čistač/čistačica, radno mjesto IV. vrste, na određeno vrijeme.

Svi kandidati dužni su sa sobom imati važeću osobnu ispravu (osobnu iskaznicu, putovnicu). Kandidati sami snose troškove dolaska i prisustvovanja razgovoru.
Osobama koje nisu podnijele urednu prijavu, odnosno ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, sukladno čl. 9. Uredbe dostavila se pisana obavijest poštom/eektroničkom poštom te iste ne pristupaju intervjuu.
Razgovoru mogu pristupiti samo kandidati koji dođu u zakazano vrijeme.
Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu i više se neće smatrati kandidatom.
Nakon završetka razgovora, komisija će utvrditi rang listu prema broju ostvarenih bodova te će izraditi izvješće i sukladno utvrđenim rezultatima predložiti kandidate za prijam.

KOMISIJA ZA PROVEDBU OGLASA

 
Oglas - namještenik/ca
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU
SPLIT

URED PREDSJEDNIKA

   Broj: 7 Su-1540/2019
   Split, 1. srpnja 2019. godine

               Na temelju članka 61. i 138. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11 – Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2036/2012 i 61/17) i članka 4. stavka 3. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine br. 112/17, 12/18 i 2/19),  uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa, Klasa: 119-02/19-04/100121, Urbroj: 514-04-01-01-01/5-19-2 od 17. lipnja 2019. godine, Općinski sud u Splitu raspisuje

O G L A S

za zapošljavanje namještenika na određeno vrijeme
radi zamjene odsutnih namještenica


ODJELJAK ZA POSLOVE TEHNIČKOG ODRŽAVANJA I ČIŠĆENJA

1.    Namještenik IV. vrste – čistač/čistačica – 2 (dva) izvršitelja/ice
 

 Stručni uvjeti:
-  završena niža stručna sprema ili osnovna škola
-  najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

 Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati  opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

Radni odnos se ne može zasnovati s osobom za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 49. Zakona o državnim službenicima. 

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.                  
 
Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidat se prima uz obvezni probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati/kinje su dužni/e priložiti:
- životopis
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi-preslika svjedodžbe,
-  preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
                       
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave oglasa na web-stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/). Oglas će biti objavljen i putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu Općinski sud u Splitu, Ex vojarna Sv. Križ, Dračevac, 21000 Split, s naznakom: »Prijava na oglas  prijam u radni odnos namještenika na određeno vrijeme«.

Kandidatom prijavljenim na oglas smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz oglasa. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na oglas, o čemu mu/joj se dostavlja pisana obavijest putem elektroničke pošte ili poštom.

Osoba koja prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja dužna se u prijavi pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo po jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine", broj 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata ("Narodne novine", broj 33/92, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine", broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona  o  pravima  hrvatskih  branitelja  iz  Domovinskog  rata  i  članova  njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine", 33/92, 57/92 - Uredba o dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96 – Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji, 82/01, 94/01 – Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji, 103/03 i 148/13), dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o priznatom statusu.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanja osoba sa invaliditetom ("Narodne novine", broj 157/13 i 152/14), uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Komisiju za provedbu oglasa (u daljnjem tekstu: Komisija) imenuje predsjednica Općinskog suda u Splitu. Komisija utvrđuje popis kandidata/kinja prijavljenih oglas koji/e ispunjavaju formalne uvjete, te ih upućuje na razgovor (intervju).

Za kandidate prijavljene na oglas za popunu slobodnog radnog mjesta, koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se razgovor (intervju).

U razgovoru (intervjuu) s kandidatima Komisija utvrđuje znanja, interese, profesionalne cijeve i motivaciju za rad kandidata u državnoj službi, te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.

Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 – 10.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je dobio najmanje 5 bodova.

Obavijest o vremenu i mjesta održavanja razgovora (intervjua) bit će se najmanje pet dana prije objavljen na web stanici (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/).

Kandidat/kinja koji nije pristupio/la razgovoru smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava oglasom bit će objavljeni na web stranici Općinskog suda u Splitu istovremeno s objavom oglasa.
 
    Izabrani kandidat/kinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije sklapanja ugovora o radu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, te izvornike dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustajanjem od zasnivanja radnog odnosa. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Općinski sud u Splitu.

    Odluka o izboru kandidata dostavlja se javnom objavom na web stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/), a dostava svim kandidatima se smatra izvršenom osmoga dana od dana javne objave.  Protiv odluke o izboru kandidata, kandidat u postupku ima pravo prigovora predsjednici Općinskog suda u Splitu u roku od osam dana od dana dostave odluke.

    Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na razgovoru (intervjuu) ili praktičnoj provjeri, predsjednica suda obustavit će postupak po ovom oglasu.


                                Općinski sud u Splitu