Podaci potrebni za uplatu u zemljišno knjižnim predmetima

PODACI POTREBNI ZA UPLATU U
ZEMLJIŠNOKNJIŽNIM PREDMETIMA

 
Uplate u zemljišnoknjižnim predmetima se vrše u korist Državnog proračuna, na broj:
IBAN: HR1210010051863000160, model HR 64,
poziv na broj: 5045-4399-100-OIB,
uz navođenje opisa plaćanja: Sudska pristojba.

Vrsta i visina sudske pristojbe u zemljišnoknjižnim postupcima su određeni Zakonom o sudskim pristojbama ("Narodne novine", broj 74/95, 57/96, 137/02, 26/03, 125/11, 112/12, 157/13, 110/15) i to tarifnim brojevima 15.-19. i Tarifnim brojem 35., ali i člankom 85. st. 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona zemljišnim knjigama (“Narodne novine”, br. 55/13), te glase:

Podnesci - Tar. br. 15.
(1) Za podnesak kojim se traži upis u zemljišnu knjigu ili brisanje iz zemljišne knjige, plaća se pristojba od 50,00 kuna.
Napomena :
1. Ako se jednim podneskom traži upis ili brisanje kod više sudova, plaća se pristojba onoliko puta koliko ima sudova kod kojih se upis ili brisanje treba obaviti. Isto važi i u slučaju zajedničkog založnog prava, kada treba provesti upise i u sporednim ulošcima kod raznih sudova, bez obzira što stranke u svom podnesku izričito ne traže te upise.
2. Ako se jednim podneskom predlaže više upisa plaća se jedna pristojba za podnesak.
3. Ako je zahtjev za upis stavljen u nekom od podnesaka iz stavka 1. i 2. Tar. br. 1., neće se naplaćivati i pristojba za podnesak iz ovoga Tar. br.
4. Ne plaća se pristojba iz ovoga Tar. br. u stvarima navedenim u Tar. br. 16., u točki 9. podtočkama 3), 6), 7), 9), 12), 13), 14) i 15)
5. Za podneske koji nisu naznačeni u ovom Tar. br., kao i za priloge uz podneske, ne plaća se pristojba.
7. Ne plaća se pristojba iz ovoga Tar. br., ako je zahtjev za upis stavljen na temelju javnobilježničkog akta ili privatne isprave solemnizirane po javnom bilježniku.

Upisi - Tar. br. 16.
(1) Za uknjižbu ili predbilježbu prava vlasništva i drugih stvarnih prava, te pokretanje pojedinačnog zemljišnoknjižnog ispravnog postupka plaća se pristojba od 200,00 kuna.
(2) Za zabilježbu se plaća pristojba u iznosu od 50,00 kuna.
Napomena :
1. Pristojbu za upis dužna je platiti osoba koja podnosi prijedlog za upis.
2. Ako se na temelju jednog prijedloga upisuje više prava u korist jedne osobe kod istog suda, pristojba se plaća za upis svakog prava posebno.
4. Pristojba za upis plaća se i kada se upis vrši tijekom parničnog, izvanparničnog ili ovršnog postupka, osim ako je ispravu temeljem koje je potrebno provesti upis zemljišnoknjižnom sudu dostavio drugi sud, odnosno drugo nadležno tijelo.
5. Pristojba za upis prema ovom Tar. br., plaća se uz pristojbu za podnesak i lijepi se na samom podnesku.
7. Za upise (založno pravo, zabilježba i dr.) obavljene u svrhu dobijanja bankarskog kredita za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekta u poljodjelstvu kao i kredita za nabavu rasplodnog materijala u stočarstvu, opreme i druga dugoročna ulaganja u oblasti poljodjelstva, stočarstva i ratarstva na temelju ugovora o bankarskom kreditu, plaća se 10% pristojbe propisane ovim Tar. br.
8. Za upis posebnih dijelova nekretnine (etažiranje), kao i u postupku povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora plaća se pristojba prema broju posebnih dijelova:
- upis do 10 posebnih dijelova u iznosu od 100,00 kn
- upis 11- 100 posebnih dijelova u iznosu od 300,00 kn
- upis 101-500 posebnih dijelova u iznosu od 500,00 kn
- upis više od 500 posebnih dijelova u iznosu od 1.000,00 kuna
9. Ne plaća se pristojba za slijedeće upise:
1) za upis opravdanja predbilježbe;
2) za upis potpunog ili djelomičnog brisanja nekog upisanog prava,
3) za službene radnje u postupku osnivanja, obnove i dopune zemljišnih knjiga, osim ako je greška nastala krivnjom titulara prava, kao i u postupku komasacije. U ovim postupcima oslobođenje se odnosi na sve podneske, uloške i priloge.
Ovo oslobođenje važi i za postupak obnavljanja uništenih zemljišnih knjiga, ako se vjerodostojnom ispravom utvrdi da je upis bio prije proveden i da je, prema tome, bila plaćena pristojba za taj upis.
4) za ponovni upis istog, makar djelomično i utrnulog prava uslijed parničnog ili ovršnog postupka, u korist iste osobe.
5) za upis istog prava, makar djelomično i utrnulog prava, na više nekretnina koje se vode u knjigama jednog suda ili više sudova, za prijenos istog prava s jedne nekretnine na drugu nekretninu istog vlasnika, za ograničenje ili sužavanje istog prava na jedan dio iste nekretnine, za proširenje istog prava i na druge nekretnine istog vlasnika, za proširenje zajedničkog jamstva na pojedina zemljišnoknjižna tijela.
To oslobođenje vrijedi samo, ako nisu nastupile promjene glede opsega prava ili ovlaštene osobe;
6) za provođenje diobe prava vlasništva ili prava plodouživanja, ako su diobničari bili upisani kao suvlasnici ili suovlaštenici tih prava.
To oslobođenje vrijedi i u slučaju diobe obiteljskih (kućnih) zadruga na zadrugare, ako je zadruga bila upisana kao vlasnik u zemljišnim knjigama ;
7) za upis na temelju rješenja o nasljeđivanju;
8) za upis založnog prava na nekretnini jamca, ako je to pravo već upisano i na nekretnini glavnog dužnika i ako je za taj upis - plaćena pristojba;
9) za sve upise u korist Republike Hrvatske i jedinica lokalne samouprave i uprave;
11) za naknadni upis suvlasništva supružnika na temelju sudske odluke, ako je jedan od supružnika upisan kao vlasnik u zemljišnim knjigama, kao i za upis kojim se označava idealni dio svakog supružnika na nekretninama koje su u njihovom suvlasništvu ;
12) za upis prava vlasništva na bivšim kmetskim selištima. To oslobođenje vrijedi samo za one osobe i njihove nasljednike koji su to zemljište držali prije razrješenja kmetskih odnosa, a ne i za osobe koje su zemljište stekle kupnjom, i odnosi se na sve podneske i isprave koje se pribavljaju radi dokazivanja prava vlasništva na tom zemljištu;
13) za sve upise u zemljišne knjige na temelju Zakona o agrarnoj reformi i kolonizaciji, Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Zakona o šumama, Pomorskog zakonika, Zakona o pomorskom i vodnom dobru, lukama i pristaništima, Zakon o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta, Zakona o građevinskom zemljištu i Uredbe o postupku za provođenje nacionalizacije najamnih zgrada i građevinskih zemljišta;
14) za sve upise koji se odnose na razmjenu zemljišta u svrhu arondacije, kao i na temelju Zakona o izvlaštenju;
15) za upise izvršene u svrhu dobijanja bankarskog kredita za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekta uništenog ili oštećenog uslijed ratnog razaranja, te upise založnog prava osnovanog na temelju ugovora o bankarskom kreditu dobijenog za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekta uništenog ili oštećenog uslijed ratnih razaranja;
16) za sve upise na temelju javnobilježničkog akta ili privatne isprave solemnizirane po javnom bilježniku.

Prigovor i žalba - Tar. br.17.
(1) Za prigovor i žalbu protiv rješenja u zemljišnoknjižnom postupku plaća se pristojba od 250,00 kuna.
Napomena:
Pristojba se plaća samo ako se prigovorom ili žalbom pobija rješenje koje podliježe plaćanju pristojbe po Tar. br.16.

Zemljišnoknjižni izvadak - Tar. br.18.
(1) Za izvatke iz zemljišnih knjiga, ako se izdaju na zahtjev stranke, plaća se po poluarku pristojba od 20 kuna.
(2) Za izvatke iz Baze zemljišnoknjižnih podataka, ako se izdaju na izdaju na zahtjev stranke, plaća se pristojba u iznosu od 30,00 kuna.
(3) Za povijesne izvatke iz digitalne zemljišne knjige i za povijesne izvatke iz Baze zemljišnoknjižnih podataka, plaća se pristojba u iznosu od 30,00 kuna.
(4) Pristojbe za izvatke iz stavaka 1. do 3. ovoga Tar. br. mogu se platnom karticom uplatiti na daljinu izravno na određeni račun kada se njihovo izdavanje traži putem javnog bilježnika, odvjetnika, kao i putem pravne osobe koja ima javne ovlasti.
Napomena:
1. Kada je izvadak sastavila sama stranka i podnijela ga sudu na potvrdu, plaća se polovica pristojbe iz ovoga Tar. br.
2. Za pisani ili usmeni zahtjev stranke kojim se traži izdavanje izvatka i izvatka iz Baze zemljišnoknjižnih podataka ne plaća se pristojba.
3. Za izvatke iz zemljišnih knjiga i za izvatke iz Baze zemljišnoknjižnih podataka koji se izdaju strankama radi ostvarivanja prava na doplatak za djecu ili radi ostvarivanja prava iz zdravstvenog, invalidskog i mirovinskog osiguranja i socijalne pomoći, ne plaća se pristojba prema ovom Tar. br.
4. Pristojba za izvadak iz zemljišne knjige i Baze zemljišnih podataka lijepi se na izdanom izvatku.

Preslika zbirke isprava - Tar. br. 18.a
(1) Za ovjeru preslike isprava koje se nalaze u ručno vođenoj zbirci isprava plaća se pristojba u iznosu od 20,00 kuna po poluarku izvornika.
(2) Za skenirane isprave koje se nalaze u zbirci isprava i izdavanje ovjerenog ispisa plaća se pristojba u iznosu od 30,00 kuna po poluarku izvornika.
Napomena:
1. Pod poluarkom se podrazumijeva list papira od dvije strane normalne uredske veličine.
Započeti poluarak se računa kao cijeli poluarak.

Prijepis ručno vođenih zemljišnih knjiga - Tar. br. 18.b
(1) Za ovjeru prijepisa ručno vođene zemljišne knjige plaća se pristojba u iznosu od 30,00 kuna po poluarku.

Postupak polaganja Ugovora o prodaji stana - Tar. br. 19.
U postupku polaganja ugovora o prodaji stana vođenom u skladu s Pravilnikom o ustrojavanju i vođenju knjige položenih ugovora ("Narodne novine", br. 42/91.), shodno će se primjenjivati odredbe Tar. br. 15., 16.,17. i 18.

Sudska uvjerenja - Tar. br. 35.
(1) Za podnesak kojim se traži izdavanje uvjerenja, plaća se pristojba od 10,00 kuna.
(2) Za uvjerenje plaća se pristojba od 20,00 kuna.
(3) Za presliku podnesaka ili priloga koji nisu podneseni u dovoljnom broju primjeraka plaća se pristojba u iznosu od 5,00 kuna po poluarku.
Napomena :
1. Ne plaća se pristojba iz ovoga Tar. br., za uvjerenje koje sud izdaje stranci, svjedoku, vještaku ili tumaču koji su bili nazočni na ročištu, ako su to oni bili obavezni i ako im uvjerenje služi isključivo radi opravdanja izostanka od službe ili rada.
2. Pristojba za uvjerenje lijepi se na samom podnesku kojim se traži njegovo izdavanje.
3. Za podnesak kojim se traži izdavanje uvjerenja radi ostvarivanja prava na dodatak za djecu ili radi ostvarivanja prava iz zdravstvenog, invalidskog ili mirovinskog osiguranja, ili radi socijalne zaštite ili u svrhu zasnivanja radnog odnosa, kao i za samo uvjerenje, ne plaća se pristojba iz ovoga Tar. br.

Peterostruka sudska pristojba - čl. 85. st. 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona zemljišnim knjigama (“Narodne novine”, br. 55/13)
Čl. 85. st. 1. ZiD ZZK, određeno je da će se na prijedlog za upis prava vlasništva podnesenog nakon isteka roka od 60 dana od dana stjecanja uvjeta za upis tog prava u zemljišnu knjigu ili knjigu položenih ugovora, a koji je ostvaren nakon 16. svibnja 2013. godine (stupanje na snagu ZiD ZZK), sudske pristojbe za upis obračunati u peterostrukom iznosu sudske pristojbe za tu vrstu upisa (1.050,00 Kn).

ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL SLATINA

ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL ORAHOVICA