Napomena

Sve isprave moraju biti dostavljene u izvorniku ili čitljivom, propisno ovjerovljenom prijepisu (osim domovnice i osobne iskaznice koje se prilažu u presliku, a izvornik se daje samo na uvid.)

Ako Vas u postupku zastupa odvjetnik potrebno je priložiti uredno popunjenu odvjetničku punomoć (navesti vrstu radnje, broj spisa, prezime i ime stranaka).

Ako Vas zastupa opunomoćenik kod sklapanja pravnog posla obavezno je priložiti punomoć sa izvršenom ovjerom potpisa osobe koja je izdala punomoć.

Na temelju odredbe članka 89. a Zakona o parničnom postupku - u zemljišnoknjižnom postupku glede podnošenja prijedloga za uknjižbu:
"Stranku kao punomoćnik može zastupati samo odvjetnik, ako zakonom nije drugačije određeno. Stranku može kao punomoćenik zastupati osoba koja je s njome u radnom odnosu, ako je potpuno poslovno sposobna.
Stranku kao punomoćenik može zastupati srodnik po krvi u pravoj liniji, brat, sestra ili bračni drug - ako je potpuno poslovno sposoban i ako se ne bavi nadripisarstvom.*

Ako nije sređeno ZK stanje i nije upisan Vaš pravni prednik potrebno je ispravama dokazati neprekinuti niz izvanknjižnih stjecanja do sebe. Kod odlučivanja o Vašem prijedlogu mjerodavno je ZK stanje u vrijeme kada je taj prijedlog stigao ZK odjelu.

Prije svakog raspolaganja obavezno provjeriti stranje u ZK.
Zatražiti novi izvadak iz zemljišne knjige (ZK). Tako se saznaje upisani vlasnik i opterećenost nekretnine (upisana hipoteka, prava služnosti, uporabe, zabrane i sl.) Ovisno o stanju u ZK mogli bi se zahtijevati dodatni dokumenti. Kod sastavljanja ugovora koristi se opisom nekretnina prema opisu  ZK izvatku.