Rješenje o prijmu

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU

SPLIT
URED PREDSJEDNIKA

   Broj: 7 Su-29/2019
   Split,  15. ožujka 2019.

Predsjednica Općinskog suda u Splitu Marina Boko, na temelju odredbi članka 30. i 31. stavak 1. Zakona o sudovima (Narodne novine broj 28/13, 35/15, 82/15, 82/16, 67/18), te članka 52.  stavak 1. i 2., članka 61. i članka 63. stavak 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 34/11 – Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15 i 138/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2036/2012 i 61/17),  nakon provedenog postupka,za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, na radno mjesto administrativni referent-sudski zapisničar Općinskom sudu u Splitu u Stalnoj službi u Starom Gradu (1 izvršitelj/ica) i u Stalnoj službi u Supetru  (1 izvršitelj/ica), pokrenutog po službenoj dužnosti, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

            I Kandidatkinja IRENA HALADIĆ, sa završenom srednjom stručnom spremom upravne struke, po zanimanju upravni i birotehnički stručni radnik, prima se u Općinski sud u Splitu na radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar u Stalnoj službi u Starom Gradu, na određeno vrijeme do povratka na rad odsutne službenice.

 

            II Kandidatkinja NINA MARINOVIĆ, sa završenom srednjom stručnom spremom upravne struke, po zanimanju upravni referent, prima se u Općinski sud u Splitu na radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar u Stalnoj službi u Supetru, na određeno vrijeme do povratka na rad odsutne službenice.

 

            III Imenovanim kandidatkinjama se utvrđuje probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca od dana rasporeda na radno mjesto.

 

            IV O danu stupanja na rad, rasporedu na radno mjesto i plaći donijet će se posebno rješenje.

 

            V Kandidatkinja Nina Marinović položila je državni stručni ispit dana 2. veljače 2019. godine pred Državnom ispitnom komisijom Ministarstva uprave.

 

            VI Kandidatkinja Irena Haladić dužna je položiti državni stručni ispit najkasnije u roku od šest (6) mjeseci od isteka probnog rada. 

 

            VII Žalba protiv rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme ne odgađa izvršenje rješenja.

 

Obrazloženje

 

Općinski sud u Splitu raspisao je oglas za prijam u državnu službu dva izvršitelja na radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar u Stalnoj službi u Supetru i Stalnoj službi u Starom Gradu, na određeno vrijeme zbog zamjene odsutnih službenica, a na temelju odobrenja Ministarstva pravosuđa RH Klasa: 119-02/19-04/5,  Urbroj: 514-04-01-03-19-02 od 14. siječnja 2019. godine Oglas je objavljen dana 24. siječnja 2019. na oglasnoj ploči i web stranici Općinskog suda u Splitu, web stranici Ministarstva uprave i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured Split.

 

Postupak prijema  u državnu službu na određeno vrijeme, u skladu s odredbama Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 78/17, dalje: Uredba) provodila je Komisija za provedbu oglasa (dalje: Komisija), imenovana odlukom predsjednice Općinskog suda u Splitu poslovni broj 7 Su-29/2019 od 11. veljače 2019.  Komisija je sastavila Izvješće o provedenom postupku od  11. ožujka 2019. sa rang-listom kandidata koji su zadovoljili na provjeri znanja, sposobnosti i vještina i razgovoru (intervjuu), te navedeno dostavila predsjednici Općinskog suda u Splitu, radi izbora kandidata nakon provedenog postupka testiranja dana 27. veljače 2019., sve u skladu s odredbom čl. 17. Uredbe.

 

Od strane Komisije utvrđeno je kako je na oglas za prijem podneseno ukupno ukupno 4 (četiri) prijave za radno mjesto administrativni referent-sudski zapisničar, od toga 3 (tri) za radno mjesto u Stalnoj službi u Supetru i 1 (jedna) za radno mjesto u Stalnoj službi u Starom Gradu.

Sve prijave udovoljavale su formalnim uvjetima iz oglasa. Od  ukupno 4 (četiri) kandidata prijavljena na oglas koji su ispunjavali formalne uvjete i koji su putem web-stranice i oglasne ploče Općinskog suda u Splitu, te web-stranice Ministarstva uprave RH uredno obaviješteni o mjestu i vremenu, te sadržaju i načinu testiranja,  3 (tri) kandidatkinje su pristupile testiranju. 

 

Iz sadržaja Izvješća Komisije proizlazi da se testiranje za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar  sastojalo od provjere znanja i to poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i poznavanja ustroja poslovanja u sudu, te provjere poznavanja rada na računalu.  Svim kandidatima omogućen je uvid u testove u smislu čl. 21. Uredbe.

 

Na provedenom testiranju zadovoljile su sve tri kandidatkinje koje su ostvarile 5 i više bodova u obje faze testiranja, nakon čega je Komisija, prema unaprijed utvrđenim pravilima, istog dana obavila razgovor (intervju) sa tim kandidatkinjama.

           

Komisija je u razgovoru s kandidatima utvrdila interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi, kao i stečeno radno iskustvo u struci, te rezultate ostvarene u njihovom dotadašnjem radu.

 

Utvrđeno je da izabrane kandidatkinje Irena Haladić i Nina Marinović ispunjavaju sve uvjete za prijam i raspored na radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar.

 

Kandidatkinja Irena Haladić ostvarila je na testiranju i razgovoru maksimalan broj bodova (40), a osim toga, jedina je kandidatkinja za radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara u Stalnoj službi u Starom Gradu.

 

Kandidatkinja Nina Marinović ostvarila je najbolji rezultat na testiranju i razgovoru i  zauzela 1. mjesto na rang listi kandidata za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar u Stalnoj službi u Supetru. Kod ove kandidatkinje osobito je trebalo cijeniti da je ista bila polaznica stručnog usavršavanja kod Općinskog suda u Splitu, upravo na poslovima administrativnog referenta – sudskog zapisničara, u razdoblju od 13. prosinca 2017. do 12. prosinca 2018., te da je isto uspješno dovršila polaganjem državnog stručnog ispita. Navedene kompetencije ove kandidatkinje utvrđene su iz priložene svjedodžbe o polaganju državnog stručnog ispita te priloženog elektroničkog zapisa "Hrvatskog zavoda za mirovinskog osiguranja".

 

Kroz razgovor su obje kandidatkinje pokazale želju i sposobnost za obavljanje poslova ovog radnog mjesta, motiviranost za rad, te spremnost za daljnjim usavršavanjem s ciljem što kvalitetnijeg obavljanja poslova i radnih zadataka. Osobna prezentacija, kvalitete i kompetencije kandidatkinja iskazane su i kroz broj bodova (10) postignut u razgovoru s Komisijom za provedbu oglasa.

 

Na temelju svega iznesenog, predsjednica suda je odlučila da u državnu službu na određeno vrijeme na radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar u Stalnoj službi u Starom Gradu primi kandidatkinju Irenu Haladić, a na radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar u Stalnoj službi u Supetru kandidatkinju Ninu Marinović, pri čemu su posebno ocijenjeni rezultati provedenog cjelokupnog testiranja, sadržaj zaprimljenog Izvješća Komisije uz Rang-listu kandidata, a rukovodilo se i  interesima državne službe i potrebama ovog suda.       

 

Za izabrane kandidatkinje Irenu Haladić i Ninu Marinović utvrđeno je da ne postoje zapreke za prijam u državnu službu navedene u članku 49. Zakona o državnim službenicima, te da su zdravstveno sposobne za obavljanje poslova administrativnog referenta – sudskog zapisničara.

 

Probni rad je utvrđen temeljem odredbe članka 61. stavak 4. Zakona o državnim službenicima, a sukladno članku 61. stavak 1. citiranog Zakona, žalba protiv rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme ne odgađa izvršenje rješenja.                               

            U skladu s odredbom članka 61. stavak 7. Zakona o državnim službenicima ovo rješenje dostavlja se kandidatima prijavljenim na oglas javnom objavom na web stranici Općinskog suda u Splitu i web stranici Ministarstva uprave, a dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave.

 

            Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci rješenja.

 

 

PREDSJEDNICA SUDA

 

MARINA BOKO

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se podnosi putem Općinskog suda u Splitu, u tri istovjetna primjerka.

 

Dostaviti:

svim kandidatima putem web stranice Općinskog suda u Splitu i Ministarstva uprave RH

Odjelu za materijalno-financijsko poslovanje (računovodstvu) suda - ovdje,

u osobni očevidnik izabranih kandidata, putem zadužene službenice - ovdje, u Registar zaposlenih u javnom sektoru, putem zadužene službenice - ovdje, Ministarstvu pravosuđa RH, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, po izvršnosti rješenja,

u spis

Testiranje sudski zapisničari Supetar, Stari Grad

REPUBLIKA   HRVATSKA

OPĆINSKI SUD U SPLITU

Ex. Vojarna Sv. Križ, Dračevac

KOMISIJA ZA PROVEDBU OGLASA


Broj: 7 Su-29/2019

Split,  18. veljače 2019. godine  

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA

O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE

POSTUPKA TESTIRANJA

 

prijavljenim na oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u

Općinski sud u Splitu,

 

 

Na temelju članka 10. i 11. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine Republike Hrvatske broj 78/17, dalje Uredba), povodom raspisanog oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme na radno mjesto III vrste administrativni referent - sudski zapisničar 1 (jedan) izvršitelj/ica Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Starom Gradu i administrativni referent - sudski zapisničar 1 (jedan) izvršitelj/ica Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Supetru,  objavljenog na web-stanici Ministarstva uprave, web stranici Općinskog suda u Splitu, oglasnoj ploči Općinskog suda u Splitu i web-stranici nadležne službe za zapošljavanje, sve dana 24. siječnja 2019., pozivaju se na testiranje kandidati koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju propisane i u oglasu objavljene uvjete.

 

Testiranje kandidata za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar i održat će se u prostorijama  Po1 (Ovršna pisarnica) Općinskog suda u Splitu, na adresi ex Vojarna Sv. Križ, Dračevac, dana 27. veljače 2019. godine (srijeda) s početkom u 10,00 sati.

 

Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete ili nisu podnijele pravovremene i uredne prijave na oglas, ne smatraju se kandidatima i bit će o tome pisano obaviještene.

 

Za kandidata koji nije pristupio testiranju, smatrat će se  da je povukao prijavu na oglas.

 

Sadržaj testiranja za radno mjesto

 

administrativni referent – sudski zapisničar:

 

Pismena provjera znanja:

Poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja

Poznavanje ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja 

Testiranje rada na računalu (prijepis u trajanju od 5 minuta i diktat u trajanju od 3 minute)

Razgovor (intervju) kandidata s komisijom za provedbu oglasa.

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za radno mjesto

 

administrativni referent – sudski zapisničar za testiranje:

 

Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 85/10-pročišćeni tekst, 05/14-odluka Ustavnog suda broj: SuP-O-1/2014 od 14. siječnja 2014.) -  www.nn.hr

Sudski poslovnik ("Narodne novine" broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18  i 119/18) - www.nn.hr

Pravilnik o radu u sustavu eSpis („Narodne novine“ broj 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 112/17 i 119/18) – www.nn.hr

Zakon o sudskim pristojbama ("Narodne novine" broj 74/95, 57/96, 137/02, 125/11, 112/12, 157/13 i 110/15) - www.nn.hr

 

Postupak testiranja kandidata za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar, pravila testiranja i način bodovanja:

 

Testiranju mogu samo pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme.

 

Po dolasku na testiranje od svakog kandidata bit će zatraženo da predoči odgovarajuću identifikacijsku ispravu, radi utvrđenja identiteta kandidata. 

 

Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na oglas za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.

 

Nakon što se utvrdi identitet kandidata pristupit će se pismenoj provjeri znanja kandidata, a potom testiranju rada na računalu.

 

      Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja. Za vrijeme pismene provjere znanja i sposobnosti i testiranja rada na računalu kandidati ne smiju:

 

koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama,

koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja,

razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red.

 

            Kandidati koji bi se ponašali neprimjereno ili bi prekršili jedno od gore navedenih pravila bit će udaljeni s testiranja, a njihov postignuti rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.

 

Prva faza testiranja za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar - pisani test  provjere poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i pisani test poznavanja ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske trajat će 20 minuta. Pisani test bit će vrednovan bodovima od 0 do 10 bodova. Svaki dio pismene provjere sadrži 10 zadataka, za točno rješenje svakog zadatka moguće je ostvariti 1 bod, a zadatak se može bodovati samo jednim punim bodom. Pogrešno zaokružen odgovor moguće je ispraviti na način da se prekriži netočno zaokružen odgovor, te zaokruži točan odgovor, uz potvrdu točnog navoda vlastoručnim potpisom kandidata. Djelomično točni odgovori neće se priznavati kao točan odgovor. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili na testiranju ako su za svaki dio provjere znanja dobili najmanje 5 bodova, nakon čega mogu pristupiti drugom dijelu testiranja.

 

Po završenim pismenim provjerama kandidati/kinje koji su iz svakog područja ostvarili najmanje 5 (pet) bodova, pristupaju drugoj fazi testiranja - provjeri znanja i sposobnosti te vještine pisanja uz uporabu računala u trajanju od 5 minuta (prijepis) i 3 minute (diktat). Smatra se da je kandidat/kinja zadovoljio/la na provjeri rada na računalu ako je za unos teksta ostvario najmanje 5 bodova.

            Kandidati koji uspješno polože pismene testove provjeri znanja i sposobnosti te vještine pisanja uz uporabu računala pristupit će razgovoru s Komisijom (intervju), na koji će biti pozvani putem kontakt telefona prijavljenog na testiranju, s početkom određenim u tom telefonskom kontaktu. 

 

Komisija kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi, te utvrđuje i stečeno radno iskustvo u struci i rezultate ostvarene u njihovu dotadašnjem radu. Rezultati razgovora bit će vrednovani na isti način kao i pisani test, odnosno svaki kandidat može dobiti od nula do deset (0-10) bodova.

 

            Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervjua), Komisija će utvrditi Rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru  (intervjuu). Komisija dostavlja čelniku tijela izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Komisije. Uz izvješće se prilaže rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru.

 

Opis poslova i podatci o plaći:      

 

Opis poslova:

 

Administrativni referent – sudski zapisničar u referadi kroz sustav "e-Spis" obavlja sve tehničke poslove vezane uz sudske spisa, obavlja poslove pisanja po diktatu, pisanja i prijepisa sudskih odluka, isprava i poziva na rasprave i ročišta i drugih sudskih akata, obavlja poslove zapisničara na raspravi i van rasprave, sređuje i uvezuje podneske, te obavlja druge odgovarajuće poslove u sudskoj referadi, otprema odluke, pozive i pismena, sastavlja jednostavne dopise.

 

Podatci o plaći:

 

Radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara: čl. 9. st. 1, podstavka f, radna mjesta III vrste, točka 2. Opći i administrativni poslovi  Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne Novine« 37/01 do 71/18), koja je objavljena na www.nn.hr.    

 

O rezultatima oglasa kandidati/kinje biti će obaviješteni objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranicama Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/) i Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr). Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave na web – stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr).

 

            Svi kandidati prijavljeni na oglas (koji nisu izgubili to svojstvo) imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na oglas i to u onom dijelu koji se odnosi na njih.                                                                                                                                                                                                                                                                                Komisija za provedbu oglasa  
Natječaj sudski zapisničar
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU

Ex. Vojarna sv. Križ Dračevac
Ured predsjednika

   Broj: 7 Su-29/2019
   Split, 23. siječnja 2019. godine

Sukladno članku 61. stavku 8. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 i 61/17), uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa Klasa: 119-02/19-04/5, Urbroj: 514-04-01-03-19-02 od 14. siječnja 2019. godine, Općinski sud u Splitu raspisuje

O G L A S

za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Stalna služba u Starom Gradu
- radno mjesto III. vrste administrativni referent – sudski zapisničar – 1 ( jedan) izvršitelj/ica

Stalna služba u Supetru
- radno mjesto III. vrste administrativni referent – sudski zapisničar – 1 ( jedan) izvršitelj/ica

radi zamjene duže vrijeme odsutnih službenica.

Stručni uvjeti za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar:
- završena srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi propisane struke
- položen državni stručni ispit
- 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od 2 (dva) mjeseca.
U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
• životopis
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
• preslika svjedodžbe,
• preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.
• uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu ako ga je kandidat/kinja položio/la
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu Općinski sud u Splitu, ex Vojarna Sv. Križ, Dračevac, Split, s naznakom: »Prijava na oglas – administrativni referent – sudski zapisničar 7 Su-29/2019 «.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednik/ca suda.

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web-stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/ ) i web-stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr). Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/) i web stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr) istovremeno s objavom oglasa. Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web-stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/) i web-stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr).
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, predsjednik/ca suda će obustaviti postupak po ovom oglasu.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici tijela http://sudovi.pravosudje.hr/osst/ koje je raspisalo oglas.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.


OPĆINSKI SUD U SPLITU
Republika Hrvatska

Općinski sud u Splitu
21 000 Split
ex vojarna Sv. Križ, Dračevac
Ured predsjednika suda

    Broj: 7 Su-29/2019
    Split, 23. siječnja 2019. godine

OBAVIJEST
uz oglas Općinskog suda u Splitu 7 Su-29/2019 od 23. siječnja 2019.
za radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara u Stalnoj službi u Starom Gradu – 1 (jedan) izvršitelj/ica i u Stalnoj službi u Supetru – 1 (jedan) izvršitelj/ica


Sukladno čl. 4. st. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine", broj 78/2017), obavještavaju se kandidati o


OPISU POSLOVA
Administrativni referent- sudski zapisničar u referadi kroz sustav "e-Spis" obavlja sve tehničke poslove vezane uz sudske spise, obavlja poslove pisanja po diktatu, pisanja i prijepisa sudskih odluka, isprava i poziva na rasprave i ročišta i drugih sudskih akata, obavlja poslove zapisničara na raspravi i van rasprave, sređuje i uvezuje podneske, te obavlja druge odgovarajuće poslove u sudskoj referadi, otprema odluke, pozive i pismena, sastavlja jednostavne dopise. Za svoj rad neposredno je odgovoran upravitelju sudske pisarnice.

PODATCIMA O PLAĆI
Radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara: Čl. 9. st. 1, podstavka f, radna mjesta III vrste, točka 2. Opći i administrativni poslovi Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi ("Narodne Novine" 37/01 do 100/15), koja je objavljena na www.nn.hr.

NAČINU TESTIRANJA KANDIDATA
a) Pismena provjera znanja
- Poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja
- Poznavanje ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja
- Testiranje rada na računalu (diktat i prijepis)
b) Razgovor (intervju) kandidata s komisijom za provedbu oglasa.

PRAVNIM IZVORIMA
za pripremu kandidata za testiranje:

a) Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 85/10-pročišćeni tekst, 05/14-odluka Ustavnog suda broj: SuP-O-1/2014 od 14. siječnja 2014.) - www.nn.hr
b) Sudski poslovnik ("Narodne novine" broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18 i 119/18) - www.nn.hr
c) Pravilnik o radu u sustavu eSpis („Narodne novine“ broj 35/15, 123/15, 45/16 i 29/17, 112/17 i 119/18) – www.nn.hr
d) Zakon o sudskim pristojbama ("Narodne novine" broj 74/95, 57/96, 137/02, 125/11, 112/12, 157/13 i 110/15) - www.nn.hr


VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA TE O SADRŽAJU I NAČINU TESTIRANJA
BIT ĆE OBJAVLJENO NAKNADNO.

OPĆINSKI SUD U SPLITU
Rješenje o prijmu
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU
Ex. vojarna „Sv. Križ“ Dračevac
URED PREDSJEDNIKA

   Broj: 7 Su-2730/18
   Split, 24. prosinca 2018.


Predsjednica Općinskog suda u Splitu Marina Boko, na temelju odredbi članka 30. i 31. stavak 1. Zakona o sudovima (Narodne novine broj 28/13, 35/15, 82/15 i 82/16), te članka 52. stavak 1. i 2., članka 61. i članka 63. stavak 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 34/11 – Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15 i 138/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2036/2012 i 61/17), nakon provedenog postupka, za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, na radno mjesto sudski savjetnik (1 izvršitelj/ica) u Stalnoj službi u Starom Gradu, pokrenutog po službenoj dužnosti, donosi

R J E Š E NJ E

I Kandidatkinja ANA MUSTAPIĆ, diplomirana pravnica s položenim pravosudnim ispitom, prima se u Općinski sud u Splitu na radno mjesto I vrste – sudski savjetnik, na određeno vrijeme u Stalnoj službi u Starom Gradu Općinskog suda u Splitu, do povratka na rad odsutne službenice.

II Imenovanoj se utvrđuje probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca od dana rasporeda na radno mjesto, a s radom će započeti dana 07. siječnja 2019. godine.

III O rasporedu na radno mjesto i plaći donijet će se posebno rješenje.

IV Žalba protiv rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme ne odgađa izvršenje rješenja.

Obrazloženje

Općinski sud u Splitu raspisao je oglas za prijam u državnu službu jednog izvršitelja na radno mjesto sudski savjetnik na određeno vrijeme u Stalnoj službi u Starom Gradu do povratka na rad odsutne službenice, a na temelju odobrenja Ministarstva pravosuđa RH Klasa: 119-02/18-04/597, Urbroj: 514-04-01-03-18-02 od l. listopada 2018. godine.

Oglas je objavljen dana 18. listopada 2018. godine na oglasnoj ploči i web stranici Općinskog suda u Splitu, web stranici Ministarstva uprave i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured Split.

Postupak prijema u državnu službu na određeno vrijeme, u skladu s odredbama Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 78/17, dalje: Uredba) provodila je Komisija za provedbu oglasa (dalje: Komisija), imenovana odlukom predsjednice Općinskog suda u Splitu poslovni broj 7 Su-2730/18 od 6. studenog 2018.. Komisija je sastavila Izvješće o provedenom postupku od 10. prosinca 2018. sa rang-listom kandidata koji su zadovoljili na provjeri znanja, sposobnosti i vještina i razgovoru (intervjuu), te navedeno dostavila predsjednici Općinskog suda u Splitu, radi izbora kandidata nakon provedenog postupka testiranja dana 28. studenog i 7. prosinca 2018., sve u skladu s odredbom čl. 17. Uredbe.

Od strane Komisije utvrđeno je kako su na oglas za prijem podnesene ukupno 4 (četiri) prijave za radno mjesto sudski savjetnik. Sve prijave udovoljavale su formalnim uvjetima iz oglasa. Od ukupno 4 (četiri) kandidata prijavljena na oglas koji su ispunjavali formalne uvjete i koji su putem web-stranice i oglasne ploče Općinskog suda u Splitu, te web-stranice Ministarstva uprave RH uredno obaviješteni o mjestu i vremenu, te sadržaju i načinu testiranja, 2 (dva) kandidata su pristupila testiranju.

Iz sadržaja Izvješća Komisije proizlazi da se testiranje za radno mjesto sudski savjetnik sastojalo od dva dijela provjere znanja poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere znanja iz parničnog, ovršnog i zemljišnoknjižnog postupka. Nakon testiranja svim kandidatima omogućen je uvid u testove, u smislu čl. 21. Uredbe.

Na provedenom testiranju zadovoljila su oba kandidata, koji su ostvarili 5 i više bodova na oba dijela testiranja, nakon čega je Komisija, prema unaprijed utvrđenim pravilima, dana 7. prosinca 2018. godine obavila razgovor (intervju) sa tim kandidatima.

Komisija je u razgovoru s kandidatima utvrdila interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi, kao i stečeno radno iskustvo u struci, te rezultate ostvarene u njihovom dotadašnjem radu.

Utvrđeno je da izabrana kandidatkinja Ana Mustapić ispunjava sve uvjete za prijam i raspored na radno mjesto sudski savjetnik. Ova kandidatkinja ima položen pravosudni ispit te stečeno radno iskustvo na pravnim poslovima kao tajnica škole u razdoblju od 1. 3. 2011. do 2. 8. 2011., kao sudačka vježbenica u razdoblju od 27. 9. 2011. do 27. 9. 2012., te kao odvjetnička vježbenica u razdobljima od 9. 7. 2013. do 9. 1. 2014. i od 6. 2. 2014. do 6. 2. 2015., koje činjenice su posebno cijenjene prilikom izbora ove kandidatkinje.

Osim toga, kandidatkinja Ana Mustapić ostvarila je 26 bodova na testiranju i zauzela 1. mjesto na rang listi kandidata za radno mjesto sudski savjetnik.

Kroz razgovor je ova kandidatkinja pokazala želju i sposobnost za obavljanje poslova ovog radnog mjesta, motiviranost za rad, te spremnost za daljnjim usavršavanjem s ciljem što kvalitetnijeg obavljanja poslova i radnih zadataka. Osobna prezentacija, kvalitete i kompetencije kandidatkinje iskazane su i kroz broj bodova (10) postignut u razgovoru s Komisijom za provedbu oglasa.

Temeljem provedenog postupka, primljena kandidatkinja označena u izreci je osoba koja je ostavila najbolji cjelokupni dojam, te osim što je udovoljila formalnim uvjetima iz oglasa, stječe se dojam da je sprema u kratkom vremenu savladati i uspješno obavljati poslove i službene zadaće iz opisa radnog mjesta sudskog savjetnika.

Na temelju svega iznesenog, predsjednica suda je odlučila da u državnu službu na određeno vrijeme na radno mjesto sudski savjetniku Stalnu službu u Starom Gradu primi kandidatkinju Anu Mustapić, pri čemu su posebno ocijenjeni rezultati provedenog cjelokupnog testiranja, sadržaj zaprimljenog Izvješća Komisije uz Rang-listu kandidata, a rukovodilo se i interesima državne službe i potrebama ovog suda.

Za izabranu kandidatkinju utvrđeno je da ne postoje zapreke za prijam u državnu službu navedene u članku 49. Zakona o državnim službenicima, te da je zdravstveno sposobna za obavljanje poslova sudskog savjetnika.

Probni rad je utvrđen temeljem odredbe članka 61. stavak 4. Zakona o državnim službenicima, a sukladno članku 61. stavak 1. citiranog Zakona, žalba protiv rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme ne odgađa izvršenje rješenja.
U skladu s odredbom članka 61. stavak 7. Zakona o državnim službenicima ovo rješenje dostavlja se kandidatima prijavljenim na oglas javnom objavom na web stranici Općinskog suda u Splitu i web stranici Ministarstva uprave, a dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave.

Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci rješenja.


PREDSJEDNICA SUDA

MARINA BOKO


UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se podnosi putem Općinskog suda u Splitu, u tri istovjetna primjerka.

Dostaviti:
- svim kandidatima putem web stranice Općinskog suda u Splitu i Ministarstva uprave RH
- Odjelu za materijalno-financijsko poslovanje (računovodstvu) suda - ovdje,
- u osobni očevidnik izabrane kandidatkinje, putem zadužene službenice - ovdje, u Registar zaposlenih u javnom sektoru, putem zadužene službenice - ovdje, Ministarstvu pravosuđa RH, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, po izvršnosti rješenja,
- u spisDjelomična obustava postupka
REPUBLIKA  HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU
21 000 S P L I T
ex vojarna Sv. Križ, Dračevac

URED PREDSJEDNIKA

   Broj: 7 Su-2730/18
   Split, 11. prosinca 2018. godine

Na temelju odredbi članka 31. stavka 1. Zakona o sudovima (Narodne novine 28/13, 33/15, 82/15, 85/16) i članka 50.b. stavak 1. i 3. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 i 61/17) predsjednica Općinskog suda u Splitu donosi

O D L U K U
o djelomičnoj obustavi postupka

I Obustavlja se postupak prijma na određeno vrijeme po raspisanom Oglasu Općinskog suda u Splitu poslovni broj 7 Su-2730/18 od 17. listopada 2018. godine, koji je objavljen dana 18. listopada 2018. godine na web stranicama Ministarstva uprave, Općinskog suda u Splitu i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za:

- radno mjesto III vrste administrativni referent – sudski zapisničar (1 izvršitelj) u sjedištu Općinskog suda u Splitu, na određeno vrijeme, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice.

II Postupak prijma za radno mjesto u točki I Odluke obustavlja se iz razloga što nijedna kandidatkinja nije postigla zadovoljavajuće rezultate u 1. ili 2. fazi testiranja.

III Protiv ove odluke nije dopušteno ulaganje pravnih lijekova.

IV Ova odluka objavit će se na web stranici Ministarstva uprave i web stranici Općinskog suda u Splitu.

V Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNICA SUDA
MARINA BOKO
Rješenje o izboru kandidata
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU

Ex. vojarna „Sv. Križ“ Dračevac
URED PREDSJEDNIKA

    Broj: 7 Su-2085/18
    Split, 06. prosinca 2018. godine

RJEŠENJE O IZBORU KANDIDATA

Predsjednica Općinskog suda u Splitu Marina Boko, na temelju odredbi članka 52., 52. a. i 63. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 34/11 – Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15 i 138/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2036/2012 i 61/17 – u daljnjem tekstu ZDS), nakon provedenog cjelokupnog postupka javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto zemljišnoknjižnog referenta u Stalnoj službi u Starom Gradu (jedan izvršitelj), objavljenog 26. rujna 2018. u službenom glasilu Republike Hrvatske Narodnim novinama broj 86/18, te zaprimljenog Izvješća o provedenom postupku uz Rang – listu kandidata poslovni broj 7 Su-2085/18 od 03. prosinca 2018. godine, koje je sačinjeno od strane Komisije za provedbu javnog natječaja,

r i j e š i l a   j e

I Kandidatkinja DRAGANA GRGIČEVIĆ, sa završenom srednjom stručnom spremom - gimnazija, izabrana je u državnu službu na neodređeno vrijeme u Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Starom Gradu, na radno mjesto III vrste, zemljišnoknjižni referent.

II Po izvršnosti rješenja o izboru kandidata donijet će se rješenje o rasporedu na radno mjesto, kojim će se utvrditi dan početka rada, raspored na radno mjesto, ostvareni radni staž, trajanje probnog rada i plaća izabrane kandidatkinje iz točke I izreke rješenja.

Obrazloženje

Na temelju odobrenja, suglasnosti Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Uprave za organizaciju pravosuđa Klasa: 119-02/18-04/498 Urbroj: 514-04-01-03-18-02 od 31. kolovoza 2018. godine, ovaj sud je, u okviru postupka prije raspisivanja javnog natječaja iz članka 45.c ZDS-a, provjerio u web-aplikaciji CIRCA ima li na raspolaganju Vladi službenika koji ispunjavaju uvjete za raspored na radno mjesto zemljišnoknjižnog referenta koje treba popuniti.

Po izvršenoj provjeri putem web-aplikacije CIRCA da se na raspolaganju Vladi RH ne nalaze službenici koji ispunjavaju uvjete stručne spreme i struke za radno mjesto zemljišnoknjižnog referenta, ovaj sud je dana 26. rujna 2018. godine raspisao javni natječaj za popunu radnog mjesta III vrste zemljišnoknjižnog referenta u Stalnoj službi u Starom Gradu (jedan izvršitelj) na neodređeno vrijeme. Natječaj je objavljen u Narodnim Novinama broj 86/18 od 26. rujna 2018. godine, web stranici Općinskog suda u Splitu, oglasnoj ploči ovog suda, web stranici Ministarstva uprave i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured Split.

Postupak javnog natječaja u skladu s odredbama Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 78/17, dalje: Uredba) provodila je Komisija za provedbu javnog natječaja (dalje: Komisija), imenovana odlukom predsjednice Općinskog suda u Splitu poslovni broj 7 Su-2085/18 od 15. listopada 2018. godine. Komisija je sastavila Izvješće o provedenom postupku od 03. prosinca 2018. godine i priložila rang – liste kandidata koji su zadovoljili na provjeri znanja, sposobnosti i vještina te razgovoru (intervjuu), a potom navedeno dostavila predsjednici Općinskog suda u Splitu, radi izbora kandidata nakon provedenog postupka testiranja dana 14. i 23. studenog 2018. godine, sve u skladu s odredbom članka 17. Uredbe.

Od strane Komisije utvrđeno je kako je u otvorenom natječajnom roku za prijem prijava podneseno 9 (devet) prijava za radno mjesto zemljišnoknjižni referent. Od toga 3 (tri) prijave nisu udovoljavale formalnim uvjetima iz javnog natječaja, pa je osobama koje su poslale predmetne prijave putem Pododsjeka za kadrovske poslove dostavljena pisana obavijest u kojoj su navedeni razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenima na javni natječaj te ih je obavijestila da nemaju pravo pristupiti testiranju. Od ukupno 6 (šest) kandidata prijavljenih na javni natječaj koji su ispunjavali formalne uvjete i koji su putem web-stranice i oglasne ploče Općinskog suda u Splitu, te web-stranice Ministarstva uprave RH uredno obaviješteni o mjestu i vremenu, te sadržaju i načinu testiranja, testiranju je pristupilo 3 (tri) kandidata.

Iz sadržaja Izvješća Komisije proizlazi da se testiranje za radno mjesto zemljišnoknjižni referent sastojalo od dva dijela provjere znanja i to poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske te poznavanja ustroja i poslovanja u sudu. Nakon testiranja svim kandidatima omogućen je uvid u testove, u smislu čl. 21. Uredbe.

Na provedenom testiranju jedan kandidat nije zadovoljio, dok su zadovoljile 2 (dvije) kandidatkinje, koje su ostvarile 5 (pet) i više bodova na svim područjima testiranja, nakon čega je Komisija, prema unaprijed utvrđenim pravilima, obavila razgovor (intervju) sa tim kandidatima.

Komisija je u razgovoru s kandidatima utvrdila interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidatkinja za rad u državnoj službi, kao i stečeno radno iskustvo u struci, te rezultate ostvarene u njihovom dotadašnjem radu.

Nakon provedenog razgovora, Komisija je, u skladu s ovlastima i obvezama iz članka 15. Uredbe, utvrdila Rang-liste kandidata za radno mjesto zemljišnoknjižni referent, prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja, sposobnosti i vještina te razgovoru.

Prilikom izbora kandidata za popunu radnog mjesta zemljišnoknjižnog referenta posebno su ocijenjeni rezultati provedenog cjelokupnog testiranja, sadržaj zaprimljenog Izvješća Komisije uz Rang-listu kandidata, a rukovodilo se i interesima državne službe i potrebama ovog suda.

Nakon što je izvršen uvid u dokumentaciju priloženu uz prijavu na natječaj i dostavljenu rang listu kandidata za radno mjesto zemljišnoknjižni referent, na neodređeno vrijeme izabrana je Dragana Grgičević koja se na rang listi nalazi na prvom mjestu. Osim najboljeg ostvarenog rezultata sa postignutih 26 bodova na testiranju, kandidatkinja Dragana Grgičević ispunjava sve propisane uvjete natječaja, a posebno je uzeto u obzir stečeno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima. Naime, Dragana Grgičević državna je službenica ovog suda u Stalnoj službi u Starom Gradu, te od sveukupnog radnog staža (10 godina, 2 mjeseca i 18 dana) ima ostvaren radni staž kod Općinskog suda u Splitu od 3 (tri) godine, 8 (osam) mjeseci i 11 (jedanaest) dana na poslovima administrativnog referenta – sudskog zapisničara i zemljišnoknjižnog referenta (od 01. listopada 2018. godine). Za vrijeme rada na određeno vrijeme kod ovog suda Dragana Grgičević je uspješno obavljala poslove radnog mjesta administrativnog referenta sudskog zapisničara u referadi zaduženoj za rad na zemljišnoknjižnim predmetima, a potom je u probnom radu zadovoljila i na poslovima zemljišnoknjižnog referenta na određeno vrijeme. Stoga je opravdano zaključiti da će imenovana s obzirom na rezultate ostvarene na testiranju, te s obzirom na stečeno dugogodišnje radno iskustvo, rezultate ostvarene u dosadašnjem radu i korektan odnos sa strankama i suradnicima, uspješno obavljati poslove i radne zadatke radnog mjesta zemljišnoknjižnog referenta.

Također je na kraju potrebno istaknuti da je izabrana kandidatkinja državna službenica kod ovog suda na određeno vrijeme te je u svom radu iskazala primjerenu djelotvornost, učinkovitost, preciznost, odgovornost i visok stupanj radne etike. Odnos kandidatkinje sa suradnicima i strankama je izrazito korektan i profesionalan, te u skladu s pravilima ponašanja i etičkim načelima. Osobna prezentacija, kvalitete i kompetencije izabrane kandidatkinje iskazana i kroz broj bodova (10) postignut u razgovoru s Komisijom za provedbu javnog natječaja.
Na temelju Izvješća Komisije, predsjednica suda je ocijenila da je postupak prijma proveden u skladu sa Zakonom o državnim službenicima uz primjenu Uredbe, a potom i u skladu sa Obavijesti o testiranju u postupku prijma u državnu službu u Općinski sud u Splitu i uputama kandidatima.

Stoga je predsjednica suda, vodeći računa o gore iznijetom, izvršila odabir iz rang lista predloženih kandidatkinja donijela rješenje o izboru u državnu službu na neodređeno vrijeme kandidatkinje Dragane Grgičević na radno mjesto zemjišnoknjižni referent.

Prije donošenja rješenja za kandidatkinju Draganu Grgičević u smislu članka 18. Uredbe, pribavljena je dokumentacija i utvrđeno da za iste ne postoje zapreke za prijam u državnu službu, navedene u čl. 49. ZDS-a. Nadalje je izabrana kandidatkinja Dragana Grgičević, sukladno citiranom članku Uredbe, dostavila ovom sudu uvjerenje da se protiv nje ne vodi kazneni postupak izdana od Općinskog suda u Splitu, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje je izabrana.

Slijedom navedenog, a temeljem odredbi članaka 52. stavak 1., 52. a i 63. ZDS-a, odlučeno je kao u izreci rješenja.

U skladu s odredbom članka 52. stavak 2. ZDS-a ovo rješenje dostavlja se kandidatima prijavljenim na javni natječaj javnom objavom na web stranici Općinskog suda u Splitu i web stranici Ministarstva uprave, a dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave.

PREDSJEDNICA SUDA

MARINA BOKO


UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se podnosi putem Općinskog suda u Splitu, u tri istovjetna primjerka.

Dostaviti:
- svim kandidatima putem web stranice Općinskog suda u Splitu i Ministarstva uprave RH
- Odjelu za financijsko-materijalno poslovanje (računovodstvu) suda - ovdje, po izvršnosti rješenja,
- u osobni očevidnik izabrane kandidatkinje, putem zadužene službenice - ovdje, po izvršnosti rješenja,
- u Registar zaposlenih u javnom sektoru, putem zadužene službenice - ovdje, po izvršnosti rješenja,
- Ministarstvu pravosuđa RH, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, po izvršnosti rješenja,
- u spis poslovni broj 7 Su-2085/18
Obavijest kandidatima o testiranju
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU

Ex. Vojarna Sv. Križ, Dračevac
URED PREDSJEDNIKA

   Broj: 7 Su-2730/18
   Split, 16. studenoga 2018. godine

OBAVIJEST KANDIDATIMA
O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE
POSTUPKA TESTIRANJA

prijavljenim na oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u
Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Starom Gradu


Na temelju članka 10. i 11. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine Republike Hrvatske broj 78/17, dalje Uredba), povodom raspisanog oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme na radno mjesto III vrste administrativni referent - sudski zapisničar 1 (jedan) izvršitelj/ica i za radno mjesto I vrste – sudski savjetnik – 1 (jedan) izvršitelj/ica, objavljenog na web-stanici Ministarstva uprave, web stranici Općinskog suda u Splitu, oglasnoj ploči Općinskog suda u Splitu i web-stranici nadležne službe za zapošljavanje, sve dana 18. listopada 2018., pozivaju se na testiranje kandidati koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju propisane i u oglasu objavljene uvjete.

Testiranje kandidata za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar i sudski savjetnik održat će se u prostorijama Po2 (Ovršna pisarnica) Općinskog suda u Splitu, na adresi ex Vojarna Sv. Križ, Dračevac, dana 28. studenog 2018. godine (srijeda) s početkom u 10,00 sati.

Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete ili nisu podnijele pravovremene i uredne prijave na oglas, ne smatraju se kandidatima i bit će o tome pisano obaviještene.

Za kandidata koji nije pristupio testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

1. Sadržaj testiranja za radno mjesto

administrativni referent – sudski zapisničar:

a) Pismena provjera znanja:
- Poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja
- Poznavanje ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja
b) Testiranje rada na računalu (prijepis u trajanju od 5 minuta i diktat u trajanju od 3 minute)
c) Razgovor (intervju) kandidata s komisijom za provedbu oglasa.

sudski savjetnik:

a) Pismena provjera znanja
- provjera znanja osnova Ustavnog ustrojstva RH - pisani test
- provjera znanja iz parničnog, kaznenog, ovršnog i zemljišnoknjižnog postupka, provjera sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik prima - pisani test,

b) Razgovor (intervju) kandidata s komisijom za provedbu oglasa.

2. Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za radno mjesto

administrativni referent – sudski zapisničar za testiranje:

- Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 85/10-pročišćeni tekst, 05/14-odluka Ustavnog suda broj: SuP-O-1/2014 od 14. siječnja 2014.) - www.nn.hr
- Sudski poslovnik ("Narodne novine" broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17 i 57/17) - www.nn.hr
- Pravilnik o radu u sustavu eSpis („Narodne novine“ broj 35/15, 123/15, 45/16, 29/17 i 112/17) – www.nn.hr
- Zakon o sudskim pristojbama ("Narodne novine" broj 74/95, 57/96, 137/02, 125/11, 112/12, 157/13 i 110/15) - www.nn.hr

sudski savjetnik:

- Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj: 85/10-pročišćeni tekst, 05/14-odluka Ustavnog suda broj: SuP-O-1/2014 od 14. siječnja 2014.) - www.nn.hr;
- Zakon o parničnom postupku ("Narodne novine" broj: 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11- pročišćeni tekst, 25/13 i 89/14) - www.nn.hr;
- Sudski poslovnik ("Narodne novine" broj; 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17 i 57/17) - www.nn.hr;
- Ovršni zakon ("Narodne novine", br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17) - www.nn.hr;
- Zakon o nasljeđivanju ("Narodne novine" br. 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15) - www.nn.hr;
- Zakon o zemljišnim knjigama ("Narodne novine" broj: 91/96, 114/01, 100/04, 107/07, 52/08, 55/13, 60/13, 108/17) www.nn.hr.

3. Postupak testiranja kandidata za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar i sudski savjetnik, pravila testiranja i način bodovanja:

Testiranju mogu samo pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme.

Po dolasku na testiranje od svakog kandidata bit će zatraženo da predoči odgovarajuću identifikacijsku ispravu, radi utvrđenja identiteta kandidata.

Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na oglas za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.

Nakon što se utvrdi identitet kandidata pristupit će se pismenoj provjeri znanja kandidata, a potom testiranju rada na računalu (samo za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar) .

Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja. Za vrijeme testiranja rada na računalu (za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar) i pismene provjere znanja i sposobnosti kandidati ne smiju:

a) koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama,
b) koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
c) napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja,
d) razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red.

Kandidati koji bi se ponašali neprimjereno ili bi prekršili jedno od gore navedenih pravila bit će udaljeni s testiranja, a njihov postignuti rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.

Prva faza testiranja za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar - pisani test provjere poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i pisani test poznavanja ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske trajat će 30 minuta. Pisani test bit će vrednovan bodovima od 0 do 10 bodova. Svaki dio pismene provjere sadrži 10 zadataka, za točno rješenje svakog zadatka moguće je ostvariti 1 bod, a zadatak se može bodovati samo jednim punim bodom. Pogrešno zaokružen odgovor moguće je ispraviti na način da se prekriži netočno zaokružen odgovor, te zaokruži točan odgovor, uz potvrdu točnog navoda vlastoručnim potpisom kandidata. Djelomično točni odgovori neće se priznavati kao točan odgovor. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili na testiranju ako su za svaki dio provjere znanja dobili najmanje 5 bodova, nakon čega mogu pristupiti drugom dijelu testiranja.

Po završenim pismenim provjerama kandidati/kinje koji su iz svakog područja ostvarili najmanje 5 (pet) bodova, pristupaju drugoj fazi testiranja - provjeri znanja i sposobnosti te vještine pisanja uz uporabu računala u trajanju od 5 minuta (prijepis) i 3 minute (diktat). Smatra se da je kandidat/kinja zadovoljio/la na provjeri rada na računalu ako je za unos teksta ostvario najmanje 5 bodova.
Testiranje za radno mjesto sudski savjetnik - pisani test provjere poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i pisani test poznavanja pravosudnog sustava Republike Hrvatske trajat će 30 minuta. Pisani test bit će vrednovan bodovima od 0 do 10 bodova. Svaki dio pismene provjere sadrži 10 zadataka, za točno rješenje svakog zadatka moguće je ostvariti 1 bod, a zadatak se može bodovati samo jednim punim bodom. Pogrešno zaokružen odgovor moguće je ispraviti na način da se prekriži netočno zaokružen odgovor, te zaokruži točan odgovor, uz potvrdu točnog navoda vlastoručnim potpisom kandidata. Djelomično točni odgovori neće se priznavati kao točan odgovor. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili na testiranju ako su za svaki dio provjere znanja dobili najmanje 5 bodova.

Kandidati za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar i sudski savjetnik koji uspješno polože pismene testove pristupit će razgovoru s Komisijom (intervju), na koji će biti pozvani putem kontakt telefona prijavljenog na testiranju, s početkom određenim u tom telefonskom kontaktu.

Komisija kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi, te utvrđuje i stečeno radno iskustvo u struci i rezultate ostvarene u njihovu dotadašnjem radu. Rezultati razgovora bit će vrednovani na isti način kao i pisani test, odnosno svaki kandidat može dobiti od nula do deset (0-10) bodova.

Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervjua), Komisija će utvrditi Rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru (intervjuu). Komisija dostavlja čelniku tijela izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Komisije. Uz izvješće se prilaže rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru.

4. Opis poslova i podatci o plaći:

Opis poslova:

Administrativni referent – sudski zapisničar u referadi kroz sustav "e-Spis" obavlja sve tehničke poslove vezane uz sudske spisa, obavlja poslove pisanja po diktatu, pisanja i prijepisa sudskih odluka, isprava i poziva na rasprave i ročišta i drugih sudskih akata, obavlja poslove zapisničara na raspravi i van rasprave, sređuje i uvezuje podneske, te obavlja druge odgovarajuće poslove u sudskoj referadi, otprema odluke, pozive i pismena, sastavlja jednostavne dopise.

Sudski savjetnik obavlja sve poslove iz članka 110. Zakona o sudovima i druge poslove koje odredi predsjednik suda i predsjednici građanskog i kaznenog odjela.

Podatci o plaći:

Radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara: čl. 9. st. 1, podstavka f, radna mjesta III vrste, točka 2. Opći i administrativni poslovi Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne Novine« 37/01 do 151/14), koja je objavljena na www.nn.hr.

Radno mjesto sudskog savjetnika: Članak 9. stavak d. točka 6. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne Novine« 37/01 do 100/15), koja je objavljena na www.nn.hr.

O rezultatima oglasa kandidati/kinje biti će obaviješteni objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranicama Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/) i Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr). Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave na web – stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr).

Svi kandidati prijavljeni na oglas (koji nisu izgubili to svojstvo) imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na oglas i to u onom dijelu koji se odnosi na njih.

Komisija za provedbu oglasa
Testiranje ZK referent
R E P U B L I K A   H R V A T S K A
OPĆINSKI SUD U SPLITU

ex Vojarna Sv. Križ, Dračevac
URED PREDSJEDNIKA

    Broj: 7 Su-2085/18
    Split, 31. listopada 2018. godine

Temeljem članka 4. i članaka 10. do 14. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 78/17) Komisija za provedbu javnog natječaja, objavljenog u Narodnim novinama broj 86/18 od 26. rujna 2018. godine, na web stranicama Ministarstva uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Općinskog suda u Splitu, za prijam službenika u državnu službu u Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Starom Gradu, na radno mjesto zemljišnoknjižni referent (1 izvršitelj/ica) na neodređeno vrijeme, daje slijedeću

OBAVIJEST KANDIDATIMA
O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE
POSTUPKA TESTIRANJA


Testiranje i razgovor s kandidatima koji su podnijeli pravodobne i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete objavljene u Javnom natječaju, za radno mjesto zemljišnoknjižni referent održat će se u prostorijama Po2 (Ovršna pisarnica) Općinskog suda u Splitu, na adresi ex Vojarna Sv. Križ, Dračevac, dana

14. studenog 2018. godine (srijeda) s početkom u 10,00 sati.

Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete ili nisu podnijele pravovremene i uredne prijave na natječaj, ne smatraju se kandidatima i bit će o tome pisano obaviještene.

Za kandidata koji nije pristupio testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

1. Sadržaj testiranja:

a) Pismena provjera znanja:
- Poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske -pismeni test sa 10 pitanja
- Poznavanje ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske -pismeni test sa 10 pitanja
b) Razgovor (intervju) kandidata s komisijom za provedbu javnog natječaja.

2. Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

- Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 85/10-pročišćeni tekst, 05/14-odluka Ustavnog suda broj: SuP-O-1/2014 od 14. siječnja 2014.) - www.nn.hr
- Sudski poslovnik ("Narodne novine" broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17 i 57/17) - www.nn.hr
- Zemljišnoknjižni poslovnik ("Narodne novine" broj: 81/97, 109/02, 123/02, 153/02, 14/05 i 60/10) koji se odnosi na obavljanje poslova zemljišnoknjižnog referenta www.nn.hr
- Zakon o zemljišnim knjigama ("Narodne novine" broj: 91/96, 114/01, 100/04, 107/07, 52/08, 55/13, 60/13, 108/17) www.nn.hr.

3. Postupak testiranja kandidata - pravila testiranja i način bodovanja:

Testiranju mogu samo pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme.

Po dolasku na testiranje od svakog kandidata bit će zatraženo da predoči odgovarajuću identifikacijsku ispravu, radi utvrđenja identiteta kandidata.

Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.

Nakon što se utvrdi identitet kandidata pristupit će se pismenoj provjeri znanja kandidata, a potom testiranju rada na računalu.

Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja. Za vrijeme testiranja rada na računalu i pismene provjere znanja i sposobnosti kandidati ne smiju:

a) koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama,
b) koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
c) napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja,
d) razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red.

Kandidati koji bi se ponašali neprimjereno ili bi prekršili jedno od gore navedenih pravila bit će udaljeni s testiranja, a njihov postignuti rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.

Prva faza testiranja trajat će 30 minuta.
Pisani test bit će vrednovan bodovima od 0 do 10 bodova.
Svaki dio pismene provjere sadrži 10 zadataka, za točno rješenje svakog zadatka moguće je ostvariti 1 bod, a zadatak se može bodovati samo jednim punim bodom.

Pogrešno zaokružen odgovor moguće je ispraviti na način da se prekriži netočno zaokružen odgovor, te zaokruži točan odgovor, uz potvrdu točnog navoda vlastoručnim potpisom kandidata. Djelomično točni odgovori neće se priznavati kao točan odgovor.
Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili na testiranju ako su za svaki dio provjere znanja dobili najmanje 5 bodova.
Kandidati koji uspješno polože pismene testove pristupit će razgovoru s Komisijom (intervju), na koji će biti pozvani putem kontakt telefona prijavljenog na testiranju, s početkom određenim u tom telefonskom kontaktu.

Komisija kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi, te utvrđuje i stečeno radno iskustvo u struci i rezultate ostvarene u njihovu dotadašnjem radu. Rezultati razgovora bit će vrednovani na isti način kao i uspješnost rada na računalu i pisani test, odnosno svaki kandidat može dobiti od nula do deset (0-10) bodova.

Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervjua), Komisija će utvrditi Rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru (intervjuu). Komisija dostavlja čelniku tijela izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Komisije. Uz izvješće se prilaže rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru.

4. Opis poslova i podatci o plaći:

Opis poslova:
Zemljišnoknjižni referent radi na primanju, rješavanju podnesaka, knjiženju rješenja, izrađuje nacrte rješenja, izdaje zemljišno-knjižne izvatke, daje potrebne upute i savjete strankama u svezi stanja nekretnina u zemljišnim knjigama, vrši otpremu rješenja, radi na osnivanju registra katastarskih čestica i obnavljanju imenika, radi na osnivanju potrebnih novih zemljišnih knjiga, radi na zemljišnoknjižnom ispravnom postupku, te obavlja druge poslove koje odredi voditelj zemljišne knjige, zemljišnoknjižni sudac i predsjednik suda.

Podatci o plaći:
Radno mjesto zemljišnoknjižnog referenta: Čl. 3. st. f. toč. 3. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne Novine« 37/01 do 100/15), koja je objavljena na www.nn.hr.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje biti će obaviješteni objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranicama Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/) i Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr). Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave na web – stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr).

Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj (koji nisu izgubili to svojstvo) imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj i to u onom dijelu koji se odnosi na njih.

Komisija za provedbu javnog natječaja
Oglas Adm. referenti, Sudski savjetnik
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU

Ex. Vojarna sv. Križ Dračevac
Ured predsjednika

   Broj: 7 Su-2730/18
   Split, 17. listopada 2018. godine

Sukladno članku 61. stavku 8. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17), uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa Klasa: 119-02/18-04/584, Urbroj: 514-04-01-03-18-02 od 27. rujna 2018. godine; Klasa: 119-02/18-04/597, Urbroj: 514-04-01-03-18-02 od 1. listopada 2018. godine; Klasa: 119-02/18-04/590, Urbroj: 514-04-01-03-18-02 od 1. listopada 2018. godine Općinski sud u Splitu raspisuje

OGLAS

za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
radi zamjene duže vrijeme odsutnih službenica
na slijedeća radna mjesta:

Stalna služba u Starom Gradu

a) Radno mjesto III vrste administrativni referent – sudski zapisničar 1 (jedan) izvršitelj/ica:

Stručni uvjeti:
- završena srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi propisane struke
- položen državni stručni ispit
- 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

b) Radno mjesto I vrste sudski savjetnik 1 (jedan) izvršitelj/ica:

Stručni uvjeti:
- završen sveučilišni diplomski studij prava, odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke,
- položen pravosudni ispit,

Sjedište Općinskog suda u Splitu

a) Radno mjesto III vrste administrativni referent – upisničar 1 (jedan) izvršitelj/ica:

Stručni uvjeti:
-završena srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili birotehničke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi propisane struke,
- položen državni stručni ispit
- 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od 2 (dva) mjeseca.
Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.
U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar i administrativni referent - upisničar:
• životopis
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
• preslika svjedodžbe,
• preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.
• uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu ako ga je kandidat/kinja položio/la
Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti za radno mjesto sudski savjetnik:
• životopis,
• preslik diplome,
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
• preslika uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu,
• preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu Općinski sud u Splitu, ex Vojarna Sv. Križ, Dračevac, Split, uz naznaku na koje radno mjesto se prijavljuje.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednik/ca suda.

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web-stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/ ) i web-stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr). Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/) i web stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr) istovremeno s objavom oglasa. Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web-stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/) i web-stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr).
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranih kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici tijela http://sudovi.pravosudje.hr/osst/ koje je raspisalo oglas.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

OPĆINSKI SUD U SPLITU

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU
ex. vojarna Sv. Križ, Dračevac
21 000 Split
URED PREDSJEDNIKA

Broj: 7 Su-2730/18

Split, 17. listopada 2018. godine

OBAVIJEST
uz oglas Općinskog suda u Splitu
za radno mjesto III vrste administrativni referent – sudski zapisničar 1 (jedan) izvršitelj/ica
za radno mjesto I vrste sudski savjetnik 1 (jedan) izvršitelj/ica
u Stalnoj službi u Starom Gradu
za radno mjesto III vrste administrativni referent – upisničar 1 (jedan) izvršitelj/ica
u sjedištu Općinskog suda u Splitu


Sukladno čl. 4. st. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine", broj 78/2017), obavještavaju se kandidati o

OPISU POSLOVA

Administrativni referent- sudski zapisničar u referadi kroz sustav "e-Spis" obavlja sve tehničke poslove vezane uz sudske spise, obavlja poslove pisanja po diktatu, pisanja i prijepisa sudskih odluka, isprava i poziva na rasprave i ročišta i drugih sudskih akata, obavlja poslove zapisničara na raspravi i van rasprave, sređuje i uvezuje podneske, te obavlja druge odgovarajuće poslove u sudskoj referadi, otprema odluke, pozive i pismena, sastavlja jednostavne dopise. Za svoj rad neposredno je odgovoran upravitelju sudske pisarnice.
Sudski savjetnik obavlja sve poslove iz članka 110. Zakona o sudovima i druge poslove koje odredi predsjednik suda i predsjednici građanskog i kaznenog odjela.
Administrativni referent – upisničar obavlja sve poslove na pojedinom upisniku kroz sustav "eSpis" u skladu s odredbama Sudskog poslovnika, te obavlja druge poslove sukladno Sudskom poslovniku koje odredi predsjednik suda i upravitelj sudske pisarnice.

PODACIMA O PLAĆI
Radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara: Čl. 9. st. 1, podstavka f, radna mjesta III vrste, točka 2. Opći i administrativni poslovi Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne Novine« 37/01 do 100/15), koja je objavljena na www.nn.hr.

Radno mjesto sudskog savjetnika: Članak 9. stavak d. točka 6. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne Novine« 37/01 do 100/15), koja je objavljena na www.nn.hr.

Radno mjesto administrativnog referenta - upisničara: Čl. 9. st. f. – podst. Opći i administrativni poslovi, toč. 3. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne Novine« 37/01 do 100/15), koja je objavljena na www.nn.hr.

NAČINU TESTIRANJA KANDIDATA

Radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara:
a) Pismene provjere znanja
- Poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja
- Poznavanje ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja
b) Testiranja rada na računalu (diktat i prijepis)
c) Razgovora (intervjua) kandidata s komisijom za provedbu oglasa.

Radno mjesto sudskog savjetnika:
a) Pismena provjera znanja
- provjera znanja osnova Ustavnog ustrojstva RH - pisani test
- provjera znanja iz parničnog, kaznenog, ovršnog i zemljišnoknjižnog postupka, provjera sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik prima - pisani test,
b) Razgovor (intervju) kandidata s komisijom za provedbu oglasa.

Radno mjesto administrativnog referenta – upisničara:
a) Pismene provjere znanja
- Poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja
- Poznavanje ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja
b) Testiranja rada na računalu (prijepis)
c) Razgovora (intervjua) kandidata s komisijom za provedbu javnog natječaja.

PRAVNIM IZVORIMA
za pripremu kandidata za testiranje:

Radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara i administrativni referent – upisničar:
- Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 85/10-pročišćeni tekst, 05/14-odluka Ustavnog suda broj: SuP-O-1/2014 od 14. siječnja 2014.) - www.nn.hr
- Sudski poslovnik ("Narodne novine" broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17 i 57/17) - www.nn.hr
- Pravilnik o radu u sustavu eSpis („Narodne novine“ broj 35/15, 123/15, 45/16, 29/17 i 112/17) – www.nn.hr
- Zakon o sudskim pristojbama ("Narodne novine" broj 74/95, 57/96, 137/02, 125/11, 112/12, 157/13 i 110/15) - www.nn.hr

Radno mjesto sudski savjetnik:
- Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj: 85/10-pročišćeni tekst, 05/14-odluka Ustavnog suda broj: SuP-O-1/2014 od 14. siječnja 2014.) - www.nn.hr;
- Zakon o parničnom postupku ("Narodne novine" broj: 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11- pročišćeni tekst, 25/13 i 89/14) - www.nn.hr;
- Kazneni zakon ("Narodne novine" broj 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17) – www.nn.hr;
- Zakon o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17) – www.nn.hr;
- Sudski poslovnik ("Narodne novine" broj; 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17 i 57/17) - www.nn.hr;
- Ovršni zakon ("Narodne novine", br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17) - www.nn.hr;
- Zakon o nasljeđivanju ("Narodne novine" br. 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15) - www.nn.hr;
- Zakon o zemljišnim knjigama ("Narodne novine" broj: 91/96, 114/01, 100/04, 107/07, 52/08, 55/13, 60/13, 108/17) www.nn.hr.


VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA TE O SADRŽAJU I NAČINU TESTIRANJA
BIT ĆE OBJAVLJENO NAKNADNO.

OPĆINSKI SUD U SPLITU
Dan otvorenih vrata


REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU

ex. vojarna „Sv. Križ“ Dračevac
URED PREDSJEDNIKA

Broj: 2 Su –2729/18
Split, 15. listopada 2018. godine


Predmet: "Dan otvorenih vrata" u Općinskom sudu u Splitu, javni poziv

Poštovani!

Pozivate se na "Dan otvorenih vrata" u Općinskom sudu u Splitu, koji će se održati 25. listopada 2018. godine s početkom u 9,00 sati.

Molimo sve zainteresirane građane, kao i organizirane grupe koje žele sudjelovati u ovoj manifestaciji da se o vremenu dolaska prethodno najave na e-mail adresu Marijana.Anic@osst.pravosudje.hr ili na broj telefona 021 755-710.

Zainteresirani za obilazak stalnih službi izvan sjedišta suda mogu se javiti:

- za Stalnu službu u Imotskom Nevenka.Kolovrat@osim.pravosudje.hr ili na broj telefona 021/671-140;
- za Stalnu službu u Makarskoj Marijana.Viskovic@osma.pravosudje.hr ili na broj telefona 021/695-340;
- za Stalnu službu u Sinju Zeljko.Gusic@ossn.pravosudje.hr ili na broj telefona 021/707-221 i 021/707-200;
- za Stalnu službu u Starom Gradu Zeljko.Parsic@ossg.pravosudje.hr ili na broj telefona 021/778-284;
- za Stalnu službu u Supetru Maja.Vukmir@ossu.pravosudje.hr ili na broj telefona 021/640-900;
- za Stalnu službu u Trogiru Denis.Ducic@ostr.pravosudje.hr ili na broj telefona 021/798-340.

Unaprijed se zahvaljujemo na Vašem odazivu i sudjelovanju u manifestaciji "Dan otvorenih vrata" u Općinskom sudu u Splitu.


PREDSJEDNICA SUDA

    MARINA BOKO