Natječaj Sudski zapisničar, ZK referent
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU

Ex. Vojarna sv. Križ Dračevac
Ured predsjednika suda

    Broj: 7 Su-1595/18
    Split, 11. lipnja 2018. godine

Sukladno članku 61. stavku 8. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17), uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa Klasa: 119-02/18-04/278, Urbroj: 514-04-01-03-18-02 od 08. svibnja 2018. godine i prethodno odobrenje Ministarstva uprave Klasa: 112-02/18-01/469, Urbroj: 515-03-02-02/7-18-2 od 28. svibnja 2018. godine, Općinski sud u Splitu raspisuje

OGLAS

za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
u Općinskom sudu u Splitu zbog povećanog opsega posla u trajanju najviše godinu dana
na slijedeća radna mjesta:

1) Radno mjesto III vrste ADMINISTRATIVNI REFERENT – SUDSKI ZAPISNIČAR:

a) u sjedištu suda – 4 (četiri) izvršitelja/ica
b) u Stalnoj službi u Trogiru – 1 (jedan) izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
- završena srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi propisane struke
- položen državni stručni ispit
- 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

2) Radno mjesto III vrste ZEMLJIŠNOKNJIŽNI REFERENT:

a) u Zemljišnoknjižnom odjelu Split – 2 (dva) izvršitelja
b) u Zemljišnoknjižnom odjelu Stalne službe u Starom Gradu – 1 (jedan) izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
- završena srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili geodetske struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi propisane struke,
- položen državni stručni ispit,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od 2 (dva) mjeseca.
Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.
U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
• životopis
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
• preslika svjedodžbe,
• preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.
• uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu ako ga je kandidat/kinja položio/la
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu Općinski sud u Splitu, ex Vojarna Sv. Križ, Dračevac, Split, uz naznaku na koje radno mjesto se prijavljuje.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednik/ca suda.

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web-stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/ ) i web-stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr). Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/) i web stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr) istovremeno s objavom oglasa. Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web-stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/) i web-stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr).
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta objavit će se na web stranici tijela koje je raspisalo oglas.
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici tijela http://sudovi.pravosudje.hr/osst/ koje je raspisalo oglas.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

OPĆINSKI SUD U SPLITU


Republika Hrvatska
Općinski sud u Splitu
21 000 Split
ex vojarna Sv. Križ, Dračevac
Ured predsjednika suda

   Broj: 7 Su-1595/18
   Split, 11. lipnja 2018. godine

OBAVIJEST
uz oglas Općinskog suda u Splitu 7 Su-1595/18 od 11. lipnja 2018.

1. za radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara – 5 (pet) izvršitelja/ica
2. za radno mjesto zemljišnoknjižnog referenta – 3 (tri) izvršitelja/ica

Sukladno čl. 4. st. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine", broj 78/2017), obavještavaju se kandidati o

OPISU POSLOVA

1. Administrativni referent- sudski zapisničar u referadi kroz sustav "e-Spis" obavlja sve tehničke poslove vezane uz sudske spise, obavlja poslove pisanja po diktatu, pisanja i prijepisa sudskih odluka, isprava i poziva na rasprave i ročišta i drugih sudskih akata, obavlja poslove zapisničara na raspravi i van rasprave, sređuje i uvezuje podneske, te obavlja druge odgovarajuće poslove u sudskoj referadi, otprema odluke, pozive i pismena, sastavlja jednostavne dopise. Za svoj rad neposredno je odgovoran upravitelju sudske pisarnice.

2. Zemljišnoknjižni referent radi na primanju, rješavanju podnesaka, knjiženju rješenja, izrađuje nacrte rješenja, izdaje zemljišno-knjižne izvatke, daje potrebne upute i savjete strankama u svezi stanja nekretnina u zemljišnim knjigama, vrši otpremu rješenja, radi na osnivanju registra katastarskih čestica i obnavljanju imenika, radi na osnivanju potrebnih novih zemljišnih knjiga, radi na zemljišnoknjižnom ispravnom postupku, te obavlja druge poslove koje odredi voditelj zemljišne knjige, zemljišnoknjižni sudac i predsjednik suda.

PODATCIMA O PLAĆI

1. Radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara: Čl. 9. st. 1, podstavka f, radna mjesta III vrste, točka 2. Opći i administrativni poslovi Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi ("Narodne Novine" 37/01 do 100/15), koja je objavljena na www.nn.hr.
2. Radno mjesto zemljišnoknjižnog referenta: Čl. 3. st. f. toč. 3. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi ("Narodne Novine" 37/01 do 100/15), koja je objavljena na www.nn.hr.

NAČINU TESTIRANJA KANDIDATA

1. Radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara:
a) Pismene provjere znanja
- Poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja
- Poznavanje ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja
- Testiranja rada na računalu (diktat i prijepis)
b) Razgovora (intervjua) kandidata s komisijom za provedbu oglasa.

2. Radno mjesto zemljišnoknjižnog referenta:

a) Pismene provjere znanja
- Poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja
- Poznavanje ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja
b) Razgovora (intervjua) kandidata s komisijom za provedbu javnog natječaja.

PRAVNIM IZVORIMA

za pripremu kandidata za testiranje:

1. Radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara:
a) Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 85/10-pročišćeni tekst, 05/14-odluka Ustavnog suda broj: SuP-O-1/2014 od 14. siječnja 2014.) - www.nn.hr
b) Sudski poslovnik ("Narodne novine" broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17 i 57/17) - www.nn.hr
c) Pravilnik o radu u sustavu eSpis („Narodne novine“ broj 35/15, 123/15, 45/16 i 29/17) – www.nn.hr
d) Zakon o sudskim pristojbama ("Narodne novine" broj 74/95, 57/96, 137/02, 125/11, 112/12, 157/13 i 110/15) - www.nn.hr

2. Radno mjesto zemljišnoknjižnog referenta:
a) Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 85/10-pročišćeni tekst, 05/14-odluka Ustavnog suda broj: SuP-O-1/2014 od 14. siječnja 2014.) - www.nn.hr
b) Sudski poslovnik ("Narodne novine" broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17 i 57/17) - www.nn.hr
c) Zemljišnoknjižni poslovnik ("Narodne novine" broj: 81/97, 109/02, 123/02, 153/02, 14/05 i 60/10) koji se odnosi na obavljanje poslova zemljišnoknjižnog referenta www.nn.hr
d) Zakon o zemljišnim knjigama ("Narodne novine" broj: 91/96, 114/01, 100/04, 107/07, 52/08, 55/13, 60/13, 108/17) www.nn.hr.


VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA TE O SADRŽAJU I NAČINU TESTIRANJA
BIT ĆE OBJAVLJENO NAKNADNO.

OPĆINSKI SUD U SPLITU
Lokalni izbori 2017
Stručno osposobljavanje razgovor
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU

Ex. Vojarna sv. Križ Dračevac

Komisija za provjeru kompetencija

    Broj: 10 Su-1443/16
    Split, 05. srpnja 2016. godine

Sukladno čl. 6. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnoj službi ("Narodne novine" br. 100/11) Komisija za provjeru kompetencija osoba prijavljenih na javni poziv od 20. lipnja 2016. godine, daje slijedeću

OBAVIJEST KANDIDATIMA O VREMENU I MJESTU
ODRŽAVANJA INTERVJUA

da će se dana 17. kolovoza 2016. godine u 8,00 sati u Općinskom sudu u Splitu, ex Vojarna Sv. Križ, Dračevac, soba br. 45/II, održati intervju s kandidatima koji udovoljavaju propisanim uvjetima Javnog poziva za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinskom sudu u Splitu, za radna mjesta administrativni referent – sudski zapisničar, administrativni referent – upisničar, viši sudski referent – zemljišnoknjižni, sudski referent – zemljišnoknjižni i računovodstveni referent – financijski knjigovođa.

Pravo pristupa testiranju imaju kandidati koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave, te koje ispunjavaju propisane uvjete.

OPĆINSKI SUD U SPLITU

Dostaviti:
- (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/)
- Hrvatski zavod za zapošljavanje
Poziv za prijam na stručno osposobljavanje
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU

ex. vojarna Sv. Križ, Dračevac
URED PREDSJEDNIKA SUDA

   Broj: 10 Su-1443/16
   Split, 20. lipnja 2016. godine


Sukladno određenjima članka 61.a Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 34/11 – Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15 i 138/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2036/2012 – u daljnjem tekstu ZDS), Uredbi o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima /NN 100/11/ i Planu prijama na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinskom sudu u Splitu za 2016. godinu broj: 10-Su-1443/16 od 29. travnja 2016. godine, Općinski sud u Splitu r a s p i s u j e

JAVNI POZIV
za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinski sud u Splitu


Kandidati/tkinje se primaju na stručno osposobljavanje na vrijeme od 12 mjeseci za sljedeća radna mjesta:

Sudska pisarnica:

1. administrativni referent-sudski zapisničar - 36 /tridesetšest/ polaznika

Uvjeti:
- završena srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi propisane struke
- poznavanje strojopisa
- poznavanje rada na računalu

Mjesto rada:
a) Split, Ex vojarna Sv. Križ, Dračevac - 24/dvadeset četiri/ polaznika
b) Imotski, Dr. Ante Starčevića 23 – 2/dva/ polaznika
c) Sinj, Petrovac 3 - 3 /tri/ polaznika
d) Makarska, Kralja Petra Krešimira IV 2 – 2/dva/ polaznika
e) Supetar, Hrvatskih velikana 6 – 2/dva/ polaznika
f) Trogir, Obala Bana Berislavića 1 - 2/dva/ polaznika
g) Stari Grad, Novo Riva 3 – 1/jedan/ polaznik


2. administrativni referent-upisničar – 32 /tridesetdva/ polaznika

Uvjeti:
- završena srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili birotehničke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi propisane struke
- poznavanje rada na računalu

Mjesto rada:
a) Split, Ex vojarna Sv. Križ, Dračevac – 24/dvadesetčetiri/ polaznika
b) Imotski, Dr. Ante Starčevića 23 – 2/dva/ polaznika
c) Sinj, Petrovac 3 - 2/dva/ polaznika
d) Makarska, Kralja Petra Krešimira IV 2 - 1/jedan/ polaznik
e) Supetar, Hrvatskih velikana 6 – 1/jedan/ polaznik
f) Trogir, Obala Bana Berislavića 1 – 1/jedan/ polaznik
g) Stari Grad, Novo Riva 3 – 1/jedan/ polaznik


Zemljišnoknjižni odjel:

1.Viši sudski referent-zemljišnoknjižni -30 /trideset/ polaznika

Uvjeti:
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij pravne, upravne, ekonomske ili geodetske struke u trajanju od najmanje tri godine,
- poznavanje rada na računalu

Mjesto rada:
a) Split, Zemljišno-knjižni odjel Split, Gundulićeva 29 – četrnaest (14) polaznika
b) Kaštel Lukšić, Poseban zemljišnoknjižni odjel Kaštel Lukšić, Obala kralja Tomislava 2 – tri (3) polaznika
c) Omiš, Poseban zemljišnoknjižni odjel Omiš, Trg kralja Tomislava 5 – tri (3) polaznika
d) Solin, Poseban zemljišnoknjižni odjel Solin, Kralja Zvonimira 75 – tri (3) polaznika
e) Imotski, Dr. Ante Starčevića 23 – 1 (jedan) polaznik
f) Sinj, Petrovac 3 – 1 (jedan) polaznik
g) Makarska, Kralja Petra Krešimira IV 2 - 1/jedan/ polaznik
h) Supetar, Hrvatskih velikana 6 – 3/tri/ polaznika
i) Trogir, Obala Bana Berislavića 1 – 1/jedan/ polaznik

2. Sudski referent – zemljišnoknjižni – 18 (osamnaest) polaznika

Uvjeti:
- završena srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili geodetske struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi propisane struke
- poznavanje rada na računalu

Mjesto rada:
a) Split, Zemljišno-knjižni odjel Split, Gundulićeva 29 – šest (6) polaznika
b) Kaštel Lukšić, Poseban zemljišnoknjižni odjel Kaštel Lukšić, Obala kralja Tomislava 2 – jedan (1) polaznika
c) Omiš, Poseban zemljišnoknjižni odjel Omiš, Trg kralja Tomislava 5 – jedan (1) polaznik
d) Solin, Poseban zemljišnoknjižni odjel Solin, Kralja Zvonimira 75 – jedan (1) polaznik
e) Imotski, Dr. Ante Starčevića 23 – 2/dva/ polaznika
f) Sinj, Petrovac 3 – 1/jedan/ polaznik
g) Makarska Kralja Petra Krešimira IV 2 – 2/dva/ polaznika
h) Supetar, Hrvatskih velikana 6 – 2/dva/ polaznika
i) Trogir, Obala Bana Berislavića 1 – 1/jedan/ polaznik
j) Stari Grad, Novo Riva 3 – 1/jedan/ polaznik


Odsjek za financijsko-materijalno poslovanje u sudu:

1) Računovodstveni referent – financijski knjigovođa – četiri (4) polaznika

Uvjeti:
-završena srednja ekonomska škola, gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi propisane struke, položen državni stručni ispit, te najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Mjesto rada:
Split, Ex vojarna Sv. Križ, Dračevac

Na javni poziv se mogu prijaviti osobe oba spola.
Osim navedenih uvjeta za pojedino radno mjesto, kandidati/kinje trebaju ispunjavati i opće uvjete iz članka 4. st. 1. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, kojim je propisano da se osoba može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako:
a) je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sa stečenim akademskim nazivom magistra struke ili stručnog specijalista ili stručnim nazivom sveučilišnog ili stručnog prvostupnika struke ili sa završenom srednjom školom u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju;
b) ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje;
c) nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u smislu odredbi Zakona o državnim službenicima;
d) za nju ne postoje zapreke za prijam u državnu službu utvrđene odredbom članka 49. stavka 1.Zakona o državnim službenicima.

Iznimno od uvjeta iz točke a) za osobe koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba s akademskim ili stručnim nazivom, odnosno akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju /NN 107/07 i 118/12/, stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s određenjima članka 14. toga Zakona.
Pored navedenih uvjeta, kandidati/tkinje trebaju ispunjavati i uvjet iz Zakona o poticanju zapošljavanja /Narodne novine 57/12 i 120/12/ te se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima, treba voditi kao nezaposlena osoba duže od trideset dana i koja bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, nema više od jedne godine staža u zvanju za koje se obrazovala, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog mirovinskog osiguranja.
Kandidati/tkinje koje se prijavljuju na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa dužne su dostaviti svoju prijavu u Općinski sud Splitu –ex Vojarna Sv. Križ, Dračevac, u roku 8 dana od dana objave Javnog poziva, sa svim traženim prilozima.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Popis prijavljenih osoba Općinski sud u Splitu dostavlja Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta.
Nakon utvrđivanja koje osobe ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, Komisija za provedbu postupka prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, provest će postupak selekcije kroz razgovor s kandidatima.
Popis osoba koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva te vrijeme i mjesto održavanja razgovora s kandidatima bit će objavljeni na web stranici Općinskog suda (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/) najmanje 5 dana prije održavanja razgovora s Komisijom.

Odluku o izboru donosi čelnik tijela, vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima i motivaciji, trajanju nezaposlenosti, te rezultatima selekcijskog postupka.
Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će poslani samo izabranim kandidatima.
S kandidatom izabranim na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.
Izabrani kandidati ne ostvaruju status državnog službenika, ne zasnivaju radni odnos i primaju naknadu za rad koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.
Po obavljenom stručnom osposobljavanju osobe imaju pravo polaganja državnog stručnog ispita. Troškove prvog polaganja državnog stručnog ispita snosi Općinski sud u Splitu.
U prijavi na Javni poziv osobe trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela, te po mogućnosti e-mail adresu) i točan naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju te sve tražene priloge.
Uz prijavu obvezno je dostaviti sljedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta i to:

1. životopis /vlastoručno potpisan/

2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi /preslika svjedodžbe, odnosno diplome/

3. dokaz o hrvatskom državljanstvu /preslika domovnice/

4. kandidati/tkinje koji imaju ukupno više od jedne godine evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, ali ne više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovali dužni su i o tome dostaviti dokaz /potvrdu poslodavca o poslovima koje su obavljali ili drugi odgovarajući dokaz/

5. dokaz o ukupnom radnom iskustvu - elektronički zapis /u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica HZMO/ i /ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod, na osobno traženje osiguranika, izdaje na šalterima područnih službi/ureda HZMO-a.

6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak /ne starije od 6 mjeseci/

7. uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja pisanog ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.
Ukoliko se osoba javlja na više radnih mjesta, potrebno je dostaviti prijavu za svim traženim prilozima za svako radno mjesto.

Prijave s dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva, na adresu: Općinski sud u Splitu ex Vojarna Sv. Križ, Dračevac s naznakom „Javni poziv za stručno osposobljavanje“/. Ovaj Javni poziv objavit će se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje /www.hzz.hr/ i web stranici Općinskog suda u Splitu, (http://sudovi.pravosudje.hr/osst).

OPĆINSKI SUD U SPLITU
PREDSJEDNIK SUDA:
GORAN ČOLAK
Testiranje Upisničar - Stari Grad
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU

Ex. Vojarna sv. Križ Dračevac
Ured predsjednika suda

   Broj: 7 Su-7380/15
   Split, 21. listopada 2015. godine

OBAVIJEST O TESTIRANJU
PO RASPISANOM OGLASU

za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Stalnoj službi Stari Grad Općinskog suda u Splitu za radno mjesto administrativni referent – upisničar – 1 izvršitelj/ica

Prijavljeni kandidati za radno mjesto administrativnog referenta – upisničar (1 izvršitelj/ica), temeljem oglasa objavljenog na oglasnoj ploči Ministarstva uprave RH, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Općinskog suda u Splitu

o b a v j e š t a v a j u    s e

Testiranje će se održati dana 02. studenog 2015. godine, s početkom u 10,00 sati u prostoriji broj 45/II (Sudska uprava) Općinskog suda u Splitu, na adresi ex. Vojarna Sv. Križ, Dračevac.

Testiranje kandidata sastoji se od:
1. Pismene provjere znanja
a) Poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja
b) Poznavanje ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja
3. Razgovora (intervjua) kandidata s komisijom za provedbu javnog natječaja.


Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje :

- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/10, 5/14 -pročišćeni tekst), www.nn.hr

- Sudski poslovnik (Narodne novine broj 37/14, 49/14 i 8/15)- www.nn.hr

PRAVILA TESTIRANJA:

1. Po dolasku na provjeru znanja i vještine od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na oglas za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.

2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata započet će se s testiranjem.

3.Temeljem rezultata provedenog testiranja kandidatima se dodjeljuje od nula do deset (0-10) bodova.

4. Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
- napuštati prostoriju u kojoj se vrši testiranje,
- razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red.

Ukoliko kandidat postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen s testiranja, a njegov/njezin rezultat se neće niti ocjenjivati, te će se smatrati da je odnosni kandidat povukao prijavu na oglas.

5. Kandidati koji su uspješno obavili testiranje, pristupaju razgovoru istog dana po završenom testiranju.

6. Kroz razgovor s kandidatima utvrđuju se interesi, profesionalni ciljevi i motivacija kandidata za rad u državnoj službi. Rezultati intervjua se boduju na isti način kao i pisani test, odnosno svaki kandidat može ostvariti od 0 do 10 bodova.

7. Nakon provedenog testiranja i intervjua, utvrđuje se rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

Navedeno rješenje će biti dostavljeno svim kandidatima koji su ispunjavali formalne uvjete propisane u oglasu.

8. Svi kandidati koji su ispunjavali propisane formalne uvjete imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

9. Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijamu u državnu službu izabranog kandidata ima pravo podnijeti žalbu Odboru za državnu službu, u roku od 15 dana od dana primitka rješenja, putem Općinskog suda u Splitu.

Predsjednik suda:
Goran Čolak

Dostaviti:
- www.pravosudje.hr ( Općinski sud u Splitu i Stalna služba Stari Grad)
- oglasna ploča ovog suda
Obavijest o pripajanju sudova
Sukladno odredbama Zakona o područjima i sjedištima sudova (NN 128/2014) o uspostavi nove mreže općinskih sudova, s danom 1. travnja 2015. godine, Općinskom sudu u Splitu se pripaja Općinski sud u Imotskom, Općinski sud u Makarskoj, Općinski sud u Sinju, Općinski sud u Starom Gradu, Općinski sud u Supetru, te Općinski sud u Trogiru.
Ti sudovi će nastaviti s radom kao stalne službe Općinskog suda u Splitu.
Sudski upisničar - oglas
REPUBLIKA HRVASKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU

Ex. Vojarna sv. Križ Dračevac

Ured predsjednika suda

   Broj: 7 Su-7380/2015-1
   Split, 05. listopada 2015. godine

Sukladno članku 61. stavku 6. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 34/11 – Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13 i 01/15 – u daljnjem tekstu ZDS), uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa Klasa 119-02/15-04/304, Ur.br.514-03-02-01-02-15-02 od 23. srpnja 2015. zaprimljeno kod ovog suda 29. srpnja 2015, Općinski sud u Splitu raspisuje

O G L A S

za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Administrativni referent – sudski upisničar - 1 izvršitelj - radi zamjene odsutne službenice Borke Bojanić do povratka na rad s bolovanja u Stalnoj službi u Starom Gradu Općinskog suda u Splitu.

Uvjeti:
Stručni uvjeti :
- Srednja stručna sprema upravne, birotehničke ili ekonomske struke
- položen državni stručni ispit
- jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od 2 mjeseca.

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje – pisana provjera znanja iz osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske ( Ustav RH), te pisana provjera znanja iz područja Sudskog poslovnika (Narodne novine broj 37/14, 49/14).

Vrijeme održavanja testiranja i raspored po grupama, objavit će se najmanje pet dana prije testiranja na web stranici Općinskog suda u Splitu http://sudovi.pravosudje.hr/osst/
i na oglasnoj ploči Općinskog suda u Splitu.
U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
• životopis
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
• preslika svjedodžbe,
• preslik svjedodžbe o položenom stručnom ispitu
• preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.
• uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu :
Općinski sud u Splitu, Ex. Vojarna sv. Križ Dračevac.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu, prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13 , 148/13 i 92/14), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 , 148/13 i 92/14), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13 , 148/13 i 92/14) uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ 157/13 152/14) uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći objavljeni na web stranici Ministarstva uprave, www.uprava.hr i web-stranici Općinskog suda u Splitu: http://sudovi.pravosudje.hr/osst/.

O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata.

OPĆINSKI SUD U SPLITU
PREDSJEDNIK SUDA
Goran Čolak
Obavijest razgovor s kandidatima
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U STAROM GRADU

URED PREDSJEDNIKA SUDA

   Broj: 7-Su.222/2014
   Stari Grad, 29. rujna 2014. godine


Povodom oglasa za prijam u državnu službu u Općinskom sudu u Starom Gradu, sudskog referenta – zemljišnoknjižnog – 1 (jedan) izvršitelj, na određeno vrijeme do 31. prosinca 2014. godine, objavljenog na web stranicama Ministarstva uprave dana 06. kolovoza 2014. godine, Komisija za provedbu oglasa Općinskog suda u Starom Gradu, objavljuje

O B A V I J E S T
o razgovoru s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa i koji su podnijeli potpune i pravovremene prijave na oglas

Razgovor s kandidatima će se održati dana 03. listopada 2014. godine u 13,00 sati u prostorijama Općinskog suda
u Starom Gradu, Nova Riva 3, Stari Grad, soba broj 7, II. kat

Na testiranje se pozivaju kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i koji su podnijeli potpune i pravodobne prijave.
Ako kandidat ne pristupi na razgovor smatrati će se da je povukao prijavu na oglas.

Ova obavijest će biti objavljena na web stranicama Ministarstva uprave (www.uprava.hr), web stranici ovog suda (http://sudovi.pravosudje.hr/ossg, te oglasnoj ploči suda.


KOMISIJA ZA PROVEDBU OGLASA
OPĆINSKOG SUDA U STAROM GRADU
PREDSJEDNIK:

Jakov Dulčić


DNA:
- web stranica Ministarstva uprave RH
- web stranica Općinskog suda u Starom Gradu
- oglasna ploča suda
- Božiković Sandra, Svirče, Svirče 69
- Dužević Slobodanka, Stari Grad, Torujn 3
- Kačunić Anita, Split, Krležina 24
- Marjanović Kolinda, Stari Grad, Vlahe Bukovca 9
- Trbuhović Ivana, Hvar, Duška Roića 10
- u spis
Testiranje Obavijest
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U STAROM GRADU

    Broj: 7-Su.348/2010
    Stari Grad, 23. rujna 2014. godine

Komisija za provedbu javnog natječaja u sastavu Suzane Carić, u svojstvu predsjednika Komisije, Jakova Dulčića i Pere Anić-Matić, koja je predstavnik MInistarstva uprave RH, u svojstvu članova Komisije, na temelju članka 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 74/10, 142/11 i 53/12 dalje: Uredbe) u postupku prijma u državnu službu jednog sudskog savjetnika I.vrste, na neodređeno vrijeme temeljem javnog natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 74/10 od dana 16. lipnja 2010. godine, a po utvrđenom popisu kandidata, oglašava slijedeću

OBAVIJEST
o mjestu i vremenu te sadržaju i načinu testiranja

Mjesto i vrijeme testiranja:

- prvi i drugi (pisani) dio testiranja će se provesti dana 10. listopada 2014. godine (petak) u vremenu od 9,00 do 11,00 sati, u zgradi Općinskog suda u Starom Gradu, na adresi Novo Riva 3, Stari Grad, a u sobi broj 7, (testiranje i razgovor s Komisijom na drugom katu), kojem mogu pristupiti kandidati s Popisa kandidata poslovni broj 7-Su. 348/2010 od 23. rujna 2014. godine za prijam u državnu službu jednog izvršitelja – sudski savjetnik I. vrste na neodređeno vrijeme, a temeljem javnog natječaja objavljenog dana 16. lipnja 2010. godine u službenom glasilu Republike Hrvatske „Narodnim novinama“ broj 74/10.
- treći dio testiranja (razgovor) će se provesti istoga dana 10. listopada 2014. godine (petak), u vremenu od 11,30 do 12,30 sati, također u zgradi Općinskog suda u Starom Gradu, na adresi Novo Riva 3, Stari Grad, a u sobi broj 7, II. kat, kojem će moći pristupiti kandidati koji su zadovoljili na testiranju.

Sadržaj testiranja:

- testiranje će se sastojati od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske (Ustav RH NN 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14), parničnog postupka ( Zakon o parničnom postupku NN 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 23/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14), ovršnog postupka (Ovršni zakon NN 112/12, 25/13, 93/14), i ustroja suda (Sudski poslovnik NN 37/14 i 49/14), a sve sukladno članku 11. stavak 2. Uredbe.Način testiranja:

- testiranje će se sastojati od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata i razgovora Komisije s kandidatom (intervjua),
- provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata provest će se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja usmenim i pisanim putem, te na drugi prikladan način, ovisno o sadržaju testiranja i potrebama radnog mjesta koje se popunjava.
- pisana provjera znanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske (Ustav RH NN 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14), 1. dio testiranja provest će se u vremenu od 9,00 do 11,00 sati , u zgradi Općinskog suda u Starom Gradu, na adresi Novo Riva 3, Stari Grad, a u sobi broj 7, II. kat, na način da će kandidati riješiti pisani test zaokružujući ponuđene odgovore,
- pisana provjera znanja parničnog postupka ( Zakon o parničnom postupku NN 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 23/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14), ovršnog postupka (Ovršni zakon NN 112/12, 25/13, 93/14), i ustroja suda (Sudski poslovnik NN 37/14 i 49/14), 2. dio testiranja provest će se u istom vremenu od 9,00 do 11,00 sati , u zgradi Općinskog suda u Starom Gradu, na adresi Novo Riva 3, Stari Grad, a u sobi broj 7, II. kat, na način da će kandidati riješiti pisani test zaokružujući ponuđene odgovore,
- svaki navedeni dijelovi testiranja vrednovat će se bodovima od 0 do 10 pri čemu će se smatrati da je kandidat zadovoljio na provjeri znanja, sposobnosti i vještina, ako je za svaki dio testiranja dobio najmanje 5 bodova (članak 13. stavak 1. i 2. Uredbe),
- kandidati koji su zadovoljili na prva dva dijela testiranja pristupaju trećem dijelu testiranja – razgovoru s Komisijom odnosno intervjuu (članak 13. stavak 3. Uredbe), koji će se provesti u vremenu od 11,30 do 12,30 sati, također u zgradi Općinskog suda u Starom Gradu, na adresi Novo Riva 3, Stari Grad, a u sobi broj 7, II. kat,
- Komisija u razgovoru s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi, kao i stečeno radno iskustvo u struci, te rezultate ostvarene u njihovom dotadašnjem radu – rezultati razgovora vrednovat će se bodovima od 0 do 10, te će se smatrati da je kandidat zadovoljio na razgovoru ako je dobio najmanje 5 bodova (članak 14. stavak 3. i 4. Uredbe),
- nakon provedenog intervjua Komisija utvrđuje rang- listu Kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja, sposobnosti i vještina te razgovoru, a na koju se navode samo oni kandidati koji su zadovoljili na testiranju (članak 15. stavak 1. i 2. Uredbe).
Opis poslova i zadaća radnog mjesta:
- sudjeluje u suđenju, ovlašten je samostalno provoditi određene sudske postupke, ocjenjivati dokaze i utvrđivati činjenice
- na temelju tako provedenog postupka podnosi sucu nacrt na temelju kojeg sudac donosi odluku, po ovlaštenju suca objavljuje tako donesenu odluku
- provodi postupak i predlaže nacrt odluka u parničnim postupcima u sporovima za isplatu novčane tražbine ili naknadu štete u kojima vrijednost predmeta spora ne prelazi 100.000,00 kuna, u radnim sporovima proizašlim iz kolektivnih ugovora, u ovršnim postupcima, u ostavinskim postupcima, u zemljišnoknjižnim postupcima, u izvanparničnim postupcima, osim u postupcima oduzimanja poslovne sposobnosti, razvrgnuća suvlasničke zajednice, uređenja međa i postupcima prema Obiteljskom zakonu, o troškovima sudskih postupaka.Podatci o plaći:

- podaci o plaći radnog mjesta propisani su u članku 9. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (''Narodne novine'' broj 37/01, 38/01-isp., 71/01, 89/01, 112/01, 7/02-isp., 17/03, 197/03, 21/04, 25/04-isp, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13 i 2/14,
- plaća službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.


PREDSJEDNIK KOMISIJE:
Suzana Carić


DNA:
- web stranice Ministarstva uprave RH
- web stranice ovog suda, putem zadužene službenice-ovdje
- oglasna ploča Općinskog suda u Starom Gradu
- u spisu
Oglas sudski referent - zemljišnoknjižni
OPĆINSKI SUD U STAROM GRADU
URED PREDSJEDNIKA SUDA

   Broj: 7-Su. 222/2014
   Stari Grad, 01. kolovoza 2014. godine


Na temelju članka 61. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13), uz odobrenje Ministarstva pravosuđa RH od 17. lipnja 2014. godine, klasa: 119-02/12-04/476, urbroj: 514-03-01-01-03-14-252 i odobrenje Ministarstva uprave RH od 14. srpnja 2014. godine, klasa: 112-01/14-01/534, urbroj: 515-04-01-02/6-14-2, predsjednik Općinskog suda u Starom Gradu, raspisuje

OGLAS
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme


- na radno mjesto sudski referent – zemljišnoknjižni, (radno mjesto III. vrste)– jedan izvršitelj, na određeno vrijeme do 31. prosinca 2014. godine, uz obvezni probni rad u trajanju od 2 (dva) mjeseca, radi obavljanja poslova u svezi provedbe Projekta sređivanja zemljišnih knjiga i prijenosa podataka u EOP-zemljišnu knjigu


Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili geodetske struke ili gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke,
- položen državni stručni ispit za zemljišnoknjižnog referenta,
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- poznavanje strojopisa i rada na računalu.

Opis poslova:
Zemljišnoknjižni referent rješava zemljišnoknjižne predmete, izrađuje rješenja i vrši njihovu
provedbu u zemljišnoj knjizi, izrađuje zemljišnoknjižne izvatke i druge potvrde po zahtjevima
stranka ili po službenoj dužnosti, prima stranke, vrši ostale poslove po nalogu predsjednika
suda.
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
Osoba se prima u državnu službu uz obvezni probni rad od 2 mjeseca.
Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita nakon isteka probnog rada.
U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
• životopis
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
• preslika svjedodžbe,
• preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.
• uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu: Općinski sud u Starom Gradu, 21460 Stari Grad, Nova Riva 3, s naznakom: „Prijava na oglas“.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu, prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13 , 33/13, 148/13) uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat /kinja po obavijesti o izboru,
a prije donošenja rješenja o prijamu u državnu službu.
Podaci o plaći radnog mjesta mogu se naći u Zakonu o državnim službenicima i Uredbi o
nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (" Narodne
novine" br. 37/01, 38/01, 71/01, 89/01, 7/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 131/05,
11/07, 47/07, 109/07, 58/07, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11,
31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12,140/12, 16/13 i 25/13) ili na web stranici
www.nn.hr.

S kandidatima prijavljenim na oglas provesti će se razgovor. Ako kandidat ne pristupi
razgovoru, smatra se d a je povukao prijavu na oglas i neće se više smatrati kandidatom.
Obavijest o mjestu i vremenu razgovora biti će objavljena najmanje pet dana prije dana
određenog za razgovor na web stranici Ministarstva uprave ( www.uprava.hr), web stranici
ovog suda i na oglasnoj ploči ovog suda.
Obavijest o raspisivanju ovog oglasa dostavit će se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje Područna služba Split Ispostava Jelsa.

O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata.OPĆINSKI SUD U STAROM GRADU:
PREDSJEDNIK SUDA:
Željko Paršić