Zahtjevi i obrasci

Uvjerenje o nekažnjavanju

 

Zemljišne knjige

Službenik za zaštitu osobnih podataka

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U RIJECI
URED PREDSJEDNIKA
Žrtava fašizma 7

Broj: 7 Su- 1454/15
U Rijeci 23. studeni 2015. godine


Na temelju članka 18. a Zakona o zaštiti osobnih podataka ( Narodne novine, broj: 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12), predsjednik Općinskog suda u Rijeci, mr.sc. Domagoj Vučkov, donosi


O D L U K U
O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Članak 1.

Ovom odlukom imenuje se službenica za zaštitu osobnih podataka u Općinskom sudu u Rijeci:
- Gordana Vulić Pavlović, viša sudska savjetnica, kao službenik za zaštitu osobnih podataka
-Mirta Tomac, viša sudska savjetnica, kao zamjenik službenika za zaštitu osobnih podataka

Članak 2.
Službenik za zaštitu osobnih podataka:
- vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja Zakona o zaštiti osobnih podataka i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka,
- upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanje privatnosti i zaštitu osobnih podataka,
- upoznaje sve osobe zaposlene na obradi osobnih podataka o njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka,
- brine o izvršenju obveza iz članka 14. i 17. Zakona o zaštiti osobnih podataka,
- omogućuje ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona o zaštiti osobnih podataka
- surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.

Članak 3.
Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.
Članak 4.

O imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka izvijestiti će se Agencija za zaštitu osobnih podataka u roku od mjesec dana od dana donošenja ove odluke.
Članak 5.

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka su:
- e-mail adresa: Gordana.Vulic@osri.pravosudje.hr
Mirta.Tomac@oscr.pravosudje.hr
- telefonski broj: 051/355-661, 051/554-011
- telefaks: 051/213-110

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na web stranici i oglasnoj ploči Općinskog suda u Rijeci.


Predsjednik suda:
mr.sc. Domagoj Vučkov