Postupak mirenja

Ovjera isprava za uporabu u inozemstvu

Obrasci

Financijsko i materijalno poslovanje

Arhiva

Oglas 102 - čistačica - određeno

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U RIJECI
URED PREDSJEDNIKA
Žrtava fašizma 7

Posl. br.: 7 Su- 732/2020
U Rijeci, 11. rujna 2020.

Na temelju odredbe članka 138. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) te članka 4. i 5. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine br. 112/17, 12/18), uz suglasnost Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Klasa: 119-02/20-04/418 Urbroj: 514-04-01-01-01/1-20-02, Općinski sud u Rijeci, raspisuje


OGLAS
za radno mjesto IV. vrste, - čistačica na određeno vrijeme

Čistačica - 1 izvršitelj/ica – na određeno vrijeme u Općinskom sudu u Rijeci, radi zamjene

Stručni uvjeti:
- niža stručna sprema ili osnovna škola

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam, koji su propisani
odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
Ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim
službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
Namještenici se primaju uz probni rad od 2 mjeseca.

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa
stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog
mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice,
putovnice ili domovnice),
- dokaz o traženoj stručnoj spremi (svjedodžba)
- dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u
bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, potvrdu poslodavca o
radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr. (rješenje o rasporedu, ugovor o
radu ili drugi dokaz iz kojeg je vidljivo na kojim poslovima je kandidat radio).
- dokazi o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko ostvaruju takva prava

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Rok za podnošenje prijava na oglas je osam dana od objave oglasa na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (www.uprava.gov.hr).
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Općinski sud u Rijeci, Žrtava fašizma 7, 51000 Rijeka (za oglas – čistačica – Općinski sud u Rijeci).
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz
oglasa, ne smatra se kandidatom u postupku oglasa.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati
na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom
zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama sukladno članku 101.
Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne
novine“, 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne
novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i
148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom
(„Narodne novine“, broj 157/13, 152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima
nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u
prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod
jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101.
Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu
na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne
dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9.
Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na
oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom
statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22.
Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o
ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne
manjine.
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o
prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni
postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i
izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se
nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma.
Postupak po oglasu provodi komisija koju imenuje čelnik tijela. Komisija utvrđuje popis
kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete i čije prijave su pravodobne i
potpune te s tim kandidatima obavlja razgovor (intervju).
Vrijeme i mjesto održavanja intervjua objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za održavanje intrvjua, na web stranici Općinskog suda u Rijeci http://sudovi.pravosudje.hr/osri/.
Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila razgovoru (intervjuu) više se ne smatra
kandidatom/kinjom u postupku.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta objavit će se na web stranici tijela koje je
raspisalo oglas.
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni
kandidati ne zadovolje na intervjuu, predsjednica suda će obustaviti postupak po ovom oglasu.
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu
izabranog kandidata na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave www.uprava.gov.hr i web stranici
Općinskog suda u Rijeci http://sudovi.pravosudje.hr/osri/ koje je raspisalo oglas.
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana
objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.


Općinski sud u Rijeci
 


 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U RIJECI
URED PREDSJEDNIKA
Žrtava fašizma 7

Posl. br.: 7 Su- 732/2020
U Rijeci, 11. rujna 2020.


Na temelju članka 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 78/2017 i 89/2019) obavještavaju se kandidati o opisu poslova, podacima o plaći radnog mjesta i načinu izbora kandidata za radno mjesto
- čistačice- 1 (jedan) izvršitelj/ica na određeno vrijeme u Općinski sud u Rijeci
Stručni uvjeti: - niža stručna sprema ili osnovna škola
Opis poslova: - dnevno čišćenje sudskih prostorija i sudskog inventara, - održavanje čistoće vanjskog prostora sudske zgrade - druge poslove po nalogu čelnika tijela.
Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi ("Narodne novina" 37/01., 38/01., 71/01., 89/01., 112/01., 7/02., 17/03., 197/03., 21/04., 25/04., 66/05., 131/05., 11/07., 47/07., 109/07., 58/08., 32/09., 140/09., 21/10., 38/10., 77/10., 113/10., 22/11., 142/11., 31/12., 49/12., 60/12., 78/12., 82/12., 100/12., 124/12., 140/12., 16/13., 25/13., 52/13., 96/13., 126/13., 2/14., 94/14., 140/14.,76/15, 110/15, 71/18, 73/19) uvećan za 0,50% za svaku navršenu godinu radnog staža, koja je objavljena na web stranici www.nn.hr.
Način izbora kandidata: sastoji se od intervjua Komisije s kandidatima. Mjesto i vrijeme održavanja razgovora sa kandidatima biti će objavljeno naknadno na stranicama Općinskog suda u Rijeci, najmanje 5 (pet) dana prije dana održavanja razgovora.

OPĆINSKI SUD U RIJECI