Zahtjevi i obrasci

Uvjerenje o nekažnjavanju

 

Zemljišne knjige

Oglas 95- namještenik- dostavljač - određeno

 

RJEŠENJE

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U RIJECI
URED PREDSJEDNIKA
Žrtava fašizma 7

Posl. br.: 7 Su- 203/2020
U Rijeci, 12. veljače 2020.

Na temelju odredbe članka 138. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19) te članka 4. i 5. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine br. 112/17, 12/18, 2/19, 119/19), uz suglasnost Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Klasa: 119-02/20-04/101 Urbroj: 514-04-01-01-01/3-20-02, Općinski sud u Rijeci, raspisuje


O G L A S
za radno mjesto IV. vrste, namještenik – dostavljač
1 izvršitelj/ica – na određeno vrijeme
u Općinskom sudu u Rijeci


UVJETI:
- NSS-niža stručna sprema ili osnovna škola;
- 1 (jedna) godina radnog staža;
- vozačka dozvola B kategorije;
- probni rad 2 mjeseca

Opis poslova: obavlja poslove sudskog dostavljača, te vozača, upisuje pošiljke u prijemnu knjigu i vrši dostavu izvan suda.

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz prijavu se prilažu dokazi o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, i to:
- preslik domovnice ili druge isprave kojom se dokazuje hrvatsko državljanstvo,
- dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) kojima se dokazuje stečeni radni staž,
- svjedodžba o stečenoj, a traženoj stručnoj spremi
- uvjerenje nadležnog Suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, koja ne smije biti starija od 6 (šest) mjeseci.

U državnu službu ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam su propisane zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora predočit će se izvornik.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u predmetnom oglasu.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju po posebnim zakonima dužni su se pozvati na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta, te dokaze o priznanju statusa kojim ostvaruju prednost pri zapošljavanju po posebnim zakonima.

Kandidatom prijavljenim na oglas smatrat će se samo ona osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete propisane oglasom.

Sa kandidatima prijavljenim na oglas provesti će se strukturirani razgovor.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana oglašavanja na adresu: OPĆINSKI SUD U RIJECI, Žrtava fašizma 7, 51000 Rijeka (za oglas – dostavljač – Općinski sud u Rijeci).PREDSJEDNICA SUDA:
Vesna Katarinčić, dipl.iur.