Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Kazneni odjel
Prekršajni odjel
Parnični odjel
Obiteljski odjel
Izvanparnični odjel
Ovršni odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Odjel za praćenje europskih propisa i sudske prakse Suda EU i Europskog suda za ljudska prava
Služba za mirenje
Sudske pisarnice
Pisarnica sudske uprave
Kaznena pisarnica
Prekršajna pisarnica
Parnična pisarnica
Obiteljsko-radna pisarnica
Ovršno-izvanparnična pisarnica
Prijamno-otpremna pisarnica
Pisarnica sudskih zapisničara i prijepisa
Kontakt
Izdvojeni objekti
Ovjera isprava za uporabu u inozemstvu
Kodeks sudačke etike
Etički kodeks državnih službenika
Obrasci
Natječaji
Oglas 68 - sud.referent - ZK-određeno
Oglas 72 - admin.ref - zapisničar - neodređeno
Oglas 73 - sud.savjetnik - određeno
Oglas 74 - namještenik -čistačica - neodređeno
Oglas 75 - sud.savjetnik-određeno
Oglas 76 - admin.referent-upisničar-određeno
Oglas 77 - admin.referent-zapisničar-određeno
Oglas 78 - admin.referent-zapisničar-neodređeno
Oglas 79 - sud.savjetnik-neodređeno
Oglas 80 - admin.referent-zapisničar-određeno
Plan prijma 2018/2019 -stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Plan prijma 2019/2020 -stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Arhiva
Korisni linkovi
Obavijest o novčanoj naknadi u kaznenim postupcima
Poboljšanje sustava ovrhe u RH
Postupak mirenja
Plaćanje sudskih pristojbi
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Naknada za pristup informacijama
Godišnje izvješće
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Službenik za etiku
Povjerenik za otpad
Osoba zadužena za sustavno gospodarenje energijom
Arhiva
Financijsko izvještavanje
Javna nabava
Natječaji
Zahtjevi i obrasci

Uvjerenje o nekažnjavanju

 

Zemljišne knjige

Oglas 74 - namještenik -čistačica - neodređeno

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U RIJECI
URED PREDSJEDNIKA
Žrtava fašizma 7

Posl.br.: 7 Su-906/2019
U Rijeci, 16. srpnja 2019.


Općinski sud u Rijeci, po predsjednici suda, Vesni Katarinčić, dipl.iur., odlučujući na temelju odredbe čl. 4 . i 5. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (NN br. 112/17, 12/18), donosi


O D L U K U

Temeljem javnog natječaja objavljenog dana 12. lipnja 2019. godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te web stranicama i oglasnoj ploči Općinskog suda u Rijeci za popunu radnog mjesta IV. vrste namještenik – čistačica primljena je kandidatkinja:

MIRA JAGODIĆ


Predsjednica suda:
Vesna Katarinčić, dipl.iur.


UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove odluke dopušten je prigovor koji se podnosi čelniku tijela u roku od 8 (osam) dana od dana dostave ove odluke.


DNA:
- Spis;
- Kandidatima putem javne objave na web stranici Općinskog suda u Rijeci;

 


REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U RIJECI
URED PREDSJEDNIKA

Posl.br.: 7 Su-906/2019
U Rijeci, 01. srpnja 2019.


POPIS KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA JAVNI NATJEČAJ
KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE

Na javni natječaj za radno mjesto IV vrste – čistačica, na neodređeno vrijeme, objavljenog dana 12. lipnja 2019. godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Općinskog suda u Rijeci, prijavili su se sljedeći kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete i čije su prijave zajedno sa dokumentacijom potpune:

1. BUK ANA
2. ĆENDO LJILJANA
3. DEDIĆ FRANCIKA
4. JAGODIĆ MIRA
5. KLEPAC MIRJANA

Navedeni kandidati upućuju se na razgovor koji će se održati dana 11. srpnja 2019. godine, s početkom u 09,00 sati, u prostorijama ovog suda u ulici Žrtava fašizma 7 u Rijeci, u sobi br. 1 u prizemlju zgrade.

Popis kandidata bit će istaknut na oglasnoj ploči, te web stranicama naslovnog suda.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio razgovoru, povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom. Kandidati su dužni sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu.


OPĆINSKI SUD U RIJECI 
 

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U RIJECI
URED PREDSJEDNIKA
Žrtava fašizma 7

Posl. br.: 7 Su- 906/2019
U Rijeci, 11. lipnja 2019.

Na temelju odredbe članka 138. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) te članka 4. i 5. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine br. 112/17, 12/18), uz suglasnost Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Klasa: 119-02/19-04/100049, Urbroj: 514-04-01-01-01/5-19-02 od 27. svibnja 2019. godine, Općinski sud u Rijeci, raspisuje


JAVNI NATJEČAJ
za radno mjesto IV. vrste, namještenik – čistačica
1 izvršitelj/ica – na neodređeno vrijeme
u Općinskom sudu u Rijeci


UVJETI:
- NSS - niža stručna sprema / osnovna škola;
- 1 (jedna) godina radnog staža;
- probni rad 2 mjeseca


Opis poslova: Održavanje čistoće i urednosti svih prostorija u zgradi suda te prostorija, namještaja i inventara koje koristi sud, održavanje čistoće i urednosti hodnika, stepeništa i drugih prostorija suda.
U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz prijavu se prilažu dokazi o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natječaja, i to:
- preslik domovnice ili druge isprave kojom se dokazuje hrvatsko državljanstvo,
- dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) kojima se dokazuje stečeni radni staž,
- svjedodžba o stečenoj, a traženoj stručnoj spremi
- potvrda nadležnog Suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, koja ne smije biti starija od 6 (šest) mjeseci.

U državnu službu ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam su propisane zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora predočit će se izvornik.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u predmetnom natječaju.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju po posebnim zakonima dužni su se pozvati na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta, te dokaze o priznanju statusa kojim ostvaruju prednost pri zapošljavanju po posebnim zakonima.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo ona osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete propisane natječajem.

Sa kandidatima prijavljenim na natječaj provesti će se strukturirani razgovor.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja na adresu: OPĆINSKI SUD U RIJECI, Žrtava fašizma 7, 51000 Rijeka (za natječaj – čistačica – Općinski sud u Rijeci).


Predsjednica suda
Vesna Katarinčić, dipl.iur.