Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Kazneni odjel
Prekršajni odjel
Parnični odjel
Obiteljski odjel
Izvanparnični odjel
Ovršni odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Odjel za praćenje europskih propisa i sudske prakse Suda EU i Europskog suda za ljudska prava
Služba za mirenje
Sudske pisarnice
Pisarnica sudske uprave
Kaznena pisarnica
Prekršajna pisarnica
Parnična pisarnica
Obiteljsko-radna pisarnica
Ovršno-izvanparnična pisarnica
Prijamno-otpremna pisarnica
Pisarnica sudskih zapisničara i prijepisa
Kontakt
Izdvojeni objekti
Ovjera isprava za uporabu u inozemstvu
Kodeks sudačke etike
Etički kodeks državnih službenika
Obrasci
Natječaji
Oglas 68 - sud.referent - ZK-određeno
Oglas 72 - admin.ref - zapisničar - neodređeno
Oglas 73 - sud.savjetnik - određeno
Oglas 74 - namještenik -čistačica - neodređeno
Oglas 75 - sud.savjetnik-određeno
Oglas 76 - admin.referent-upisničar-određeno
Oglas 77 - admin.referent-zapisničar-određeno
Oglas 78 - admin.referent-zapisničar-neodređeno
Oglas 79 - sud.savjetnik-neodređeno
Oglas 80 - admin.referent-zapisničar-određeno
Plan prijma 2018/2019 -stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Plan prijma 2019/2020 -stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Arhiva
Korisni linkovi
Obavijest o novčanoj naknadi u kaznenim postupcima
Poboljšanje sustava ovrhe u RH
Postupak mirenja
Plaćanje sudskih pristojbi
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Naknada za pristup informacijama
Godišnje izvješće
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Službenik za etiku
Povjerenik za otpad
Osoba zadužena za sustavno gospodarenje energijom
Arhiva
Financijsko izvještavanje
Javna nabava
Natječaji
Zahtjevi i obrasci

Uvjerenje o nekažnjavanju

 

Zemljišne knjige

Plan prijma 2019/2020 -stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

 

REPUBLIKA HRVATSKA
Općinski sud u Rijeci
Ured predsjednika
Žrtava fašizma 7

Posl.broj: 10-Su-288/2019
U Rijeci, 10. lipnja 2019.

Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima (NN br. 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) te članaka 2. i 5. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa s državnim tijelima (NN 100/11.) i Planu prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinski sud u Rijeci za 2019. godinu, 10-Su-288/2019, raspisuje

J A V N I P O Z I V

Za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinski sud u Rijeci na vrijeme od 12 mjeseci za slijedeća radna mjesta:

I OPĆINSKI SUD U RIJECI – SJEDIŠTE SUDA

1. POSEBNE SUDSKE PISARNICE I URED PREDSJEDNIKA

a) Administrativni referent – upisničar – 2 izvršitelja
- Srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke odnosno završena gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi propisane struke.
- Poznavanje rada na računalu


OSTALI PODACI:

Sve osobe trebaju ispunjavati i opće uvjete iz članka 4. st. 1. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, kojim je propisano da se osoba može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako:

a) je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

b) ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje

c) nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u smislu odredbi Zakona o državnim službenicima (nema više od jedne godine radnog iskustva u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci)

d) za nju ne postoje zapreke za prijam u državnu službu utvrđene odredbom članka 49. stavka 1. Zakona o državnim službenicima.

Iznimno od citiranog stavka 1. podstavka a) članka 4. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, za osobe koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba s akademskim ili stručnim nazivom, odnosno akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju ("Narodne novine" broj 57/12 i 120/12), stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s odredbom članka 14. toga Zakona.

U prijavi za Javni poziv osobe trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona/mobitela, te e-mail adresu), radno mjesto na koje se prijavljuju, te sve tražene priloge.

Uz prijavu obavezno je dostaviti slijedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta i to:

1. životopis;
2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
3. dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva (elektronski zapis ili potvrda o podacima evidentirani u bazi podataka HZMO-a ili preslika radne knjižice);
4. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice);
5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne stariji od šest mjeseci;
6. uvjerenje o trajanju nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve navedene podatke i priloge.

Prijava mora biti vlastoručno potpisana.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja pisanog ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i to na adresu Općinski sud u Rijeci, Rijeka, Žrtava fašizma 7.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Popis prijavljenih osoba Općinski sud u Rijeci dostavlja Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o statusu osobe i ispunjavanju propisanih uvjeta.

Nakon utvrđivanja koje osobe ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, Komisija za provedbu postupka prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provest će postupak selekcije kroz strukturirani intervju.

Popis osoba koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva te vrijeme i mjesto održavanja strukturiranog intervjua bit će objavljeni na web stranici Općinskog suda u Rijeci najmanje 5 (pet) dana prije dana određenog za isto.

Odluku o izboru donosi čelnik tijela vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima i motivaciji, trajanju nezaposlenosti te rezultatima selekcijskog postupka.

Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će poslani samo izabranim kandidatima. S kandidatom izabranim na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Izabrani polaznici ne ostvaruju status državnog službenika, ne zasnivaju radni odnos i i primaju naknadu za rad koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Po obavljenom stručnom osposobljavanju osobe imaju pravo polaganja državnog stručnog ispita. Troškove polaganja državnog stručnog ispita snosi Općinski sud u Rijeci.

Javni poziv će biti objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Općinskog suda u Rijeci.


Predsjednica suda:
Vesna Katarinčić, dipl.iur.