Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Kazneni odjel
Prekršajni odjel
Parnični odjel
Obiteljski odjel
Izvanparnični odjel
Ovršni odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Odjel za praćenje europskih propisa i sudske prakse Suda EU i Europskog suda za ljudska prava
Služba za mirenje
Sudske pisarnice
Pisarnica sudske uprave
Kaznena pisarnica
Prekršajna pisarnica
Parnična pisarnica
Obiteljsko-radna pisarnica
Ovršno-izvanparnična pisarnica
Prijamno-otpremna pisarnica
Pisarnica sudskih zapisničara i prijepisa
Kontakt
Izdvojeni objekti
Ovjera isprava za uporabu u inozemstvu
Kodeks sudačke etike
Etički kodeks državnih službenika
Obrasci
Natječaji
Oglas 62 - sud. savjetnik - sud. referent - neodređeno
Oglas 63 - adm.ref.-upisničar - adm.ref.-zapisničar - neodređeno
Oglas 64 - sud.savjetnik- određeno
Oglas 65 - admin.referent - upisničar - neodređeno
Oglas 66 - admin.referent - zapisničar- određeno
Oglas 67 - admin.referent - upisničar- zapisničar - neodređeno
Oglas 68 - sud.referent - ZK-određeno
Oglas 69 - admin.ref - zapisničar - određeno
Oglas 70 - admin.ref - zapisničar - određeno
Oglas 71 - rač.referent - fin.knjigovođa
Oglas 72 - admin.ref - zapisničar - neodređeno
Oglas 73 - sud.savjetnik - određeno
Oglas 74 - namještenik -čistačica - neodređeno
Plan prijma 2018/2019 -stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Plan prijma 2019/2020 -stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Arhiva
Korisni linkovi
Obavijest o novčanoj naknadi u kaznenim postupcima
Poboljšanje sustava ovrhe u RH
Postupak mirenja
Plaćanje sudskih pristojbi
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Naknada za pristup informacijama
Godišnje izvješće
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Službenik za etiku
Povjerenik za otpad
Osoba zadužena za sustavno gospodarenje energijom
Arhiva
Financijsko izvještavanje
Javna nabava
Natječaji
Zahtjevi i obrasci

Uvjerenje o nekažnjavanju

 

Zemljišne knjige

Oglas 65 - admin.referent - upisničar - neodređeno

 

REPUBLIKA HRVATSKA
Općinski sud u Rijeci
Ured predsjednika
Žrtava fašizma 7

Posl.br.: 7-Su-322/2019
U Rijeci 26. travnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

RJEŠENJE

Na temelju odredbe čl. 52. Zakona o državnim službenicima (NN br. 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17 dalje ZDS), predsjednica Općinskog suda u Rijeci, donosi

R J E Š E NJ E

I. HELENA BOSNIĆ, prima se u državnu službu u Općinski sud u Rijeci, na radno mjesto III. vrste administrativni referent - upisničar na neodređeno.

II. Probni rad državnog službenika traje 3 (tri) mjeseca i državna služba može prestati ako službenik ne udovolji radnim zadacima.

III Po izvršnosti ovog rješenja donijet će se rješenje o rasporedu na radno mjesto i utvrditi dan početka rada.

IV. Rješenjem o rasporedu će se utvrditi obveza polaganja državnog stručnog ispita.

Obrazloženje

Općinski sud u Rijeci objavio je dana 01. ožujka 2019. godine u Narodnim novinama br. 21/19, na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe u Rijeci, te na oglasnoj i web ploči ovoga suda javni natječaj za prijam u državnu službu 1 (jednog) administrativnog referenta - upisničara, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rok od 3 (tri) mjeseca. Predmetni javni natječaj objavljen je temeljem odredbe čl. 45. i 45.b Zakona o državnim službenicima, temeljem suglasnosti Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske od 12. veljače 2019. godine, KLASA: 119-02/19-04/95, URBROJ: 514-04-01-01-01-19-02,

Citiranim oglasom određen je uvjet za navedeno radno mjesto i to: srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno stečena srednja stručna sprema sa završenom gimnazijom ili drugom četverogodišnjom školom čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke, najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, položen državni stručni ispit za rad u sudu sve u skladu s odredbama ZDS-a i čl. 36 Zakona o sudovima (NN 28/13, 33/15). U državnu službu može biti primljena i osoba bez državnog stručnog ispita uz uvjete iz odredbe čl. 56. ZDS-a. Osobe koje se primaju u državnu službu moraju zadovoljavati i uvjete propisane odredbom čl. 48. i 49. ZDS-a.
U citiranom natječaju je navedeno da će se provesti testiranje i razgovor (intervju) s kandidatima.

Temeljem čl. 51. st. 1. ZDS-a i čl. 8. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN 78/17 dalje Uredba), odlukom gornjeg poslovnog broja, predsjednica suda imenovala je Komisiju za provedbu javnog natječaja (dalje Komisija).

Komisija je utvrdila kako je na javni natječaj pristiglo ukupno 35 prijava. Nakon uvida u prijave Komisija je utvrdila listu od 28 kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune. Komisija je također utvrdila da 7 osoba nije podnijelo potpunu prijavu te sukladno odredbi čl. 9. Uredbe, obaviješteni su putem elektroničke pošte da se ne smatraju kandidatima u postupku javnog natječaja uz navođenje razloga zbog kojih se ne smatraju kandidatima.

Kandidate sa popisa prijavljenih na javni natječaj koji su ispunjavali formalne uvjete, a čije su prijave pravodobne i potpune Komisija, je putem obavijesti objavljene dana 27. ožujka 2019. godine, na web stranici i oglasnoj ploči Općinskog suda u Rijeci, pozvala na testiranje koje je održano dana 10. travnja 2019. godine s početkom u 09,00 sati u prostorijama Općinskog suda u Rijeci.

Prvoj fazi testiranja koja se sastojala od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta pristupilo je 10 (deset) kandidata, te je s obzirom na ostvarene rezultate, drugoj fazi testiranja, a koja se sastojala od razgovora (intervjua) sa Komisijom, pristupilo 4 (četiri) kandidata.

Komisija je obavila razgovor (intervju) s kandidatima kroz koji je utvrđivala znanja, sposobnosti i vještine, interese i profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu. Sukladno odredbi čl. 17. Uredbe Komisija je predsjednici suda dostavila Izvješće o provedenom postupku javnog natječaja i rang listu kandidata za radno mjesto III. vrste administrativni referent - upisničar.

Na temelju citiranog izvješća predsjednica suda donijela je odluku o izboru da se na radno mjesto III. vrste administrativni referent – upisničar – 1 (jedan) izvršitelj primi kandidat Helena Bosnić koja se nalazi na prvom mjestu rang liste sa ostvarenih 28 bodova.

U postupku prijma utvrđeno je da je Helena Bosnić, na pisanoj provjeri znanja ostvarila 8 bodova iz poznavanja Sudskog poslovnika, dok je iz poznavanja Osnova ustavnog ustrojstva ostvarila maksimalni broj bodova. Izabrana kandidatkinja iskazala je visok stupanj profesionalne motivacije, znanja, sposobnosti i vještina te odgovornosti za rad na radnom mjestu administrativni referent – upisničar, kao i stečeno radno iskustvo u struci i rezultate ostvarene u njezinom dosadašnjem radu. Također, izabrana kandidatkinja se pozvala na pravo prednosti pri zapošljavanju kao osoba s invaliditetom, sukladno odredbi čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji. Cijeneći iskazanu motiviranost za rad, dosadašnje radno iskustvo i rezultate toga rada, ali i ukupni dojam na razgovoru Komisija je kandidatu za razgovor dodijelila 10 bodova čime je ostvarila ukupno 28 bodova.

Po izvršenom izboru, a prije donošenja ovog rješenja, od kandidatkinja je zatražena dostava uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenja nadležnog suda da se protiv njih ne vodi kazneni postupak te izvornici dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja. Nadalje, po službenoj dužnosti izvršena je provjera nepostojanja ostalih zapreka za prijam u državnu službu na navedeno radno mjesto.

Sukladno odredbi čl. 52. st. 2. ZDS-a, ovo rješenje dostavlja se kandidatima prijavljenim na javni natječaj javnom objavom na web stranicama Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i na web stranici Općinskog suda u Rijeci http://sudovi.pravosudje.hr/osri/, a dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave rješenja na web stranici Ministarstva uprave.

Probni rad utvrđen je na temelju čl. 53. st. 3. ZDS-a.

Sukladno odredbi čl. 56. st. 1. ZDS-a imenovanima će biti utvrđena obveza polaganja državnog stručnog ispita za kandidate koji isti nemaju položen, u roku od šest mjeseci od isteka probnog rada.

Rješenje o rasporedu na radno mjesto će se donijeti po izvršnosti ovog rješenja, sukladno odredbi čl. 52. st. 4. ZDS-a.

S obzirom na navedeno valjalo je odlučiti kao u izreci rješenja.


Predsjednica suda:
Vesna Katarinčić, dipl.iur.UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba koja se podnosi pisanim putem u 3 (tri) istovjetna primjerka putem ovog suda u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave ovog rješenja, a o žalbi odlučuje Odbor za državnu službu.

DNA:
- Spis;
- Ministarstvu uprave elektroničkim putem u PDF formatu radi javne objave na web stranici
- osobni očevidnik;
- MPRH – po pravomoćnosti;

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA
Općinski sud u Rijeci
Ured predsjednika

KOMISIJA ZA PROVEDBU
JAVNOG NATJEČAJA
Posl.br.: 7 Su-322/2019
U Rijeci 27. ožujka 2019.

ISPRAVLJENI POPIS KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA JAVNI NATJEČAJ
KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE

Na javni natječaj objavljen dana 01. ožujka 2019. godine u Narodnim novinama (NN 21/19) za popunu jednog (1) radnog mjesta administrativni referent – sudski upisničar na neodređeno vrijeme, u Općinskom sudu u Rijeci, prijavili su se sljedeći kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete i čije su prijave zajedno sa dokumentacijom potpune:


1. ANIĆ KLARA
2. BARIČEVIĆ LAURA
3. BARIĆ IVA
4. BOSNIĆ HELENA
5. ČAČE TIHANA
6. ČORIĆ URSULA
7. ĐURETEK IVA
8. KALČIĆ TANJA
9. KELEMINEC IVANA
10. LEGOVIĆ LORENCA
11. LINIĆ DANILA
12. LISAC MATEA
13. MALJUGA KEVRIĆ SANJA
14. MAVAR MARKO
15. MAVRINAC TINA
16. MILETIĆ BUTKOVIĆ LIVIA
17. MILINKOVIĆ SANDA
18. PETKOVIĆ MARINA
19. PILJIĆ MIA
20. PRPIĆ CRGONJA
21. PURIC SVJETLANA
22. SMIRČIĆ SANJA
23. STARČEVIĆ VINCETIĆ SANJA
24. ŠOJAT SABINA
25. ŠVRLJUGA INES
26. VULETA IVANA
27. ZIRDUM MARIJAN
28. ŽIVKOVIĆ BOGDANKA

OPĆINSKI SUD U RIJECI

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U RIJECI
URED PREDSJEDNIKA
Žrtava fašizma 7

Posl.br.: 7 Su-322/2019
U Rijeci, 27. ožujka 2019.

OBAVIJEST O TESTIRANJU
PO RASPISANOM JAVNOM NATJEČAJU

za izvanredni postupak prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme u Općinski sud u Rijeci, i to:
1 (jednog) administrativnog referenta – upisničara (m/ž)

Objavljenom u Narodnim novinama br. 21/19 od 01. ožujka 2019. godine, na stranicama www.uprava.hr., na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područne službe Rijeka, kao i na oglasnoj i web stranici Općinskog suda u Rijeci.

Na temelju odredbe čl. 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN br. 78/17) kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja
u p u ć u j u s e
n a t e s t i r a nj e

koje će se održati dana 10. travnja 2019. godine (srijeda) u prostorijama Općinskog suda u Rijeci, na adresi Žrtava fašizma 7, Rijeka, u sobi br. 1 u prizemlju zgrade.

Testiranje će se održati u sobi br. 1 u prizemlju suda s početkom u 09,00 sati za kandidate čija prezimena počinju slovima od A-K, za kandidate čija prezimena počinju slovima M-Ž sa početkom u 10,00 h.

Testiranje svih kandidata provest će se iz pisanog testa koji uključuje Ustav RH, te Sudski poslovnik. Razgovor s kandidatima održat će se nakon provedenog testiranja.

Popis kandidata bit će istaknut na oglasnoj ploči naslovnog suda, te web stranicama Općinskog suda u Rijeci.

Temeljem čl. 10. u svezi čl. 8 st. 4. podstavak 3. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi, mogu pristupiti samo kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete oglasa, a isti su dužni ponijeti osobnu iskaznicu. Ukoliko kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je isti povukao prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom.

IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

Izvori za osnove ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske:
-Ustav Republike Hrvatske (NN br. 85/10 i 5/14)
-Sudski poslovnik (NN 37/14, 49/14, 8/15, 35/15,123/15)

PRAVILA TESTIRANJA

- po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta; kandidati koji ne mogu dokazati identitet te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za mjesto za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju;

- na testiranje kandidati su dužni ponijeti jednu kemijsku olovku u plavoj ili crnoj boji; kandidati pri pisanoj provjeri znanja ne smiju koristiti tekstove izvora za pripremanje kandidata za testiranje niti druge tekstove ili bilješke;

- pisana provjera znanja za kandidate traje 45 (četrdeset i pet) minuta;

- dio pisane provjere znanja iz poznavanja ustavnog ustrojstva RH sastoji se od 10 (deset) pitanja, te dio pisane provjere znanja iz Sudskoj poslovnika od 10 (deset) pitanja; pisana provjera znanja vrši se zaokruživanjem ponuđenih odgovora ili popunjavanjem praznina;

- kandidati mogu ostvariti najviše 30 (trideset) bodova i to po 10 (deset) bodova iz dijela pisanog testa poznavanja Ustavnog ustrojstva RH, 10 (deset) bodova iz dijela pisanog testa iz Sudskog poslovnika (po 1 (jedan) za svako točno odgovoreno pitanje), te po 10 (deset) bodova iz razgovora; smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su za svaki dio provedene provjere, odnosno iz razgovora, dobili najmanje 5 (pet) bodova;

- samo kandidati koji su uspješno položili pisane testove pristupiti će razgovoru s Komisijom. Ako je na provjeri znanja, sposobnosti i vještina zadovoljilo više od 20 (dvadeset) kandidata, na razgovor s Komisijom upućuje se najmanje 10 (deset) kandidata koji su postigli najbolje rezultate. Razgovor s komisijom boduje se sa najviše 10 (deset) bodova, a komisija će u razgovoru s kandidatima utvrđivati interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi.

- za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija niti na drugi način uznemiravati druge kandidate (koristiti mobitel i sl.);

- u slučaju da pri pisanju testa na kraju testiranja ostane samo jedan kandidat koji nije završio s testom, pretposljednji kandidat koji je završio s testom dužan je ostati u prostoriji u kojoj se vrši testiranje dok i posljednji kandidat ne završi;

- za vrijeme boravka u zgradi suda pozvani kandidati su dužni poštivati kućni red i postupati prema uputama službenih osoba; u slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati će biti upozoreni na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni s testiranja te će se smatrati da su odustali od daljnjeg postupka testiranja;

- kandidatima koji se ne budu pridržavali gore navedenih pravila pisani test ili radnja neće se priznati niti ocijeniti;
- svi kandidati prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj.OPĆINSKI SUD U RIJECI

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U RIJECI
URED PREDSJEDNIKA
KOMISIJA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

Posl.br.: 7 Su-322/2019
U Rijeci, 28. veljače 2019.

OBAVIJEST
uz javni natječaj Općinskog suda u Rijeci
za radno mjesto III. vrste administrativni referent – upisničar (1)
u Općinskom sudu u Rijeci

Opis poslova:
Administrativni referent – upisničar na sudu obavlja sjedeće poslove: vodi propisane upisnike, te odgovarajuće pomoćne knjige, osniva spise, vodi evidenciju o kretanju spisa, razvrstava i ulaže podneske, povratnice i dostavnice, priprema podatke za statistička i druga izvješća po nalogu upravitelja pisarnice sudske uprave, samostalno izrađuje rješenja o naplati pristojbe na privatne tužbe i presude, utvrđuje klauzule pravomoćnosti, te obavlja i druge odgovarajuće poslove po nalogu predsjednika suda, te upravitelja sudske pisarnice.

Podaci o plaći:
Plaća službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Osnovica za izračun plaće iznosi 5.584,19 kn, a koeficijent složenosti poslova radnog mjesta III. vrste administrativnog referenta –upisničara je 0,824.

Način testiranja kandidata:
Testiranje se sastoji od:
- provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske – pisani test ;
- provjere znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prima – pisani test;
- razgovor

Izvori za pripremanje su:
1. Ustav Republike Hrvatske (NN br. 85/10 i 5/14),
2. Sudski poslovnik (NN br. 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16)

OPĆINSKI SUD U RIJECI

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
Općinski sud u Rijeci
Ured predsjednika
Žrtava fašizma 7

Poslovni broj: 7 Su-322/2019
U Rijeci 28. veljače 2019.


Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/2017), te suglasnosti Ministarstva pravosuđa KLASA: 119-02/19-04/95, URBROJ: 514-04-01-01-01-19-02 od dana 12. veljače 2019. godine, Općinski sud u Rijeci raspisuje


J A V N I N A T J E Č A J
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

1. Općinski sud u Rijeci, za popunu radnog mjesta III. vrste administrativni referent –upisničar (1 izvršitelj)


Stručni uvjeti za radno mjesto:

-srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno stečena srednja stručna sprema sa završenom gimnazijom ili drugom četverogodišnjom školom čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke
-1 (jedna) godina radnog staža u struci,
-položen državni stručni ispit
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca.
Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.
U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
• životopis,
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
• preslika svjedodžbe,
• preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je osam dana od dana objave u „Narodnim novinama“.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu Općinski sud u Rijeci, Žrtava fašizma 7, 51000 Rijeka, uz naznaku radnog mjesta za koje se kandidat javlja.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na
natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednik suda.
Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).
Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web stranici Općinskog suda u Rijeci, http://sudovi.pravosudje.hr/osri/.
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web stranici Općinskog suda u Rijeci, http://sudovi.pravosudje.hr/osri/, istovremeno s objavom javnog natječaja.
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web stranici Općinskog suda u Rijeci, http://sudovi.pravosudje.hr/osri/.
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, predsjednik suda će obustaviti postupak po ovom natječaju.
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici Općinskog suda u Rijeci, http://sudovi.pravosudje.hr/osri/.
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.
OPĆINSKI SUD U RIJECI