Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Kazneni odjel
Prekršajni odjel
Parnični odjel
Obiteljski odjel
Izvanparnični odjel
Ovršni odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Odjel za praćenje europskih propisa i sudske prakse Suda EU i Europskog suda za ljudska prava
Služba za mirenje
Sudske pisarnice
Pisarnica sudske uprave
Kaznena pisarnica
Prekršajna pisarnica
Parnična pisarnica
Obiteljsko-radna pisarnica
Ovršno-izvanparnična pisarnica
Prijamno-otpremna pisarnica
Pisarnica sudskih zapisničara i prijepisa
Kontakt
Izdvojeni objekti
Ovjera isprava za uporabu u inozemstvu
Kodeks sudačke etike
Etički kodeks državnih službenika
Obrasci
Natječaji
Oglas 62 - sud. savjetnik - sud. referent - neodređeno
Oglas 63 - adm.ref.-upisničar - adm.ref.-zapisničar - neodređeno
Oglas 64 - sud.savjetnik- određeno
Oglas 65 - admin.referent - upisničar - neodređeno
Oglas 66 - admin.referent - zapisničar- određeno
Oglas 67 - admin.referent - upisničar- zapisničar - neodređeno
Oglas 68 - sud.referent - ZK-određeno
Oglas 69 - admin.ref - zapisničar - određeno
Oglas 70 - admin.ref - zapisničar - određeno
Oglas 71 - rač.referent - fin.knjigovođa
Oglas 72 - admin.ref - zapisničar - neodređeno
Oglas 73 - sud.savjetnik - određeno
Oglas 74 - namještenik -čistačica - neodređeno
Oglas 75 - sud.savjetnik-određeno
Plan prijma 2018/2019 -stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Plan prijma 2019/2020 -stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Arhiva
Korisni linkovi
Obavijest o novčanoj naknadi u kaznenim postupcima
Poboljšanje sustava ovrhe u RH
Postupak mirenja
Plaćanje sudskih pristojbi
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Naknada za pristup informacijama
Godišnje izvješće
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Službenik za etiku
Povjerenik za otpad
Osoba zadužena za sustavno gospodarenje energijom
Arhiva
Financijsko izvještavanje
Javna nabava
Natječaji
Zahtjevi i obrasci

Uvjerenje o nekažnjavanju

 

Zemljišne knjige

Oglas 63 - adm.ref.-upisničar - adm.ref.-zapisničar - neodređeno

 

RJEŠENJE

 


REPUBLIKA HRVATSKA
Općinski sud u Rijeci
Ured predsjednika

KOMISIJA ZA PROVEDBU
JAVNOG NATJEČAJA

Posl.br.: 7 Su-161/2019
U Rijeci 05. ožujka 2019.

POPIS KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA JAVNI NATJEČAJ
KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE

Na javni natječaj objavljen dana 25. siječnja 2019. godine u Narodnim novinama (NN 9/19) za popunu jednog (1) radnog mjesta administrativni referent – sudski zapisničar na neodređeno vrijeme, u Općinskom sudu u Rijeci, prijavili su se sljedeći kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete i čije su prijave zajedno sa dokumentacijom potpune:


1. DAYCER DARKO
2. GRLANOVIĆ MARINELA
3. JOVANOVIĆ NIKA
4. KELEMINEC IVANA
5. KRAGULJAC ZORANA
6. MADHALE JADAV JASNA
7. MAVRINAC TINA
8. MILER ROBERT
9. PIJANOVIĆ LARISA
10. ŠVRLJUGA INES
11. ZLATUNIĆ DANIJELA
OPĆINSKI SUD U RIJECI

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U RIJECI
URED PREDSJEDNIKA
Žrtava fašizma 7

Posl.br.: 7 Su-161/2019
U Rijeci, 05. ožujka 2019.

OBAVIJEST O TESTIRANJU
PO RASPISANOM JAVNOM NATJEČAJU

za izvanredni postupak prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme u Općinski sud u Rijeci, i to:
1 (jednog) administrativnog referenta – zapisničara (m/ž)

Objavljenom u Narodnim novinama br. 9/19 od 25. siječnja 2019. godine, na stranicama www.uprava.hr., na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područne službe Rijeka, kao i na oglasnoj i web stranici Općinskog suda u Rijeci.

Na temelju odredbe čl. 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN br. 78/17) kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja
u p u ć u j u s e
n a t e s t i r a nj e

koje će se održati dana 19. ožujka 2019. godine (utorak) u prostorijama Općinskog suda u Rijeci, na adresi Žrtava fašizma 7, Rijeka.

Testiranje će se održati u sobi br. 1 u prizemlju suda s početkom u 09,00 sati.

Testiranje svih kandidata provest će se iz pisanog testa koji uključuje Ustav RH, te Sudski poslovnik. Razgovor s kandidatima održat će se nakon provedenog testiranja.

Popis kandidata bit će istaknut na oglasnoj ploči naslovnog suda, te web stranicama Općinskog suda u Rijeci.

Temeljem čl. 10. u svezi čl. 8 st. 4. podstavak 3. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi, mogu pristupiti samo kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete oglasa, a isti su dužni ponijeti osobnu iskaznicu. Ukoliko kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je isti povukao prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom.IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

Izvori za osnove ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske:
-Ustav Republike Hrvatske (NN br. 85/10 i 5/14)
-Sudski poslovnik (NN 37/14, 49/14, 8/15, 35/15,123/15)

PRAVILA TESTIRANJA

- po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta; kandidati koji ne mogu dokazati identitet te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za mjesto za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju;

- na testiranje kandidati su dužni ponijeti jednu kemijsku olovku u plavoj ili crnoj boji; kandidati pri pisanoj provjeri znanja ne smiju koristiti tekstove izvora za pripremanje kandidata za testiranje niti druge tekstove ili bilješke;

- pisana provjera znanja za kandidate traje 45 (četrdeset i pet) minuta;

- dio pisane provjere znanja iz poznavanja ustavnog ustrojstva RH sastoji se od 10 (deset) pitanja, te dio pisane provjere znanja iz Sudskoj poslovnika od 10 (deset) pitanja; pisana provjera znanja vrši se zaokruživanjem ponuđenih odgovora ili popunjavanjem praznina;

- provjera znanja rada na računalu sastoji se od provjere sposobnosti u brzini i točnosti u diktatu teksta;

- kandidati mogu ostvariti najviše 40 (četrdeset) bodova i to po 10 (deset) bodova iz dijela pisanog testa poznavanja Ustavnog ustrojstva RH, 10 (deset) bodova iz dijela pisanog testa iz Sudskog poslovnika (po 1 (jedan) za svako točno odgovoreno pitanje), 10 (deset) bodova iz provjere znanja rada na računalu, te po 10 (deset) bodova iz razgovora; smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su za svaki dio provedene provjere, odnosno iz razgovora, dobili najmanje 5 (pet) bodova;

- samo kandidati koji su uspješno položili pisane testove pristupaju provjeri znanja rada na računalu, o čemu će kandidati biti obaviješteni istoga dana tako što će rezultati pisane provjere znanja biti usmeno pročitani kandidatima.

-provjera znanja rada na računalu obavlja se provjerom sposobnosti u brzini i točnosti prijepisa teksta i diktata teksta, a rezultat se utvrđuje na osnovi točnosti prema tablici koja će biti pročitana od strane komisije. Smatra se da su kandidati zadovoljili na provjeri poznavanja rada na računalu ako su dobili najmanje 5 (pet) bodova.

- kandidati koji su zadovoljili na provjeri poznavanja rada na računalu pristupiti će razgovoru s Komisijom koji će se održati istoga dana. i to kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj i drugoj fazi testiranja, i to 10 kandidata za svako radno mjesto, a ako se za radno mjesto traži veći broj izvršitelja, taj se broj povećava za broj traženih izvršitelja; ako je u drugoj fazi zadovoljilo manje od 10 kandidata, na intervju će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili u drugoj fazi testiranja. Razgovor s komisijom boduje se sa najviše 10 (deset) bodova, a komisija će u razgovoru s kandidatima utvrđivati interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi.

- za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija niti na drugi način uznemiravati druge kandidate (koristiti mobitel i sl.);

- u slučaju da pri pisanju testa na kraju testiranja ostane samo jedan kandidat koji nije završio s testom, pretposljednji kandidat koji je završio s testom dužan je ostati u prostoriji u kojoj se vrši testiranje dok i posljednji kandidat ne završi;

- za vrijeme boravka u zgradi suda pozvani kandidati su dužni poštivati kućni red i postupati prema uputama službenih osoba; u slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati će biti upozoreni na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni s testiranja te će se smatrati da su odustali od daljnjeg postupka testiranja;

- kandidatima koji se ne budu pridržavali gore navedenih pravila pisani test ili radnja neće se priznati niti ocijeniti;

- svi kandidati prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj.
OPĆINSKI SUD U RIJECI

 


 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
Općinski sud u Rijeci
Ured predsjednika

KOMISIJA ZA PROVEDBU
JAVNOG NATJEČAJA

Posl.br.: 7 Su-160/2019
U Rijeci 27. veljače 2019.

ISPRAVLJENI POPIS KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA JAVNI NATJEČAJ
KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE

Na javni natječaj objavljen dana 25. siječnja 2019. godine u Narodnim novinama (NN 9/19) za popunu tri (3) radna mjesta administrativni referent – sudski upisničar na neodređeno vrijeme, u Općinskom sudu u Rijeci, prijavili su se sljedeći kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete i čije su prijave zajedno sa dokumentacijom potpune:


1. ANIĆ KLARA
2. BOSNIĆ HELENA
3. BRIŽAN KRISTINA
4. BROZOVIĆ MAGDALENA
5. CUCULIĆ MARTINA
6. ĆORAŠ PATRICIA
7. DAYCER DARKO
8. ĐURETEK IVA
9. GRBAC VALENTINA
10. GRLANOVIĆ MARINELA
11. HUDOROVIĆ TINA
12. JAKOVČIĆ BRIŠEVAC ANITA
13. JOVANOVIĆ NIKA
14. JUREŠIĆ ADRIANA
15. KALANJ KATIKA
16. KALČIĆ TANJA
17. KELEMINEC IVANA
18. KLARIĆ SANJA
19. KOLOBARIĆ MAJA
20. KRAGULJAC ZORANA
21. KUKRET DUNJA
22. MADHALE JADAV JASNA
23. MARČELJA ELIZABETA
24. MARKOVIĆ KATARINA
25. MATUCHINA IVANA
26. MAVRINAC MAJA
27. MAVRINAC TINA
28. MILINKOVIĆ SANDA
29. MLADENIĆ ARIJANA
30. MOMČILOVIĆ ŽELJKA
31. PIJANOVIĆ LARISA
32. PRIZMIĆ ASJA
33. RADICA ANDREA
34. SAMARDŽIJA KRISTINA
35. STANIŠIĆ IVANA
36. STARČEVIĆ VINCETIĆ SANJA
37. ŠPORČIĆ SANDRA
38. ŠTIMAC MATIJA
39. ŠVRLJUGA INES
40. TRKULJA STANISLAVA
41. UTJEŠINOVIĆ MARČELA
42. VUČINIĆ ŠĆULAC MILOJKA
43. VUKELIĆ JELENA
OPĆINSKI SUD U RIJECI

 

 


 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
Općinski sud u Rijeci
Ured predsjednika

KOMISIJA ZA PROVEDBU
JAVNOG NATJEČAJA

Posl.br.: 7 Su-160/2019
U Rijeci 27. veljače 2019.

POPIS KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA JAVNI NATJEČAJ
KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE

Na javni natječaj objavljen dana 25. siječnja 2019. godine u Narodnim novinama (NN 9/19) za popunu jednog (3) radna mjesta administrativnI referent – sudskI upisničar na neodređeno vrijeme, u Općinskom sudu u Rijeci, prijavili su se sljedeći kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete i čije su prijave zajedno sa dokumentacijom potpune:


1. ANIĆ KLARA
2. BIRT MARTINA
3. BOSNIĆ HELENA
4. BRIŽAN KRISTINA
5. BROZOVIĆ MAGDALENA
6. CUCULIĆ MARTINA
7. ĆORAŠ PATRICIA
8. DAYCER DARKO
9. ĐURETEK IVA
10. GRBAC VALENTINA
11. GRLANOVIĆ MARINELA
12. HUDOROVIĆ TINA
13. JAKOVČIĆ BRIŠEVAC ANITA
14. JOVANOVIĆ NIKA
15. JUREŠIĆ ADRIANA
16. KALANJ KATIKA
17. KALČIĆ TANJA
18. KELEMINEC IVANA
19. KLARIĆ SANJA
20. KOLOBARIĆ MAJA
21. KRAGULJAC ZORANA
22. KUKRET DUNJA
23. MADHALE JADAV JASNA
24. MARČELJA ELIZABETA
25. MARKOVIĆ KATARINA
26. MATUCHINA IVANA
27. MAVRINAC MAJA
28. MAVRINAC TINA
29. MILINKOVIĆ SANDA
30. MLADENIĆ ARIJANA
31. MOMČILOVIĆ ŽELJKA
32. PIJANOVIĆ LARISA
33. PRIZMIĆ ASJA
34. RADICA ANDREA
35. SAMARDŽIJA KRISTINA
36. STANIŠIĆ IVANA
37. STARČEVIĆ VINCETIĆ SANJA
38. ŠPORČIĆ SANDRA
39. ŠTIMAC MATIJA
40. ŠVRLJUGA INES
41. TRKULJA STANISLAVA
42. UTJEŠINOVIĆ MARČELA
43. VUČINIĆ ŠĆULAC MILOJKA
44. VUKELIĆ JELENA
OPĆINSKI SUD U RIJECI

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U RIJECI
URED PREDSJEDNIKA
Žrtava fašizma 7

Posl.br.: 7 Su-160/2019
U Rijeci, 27. veljače 2019.

OBAVIJEST O TESTIRANJU
PO RASPISANOM JAVNOM NATJEČAJU

za izvanredni postupak prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme u Općinski sud u Rijeci, i to:
3 (tri) administrativna referenta – upisničara (m/ž)

Objavljenom u Narodnim novinama br. 9/19 od 25. siječnja 2019. godine, na stranicama www.uprava.hr., na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područne službe Rijeka, kao i na oglasnoj i web stranici Općinskog suda u Rijeci.

Na temelju odredbe čl. 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN br. 78/17) kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja
u p u ć u j u s e
n a t e s t i r a nj e

koje će se održati dana 06. ožujka 2019. godine (srijeda) u prostorijama Općinskog suda u Rijeci, na adresi Žrtava fašizma 7, Rijeka, u sobi br. 1 u prizemlju zgrade.

Testiranje će se održati u sobi br. 1 u prizemlju suda s početkom u 09,00 sati za kandidate čija prezimena počinju slovima od A-K, za kandidate čija prezimena počinju slovima M-Ž sa početkom u 10,00 h.

Testiranje svih kandidata provest će se iz pisanog testa koji uključuje Ustav RH, te Sudski poslovnik. Razgovor s kandidatima održat će se nakon provedenog testiranja.

Popis kandidata bit će istaknut na oglasnoj ploči naslovnog suda, te web stranicama Općinskog suda u Rijeci.

Temeljem čl. 10. u svezi čl. 8 st. 4. podstavak 3. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi, mogu pristupiti samo kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete oglasa, a isti su dužni ponijeti osobnu iskaznicu. Ukoliko kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je isti povukao prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom.

IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

Izvori za osnove ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske:
-Ustav Republike Hrvatske (NN br. 85/10 i 5/14)
-Sudski poslovnik (NN 37/14, 49/14, 8/15, 35/15,123/15)

PRAVILA TESTIRANJA

- po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta; kandidati koji ne mogu dokazati identitet te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za mjesto za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju;

- na testiranje kandidati su dužni ponijeti jednu kemijsku olovku u plavoj ili crnoj boji; kandidati pri pisanoj provjeri znanja ne smiju koristiti tekstove izvora za pripremanje kandidata za testiranje niti druge tekstove ili bilješke;

- pisana provjera znanja za kandidate traje 45 (četrdeset i pet) minuta;

- dio pisane provjere znanja iz poznavanja ustavnog ustrojstva RH sastoji se od 10 (deset) pitanja, te dio pisane provjere znanja iz Sudskoj poslovnika od 10 (deset) pitanja; pisana provjera znanja vrši se zaokruživanjem ponuđenih odgovora ili popunjavanjem praznina;

- kandidati mogu ostvariti najviše 30 (trideset) bodova i to po 10 (deset) bodova iz dijela pisanog testa poznavanja Ustavnog ustrojstva RH, 10 (deset) bodova iz dijela pisanog testa iz Sudskog poslovnika (po 1 (jedan) za svako točno odgovoreno pitanje), te po 10 (deset) bodova iz razgovora; smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su za svaki dio provedene provjere, odnosno iz razgovora, dobili najmanje 5 (pet) bodova;

- samo kandidati koji su uspješno položili pisane testove pristupiti će razgovoru s Komisijom. Ako je na provjeri znanja, sposobnosti i vještina zadovoljilo više od 20 (dvadeset) kandidata, na razgovor s Komisijom upućuje se najmanje 10 (deset) kandidata koji su postigli najbolje rezultate. Razgovor s komisijom boduje se sa najviše 10 (deset) bodova, a komisija će u razgovoru s kandidatima utvrđivati interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi.

- za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija niti na drugi način uznemiravati druge kandidate (koristiti mobitel i sl.);

- u slučaju da pri pisanju testa na kraju testiranja ostane samo jedan kandidat koji nije završio s testom, pretposljednji kandidat koji je završio s testom dužan je ostati u prostoriji u kojoj se vrši testiranje dok i posljednji kandidat ne završi;

- za vrijeme boravka u zgradi suda pozvani kandidati su dužni poštivati kućni red i postupati prema uputama službenih osoba; u slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati će biti upozoreni na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni s testiranja te će se smatrati da su odustali od daljnjeg postupka testiranja;

- kandidatima koji se ne budu pridržavali gore navedenih pravila pisani test ili radnja neće se priznati niti ocijeniti;
- svi kandidati prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj.OPĆINSKI SUD U RIJECI

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
Općinski sud u Rijeci
Ured predsjednika
Žrtava fašizma 7

Poslovni broj: 7 Su-160/2019
7 Su-161/2019
U Rijeci 24. siječnja 2019.


Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/2017), te suglasnosti Ministarstva pravosuđa KLASA: 119-02/19-04/27, URBROJ: 514-04-01-01-01-19-02 od dana 16. siječnja 2019. godine, KLASA: 119-02/19-04/29, URBROJ: 514-04-01-01-01-19-02 od dana 16. siječnja 2019. godine, KLASA: 119-02/19-04/28, URBROJ: 514-04-01-01-01-19-02 od 17. siječnja 2019. godine, KLASA: 119-02/19-04/30, URBROJ: 514-04-01-01-01-19-02 od 16. siječnja 2019. godine, Općinski sud u Rijeci raspisuje


J A V N I N A T J E Č A J
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

1. Općinski sud u Rijeci, za popunu radnog mjesta III. vrste administrativni referent – sudski upisničar (3 izvršitelja)

2. Općinski sud u Rijeci, za popunu radnog mjesta III. vrste administrativni referent – sudski zapisničar (1 izvršitelj)


Stručni uvjeti za radno mjesto pod 1. i 2.:

-srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno stečena srednja stručna sprema sa završenom gimnazijom ili drugom četverogodišnjom školom čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke
-1 (jedna) godina radnog staža u struci,
-položen državni stručni ispit
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca.
Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.
U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
• životopis,
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
• preslika svjedodžbe,
• preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je osam dana od dana objave u „Narodnim novinama“.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu Općinski sud u Rijeci, Žrtava fašizma 7, 51000 Rijeka, uz naznaku radnog mjesta za koje se kandidat javlja.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na
natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednik suda.
Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).
Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web stranici Općinskog suda u Rijeci, http://sudovi.pravosudje.hr/osri/.
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web stranici Općinskog suda u Rijeci, http://sudovi.pravosudje.hr/osri/, istovremeno s objavom javnog natječaja.
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web stranici Općinskog suda u Rijeci, http://sudovi.pravosudje.hr/osri/.
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, predsjednik suda će obustaviti postupak po ovom natječaju.
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici Općinskog suda u Rijeci, http://sudovi.pravosudje.hr/osri/.
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.
OPĆINSKI SUD U RIJECI


 


 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U RIJECI
URED PREDSJEDNIKA
KOMISIJA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

Posl.br.: 7 Su-160/2019
U Rijeci, 24. siječnja 2019.

OBAVIJEST
uz javni natječaj Općinskog suda u Rijeci
za radno mjesto III. vrste administrativni referent – upisničar (3)
u Općinskom sudu u Rijeci

Opis poslova:
Administrativni referent – upisničar na sudu obavlja sjedeće poslove: vodi propisane upisnike, te odgovarajuće pomoćne knjige, osniva spise, vodi evidenciju o kretanju spisa, razvrstava i ulaže podneske, povratnice i dostavnice, priprema podatke za statistička i druga izvješća po nalogu upravitelja pisarnice sudske uprave, samostalno izrađuje rješenja o naplati pristojbe na privatne tužbe i presude, utvrđuje klauzule pravomoćnosti, te obavlja i druge odgovarajuće poslove po nalogu predsjednika suda, te upravitelja sudske pisarnice.

Podaci o plaći:
Plaća službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Osnovica za izračun plaće iznosi 5.584,19 kn, a koeficijent složenosti poslova radnog mjesta III. vrste administrativnog referenta – sudskog upisničara je 0,824.

Način testiranja kandidata:
Testiranje se sastoji od:
- provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske – pisani test ;
- provjere znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prima – pisani test;
- razgovor

Izvori za pripremanje su:
1. Ustav Republike Hrvatske (NN br. 85/10 i 5/14),
2. Sudski poslovnik (NN br. 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16)

Predsjednik komisije:
Stručni savjetik
Martina Kružić Smokrović

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U RIJECI
URED PREDSJEDNIKA
KOMISIJA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

Posl.br.: 7 Su-160/2019
U Rijeci, 24. siječnja 2019.

OBAVIJEST
uz javni natječaj Općinskog suda u Rijeci
za radno mjesto III. vrste administrativni referent – upisničar (3)
u Općinskom sudu u Rijeci

Opis poslova:
Administrativni referent – upisničar na sudu obavlja sjedeće poslove: vodi propisane upisnike, te odgovarajuće pomoćne knjige, osniva spise, vodi evidenciju o kretanju spisa, razvrstava i ulaže podneske, povratnice i dostavnice, priprema podatke za statistička i druga izvješća po nalogu upravitelja pisarnice sudske uprave, samostalno izrađuje rješenja o naplati pristojbe na privatne tužbe i presude, utvrđuje klauzule pravomoćnosti, te obavlja i druge odgovarajuće poslove po nalogu predsjednika suda, te upravitelja sudske pisarnice.

Podaci o plaći:
Plaća službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Osnovica za izračun plaće iznosi 5.584,19 kn, a koeficijent složenosti poslova radnog mjesta III. vrste administrativnog referenta – sudskog upisničara je 0,824.

Način testiranja kandidata:
Testiranje se sastoji od:
- provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske – pisani test ;
- provjere znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prima – pisani test;
- razgovor

Izvori za pripremanje su:
1. Ustav Republike Hrvatske (NN br. 85/10 i 5/14),
2. Sudski poslovnik (NN br. 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16)

Predsjednik komisije:
Stručni savjetik
Martina Kružić Smokrović