Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Kazneni odjel
Prekršajni odjel
Parnični odjel
Obiteljski odjel
Izvanparnični odjel
Ovršni odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Odjel za praćenje europskih propisa i sudske prakse Suda EU i Europskog suda za ljudska prava
Služba za mirenje
Sudske pisarnice
Pisarnica sudske uprave
Kaznena pisarnica
Prekršajna pisarnica
Parnična pisarnica
Obiteljsko-radna pisarnica
Ovršno-izvanparnična pisarnica
Prijamno-otpremna pisarnica
Pisarnica sudskih zapisničara i prijepisa
Kontakt
Izdvojeni objekti
Ovjera isprava za uporabu u inozemstvu
Kodeks sudačke etike
Etički kodeks državnih službenika
Obrasci
Natječaji
Oglas 62 - sud. savjetnik - sud. referent - neodređeno
Oglas 63 - adm.ref.-upisničar - adm.ref.-zapisničar - neodređeno
Oglas 64 - sud.savjetnik- određeno
Oglas 65 - admin.referent - upisničar - neodređeno
Oglas 66 - admin.referent - zapisničar- određeno
Oglas 67 - admin.referent - upisničar- zapisničar - neodređeno
Oglas 68 - sud.referent - ZK-određeno
Oglas 69 - admin.ref - zapisničar - određeno
Oglas 70 - admin.ref - zapisničar - određeno
Oglas 71 - rač.referent - fin.knjigovođa
Oglas 72 - admin.ref - zapisničar - neodređeno
Oglas 73 - sud.savjetnik - određeno
Oglas 74 - namještenik -čistačica - neodređeno
Plan prijma 2018/2019 -stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Plan prijma 2019/2020 -stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Arhiva
Korisni linkovi
Obavijest o novčanoj naknadi u kaznenim postupcima
Poboljšanje sustava ovrhe u RH
Postupak mirenja
Plaćanje sudskih pristojbi
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Naknada za pristup informacijama
Godišnje izvješće
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Službenik za etiku
Povjerenik za otpad
Osoba zadužena za sustavno gospodarenje energijom
Arhiva
Financijsko izvještavanje
Javna nabava
Natječaji
Zahtjevi i obrasci

Uvjerenje o nekažnjavanju

 

Zemljišne knjige

Oglas 62 - sud. savjetnik - sud. referent - neodređeno

 

REPUBLIKA HRVATSKA
Općinski sud u Rijeci
Ured predsjednika
Žrtava fašizma 7

Posl.br.: 7-Su-1511/2018
U Rijeci 17. travnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

RJEŠENJE

Na temelju odredbe čl. 52. Zakona o državnim službenicima (NN br. 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17 dalje ZDS), predsjednica Općinskog suda u Rijeci, donosi

R J E Š E NJ E

I. IRENA MATEJČIĆ, prima se u državnu službu u Općinski sud u Rijeci, na radno mjesto III. vrste zemljišnoknjižni referent na neodređeno vrijeme.

II. IVA MIMICA, prima se u državnu službu u Općinski sud u Rijeci, na radno mjesto III. vrste zemljišnoknjižni referent na neodređeno vrijeme.

III. BLANKA LUKIĆ, prima se u državnu službu u Općinski sud u Rijeci, na radno mjesto III. vrste zemljišnoknjižni referent na neodređeno vrijeme.

IV. MARINA TIĆAK BOGMIĆ, prima se u državnu službu u Općinski sud u Rijeci, na radno mjesto III. vrste zemljišnoknjižni referent na neodređeno vrijeme.

V. LOREDANA TOIĆ, prima se u državnu službu u Općinski sud u Rijeci, na radno mjesto III. vrste zemljišnoknjižni referent na neodređeno vrijeme.

VI. LOREDANA LABAN, prima se u državnu službu u Općinski sud u Rijeci, na radno mjesto III. vrste zemljišnoknjižni referent na neodređeno vrijeme.

VII. Probni rad državnog službenika traje 3 (tri) mjeseca i državna služba može prestati ako službenik ne udovolji radnim zadacima.

VIII. Po izvršnosti ovog rješenja donijet će se rješenje o rasporedu na radno mjesto i utvrditi dan početka rada.


Obrazloženje

Općinski sud u Rijeci objavio je dana 25. siječnja 2019. godine u Narodnim novinama br. 9/19, na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe u Rijeci, te na oglasnoj i web ploči ovoga suda javni natječaj za prijam u državnu službu 7 (sedam) zemljišnoknjižnih referenata, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rok od 3 (tri) mjeseca. Predmetni javni natječaj objavljen je temeljem odredbe čl. 45. i 45.b Zakona o državnim službenicima, temeljem suglasnosti Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske od 17. prosinca 2018. godine, KLASA: 119-02/18-04/853, URBROJ: 514-04-01-03-18-12.

Citiranim oglasom određen je uvjet za navedeno radno mjesto i to: srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili geodetske struke, odnosno stečena srednja stručna sprema sa završenom gimnazijom ili drugom četverogodišnjom školom čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke, 1 (jedna) godina radnog staža u struci te položen državni stručni ispit. Osobe koje se primaju u državnu službu moraju zadovoljavati i uvjete propisane odredbom čl. 48. i 49. ZDS-a.
U citiranom natječaju je navedeno da će se provesti testiranje i razgovor (intervju) s kandidatima.

Temeljem čl. 51. st. 1. ZDS-a i čl. 8. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN 78/17 dalje Uredba), odlukom gornjeg poslovnog broja, predsjednica suda imenovala je Komisiju za provedbu javnog natječaja (dalje Komisija).

Komisija je utvrdila kako je na javni natječaj pristiglo ukupno 77 prijava. Nakon uvida u prijave Komisija je utvrdila listu od 66 kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune. Komisija je također utvrdila da 11 osoba nije podnijelo potpunu prijavu te sukladno odredbi čl. 9. Uredbe, obaviješteni su putem elektroničke pošte da se ne smatraju kandidatima u postupku javnog natječaja uz navođenje razloga zbog kojih se ne smatraju kandidatima.

Kandidate sa popisa prijavljenih na javni natječaj koji su ispunjavali formalne uvjete, a čije su prijave pravodobne i potpune Komisija, je putem obavijesti objavljene dana 25. veljače 2019. godine, na web stranici i oglasnoj ploči Općinskog suda u Rijeci, pozvala na testiranje koje je održano dana 13. ožujka 2019. godine s početkom u 09,00 sati u prostorijama Općinskog suda u Rijeci.

Prvoj fazi testiranja koja se sastojala od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta pristupilo je 28 (dvadesetiosam) kandidata, te je s obzirom na ostvarene rezultate, drugoj fazi testiranja, a koja se sastojala od razgovora (intervjua) sa Komisijom, pristupilo 15 (petnaest) kandidata.

Komisija je obavila razgovor (intervju) s kandidatima kroz koji je utvrđivala znanja, sposobnosti i vještine, interese i profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu. Sukladno odredbi čl. 17. Uredbe Komisija je predsjednici suda dostavila Izvješće o provedenom postupku javnog natječaja i rang listu kandidata za radno mjesto III. vrste zemljišnoknjižni referent.

Na temelju citiranog izvješća predsjednica suda donijela je odluku da se na radno mjesto III. vrste zemljišnoknjižni referent – 7 (sedam) izvršitelja prime kandidati Irena Matejčić sa ostvarenih 29,5 bodova, Iva Mimica sa ostvarenih 29,5 bodova, Blanka Lukić sa ostvarenih 27 bodova, Marina Tićak Bogmić sa ostvarenih 27 bodova, Loredana Toić sa ostvarenih 26,5 bodova, Loredana Laban sa ostvarenih 25,5 bodova i Suzi Žiganto sa ostvarenih 24,5 bodova.

U postupku prijma utvrđeno je da je Irena Matejčić, na pisanoj provjeri znanja ostvarila 9,5 bodova iz poznavanja Osnova ustavnog ustrojstva, dok je iz poznavanja materije iz Zakona o zemljišnim knjigama ostvarila maksimalnih 10 bodova. Izabrana kandidatkinja iskazala je visok stupanj profesionalne motivacije, znanja, sposobnosti i vještina te odgovornosti za rad na radnom mjestu zemljišnoknjižni referent, kao i stečeno radno iskustvo u struci i rezultate ostvarene u njezinom dosadašnjem radu. Cijeneći iskazanu motiviranost za rad, dosadašnje radno iskustvo i rezultate toga rada, ali i ukupni dojam na razgovoru Komisija je kandidatu za razgovor dodijelila 10 bodova čime je ostvarila ukupno 29,5 bodova.

Izabrana kandidatkinja Iva Mimica na pisanoj provjeri znanja ostvarila je 9,5 bodova iz poznavanja Osnova ustavnog ustrojstva, dok je iz poznavanja materije iz Zakona o zemljišnim knjigama ostvarila maksimalnih 10 bodova. Izabrana kandidatkinja iskazala je visok stupanj profesionalne motivacije, znanja, sposobnosti i vještina te odgovornosti za rad na radnom mjestu zemljišnoknjižni referent, kao i stečeno radno iskustvo u struci i rezultate ostvarene u njezinom dosadašnjem radu. Cijeneći iskazanu motiviranost za rad, dosadašnje radno iskustvo i rezultate toga rada, ali i ukupni dojam na razgovoru Komisija je kandidatu za razgovor dodijelila 10 bodova čime je ostvarila ukupno 29,5 bodova.

Izabrana kandidatkinja Blanka Lukić na pisanoj provjeri znanja ostvarila je 8,5 bodova i iz poznavanja Osnova ustavnog ustrojstva i iz poznavanja materije Zakona o zemljišnim knjigama. Izabrana kandidatkinja iskazala je visok stupanj profesionalne motivacije, znanja, sposobnosti i vještina te odgovornosti za rad na radnom mjestu zemljišnoknjižni referent, kao i stečeno radno iskustvo u struci i rezultate ostvarene u svom dosadašnjem radu. Cijeneći iskazanu motiviranost za rad, dosadašnje radno iskustvo i rezultate toga rada, ali i ukupni dojam na razgovoru Komisija je kandidatu za razgovor dodijelila 10 bodova čime je ostvarila ukupno 27 bodova.

Izabrana kandidatkinja Marina Tićak Bogmić na pisanoj provjeri znanja ostvarila je 9 bodova iz poznavanja Osnova ustavnog ustrojstva te 8 bodova iz poznavanja materije Zakona o zemljišnim knjigama. Izabrana kandidatkinja iskazala je visok stupanj profesionalne motivacije, znanja, sposobnosti i vještina te odgovornosti za rad na radnom mjestu zemljišnoknjižni referent, kao i stečeno radno iskustvo u struci i rezultate ostvarene u svom dosadašnjem radu. Cijeneći iskazanu motiviranost za rad, dosadašnje radno iskustvo i rezultate toga rada, ali i ukupni dojam na razgovoru Komisija je kandidatu za razgovor dodijelila 10 bodova čime je ostvarila ukupno 27 bodova.

Izabrana kandidatkinja Loredana Toić, na pisanoj provjeri znanja ostvarila 8 bodova iz poznavanja Osnova ustavnog ustrojstva, dok je iz poznavanja materije iz Zakona o zemljišnim knjigama ostvarila 8,5 bodova. Izabrana kandidatkinja iskazala je visok stupanj profesionalne motivacije, znanja, sposobnosti i vještina te odgovornosti za rad na radnom mjestu zemljišnoknjižni referent, kao i stečeno radno iskustvo u struci i rezultate ostvarene u njezinom dosadašnjem radu. Cijeneći iskazanu motiviranost za rad, dosadašnje radno iskustvo i rezultate toga rada, ali i ukupni dojam na razgovoru Komisija je kandidatu za razgovor dodijelila 10 bodova čime je ostvarila ukupno 26,5 bodova.

Izabrana kandidatkinja Loredana Laban na pisanoj provjeri znanja ostvarila je 7,5 bodova iz poznavanja Osnova ustavnog ustrojstva, dok je iz poznavanja materije iz Zakona o zemljišnim knjigama ostvarila 8 bodova. Izabrana kandidatkinja iskazala je visok stupanj profesionalne motivacije, znanja, sposobnosti i vještina te odgovornosti za rad na radnom mjestu zemljišnoknjižni referent, kao i stečeno radno iskustvo u struci i rezultate ostvarene u njezinom dosadašnjem radu. Cijeneći iskazanu motiviranost za rad, dosadašnje radno iskustvo i rezultate toga rada, ali i ukupni dojam na razgovoru Komisija je kandidatu za razgovor dodijelila 10 bodova čime je ostvarila ukupno 25,5 bodova.

Kandidatkinja Suzi Žiganto je u državnoj službi na neodređeno vrijeme kod ovog suda od 12. siječnja 1998. godine, na radnom mjestu administrativni referent – zapisničar, te je u natječajnom postupku u pisanoj provjeri znanja ostvarila je 8,5 bodova iz poznavanja Osnova ustavnog ustrojstva, iz poznavanja materije Zakona o zemljišnim knjigama 8 bodova, a na razgovoru sa Komisijom dobila je 8 bodova čime je ostvarila ukupno 24,5 bodova te zauzela sedmo mjesto na rang listi kandidata. Zbog činjenice da je imenovana već primljena u državnu službu na neodređeno vrijeme, za istu se nije donosila odluka o izboru, već će se po izvršnosti ovog rješenja, donijeti rješenje o rasporedu na radno mjesto zemljišnoknjižnog referenta.

Po izvršenom izboru, a prije donošenja ovog rješenja, od kandidata je zatražena dostava uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenja nadležnog suda da se protiv njih ne vodi kazneni postupak te izvornici dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja. Nadalje, po službenoj dužnosti izvršena je provjera nepostojanja ostalih zapreka za prijam u državnu službu na navedeno radno mjesto.

Sukladno odredbi čl. 52. st. 2. ZDS-a, ovo rješenje dostavlja se kandidatima prijavljenim na javni natječaj javnom objavom na web stranicama Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i na web stranici Općinskog suda u Rijeci http://sudovi.pravosudje.hr/osri/, a dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave rješenja na web stranici Ministarstva uprave.

Probni rad utvrđen je na temelju čl. 53. st. 3. ZDS-a.

Rješenje o rasporedu na radno mjesto će se donijeti po izvršnosti ovog rješenja, sukladno odredbi čl. 52. st. 4. ZDS-a.

S obzirom na navedeno valjalo je odlučiti kao u izreci rješenja.


Predsjednica suda:
Vesna Katarinčić, dipl.iur.UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba koja se podnosi pisanim putem u 3 (tri) istovjetna primjerka putem ovog suda u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave ovog rješenja, a o žalbi odlučuje Odbor za državnu službu.

DNA:
- Spis;
- Ministarstvu uprave elektroničkim putem u PDF formatu radi javne objave na web stranici
- osobni očevidnik;
- MPRH – po pravomoćnosti;

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
Općinski sud u Rijeci
Ured predsjednika
Žrtava fašizma 7

Posl.br.: 7-Su-1511/2018
U Rijeci 02. travnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

RJEŠENJE

Na temelju odredbe čl. 52. Zakona o državnim službenicima (NN br. 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17 dalje ZDS), predsjednica Općinskog suda u Rijeci, donosi

R J E Š E NJ E

I. SANJA CRLJEN MRVOŠ, prima se u državnu službu u Općinski sud u Rijeci, na radno mjesto I. vrste sudski savjetnik na neodređeno.

II. ALEKSANDRA REZG BROWN, prima se u državnu službu u Općinski sud u Rijeci, na radno mjesto I. vrste sudski savjetnik na neodređeno.

III. MARKO POGARČIĆ, prima se u državnu službu u Općinski sud u Rijeci, na radno mjesto I. vrste sudski savjetnik na neodređeno.

IV. Probni rad državnog službenika traje 3 (tri) mjeseca i državna služba može prestati ako službenik ne udovolji radnim zadacima.

V. Po izvršnosti ovog rješenja donijet će se rješenje o rasporedu na radno mjesto i utvrditi dan početka rada.

Obrazloženje

Općinski sud u Rijeci objavio je dana 25. siječnja 2019. godine u Narodnim novinama br. 9/19, na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe u Rijeci, te na oglasnoj i web ploči ovoga suda javni natječaj za prijam u državnu službu 3 (tri) sudska savjetnika, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rok od 3 (tri) mjeseca. Predmetni javni natječaj objavljen je temeljem odredbe čl. 45. i 45.b Zakona o državnim službenicima, temeljem suglasnosti Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske od 17. prosinca 2018. godine, KLASA: 119-02/18-04/853, URBROJ: 514-04-01-03-18-12.

Citiranim oglasom određen je uvjet za navedeno radno mjesto i to: završen diplomski sveučilišni studij prava i položen pravosudni ispit. Osobe koje se primaju u državnu službu moraju zadovoljavati i uvjete propisane odredbom čl. 48. i 49. ZDS-a.
U citiranom natječaju je navedeno da će se provesti testiranje i razgovor (intervju) s kandidatima.

Temeljem čl. 51. st. 1. ZDS-a i čl. 8. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN 78/17 dalje Uredba), odlukom gornjeg poslovnog broja, predsjednica suda imenovala je Komisiju za provedbu javnog natječaja (dalje Komisija).

Komisija je utvrdila kako je na javni natječaj pristiglo ukupno 14 prijava. Nakon uvida u prijave Komisija je utvrdila listu od 12 kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune. Komisija je također utvrdila da 2 osobe nisu podnijele potpunu prijavu te sukladno odredbi čl. 9. Uredbe, obaviješteni su putem elektroničke pošte da se ne smatraju kandidatima u postupku javnog natječaja uz navođenje razloga zbog kojih se ne smatraju kandidatima.

Kandidate sa popisa prijavljenih na javni natječaj koji su ispunjavali formalne uvjete, a čije su prijave pravodobne i potpune Komisija, je putem obavijesti objavljene dana 12. ožujka 2019. godine, na web stranici i oglasnoj ploči Općinskog suda u Rijeci, pozvala na testiranje koje je održano dana 22. ožujka 2019. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Općinskog suda u Rijeci.

Prvoj fazi testiranja koja se sastojala od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta pristupilo je 5 (pet) kandidata, te je s obzirom na ostvarene rezultate, drugoj fazi testiranja, a koja se sastojala od razgovora (intervjua) sa Komisijom, pristupilo 4 (četiri) kandidata.

Komisija je obavila razgovor (intervju) s kandidatima kroz koji je utvrđivala znanja, sposobnosti i vještine, interese i profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu. Sukladno odredbi čl. 17. Uredbe Komisija je predsjednici suda dostavila Izvješće o provedenom postupku javnog natječaja i rang listu kandidata za radno mjesto I. vrste sudski savjetnik

Na temelju citiranog izvješća predsjednica suda donijela je odluku o izboru da se na radno mjesto I. vrste sudski savjetnik – 3 (tri) izvršitelja prime kandidati Sanja Crljen Mrvoš koja se nalazi na prvom mjestu rang liste sa ostvarenih 28,5 bodova, Aleksandra Rezg Brown koja se nalazi na drugom mjestu rang liste sa ostvarenih 28 bodova, te Marko Pogarčić koji se nalazi na trećem mjestu rang liste sa ostvarenih 27,5 bodova.

U postupku prijma utvrđeno je da je Sanja Crljen Mrvoš, na pisanoj provjeri znanja ostvarila maksimalnih 10 bodova iz poznavanja Osnova ustavnog ustrojstva, dok je iz poznavanja materije iz Zakona o sudovima ostvarila 8,5 bodova. Izabrana kandidatkinja iskazala je visok stupanj profesionalne motivacije, znanja, sposobnosti i vještina te odgovornosti za rad na radnom mjestu sudski savjetnik, kao i stečeno radno iskustvo u struci i rezultate ostvarene u njezinom dosadašnjem radu. Cijeneći iskazanu motiviranost za rad, dosadašnje radno iskustvo i rezultate toga rada, ali i ukupni dojam na razgovoru Komisija je kandidatu za razgovor dodijelila 10 bodova čime je ostvarila ukupno 28,5 bodova.

Izabrana kandidatkinja Aleksandra Rezg Brown na pisanoj provjeri znanja ostvarila je visokih 9,5 bodova iz poznavanja materije Zakona o sudovima, dok je iz poznavanja Osnova ustavnog ustrojstva ostvarila 8,5 bodova. Izabrana kandidatkinja iskazala je visok stupanj profesionalne motivacije, znanja, sposobnosti i vještina te odgovornosti za rad na radnom mjestu sudski savjetnik, kao i stečeno radno iskustvo u struci i rezultate ostvarene u njezinom dosadašnjem radu. Cijeneći iskazanu motiviranost za rad, dosadašnje radno iskustvo i rezultate toga rada, ali i ukupni dojam na razgovoru Komisija je kandidatu za razgovor dodijelila 10 bodova čime je ostvarila ukupno 28 bodova.

Izabrani kandidat Marko Pogarčić na pisanoj provjeri znanja ostvario je 8,5 bodova iz poznavanja materije Zakona o sudovima, dok je iz poznavanja Osnova ustavnog ustrojstva ostvario visokih 9 bodova. Izabrani kandidat iskazao je visok stupanj profesionalne motivacije, znanja, sposobnosti i vještina te odgovornosti za rad na radnom mjestu sudski savjetnik, kao i stečeno radno iskustvo u struci i rezultate ostvarene u svom dosadašnjem radu. Cijeneći iskazanu motiviranost za rad, dosadašnje radno iskustvo i rezultate toga rada, ali i ukupni dojam na razgovoru Komisija je kandidatu za razgovor dodijelila 10 bodova čime je ostvario ukupno 27,5 bodova.

Po izvršenom izboru, a prije donošenja ovog rješenja, od kandidata je zatražena dostava uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenja nadležnog suda da se protiv njih ne vodi kazneni postupak te izvornici dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja. Nadalje, po službenoj dužnosti izvršena je provjera nepostojanja ostalih zapreka za prijam u državnu službu na navedeno radno mjesto.

Sukladno odredbi čl. 52. st. 2. ZDS-a, ovo rješenje dostavlja se kandidatima prijavljenim na javni natječaj javnom objavom na web stranicama Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i na web stranici Općinskog suda u Rijeci http://sudovi.pravosudje.hr/osri/, a dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave rješenja na web stranici Ministarstva uprave.

Probni rad utvrđen je na temelju čl. 53. st. 3. ZDS-a.

Rješenje o rasporedu na radno mjesto će se donijeti po izvršnosti ovog rješenja, sukladno odredbi čl. 52. st. 4. ZDS-a.

S obzirom na navedeno valjalo je odlučiti kao u izreci rješenja.


Predsjednica suda:
Vesna Katarinčić, dipl.iur.UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba koja se podnosi pisanim putem u 3 (tri) istovjetna primjerka putem ovog suda u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave ovog rješenja, a o žalbi odlučuje Odbor za državnu službu.

DNA:
- Spis;
- Ministarstvu uprave elektroničkim putem u PDF formatu radi javne objave na web stranici
- osobni očevidnik;
- MPRH – po pravomoćnosti; 
 

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
Općinski sud u Rijeci
Ured predsjednika

KOMISIJA ZA PROVEDBU
JAVNOG NATJEČAJA

Posl.br.: 7 Su-1511/18
U Rijeci 12. ožujka 2019.POPIS KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA JAVNI NATJEČAJ
KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE

Na javni natječaj objavljen dana 25. siječnja 2019. godine u Narodnim novinama (NN 9/19) za popunu tri (3) radna mjesta I. vrste – sudski savjetnik na neodređeno vrijeme, u Općinskom sudu u Rijeci, prijavili su se sljedeći kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete i čije su prijave zajedno sa dokumentacijom potpune:1. BARIĆ GRŽIN MARTINA
2. BLEČIĆ LARA
3. BRGLES GEA
4. CRLJEN MRVOŠ SANJA
5. ĐUKIĆ ĐURĐICA
6. GORNIK MURGIĆ MARTINA
7. KRIŠTIĆ ANICA
8. OVUKA SARA
9. POGARČIĆ MARKO
10. REZG BROWN ALEKSANDRA
11. ŠPERANDA GIANNA
12. TROSKOT KORINA
OPĆINSKI SUD U RIJECI

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U RIJECI
URED PREDSJEDNIKA

Posl.br.: 7 Su-1511/2018
U Rijeci, 12. ožujka 2019. godine


OBAVIJEST O TESTIRANJU
PO RASPISANOM JAVNOM NATJEČAJU

za izvanredni postupak prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme u Općinski sud u Rijeci, i to:

- 3 (tri) sudska savjetnika

Objavljenom u Narodnim novinama br. 9/19 od 25. siječnja 2019. godine, na stranicama www.uprava.hr., na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područne službe Rijeka, kao i na oglasnoj i web stranici Općinskog suda u Rijeci.

Na temelju odredbe čl. 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN br. 78/17) kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja
u p u ć u j u s e
n a t e s t i r a nj e

koje će se održati dana 22. ožujka 2019. godine (petak) sa početkom u 10,00 sati u prostorijama Općinskog suda u Rijeci, Žrtava fašizma 7, u sobi broj 1 u prizemlju zgrade.

Razgovor s kandidatima održat će se nakon provedenog testiranja.

Smatra se da nije kandidat onaj tko nije pristupio testiranju, odnosno tko je povukao prijavu na oglas, te se isti više ne smatra kandidatom.

Testiranje svih kandidata provest će se iz pisanog testa koji uključuje Ustav RH, te Zakon o sudovima.
Razgovor s kandidatima održat će se nakon provedenog testiranja.

Popis kandidata bit će istaknut na oglasnoj ploči naslovnog suda te web stranicama Općinskog suda u Rijeci.

Temeljem čl. 10. u svezi čl. 8 st. 5 Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi, mogu pristupiti samo kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete javnog natječaja, a isti su dužni ponijeti osobnu iskaznicu. Ukoliko kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je isti povukao prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom.

IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

- Ustav RH (NN br. 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14)
- Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18)

PRAVILA TESTIRANJA

- po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta; kandidati koji ne mogu dokazati identitet te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za mjesto za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju;

- na testiranje kandidati su dužni ponijeti jednu kemijsku olovku u plavoj ili crnoj boji; kandidati pri pisanoj provjeri znanja ne smiju koristiti tekstove izvora za pripremanje kandidata za testiranje niti druge tekstove ili bilješke;

- pisana provjera znanja za kandidate traje 45 (četrdeset i pet) minuta;

- dio pisane provjere znanja iz poznavanja ustavnog ustrojstva RH sastoji se od 10 (deset) pitanja, te dio pisane provjere znanja iz Zakona o sudovima od 10 (deset) pitanja; pisana provjera znanja vrši se zaokruživanjem ponuđenih odgovora ili popunjavanjem praznina;

- kandidati mogu ostvariti najviše 30 (trideset) bodova i to po 10 (deset) bodova iz dijela pisanog testa poznavanja Ustavnog ustrojstva RH, 10 (deset) bodova iz dijela pisanog testa iz Zakona o sudovima (po 1 (jedan) za svako točno odgovoreno pitanje), te po 10 (deset) bodova iz razgovora; smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su za svaki dio provedene provjere, odnosno iz razgovora, dobili najmanje 5 (pet) bodova;

- za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija niti na drugi način uznemiravati druge kandidate (koristiti mobitel i sl.);

- u slučaju da pri pisanju testa na kraju testiranja ostane samo jedan kandidat koji nije završio s testom, pretposljednji kandidat koji je završio s testom dužan je ostati u prostoriji u kojoj se vrši testiranje dok i posljednji kandidat ne završi;

- za vrijeme boravka u zgradi suda pozvani kandidati su dužni poštivati kućni red i postupati prema uputama službenih osoba; u slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati će biti upozoreni na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni s testiranja te će se smatrati da su odustali od daljnjeg postupka testiranja;
- kandidatima koji se ne budu pridržavali gore navedenih pravila pisani test ili radnja neće se priznati niti ocijeniti;

- svi kandidati prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj.

OPĆINSKI SUD U RIJECI

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
Općinski sud u Rijeci
Ured predsjednika

KOMISIJA ZA PROVEDBU
JAVNOG NATJEČAJA

Posl.br.: 7 Su-1511/2018
U Rijeci 25. veljače 2019.


POPIS KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA JAVNI NATJEČAJ
KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE


Na javni natječaj objavljen dana 25. siječnja 2019. godine u Narodnim novinama (NN 9/19) za popunu jednog (7) radnih mjesta sudskog referenta – zemljišnoknjižnog na neodređeno vrijeme, u Općinskom sudu u Rijeci, prijavili su se sljedeći kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete i čije su prijave zajedno sa dokumentacijom potpune:1. BARNA DAVOR
2. BUNIĆ IVANA
3. ČEKADA SANJIN
4. DAYCER DARKO
5. ĐURETEK IVA
6. ERDELJA VALENTINA
7. FIČAR IVANA
8. GRBAC VALENTINA
9. GRLANOVIĆ MARINELA
10. GURGUŠKA ARMEN
11. IDRIZOVIĆ ALEN
12. JAKOVČIĆ BRIŠEVAC ANITA
13. JOVANOVIĆ NIKA
14. JOŽIĆ SANJA
15. JURČIĆ NINA
16. KALANJ KATIKA
17. KAPROVIĆ DIJANA
18. KELEMINEC IVANA
19. KLARIĆ SANJA
20. KOLIĆ TAMARA
21. KOLOBARIĆ MAJA
22. KOŽUL MARKO
23. KRAGULJAC ZORANA
24. KUKRET DUNJA
25. LABAN LOREDANA
26. LUKIĆ BLANKA
27. MADHALE JADAV JASNA
28. MARČELJA ELIZABETA
29. MARKOVIĆ KATARINA
30. MATEJČIĆ IRENA
31. MATOKOVIĆ TEA
32. MATUCHINA IVANA
33. MAVRINAC TINA
34. MIHARIJA NINA
35. MILINKOVIĆ SANDA
36. MIMICA IVA
37. MOMČILOVIĆ ŽELJKA
38. MOŽETIĆ ANTONIO
39. MUSULIN DUŠANKA
40. PAVLIĆ IGOR
41. PELOZA RAC MARINELLA
42. PETRINOVIĆ ANDREJ
43. PRIZMIĆ ASJA
44. PURIĆ SVJETLANA
45. RADICA ANDREA
46. RAK ANA
47. RIBIĆ TINA
48. SABLJAK TANJA
49. SAMARDŽIJA KRISTINA
50. SIROLA NATALIA
51. STANIŠIĆ IVANA
52. STIPANIĆ MARIN
53. STRIEBL ELIZABETA
54. ŠOKČIĆ MARINA
55. ŠPORČIĆ SANDRA
56. TIĆAK BOGMIĆ MARINA
57. TIŠKIVSKI MARIJA PETRA
58. TOIĆ LOREDANA
59. TOMAIĆ MARIN
60. VOLARIĆ SARA
61. VUČINIĆ ŠĆULAC MILOJKA
62. VUKAS GORDANA
63. VUKELIĆ JELENA
64. VULETA IVANA
65. ŽIGANTO SUZI
66. ŽIVANOVIĆ DRAGICA


OPĆINSKI SUD U RIJECI

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U RIJECI
URED PREDSJEDNIKA
Žrtava fašizma 7

Posl.br.: 7 Su-1511/2018
U Rijeci, 25. veljače 2019. godine

OBAVIJEST O TESTIRANJU
PO RASPISANOM JAVNOM NATJEČAJU

za izvanredni postupak prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme u Općinski sud u Rijeci, i to:

7 (sedam) sudskih referenata – zemljišnoknjižnih (m/ž)

Objavljenom u Narodnim novinama br. 9/19 od 25. siječnja 2019. godine, na stranicama www.uprava.hr., na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područne službe Rijeka, kao i na oglasnoj i web stranici Općinskog suda u Rijeci.

Na temelju odredbe čl. 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN br. 78/17) kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja
u p u ć u j u s e
n a t e s t i r a nj e

koje će se održati dana 13. ožujka 2019. godine (srijeda) sa početkom u 09,00 sati u prostorijama Općinskog suda u Rijeci, Žrtava fašizma 7, u sobi broj 1 u prizemlju zgrade.
Za kandidate čija prezimena počinju slovima A-K testiranje će se održati u sobi br. 1 u prizemlju suda s početkom u 09,00 sati, za kandidate čija prezimena počinju slovima L-P, testiranje će se održati u sobi br. 1 u prizemlju suda s početkom u 10,00 sati, a za kandidate čija prezimena počinju slovima R-Ž, testiranje će se održati u sobi br. 1 u prizemlju suda s početkom u 11,00 sati

Testiranje svih kandidata provest će se iz pisanog testa koji uključuje Ustav RH, te Zakon o zemljišnim knjigama.

Razgovor s kandidatima održat će se nakon provedenog testiranja.

Popis kandidata bit će istaknut na oglasnoj ploči naslovnog suda te web stranicama Općinskog suda u Rijeci.

Temeljem čl. 10. u svezi čl. 8 st. 5 Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi, mogu pristupiti samo kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete oglasa, a isti su dužni ponijeti osobnu iskaznicu. Ukoliko kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je isti povukao prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom.

IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

- Ustav RH (NN br. 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14)
- Zakon o zemljišnim knjigama (NN 91/1996, 68/1998, 137/1999, 114/2001, 100/2004, 107/2007, 152/2008, 126/2010, 55/2013, 60/2013, 108/2017)

PRAVILA TESTIRANJA

- po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta; kandidati koji ne mogu dokazati identitet te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za mjesto za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju;

- na testiranje kandidati su dužni ponijeti jednu kemijsku olovku u plavoj ili crnoj boji; kandidati pri pisanoj provjeri znanja ne smiju koristiti tekstove izvora za pripremanje kandidata za testiranje niti druge tekstove ili bilješke;

- pisana provjera znanja za kandidate traje 45 (četrdeset i pet) minuta;

- dio pisane provjere znanja iz poznavanja ustavnog ustrojstva RH sastoji se od 10 (deset) pitanja, te dio pisane provjere znanja iz Zakona o zemljišnim knjigama od 10 (deset) pitanja; pisana provjera znanja vrši se zaokruživanjem ponuđenih odgovora ili popunjavanjem praznina;

- kandidati mogu ostvariti najviše 30 (trideset) bodova i to po 10 (deset) bodova iz dijela pisanog testa poznavanja Ustavnog ustrojstva RH, 10 (deset) bodova iz dijela pisanog testa iz Zakona o zemljišnim knjigama (po 1 (jedan) za svako točno odgovoreno pitanje), te po 10 (deset) bodova iz razgovora; smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su za svaki dio provedene provjere, odnosno iz razgovora, dobili najmanje 5 (pet) bodova;

- za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija niti na drugi način uznemiravati druge kandidate (koristiti mobitel i sl.);

- u slučaju da pri pisanju testa na kraju testiranja ostane samo jedan kandidat koji nije završio s testom, pretposljednji kandidat koji je završio s testom dužan je ostati u prostoriji u kojoj se vrši testiranje dok i posljednji kandidat ne završi;

- za vrijeme boravka u zgradi suda pozvani kandidati su dužni poštivati kućni red i postupati prema uputama službenih osoba; u slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati će biti upozoreni na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni s testiranja te će se smatrati da su odustali od daljnjeg postupka testiranja;
- kandidatima koji se ne budu pridržavali gore navedenih pravila pisani test ili radnja neće se priznati niti ocijeniti;

- svi kandidati prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj.

OPĆINSKI SUD U RIJECI

 
REPUBLIKA HRVATSKA
Općinski sud u Rijeci
Ured predsjednika
Žrtava fašizma 7

Posl.br.: 7 Su-1511/2018
U Rijeci 24. siječnja 2019.

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa, KLASA:119-02/18-04-853, URBROJ: 514-04-01-03-18-12 od 17. prosinca 2018. godine, Općinski sud u Rijeci raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

1. Općinski sud u Rijeci, za popunu radnog mjesta I. vrste SUDSKI SAVJETNIK - (3 izvršitelja – na neodređeno vrijeme)

2. Općinski sud u Rijeci, za popunu radnog mjesta III. vrste SUDSKI REFERENT - ZEMLJIŠNOKNJIŽNI (7 izvršitelja – na neodređeno vrijeme)


Stručni uvjeti za radno mjesto pod t. 1.:
- završen diplomski sveučilišni studij prava
- položen pravosudni ispit

Stručni uvjeti za radno mjesto pod t. 2.:

- srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili geodetske struke, odnosno stečena srednja stručna sprema sa završenom gimnazijom ili drugom četverogodišnjom školom čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke
- 1 (jedna) godina radnog staža u struci,
- položen državni stručni ispit.
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog u zakonskom roku.
U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti za radno mjesto pod t. 1:
• životopis
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
• dokaz o završenom diplomskom sveučilišnom studiju prava,
• svjedodžbu o položenom pravosudnom ispitu
• preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.
Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti za radno mjesto pod t. 2:
• životopis
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
• preslika svjedodžbe,
• preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je osam dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu Općinski sud u Rijeci, Žrtava fašizma 7, 51000 Rijeka, uz naznaku radnog mjesta za koje se kandidat javlja.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u internom javni natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz internog javni natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Komisiju za provedbu internog oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednik Općinskog suda u Rijeci.
Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.
Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, predsjednik suda će obustaviti postupak po ovom internom oglasu.
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web stranici Općinskog suda u Rijeci http://sudovi.pravosudje.hr/osri/, istovremeno s objavom internog oglasa.
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web stranici Općinskog suda u Rijeci http://sudovi.pravosudje.hr/osri/ .
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz internog oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja objavit će se na web stranici Općinskog suda u Rijeci http://sudovi.pravosudje.hr/osri/.
O rezultatima internog oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici Općinskog suda u Rijeci http://sudovi.pravosudje.hr/osri/.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.


OPĆINSKI SUD U RIJECI

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U RIJECI
URED PREDSJEDNIKA
KOMISIJA ZA PROVEDBU
JAVNOG NATJEČAJA

Posl.br.: 7 Su-1511/2018
U Rijeci, 24. siječnja 2019.


OBAVIJEST
uz oglas Općinskog suda u Rijeci
za 3 (tri) radna mjesta I. vrste sudski savjetnikOpis poslova:

Pomaže sucu u radu, izrađuje nacrte sudskih odluka, samostalno provodi određene sudske postupke, ocjenjuje dokaze i utvrđuje činjenice, te podnosi sucu pisani prijedlog na temelju kojeg sudac donosi odluku, sve sukladno Zakonu o sudovima.

Podaci o plaći:
Plaća službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Osnovica za izračun plaće iznosi 5.584,19 kn, a koeficijent složenosti poslova radnog mjesta I. vrste sudskog savjetnika je 1,455.


Način testiranja kandidata:

Testiranje se sastoji od:
- provjere znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prima – pisani test;
- razgovor

Izvori za pripremanje su:

- Ustav RH (NN br. 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14)
- Zakon o sudovima (NN br. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16)
OPĆINSKI SUD U RIJECI


 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U RIJECI
URED PREDSJEDNIKA

Posl.br.: 7 Su-1511/2018
U Rijeci, 24. siječnja 2019.


OBAVIJEST
uz javni natječaj Općinskog suda u Rijeci
za radno mjesto III. vrste sudski referent - zemljišnoknjižni (7 izvršitelja)

Opis poslova:
Sudski referent-zemljišnoknjižni na sudu obavlja sjedeće poslove: zaprima podneske, sastavlja izvještaje o knjižnom stanju, stavlja plombe, izrađuje nacrte rješenja, provodi upise, izdaje izvatke, prijepise i potvrde, prima stranke, obavlja i ostale poslove (brisanje plombe, pregled zemljišnih knjiga bez izdavanja izvadaka ili potvrda i davanja obavijesti strankama), vodi evidenciju o kretanju spisa, te obavlja i druge poslove po nalogu voditelja zemljišnoknjižnog odjela i suca.

Podaci o plaći:
Plaća službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Osnovica za izračun plaće iznosi 5.584,19 kn, a koeficijent složenosti poslova radnog mjesta III. vrste sudskog referenta – zemljišnoknjižnog je 0,970.


Način testiranja kandidata:

Testiranje se sastoji od:
- provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske – pisani test ;
- provjere znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prima – pisani test;
- razgovor

Izvori za pripremanje su:
- Ustav RH (NN br. 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14)
- Zakon o zemljišnim knjigama (NN 91/1996, 68/1998, 137/1999, 114/2001, 100/2004, 107/2007, 152/2008, 126/2010, 55/2013, 60/2013, 108/2017)

OPĆINSKI SUD U RIJECI